1999. 4. szám

Abstracts

From law to law
SIPOS Anna Magdolna

Beside an analysis of the library legislation of Hungary in the past almost 50 years, a detailed description is given of its social, political and cultural background. The first law analysed is government decision number 204-3/1952 on the development of the Hungarian library system. It had introduced a unified system of supervision and administration, and declared, that county and district libraries had to be organised. (The library network followed the structure of administration just like in the Soviet Union.) The regulations that followed dealt with the details such as stock taking, personnel requirements, etc. Libraries used to serve daily politics in the first instance, and in many cases professional work was at a disadvantage. The next very impor tant regulation was issued in 1956. It was the merit of this law-decree that in order to create a unified library system, it had decided to set up networks, and made provisions for general and supervisory services. As overlapping networks had come into be ing, the library system also became more complex, and it created many difficulties that the 18 thousand libraries belonged under the authority of some 20 ministries or national authorities. The decree enhanced the development of professionalism, however, it had the disadvantage of centralising the library system too much. In 1976 another library act was passed together with its enacting clause, that was followed by yet another one in 1978 on the structure and functioning of the library system. Networks re mained the most important elements of the library system, but regional and subject co-operation was also emphasised. Its problem was that the maintainer had become responsible for general supervision, and that no clear measures were taken so far as the re sponsibility for the financial management of libraries was concerned. At the end of the 1980s, after the political change, the changing needs of users and the shift in the activity of libraries made legal alterations necessary as well. In 1992 a draft was made that had not become an act. However, in 1995 another working group was set up for the elaboration of the law, and the Parliament passed the cultural law number CXL. in December 1997, of which library laws were a part of. Only public library services belong under the scope of the act. The support of libraries was linked to the criteria of becoming public service institutions. The notion of “public” was rather difficult to define, and parts regarding scientific and special library provision are also contradictory in many respects.
Tovább…

Inhaltsangaben

Von einem Gesetz zum anderen. Bibliotheksgesetze der vergangenen 50 Jahre
SIPOS Anna Magdolna

Neben der Analyse der Bibliotheksgesetze, die in den vergangenen 50 Jahren enstanden, wird ein detailiertes Bild über den gesellschaftlichen, politischen und kulturellen Hintergrund der rechtlichen Regelung dieser Periode in der Studie dargeboten. Zuerst wird der Beschluß des Ministerrates Nr. 204-3/1952 über die Förderung des ungarischen Bibliothekswesens analysiert; das Gesetz leitete ein einheitliches Leitungs- und Aufsichtssystem ein, und entschied über die Gründung von Bezirks- und Kreisbibliotheken. (Nach sowjetischem Muster wurde das Bibliothekssystem zur Verwaltungsstruktur passend gestaltet.) Die nachfolgenden Verordnungen bestimmten auch Teilaufgaben, wie z.B. die Inventarisierung, die Normativen des Personals, usw. Die Bibliotheken dienten hauptsächlich der Tagespolitik, allerdings auf Kosten der Qualität der beruflichen Tätigkeit. Die zweite Regelung von großer Wichtigkeit entstand im Jahr 1956. Der positive Zug dieser Regelung bestand darin, daß sie im Interesse eines einheitlichen Bibliothekssystems über die Organisation von Bibliotheksnetzen entschied, und daß die allgemeine und fachliche Aufsicht dieser Netze vorsah. Mit dem Entstehen dieser Netze, die einander oft überdeckten, ist das System viel komplizierter geworden: es gab Schwierigkeiten aus der Tatsache, daß die etwa 18 000 Bibliotheken 20 verschiedenen Ministerien und Landesbehörden unterstanden. Es wurde die berufliche Tätigkeit stark unterstützt, aber es hatte die negative Folge, daß das Bibliothekssystem in hohem Maße zentralisiert war. 1976 wurde ein neues Bibliotheksgesetz verabschiedet, das zwei Jahre später von einer Verordnung ergänzt wurde, die über die Struktur und Tätigkeit des Systems entschied. Das bestimmende Element des Systems blieb weiterhin das Bibliotheksnetz. Es wurden regionale und fachliche Kooperationskreise ins Leben gerufen, mit dem Nachteil, daß
a) die Träger der Einrichtungen auch für die allgemeine und fachliche Aufsicht zuständig waren, und
b) daß es nicht exakt über die Pflicht der Finanzierung der Bibliotheken entschieden wurde.
Am Ende der 80er Jahre, nach der politischen Wende machten die veränderten Leseransprüche und die veränderten Tätigkeitsbereiche der Bibliotheken die Neugestaltung des Bibliotheksgesetzes notwendig. 1992 entstand ein Gesetzentwurf, aber daraus wurde kein Gesetz. 1995 war eine Arbeitsgruppe zur Vorbereitung einer neuen Konzeption gegründet, und im Dezember 1997 wurde das Gesetz über das kulturelle Erbe Nr. CXL verabschiedet, in dem sich auch die Regelung des Bibliothekswesens befindet. Es geht hier bloß um die öffentliche Literaturversorgung, wo die Frage der Versorgung von der Seite der Benutzer bestimmt wird. Die finanzielle Unterstützung der Bibliotheken wird mit dem Kriterium der Öffentlichkeit zusammengebunden. Es gibt Schwierigkeiten mit der Deutung des Begriffes “Öffentlichkeit”, und die Regelung der Literaturversorgung durch wissenschaftliche und Spezialbibliotheken ist auch widerspruchsvoll.
Tovább…

Rezümé

Törvényről, törvényre
SIPOS Anna Magdolna

Az elmúlt közel 50 év magyar könyvtári törvényeinek elemzése mellett részletes korrajzot kapunk a törvényi szabályozások keletkezésének társadalmi, politikai és kulturális hátteréről. Az első elemzett jogszabály a 204-3/1952. minisztertanácsi határozat a magyar könyvtárügy fejlesztéséről. A törvény egységes felügyeleti és irányítási rendszert vezetett be, s kimondta, hogy megyei és járási könyvtárakat kell szervezni (szovjet mintára, a közigazgatási szerkezethez igazítva alakították ki a könyvtári rendszert.). A követő jogszabályok a részletekről is rendelkeztek pl. a leltározásról, a személyzeti normákról stb. A könyvtárak elsősorban a napi politika kiszolgálói voltak, sokszor a szakszerű könyvtári munka rovására. A második nagy fontosságú szabályozás 1956-ban született. A törvényerejű rendelet fő érdeme, hogy az egységes könyvtári rendszer megteremtése érdekében hálózatok szervezéséről rendelkezett, s intézkedett az általános és a szakfelügyeleti ellátásáról. Az egymást átfedő hálózatok létrejöttével bonyolultabbá vált a könyvtári rendszer, s nehézséget okozott, hogy a kb. 18 ezer könyvtár kb. 20 minisztérium vagy országos hatóság felügyelete alá tartozott. A törvény a szakmai munka erősítését támogatta, de hibája volt, hogy túlzottan központosította a könyvtári rendszert. 1976-ban újabb könyvtári jogszabály és ehhez kapcsolódó végrehajtási utasítás született, melyet 1978-ban egy másik rendelet követett a könyvtári rendszer szervezetéről és működéséről. A könyvtári rendszer legfőbb eleme továbbra is a hálózat maradt, de létrehozták a területi és szakterületi együttműködési köröket is. Hibája, hogy a fenntartó vált az általános felügyelet felelősévé, továbbá, hogy nem rendelkeztek határozottan a könyvtárak működtetésével kapcsolatos anyagi felelősségről sem. A nyolcvanas évek végén, a politikai rendszerváltás után, a megváltozott olvasói igények és a könyvtárak megváltozott tevékenységi köre szükségessé tette a törvényi szabályozás újragondolását.
1992-ben elkészült egy tervezet, melyből akkor nem lett törvény, de 1995-ben újabb munkacsoport alakult a törvénykoncepció kidolgozására. 1997 decemberében fogadta el a parlament a CXL. kulturális törvényt, melynek része a könyvtári törvény is. A törvényben csak a nyilvános könyvtári ellátásról esik szó, az állampolgárok felől nézve az ellátás kérdését. A könyvtárak támogatását összekapcsolták a nyilvánossá minősítés kritériumainak elérésével. Értelmezési nehézségeket okozott a nyilvánosság fogalma, és a tudományos és szakkönyvtári ellátást szabályozó részek is ellentmondásosak.
Tovább…

Törvényről, törvényre

1997 végén – minden különösebb sajtóvisszhang nélkül – az Országgyűlés jóváhagyta a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvényt1. A szakembernek, akinek a szakterületére vonatkozó jogszabályok alapos ismerete, alkalmazása napi feladat, ilyenkor óhatatlanul összehasonlítási kényszerei támadnak. Megjelennek a többnyire csak tanulmányaiból ismert külföldi jogi szabályozások, ajánlások, normatívák, valamint a saját szakmai munkájában eddig megismert, alkalmazott, hazai jogszabályok előírásai. Ha végiggondolja ezeket, érdekes gondolatai születnek a magyar könyvtárak működését szabályozó törvények és egyéb jogszabályok keletkezési körülményeiről, azok tartalmáról és arról a politikai környezetről, amely életre hívta, kikényszerítette a mindenkori politikai és állami vezetésből e törvények megalkotását.
Tanulmányom célja, hogy felvázoljam azt a társadalmi és politikai környezetet, amelyben a korábbi könyvtári törvények, illetve az azzal egyenértékű törvényerejű rendeletek keletkeztek, s a jogszabályok bemutatásával tetten érjem azokat a politikai szándékokat, amelyek a jogi szabályozást direkt és indirekt módon motiválták. Eközben szeretnék még szólni a felhasználó oldalról is, arról az új törvényről, amelyet alkotóik a XXI. század, az információs társadalom századának könyvtári törvényéül szántak.
Tovább…

“Public Library”-csata, a’la Pécs, anno 1975-1985

Előzmények

Hallottam, hogy 1999 októberében a Pécsi Városi Könyvtár Várkonyi Nándor Fiókkönyvtárában a szakma neves, sokat tapasztalt szakemberei emlékeztek a közművelődési könyvtárak elmúlt ötven évére, s olvastam, nem sokkal ezután a Könyvtári Figyelő 1999. évi 2. számának “public library”-csatákra emlékező írásait. A pécsi találkozóról sajnos csak késve értesültem, ezért nem lehettem jelen, de a Könyvtári Figyelő írásaira azonnal felfigyeltem. E két esemény azért ragadta meg különösen a figyelmemet, mert életkorommal és a tapasztalataimmal álltak összefüggésben, ugyanis 1976. január 16-tól 1994. júniusáig, tehát több mint 18 évig teljesítettem szolgálatot a Pécsi Városi Könyvtárban “csapattisztként”, a közművelődési könyvtárak “frontján”, egy olyan őrhelyen, ahol a nagy csata egyik ütközete folyt, folydogált. Talán, nem lesz haszontalan, ha az elméleti számvetések után személyes emlékeim és dokumentumok segítségével felidézem a Sallai István által megalapozott országos “paradigmaváltás” helyi “lenyomatát”, a szép elméletek egyik dunántúli megvalósulását.
Tovább…

Bevezetés

A távol-keleti minőségháború már a 70-es évek végétől hatalmas kihívást jelentett Európa és Amerika számára. Ezek a 80-as évek folyamán különböző szintű részleges és totális minőségbiztosítási, illetve minőségirányítási rendszerekkel reagáltak. A piacokért folytatott harc a mennyiségek területéről fokozatosan áttolódott a minőségbiztosítás területére.
J. M. Juran amerikai professzor, a minőségügy talán legnagyobb úttörője a termelékenység évszázadának nevezte a 20. századot és azt jósolta, hogy a 21. századot a minőség évszázadának fogják nevezni.1 Juran professzor szerint a világszínvonal elérése forradalmi változásokat követel a minőségirányítás területén a következőkben:
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)