1994. 2. szám

Abstracts

Legal regulation of deposit copies

SONNEVEND Péter

Reliable legal deposit copy handling is the basis of library provision and national bibliographic services. An independent act, and a departmental order dealing with the execution of the act is required. This draft enhances this by illuminating the key problems. The legal regulation dating back to the time of the party state, still in force today, is characterized by the situation that laws passed by the Parliament prescribed the provision of legal deposits, but every detailed rule was included in orders, guidelines issued by state administration. The old 1897 law, the first regulation of the field, could serve as the basis of the new act. The aim is to cease the counterinterest of publishers and printers. The study surveys past experiences, explains what should be covered by the notion of deposit, and how these should be registered. The control of deposit copy submission as well as the refunding of deposit copies are also considered. The accessioning and distribution of copies must be regulated, and the tasks of the cultural administration assuming responsibility are also dealt with. (pp. 175-181)
Tovább…

A magyar könyvtári ellátás és egyben a nemzeti bibliográfia nélkülözhetetlen alapja a megbízható köteles példány szolgáltatás. Ez már az állami “egyik zsebből, másik zsebbe” helyzetben sem volt hiánytalan, ám a széles körű magánvállalkozás éveiben kellő törvényi alap nélkül egyenesen elképzelhetetlen. Így szakmai körökben egységes a vélemény, hogy mielőbb korszerű szabályozás kell, méghozzá törvény szintjén – ahogy volt 1897-ben, illetve 1929-ben. A törvény nélkülözhetetlen eszköz, tartalma pedig döntően az lehet, hogy a kiadói-nyomdai világ ellenérdekeltségét meg kell szüntetni. A tanulmány a mielőbbi törvényalkotást célozza a múltbéli tapasztalatok éttekintésével és egy hosszú távon hatékony rendezés megalapozásával.
Tovább…

A következő tanulmányt még 1993 őszén kapta szerkesztőségünk, de egyéb kötelezettségeink miatt nem tudtuk korábban közreadni (ez a magyarázata az első mondatban szereplő “3 év”-nek). A számvetés megállapításai változatlanul érvényesek. (A szerk.)

 Eltelt három év a rendszerváltás óta, s úgy érzem, érdemes számbavenni, hogy a társadalom rendszerének megváltozása milyen változásokat eredményezett a könyvtári rendszerben, a könyvtárak életében. Fontos, hogy ne csak a magunk, hanem a fenntartók és a politikusok számára is tisztázzuk, hogy merre halad a könyvtárügy. Ami változott, minden esetben javára vált-e a könyvtáraknak? Mi az, amit meg kell mentenünk az elmúlt évtizedek alatt kialakult könyvtári rendszerből, mi az, amit meg kell változtatni, és mi az, ami változott ugyan, de vitatható, hogy előnyösen. A különböző vizsgálható területek közül a következőket választottam:
Tovább…

Az elmúlt esztendő több változást hozott a KMK életében. Szente Ferenc főigazgatóhelyettes, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ igazgatója, 1993. augusztus 1-jétől megkezdte felmondási idejének letöltését, majd 1994. április 1- én nyugállományba vonult.
A következőkben a KMK osztályainak beszámoló jelentéseihez igazodva adunk számot az 1993. évi munkáról.

Koordinációs munka

Szakértőként véleményeztük a privatizált intézmények könyvtárainak helyzetét, és szakértőket biztosítottunk a könyvtárvezetői pályázatok elbírálásához. A Művelődési és Közoktatási Minisztérium (MKM) könyvtári osztálya felkérésére szakirodalmi szemlét állítottunk össze a nyugateurópai országok könyvtári törvénykezéséről (átdolgozott változata a Könyvtári Figyelő 1993. 4. számában olvasható), valamint arról, hogy a fejlett könyvtárüggyel rendelkező országok könyvtári törvényeiben melyek az állami feladatok, és azokat az állam miképpen látja el.
Tovább…

A szerző ebben a tanulmányában – melyet eredetileg 1993 tavaszán az ELTE informatika kiegészítő szak lezárásaként készített – azt az ismeretminimumot kísérelte meg összefoglalni, amellyel nagyjából minden könyvtárosnak rendelkeznie kell a hálózati információkról. Az 1993 óta bekövetkezett legfontosabb változásokat megpróbáltuk tükrözni, de az Internet fejlődési ütemével még így sem sikerült lépést tartani. A tanulmány egyes részeiről (a könyvtáros elektronikus környezete, IIF, ELLA, Internet, OSI) lapunk már közölt önálló tanulmányokat, ennek ellenére ebben a dolgozatban meghagytuk az ezekről szóló részeket is, egyrészt azért, hogy ne bontsuk meg a szerző gondolatmenetét, másrészt pedig azért, hogy azok, akik most ismerkednek a hálózatok kihívásaival, együtt találják meg az alapismerethez szükséges tudnivalókat. (A szerk.)

 

1. Bevezetés

A könyvtáraknak a 20. század vége felé közeledve újabb és újabb kihívásokra kell válaszolniuk. A 80-as évek elején indultak el a hazai könyvtárak azon az úton, amelyen a hagyományos cédulakatalógusokat számítógépes katalógusokkal kezdik felváltani, ahol az évtized végére megjelentek a CD-ROM adatbázisok, és gomba módra szaporodtak a többfelhasználós CD hálózatok is. A számítógépes hálózatok kialakulása azonban minden eddiginél nagyobb hatást gyakorolt a könyvtárak életére.
Tovább…

A Könyvtári Figyelő 1991 /1. számában Szalay Sándor elemezte az Európai Közösség hivatalos kiadványainak magyarországi beérkezését és fog adtatását, majd ezeket írta : “A kézirat leadása óta az AGROINFORM körlevélben közölte, hogy kapcsolatba lépett az Európai Közösség Kiadóhivatalával és annak magyarországi képviselőjeként teljes körű tájékoztatást nyújt az EK valamennyi kiadványáról. ”
Nos, akkor folytassuk. Előrebocsátom, hogy a további sorokat ugyanaz a kéz írja, amelyik 1989 őszén az első “kapavágásokat” tette az említett kiadványok intézményes magyarországi megjelenése érdekében, pontosabban a jószolgálati küldeményekhez képest, a kereskedelmi értelemben vett forgalmazás megteremtéséért. Gondolataim tehát bizonyosan elfogultak, azonban mentségemre szolgál, hogy nem a török áfium, hanem a legközelebbi fejlett világ igéinek terjesztéséről van szó.
Tovább…

Egy tantárgyközi feladat: az olvasás

 Töprengés és tudósítás a HUNRA 5. konferenciája után

 

Mi változott?

 ”A pedagógusok olvasáskultúrájával kapcsolatban azt szokás mondogatni, mennyire kívánatos a rendszeres önművelés-olvasás fokozása annak érdekében, hogy fejlődjék a pedagógiai tevékenység színvonala. Talán időszerű lenne a kérdést megfordítva is vizsgálni: milyenné kellene fejleszteni magát a korszerű és valóban hatékony pedagógiai gyakorlatot, amelynek immár elengedhetetlen velejárója, önmagában rejlő legbensőbb követelménye lenne a világgal és a tanítványok fejlődésével lépést tartó állandó önművelés, szakmai és szépirodalom-olvasás is?”- kérdezte két évtizede a jó emlékezetű Tánczos Gábor (Valóság 1973. 2. sz.) egy olvasásszociológiai vizsgálat lehangoló adatait szálazva.
Tovább…

Őszintén köszönöm dr. Kövendi Dénes reagálását “Szex a könyvtárban” c. cikkemre (KF, Ú.f. 1993/4.). Írása címével – “Parttalan szex a könyvtárban” – megpróbálja érzékeltetni, hogy nem körvonalaztam kellőképpen a dolgokat. A parttalanság – érzésem szerint – K.D. írására is vonatkozik, a (part)csúszás, helyesebben csúsztatás következtében. Merthogy K.D. cikkébe még Ady is belekeveredik, meg a gonosz mostoha. Hogy ehhez Ady mit szólna? (A gonosz mostoháról nem is beszélve…)
Tovább…

“Könyvtárosokként az a feladatunk, hogy a könyvtárainkban lévő forrásokat a rokkant emberek számára éppúgy hozzáférhetővé tegyük, mint az egészségesek számára.”

A Library Trends c. amerikai folyóirat 1992. évi nyári tematikus számát a siketek és hallássérültek könyvtárhasználatával kapcsolatos kérdéseknek szentelte. A kérdéskör megvitatását, a téma körbejárását több tényező tette aktuálissá. Az Egyesült Államokban több mint huszonhárom millió siket és nagyothalló él.
Tovább…

Franciaországi könyvtárak és médiatárak. Egy tanulmányút tapasztalatai

 A Pannónia TEMPUS távoktatási ún. JEP projekt keretében 1993 júniusában egy hónapot töltöttünk Franciaországban a nyitott- és távtanulás módszereinek tanulmányozásával1 a CESI (Centre d’Etudes Supérieures lndustrielles, mérnöktovábbképző intézmény) szervezésében. Ez idő alatt, a szorosabban vett programon túl, módunk volt arra, hogy számos könyvtárral, médiatárral, pedagógiai forrásközponttal, vállalati szoftvertárral, illetve önképző s továbbképző központtal ismerkedjünk meg.
Tovább…

Mezőgazdasági információs rendszer Hollandiában

A szerző 1993 őszén az MKE Mezőgazdasági Könyvtárosok Szekciója tagjaival együtt hollandiai tanulmányúton járt. Beszámolója felkeltheti azoknak a szakembereknek a figyelmét is, akik közvetlenül nem foglalkoznak mezőgazdasági információval.

Remélem, nem tűnik túlzó elfogultságnak, ha azt mondom, hogy jelenleg hazánkban – de a világ majd mindegyik országában – a mezőgazdaság információellátása rendkívül fontos feladat, nemcsak a szakterület, hanem a nemzetgazdaság szempontjából is. Magyarországon, tekintettel azokra a gyökeres változásokra, amelyek a mezőgazdaságban is végbementek és most is zajlanak, különösen fontos ez a kérdés.
Tovább…

Folytatjuk az előző számunkban elkezdett magyar-holland könyvtári szimpózium (Budapest, 1993. jan. 12-13.) holland előadásainak közlését.
A szerző The marketplace for automated library systems. A survey (The role of libraries today, tomorrow and beyond. Trends in Hungary and the Netherlands. Ed. Dorathé Blom, Freek de Jong, Hendri Tolboom. Amsterdam, Hogesschool van Amsterdam, 1993. pp. 23-36.) c. előadását Orbán Éva fordította.

1. A piac meghatározása

Az automatizált könyvtári rendszerek piaca a világon mindenhol dinamikusan fejlődő, erősen kompetitív terület. Hosszú ideig a nagy, majd inkább a miniszámítógépekre készült könyvtári rendszerek forgalmazói uralták a piacot. Ahogyan azonban az információs technológia az egyre nagyobb teljesítményű mikroszámítógépekkel egyidejűleg fejlődött, és a helyi hálózatok műszaki megoldása előre lépett, a kisebb forgalmazók is ki tudták már elégíteni a több felhasználós könyvtárak igényeit. Ez azt jelentette, hogy rendszereik kapacitását olyan mértékben növelték, hogy a könyvtári világban már hírnevet szerzett forgalmazókkal is versenyre kelhettek.
Tovább…

A szerző Community information service, a challenge to public libraries (The role of libraries today, tomorrow and beyond. Trends in Hungary and Netherlands. Ed. Dorathe Blom, Freek de Jong, Hendri Tolboom. Amsterdam, Hogesschool van Amsterdam, 1993. pp. 73-79.) előadását Orbán Éva fordította.

Martien Hagoort könyvtárgazdaságtanról szóló előadásának üzenete számomra ez volt: a helyi hatóságok és a közművelődési könyvtárak állapodjanak meg a kívánt szolgáltatás szintjében, és abban az árban, amit ezért az adófizetőnek fizetnie kell. Hagoort úr nem foglalkozott a beruházások problémájával, sem a hosszú távú, az új közművelődési könyvtári szolgáltatások kifejlesztését célzó befektetésekkel. A közhasznú információs szolgálat is ilyen hosszú távú befektetés. Tulajdonképpen szívesebben beszélnék stratégiai beruházásokról, mert a közhasznú információ bevezetése a könyvtárba annak a stratégiának a része, amely révén a könyvtár szerepe vadonatúj területekre is kiterjeszthető.
Tovább…

Az amerikai és német tárgyszórendszerekről

 Bevezetés

Több mint két esztendeje annak, hogy Horváth Tibor, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnöke egy általános tárgyszórendszer kidolgozását javasolta. Az előterjesztést e folyóirat hasábjain is olvashatták. Ebben az induló szakaszban is nyilvánvaló, hogy az általános tárgyszójegyzék sem lehet meg egységes alkalmazási szabályok nélkül. Ezért talán nem érdektelen megismerni az amerikai és a német tárgyszórendszerek fontosabb szabályait.
Dolgozatunk fő célkitűzése tehát az, hogy hazai tárgyszórendszerünk alkalmazásához módszereket és eljárásokat keressen. Ennek érdekében összehasonlítjuk a német és amerikai nyelvterület tárgyszavazási gyakorlatát, felhívjuk a figyelmet a tárgyszókategóriákra és az információkereső nyelvek “nyitott” és “zárt” szótáraira.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (22) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (4) (10) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (32) (1) (9) (1) (28) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (13) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (2) (2) (4) (1) (1) (1) (55) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (7) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (8) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (16) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (6) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (35) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (2) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (5) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (38) (1) (60) (2) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (34) (1) (2) (2) (1) (7) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (19) (11) (1) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (35) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (16) (1) (1) (67) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (7) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (7) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (15) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (7) (2) (1) (1) (2) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (24) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (7) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (15) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (23) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (3) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (37) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)