1994. 1. szám

Abstracts

In memory of József Antall, the librarian

KAPRONCZAY László

The study analyzes the career of the Hungarian prime minister, deceased on 12 December 1993, as a librarian between 1963 and 1990. József Antall spent nearly three decades in the Semmelweis Museum, Library and Archive of Medical History. First he had been a research worker, then in 1967 he became deputy head, in 1974 acting director, and since 1985 he has been director-general. The history of medicine and pharmacology had become a peripheral field of science after 1948, and in the 1950s its teaching was also ceased at the university. József Antall as a librarian had elaborated the collection interest of both the museum and the library, he compiled the organizational statute, and proposed that the library and the museum, working separately at that time, be united. With his sense of diplomacy, he won the best experts, put out of the way for political reasons, to be fellows of the institute. He increased the number of staff considerably, and founded the international relations of the institute. He assumed leading roles in Hungarian and international associations, edited the journal “Orvostörténeti Közlemények” (Communications in Medical History). He expected his fellow workers to be welt informed and have scholarly thoroughness. His image of museums of medical and pharmaceutical history in the countryside was similar to the pattern of universities in Germany. Besides his activities in organization and management, he also issued scientific publications not only in the history of medicine, but also in the field of political history. He turned the institute into an acknowledged research and creative workshop, and considered it to be a part of his oeuvre.(pp. 9-14)
Tovább…

A könyvtáros Antall József emlékezete (1932-1993)

“Cselekvő életre vágytam?” (dr. Antall József)

1993. december 18-án vett végső búcsút az ország, az ismét függetlenné vált Magyarország, az 1993. december 12-én elhunyt miniszterelnökétől, dr. Antall Józseftől, aki kormányfővé választása előtt közel három évtizedig a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Könyvtár és Levéltár élén állt. E helyen nem Antall József politikai életművét kívánjuk elemezni, hanem pályafutásának 1963-1990 közötti szakaszát követjük nyomon, amikor távol a politikai közélettől – amivel nemhogy osztozni, de egyetlen gesztust sem kívánt adni – alkotó és tudományszervező tevékenységet fejtett ki.
Tovább…

A kutatások nyilvántartása Magyarországon

A kutatások hazai nyilvántartásának helyzetéről, mint a könyvtári tájékoztató munka kiemelten fontos területéről
szerettünk volna teljes képet adni. A jelenlegi gyakorlat sokfélesége és az állandó változások miatt ez nem sikerülhetett maradéktalanul. Ezért ha valakinek hozzáfűznivalója lenne az általunk közölt cikkhez, örömmel vesszük észrevételeit.(A szerk.)

Hazánkban az átfogó, országos szintű kutatásnyilvántartás nem megoldott. A Miniszterelnöki Hivatal Tudománypolitikai Titkárságának vezetésévei most dolgozzák ki a koncepcióját, melyet az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottsággal történő egyeztetés után a Tudománypolitikai Bizottság elé terjesztenek. Erről még később bővebben szólunk.
Összeállításunkban először a meglévő gyakorlatot ismertetjük, bár tudjuk, hogy jelen formájában már nem sokáig lesz érvényes.
Tovább…

A csereformátumokról

(Alapozás és kiegészítések Mirna Willer: A szabványosítás szükségessége a géppel olvasható katalogizálásban c. cikkéhez)

Bevezető szerzői magyarázkodás

A vaksors (vagy inkább a szaksors) úgy hozta, hogy amikor a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Műszaki Könyvtáros Szekciója felkért, hogy tartsak előadást a csereformátumokról, és amikor a Könyvtári Figyelő szerkesztője hozzájárulásomat kérte az előadás szövegének közléséhez, akkor már beérkezett a KF szerkesztőségéhez CCF munkacsoportbeli kiváló kolléganőm és barátom, Mirna Willer fent említett cikkének1 angol nyelvű kézirata.
Bár az ismétlés a tudás anyja, ezúttal ez mégsem látszott célszerűnek, és ezért meg kellett vizsgálni, hogy érdemes-e, és ha igen, mit érdemes
Tovább…

A szerző lapunk számára készült Machine readable cataloguing the necessity for standardization c. tanulmányát Kovács Emőke és Vajda Erik fordította.

1. Bevezetés

A MARC formátumok megjelenése szorosan összefügg a szabványosítással. A MARC formátumok gyakorlatilag nem jöhettek volna létre magas szintű szabványosítás nélkül.
A MARC rövidítés a MAchine Readable Cataloguing (géppel olvasható katalogizálás) kifejezésből származik. Lényegét legjobban a következő meghatározás tartalmazza: “Formátumok csoportja, amely különleges konvenciók (megállapodásos szabályok) halmazát alkalmazza a bibliográfiai adatok azonosítását a és rendszerezésére, azok gépi kezelésekor.”
A fenti fogalommeghatározás a gépi katalogizálás két lényeges fogalmát – a “formátumok csoportja” és a “konvenciók halmaza” – tartalmazza, melyekkel jelen írásomban foglalkozom.
Tovább…

A szervezetek “célkövető rendszerek” – írja Jávor István Ackoff és Emery nyomán nemrég megjelent egyetemi jegyzetében1 . Sarkítva ez azt jelenti, hogy szervezetszociológiai értelemben nem tekinthető szervezetnek az a társadalmi csoport, amelynek nincsen célja.
A szervezeti cél kijelölése hatalmi viszonyok függvénye. Részben hatalmi kérdés az is, hogy a kitűzött cél hogyan valósul meg, milyen átértelmezésen, torzuláson megy át közben, megvalósul-e egyáltalán. Hatalmi kérdés, hogy egy szervezetnek mennyire van módja önállóan kijelölni céljait, illetve mennyire jelölik ki kívülről. Zieleniewski2 külön névvel illeti a szervezet által választott és a kívülről feladott célokat, ez utóbbiakat “feladatnak” nevezve. Bár kétségesnek tartom, lehetséges-e ebben az esetben egyértelmű elkülönítés (az általam vizsgált időszaknak éppen az az egyik sajátossága, hogy a formálisan belülről kijelölt célok is szervezeten kívüli hatalom akaratát tükrözték), a probléma azonban létező.
Tovább…

Az elmúlt évtizedekben az építő- és építőanyagipar szakmai és lakossági információellátása az Építésügyi Tájékoztatási Központ nevéhez fűződött.
A piacgazdasággá alakulás folyamatából az építő- és építőanyagipari vállalatok sem maradnak ki. Az új piaci követelményekhez alkalmazkodva a nagyobb vállalatok kisebb vállalkozássá alakulnak vagy megszűnnek, míg mások külföldi partner és tőke segítségévet próbálják megvetni lábukat a hazai és külföldi piacon.
Tovább…

 

   Az International Reading Association (IRA) magyarországi szervezeteként működő Magyar Olvasástársaság (HUNRA) 1993. október 8-9-én tartotta konferenciáját a Budapesti Tanítóképző főiskolán.
A találkozón részt vettek az amerikai People to people program küldöttei is, Deborah R. Dillon-O’-Brian vezetésével.

Magyarországon tradíciója van a többnyelvű egymás mellett és együttélésnek. E történelmi múltunkban gyökerező, Szent István királlyal kezdődött és máig élő hagyományokról, azok hatékony folytatásának szükségességéről szólt Nagy Attila elnök (OSZK KMK) megnyitó beszéde is. Ehhez kapcsolódott a plenáris ülésen Kiss Gy. Csabának (Közép-Európa Intézet) az állam és nemzet viszonyát, a kisebbségben élők identitástudatának történeti változásait és globális problémáit taglaló, “Nemzetiségi kisebbségek és Közép-Euópa” címmel tartott előadása.
Tovább…

A norvégiai Bergenben, egy nemzetközi konferenciára 1991-ben tizenegy ország képviselői gyűltek össze, hogy országuk kutatásnyilvántartásának eredményeit, problémáit bemutassák, és egy nemzetközi hálózat létrehozásának lehetőségét megbeszéljék. Nyolc ország számolt be arról, hogyan birkóznak meg különböző kutatási központjaik nyilvántartásaikkal, és hogyan látják a jövő (közös?) megoldását1.
Tovább…

Könyvtárgépesítés és ergonomia

Szemle

A nyolcvanas évek Magyarországon is meghozták a nagy áttörést a könyvtárgépesítésben. Ma már természetes, hogy a könyvtárban képernyők villognak, online katalógusban keresgélünk, s hogy egyre több könyvtáros kerül “munkaviszonyba” a számítógéppel. Korunk totumfaktuma azonban nem a leggondosabb “munkaadó”, nem kíméli munkásai egészségét. Komolyra fordítva a szót: a számítógépes-képernyős munka számos egészségvédelmi-ergonómiai problémát vet fel.
Tovább…

A címben szereplő kijelentést olvashatjuk a Német Könyvtáros Egyesületek Szövetségének a szerzői joggal kapcsolatos kölcsönzési törvény ellen született memorandumában.
Ez a megállapítás nem túlzó. Egyre inkább és egyre több területen tapasztalható, hogy a gazdasági érdekek erősebbek a kulturális szféra érdekeinél, jóllehet mindkét terület szakemberei tudják, hogy ha rövid távon – s ez akár évtizedekben is mérhető – veszít a kultúra, hosszú távon a gazdaság is vesztes lesz.
Tovább…

A Public lending right (PLR, 1993.), valamint az EBLIDA newsletter (1993. 4.) alapján Kovács Emőke tömörítése

Az Európai Közösség 1992 decemberében az Európa Parlamenttel elfogadtatta azt a bérleti és kölcsönzési törvényre vonatkozó tervezetet, melyet 1994 júliusáig minden tagállamban életbe szeretnének léptetni. A törvénytervezet értelmében a könyvtáraknak tiszteletben kell tartaniuk a szerzők kívánságait műveik könyvtári kezelését illetően. Csakis a szerzők hozzájárulásával kölcsönözhetik a műveket, egyébként nem. A törvénytervezet, érthető okokból, nagy tiltakozási hullámot váltott ki a könyvtári szakemberekből.
Tovább…

Memorandum a kölcsönzési törvény ellen

Az alább olvasható írás a Deutsche Bibliotheksinstitut jogi bizottsága, a Német Könyvtáros Egyesületek Szövetsége és a Német Könyvtáros Egyesület közös állásfoglalása a kölcsönzési törvény ellen. A Denkschrift gegen die Einfügung eines Verleihrechts in das Urheberrecht : Stellungnahme zum EG-Richtlinienvorschlag vom 24. Januar 1991. – Berlin Deutsches Bibliotheksinstitut, 1991. – 34 p. c. tanulmányt Kovács Emőke tömörítette.

1. Az Európai Közösség irányelv javaslata nyugtalanítja a könyvtárakat

Az Európai Közösség évtizedekig nem szentelt figyelmet a szerzői jognak. A hetvenes években mindössze részletkérdésekben történt állásfoglalás, és később, 1988-ban az ún. “Zöld könyvben” terjesztették elő a szerzői jog valamennyi tagállamra vonatkozó egységes szabályozását. Ehhez járult még 1989-ben a számítógépes programok szerzői jogára vonatkozó javaslat.
Tovább…

Címkék

(1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (7) (13) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (27) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (3) (1) (5) (10) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (3) (2) (12) (1) (2) (14) (33) (1) (10) (1) (29) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (16) (6) (6) (14) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (5) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (29) (3) (2) (4) (1) (1) (1) (56) (1) (1) (1) (3) (1) (13) (1) (2) (4) (4) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (2) (1) (6) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (9) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (16) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (8) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (12) (9) (6) (3) (2) (14) (5) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (6) (9) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (6) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (15) (2) (1) (1) (1) (17) (5) (1) (2) (1) (1) (23) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (16) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (2) (1) (4) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (16) (2) (1) (1) (3) (2) (2) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (7) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (7) (2) (8) (9) (2) (2) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (2) (1) (12) (1) (3) (1) (2) (2) (4) (12) (1) (9) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (7) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (1) (2) (2) (3) (2) (7) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (36) (2) (1) (26) (5) (1) (1) (5) (1) (3) (1) (9) (1) (3) (1) (21) (1) (1) (8) (1) (4) (2) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (5) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (38) (1) (6) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (8) (2) (2) (39) (1) (63) (2) (2) (2) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (5) (2) (1) (4) (1) (6) (7) (1) (1) (1) (26) (1) (1) (2) (3) (39) (1) (2) (2) (1) (8) (8) (5) (1) (2) (1) (2) (5) (1) (15) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (7) (1) (2) (2) (16) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (9) (1) (1) (8) (11) (1) (1) (20) (14) (1) (2) (1) (3) (3) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (4) (1) (4) (1) (3) (2) (2) (5) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (36) (1) (1) (2) (8) (1) (2) (1) (1) (21) (2) (1) (1) (1) (9) (1) (17) (2) (1) (70) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (11) (1) (8) (1) (10) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (6) (24) (8) (1) (11) (1) (1) (2) (4) (1) (11) (1) (1) (12) (8) (4) (4) (1) (1) (4) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (16) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (5) (3) (1) (2) (2) (1) (8) (1) (1) (3) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (6) (6) (1) (2) (10) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (6) (5) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (3) (2) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (4) (16) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (4) (5) (1) (1) (3) (1) (7) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (3) (2) (8) (3) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (2) (1) (1) (2) (5) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (14) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (15) (1) (1) (25) (1) (7) (1) (3) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (20) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (1) (1) (2) (4) (2) (2) (5) (6) (1) (2) (2) (3) (1) (2) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (2) (2) (16) (1) (3) (5) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (7) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (14) (2) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (2) (11) (1) (5) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (27) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (21) (1) (1) (1) (1) (25) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (13) (1) (7) (2) (2) (4) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (39) (1) (1) (2) (1) (2) (12) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)