1998. 2. szám

Inhaltsgaben

Die retrospektlve Datei der Ungarischen Nationalbibliographie: Überlegungen zur Planung und Verwirklichung der retrospektiven Konversion
BERKE Barnabásné


Im Zeitalter der Online-Kataloge taucht als dringender Bedarf auf, in dem ganzen Bestand von Bibliotheken recherchieren zu können. Dieser Bedarf wird durch die retrospektive Erschliessung der Sammlungen. unterstützt. Da die retrospektive Erschliessung sehr zeitaufwendig und arbeitsintensiv ist, kann sie nur mit Hilfe äusserer Unterstützung ausgeführt werden. Die Széchényi Nationalbibliothek (Budapest) fertigte 1993 und 1994 aufgrund der Bitte des Kultusministers einen Bericht über diese Frage: Die Organisationsaspekte der retrospektiven Nationalbibliographie wurden besonders behandelt; die kalkulierten Kosten waren verblüffend gross: die Arbeit begann deshalb nicht. Jetzt steht die Nationalbibliothek vor zwei Aufgaben: sie soll erstens die Konversion der Veröffentlichungen, die zum Kreis der Nationalbibliographie gehören, lösen, und zweitens soll sie entscheiden, ob eine elektronische retrospektive Nationalbibliographie, bzw. ein elektronischer retrospektiver Online-Katalog herzustellen ist. Die optimale Lösung wäre, wenn man die Erweiterung des retrospektiven Online-Katalogs als Ziel setzte, von dem dann auch eine Online-Bibliographie gewonnen werden könnte. Inzwischen plant die Nationalbibliothek eine Umstellung vom System DOBIS/LIBIS zu AMICUS, die die Konversion der derzeitigen Dateien erfordert. Im weiteren Teil der Studie werden detaillierte Vorschläge zur Verwirklichung des ganzen retrospektiven Konversionsprogramms gemacht. Die Planung bezieht sich bloss auf die Bücher, aber es wäre wichtig, alle Dokumentarten einzubeziehen. Die retrospektive Konversion wäre von einer provisorischen Arbeitsgruppe ausgeführt, aber in der intellektueller Konversion würden die Mitarbeiter der Nationalbibliothek teilnehmen. Die Abwicklung dieser Arbeiten ist aber von der laufenden finanziellen Unterstützung des Kultusministeriums abhängig.

János Szentmihályi über die Theorie und Methodik der Bibliographie
SZABÓ Sándor


János Szentmihályi wurde nach einem zwanghaften Berufswechsel Bibliothekar. Er erlernte schon als Erwachsener den Beruf; aus dem ihn die theoretischen und methodischen Fragen der Bibliographie interessierten. Er unterrichtete die Theorie der Bibliographie und der Informationswissenschaft den Studenten an der Universität, Seine Forschungsgebiete waren: der Begriff der Bibliographie, die Auswertung der bibliographischen Tätigkeit, die Analyse der Probleme der Nationalbibliographie, die Fragen der Hungarica-Bibliographie. Als Erster registrierte und systematisierte er in der einheimischen Fachliteratur die Bibliographien der Sozialwissenschaften; aufgrund seiner Konzeption wurde die “Hungarica – Ausländische Zeitschriftenrundschau” / Hungarica Külföldi Folyóiratszemle (gg. 1971; ab 1976: Hungarica Literaturrundschau / Hungarica Irodalmi Szemle) redigiert.

Auf den Spuren von János Szentmihályi. Ein Programm über die bibliographische Datei der zwischen 1919 und 1944 in Ausland gedruckten ungarischen Bücher
KEGLI Ferenc


Die Abteilung für Retrospektive Bibliographie der Nationalbibliothek pflegte das Andenken von János Szentmihályi damit, dass sie die Registrierung der ausländischen ungarischsprachigen Drucke in einer Datei als Fortsetzung der retrospektiven Nationalbibliographie 1921-1944 geplant hatten. Eine grundsätzfiche Frage war das Präzisieren des Begriffs der “nationalen” und “Hungarica”-Bibliographie, womit sich auch Szentmihályi viel beschäftigte. Die geplante Datei wäre eine Online-Datei von ungarischsprachigen Büchern und buchartigen Veröffentlichungen, die zwischen 1919 und 1944 im Ausland gedruckt worden sind. Der Kreis der zu erschliessenden Dokumente wurde der publi zierten Bibliographie gleich festgesetzt. Im Laufe des Ladens der Datei wird man zuerst mit der retrospektiven Konversion von den ungarischen Veröffentlichungen aus Rumänien beginnen, dann werden die in der Tschechoslowakei, in Jugoslawien und in Österreich gedruckten Werke eingegeben werden. Aus dieser Epoche ist entweder eine gedruckte Version, oder eine CD-ROM-Ausgabe der Druckwerke möglich.

Abstracts

The retrospective database of the Hungarian Natioal Bibliography. Thoughts on the planning and accoplishment of retroconvrersion
BERKE Barnabásné


In the age of on-line catalogues an urgent need emered for the searchability of the complete collections gedfor the bility of libraries. These needs were reinforced by retrospective conversions. Since retroconversion is a time consuming and labour intensive task, outside support is required to its performance. Having considered Hungarian needs, the National Széchényi Library (NSZL) prepared two proposals, upon ministerial request, regarding this issue in 1993 and 1994 respectively: Organisational problems of the complitation of the retrospective national bibliography were emphasised. Estimated costs were unacceptable, and no steps were made for the attainment of the goals. The NSZL has two tasks ahead: publications belonging to the system of the national bibliography have to be converted, and it must be decided whether a computerised retrospective national bibliography or a computerised retrospective on-line catalogue is to be prepared. The optimal solution would be the extension of the retrospective on- line catalogue of the NSZL, that also made the generation of an on-line bibliography possible. Meanwhile the NSZL plans a transition from DOBIS/LIBIS to AMICUS, that required the conversion of the existing databases of the NSZL. The author makes detailed proposals for the achievement of complete retroconversion. She made plans for books, however; other types of material should also be included. The tasks would be managed by a temporary retroconversion unit, while the staff of the NSZL. would be responsible for intellectual duties. Continuous financial support of the Ministry is indispensable.


Tovább…

Rendszerváltás az OSZK-ban, a közreműködő szemével.

 
 

Ahogy elkezdődött

Start
1997. augusztus 8-án a Művelődési és Közoktatási Minisztérium egyik tanácstermében az Országos Széchényi Könyvtár engedélyt kapott, hogy az 1992 óta működő, DOBIS/LIBIS integrált gépi rendszerét korszerűbbre cserélje, és pályázatot írjon ki egy új integrált rendszer beszerzésére. A munka azonnal elkezdődött.

 

Az előzmények


Ennek az értekezletnek is voltak előzményei. Poprády Géza főigazgató még 1996 végén megbízást adott a Fejlesztési Osztály és a Számítástechnika Alkalmazási Osztály számára a számítástechnikai jövőkép megfogalmazására. A megbízás nemcsak elméleti modell kidolgozására szólt, hanem a költségbecslést is mellékelni kellett. A munka 1997. március elejére elkészült. Így aztán, amikor az MKM-ből, a Kulturális Örökség Főosztályáról Rónai Iván főosztályvezető megkereste a könyvtárat a fejlesztési elképzeléseinkről, annak költségvonzatáról is be tudtunk számolni.

 
Tovább…

 
 

Mindenek előtt szeretném megköszönni a Bibliográfiai Szekció vezetőségének felkérését arra, hogy mondjam el Önöknek gondolataimat a nemzeti bibliográfia retrospektív konverziójának lehetőségeiről. Sietve teszem ugyanakkor hozzá, hogy mielőtt igent mondtam, tisztáztuk, hogy nem az Országos Széchényi Könyvtár retrospektív konverzióra vonatkozó letisztult álláspontját és kidolgozott terveit ismertetem, csupán arra vállalkozom, hogy a magam elképzeléseiről számolok be. Remélem azonban, hogy amikor – a nem túl távoli jövőben sor kerül az OSZK-ban a tervezés megkezdésére, a kiinduláshoz megfelelő háttéranyagként szolgálnak majd elgondolásaim és érveim.
Kérem, ne várják tőlem, hogy felsoroljam és összehasonlítsam a nemzetközi gyakorlatban elterjedt megoldásokat, vagy a szomszédos országokban kidolgozott és megkezdett projektumokat. A szakirodalomban bőségesen találhatók példák, amelyek hasznosak saját programunk kidolgozásánál; egyetlen olyat sem találtam azonban, amely módosítás nélkül követhető volna. A hazai könyvtárakban is megkezdődtek a retrospektív feldolgozások (MTA Központi Könyvtára, OMIKK és a BME Központi Könyvtára Budapesten, JATE Központi Könyvtára Szegeden, KLTE Könyvtára Debrecenben és több nagy jelentős szakkönyvtár), de egyelőre kevés részletes beszámolót találunk. A nemzeti könyvtárnak mindenesetre kettős feladattal kell megbirkóznia: saját retrospektív online katalógusának létrehozásával és a nemzeti bibliográfiai rekordok hozzáférhetővé tételével.


Tovább…

 
 

“Szakom a tájékoztatás, a bibliográfia és a dokumentáció” – vallotta Szentmihályi János 1978-ban Vértesy Miklósnak egy vele készült, s a Könyvtáros hasábjain is megjelent beszélgetés során.l Ez a szakmai hitvallás, s mindaz, ami e mögött van, kiemelkedő, iskolateremtő tudományos munka, példaértékű emberi magatartás és humánum arra kötelez minket, utódokat, hogy most, születésének 90. évfordulója alkalmából tisztelettel és szeretettel emlékezzünk Rá, felidézve életének és tudományos tevékenységének néhány maradandó mozzanatát. Szentmihályi János pályafutásának első két évtizede rendkívül változatos volt: dolgozott banktisztviselőként, törvényszéki riporterként, írt színházi, művészeti kritikákat, a Vallás- és Közoktatási Minisztérium vezető tisztviselőjeként szervezte a külföldi Collegium Hungaricumok munkáját, a hazai szépirodalmi könyvkiadás háború utáni elindítását.
A könyvtárüggyel csak 1949-ben, 41 éves korában került közelebbi kapcsolatba, amikor a minisztériumból távoznia kellett és kérésére az Egyetemi Könyvtárba helyezték. A könyvtárosságot ennek ellenére kezdettől fogva nem tekintette átmenetnek, “kényszerpályának”, e szakmához hűséges maradt életet végéig. Széles körű európai műveltségét, kiváló filológusi adottságát, kritikus és bölcs éleslátását, gazdag idegennyelv-tudását felhasználva fogott hozzá a könyvtári munka rejtelmeinek, annak úgyszólván minden ágának megismeréséhez.
Az a tény, hogy Szentmihályi János végérvényesen a könyvtáros szakma mellett kötelezte el magát, nagyban köszönhető az Egyetemi Könyvtár akkori vezetőinek és munkatársainak: “Mátrai László igazgató szívesen fogadott. Ezt a gesztusát sohasem fogom elfelejteni” – emlékezett később ezekre az időkre.2 Rövid időn belül Szentmihályi János ötlete alapján, az Ő kezdeményezésére szervezték meg a könyvtárban az állandó tájékoztató szolgálatot, melynek vezetésére is Ő kapott megbízást: “Kitűnő munkatársakat kaptam mindjárt az alakuláskor, olyanokat, mint Pálvölgyi Endre és Déri Miklósné. Megvolt bennük a sokoldalúság, a kellő nyelvtudás, a különböző forrástípusok és segédkönyvek ismerete. . . ” 3 – írta visszaemlékezésében. A későbbiekben is mindig meleg szavakkal és tisztelettel emlékezett azokra, akik különösen kezdő könyvtárosi éveiben mellette álltak, szakmai munkájában támogatták, segítették őt, így többek között Pajkossy Györgyre, Sebestyén Gézára, Bélley Pálra és Windisch Évára.4 Szentmihályi János tehát az Egyetemi Könyvtárban került közelebbi kapcsolatba a tájékoztatással és annak műszereivel, elsősorban a bibliográfiával. Az itt szerzett élmények maradandónak bizonyultak olyannyira, hogy végképpen elkötelezte magát a bibliográfia problematikája mellett. “Mint bibliográfus ma is abból élek, amit ott és akkor tanultam” – nyilatkozta 1978-ban.5


Tovább…

 
 Amint Szabó Sándor előadásában is hallhattuk, Szentmihályi János munkásságát nyomon követve a könyvtár- és információtudomány számos táját bejárhatnánk, így a tájékoztatás vagy a bibliográfia, különösen pedig a nemzeti bibliográfia vidékét. Életműve egészéből az utóbbit, azon belül is a területi és a nyelvi alapú nemzeti bibliográfia elválaszthatatlan egységéről vallott nézetét kívánom kiemelni. Ebben kívánt ugyanis az Országos Széchényi Könyvtár Retrospektív Bibliográfiai Osztálya Szentmihályi János nyomdokain haladni akkor, amikor az 1921-1944 közötti évek magyarországi könyvészetének befejezéséhez közeledve, időszerűnek tartotta elkészíteni egy olyan társbibliográfia tervét, amely a korszak külföldi magyar nyelvű könyveinek a regisztrálását tűzte ki elérendő célként.

 

A történeti alapok
Mielőtt a terv konkrét ismertetésére rátérnék, engedjék meg, hogy bemutassam azokat a történeti alapokat, melyekből ez a program eredeztethető.
Az első világháborút követően – Csehszlovákia és a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság létrejöttével, illetve Ausztria és Románia területének megnagyobbodásával egy időben – magyarországi szempontból nézve, külföldivé váltak azok a nyomdatermékek, melyek a Kárpát-medencében élő magyarság szomszédos államokba került részének életét, politikai, tudományos és művészi tevékenységét örökítették meg. Ezek a kiadványok azonban nem szerepelnek az 1936-1941 közötti évekre vonatkozó, az OSZK által közreadott éves könyvészetekben, mivel e kötetek – a nyomdai kötelespéldányokra alapozva csakis a hazai kiadványok bemutatására vállalkozhattak. Fitz József, a könyvtár akkori igazgatója, az indító kötet bevezetőjében mégis fontosnak tartotta megfogalmazni azt, hogy a magyar nemzeti bibliográfia gyűjtőköre valójában “nemcsak a magyarnyelvű irodalmat öleli fel, hanem a Magyarországon megjelent idegennyelvűt is; kiterjeszkedik a külföldön megjelent magyarnyelvű sajtótermékekre, de magyar szerzőktől idegen nyelveken megjelent műveire is, sőt idegen szerzők idegennyelvű, de magyarvonatkozású közleményeire is. ” 1
Fitz a gyakorlatban is meg kívánta valósítani a magyar nemzeti bibliográfia teljességét. Azt tervezte, hogy az 1936-os tárgyévtől meglévő köteteket, illetve a szintén csak a hazai kiadványokat közlő, 1941ben már “munkába vett” 1921-1935-ös ciklus-bibliográfiát két másik sorozattal egészíti ki: az egyik az elcsatolt területek magyar könyvészete, a másik a külföldi idegen nyelvű, de magyar vonatkozású irodalom könyvészete lett volna.2


Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)