2001. 3. szám

Abstracts

Unusual recommendation to a book

RÓZSA Gy

On the occasion of the re-edition of a study from 1869 entitled “Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár” (Our public libraries and the one national library) by Károly Szász


Tovább…

Inhaltsangaben

Unkonventionelle Empfehlung zu einem Buch

RÓZSA György

Anlässlich der Wiederausgabe der im Jahre 1869 zusammengestellten Studie von Károly Szász: Unsere Öffentlichen Bibliotheken und die eine Staatsbibliothek

Tovább…

Rezümé

Rendhagyó ajánlás egy kötethez

RÓZSA György

Szász Károly: Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár c. 1869-ben készült tanulmányának újraközlése alkalmából.

——————————————————————————–
Tovább…

Rendhagyó ajánlás egy kötethez

Régi rossz beidegződéseimnek megfelelően a szerkesztőség felkérésére, mint ötletadó (a Tudományos és Műszaki Tájékoztatásban említettem a rövid nemzeti könyvtári funkciókkal összefüggésben a báró Eötvös József által inspirált Szász Károly-könyvecskét) nem közvetlenül a kérdéses tárgyhoz, mint inkább gondolattársításairól teszek néhány észrevételt.
Tovább…

Közkönyvtáraink s az egy országos könyvtár

Ajánlás  1869-ben báró Eötvös megbízásából tüzetesen foglalkoztam közkönyvtárainkkal s általában az országos könyvtár-üggyel. Jelen cikkem nagy része akkori jegyzetemből s a miniszterhez tett jelentésemből van összeállítva. Legfőbb segélyemre volt ez ügyben azon előzékeny szívesség, mellyel mint miniszteri kiküldött mindhárom könyvtár igazgatóságai által fogadtattam és kalauzoltattam. Különösen hálával tartozom e részben Toldy és Hunfalvy tisztelt barátimnak, az egyetemi és akadémiai könyvtárak főkönyvtárnokainak, kiknek útmutatásait s részletes följegyzéseit is fölhasználnom engedtetett. Nem tehetem, hogy nekik e helyen is ne fejezzem ki köszönetemet. (Szász Károly)(Különlenyomat a Pesti Naplóból: Pest, 1871. Atheneum ny. 37. o.)

I.

A jelenleg folyamatban lévő országos költségvetési tárgyalásoknál ismételve utasíttatott a kormány, hogy a jövő évi költségvetés előterjesztését megelőzőleg részletes javaslatot terjesszen elő az iránt, miképp lehetne az egyes miniszterek által a könyvtárak gyarapítására igénybe venni szokott összegeket egy országos könyvtár létesítésére fordítani úgy, hogy e mellett mind az egyes minisztériumok szükségleteinek elég tétessék, mind a közönség az így létrejött könyvtáraknak hasznát vehesse; – s a beszerzendő könyvek – a létesítendő országos könyvtár alapját képezhessék.
Tovább…

Előszó Hangodi Ágnes cikkéhez

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1994-ben rendkívüli ajándékban részesült: a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár gyűjteményében profiltisztítást hajtott végre, és a régi könyvtártudományi anyagától megvált. A Könyvtártudományi Szakkönyvtárnak felajánlott 2300 kötetnyi dokumentumanyag kb. 2100 kötet könyvből és mintegy 150 kötet időszaki kiadványból áll. Az első rendezés során e két kiadványtípust válogattuk szét, majd a könyvanyagot összevetettük állományunkkal. A kapott ajándék étékét mutatja, hogy csak mintegy félszáz kötet könyv bizonyult duplumnak a Könyvtártudományi Szakkönyvtár állományához képest.

Tovább…

 Szeretettel ajánlom Mindazoknak, akikkel a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban együtt dolgozhattam.

Bevezetés helyett…

A Fővárosi Könyvtár 1914-ben, a Gróf Károlyi utcai épületbe költözése alkalmából állította fel a „02. Könyvtártan” elnevezésű különgyűjteményt. Az állományrész első kezelője Dienes László volt, a gyűjtemény Szabó Ervin önálló könyvtárpolitikára irányuló törekvéseiben fontos szerepet töltött be. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár néhány évvel ezelőtt úgy határozott, hogy az évtizedeken át fennállt és gyarapított gyűjteményrész válogatott, régebbi kiadású könyvtártudományi szakirodalmát1 az OSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtárának ajándékozza2, hiszen napjainkban ez az anyag kizárólag könyvtártörténeti jelentőségű, a FSZEK-ben holt anyaggá vált, a Szakkönyvtárban viszont a kutatók számára elérhető közelségbe kerülhet.
Tovább…

Fejér megye települési könyvtárainak megalapításáról – koromnál fogva – nem lehetnek személyes élményeim. Ezért azután a Fejér Megyei Levéltárban és a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár irattárában őrzött hivatalos leveleknek és feljegyzéseknek, valamint a témára vonatkozó publikációknak a felhasználásával állítottam össze történetemet. A megyeszékhellyel, Székesfehérvárral nem kívánok foglalkozni, csakis az egykori falvak (közülük többen ma már városok) könyvtári kultúrájának ezt a nem problémamentes, a nyilvános könyvtárak története szempontjából azonban jelentőségteljes időszakát igyekszem bemutatni.
Tovább…

2001 júliusában jelent meg a bölcsész képesítési rendelet, hivatalos címén A Kormány 129/2001. (VII. 13.) Korm. rendelete a felsőoktatásban a bölcsészettudományi és egyes társadalomtudományi szakok képesítési követelményeiről. A könyvtárosok közül a legtöbben valószínűleg arról hallottak, olvastak, hogy a könyvtáros szak elnevezése mind a főiskolákon, mind az egyetemeken informatikus könyvtáros szakra változott. Ezt a változtatást alapvetően pozitívan fogadták. Egy ilyen elnevezésű szakra várhatóan többen jelentkeznek, jobbak az elhelyezkedési lehetőségek, nő a képzési normatíva. Vannak azonban más változások is, amelyek érintik a könyvtárosokat, a könyvtárosképzést. Ezeket egy több mint 80 oldalas jogszabályból nem könnyű kiszűrni, ehhez próbálok meg egy kis segítséget adni.
Tovább…

2002. szeptember 1-jével a tanévet felmenő rendszerben valamennyi felsőoktatási intézményben a kreditrendszer alkalmazásával kell meghirdetni1 . Ehhez szükség van az intézményi tanulmányi és vizsgaszabályzatok módosítására, hiszen e dokumentumoknak tartalmazniuk kell a kreditszabályzatot is. A felsőoktatási törvény2 86. § (1) bekezdése rendelkezik arról, hogy „A felsőoktatási intézményben megszerezhető végzettség, illetőleg a szakképesítés szakmai követelményeit a képesítési követelmények határozzák meg.” E képesítési követelmények közül kreditált formában eddig csak a bölcsészet-, és egyes társadalomtudományi szakok alapképzési követelményei jelentek meg3 .
Tovább…

 „Egy könyvtáros tevékenysége abból áll, hogy megadja a leggyorsabb és legolcsóbb utat az információhoz …, ha van jobb út, mint a könyv, akkor használjuk azt.”  
(Melvil Dewey, 1926.)

Hogy mire gondolhatott Dewey 1926-ban a „jobb út alatt”, ma már nem tudhatjuk, de azt igen, hogy a könyvek mellett létezik másik út is az információhoz. „E másik úttal”, a digitális információ kérdéseivel központi helyen foglalkozott az ALA 2001. évi téli konferenciája, melyen jelen lenni magyar könyvtárosként, nem csupán ígéretes (és kellemes) élmény volt, hanem lényegesen több ennél. Az ötnapos konferencia előadásai után ugyanis a résztvevők szakmai öntudatukban megerősödve, hivatásuk fontosságának teljes tudatában távoztak a konferenciáról. Nancy C. Kranach, az ALA jelenlegi elnöke azzal a hasonlattal élt vitaindító előadásában (http://www.ala.org/ kranach/mw2001_prog.html), hogy a könyvtár szerepe olyan, mint egy hídé. A könyvtárak azok a demokratikus alapintézmények, amelyek lehetővé teszik, hogy az információval kevésbé ellátottak is hozzájussanak, ill. lehetőséget kapjanak az őket megillető, például digitális tájékozódáshoz.
Tovább…

Előzmények

Napjainkban egyre gyarapodik a digitális vagy digitalizálódó könyvtárak száma, az információs társadalom felé vezető út újabb és újabb igényeket támaszt a könyvtárakkal szemben. Korunk információ-centrikus szemléletmódja arra ösztönzi a könyvtárosokat, hogy a dokumentumok nyomtatott változata mellett egyre inkább előnyben részesítsék a digitális verziókat, s a felhasználókat ne csak katalógusrekordok segítségével próbálják tájékoztatni, hanem ennél sokkal többet adjanak: a teljes dokumentumot. Mindezt persze úgy, hogy az információtechnológia és a hálózat nyújtotta lehetőségeket maximálisan kihasználják, információforrásként, tudásbázisként funkcionáljanak – tértől és időtől függetlenül –, s a jövő könyvtárához méltóan egyre nagyobb arányban bocsássanak felhasználóik rendelkezésére digitalizált dokumentumokat.
Tovább…

Információtudomány 2001-ben

George McMurdo 2001: Information science c. (New Library World. 82.vol. 1981. No. 967.)  A tömörítést Mohor Jenő készítette.

Az éhező információs szakember

A járókelő már bedobta a zsebében talált néhány pénzérmét a felfordított kalapba, amikor szeme megakad a kartonpapírra rótt feliraton: „segítsen egy szegény információs szakemberen, akinek három gyereket kell etetni…” A járókelő megtorpant:
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)