1995. 2. szám

Abstracts

Parallel biographies. Pál Gulyás, Ervin Szabó and the idea of the modern public library

KATSÁNYI Sándor

During the decade before World War I. considerable effort was devoted to the establishment of liberal, modern public librarianship in Hungary. Following English, American and German patterns, the theory of the new type of library was elaborated, a manual of its Organisation was written, its collection profile was defined, and the ferst really modern Hungarian public library was opened in Budapest. There were two prominent librarians behind these efforts: the politically conservative Pál Gulyás, and the socialist Ervin Szabó. Approaching from different directions, both of them reached the idea of a liberal library, free of political control. However, they fought the most bitter struggle in the history of Hungarian libraries over the details. The coming generations assessed them on the basis of their political roles in extreme terms, though they both were the founders of modern librarianship in Hungary.
Tovább…

Inhaltsangaben

Paralelle Biographien. Pál Gulyás, Ervin Szabó und die Entfaltung des Gedankens der modernen Öffentlichen Bibliothek

KATSÁNYI Sándor

Im Jahrzehnt vor dem ersten Weltkrieg war es eine starke Bestrebung in Ungarn, eine liberale, moderne Public Library zu schaffen. Aufgrund britischen, amerikanischen und deutschen Beispielen wurde die Theorie des neuen Bibliothekstyps entwickelt, das Handbuch seiner Verwaltung zusammengestellt, sein Sammelgebiet erarbeitet und in Budapest die erste, wirklich moderne ungarische Öffentliche Bibliothek geöffnet. Hinter den Bestrebungen standen zwei, hervorragende Bibliothekare: der (aus politischem Hinsicht) konservative Pál Gulyás und der Sozialist Ervin Szabó. Von verschiedenen Ausgangpünkten haben die beiden zu demselben Gedanken gelangen, dem einer, von politischer Lenkung freien, liberalen Bibliothek. Sie haben loch in Einzelfragen den scharfsten Streit der ungarischen Bibliotheksgeschichte geführt. Die Beurteilung ihrer Tätigkeit durch die Nachfolger war vor allem von ihrer politischen Tätigkeit beeinflusst und hat sich extrem geändert, obwohl die beiden, zusammen, die Pioniere des modernen Bibliothekswesens in Ungarn waren.
Tovább…

Párhuzamos életrajzok

Gulyás Pál, Szabó Ervin és a korszerű közkönyvtár gondolatának kibontakozása

Az itt következő krónika a magyar könyvtártörténet másfél évtizedére terjed ki. Arra a másfél évtizedre, melyben a modern közkönyvtár eszméje megjelent és szakmai viták során kibontakozott. A vitázók a könyvtárügy számos kérdését megfogalmazták, köztük máig élő kérdéseket is.
Tovább…

Az európai könyvtárak hungarika anyaga

Beszámoló egy felmérés tapasztalatairól

Elhangzott az OKTK szervezésében 1994. szeptember 6-7-én tartott, “Újabb fejlődési irányok a magyar gazdaságban, társadalomban és államelméletben” c. konferencián.

A kérdés jelentősége, a kutatás célja

Magyarország külföldi megítélésének jelentős tényezője, valamint a Magyarországra és a magyarságra vonatkozó kutatások fontos feltétele a velünk kapcsolatos információk és dokumentumok hozzáférhetősége a külföldi kutatás és tájékoztatás számára.
Tovább…

Menedzsment az egyetemi könyvtárakban

A szerző Új módszerek az egyetemi könyvtárak irányító és szervező tevékenységében c. (Bp.1994.) doktori értekezésének egy átdolgozott fejezete.

A felsőoktatási intézmények könyvtárainak alapvető érdeke, hogy a képzési struktúrákban és oktatási módszerekben bekövetkezett változásoknak megfelelően alakítsák tevékenységüket.
Tovább…

A könyvtárosok végzettsége

A kilencvenes évek Magyarországán végbement változások nem hagyták érintetlenül a könyvtárakat sem: a társadalmi környezet igényei megváltoztak, és megváltoztak a könyvtárosokkal szemben támasztott igények is. Mindezen változásoknak a képzésben is tükröződniük kell, a korszerű könyvtári munka korszerű könyvtárosképzést, megfelelő szakemberellátottságot tételez fel.
Tovább…

Új kölcsönzőtér a Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtárában

A Budapesti Műszaki Egyetem Könyvtár és Tájékoztatási Központ (BME KTK) előcsarnokában 1994 tavaszán vettük használatba az új kölcsönzőteret. A könyvtárépület rekonstrukciójának első ütemeként megvalósult kölcsönzőben csendben, ünnepélyes megnyitás nélkül kezdődött el a munka. Azóta azonban újra és újra olyan osztatlan tetszést és érdeklődést tapasztaltunk könyvtárunk látogatói és vendégei részéről az új kölcsönzőtér formai és funkcionális megoldása iránt, hogy úgy érezzük, pótolnunk kell az elmulasztottakat, és legalább jelen cikk formájában meg kell mutatnunk a könyvtáros világnak a – talán szerénytelenség nélkül – példa értékűnek nevezhető beépítést.
Tovább…

Válasz az OSZK Fejlesztési Osztályának

Lapunk 1994. 4. számában jelent meg Bakonyi Géza írása (BAKONYI Géza: Könyvtár és/vagy elektronikus könyvtár. In: Könyvtári figyelő. 4.(40.)1994. 4. pp.522-535.), melyre az 1995. 1. számban reagált az OSZK Fejlesztési Osztály (OSZK Fejlesztési Osztály: A könyvtár nem ellentéte az elektronikus könyvtárnak. Válasz Bakonyi Gézának. In: Könyvtári figyelő. 5.(41.)1995.1. pp.13-19.) Ehhez a válaszhoz az alábbiakban olvasható észrevételeket tette Bakonyi Géza. Bakonyi válasza után, a lovagiasság szabályai szerint közöljük az OSZK viszontválaszát is, s a magunk részéről lezártnak tekintjük a beszélgetést. (A szerk.)

Az OSZK Fejlesztési Osztálya elég éles hangú választ fogalmazott meg, ami “flame war” kirobbantására ingerelne. Az elektronikus levelezés “örömteli” gyakorlása közben azonban megtanultam, hogy egy ilyen eszmei háború inkább csak kárt okoz; és kellemetlen szájízt hagy nemcsak a résztvevőkben, hanem a szurkolókban is. Különben sem állt szándékomban az OSZK munkatársainak bántása: kizárólag az OSZK valós és vélt szerepköreivel foglalkoztam – már amennyiben az egyes kérdések ezt szükségessé tették. A további félreértések érdekében mindenesetre megpróbálnám röviden összefoglalni álláspontom néhány elemét.
Tovább…

OSZK Fejlesztési Osztály

Bevezető

Viszontválaszában Bakonyi Géza megismételte azt javaslatát, hogy a HUNMARC nemzeti adatcsere formátumban bizonyos adatelemeket nem a szabvány szerint elkülönítve kellene kezelni, hanem össze kellene vonni. Korábban már megírtuk (A könyvtár nem ellentéte az elektronikus könyvtárnak. Válasz Bakonyi Gézának. In: Könyvtári Figyelő, 5. (41.)évf. 1995. 1.sz. pp. 13-19.), hogy amikor a nemzeti adatcsere formátum tervezetét a múlt évben vitára bocsátottuk, senki sem tett ilyen jellegű módosító javaslatot.
Tovább…

A Műszaki Egyetemi Könyvtáros 1993.1-2. számában megjelent cikk átdolgozott változata

 Információ a kutatásokról

A kutatóintézetekben, egyetemeken folyó kutatások eredményeit főként a kutatásokat lezáró jelentésekben összegzik, publikálják. A kutatások nyilvántartása, a jelentések hozzáférhetővé tétele a kutatási jelentéseket gyűjtő és feltáró intézmények állományépítő és információfeltáró feladatainak ellátásával történik.
Tovább…

A szerző “National co-operation for national information provision” c. tanulmányát (Information Development, vol.10. no.1. March.1994. pp.29-34.) Orbán Éva fordította.

Az országos forrásközponti rendszer, amelyet néhány kisebb európai ország vezetett be, megfelelő modell lehet a fejlődő országok számára is.
Amikor arról van szó, hogy egy ország vagy régió tudományos és műszaki információellátását kifejlesszék, több tényező is meghatározó szerepet játszik.
Tovább…

A könyvtárügy helyzete Szlovákiában

A Szlovák Nemzeti Tanács 1990. november 22-én kelt törvénye új szempontok szerint határozta meg a városi és a községi könyvtárak működését. Az 1991. január 1-jén életbe lépett törvény a városi és a községi könyvtárakat a helyi közigazgatási szervek fennhatósága alá, míg a járási könyvtárakat a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériumának irányítása alá helyezte.
Tovább…

A marosvásárhelyi Teleki Téka

A marosvásárhelyi Teleki-Bolyai Könyvtár a város művelődési hagyományainak egyik leggazdagabb tárháza. Itt működik 1802 őszétől Teleki Sámuel 40 000 kötetes enciklopédikus könyvtára, itt kapott helyet az egykori Református Kollégium Nagykönyvtára, valamint a két Bolyai emlék, múzeuma is.
Tovább…

A könyvtáros hivatás Magyarországon

A szerző lapunk számára készített összefoglalását Orbán Éva fordította.

Mit értsünk a “hivatás” fogalma alatt?

A “profession” (hivatás, szakma) kifejezés eredetileg valaminek az elismerését, kinyilvánítását jelentette, és a szerzetesi fogadalomra vonatkozott. A “profess” szóból származik, amely hitvallást, a vallásos meggyőződés kinyilvánítását jelenti. A szó mélyebb gyökere a “priest”, pap kifejezéshez kapcsolódik.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)