A Könyvtári Intézet első húsz éve kronológiában elbeszélve

A következő eseménytár válogatás az Országos Széchényi Könyvtár történetének kronológiai feldolgozása során gyűjtött adatokból. Az összeállítás 2010-ig terjedő részéhez felhasználtam Gerő Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológia c. munkáját is, de a tételeket sok esetben módosítottam. Igyekeztem úgy szelektálni, hogy az adattár átfogó képet adjon a Könyvtári Intézet feladatköréről és tevékenységéről.

1998. január 1.  Hatályba lépett a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény, s ez a 60. § (4) bekezdésében először említi a Könyvtári Intézetet, amelynek feladata a (3) befelsorolt feladatok ellátása, azaz a könyvtáraknak, illetve a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatások biztosítása. – A törvény 100. § (3) bekezdésének n) pontjában a miniszter felhatalmazást kapott arra, hogy rendeletben szabályozza a Könyvtári Intézet jogállását és gazdálkodását. [A rendelet megjelenéséig, illetve a Könyvtári Intézet tényleges megalakulásáig a feladatokat a Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) látta el.]

2000. január 14.  A Magyar Közlöny 2000/4. számában megjelent a nemzeti kulturális örökség miniszterének 1/2000. (I.14.) NKÖM rendelete a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről, követelményeiről és a képzés finanszírozásáról. – A NKÖM a rendelethez Tájékoztatót készített, amelyben a rendeletben foglalt adminisztratív teendők lebonyolításával az OSZK-t bízta meg, a megyei könyvtárak, az FSZEK és a Könyvtári Intézet a szakmai tanácsadó és szolgáltató intézmény feladatait látják el. A rendelet előírásainak megfelelően elkezdődött a KMK (utóbb a Könyvtári Intézet) továbbképzési programjainak akkreditálása, ami a feltétele lett a tanfolyam jellegű szakmai továbbképzések szervezésének, a tanfolyamok indításának. – A Tájékoztatót a KI terjesztette.

2000. március 24.  A Magyar Közlöny 2000/26-os számában megjelent a nemzeti kulturális örökség miniszterének 6/2000. (III.24.) NKÖM rendelete a Könyvtári Intézet jogállásáról. – A rendelet értelmében a Könyvtári Intézet az Országos Széchényi Könyvtár részjogkörű belső szervezeti egysége. A Könyvtári Intézet működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket a KMK létszámából és tárgyi feltételeiből kiindulva kellett kialakítani. (Ennek értelmében – bár a rendelet ezt nem mondta ki – a Könyvtári Intézet a KMK jogutódjának tekinthető.)

2000. április 1.  Hatályba lépett a nemzeti kulturális örökség miniszterének 6/2000. (III.24.) NKÖM rendelete a Könyvtári Intézet jogállásáról. – Ezzel egyidejűleg a Könyvtártudományi és Módszertani Központ megszűnt [a valódi megszűnés az intézet első vezetőjének hivatalba lépésével történt meg].

2000. április 7.  A Magyar Könyvtárosok Egyesülete (MKE) és az Informatikai és Könyvtári Szövetség (IKSZ) oktatási bizottsága felmérést végzett a továbbképzési szükségletekről, amelynek összegzését a Könyvtári Intézet (ill. KMK) Oktatási és Módszertani Osztálya végezte el. A könyvtárak által fontosnak tartott szakmai továbbképző tanfolyamokról kapott felmérési eredményeket Csapó Edit osztályvezető a Kataliston is közreadta, jelezve, hogy részletesebb ismertetés olvasható a Könyvtári Levelező/lap áprilisi számában.

2000. május 18.  Két közlemény jelent meg a Katalist levelezőlistán a Könyvtári Intézet honlapjának elindulásáról. Hegyközi Ilona arról tájékoztatta az érdeklődőket, hogy „a honlap információi a jelenlegi állapotot tükrözik; mivel az Intézetnek 2000. július elsejétől új igazgatója lesz, szervezeti és tartalmi átalakulások várhatók, amelyekről igyekszünk folyamatosan tájékoztatást adni”. – A másik közlemény a Könyvtártudományi Szakkönyvtár új, hálózati szolgáltatásainak elérési útját adta meg: gyarapodási jegyzék, a magyar könyvtári folyóiratok tartalomjegyzéke, illetve a Könyvtári Figyelő honlapja.

2000. június 14.  Megalakult az Országos Könyvtári Kuratórium, a miniszter konzultatív testülete az OSZK-t és a Könyvtári Intézetet érintő kérdésekben. – Az ülésen az OKK a Könyvtári Intézet igazgatói helyére benyújtott pályázatokat is értékelte.

2000. június 16.  A Kulturális Közlöny 2000/10-es számában megjelent a magyar nyilvános könyvtárak első jegyzéke több mint 1200 intézmény adataival, amelynek adatbázisát a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban Rácz Ágnes építette, aki a jegyzék összeállításának tapasztalatait Gondolatok a nyilvános könyvtárak jegyzékének felállítása kapcsán címmel a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2000/4. számában foglalta össze.

2000. július  Az NKA támogatásával végezte a Könyvtári Intézet A könyvtárak rendszerszerű vizsgálata c. kutatást, amelynek első, Heves megyében folyt szakaszáról Vidra Szabó Ferenc számolt be Rendszertelenül. Kísérlet a könyvtárak rendszerszerű működésének vizsgálatára címmel a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros e havi számában. Az év során a kutatás második, Borsod-Abaúj-Zemplén és Nógrád megyében folyt szakasza is lezárult.

2000. augusztus 1.  Az 1997. évi CXL. sz. kulturális törvény által létesített Könyvtári Intézet első igazgatója: dr. Dippold Péter. – Ezzel a kinevezéssel végleg lezárult a Könyvtártudományi és Módszertani Központ története.

2000. augusztus 17–19.  Közös múlt – közös jövő címmel a külföldön élő magyar könyvtárosok V. szakmai találkozóját rendezte meg az OSZK-ban a Könyvtári Intézet, az MKE és az IKSZ. A háromnapos világtalálkozón „Az ezeréves magyar államiság és a kereszténység kétezredik jubileuma évében a világ különböző pontjain élő magyar, illetve magyar származású könyvtárosok többi között megvitatják az információs korszak hatásait, a »korszerű« bibliotéka fogalmát és a határokon túli magyar kisebbségi könyvtárak anyaországi kapcsolataival is foglalkoznak.” – ahogy az MTI hírében olvasható.

2000. augusztus 31.  Elkészült az 1999. évi könyvtári statisztika, amelyet a Könyvtári statisztika 1999 c., nyomtatott kiadvány mellett letölthető, elektronikus fájlként is közreadott honlapján a KI.

2000. szeptember 6.  200 órás könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2000. szeptember 13.  A Könyvtári Intézet kiadásában megjelent A személyek neve mint a katalógusok besorolási adata az egyes nemzetek gyakorlatában című, 1984-es KMK-kiadvány utánnyomása.

2000. szeptember 27–29.  Feimer Ágnes és Hegyközi Ilona, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársai részt vettek a nemzetközi összefogással készülő, többnyelvű, könyvtártudományi értelmező szótár munkálatairól Ljubljanában rendezett értekezleten, ahol Hegyközi Ilona beszámolt a magyar nyelvű rész elkészítéséről.

2000. október 6.  Dippold Péter igazgató „bemutatkozó” levele a Katalist levelezőlistán, amelyben – „szolgáltató intézményként” megjelölve a Könyvtári Intézet munkájának irányvonalát – felkérte a lista tagjait, „hogy elvárásaik, igényeik és ötleteik megfogalmazásával segítsék munkánk hatékonyságát. Tapasztalataim arra figyelmeztetnek, hogy egy szolgáltató intézménynek elsősorban abból kell kiindulnia, hogy mit várnak el tőle felhasználói. Mivel a Könyvtári Intézet a magyar könyvtárak számára kíván szolgáltatásokat nyújtani, feltétlenül szükséges az igények minél szélesebb körű ismerete. A szolgáltatások szervezésén kívül az Intézet aktív kezdeményező szerepet is szeretne vállalni. A kezdeményezések köre többek között a könyvtárpolitikának nyújtandó segítséget, a külföldi tapasztalatok meghonosítását, új tanfolyamok, szemináriumok elindítását foglalja magában. Azt remélem, hogy észrevételeik alapján Intézetünk mihamarabb összeállíthatja szakmánk »problémakatalógusát«, amely alapot ad munkánk stratégiai tervezéséhez.”

2000. október 25–26.  Az IKSZ megyei könyvtári tagozata Pécsen rendezett ülésén egyebek mellett a Könyvtári Intézetről tárgyalt. – Ezt követően az IKSZ többi tagozata is foglalkozott az új Könyvtári Intézettel: a munkahelyi tagozat dec. 5-i ülésén, a tudományos és szakkönyvtári tagozat dec. 6-i szakmai napján.

2000. november 7.  A Könyvtári Intézet statisztikai kérdésekről rendezett országos értekezletet az OSZK-ban. A 2000. évi könyvtárstatisztikai adatgyűjtés és ‑feldolgozás kérdései mellett a tanácskozáson szó volt a könyvtárak érdekeltségnövelő támogatásával kapcsolatos tudnivalókról, illetve a NKÖM fejlesztési terveiről is.

2000. november 27.  A Könyvtári Intézet továbbképző tanfolyama a hagyományos és a számítógépes formai feltárásról – elsősorban iskolai könyvtárosok részvételével.

2000. november 30.  Az Országos Könyvtári Kuratórium ülést tartott az OSZK-ban, amelyen egyebek mellett a Könyvtári Intézettel foglalkozott.

2000. december 18.  Megkezdte működését a Könyvtártudományi Szakkönyvtár online olvasói katalógusa az OSZK új integrált rendszere (Amicus, illetve LibriVision) keretében. A katalógusba áttöltötték a KSZK-nak 1996 óta a Dobis/Libis programmal készített bibliográfiai rekordjait is.

2001  Könyvsorozatot indított a Könyvtári Intézet Oktatási Osztálya Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei címmel. „A korábbi gyakorlattal szemben – éppen korunk felgyorsult igényeit figyelembe véve – nem egyetlen vaskos kötetben jelentetjük meg az aktuális tananyagot, hanem füzetsorozat formájában” – írta Dippold Péter igazgató az első kötet bevezetőjében. A sorozat tartalma igazodik a képzés tematikájához, a füzetek önállóan is jól használhatók. Az elsőként, 2001-es megjelenési évvel közreadott öt kötet a következő: Katsányi Sándor: Információ, dokumentum, könyvtár. Bevezetés a könyvtári asszisztensképző tanulmányokhoz; Bobokné Belányi Beáta – Dömsödy Andrea: Dokumentumismeret; Barátné Hajdu Ágnes: A tartalmi feltárás alapjai; Fehér Miklós: A települési könyvtár működése és működtetése; Simon Zoltán – Poprády Géza: Állománygondozás, raktározás, állományvédelem.

2001. január 15–17.  A Könyvtári Intézet a február közepére ütemezett alapfokú számítógép-kezelői, ‑használói vizsga előtt felkészítő tanfolyamot tartott azok számára, akik önálló tanulással készültek a vizsgafeltételek teljesítésére.

2001. január 23.  Az OSZK – a Könyvtári Intézet szervezési közreműködésével – újabb hároméves, felsőfokú könyv- és papírrestaurátor szaktanfolyamot indított, amelyen közgyűjteményi restaurátorok, valamint magánrestaurátorok, illetve egyetemi hallgatók vettek részt, összesen tizenöten.

2001. január 25.  A Könyvtári Intézet osztályvezetői állásaira benyújtott pályázatok alapján, az e napon történt meghallgatások után, a felkért bizottság javaslatára, ötéves időtartamra a főigazgató a következőket nevezte ki osztályvezetővé: dr. Bartos Éva (Oktatási Osztály), Fehér Miklós (Szervezési és Elemző Osztály), Hölgyesi Györgyi (Gyűjteményépítési Információs Osztály) és – az újak mellett – Rácz Ágnes (Könyvtártudományi Szakkönyvtár – ő már 1997. február óta vezetője volt az osztálynak).

2001. január 29.  A Könyvtári Figyelő 2000. évi különszámaként – Gerő Gyula összeállításában – megjelent a Kitüntetett könyvtárosok névtára, 410 könyvtáros adataival.

2001. február 1.  A nyugalomba vonuló Győri Erzsébet utódaként Hölgyesi Györgyi lett az Új Könyvek c. állománygyarapítási tanácsadó felelős szerkesztője.

2001. február 1.  Fehér Miklós osztályvezető hivatalba lépett, s ezzel megkezdte tevékenységét a Könyvtári Intézet új, Szervezési és Elemző Osztály nevű szervezeti egysége.

2001. február 19.  Egyéves, alapfokú számítógép-kezelő és -használó tanfolyamot indított a KI.

2001. február 26.  Két féléves, könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2001. február 28.  A hagyományos és a számítógépes formai feltárásról indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet iskolai könyvtárosoknak.

2001. II. negyedév  A Nemzeti Kulturális Alapprogramról szóló törvény szerint a 2000. évtől a NKÖM felügyelete alá tartozó központi intézmények támogatása a miniszteri keret terhére történt. Hasonlóan a 2000. évi támogatásokhoz, az e negyedévi miniszteri keretből támogatták a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros és a Könyvtári Figyelő 2001. évi számainak kiadását. – A folyóiratok 2002. évi számait is hasonlóan támogatták a 2002. I. félévi miniszteri keretből.

2001. április  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros e havi számában Vidra Szabó Ferenc átfogó elemzést adott a rendszerváltás óta eltelt idő könyvtári változásairól a statisztikai adatok alapján, A legfontosabb könyvtári mutatók változásai (1989–1999) címmel. (A hasonló elemzéseket Somogyi József folytatta, lásd 2003. dec. és 2009. jan.)

2001. április 3.  Az IKSZ szakmai napot rendezett az OSZK-ban a könyvtárosképzés és ‑továbbképzés kérdéseiről.

2001. április 15. – május 10.  Nagy Attila Középiskolások olvasási kultúrája címmel országos, összesen 1200 fős, kérdőíves vizsgálatot végzett a 15–17 éves korosztályok körében, amelynek eredményeit részletekben 2001–2002-ben publikálta, a kutatási jelentést pedig Háttal a jövőnek? Középiskolások olvasás- és művelődésszociológiai vizsgálata címmel 2003-ban adta közre az OSZK és a Gondolat Kiadó a Nemzeti Téka sorozatban.

2001. április 18.  A KI továbbképző tanfolyamot indított a számítógépes formai feltárásról.

2001. április 20.  A Kulturális Közlöny 2001/9-es számában megjelent a nyilvános könyvtárak jegyzékének Hangodi Ágnes által összeállított második része, amellyel együtt a jegyzékbe felvett könyvtárak száma 1626-ra növekedett.

2001. április 23.  Az OSZK és az Osiris Kiadó a Nemzeti Téka sorozatban 223 oldalon megjelentette Nagy Attilának Olvasásfejlesztés, könyvtárhasználat – kritikus gondolkodás. Szócikkmásolástól a paródiaírásig c. munkáját.

2001. április 25.  A Könyvtári Figyelő új főszerkesztője – a leköszönő Hegedűs Péter helyett ­: dr. Dippold Péter. A főszerkesztő-helyettes továbbra is Kovács Katalin, és nem történt változás a szerkesztőség tanácsadó testületében sem.

2001. április 26.  A Széchényi Ferenc-emléknapon a Széchényi-emlékérmet Győri Erzsébet, az egykori KMK ny. mb. igazgatója vette át Monok István főigazgatótól. A kitüntetettet Vajda Kornél laudálta.

2001. április 30.  Lezárult Az állami gondozottak értékvilága című négyéves kutatás, amelyet a KMK (ill. KI) az OTKA támogatásával végzett. A jelzett nap a zárótanulmány elkészítésének határideje.

2001. május  A Könyvtári Intézet kérdőíves felmérést végzett a szolgáltatást felhasználó könyvtárak körében az Új Könyvek c. állománygyarapítási tanácsadó használatáról, értékeléséről. A kiadványt a megrendelők nagy többsége a könyvpiacon való eligazodáshoz szükségesnek tartja, színvonalával elégedett, információit megbízhatónak ítéli.

2001. május 9.  Az OKK egyebek között áttekintette a Könyvtári Intézet tevékenységét.

2001. május 17.  A Kódex Könyvtáros Klub összejövetele az ETO korszerűsítésének helyzetével foglalkozott. Az összejövetel vendége Barátné dr. Hajdu Ágnes volt, de meghívták Fejős Lászlót is, aki 1999 őszén a Katalisten az ETO-ról lezajlott vita egyik kezdeményezője volt, és a vitaanyag szerkesztett változatát közzétette a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2000/3. számában. A KMK megvásárolta, illetve a KI évente előfizeti a hágai UDC Consortium által gondozott adatbázist, amelynek a fordításával tervezik az új magyar ETO-kiadás elkészítését. Hajdu Ágnes tájékoztatta a jelenlévőket a munkálatokról. Dippold Péter a kiadás fordítására és előkészítésére munkacsoport létrehozását ígérte.

2001. május 18.  A budapesti Goethe-Institut Inter Nationes (Goethe Intézet) könyvtára a megyei és városi könyvtárak vezetői számára tartott szemináriumot Könyvtári menedzsment és nyilvános szolgáltatások a közművelődési könyvtárakban címmel, amelyen az egyik magyar előadó Fehér Miklós volt, aki a Könyvtári Intézetet és szolgáltatásait mutatta be a hallgatóságnak.

2001. május 23.  Együttműködés a képzés fejlesztéséért a könyvtári rendszer korszakváltásában címmel workshop a Könyvtári Intézet szervezésében az OSZK-ban, az egyetemi és főiskolai könyvtári tanszékek oktatóinak, a könyvtári akkreditációs bizottság tagjainak és az IKSZ–MKE oktatási-képzési munkabizottság tagjainak részvételével.

2001. május 28.  Az olvasó szolgálata, avagy mit kínálnak ma könyvtáraink használóiknak címmel rendezett regionális konferenciát a Chernel Kálmán Városi Könyvtár és az MKE Vas Megyei Szervezete Kőszegen, amelyen Bartos Éva A biblioterápia mint speciális olvasószolgálati tevékenység (az emberi problémák megoldásának segítése célirányosan kiválasztott művek olvastatása és megbeszélése révén) címmel tartott előadást. (Szövege megjelent a Könyvtári Levelező/lap 2001. évi 7/8. számában.)

2001. május 30.  Az MKE Somogy Megyei Szervezete és a kaposvári Megyei és Városi Könyvtár Kaposváron szakmai napot rendezett, amelyen Dippold Péter Mit kínál a Könyvtári Intézet? címmel tartott előadást.

2001. június 5.  A könyvtárosasszisztens-képzés szervezőinek és oktatóinak országos tapasztalatcseréje az OSZK-ban, a KI rendezésében.

2001. június 13.  Az Információs napok a Könyvtári Intézetben elnevezésű rendezvénysorozat első összejövetelén az OSZK-ban országos módszertani konzultációt rendezett a Könyvtári Intézet. A mintegy 150 főnyi hallgatóság a megyei és városi könyvtárak vezetői, módszertani, területi ellátással foglalkozó munkatársai közül került ki, és a könyvtárügy legfrissebb híreiről értesült: a szakfelügyeleti jogszabályról Kenyéri Katalin (NKÖM), a nyilvános könyvtári jegyzékkel kapcsolatos problémákról Kopcsay Ágnes (NKÖM), a szerzői jog szabályozásának a könyvtárak térítéses szolgáltatásait érintő kérdéseiről Pallósiné Toldi Márta (Berzsenyi Dániel Megyei Könyvtár), a könyvtárosképzés, továbbképzés információiról Bartos Éva (KI) beszélt.

2001. június vége  A Könyvtári Intézet Szervezési és Elemző Osztálya a NKÖM Könyvtári Osztályának felkérésére, Fogarassy Miklós vezetésével országos, reprezentatív, mintavételes kutatást folytatott a kistelepülések könyvtári ellátásáról. A munkát hat megyében, az érintett könyvtárak támogatásával végezték. A kutatás első eredményeire támaszodva született Fehér Miklósnak a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2001/10. számában közölt Kistelepülések könyvtári ellátása c. előadása, valamint a Könyvtári Figyelő 2002/3. számában Kistelepülések könyvtári ellátása. Helyzetkép és szakirodalmi szemle c. tanulmánya.

2001. július 3.  A Könyvtári Intézet alapítási engedélyt kapott egy 60 órás, Gyermekek – gyermekkönyvtárak az ezredfordulón elnevezésű továbbképző tanfolyamra, de a tanfolyamokat a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár tartotta.

2001. július 5.  A Magyar Közlöny 2001/76. számában megjelent a nemzeti kulturális örökség miniszterének 14/2001.(VII.5.) NKÖM rendelete a könyvtári szakfelügyeletről, amely a Könyvtári Intézet feladatává teszi a szakfelügyeleti vizsgálatokban, a szakfelügyeleti dokumentumok gyűjtésében és megőrzésében való részvételt a minisztérium előírása szerint.

2001. augusztus 1.  A Könyvtári Intézet Oktatási Osztályának új szolgáltatása az akkreditált képzésekről szóló tájékoztatás, amelyet a könyvtárak számára ajánlható képzések alapítási és indítási kérelmének adatlapjait feldolgozó adatbázisból nyújtanak. Az adatbázist a Könyvtári Intézet és a NKÖM Könyvtári Osztálya megállapodása alapján készítette és gondozza az osztály.

2001. szeptember 3.  2002. jan. 23-ig tartó rövidített, intenzív könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a KI az OSZK dolgozóinak.

2001. szeptember 3.  Egyéves, 2002 májusáig tartó könyv­tá­­ro­sasszistens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2001. szeptember 10.  Számítógép-kezelő és ‑használó tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2001. szeptember 18.  A Könyvtári Intézet alapítási és indítási engedélyt kapott a 30 órás Roma kisebbség (cigányság) könyvtári ellátása nevű továbbképzési programjára, valamint indítási engedélyt az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara által alapított, 30 órás, Az esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban c. tanfolyamra.

2001. szeptember 19.  Megjelent a KSZ/3 Bibliográfiai leírás. Időszaki kiadványok, az 1982-ben azonos címen kiadott MSZ 3424/2 szabvány szabályzatként megújított változata, amelyet a Könyvtári Intézet Oktatási Osztályától lehetett beszerezni.

2001. szeptember 29. – október 3.  A Cultivate CEE európai uniós projekt résztvevőinek megbeszélései és képzési rendezvényei az OSZK-ban és a Pest Megyei Könyvtárban. A projektben magyar részről a NKÖM vesz részt, de megbízásából a teendőket a Könyvtári Intézet végzi.

2001. október 10. és 11.  A Könyvtári Intézet választható időpontú egynapos tanfolyama a könyvtári szakfelügyeletről a könyvtári szakértők számára.

2001. október 11.  A Kulturális Közlöny 2001/21. számában megjelent a nyilvános könyvtárak harmadik jegyzéke, amely már a Szervezési és Elemző Osztály munkájaként készült el, ahová 2001-től a feladatellátás átkerült a KSZK-tól.

2001. október 15.  A könyvtárak a kirekesztés ellen c. BIBLEX-konferencia az ELTE Tanító- és Óvóképző Főiskolai Karának Továbbképző Központja rendezésében, az 1997–2000-ben francia, olasz, német és magyar résztvevők együttműködésével megvalósított Leonardo da Vinci-program eredményeiről. A rendezvényen Nagy Attila, a KI tudományos munkatársa Az olvasás és a könyvtárak megváltozott helyzete az ezredfordulón címmel tartott előadást.

2001. október 25.  Az 1972 óta megjelenő Hungarian Library and Information Science Abstracts (HLISA) c. referáló lapnak, amelyet a magyarországi könyvtárügy fejleményeiről, eredményeiről szóló publikációkról, angol nyelvű referátumokkal ellátva, a külföldi könyvtárak, könyvtári szervezetek tájékoztatására adott ki a Könyvtártudományi Szakkönyvtár (és fő forrása volt a KSZK nemzetközi kiadványcseréjének), 1999/1–2. összevont száma 2000-ben került ki a nyomdából, de 2000. és 2001. évi számai anyagi okok miatt nem tudtak megjelenni. Az OSZK főigazgatója az NKA miniszteri keretéből kért és kapott támogatást, amiből a KSZK a referáló lap 2000–2001. és 2002/1–2. számának összeállítását és kiadását tudta fedezni.

2001. november 5.  Megalakult a Könyvtári Teljesítménymérési Munkabizottság, amelynek célja a tevékenység első szakaszában a megyei és a felsőoktatási könyvtárak hatékony segítése. A munkabizottságot a Könyvtári Intézet működteti, vezetője: Vidra Szabó Ferenc (más adat szerint Fehér Miklós), résztvevői: a NKÖM Könyvtári Osztály, valamint 3 egyetemi és 4 megyei könyvtár. A bizottság első ülése 2002. jan. 16-án (a KI éves beszámolója szerint 2001. nov. 14-én) volt.

2001. november 13.  A Könyvtári Intézet három továbbképző tanfolyamra kapott öt évre szóló alapítási és indítási engedélyt: Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret (30 óra); Alapfokú internet-használati ismeretek könyvtárosoknak (30 óra); Hagyományos és számítógépes formai feltárás (90 óra).

2001. november 21–25.  A Kelet-közép-európai Kulturális Obszervatórium Alapítvány továbbképző szemináriumot szervezett Budapesten, az Európai Ifjúsági Központban koszovói könyvtárosok számára, az Európa Tanács, a Nyílt Társadalom Intézet (Open Society Institute – OSI), a NKÖM és a Magyar UNESCO Bizottság kezdeményezésére és támogatásával. A Könyvtári Intézet két munkatársa, Fazokas Eszter és Hegyközi Ilona megtervezte és előkészítette a szakmai programot, felkérte és felkészítette az előadókat, majd lebonyolította a program szakmai részét. (Beszámolójuk a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002/4. számában olvasható.)

2001. december  Egész oldalas hirdetés a Könyvtári Figyelő 2001/3. számában a Könyvtártudományi Szakkönyvtárról Hol keresse a hálózaton számítógépes szolgáltatásainkat? címmel. A közvetlen elérési útvonalakkal, illetve e-mail-címekkel felsorolt szolgáltatások: honlap; online katalógus; gyarapodási jegyzék; könyvtárközi kölcsönzés, elektronikus dokumentumszolgáltatás; adatbázisok – MANCI és THES; Könyvtári Figyelő; magyar könyvtári lapok tartalomjegyzéke; e-postai tájékoztatás; online tájékoztatás a Libinfo keretében.

2001. december 5.  Az OKK ülést tartott az OSZK-ban. Tárgyalási témái között a Könyvtári Intézet önálló stratégiai terve is szerepelt, amelyet az Intézet a nyár folyamán állított össze. (A Könyvtári Intézet stratégiai terve, 2001–2005 címmel olvasható a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002/4-es számában.) – A terv időarányos része később beépült az OSZK 2002–2004-re szóló stratégiai tervébe.

2001. december 11.  A Könyvtári Intézet honlapján kereshető adatbázisként elérhetővé vált a nyilvános könyvtárak jegyzéke, amelynek addig csak a NKÖM honlapjáról letölthető változata állt az érdeklődők rendelkezésére. Az adatbázis a 2001. december elsejei állapotot tükrözte, az adatok frissítését a statisztikai adatszolgáltatással együtt szervezték meg. (A Nyilvános Könyvtárak Jegyzéke c. adatbázis az 1997-ben kiadott Könyvtári Minerva 1996: a könyvtárak szolgáltatási kalauza c. kézikönyv alapjául szolgáló, MicroISIS kezelőrendszerrel működő, nem nyilvános KALAUZ adatbázis (Rácz Ágnesnek, a KSZK vezetőjének munkája) továbbfejlesztésével jött létre, és konvertálás után a Microsoft Access 2000 szoftverrel épül tovább a Könyvtári Intézet Szervezési és Elemző Osztályán, ahol Hangodi Ágnes a gazdája.)

2001. december 11.  Az Információs napok a Könyvtári Intézetben c. sorozat keretében a Szervezési és Elemző Osztály az OSZK-ban megtartott országos értekezletet szervezett a könyvtárak statisztikai adatgyűjtéssel és -feldolgozással megbízott munkatársai részére gyakorlati kérdésekről és az elektronikus adatszolgáltatás új rendszeréről.

2001. december 12.  Hatályba lépett az OSZK új Szervezeti és Működési Szabályzata. A Könyvtári Intézetnek a titkárságon kívül négy szervezeti egysége van: Szervezési és Elemző  Osztály, Oktatási Osztály, Könyvtártudományi Szakkönyvtár, Gyűjteményépítési Információs Osztály. – Az Intézetnek ez az új struktúrája 2000 végére kialakult, amit az SZMSZ most  „szentesített”. (Ez az SZMSZ az 1994. aug. 1-jén hatályba lépett szabályzatot váltotta fel, amelyben még a Könyvtártudományi és Módszertani Központ szerepelt, mint az OSZK önálló névhasználatra jogosult főosztálya.)

2001. december 18.  Hír a Kataliston a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban készülő MANCI (Magyar és Nemzetközi Cikkek) adatbázis interneten elérhető változatának két új szolgáltatásáról: 1. Válogatás a találatokból, találatok letöltése; 2. Referátumok megjelenítése. A fejlesztések műszaki tervezője és kivitelezője az OSZK munkatársa, Kiefner Ferenc volt.

2001. december 19.  Az Oktatási Osztály az intézet honlapján közzétette 2002. évi továbbképzési tervét.

2001. december 27.  Győri Erzsébettel Oláh Andrea által készített életinterjút sugárzott a Kossuth rádió.

2002. január  A NKÖM Könyvtári Osztálya felkérte a Könyvtári Intézetet és a szakmai szervezeteket egy átfogó stratégiai anyag összeállítására, amelynek témája a könyvtáros szerepe a változó társadalmi környezetben. A felkérés nyomán a Könyvtári Intézet, az MKE és az IKSZ 2002-ben lebonyolítandó regionális fórumsorozat megszervezését határozta el. (Ezek eredményeit 2003-ban Bartos Éva összegezte.)

2002. január  A KI Oktatási Osztálya új tantermet kapott az OSZK épületében. Az oktatási kabinetet két munkaszoba összenyitásával alakították ki, és tíz számítógéppel szerelték fel, alkalmassá téve a számítógépkezelő és ‑használó, internethasználati, gépi katalogizálási tanfolyamok rendezésére.

2002. január 1.  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. lap közreadója az OSZK helyett a Könyvtári Intézet lett. Szerkesztői továbbra is: Győri Erzsébet, Sz. Nagy Lajos és Vajda Kornél.

2002. január 16.  Ülésezett a Könyvtári Teljesítménymérési Munkabizottság. Határozatai a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2002/2. számában olvashatók.

2002. február  A Könyvtári Levelező/lap e havi számában A Könyvtártudományi Szakkönyvtár szolgáltatási az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben címmel Rácz Ágnes adott átfogó tájékoztatást a KSZK-ról.

2002. február 18.  Két féléves, alapfokú számítógép-kezelői és -használói tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2002. február 19.  A Könyvtári Intézet indítási engedélyt kapott az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara által alapított, 30 órás, A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban I. c. tanfolyam tartására.

2002. február 22. és március 7. között  A Könyvtári Intézet és a Könyvtárellátó kiadásában, az Arcanum kiadó előállításában CD-ROM-on megjelent az Új Könyvek 1994–2000 c. adatbázis.

2002. február 25.  Egyéves könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2002. március  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros e havi száma tudósított arról, hogy a Könyvtári Intézet kezdeményezésére Vidra Szabó Ferenc vezetésével Minőségmenedzsment Műhely kezdi meg működését, melynek legfőbb célja a különböző könyvtárakban folyó munkálatok és erőforrások összefogása olyan fórum megteremtésével, ahol lehetőség nyílik a könyvtári minőségmenedzsment terén szerzett elméleti ismeretek és a gyakorlati tapasztalatok ötvözésére, valamint a továbblépés lehetőségének kiépítésére.

2002. március 7–8.  A Publika Magyar Könyvtári Kör és a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár Közgyűjtemények közérdekű információs szolgáltatásai címmel rendezett konferenciát a szolnoki megyei könyvtárban. Az első nap Digitalizáció és európai projektek c. programjában Dippold Péter tartott előadást CULTIVATE: a könyvtárak, levéltárak, múzeumok hálózati együttműködése címmel. A második nap témája: Eszköz – Elektronikus szolgáltatások közkönyvtárakban hátrányos helyzetű felhasználók számára. Ennek keretében Győri Erzsébet Alapítványi tevékenység a hátrányos helyzetű felhasználók támogatásában és Bartos Éva Szemléletváltás a könyvtári szolgáltatásokban címmel tartott előadást.

2002. március 20.  A Könyvtári Intézet szakfelügyeleti szakértői tanfolyamot rendezett 20 résztvevő számára.

2002. április 4.  A Könyvtári Intézet országos értekezletet szervezett a könyvtárosasszisztens-képzést végző könyvtárak képviselői számára, amelyen a képzési tematikák egységesebbé tételéről, illetve a bevezetésre javasolt, új középfokú képzésről, az ún. segédkönyvtáros-képzésről tárgyaltak.

2002. április 13.  A nemzeti kulturális örökség minisztere új rendelkezést (13/2002. (IV. 13.) NKÖM rendelet) adott ki a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról a 15/1998. MKM rendelet helyett. A támogatás elosztásában a Könyvtári Intézet szerepe megegyezik a korábbival (az elosztási javaslat elkészítése a könyvtárak által beküldött adatok alapján). (A rendelet a Magyar Közlöny 2002/47. számában jelent meg.)

2002. április 19.  A IX. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében a Könyvtáros Klub A határon túli magyar könyvtárak, gyűjtemények bemutatkozása. Együttműködések, további lehetőségek, feladatok című rendezvénye zajlott le, amelyen Az Országos Széchényi Könyvtár kapcsolatai a határon túli magyar könyvtárakkal címmel Rády Ferenc főigazgató-helyettes és Dippold Péter KI-igazgató közösen tartottak előadást.

2002. április 26.  A hagyományos és a számítógépes formai feltárásról bonyolított le a Könyvtári Intézet 60 órás tanfolyamot az iskolai könyvtárosoknak, illetve 90 órást más hálózatok munkatársai számára. (Ugyanebben az akkreditált képzési formában tartott intenzív tanfolyamot az intézet szept. 1-jétől 8-ig Csíkszeredán is.)

2002. április 29.  Az OSZK házi ünnepségén a Széchényi-emlékérmet dr. Nagy Attila, a Könyvtári Intézet tudományos munkatársa vehette át.

2002. május 14.  A Könyvtári Intézet (Vidra Szabó Ferenc) által vezetett Minőségmenedzsment Műhely tanácskozása az OSZK-ban a minőségmenedzsment ügyének időszerű kérdéseiről, fejleményeiről és a könyvtári teljesítmények méréséről.

2002. május 17.  A Békés Megyei Könyvtár fennállásának 50. évfordulója alkalmából A megyei/regionális könyvtári ellátás gyakorlata és jövője címmel nemzetközi konferenciát rendezett, melyet Dippold Péter vezetett le. Az előadók között volt Fehér Miklós is, aki A kistelepülések könyvtári ellátása a Könyvtári Intézet vizsgálatának tükrében címmel az intézet 2001-ben végzett kutatásának eredményeit ismertette.

2002. június 5.  A könyvtárosok mentálhigiénéje c. tanfolyamát kezdte el a Könyvtári Intézet.

2002. június 7–11.  A külföldi magyar intézetek könyvtárosainak találkozója a Könyvtári Intézet rendezésében Budapesten és Szentendrén. A program 10-én az OSZK-ban zajlott.

2002. június 13–14.  Az Open Society Institute (OSI) kétnapos tréningje az OSZK-ban a közép-kelet-európai országok könyvtárosképző központjainak képviselői számára. Magyarországot a programban részt vevő szombathelyi Berzsenyi Dániel Főiskola Könyvtár- és Információtudományi Tanszékének tanárai, Pálvölgyi Mihály és Frank Róza, a Könyvtári Intézet részéről pedig Bartos Éva és Hangodi Ágnes képviselte.

2002. július 1.  A Könyvtári Intézet – több közép-kelet-európai résztvevő egyikeként – hivatalosan e naptól (ténylegesen okt. 23-ától) kezdve vesz részt az EU DELOS – A Network of Excellence on Digital Libraries elnevezésű projektjének második szakaszában. A projekt célja a digitális könyvtárakkal kapcsolatos kutatások előmozdítása, az elért eredmények bemutatása, a közös üzemeltetés problémáinak megoldása, modellek és technikák kipróbálása, szabványok meghatározása, kapcsolatépítés az ezekkel a kérdésekkel foglalkozó kutatókkal.

2002. szeptember 11.  Egyéves könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2002. szeptember 17.  A Könyvtári Intézet megkapta az alapítási engedélyt A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában című, 60 órás képzési programjára, amelyre indítási engedélyt a szentendrei Pest Megyei Könyvtár kért és kapott az akkreditációs bizottságtól.

2002. szeptember 18.  Könyvtárosok mentálhigiénés tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet.

2002. október 2.  Két féléves, alapfokú számítógép-kezelői és -használói tanfolyamot indított a KI.

2002. október 6–7.  A veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár alapításának 50. évfordulóján rendezett nemzetközi tanácskozáson Fehér Miklós az átalakuló települési ellátásról, Vidra Szabó Ferenc a könyvtári teljesítménymérés alapelveiről, módszereiről, technikájáról tartott előadást. A programok között tartották meg a Könyvtári Intézet kezdeményezésére az év tavaszán alakult minőségmenedzsment műhely 2. találkozóját is, amelyet Dippold Péter nyitott meg, majd Vidra Szabó Ferenc beszámolt az ODR-tagkönyvtárak körében a minőségbiztosításról végzett felmérésről.

2002. október 15.  A fehér bot napján, a látássérültek nemzetközi napján ismertették A vakok esélyegyenlőségéért c. projektet, és bemutatták az ebből az alkalomból megjelent hangoskönyvet az Országházban az Európa Tanács Információs és Dokumentációs Központjának rendezésében. A rendezvényen Dippold Péter előadást tartott A könyvtárak szerepe a hátrányos helyzetű olvasók kiszolgálásában címmel. (Az előadás szövege olvasható a Könyvtári Levelező/lap 2002/10-es számában.)

2002. október 25.  Tizenkét évi irodalomtanítás után miért nem válnak tömegesen olvasókká a fiatalok? címmel konferencia az OSZK-ban a Magyar Olvasástársaság (HUNRA) rendezésében. A HUNRA új elnöke: dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet Oktatási Osztályának vezetője lett.

2002. október 30.  Internet-használati ismeretek könyvtárosoknak, Internet-használat a mindennapokban címmel alapfokú továbbképző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2002. november  A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2002. évi állapotáról Hangodi Ágnes írt átfogó elemzést a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros e havi számában. Hasonló összegzések 2013-ig évente megjelentek a lapban, később a feladatot átvevő Amberg Eszter tollából.

2002. november 4.  A Könyvtári Intézet információs napot szervezett a könyvtári statisztikai adatszolgáltatásról.

2002. november 11.  A KI Esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban című továbbképző tanfolyamának első napja.

2002. november 12.  A honvédelmi tárca könyvtárosainak éves szakmai napját tartották az OSZK-ban. A program keretében az OSZK és a Könyvtári Intézet is bemutatta tevékenységét.

2002. november 13.  A KI könyvtári szakfelügyelői tanfolyamot tartott, amelyen 51 fő vett részt.

2002. november 20.  Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Központi Könyvtára a Magyar Tudomány Napja alkalmából országos konferenciát rendezett Változó értékek a változó világban – Mit ér az ember, ha könyvtáros címmel. A konferencia egyik előadója, Bartos Éva a könyvtárosokkal szemben megfogalmazott követelményeket és elvárásokat foglalta össze.

2002. november 25.  A Könyvtári Intézet szemináriumot rendezett az EBSCO elektronikus tartalomszolgáltatásáról egy országos licence megvásárlásának reményében.

2002. december 3.  Az Oktatási Osztály értekezletet szervezett az egyetemek és főiskolák könyvtári tanszékeinek vezetői számára. A másodízben megrendezett szakmai tapasztalat- és információcserére Együttműködés a képzés fejlesztéséért a könyvtárügy új stratégiájában címmel került sor.

2002. december 4.  Az IKSZ 1995 óta minden ősszel megrendezett Összefogás a könyvtárakért c. akciója keretében ebben az évben nem nyitórendezvényt, hanem egy zárókonferenciát szervezett az OSZK-ban, amelynek témája a könyvtári terület következő időszakra, 2003–2007-re szóló stratégiája volt. Skaliczki Judit NKÖM könyvtáriosztály-vezető előadása után a tanácskozás kisebb csoportokban folyt. Az európai uniós kérdésekről szóló beszélgetés vezetésére Dippold Pétert, a könyvtáros életpályáról szólóéra pedig Bartos Évát kérték fel.

2003  A Teljesítménymérési Munkabizottság az MSZ ISO 11620:2000 szabvány alapján ajánlást dolgozott ki a könyvtári teljesítménymutatók alkalmazására Teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben címmel, amelyet elektronikus formában a KI honlapján tettek elérhetővé.

2003. január  A NKÖM Könyvtári Osztálya telematikai pályázatán kapott támogatásnak köszönhetően a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat elérhetővé vált az interneten. Egyelőre öt év, az 1997–2001-es évfolyamok legfontosabb, leginkább időtálló cikkeit tették így közzé.

2003. január 14.  A Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) elérhetővé tette a Nemzetközi Magyar Filológiai Társaság és a Tudományos Ismeretterjesztő Társulat kiadásában 1986-ban megjelent Hungarológiai Alapkönyvtár c. könyvjegyzéket, valamint a KMK által 1993-ban összeállított kézikönyvtári jegyzéket. Ezeket később kibővítette az alapjegyzéknek a Könyvtári Intézet által 2003-ban készített újabb kiegészítésével. 2004 januárjától a jegyzéken szereplő művek digitalizálását is megkezdte.

2003. január 23.  A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon c. sorozatának első tagjaként, 2002-es megjelenési évvel kiadta Dán Krisztina Iskolai könyvtári ismeretek c. munkáját.

2003. január 27.  A Katalist levelezőlistán közlemény jelent meg a muzeális intézmények díjmentes látogatását biztosító igazolásról. A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (IX. 24.) Korm. rendelet alapján az 1997. évi CXL. törvény hatálya alá tartozó intézmények dolgozói díjmentesen látogathatják a muzeális intézményeket, a kedvezményre való jogosultságot azonban igazolni kell. Az érdekeltek beléptetésének megkönnyítése érdekében a NKÖM egységes munkáltatói igazolást tartalmazó kártyát készített, az igazolásoknak az érdekeltekhez való eljuttatásával pedig a Könyvtári Intézetet bízta meg. A KI a megyei könyvtárigazgatók és a budapesti könyvtárvezetők segítségével 2003. jan. 31-ig az intézményi nyilvántartások, valamint a könyvtári statisztika alapján felmérte az igazolásokra vonatkozó igényeket. A feladatot a Könyvtári Intézetben Hangodi Ágnes látta el.

2003. február 3.  Egyéves könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2003. február 5.  Az OSZK 2002–2004. évre szóló stratégiai tervében szerepelt, hogy együttműködve más könyvtárakkal, egységes online adatbázisban valósítja meg az időszaki kiadványok válogatott cikkeinek feldolgozását, ami a KSZK MANCI nevű adatbázisát is érintette. Ennek első lépéseként a főigazgató felkérésére Gál Julianna (Hungarika Dokumentációs Osztály), Rácz Ágnes (Könyvtártudományi Szakkönyvtár) és Wolf Magda (MNB Sajtórepertórium Szerkesztősége) megvalósíthatósági tanulmányt készített Javaslat az egységes folyóiratcikk-feldolgozásra az OSZK-ban címmel.

2003. február 10–24.  A KI 90 órás tanfolyama a hagyományos és a számítógépes feltárásról.

2003. február 14.  A 2001 decemberétől elektronikus úton is hozzáférhető nyilvános könyvtárak adatbázisa számára új, Java-alapú keresőfelületet alakítottak ki. Az adatbázist az újabb jegyzékek megjelenésekor, a könyvtári statisztika éves összesítései alapján és a már nyilvános könyvtárak adatainak változása esetén folyamatosan frissítik.

2003. február 19.  Az OSZK-ban folyó egységes cikkfeldolgozásról készített megvalósíthatósági tanulmány alapján (lásd 2003. febr. 5.) a főigazgató felkérte az összeállítókat újabb tanulmányok elkészítésére az egyes részterületekre vonatkozóan. Rácz Ágnes tanulmánya Könyvtörténeti és könyvtártudományi szakirodalmi adatbázis az Amicus-ban címmel készült el, amely később Könyvtörténeti és könyvtártudományi szakirodalmi adatbázis kiépítése címmel jelent meg a Könyvtári Figyelő 2003/2. számában. – A terv végül nem az Amicusszal, az OSZK online katalógusában, hanem a 2006–2007 folyamán kifejlesztett HUMANUS (Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa) nevű adatbázisban valósult meg, amelybe a Könyvtártudományi Szakkönyvtár 2007 novemberében kezdte meg az adatbevitelt. (Ennek lenyomata Rácz Ágnes: A HUMANUS adatbázis kifejlesztése, különös tekintettel a könyvtártudományi és könyvtörténeti dokumentációra c. tanulmánya a Könyvtári Figyelő 2008/2. számában.)

2003. február 25.  Ez évtől kezdve a Könyvtári Intézet gondozásában megjelenő szakmai folyóiratok támogatásáról újra az NKA Könyvtári Szakmai Kuratóriuma döntött: a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros és a Könyvtári Figyelő egyaránt 3,5 millió Ft-os támogatást kapott a 2003-as számokra. – A változó nagyságrendű támogatást 2019-ig minden évben megítélték. 2004-től kezdve a lapok internetes megjelenését külön összeggel segítették.

2003. február 26.  A Könyvtári Intézet A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetén — lehetőségek és feladatok a könyvtárakban címmel indított tanfolyamot.

2003. március 24.  A Könyvtári Intézet 30 órás tanfolyama Esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban címmel.

2003. március 26.  Könyvtárosok mentálhigiénéje címmel 30 órás tanfolyamot bonyolított le a Könyvtári Intézet, majd ugyanezzel a címmel 2003. május 28–án és június 4–én is indított tanfolyamot.

2003. április 1–2.  A stratégiától a megvalósításig címmel brit–magyar szeminárium az OSZK-ban a könyvtárak stratégiai fejlesztéséről az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben részt vevő könyvtárak képviselői számára, a British Council, a NKÖM és a Könyvtári Intézet rendezésében. A konferenciáról a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2003/6. számában olvasható beszámoló a szervezésben nagy szerepet játszó Hegyközi Ilona tollából.

2003. május 6.  A Könyvtári Intézet az Európai Bizottság DELOS projektje keretében országos konferenciát szervezett az OSZK-ban A digitális kulturális örökség megőrzése. Kezdeményezések és technikák címmel.

2003. május 8–10.  Az Esélyegyenlőség Napjáról emlékeztek meg a budapesti Lurdy Házban rendezett REHA Hungary Rehabilitációs Szakkiállítás és Konferencia keretében. A rendezvényen, amelynek célja „az életminőség javítása, egymás segítése, új, hasznos információk szerzése” volt, részt vett a Könyvtári Intézet is. A Publika Magyar Könyvtári Körrel közös standon a könyvtáraktól kapott anyagok révén ízelítőt adtak a fogyatékkal élők számára nyújtott könyvtári programokból és szolgáltatásokból. – A KI 2004-ben és 2005-ben is részt vett a REHA kiállításon.

2003. május 12.  Alapfokú Internet-használati ismeretek könyvtárosoknak – Internet-használat a mindennapokban címmel szervezett tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2003. május 26.  A KI szervezésében az ország 14 könyvtárosasszisztens-képző helyének munkatársai, szervezők és oktatók tanácskoztak az OSZK-ban a vizsgakövetelmények összehangolásáról.

2003. június 13. és 26. között  A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon nevű sorozatában megjelent A referálás elmélete és gyakorlata c. könyv, Koltay Tibor 80 oldalas munkája. A kötetből még ebben az évben utánnyomás is készült.

2003. június 16.  A NKÖM Könyvtári Osztálya a Kataliston értesítette a könyvtárakat, hogy országos felhasználási szerződést kötött az EBSCO adatbázis-szolgáltatóval a 2003–2005. évi időszakra, aminek révén nyolc nagy adatbázis elérésére nyílik lehetőség a nyilvános könyvtárakban, a felsőoktatási könyvtárakban és a nonprofit intézmények, szervezetek könyvtáraiban. A szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos teendőket a NKÖM megbízásából a Könyvtári Intézet látja el, a kapcsolattartó: Balogh Anna.

2003. július 1.  Ettől a naptól kezdve elérhető az EBSCO adatbázisok országos használatával foglalkozó weboldal a Könyvtári Intézet honlapján.

2003. július 8.  Kulcsszavas keresőt fejlesztett ki Payer Barbara a Könyvtári Figyelő online archívumában való keresésre, a FreeFind ingyenes keresőszolgálat segítségével.

2003. július 8.  A Könyvtári Intézet alapítási és indítási engedélyt kapott a Könyvtárosok mentálhigiénéje c. képzési programjának Konfliktuskezelés a könyvtárban elnevezésű második részére, amelyet 30 órás időkeretben szervezett meg.

2003. július 17.  Az évenkénti folytatás szándékával a Könyvtári Figyelő megjelentette – 2003. évi különszámaként, Gerő Gyula szerkesztésében – a Könyvtári események, krónika 2001 c. országos kronológiát és a Kitüntetett könyvtárosok névtára c., 2000. évi különszámának 2001–2002-es pótlásait, javításait.

2003. augusztus 18–30.  A IV. Márton Áron Nyári Egyetem – a határon túli fiatalok számára a Márton Áron Szakkollégium által rendezett nyári egyetem – könyvtár-informatikai szekciójának programja nagyrészt a Könyvtári Intézetben zajlott. A témák között a Könyvtári Intézet és az OSZK feladatainak, szolgáltatásainak bemutatása is szerepelt.

2003. augusztus 25–27.  A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületének Illyefalván rendezett tanácskozásán a Könyvtári Intézet képviseletében Dippold Péter, Fehér Miklós és Bartos Éva vett részt. Dippold Péter a könyvtárügy európai távlatairól beszélt, Fehér Miklós Könyvtár – jövő – jövőkönyvtár címmel, Bartos Éva pedig A könyvtárosság a változó világban címmel tartott előadást.

2003. szeptember  Könyvtári marketingvizsgálat előkészítése kezdődött, amelynek keretében október–november hónapokban három megyeszékhelyen (Egerben, Szolnokon és Debrecenben) a Könyvtári Intézet munkatársainak irányításával kérdőíves vizsgálat folyt arról, hogy az adott településen milyen megítélése, kisugárzása van a különböző könyvtáraknak, illetve, hogy a könyvtártól távol maradóknak milyen ismeretük van a helyi könyvtárról, és milyen információkra van szükségük. A vizsgálat eredményeiről a kutatás vezetői, Vidra Szabó Ferenc és Péterfi Rita a Könyvtári Figyelő 2004/3. számában számoltak be Félelmek és szükségszerűségek. Egy könyvtári marketingvizsgálat tanulságai c. tanulmányukban.

2003. szeptember  A Könyvtári Intézet elindította A cigányság kulturális integrációja és a közkönyvtár című kutatását Nagy Attila és Péterfi Rita vezetésével. A kutatók a témát először a megyei könyvtáraknak küldött tájékoztató levélre érkezett válaszok összegzésével a Könyvtári Figyelő 2004/3. számában vázolták. A kutatás eredményeként a tapasztalatokat gyűjteményes kötetben foglalták össze (A feladatra készülni kell ld. 2004. nov. 25. is.; A téma folytatása a Hídszerepek címmel megjelent tanulmánykötet  – ld. 2008. nov. 27.)

2003. szeptember 2. – október 1.  90 órás tanfolyamot szervezett a Könyvtári Intézet a hagyományos és a számítógépes formai feltárásról.

2003. szeptember 10.  Egyéves könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2003. szeptember 15.  Egyéves számítógép-kezelői és -használói tanfolyamot indított az Intézet.

2003. szeptember 16.  Elektronikus folyóiratcikkek ezrei a könyvtárakban – országos szolgáltatás címmel a Könyvtári Intézet szervezésében a NKÖM tájékoztatót tartott az OSZK-ban a világ legnagyobb könyvtári elektronikusfolyóirat-adatbázis szolgáltatásáról, az EBSCO-ról, melyet a magyar nyilvános könyvtárak számára megvásárolt a minisztérium. Az adatbázisokat Paul Donovan, az EBSCO Publishing képviselője mutatta be. A felhasználók részére az EBSCO szakemberei által vezetett, egynapos gyakorlati képzéseket is tartottak a Könyvtári Intézetben szept. 17–19-én. – Az eseményről Megkezdődött az EBSCO folyóirat-adatbázisok országos használata címmel Balogh Anna számolt be a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2003/10-es számában.

2003. szeptember 18–19.  A közkönyvtárak audiovizuális szolgáltatásainak fejlesztése címmel rendezett kétnapos konferenciát az Illyés Gyula Megyei Könyvtár és az MKE Zenei szekciója Szekszárdon, amelyen a Könyvtári Intézet részéről Dippold Péter, Fehér Miklós és Bartos Éva is tartott előadást.

2003. október  Az Informatikai és Hírközlési Minisztérium (IHM) megbízásából a Könyvtári Intézet és a Neumann Ház elkészítette A magyar kulturális közvagyon feltérképezése. Őrzési helyek, típusok, mennyiségek, digitalizálhatóság, ütemezhetőség, költségigény c., felmérésen alapuló tanulmányt.

2003. október 1.  A Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamot indított A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetén – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban címmel.

2003. október 6.  A Könyvtári Intézet Alapfokú Internet-használati ismeretek könyvtárosoknak – Internet-használat a mindennapokban c. tanfolyama.

2003. október 6.  Könyvtárosok mentálhigiénéje címmel 30 órás tanfolyamot bonyolított le a Könyvtári Intézet.

2003. október 13–14.  Szegeden, a Somogyi-könyvtár rendezésében zajlott le a Hangoskönyvtárak Magyarországon c. konferencia, amelynek első napján Bartos Éva kettős szerepben vett részt: előadást tartott Esélyek és hátrányok a könyvtári ellátásban címmel, és vezette a megyei könyvtárak bemutatkozását az első nap záró programjaként.

2003. október 21–22.  Az IKSZ megyei könyvtári tagozatának agárdi ülése egyebek mellett a Könyvtári Intézet tevékenységével foglalkozott.

2003. november 5.  Könyvtárosok mentálhigiénéje, II. Konfliktuskezelés címmel kezdett tanfolyamot a Könyvtári Intézet, majd nov. 19-i kezdőnappal is megrendezte.

2003. november 5.  A Könyvtári Intézet 30 órás tanfolyama Esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban címmel.

2003. november 10.  Az OSZK-ban rövidesen elkezdődő tetőszigetelési, azbesztmentesítési munkálatok miatt a Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasószolgálatát átmenetileg a 7. emeleten, az OSZK általános olvasótermében (annak egy részén) működtették. Az alapszolgáltatásokat változatlan napi nyitvatartási időben biztosították, de megszűnt a szabadpolcos válogatás és a szak- és tárgyszavas cédulakatalógus használatának lehetősége a 8. emeleti olvasóteremben.

2003. november 13.  A megyei könyvtárakban működő statisztikai alközpontok és a KI országos statisztikai értekezlete az OSZK-ban.

2003. november 14.  A NKÖM Könyvtári Osztálya és a Könyvtári Intézet által az OSZK-ba összehívott országos szakfelügyeleti konferencia a felügyelettel kapcsolatos eddigi tapasztalatokról. A program keretében Fehér Miklós tartott előadást Minőség a könyvtárügyben minőségi szakfelügyelettel címmel arról az elemzésről, amelyet a NKÖM felkérésére a Könyvtári Intézet készített a 2002-ben leadott szakfelügyeleti jelentések alapján. Hangodi Ágnes A szakfelügyeleti jelentések és a nyilvános könyvtári jegyzék címmel tartott előadást.

2003. november 18–19.  Minőségmenedzsment-műhely találkozó Gárdonyban, a Könyvtári Intézet szervezésében.

2003. november 24.  Az OSZK épületének VIII. szintjén megkezdődött a Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasóterme fölötti 1500 m2-es burkolat csaknem 25 tonnás, egészséget károsító „azbesztpaplan”-jának eltávolítása. (Ld. 2003. nov. 10. is.)

2003. november 28–29.  A könyvtárosasszisztens-képzőhelyek szervezőinek és oktatóinak továbbképzése és tanácskozása a Könyvtári Intézet rendezésében. Tárgy: a felnőttképzési törvény időszerű változásai, az asszisztensképzés szakmai és vizsgakövetelményeinek módosítása.

2003. december  A Könyvtári Intézet a NKÖM támogatásával megjelentette az Öt év települési és szakkönyvtári ellátása a statisztika tükrében (19982002) c. CD-ROM -ot. A kiadvány szerkesztője Somogyi József, a 20 oldalas elemzést Vidra Szabó Ferenc készítette.

2003. december 1.  A Könyvtári Intézet 30 órás tanfolyama a roma kisebbség könyvtári ellátásáról.

2003. december 8.  Az MKE Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezete megalakulásának 30. évfordulóján ünnepséget tartott Nyíregyházán, a megyeháza dísztermében, amelyen a megemlékezések mellett szakmai előadások is elhangzottak. Bartos Éva a könyvtári stratégia négy alappillérének egyikéről, a könyvtárosról, a könyvtárosi életpályáról beszélt.

2003. december 11.  A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon nevű sorozatában megjelent Borsa Gedeonnak Kalauz a régi nyomtatványokhoz. A régi nyomtatványok fogalma, anyaga, mérete és terjedelme c. munkája.

2003. december 18.  Az Új Könyvek 2003/26-os számának nyomdába adásával befejeződött az 1964-ben indult állománygyarapítási tanácsadó folyóirat kiadása a Könyvtári Intézet, illetve elődintézménye, az OSZK KMK keretében. A Könyvtárellátó Közhasznú Társaság és az Új Könyvek szerkesztősége között megkötendő megújított szerződés előkészítése során finanszírozási és szerzői jogi kérdések merültek fel, amelyeket a felek nem tudtak megfelelően rendezni, és hosszas tárgyalások után a Könyvtári Intézet végül 2003 végén felmondta a KELLO-val kötött szerződését. Így 2004-től a Könyvtárellátó adja ki az Új Könyveket.

2004. január  A NKÖM Könyvtári Osztály munkabizottságot hozott létre a könyvtári állomány ellenőrzéséről (leltározásáról) és az állományból történő törlésről szóló szabályzat kiadásáról szóló 3/1975. (VIII. 17.) KM-PM rendelet felülvizsgálatára, amelyben a KI Gyűjteményépítési Információs Osztálya központi szerepet játszott: összegyűjtötte és összegezte a könyvtárakból érkező véleményeket és javaslatokat. A munka 2005-ben is folytatódott, de végül nem került sor a rendelet módosítására.

2004. január 1.  A Gyűjteményépítési Információs Osztály feladatköre ez évtől jelentősen megváltozott. Az osztály fő feladata korábban az Új Könyvek című állománygyarapítási tanácsadó kiadvány szerkesztése volt. Ennek megszűnése után az új tevékenységi és szolgáltatási körét az év folyamán folyamatosan alakították ki: az állománygyarapítási és -apasztási, gyűjteményépítési információszolgáltatás, könyvtárépítési és -berendezési információk, a helyismereti munka segítése, a határon túli magyar könyvtárak támogatása, a könyvtári dokumentumok tárgyi feltárásának segítése.

2004. január 1.  Az Új Könyvek szerkesztői munkájának megszűnése után Mezey László Miklós váltotta a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat szerkesztőségében nyugdíjasként tevékenykedő Győri Erzsébetet. E naptól kezdve a lapot a Mezey László Miklós, Sz. Nagy Lajos, Vajda Kornél szerkesztői együttes jegyzi.

2004. január 6.  A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon c. sorozatában, 2003-as impresszummal megjelent Urbán László Könyvek a térben. Könyvtártervezési tapasztalatok c. munkája.

2004. január 22.  Az első ízben odaítélt Bibliotéka Emlékérem Díj kitüntetettjei között volt Rácz Ágnes, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetője.

2004. február 2.  Novemberi vizsgával záródó könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2004. február 5.  A Könyvtári Intézet honlapján egy, az Európai Unió és a könyvtárak témakörével foglalkozó szekciót hoztak létre. Az aloldal ekkor kialakított első változatában a könyvtári területet érintő EU-s programok, kezdeményezések, projektek és támogatási források áttekintését nyújtotta.

2004. február 16.  Az OSZK-ban befejeződött azbesztmentesítés után a KSZK olvasószolgálata e naptól kezdve ismét a régi helyén, az OSZK 8. emeletén várta az olvasókat.

2004. február 18.  A Könyvtári Intézet honlapjára felkerült a Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke.

2004. február 20. – március 20.  A NKÖM által Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári korszerűsítés címmel meghirdetett pályázaton elnyert támogatásból a Könyvtártudományi Szakkönyvtár könyvtárhasználati felmérést végzett, amelynek részeként vizsgálta a távoli elérésű szolgáltatásainak használatát, illetve a használóknak a szolgáltatásokkal való elégedettségét is. Fazokas Eszter márc. 17-én a Kataliston kérte a könyvtárosokat a MANCI adatbázis honlapján elérhető kérdőív kitöltésére. A KSZK a felmérés eredményét a honlapján tette közzé.

2004. február 24.  A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon sorozatában megjelent Bényei Miklósnak Genius loci – A helyismereti tevékenységről c. munkája.

2004. tavasz  A Szervezési és Elemző Osztály országos vizsgálatot végzett a könyvtáros életpálya és a könyvtárosképzés megítéléséről négy hazai könyvtárosképző intézmény első- és utolsó éves nappali tagozatos, első alapképzésben részt vevő hallgatói körében. A kutatási jelentést Tóth Máté tette közzé a Könyvtári Figyelő 2005/4. számában Könyvtár szakosok pályamotivációs vizsgálata. Pillanatfelvétel négy könyvtárosképző intézmény nappali tagozatos hallgatói körében címmel.

2004. március  A NKÖM Könyvtári Főosztálya megbízásából a Könyvtári Intézet munkabizottságot hozott létre a 2003 decemberében megjelent MSZ EN ISO 2789:2003 Információ és dokumentáció. Nemzetközi könyvtári statisztika című magyar szabvány hazai alkalmazásának előkészítésére, illetve a kötelező statisztikai adatközlésben kitöltendő statisztikai űrlap megváltoztatására az új szabványnak megfelelően. A 9 tagú munkabizottság vezetője és egyben titkára Somogyi József, a Könyvtári Intézet statisztikai referense.

2004. március  A Szervezési és Elemző Osztály országos vizsgálatot végzett a könyvtári ellátórendszerek működési környezetének feltérképezésére. A vizsgálatról Tóth Máté: Hazai ellátórendszerek egy országos vizsgálat adatainak tükrében c. tanulmánya olvasható a Könyvtári Figyelő 2004/4. számában.

2004. március 10.  A Könyvtári Intézet 30 órás Esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban I. c. tanfolyamot indított.

2004. március 16–17.  A Könyvtári Intézet kétnapos képzést szervezett az EBSCO által szolgáltatott adatbázisok felhasználói közül azok számára, akik nem tudtak részt venni a 2003. szeptemberi képzésen. A tréninget októberben újabb csoport számára megismételte.

2004. március 19.  Mérés, adat, statisztika címmel a Könyvtári Intézet a könyvtárak statisztikai tevékenységéhez 2003-as impresszummal útmutatót adott ki, melyet Somogyi József állított össze.

2004. március 31.  Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete által rendezett szakmai nap a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtárban, amelynek témái között „a Könyvtári Intézet segítő szerepe” is szerepelt Mezey László, Vajda Kornél és Hölgyesi Györgyi előadásában.

2004. április 2.  A könyvtárosasszisztenseket képző intézmények oktatói számára szervezett értekezletet a Könyvtári Intézet az OSZK-ban.

2004. április 5.  Könyvtárosok mentálhigiénéje I. címmel 30 órás önismereti tanfolyamot bonyolított le a Könyvtári Intézet.

2004. április 13.  A III. brit–magyar szeminárium az OSZK-ban A könyvtár mindenkié címmel a British Council, a NKÖM és a Könyvtári Intézet szervezésében. A fő témakörök: a társadalmi és kulturális hátrányok, a speciális használói csoportoknak (idősek, betegek, bevándorlók, nemzetiségiek, fogyatékkal élők, munkanélküliek, diszlexiások stb.) nyújtott szolgáltatások, a könyvtárak kapcsolódása a kormányzat kezdeményezéseihez, partneri együttműködés a szociális ellátórendszerrel és civil szervezetekkel, képzési vonatkozások, teendők a különböző típusú könyvtárakban. Az előadásokat záró konzultáció követte a gyakorlati kérdésekről, ahol esettanulmányok és megoldások hangzottak el mindkét országból.

2004. április 15–16.  Két helyszínen, az első napon Budapesten, az FSZEK X. kerületi könyvtárában, a második napon Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban rendezett Közkönyvtár a közösség szolgálatában címmel országos konferenciát, fórumot és workshopot a Publika Magyar Könyvtári Kör és az MKE Közkönyvtári Egylete. A 15-én tartott konferencián Dippold Péter Pulman, Calimera címmel tartott előadást, majd a fórumot Bartos Éva vezette, a 16-i workshopon pedig Payer Barbara tartott bemutatót A Pulman Digitális Útmutató használata s haszna címmel.

2004. április 16.  A Magyar Olvasástársaság tisztújító közgyűlése az OSZK-ban; témája: a globalizáció és a nemzeti kultúra az Európai Unióban. Elnökké Nagy Attilát, a Könyvtári Intézet munkatársát választották.

2004. április 19.  A „Minőségmenedzsment műhely” továbbképzése Sárospatakon, a Zrínyi Ilona Városi Könyvtárban a Könyvtári Intézet szervezésében.

2004. április 27.  A Gyűjteményépítési Információs Osztály feladatkörébe került a könyvtárak fölöspéldány-felajánlásainak kezelése. A fölöspéldány-jegyzékeket a honlapon tették elérhetővé.

2004. május  Új szolgáltatást indított a Könyvtári Intézet: az Állománygyarapítási portált a hazai és határon túli magyar könyvtárosok munkájának támogatására, állománygyarapítási és ‑apasztási tevékenységük segítésére hozta létre a honlapján.

2004. május 10–11.  A Publika Magyar Könyvtári Kör négy megye könyvtárosai számára rendezett workshopot a kiskunmajsai Városi Könyvtárban, amelynek első napján a könyvtárosképzés, továbbképzés európai irányairól, programokról, tervekről szóló előadások hangzottak el. Bartos Éva a hátrányos helyzetű felhasználóknak nyújtandó szolgáltatásokról beszélt, Payer Barbara pedig a Pulman digitális kézikönyv használatát mutatta be. A workshopot követően 15 könyvtáros kétnapos tréningen vett részt dr. Billédi Katalin pszichológus vezetésével Esélyek és hátrányok a könyvtári ellátásban címmel, amelyhez Bartos Éva tartott bevezetést.

2004. május 11.  A Könyvtári Intézet 30 órás alapfokú internethasználati tanfolyama. (A KI azonos időtartamú kihelyezett tanfolyamot bonyolított le Csíkszeredán is szept. 6–8-án.)

2004. május 26–29.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasóterme a világítás korszerűsítése miatt zárva tartott. A munkálatoktól azt remélték, hogy a korábbinál sokkal jobbak lesznek az olvasáshoz szükséges fényviszonyok, és megszűnnek a panaszok, ez azonban – az olvasók és a munkatársak egybehangzó véleménye alapján – nem következett be.

2004. május 26.  A Könyvtári Intézet Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a könyvtárban elnevezésű, 30 órás továbbképző tanfolyamot rendezett. Ez a tanfolyam a Könyvtárosok mentálhigénéje I. tanfolyam folytatása, ezért a jelentkezés feltétele annak elvégzése.

2004. nyár  Megújult a Könyvtári Intézet honlapja. Payer Barbara, a honlap szerkesztője újjáalakította a honlap szerkezetét, amelyen nagyobb hangsúlyt kaptak a KI szolgáltatásai és tevékenységei, valamint új tartalmi egységek is kerültek rá. A frissítésről naponta gondoskodtak.

2004. június 1.  A nagy nemzeti gyűjtemények (könyvtár, levéltár, múzeum, film), valamint a tudományos terület vezetői és szakértői A közgyűjtemények a nemzeti kulturális örökség digitalizálásában címmel téziseket dolgoztak ki, és ezeket felhívás formájában eljuttatták a kulturális, az oktatási, továbbá az informatikai és hírközlési miniszterhez. A szakértők között a KI részéről Dippold Péter és Fehér Miklós vett részt a munkálatokban.

2004. június 2.  Az MKE elnöksége és a Könyvtári Intézet által a könyvtárosok etikai kódexének kidolgozására létrehozott munkabizottság első ülésén megtárgyalta a Papp István által készített háttéranyagból következő teendőket.

2004. június 6.  Olasz részről Francesco Sicilia professzor, a Direzione Generale per i Beni librari e gli Istituti culturali főigazgatója, magyar részről pedig Monok István, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatója írta alá az Olasz–magyar megállapodás az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény megalakításáról c. dokumentumot. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár keretébe illesztendő új gyűjtemény létrehozásáról jún. 10-én sajtótájékoztatót tartottak az OSZK-ban. – Az együttműködés első lépéseként az olasz fél 2005-ben 5000 euró értékű könyvadománnyal gazdagította a gyűjteményt. – Később az OSZK állományában lévő könyv- és könyvtártörténeti könyvanyagot is a gyűjtemény szabadpolcos állományába helyezték ki, az OSZK különgyűjteményeinek dokumentumai azonban a helyükön maradtak. A gyűjteményről az OSZK és a KSZK közös OPAC-jában virtuális katalógus épült ki. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársai önálló honlapot is létrehoztak az EKGY számára. Az év második felében módosították a KSZK gyűjtőkörét, és elkészítették az új gyűjteményi egységnek az OSZK és a KSZK együttműködésén alapuló kezelési szabályzatát.

2004. június 15.  A partnerközpontú könyvtár címmel brit–magyar könyvtári minőségbiztosítási projekt zajlott a veszprémi megyei és egyetemi könyvtárban, a Könyvtári Intézet és könyvtáros szakértők részvételével. A projekt koordinátora magyar részről Dippold Péter volt, a magyar résztvevők között Hegyközi Ilona is szerepet kapott. – E napon került sor a projektet lezáró konferenciára Veszprémben az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és a Veszprémi Egyetemi Könyvtár szervezésében. (A 2002–2004 között lezajlott kutatási programról Hegyközi Ilona számolt be a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2004/3. számában.)

2004. június 21.  A Könyvtári Intézet alapítási és indítási engedélyt kapott a 30 órás, ECDL START nevű számítógép-kezelői képzési programjára, illetve a 90 órás Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerű eszközökkel c. tanfolyamra, valamint engedélyezték az ELTE Tanárképző Főiskolai Kara által alapított tanfolyamok indítását: A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. (30 óra); Az esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban II. – Társadalmi, szociális hátrányok (30 óra).

2004. július 11–14.  A magyar könyvtárosok VI. világtalálkozójának központi témája: Európaiság – magyarság. Nemzeti kulturális örökség és integráció. Színhelye az OSZK és az FSZEK Központi Könyvtára volt, rendezőszervek: az OSZK és a Könyvtári Intézet, az MKE, a Kulturális Intézetek Igazgatósága és az FSZEK. A találkozóra Európa 17 országából érkeztek a résztvevők, köztük kárpátaljai, vajdasági, felvidéki, erdélyi könyvtárak, valamint a külföldi magyar kulturális intézetek könyvtárosai is. – A konferencia anyagát a Bartos Éva által szerkesztett, Magyar könyvtárosok VI. világtalálkozója c. kiadványban 2004-es impresszummal, valójában 2005 januárjában megjelentette a KI.

2004. július 30.  A Könyvtári Intézet honlapján összegyűjtötték a 2003–2007-es időszakra szóló országos könyvtári stratégiával kapcsolatos, addig közreadott információkat azzal a céllal, hogy ott az egyes munkabizottságok vezetői folyamatosan elhelyezik majd a friss információkat, a bizottságok munkatervét és elkészült dokumentumait.

2004. szeptember és november  A NKÖM Könyvtári Főosztálya megbízásából a Könyvtári Intézet felmérést végzett a magyarországi könyvtárak internet paramétereiről. Az adatgyűjtésben részt vett valamennyi megyei könyvtár, valamint a Könyvtári Intézet részéről Fazakas Csongor, Vidra Szabó Ferenc, Pétersilka Ágnes és Somogyi József. A felmérés vezetője Fehér Miklós volt. – A felmérés összegzését és részletes táblázatait a KI honlapjának statisztikai aloldalán tette közzé 2005. jan. 18-án, Fehér Miklós pedig a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2005/3. számában adott róla tájékoztatást.

2004. szeptember 7.  Az OSZK, valamint a Papír- és Nyomdaipari Műszaki Egyesület „könyv- és papírrestaurátor” emelt szintű szakképesítést nyújtó tanfolyamot indított kézi könyvkötő vagy könyv- és/vagy papírrestaurátor múzeumi restaurátor műhelyben dolgozók számára. A 13 hallgatóval lebonyolított tanfolyam szervezésében a Könyvtári Intézet is részt vett.

2004. szeptember 8.  2005. máj. 23–26-ig tartó könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2004. szeptember 13.  A Könyvtári Intézet az ECDL Start bizonyítvány megszerzéséhez szükséges, 4 modulból (információtechnológiai alapismeretek, operációs rendszerek és fájlkezelés, szövegszerkesztés, információ és kommunikáció) álló, 60 órás számítógépes tanfolyamot indított.

2004. szeptember 14.  Minőségügyi team alakult a Könyvtári Intézetben, az Intézet minőségfejlesztése érdekében Vidra Szabó Ferenc vezetésével. A csoport első feladata az intézeti osztályokról szóló SWOT-elemzések elkészítése volt.

2004. szeptember 15.  A Könyvtári Intézet 30 órás tanfolyamot rendezett A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetén – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban I. címmel.

2004. szeptember 22. és október 5.  A könyvtárosképző felsőoktatási intézmények munkaértekezletét rendezte meg a Könyvtári Intézet az OSZK-ban. Tárgya: a többciklusú, lineáris felsőoktatás bevezetéséről szóló 252/2004. (VIII. 30.) sz. kormányrendeletből következő sürgős teendők megtárgyalása. A második találkozón a résztvevők véglegesítették az új előírásoknak megfelelő informatikus könyvtáros szak képzési és kimeneti követelményeit.

2004. október 8.  A könyvtárosasszisztenseket képző intézmények oktatói számára a Könyvtári Intézet által szervezett értekezlet az OSZK-ban.

2004. október 13.  A KI Könyvtárosok mentálhigiénéje I. nevű önismereti tanfolyamának indulása.

2004. október 19.  A Könyvtári Intézet munkatársai az intézeti minőségfejlesztési program keretében szakmai kirándulásra utaztak Kecskemétre, a Katona József Megyei Könyvtárba, ahol Ramháb Mária igazgató tartott előadást a könyvtárban folyó minőségfejlesztés gyakorlati tapasztalatairól.

2004. október 27.  A Könyvtári Intézet 30 órás tanfolyama Az esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban II. – Társadalmi, szociális hátrányok címmel („Esélyegyenlőség II.”).

2004. november 5.  A könyvtárosasszisztensképző-helyek oktatói számára a Könyvtári Intézet által szervezett értekezlet az OSZK-ban.

2004. november 8.  Folytatódott a Könyvtári Intézet honlapjának megújítása, amelyen nemcsak az intézeti tevékenységeket és szolgáltatásokat tették átláthatóbbá, hanem új menüpontokat is nyitottak. „Hasznos linkek” menüpontban gyűjtötték össze az általános könyvtárügyi információkat, a gyorslinkek listája pedig azokat a szolgáltatásokat tartalmazta, amelyeket a webes statisztikák és a tapasztalatok alapján a leggyakrabban keresnek látogatók. Jelentős változáson ment át a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár oldala is.

2004. november 12.  Elkészült az OSZK 2005–2008. évi stratégiai terve, amelynek egyik fejezete a Könyvtári Intézeté. Ennek alapján állították össze a végleges stratégiai tervet, valamint a 2005–2008. évekre szóló cselekvési tervet 2005. ápr. 26-án.

2004. november 15.  A Könyvtári Intézet Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés a könyvtárban c. tanfolyamának indulása.

2004. november 16.  A Könyvtári Intézet megújult honlapján a Gyűjteményszervezési Osztály új szolgáltatásokkal jelentkezett. Az Internetes tájékoztatási segédletek a könyvtárakban c. összeállítás első lépésként a könyvtárakban létrehozott, illetve használatos online bibliográfiai adatbázisokat, valamint a csak olvasható formában hozzáférhető bibliográfiákat vette számba. Elsősorban a határon túli magyar könyvtárak, külföldi magyar intézetek, tanszékek könyvtárainak számára, az éves frissítés szándékával készült a Hungarológiai kézikönyvtári jegyzék c. bibliográfiai összeállítás.

2004. november 25.  Nagy Attila és Péterfi Rita szerkesztésében, az OSZK és a Gondolat Kiadó Nemzeti Téka sorozatában megjelent A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár c., ill. alcímű tanulmánygyűjtemény. (Sajtóbemutatója dec. 1-jén volt az OSZK-ban.) (Lásd 2003. szeptember is.)

2004. november 29.   A „Minőségmenedzsment Műhely” összejövetelét a Kiskunhalasi Városi Könyvtárban tartotta. Fő témája: külső kommunikáció, marketing.

2004. december 1.  A Könyvtári Intézet szakmai napot szervezett a statisztikai adatokat szolgáltató budapesti könyvtárak részére az OSZK-ban („statisztikai információs nap”).

2004. december 17.  A Szervezési és Elemző Osztály konzultációt szervezett a Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári korszerűsítés pályázat 2. szakaszára támogatást nyert intézmények vezetőinek a pályázat lezárult szakaszáról és a 2. szakasz feladatairól. A konzultációra a NKÖM Wesselényi utcai épületében került sor.

2004. december 24. – 2005. január 4.  Az Országos Széchényi Könyvtár – és vele a Könyvtártudományi Szakkönyvtár is – takarékossági okok miatt a két ünnep között zárva tartott. Szintén takarékossági okok miatt 2005 januárjától a KSZK hétfőnként sem nyithatott ki. – A Szakkönyvtár e kényelmetlenségek némi kompenzálására december 1-től felemelte a kölcsönözhető dokumentumok számát (az addigi 4 helyett 6 könyvet vagy a 8 folyóiratszám helyett 12-t kölcsönözhettek az olvasók).

2004 vége  Elkészült a hazai könyvtárak marketingstratégiájá­nak vitaanyaga, amelyet a Könyvtári Intézet szakmai vitára bocsátott.

2005. január 4.  A Könyvtári Intézet honlapján új szolgáltatást indítottak Könyvtárépítési és ‑berendezési információk címmel. Ennek keretében az elmúlt negyedszázad új vagy felújított, átalakított könyvtárairól fontos adatokat, információkat, fényképeket, a könyvtári bútorok, berendezések gyártásával, forgalmazásával foglalkozó cégek adatait, a könyvtárak költöztetésével foglalkozó vállalkozók/vállalkozások adatait, a fogyatékkal élők könyvtárhasználatát segítő technikai eszközök jegyzékét, valamint az Ariel könyvtári dokumentumküldő szoftver használati útmutatóját, illetve a vele kapcsolatos információkat adták közre.

2005. január 13.  A Könyvtári Intézet felfrissítette honlapján a Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzéke tartalmát.

2005. január 24.  A Könyvtári Intézet kiadta A könyvtárosasszisztens-képzés alapfogalmai c., Hangodi Ágnes és Törökné Jordán Katalin által összeállított segédletet Az iskolarendszeren kívüli könyvtári szakképzés füzetei c. sorozatában.

2005. január 25.  A Könyvtári Intézet 168 órás számítógép-kezelő (-használó) tanfolyamot indított.

2005. február 3.  A könyvtárosképző tanszékek értekezletét rendezték meg a Könyvtári Intézetben.

2005. február 6.  A Könyvtári Intézet 220 órás könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított.

2005. február 11.  Ünnepség Gerő Gyula 80. születésnapján a Könyvtári Intézetben. Vajda Kornél köszöntő szövegét közölte a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2005/3-as száma.

2005. február 17.  A NKÖM Könyvtári Főosztálya és a Könyvtári Intézet irányításával, négy, különböző típusú (megyei, városi, egyetemi és országos szak-) könyvtárból álló munkacsoport alakult a minőségfejlesztés könyvtári bevezetésére. A munkacsoport célja egy olyan gyakorlati útmutató elkészítése, amely modellként szolgálhat, és amelynek segítségével a hazai könyvtárak egyre nagyobb körét be lehet vonni a Könyvtári Minőségfejlesztés 21. program megvalósításába.

2005. február 21.  A Könyvtári Intézet belső minőségfejlesztési továbbképzést tartott a következő napirenddel: Dippold Péter igazgató és az osztályok minőségfejlesztési megbízottai értékelték a 2004-ben végzett minőségfejlesztési munkákat; Vidra Szabó Ferenc összefoglaló előadást tartott A partnerközpontúság szerepe a minőségfejlesztésben címmel, majd minden osztály számba vette saját tényleges és potenciális partnereit és a partneri elégedettség mérési technikáját; végül a 2005-ös év minőségfejlesztési terveivel foglalkoztak.

2005. február 24.  Az IKSZ és a Könyvtári Intézet által a könyvtári szaksajtóról szervezett beszélgetés, az OSZK-ban Stratégia és megújulás címmel. A workshopon Fisch Gábor László, az NKA bizottsági szakértője Megújult támogatási formák a könyvtári szaksajtóban címmel tartott előadásában kiemelte, hogy az öt legfontosabb, NKA-támogatást kapott könyvtári szakfolyóirat mindegyike ráfizetéses. A lapok főszerkesztői, ill. szerkesztői – köztük a KI által kiadott folyóiratok szerkesztői közül Vajda Kornél és Kovács Katalin – ismertették 2005. évi stratégiájukat. A résztvevők eszmecseréjéből kitűnt, hogy a könyvtáros-olvasók egyformán fontosnak tartják mind az öt szakfolyóiratot.

2005. február 28.  A Könyvtári Intézet honlapján, a Könyvtárépítési és berendezési információs portálon új szolgáltatást indítottak, Állományvédelmi (biztonságtechnikai) eszközök, rendszerek címmel.

2005. március 1.  Az esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban címmel továbbképzési program indult az Intézetben.

2005. március 4.  A KI számítógépes oktatóterme újabb számítógépekkel bővült, ezért ettől kezdve a tanfolyamokat nagyobb létszámmal tudta indítani az Oktatási Osztály.

2005. március 9.  „Polcológiától” az „információs bumm”-ig – avagy könyvtárak válaszai a XXI. századi információs társadalom kihívásaira címmel rendezett konferenciát az ELTE Egyetemi Könyvtár, Egyetemi Levéltár. A konferencián dr. Dippold Péter is előadást tartott A könyvtári fejlesztések irányai Európában címmel.

2005. március 16.  A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. címmel továbbképzési programot indított a KI. (Okt. 26-i kezdéssel új hallgatói csoportot is indított.)

2005. március 16–17.  Könyvtárbusz – Szeminárium a mozgókönyvtári ellátásról címmel szakmai napot tartottak a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban külföldi – angol, osztrák, szlovén és horvát – előadók közreműködésével a vendéglátó könyvtár, a British Council és a Könyvtári Intézet szervezésében.

2005. március 21.  Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerű eszközökkel címmel továbbképzési programot indított a Könyvtári Intézet. Ugyanez a program megismétlődött okt. 11-i kezdéssel.

2005. március 22.  Statisztikai tájékoztatás, európai követelmények címmel könyvtárszakmai program a KSH Könyvtárában. A rendezvényen Fehér Miklós is előadást tartott A könyvtári statisztika helyzete, kezdeményezések és változások címmel.

2005. április 8–9.  Olvasás, iskola, könyvtár – cigány szemmel címmel rendezett konferenciát Nyíregyházán a Magyar Olvasástársaság, a Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Megyei Pedagógiai, Közművelődési Intézet és Továbbképző Központ. Péterfi Rita A beilleszkedés egyik lehetséges útja – az uszkai cigányság találkozása a kereszténységgel címmel tartott előadást, a konferencia zárását Nagy Attila végezte.

2005. április 8–9.  A balassagyarmati Madách Imre Városi Könyvtár szakmai konferenciát rendezett Párbeszéd a környezettel – A könyvtár kapcsolatrendszere címmel, amelyen Vidra Szabó Ferenc Csapatépítés, csapatmunka a könyvtárban, Törökné Jordán Katalin pedig Közönségkapcsolatok címmel tartott előadást.

2005. április 11.  A Könyvtári Intézet rendezvénye a Költészet Napja alkalmából: intézeti teadélelőttön a vállalkozó munkatársak felolvasták egy-egy kedvenc versüket. (Hasonló összejövetelt a következő években is tartottak.)

2005. április 13.  A Könyvtári Intézet A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban c. továbbképzési programjának indulása.

2005. április 15.  Hegyközi Ilona felhívása a Kataliston: a Könyvtári Intézet cseh, szlovák és lengyel kollégákkal együttműködött egy ún. visegrádi (V4) projektben, amelyet az Ikaros c. cseh elektronikus folyóirat szerkesztője koordinált. A felhívás szerzőket toborzott tíz angol nyelvű cikk írására a könyvtárakat érintő széles tematikában. – A felhívásra 13-an jelentkeztek, összesen 18 cikk-ajánlattal, amelyek elbírálását Prágában végezték.

2005. április 18.  Az ECDL Start továbbképzési program indulása a Könyvtári Intézetben. (Az év folyamán szervezett további két azonos képzés kezdő dátumai: 2005. szept. 2. és 2005. okt. 13.)

2005. április 19.  A Könyvtári Intézet honlapján közzétette az Útmutató a 13 jegyű ISBN bevezetéséhez c. dokumentumot.

2005. április 29.  A Könyvtári Intézet honlapján Nagy könyv 100-as lista – könyvtári állományfejlesztés címmel információs blokkot helyezett el, kitöltendő táblázattal, ugyanis esetleges állománygyarapítási támogatás érdekében információt gyűjtött arról, hogy a könyvtárak állományában a listára került címek hány példányban találhatók meg. – Fehér Miklós máj. 18-án újabb adatszolgáltatásra kérte a könyvtárakat arról, hogy az országos olvasásnépszerűsítő játék második fordulójában a könyvtárakban elhelyezett szavazóládákba hány szavazólapot dobtak be az olvasók. Ezzel a játék iránti érdeklődést kívánták mérni.

2005. május 4.  A Gyűjteményszervezési Osztály az állománygyarapítási portálon összegyűjtötte a külföldi dokumentumok forgalmazásával foglalkozó hazai és külföldi cégek adatait, valamint az általuk forgalmazott dokumentumok típusát és nyelvét.

2005. május 9.  A Chartered Institute of Library and Infor­mation Professionals (CILIP) Career Development Group nevű szekciójának szervezésében angol könyvtároscsoport látogatott az OSZK-ba és a Könyvtári Intézetbe. Az OSZK bemutatása után az Intézet fő feladatairól és a magyar könyvtárügy legfontosabb kérdéseiről folyt beszélgetés.

2005. május 10.  Hatályba lépett az OSZK új Szervezeti és Működési Szabályzata. A Könyvtári Intézetnek négy szervezeti egysége van: Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály, Gyűjteményszervezési Osztály, Oktatási Osztály, Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár.

2005. május 11.  A Könyvtárosok mentálhigiénéje címmel ebben az évben indított három továbbképzési program közül az elsőnek kezdőnapja. (A második szept. 12-én, a harmadik szept. 26-án indult.)

2005. május 19.  Könyvtáros tanszékek vezetőinek értekezlete a KI rendezésében az OSZK-ban.

2005. május 26.  Az IKSZ közgyűlésén, az OSZK-ban szakmai programként dr. Dippold Péter előadását hallgatták meg a résztvevők Kiemelt programok a Könyvtári Intézetben címmel.

2005. május 27.  A NKÖM az országos digitalizálási terv előkészítése érdekében 2004 őszén felkérte az Országos Széchényi Könyvtárat, a Könyvtári Intézetet és a Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Kht-t közös szakmai állásfoglalás készítésére. A tanulmány Javaslatok a kulturális örökség megőrzése érdekében digitalizálandó dokumentumok körére, a digitalizálás országos összehangolására és a projektek nyilvántartására címmel az Intézet honlapján volt olvasható. A könyvtáros szakmai szervezeteket kérték a dokumentummal kapcsolatos véleményük kifejtésére.

2005. május 30.  A Könyvtári Intézet munkatársai – az intézeti minőségfejlesztési projekt keretében – szakmai kirándulásra utaztak Egerbe, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba, ahol arról kértek tájékoztatást, hogy az egriek hogyan kezdték, milyen nehézségekkel kellett szembenézniük, és milyen eredményeket értek el a minőségbiztosítás terén.

2005. május 31.  „A könyvtáros pálya vonzóbbá tétele” átfogó stratégiai cél megvalósítására létrejött munkabizottság megbízásából a KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya négy könyvtárosképző intézmény (Debreceni Egyetem, ELTE egyetemi és főiskolai szak, Szombathelyi Főiskola) első- és utolsó éves nappali, első alapképzésben részt vevő hallgatói körében végzett kérdőíves felmérést. A Tóth Máté által Könyvtár szakosok pályamotívációs vizsgálata címmel megfogalmazott kutatási jelentés műhelyvitáját tartotta e napon az Intézet. (Lásd a 2004. tavasz dátummegjelöléssel közölt tételt is.)

2005. június 1.  Megjelent az ISO 2108:2005 Information and documentation. International Standard Book Number (ISBN) c. szabvány. Honosítására a KI szerződést kötött a Magyar Szabványügyi Testülettel (MSZT), hogy az év végén megjelenő MSZ ISO 2108 Információ és dokumentáció. Nemzetközi szabványos könyvazonosító szám (ISBN) c. szabvány alapján 2007-ben zökkenő nélkül bevezethető legyen a 13 jegyű ISBN.

2005. június 1.  Csak elektronikus formában tette közzé a Könyvtári Intézet az ekkor hatályba lépett a KSZ/5 Földrajzi nevek mint adatbázisrekordok tárgyi hozzáférési pontjai c. szabályzatot.

2005. június 1.  Az OSZK-ban meghirdetett vezetői állásokra benyújtott sikeres pályázata alapján a gyűjteményfejlesztési és feldolgozási igazgatói posztra távozott Rácz Ágnes, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1997 óta volt vezetője.

2005. június 1.  A KI által Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés címmel indított három továbbképzési program közül az elsőnek kezdőnapja. (A további indulási dátumok: okt. 17. és dec. 5.)

2005. június 3.  Leendő szakfelügyelők részére tartott képzést az OSZK-ban a Könyvtári Intézet, együttműködve az OPKM-mel, amire a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. NKÖM-rendelet értelmében csak könyvtári szakértők, illetve az iskolai könyvtárakkal kapcsolatban könyvtári és közoktatási szakértők jelentkezhettek.

2005. június 25.  A Múzeumok Éjszakáját először ünnepelte az OSZK is Könyvtári Éjszakával. Ehhez csatlakozva a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár is hosszabban tartott nyitva, és a lejárt határidejű kölcsönzött könyvek után elengedte a késedelmi díjat. „Ma a derü óráit számolom…” mottóval rögtönzött kiállítást is megnézhettek a látogatók a KSZK olvasótermében.

2005. június 30.  Sz. Nagy Lajos kivált a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztőségéből, így az augusztusi számtól kezdve a Mezey László Miklós – Vajda Kornél páros jegyzi a lapot.

2005. július 12.  A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon nevű sorozatában megjelent az Életrajzi források a helyismereti tájékoztatáshoz. Regionális és lokális életrajzgyűjtemények válogatott, annotált bibliográfiája, Kégli Ferenc összeállítása.

2005. július 21–23.  Az MKE 37. vándorgyűlése Gödöllőn. A plenáris ülés szakmai előadását Bartos Éva tartotta Hivatása könyvtáros címmel.

2005. augusztus 1.  A Könyvtári Intézet megbízott igazgatója: dr. Bartos Éva. (2010. okt. 17-ig szóló kinevezést kapott okt. 17-én.) E napon dr. Dippold Péter az OSZK tudományos és különgyűjteményi igazgatója lett.

2005. augusztus 3.  Az Országos Akkreditációs Bizottság engedélyezte a Projekttervezés és a pályázatkészítés alapjai című, 30 órás képzési program alapítását és indítását.

2005. augusztus 4.  A Gyűjteményszervezési Osztály vizsgálatot végzett az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben (ODR) könyvtárközi kölcsönzési kéréseket legnagyobb számban teljesítő könyvtárak teherviseléséről. Hölgyesi Györgyi  elemzése az A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése c. sorozat 2. tagjaként, az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer. Tájékoztató a könyvtárak közötti dokumentum- és információszolgáltatásról c. füzetben jelent meg, amely elektronikus formában elérhetővé vált a Könyvtári Intézet honlapján.

2005. augusztus 15.  A Katalist levelezőlistán Berke Barnabásné, a Könyvtári és Szakirodalmi Tájékoztatási Bizottság elnöke Mi újság a hazai szabványosításban? című közleményében hírt adott azokról a magyar szabványokról (MSZ), amelyek honosítását a Könyvtári Intézet 2004-ben megrendelte a Magyar Szabványügyi Testülettől, valamint azokról a könyvtári szabályzatokról (KSZ) is, amelyek elektronikus formában felkerültek vagy a közeljövőben felkerülnek a KI honlapjára.

2005. augusztus 31.  Megszűnt az ELTE BTK-n 2003. szept. 1-jén létrehozott Főiskolai Könyvtár-Informatikai Központ; vezetője, Ládi László a Könyvtári Intézetbe távozott.

2005. augusztus 31.  A Könyvtári Intézet honlapjáról letölthetővé vált a KSZ/2 Bibliográfiai leírás. Elektronikus dokumentumok c. szabályzat elektronikus kiadása és a KSZ/4.1 HUNMARC. A bibliográfiai rekordok adatcsere formátuma c. szabályzat.

2005. szeptember 2.  A Könyvtári Intézet elindította ECDL Start c., vizsgára felkészítő tanfolyamát, amely iránt olyan nagy volt az érdeklődés, hogy okt. 14-től újabb csoportot kellett indítani.

2005. szeptember 5.  Az OSZK különgyűjteményi és tudományos igazgatói posztjára távozott Dippold Péter a Kataliston közzétett levelében jelentette be a változást, ezt írva a Könyvtári Intézetről: „Az elmúlt öt év munkájának értékelésére a fenntartó, a könyvtáros szakma és nem az intézmény (volt) vezetője hivatott. Én mégis úgy érzem, hogy a nevében és tevékenységében megújult Könyvtári Intézet sikerrel verekedte át magát a kezdeti nehézségeken és folyamatos, tervszerű, átlátható munkájával a magyar könyvtárügy számára megbízható szolgáltatásokat nyújtott és ezt tervezi a továbbiakban is.”

2005. szeptember 6.  Megújult a Könyvtári Intézet honlapjának EU információs oldala, amely hasznos kiindulópont a könyvtárakat érintő programok, pályázatok, információforrások részletesebb tanulmányozásához.

2005. szeptember 7.  220 órás könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2005. szeptember 15.  A NOKI Plusz Bizottság [Neumann János Digitális Könyvtár és Multimédia Központ Kht., Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtári Intézet] elkészítette az Országos Könyvtári Digitalizálási Terv (2007–2013) c. dokumentumot.

2005. szeptember 16.  Megkezdődött az adatfelvétel a TÁRKI és az OSZK [pontosabban: a Könyvtári Intézet] által közösen végzett vizsgálatban, amelynek célja friss adatok gyűjtése az olvasásról, a könyvtárhasználatról, valamint a számítógép- és internethasználatról. Az október 15-ig tartó adatfelvételről a kutatást végző Nagy Attila és Péterfi Rita beszámolója olvasható a Könyvtári Figyelő 2006/1. számában Olvasás, könyvtár- és számítógép-használat. Gyorsjelentés a TÁRKI és az OSZK 2005-ös vizsgálatáról címmel. (A kutatásról szóló részletesebb tanulmányok a Könyvtári Figyelő 2006/4-es és 2007/1-es, illetve a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2007/12-es számában jelentek meg.)

2005. szeptember 18.  71. életévében elhunyt dr. Szopori Nagy Lajos [Sz. Nagy Lajos], a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztője, irodalomtörténész, műfordító. Az 1970-es évektől dolgozott a KMK-ban, illetve a Könyvtári Intézetben. Finnugor szakértőként a Könyvtári Figyelő referáló rovatának is állandó munkatársa volt.

2005. szeptember 20.  A Könyvtári Intézet és a fővárosi könyvtárostanárok közös szakmai programja az OSZK-ban.

2005. szeptember 21.  A Könyvtári Intézet által szervezett országos módszertani nap az OSZK-ban.

2005. szeptember 23.  A Könyvtári Intézet honlapján új szolgáltatás jelent meg az Internetes tájékoztatási eszközök a könyvtárakban cím alatt, ahol ezentúl válogatást adnak közre a hazai könyvtárakban készülő helyismereti adatbázisokból, bibliográfiákból és repertóriumokból is.

2005. szeptember 27.  A KI két továbbképző tanfolyam alapítására és indítására kapott engedélyt: Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak (60 óra); Csapatépítés a könyvtárban (30 óra).

2005. szeptember 27–28.  A 2005. őszi EBSCO képzéseket két helyszínre szervezte a Könyvtári Intézet: a szept. 27-i budapesti mellett Debrecenben, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár Zeneműtárában is tartottak szept. 28-án egy EBSCO napot, hogy a résztvevők a hozzájuk közelebb eső helyet választhassák.

2005. október 5.  Az OKK ülésének tárgya: közreműködés a Könyvtári Intézet igazgatói állására benyújtott pályázat elbírálásában. – Dr. Bartos Éva mb. igazgatót válaszották, aki okt. 17-én kapta meg a kinevezését.

2005. október 10.  A Könyvtári Intézet lefordíttatta az IFLA/UNESCO 2001. évi közkönyvtári irányelveit. A Papp István által fordított magyar változatot A közkönyvtári szolgálat. Az IFLA és az UNESCO fejlesztési irányelvei címmel a KI a honlapján hozta nyilvánosságra.

2005. október 10.  Hagyományos és számítógépes formai feltárás címmel 90 órás akkreditált továbbképzési programot indított a Könyvtári Intézet.

2005. október 17.   A Könyvtári Intézet által koordinált fölöspéldány-szolgáltatásban kisebb változtatást hajtottak végre az OSZK kérésére. Eszerint a könyvtárak által felajánlott fölöspéldányok jegyzékéről – a hatályos jogszabályokkal összhangban – először az OSZK Gyarapítási Osztálya válogat, és csak azt követően kerülnek fel a jegyzékek az Intézet honlapjára. A fölöspéldány-jegyzéket felajánló könyvtáraknak ugyanazt a jegyzéket nem szükséges az OSZK-nak külön is megküldeniük. Az OSZK számára a fölöspéldányjegyzékek fontos forrásai olyan kiadványok megszerzésének, amelyekből a kiadásuk idején nem kapott kötelespéldányt, és ezért hiányoznak az állományából.

2005. október 19.  A KI Alapfokú Internet-használati ismeretek könyvtárosoknak címmel 30 órás akkreditált továbbképzési programot indított.

2005. október 25.  Minőségfejlesztési tanácskozás az OSZK-ban a Könyvtári Intézet szervezésében.

2005. november 8.  A NKÖM könyvtári főosztálya és a Könyvtári Intézet által szervezett módszertani konzultációs nap az OSZK-ban könyvtárvezetők és a muzeális dokumentumokkal, illetve a területi szolgáltatásokkal–ellátással foglalkozó könyvtári munkatársak számára.

2005. november 28.  A Könyvtári Intézet Az esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban II. – Társadalmi, szociális hátrányok címmel indított továbbképzési programot.

2005. december 9.  Az OKK ülésének tárgya – egyebek mellett – a Könyvtári Intézet munkaprogramja a vezetőváltás után.

2005. december 13.  A Könyvtári Intézet által szervezett szakmai információs nap a 2005. évi statisztikai adatszolgáltatásról.

2005. december 19.  A Könyvtári Intézet honlapján megkezdte működését az ODR információs oldal, amelyen összegyűjtöttek minden olyan tudnivalót, adatot, információt, amelyre az ODR tagkönyvtáraknak, illetve a szolgáltatásaikat igénybe vevő könyvtáraknak szükségük lehet.

2005. december 31.  A Hungarian Library and Information Science Abstracts (HLISA) c. referáló lap a 2005/1–2-es összevont számmal megszűnt nyomtatott formában. 2006. és 2007. évi számai 2008-ban készültek el, és elektronikus kiadványként jelentek meg 2010-ben, amelyeket csak a cserepartnerek körében terjesztettek jelszavas hozzáféréssel. A referáló lap további közreadásának szakmai és költségtervét a KSZK elkészítette 2011-ben, azonban anyagi okokból a kiadásra nem került sor, és ezzel a kiadvány végleg megszűnt.

2006. január 17.  Az MKE sajtótájékoztatója, majd közgyűlése az OSZK-ban, amelyen elfogadták és ünnepélyesen aláírták A magyar könyvtárosság etikai kódexét. Az aláírók: az MKE, az IKSZ és hat egyéb könyvtárosszervezet, -szerveződés. – Az etikai kódexet az MKE elnöksége, az IKSZ elnöksége és a Könyvtári Intézet által felkért munkabizottság dolgozta ki Papp István elnökletével. A bizottság titkára Hangodi Ágnes volt. (A magyar könyvtárosság etikai kódexe – magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel c. kiadványt a KI még az év folyamán megjelentette.)

2006. január 17.  A KI kiadásában, Bartos Éva szerkesztésében, az EuroTéka sorozatban megjelent az Esélyteremtés könyvtári eszközökkel. Európai elvek és tapasztalatok c. könyv.

2006. január 27.  A Könyvtári Intézet belső, előbb „infobörzé”-nek, majd ősztől kezdve „információs teadélelőtt”-nek nevezett összejövetelt szervezett munkatársai számára, amelyet minden hónap utolsó péntekjén megrendezett.

2006. február 8.  220 órás könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2006. február 13.  A Könyvtári Intézet Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak címmel indított tanfolyamot, amelynek helyszíne a budapesti Leonardo da Vinci Ház, Drámatéka.

2006. február 20.  ECDL START vizsgára felkészítő, 60 órás tanfolyamot szervezett a Könyvtári Intézet az OSZK munkatársai számára.

2006. február 22.  Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerű eszközökkel címmel 90 órás továbbképzési programot indított a Könyvtári Intézet, amely ezt egy cég megrendelésére is megszervezte ápr. 12-i, ápr. 20-i és szept. 21-i kezdésekkel.

2006. február 27.  60 órás ECDL START vizsgafelkészítő képzést indított a Könyvtári Intézet.

2006. március 1.  Az Oktatási Osztály vezetésére dr. Hangodi Ágnes, a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetésére Hegyközi Ilona, a Gyűjteményszervezési Osztály vezetésére Hölgyesi Györgyi kapott 2011. február 28-ig tartó megbízást. A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály élére Ládi László került, megbízatása 3 éves időtartamra szólt.

2006. március 8.  Az M2 Televízió Válaszd a tudást! c. sorozatában Nagy Attila olvasáskutató és Budavári Klára gyermekkönyvtáros (FSZEK) beszélt a gyermekek olvasási szokásairól.

2006. március 8.  Alapfokú Internet-használati ismeretek könyvtárosoknak címmel indított tanfolyamot a KI. (Megismételte okt. 27-i kezdéssel.)

2006. március 13.  A Könyvtári Intézet 90 órás, akkreditált továbbképző tanfolyamot indított a hagyományos és a számítógépes formai feltárásról.

2006. március 22.  A Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret címmel a Könyvtári Intézet által indított három, 30 órás akkreditált továbbképzési program közül az elsőnek kezdőnapja. (A második máj. 31-én, a harmadik szept. 13-án indult.)

2006. március 22.  A Könyvtári Intézet alapítási és indítási engedélyt kapott két továbbképző tanfolyamra: Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten (30 óra); Irodalmi adatbázisok – Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén (30 óra).

2006. március 23–25.  Regionális kapcsolatok – európai együttműködés címmel nemzetközi könyvtárszakmai konferencia a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban a Könyvtári Intézet, az MKE, az IKSZ, a Kárpátok Eurorégió Nemzetközi Titkárság Magyar Nemzeti Iroda (Nyíregyháza), valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Ügynökség Kht. rendezésében.

2006. március 24–25.  Közkönyvtárak a XXI. században címmel rendezett szakmai konferenciát Balassagyarmaton a Madách Imre Városi Könyvtár, amelynek egyik előadását a könyvtárosi etikai kódexről Hangodi Ágnes tartotta, aki az egész konferenciát és az azt követő beszélgetést is vezette.

2006. március 29.  A NKÖM részt vett a II. Nemzeti Fejlesztési Terv kidolgozásában. Felkérésére a Könyvtári Intézet e napon kezdte meg a kérdőíves adatgyűjtést a könyvtárak körében.

2006. március 29.  Polcológiától az „információs bumm”-ig – a gyakorlat avagy könyvtárak válaszai a XXI. századi információs társadalom kihívásaira címmel konferencia az ELTE Egyetemi Könyvtár dísztermében. Amberg Eszter, a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály munkatársa A szerző védelme és a közérdek. A szerzői jog és a digitális szerzői jogkezelés címmel tartott előadást.

2006. március 30–31.  A városi könyvtárak kistérségi együttműködése címmel országos tanácskozás Gyulán, a Mogyoróssy János Városi Könyvtárban, a házigazda könyvtár rendezésében. Bartos Éva A központi segítségnyújtás lehetőségei a kistérségi együttműködésben c. előadásában a Könyvtári Intézet lehetőségeit vette számba.

2006. március 30–31.  A Tószegi Községi Közkönyvtár (Jász-Nagykun-Szolnok m.) által másodízben megrendezett Szomszédolás c. tanácskozáson az Észak-Alföld, a Dél-Alföld és Észak-Magyarország kilenc megyéjének községi könyvtárosai, valamint megyei könyvtárainak képviselői vettek részt. A rendezvényen Fehér Miklós a szakfelügyeleti vizsgálatokról készített összesítés alapján mutatta be a kistérségek országos helyzetét.

2006. április 4.  A Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés c., a KI által indított három továbbképzési program közül az első kezdőnapja. (A következők indulása: jún. 19-én és dec. 4-én.)

2006. április 12.  A projekttervezés és a pályázatkészítés alapjairól indított akkreditált tanfolyamot a KI. (Megismételte nov. 27-i indulással.)

2006. április 13.  A Könyvtári Intézet honlapján Pályázati Figyelő címmel új, hetente frissített szolgáltatást indított a hazai könyvtárak számára érdekes országos pályázati lehetőségekről.

2006. április 19.  A könyvtárosképző tanszékek vezetőinek munkaértekezlete a Könyvtári Intézet szervezésében az OSZK-ban. Tárgya: az informatikus könyvtáros alapképzésre építhető mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményei.

2006. április 19.  A Könyvtári Intézet a honlapján adott tájékoztatást azokról a szakmai szerveződésekről, munkabizottságokról, testületekről, kuratóriumokról, amelyek a könyvtárügyet érintő témákkal foglalkoznak. A szolgáltatás naprakészen tartása érdekében a könyvtárosok közreműködését kérte az adatgyűjtésben.

2006. április 21.  A 14, könyvtárosasszisztenseket képző hely munkatársai számára szervezett értekezletet a Könyvtári Intézet az OSZK-ban.

2006. április 26.  A Szakmai napok a Könyvtári Intézetben sorozat keretében tanácskozás az OSZK-ban A többcélú kistérségi társulások a kistelepülési ellátásban címmel.

2006. május 2.  Az IKSZ megyei könyvtári tagozata és a Könyvtári Intézet közös szakmai napja az OSZK-ban. Főbb témái: a II. nemzeti fejlesztési terv ágazati és regionális programjai, a regionális fejlesztési tanácsok Közkincs szakbizottságainak tájékoztatója.

2006. május 4.  A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) által rendezett tavaszi szakmai nap az OSZK-ban Olvasásfejlesztés és könyvtár-pedagógia az esélyteremtésért címmel. Hangodi Ágnes A házigazdák köszöntője: a Könyvtári Intézet bemutatása, Nagy Attila pedig Kiváltság vagy esélyteremtés? Az olvasásfejlesztés „felettébb szükséges voltáról” címmel tartott előadást. – A konferenciához kapcsolódva a Könyvtártudományi Szakkönyvtár Olvasni (miért, mire, mit, minek) jó! címmel rendezett máj. 2–21. között látogatható kiállítást.

2006. május 10.  A roma kisebbség könyvtári ellátásáról indított akkreditált tanfolyamot az Intézet.

2006. május 28–30.  A kárpát-medencei könyvtárosok Csongrádon, a Csemegi Károly Könyvtár és Információs Központ által megrendezett konferenciájának egyik előadója Bartos Éva volt, aki Könyvtárosok határok nélkül címmel a hazai és a határokon kívüli magyar könyvtárosság előtt álló nehézségekről és feladatokról, az együttműködés formáiról és lehetséges folytatásáról szólt.

2006. május 29.  A Könyvtári Intézet gondozásában három kötetben, 1100 példányban, 2005-ös impresszummal megjelent az Egyetemes Tizedes Osztályozás 62 ezer jelzetet tartalmazó teljes kiadása (UDC Publ. no. P057).  A 12 ezer Ft-ért árusított segédlet gyorsan elfogyott.

2006. június 12.  A Könyvtári Intézet 30 órás, akkreditált továbbképzési programot indított Az esélyegyenlőség biztosítása a könyvtári ellátásban II. – Társadalmi, szociális hátrányok címmel. (Ezzel a címmel a KI ápr. 27–29-én Erdélyben, Csíkszeredán bonyolított le hasonló időtartamú tanfolyamot, amelyet ápr. 24–26-án Az esélyegyenlőség biztosítása I. c. 30 órás program vezetett be.)

2006. június 24.  A Múzeumok Éjszakáján a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár „Ez az éjszaka más, mint a többi” mottóval várta az érdeklődőket: Szellemes és fantasztikus. Könyvtárak a science fiction és misztikus irodalomban címmel rendezett kiállítást 8. emeleti olvasótermében. A témához kapcsolódó irodalomból, képekből, könyvekből összeállított kiállítás mellett kvízjátékot is szerveztek a szellemnek vagy várkisasszonynak öltözött–maszkírozott könyvtárosok.

2006. június 28.  A Könyvtári Intézet négy továbbképző tanfolyamhoz kapott alapítási és indítási engedélyt: Könyvtári szakértői ismeretek (30 óra); Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek (30 óra); Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret (30 óra); Német szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (60 óra; helyszín a Goethe Intézet).

2006. június 29.  Az OSZK-tezaurusz/Köztaurusz jelene és jövője címmel szervezett munkaértekezletet a KI a tezauruszt használó, ill. a fejlesztésben is közreműködő könyvtárak képviselői számára. A rendezvénynek az adott aktualitást, hogy a tezaurusz gondozása intézményes formát öltött azáltal, hogy fejlesztőjétől, Ungváry Rudolftól a Könyvtári Intézethez került, ahol Fejős László, az ETO-kiadás koordinátora lett a tezaurusz gondozója.

2006. július 5.  A Könyvtári Intézet honlapján böngészhetővé váltak a könyvtárak 2005. évi statisztikai adatai. Az Intézet közreadta a minden adatszolgáltató minden adatát tartalmazó óriástáblázatot és a valaha „TEKE-SZAKMA”-ként ismert Könyvtári statisztika c. kiadványt is, amelyet a gazdasági nehézségek miatt egyelőre nem adtak ki nyomtatott formában. (Később megjelent nyomtatásban is, de ez a kötet lett a nyomtatott kiadvány utolsó kötete, a 2006. évtől kezdve ugyanis a statisztika csak elektronikus formában áll rendelkezésre.)

2006. július 20.  A Gyűjteményszervezési Osztály a Könyvtári Minerva c. szolgáltatási kalauz új elektronikus változatának előkészítése érdekében felkereste az e-mail-címmel rendelkező hazai könyvtárakat. A könyvtáraknak csak mintegy fele jelzett vissza, ezért Hölgyesi Györgyi a Kataliston hívta fel adatszolgáltatásra a könyvtárvezetőket. Az adatfrissítés már 2005 végén elkezdődött.

2006. augusztus 20.  A Néprajzi Múzeumban rendezett ünnepségen Szinnyei József-díjat kapott dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója.

2006. szeptember 19.  A KI Továbbképzés felsőfokon nevű sorozatában, 500 példányban, 128 oldalon megjelent A magyar könyvtárosság etikai kódexe – magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel címmel, Papp István összeállításában. (A kiadványból 2007-ben utánnyomás készült.)

2006. szeptember 20.  Megkezdődött a Könyvtári Intézet által indított utolsó könyvtárosasszisztens-képző tanfolyam. A 220 órás képzés befejező napja 2007. máj. 10. volt.

2006. szeptember 25.  A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok I. címmel 30 órás, akkreditált tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2006. szeptember 28.  Az OSZK és a KI által az új ETO-kiadás megjelenése utáni teendők ügyében összehívott értekezleten a nagykönyvtárak és a szolgáltatók képviselői az ETO további alkalmazása mellett foglaltak állást. Az új kiadás jelzeteire való áttérés tervezett kezdete: 2008. jan. 1.

2006. szeptember 28.  A KI és a zalaegerszegi Deák Ferenc Könyvtár kiadásában, 108 oldalon, 420 példányban megjelent a Kistelepülési könyvtárosok kézikönyve. Útmutató a kiskönyvtárban végzett munkához c., illetve alcímű segédlet, Sebestyénné Horváth Margit munkája. (200 példányos utánnyomásának megjelenési ideje: 2007. jan. 25.)

2006. október 11.  Megjelent a Könyvtári Figyelő Gerő Gyula által összeállított 2006. évi különszáma (2006/3.) a 2002–2004-es időszak kronológiájával, ill. a Kitüntetett könyvtárosok névtárának 2003–2004. évi folytatásával.

2006. október 11.  A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok II. címmel 30 órás, akkreditált tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2006. október 25.  Az OSZK volt a házigazdája az MKE által az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulójára rendezett, A mi ’56-unk. Könyvtár- és könyvtárossorsok 1956-ban című emlékülésnek, amelynek egyik előadója Vajda Kornél, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztője volt. Ő a Könyvtári Intézet által kezdeményezett akcióról számolt be: felhívást intéztek a hazai könyvtárakhoz intézménytörténetük 1956-os fejezeteinek feltárására, az elkészült dolgozatokat pedig a közlés szándékával várta a folyóirat szerkesztősége. Kevés számú, de értékes írás született, az előadó kivételes példaként a szolnoki megyei könyvtár Az 1956-os forradalom Jász-Nagykun-Szolnok megyére vonatkozó dokumentumai c. honlapját emelte ki.

2006. október 30.  A Kecskeméti Főiskolán megkezdődött az Intézet Csapatépítés a könyvtárban c., 30 órás, akkreditált továbbképző programja (tréningje). – Ezt korábban, aug. 28-án Romániában, a székelyföldi Csíkszeredán is megszervezte a KI, majd november 8-i kezdettel a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtárban bonyolította le.

2006. november 9.  A KI által Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek címmel indított 30 órás, akkreditált tanfolyam kezdete.

2006. november 10–11.  A helyismereti munka aktuális kérdései c. országos tanácskozás a Jászberényi Városi Könyvtár és Információs Központban, az MKE Helyismereti Könyvtárosok Egyesületének rendezésében, amelyen Bartos Éva A helyismereti munkát végző könyvtárosok képzésének helyzete, a fejlesztés feladatai címmel tartott előadást.

2006. november 10–11.  A Kovászna Megyei Könyvtár kétnapos konferenciája Sepsiszentgyörgyön Változó olvasói szokások a digitalizált világban – újabb kihívások kereszttüzében a könyvtár és az iskola címmel, amelyre magyarországi előadókat is meghívtak. Nagy Attila a TÁRKI és az OSZK 2005 őszén felvett közös vizsgálatának legfontosabb eredményeiről számolt be Kiváltság vagy esélyteremtés (Olvasás, könyvtár, internet) c. előadásában.

2006. november 13–16.  30 órás, akkreditált továbbképző tanfolyamot tartott a Könyvtári Intézet Irodalmi adatbázisok – Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén címmel.

2006. november 22.  Információ – hozzáférés – esélyteremtés: E-könyvtári szolgáltatások lehetőségei a társadalmi befogadás támogatásában címmel konferencia Szentendrén, a Pest Megyei Könyvtárban – a vendéglátó könyvtár, a Publika Magyar Könyvtári Kör és a Könyvtári Intézet rendezésében. Bartos Éva Képzési tapasztalatok és tervek a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok könyvtári ellátására címmel tartott előadást.

2006. november 29.  Nándorfehérvár 1456–2006 címmel dec. 22-ig látható fotódokumentációs poszter-kiállítást rendezett az OSZK az épület 8. emeletén, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasótermét határoló könyvállványok folyosó felőli oldalának felhasználásával.

2006. november 30.   Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai, ill. Európai információs szakemberek szakmai minősítési szintjei címmel elkészült a LIS Euroguide (CERTIDoc) két kötetének magyar nyelvű fordítása, amelynek alapkiadásait az European Council of Information Associations (ECIA) és az Association des professionnels de l’information et de la documentation (ADBS) gondozta. A magyar nyelvű szöveget egyelőre a Könyvtári Intézet honlapján tették elérhetővé. (Nyomtatott kiadványként LIS Euroguide. Kompetenciák, tulajdonságok, minősítési szintek címmel 2007-ben jelent meg a Könyvtári Intézet Euro Téka c. sorozatában.)

2006. december 4–7.  Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten címmel akkreditált továbbképzést tartott a Könyvtári Intézet.

2006. december 13.  A Könyvtári Intézet ez évben is megrendezte év végi statisztikai értekezletét.

2006. december 14.   A Magyar Közlöny 154. számában megjelent a 2006. évi CIX. törvény (egy ún. „saláta-törvény”), amelynek egyik rendelkezése módosította az 1997. évi CXL. törvény (Kultv.) 60.§ (4) bekezdését. Eredetileg ez így szólt: „A (3) bekezdésben felsorolt feladatokat a Könyvtári Intézet látja el. Az Intézet jogállását és gazdálkodását a miniszter rendeletben szabályozza.” A módosítás után pedig így: „A (3) bekezdésben felsorolt feladatokat a könyvtári intézet látja el.” A 100. § (1) a) pontban felhatalmazást kapott a Kormány, hogy a törvény végrehajtásaként rendeletben szabályozza a könyvtári intézet kijelölését. – A törvény tehát a nevet már nem tulajdonnévként, hanem egy általános szervezet elnevezéseként jeleníti meg.

2006. december 15.  Az Országos Könyvtári Kuratórium ülése az OSZK-ban egyebek mellett a Könyvtári Intézet 2006. évi beszámolójával és 2007-es terveivel foglalkozott. (Ekkor még nem lépett életbe az előző napon megjelent 2006. évi CIX. törvény, amely hatályon kívül helyezte azt a rendelkezést, hogy az OKK közreműködik a Könyvtári Intézet irányításában. Ugyanakkor az OKK-ról szóló 165/1999. Kormányrendeletnek a Könyvtári Intézetre vonatkozó rendelkezéseit később sem módosították.)

2006. december 19.  Fejős László a Kataliston értesítette a könyvtárakat arról, hogy a Könyvtári raktározási táblázatok 9., átdolgozott és javított kiadása többszöri utánnyomásának minden példánya elfogyott, újranyomását nem tervezi a Könyvtári Intézet. Az új raktározási táblázat elkészültéig, és azon könyvtárak munkájának segítése érdekében, amelyek továbbra is a 9. kiadást kívánták használni, a kiadványt letölthető pdf formátumban tették elérhetővé az Intézet honlapjáról.

2007  A Könyvtári Intézet felmérést készített a MOKKA-R számára a magyarországi könyvtárakban fellelhető régi könyvek mennyiségéről.

2007  Péterfi Rita, Tóth Máté és Vidra Szabó Ferenc kutatást végzett a kisvárosi könyvtárak körében azt vizsgálva, hogy az ötezer lakosúnál kisebb településeken milyen szerepeknek kell megfelelniük, az elvárások mennyiben függenek a helyi társadalmi, gazdasági, politikai és kulturális viszonyoktól, milyen a könyvtár és a könyvtáros presztízse az adott településen. A kutatás eredményeit a Könyvtári Figyelő 2008/1. számában összegezték Kisvárosi könyvtárak szerepvállalásai címmel.

2007. január 1. Az OSZK 2006. febr. 8-i vezetői értekezletén az a határozat született, hogy a nemzetközi könyvtörténeti bibliográfia (ABHB) készítését – évenkénti adatszolgáltatást – ettől az időtől kezdve vegye át a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár. – A KSZK 2007-ben megkezdte a magyar cikkek kurrens feldolgozását a HUMANUS adatbázisban, és kidolgozta a bibliográfia-előállítás menetét az Annual Bibliography of the History of Books and Libraries c. bibliográfia számára. Az első adatszolgáltatás a 2007-ben megjelent publikációkról 2008-ban történt, 2009-ben azonban ez a tevékenység megszűnt, mert a holland nemzeti könyvtár nem építette tovább az adatbázist.

2007. január 9.  Megjelent az oktatásügyi közvetítői szolgálat, a könyvtári intézet, a közművelődési szakmai tanácsadó és szolgáltató szerv és a műbíráló szerv kijelöléséről szóló 1/2007. (I. 9.) Korm. rendelet, amelynek 1. § (2) bekezdésében ez áll: „Könyvtári intézetként a Kormány a Könyvtári Intézetet jelöli ki.” (A rendeletet a Magyar Közlöny 2007/2. száma tartalmazza.)

2007. január 23.  Redl Károly, az Országos Könyvtári Kuratórium titkára a Kataliston a következőt írta: „A különböző konzultációk és a jogszabályok alapján nyugodtan állíthatom, hogy nem változik az OKK szerepe a Könyvtári Intézet vonatkozásában.”

2007. január 29.  A CERTIDoc projekt honlapjára az angol, francia, német, spanyol, olasz, portugál, horvát nyelvű változatok mellé felkerült a LIS Euroguide két kötetének magyar nyelvű fordítása – Európai információs szakemberek kompetenciái és tulajdonságai, ill. Európai információs szakemberek szakmai minősítési szintjei címmel.

2007. január vége  Hangodi Ágnes és Törökné Jordán Katalin összefoglaló tanulmányt írt a Könyvtári Figyelő 2007/1-es számába a Könyvtári Intézet oktatási tevékenységéről a könyvtárosok szervezett hétéves továbbképzésének első, 2000 és 2006 közötti ciklusában.

2007. február 13.  Országos szakfelügyelői értekezletet szervezett az OSZK-ban a KI.

2007. március 1–3.  A British Council és a Könyvtári Intézet által szervezett háromnapos olvasásfejlesztési tréning a budapesti Hotel Agroban 45 közművelődési könyvtáros részvételével. A tréninget Rachel Van Riel, az Opening the Book elnevezésű, Nagy-Britanniában évek óta sikeresen működő, országos olvasásfejlesztési projekt igazgatója irányította.

2007. március 13.  A Könyvtári Intézet honlapján elérhetővé és bárki számára használhatóvá vált a Könyvtári Minerva adatbázis, amelyben az adatok frissítése 2005 végén kezdődött meg. Eddig az időpontig több mint 700 könyvtár adatait frissítették, de a többi – korábban a nyomtatott változatban (a Rácz Ágnes összeállításában, 1997-ben a KMK által kiadott Könyvtári Minerva 1996. A könyvtárak szolgáltatási kalauza c. kiadványban) szerepelt – könyvtár adatai is megtalálhatók benne.

2007. március 13.  Elkészült a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály felméréséhez tervezett, partneri elégedettséget vizsgáló kérdőív első változata (amit még hét követett), amellyel a Könyvtári Intézet és a KSZR-szolgáltatásban részt vevő intézmények, illetve munkatársak közötti kapcsolatot, azaz a kistérségi szolgáltatást nyújtó könyvtárak és munkatársak Könyvtári Intézettel szembeni elvárásait, igényeit, elégedettségét mérték fel. A vizsgálat eredményeiről Fehér Miklós számolt be a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2008/5. számában Partnerség, együttműködés, minőség. Kistérségi könyvtárak és a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának vizsgálata címmel.

2007. március 25.  Megújult a Könyvtári Intézet honlapja. A technológiájában, szerkezetében és tartalmában átalakult oldalak jelentős része regisztráció nélkül is megtekinthető és visszakereshető. Létrehoztak egy fórumot az észrevételek, kérdések számára.

2007. március 28–30.  A határon túli magyar iskolai könyvtárosok 8. továbbképzésén, Nyíregyházán Nagy Attila Betűhidak – szakadékok: avagy az olvasóvá nevelés nehézségei napjainkban (is) címmel tartott előadást.

2007. április 11.  Könyvtári szakértői ismeretek címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet, majd a képzést okt. 17-i kezdettel megismételte.

2007. április 11–12.  Az Egerben, az Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán rendezett Networkshop 2007 NIIF-konferencián Ládi László Könyvtár 2.0 címmel tartott előadást.

2007. április 17.  Az NKA támogatásával a Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon nevű sorozatában 238 oldalon, 2006-os impresszummal megjelent Az időszaki kiadványok – és egyéb folytatódó források – könyvtári kezelése c. kötet, Szilvássy Zoltánné munkája.

2007. április 22.  A Könyvtári Intézet a Goethe Intézettel 2006-ban történt megállapodása alapján két hónapos, 60 órás, akkreditált német szaknyelvi tanfolyamot indított könyvtárosok részére. Helyszíne a budapesti Goethe Intézet (Goethe Institut) volt.

2007. április 23–24.  A Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára, valamint a Könyvtári Intézet által szervezett továbbképzés Debrecenben A dokumentumszolgáltatás hagyományos és korszerű módszerei címmel – 80 résztvevővel, köztük határon túliakkal is.

2007. május 10.  A Könyvtári Intézet befejezte az utolsó könyvtárosasszisztens-képző tanfolyamot, 37 résztvevővel.

2007. május 12.  Olvasói felmérés kezdődött az OSZK-ban. A vezetőség kezdeményezésére, a szolgáltatások javítása érdekében a Könyvtári Intézet öt héten át, a hét más-más napján az Olvasó- és Tájékoztató Szolgálaton keresztül felmérte a nemzeti könyvtár olvasóinak használati szokásait és a szolgáltatásokkal kapcsolatos elégedettséget. – A vizsgálat eredményeiről Vidra Szabó Ferenc számolt be a Könyvtári Figyelő 2007/4-es számában, A használók elégedettségének vizsgálata az Országos Széchényi Könyvtárban (2007) címmel.

2007. május 16.  A Könyvtári Intézet akkreditált tanfolyamot indított Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek címmel. (Megismételte nov. 19-i kezdéssel.)

2007. május 20.  A Könyvtári Intézet megújult honlapján megjelent a Köztaurusz aloldala, ahonnan letölthető az utolsó, interneten elérhető változathoz képest jelentősen változott tezaurusz Relex- (mdb-), HUNMARC- és Word-formátumban. Újranyitották a tezaurusz-fejlesztők regisztrációhoz kötött oldalát is.

2007. június  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros e havi számában a statisztikai adatszolgáltatásra épített elemző tanulmány jelent meg Könyvtárak a büntetés-végrehajtási intézetekben címmel Vidra Szabó Ferenc tollából.

2007. június 7.  Új információs oldallal bővült a Könyvtári Intézet honlapja. A Könyvtárak fogyatékkal élőknek címet viselő összeállítás egy korábban az Intézetben végzett felmérés alapján készült, és a fogyatékkal élők számára valamilyen mértékben használható könyvtárak adatait tartalmazza.

2007. június 21.  Az IKSZ és a Könyvtári Intézet országos szakmai napot rendezett az OSZK-ban Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer – Mozgókönyvtári ellátás címmel, a mozgókönyvtári szolgáltatás gyakorlati tapasztalatainak megbeszélésére.

2007. június 22.  A Továbbképzés felsőfokon nevű sorozatban, 500 példányban, 86 oldalon megjelent a Könyvtári protokoll c. kiadvány, Fodor Péter és Havas Katalin munkája. A sikeres kiadványból még az év során két utánnyomás készült.

2007. június 23.  A Múzeumok Éjszakája ez évi programsorozatában a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár Kódfejtők éjszakája címmel szervezett kiállítást, ahol a látogatók tesztet tölthettek ki, és jutalomban részesülhettek. A siker felülmúlta az előző évit, a KSZK-ban 696-an fordultak meg éjjel kettőig, hogy megnézzék a kiállítást, és több mint 550-en a játékos tesztet is kitöltötték. (Ez az előző évben szervezett játékban résztvevők 165%-a.)

2007. július 1.  A Könyvtári Intézet A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez nevű sorozatának első kiadványaként megjelentette Skaliczki Juditnak Az első lépésektől a könyvtár stratégiai tervének elkészítéséig c. munkáját.

2007. július 20.  A nov. 15-én nyugalomba vonuló Vajda Kornél helyébe Bartók Györgyi lépett: a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóiratot a 2007/7-es számtól kezdve a Bartók Györgyi – Mezey László Miklós szerkesztői páros jegyzi.

2007. július 23.  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium elfogadta a határon túli magyar könyvtárak fejlesztéséről a Könyvtári Intézet által kidolgozott koncepciót, amelynek II. fejezete értelmében az intézet a következő öt határon túli bázisképzőhelyet alakította ki: Vajdasági Magyar Művelődési Intézet (Zenta), Kájoni János Megyei Könyvtár (Csíkszereda), Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (Beregszász), Fórum Intézet (Somorja), Bod Péter Megyei Könyvtár (Sepsiszentgyörgy).

2007. augusztus 20.  Szent István király ünnepe alkalmából Széchényi Ferenc-díjban részesült dr. Nagy Attila, a Könyvtári Intézet ny. tudományos kutatója. Szinnyei József-díjat kapott Hegyközi Ilona, a Könyvtári Intézet osztályvezetője.

2007. augusztus vége  UTCA (Univerzális Tartalomfeltáró és Csoportosító Alkalmazás) nevű közösségi katalógus létrehozására indult új projekt a Könyvtári Intézetben, amelyet Kardos András vezetésével egy fiatal könyvtárosokból és informatikusokból álló csoport valósított meg annak az együttműködési megállapodásnak a keretében, amelyet ekkor írt alá Monok István, az OSZK főigazgatója.

2007. szeptember  A KSZK ettől kezdve egyéni konzultációs lehetőséget biztosított olvasóinak. A heti két órában, délután igénybe vehető szolgáltatás az információkereséshez, a könyvtárhasználathoz, az elektronikus források használatához, szakdolgozat-készítéshez előzetes konzultáció nyújtásával állt az olvasók rendelkezésére.

2007. szeptember 10.  A Könyvtári Intézet újabb, akkreditált, 30 órás, Könyvtárosok mentálhigiénéje I. c. továbbképzési programjának első napja. (Az előzőt máj. 7-én indította az intézet.)

2007. szeptember 10.  A Könyvtári Intézet Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak c. továbbképző tanfolyamának indulása.

2007. szeptember 11.  A Könyvtári Intézet öt képzési programja kapott engedélyt: A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló eszköze: az ETO (60 óra); A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei (60 óra); A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban (60 óra: 42 kontaktóra + 18 óra távoktatás); Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak (30 órás tréning); Szövegfeldolgozás XML alapokon I. –  Szabványos XHTML szerkesztés CSS felhasználásával (30 óra).

2007. szeptember 12.  Az MKE Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal c., az egész országra és az egész szakmára kiterjedő projektjének nyitórendezvényét az OSZK-ban tartotta. Ezt fórumsorozat követte hat helyszínen (Kaposvár, 2007. nov. 12–13., Békéscsaba, 2008. jan. 28–29., Győr, 2008. febr. 18–19., Miskolc, 2008. márc. 10–11., Debrecen, 2008. ápr. 7–8., Gödöllő, 2008. máj. 5–6.) két-két napos programokkal. Minden helyszínen elhangoztak a Könyvtári Intézet munkatársainak előadásai a könyvtáros kompetenciákról, a digitális írni-olvasni tudásról, az elektronikus ügyintézésről, amelyek a könyvtárosokat új kihívások elé állítják. A zárókonferenciát az Országház Felsőházi termében tartották 2008. május 28-án.

2007. szeptember 12.  A Könyvtári Intézet 90 órás, akkreditált tanfolyamot indított Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerű eszközökkel címmel.

2007. szeptember 26.  Adatbázis-bemutatót és sajtótájékoztatót tartottak az OSZK-ban abból az alkalomból, hogy elkészült és a Magyar Olvasástársaság, ill. a Könyvtári Intézet honlapján már működik a Gyermekirodalmi adatbázis, amely 1995-ben a Trezor kiadónál a HUNRA gondozásában megjelent kötet (Olvass nekem!) „folytatása” kíván lenni. A válogatás az 1994 és 2005 között, magyar nyelven megjelent gyermek- és ifjúsági irodalom legjavát (csaknem 750 művet) tartalmazza rövid annotációk kíséretében. Az adatbázist a HUNRA felkérésére a Könyvtári Intézet munkatársai, Bartók Györgyi, Hölgyesi Györgyi és Kis Klára készítették.

2007. október 1.  A XXXVI. Komárom-Esztergom megyei könyvtári hét keretében rendezték meg a könyvtárosok szakmai napját Tatabányán, a József Attila Megyei Könyvtárban. Az előadók között Nagy Attila a TÁRKI és a Könyvtári Intézet 2005. évi reprezentatív felmérése keretében végzett olvasás-, könyvtár- és internethasználati vizsgálat eredményeit ismertette Kettészakadó társadalom – olvasás – értékrend címmel.

2007. október 5.  Az OKK az OSZK-ban tartott ülésén megvitatta a Könyvtári Intézet beszámolóját is a stratégiai terve végrehajtásáról.

2007. október 8.  Az Új és tervezett lehetőségek a könyvtárközi kölcsönzésben címmel a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban megrendezett VII. ODR-konferencián az előadók között volt Hölgyesi Györgyi is, aki Régi gondok, új trendek az ODR – dokumentumszolgáltatásban c. előadásában először az ODR adatbázisról, majd a postaköltség-térítés 2007. évi megvonásának következményeiről beszélt. Bejelentette azt is, hogy az OKM felkérésére a Könyvtári Intézet kidolgozta a könyvtárközi dokumentumszolgáltatás teljesítménymutatóit, és az összeállítást rövidesen közzéteszik.

2007. október 8.  A KI honlapjáról letölthetővé tették a Köztaurusz legfrissebb, okt. 5-i változatát. A következő napon a Geotaurusz frissített, teljes változatának közzétételét jelentették be, amely nemcsak az egész kárpát-medencei településállományt (idegen nyelvű változataikkal), hanem az európai államok igazgatási egységeit is tartalmazza.

2007. október 26.  Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekció A Könyvtár 2.0 gyakorlati alkalmazása címmel tartott rendezvényt az OSZK-ban, amelyen Ládi László osztályvezető Könyvtár 2.0 – Helyzetkép a magyar könyvtárakban címmel, Kardos András, a KI közösségi katalógus kutatócsoportjának tagja egy újfajta katalógusról Az UTCA fejlesztése – új lehetőségek az együttműködésben címmel tartott előadást. Az előadások utáni kerekasztal beszélgetést Ládi László vezette.

2007. október 29.  A Könyvtári Intézet 30 órás, akkreditált, Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés c. tanfolyamának kezdőnapja.

2007. november 7.  Az OKM könyvtári osztálya és a Könyvtári Intézet országos szakfelügyeleti konzultációs napot szervezett az OSZK-ban.

2007. november 12.  Irodalmi adatbázisok – Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2007. november 14.  Először indította el A projekttervezés és a pályázatkészítés alapjai című, 30 órás, akkreditált tanfolyamát a Könyvtári Intézet.

2007. november 15.  A British Council és a Könyvtári Intézet egynapos olvasásfejlesztési tréninget szervezett a könyvtáros szakma vezetői számára Budapesten. Olyan közkönyvtári, szakkönyvtári, felsőoktatási könyvtári vezetők, ill. vezető pozíciót betöltő könyvtárosok jelentkezhettek, akik közvetlenül érintettek az olvasásfejlesztésben, vagy civil szervezetekkel kapcsolatot tartanak fenn a magyar társadalom olvasásfejlesztésének céljából.

2007. november 16–17.  A British Council és a Könyvtári Intézet kétnapos olvasásfejlesztési tréninget szervezett könyvtárostanárok számára Budapesten. A képzésre az oktatási intézmények könyvtáros szakemberei jelentkezhettek, akik közvetlenül érintettek az olvasásfejlesztésben, és napi kapcsolatban állnak az olvasókkal, diákokkal.

2007. november 19–22.  A Könyvtári Intézet Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az Interneten címmel tartott tanfolyamot.

2007. november 28.  2007 őszén kiírt meghívásos NKA-pályázaton a Könyvtári Intézet támogatást nyert egy interaktív könyvtári portál létrehozására (olyan interaktív könyvtári portál létrehozására, amely a széles olvasóközönség számára naprakész és személyre szabott tájékoztatást nyújt a teljes magyar könyvtári rendszerről, a könyvtárak szolgáltatásairól, és segítséget nyújt a kisebb, megfelelő infrastruktúrával és szakemberrel nem rendelkező könyvtárak számára is a könyvtárra vonatkozó információk közzétételére). A pályázati anyag elkészítéséhez és a terv megvalósításához a KI felkérte a webkettes alkalmazásokban jártas Kardos Andrást, Paszternák Ádámot és Takács Dánielt. A projekt felelőse Ládi László lett.

2007. december 6.  Az OKM Közgyűjteményi Főosztályán elkészült a 2008–2013. közötti könyvtárfejlesztési stratégia, a Portál program, amelynek e napon elfogadták a szakmai szervezetekkel egyeztetett végső verzióját. A hivatalossá vált változat letölthetővé vált a Könyvtári Intézet honlapjáról. Ezt követően az OKM és a KI több szakmai konzultációt szervezett a fejlesztések összehangolása, a könyvtárak együttműködése és az Új Magyarország fejlesztési terv keretében kiírandó könyvtárfejlesztési pályázatok kidolgozása érdekében.

2007. december 6.  Az OKM kérésére a Könyvtári Intézet két részből álló, 30-30 órás képzési programot dolgozott ki A könyvtárak feladatrendszere: gyakornoki követelmények címmel (I. A könyvtárak működése, működtetése; II. A könyvtárak kapcsolatrendszere). Az indítási engedélyt e napon megkapta az akkreditációs bizottságtól, azonban egyetlen alkalommal sem sikerült elindítani a tanfolyamokat – ugyanúgy, mint a 2008. márc. 4-én engedélyezett további két modult sem: III. A gyűjteményszervezés és feltárás gyakorlati kérdései; IV. Szolgáltatás a könyvtárakban.

2007. december 12.  A Könyvtári Intézet által szervezett hagyományos, év végi statisztikai szakmai nap az OSZK-ban.

2008  A Könyvtári Intézet Oktatási Osztálya az év folyamán a határon túli oktatóbázisokra akkreditált tanfolyamok megszervezésével segítette a határon túli magyar könyvtárosok továbbképzését (Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak; Csapatépítés a könyvtárban; Könyvtárosok mentori szerepben a web 2.0 eszközeinek segítségével).

2008  Az év során a Könyvtári Intézet folytatta belső minőségirányítás-fejlesztési programját. Ennek keretében az Intézet szolgáltatásait véleményező ún. omnibusz vizsgálatot folytattak le, és elvégezték értékelését. Az EUline cég munkatársaival együttműködve áttekintették és értékelték az Intézet SWOT analízisét, elkészítették a KI tevékenységét tükröző munkafolyamatok folyamatábráit, tevékenység-leírásait, és ezeket összhangba hozták a munkatársak munkaköri leírásaival is.

2008. január 14.  Megújult a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros elektronikus változata. A honlap ettől az évtől kezdve a Könyvtári Intézet új honlapjához igazodik. A tartalomkezelő rendszer a felkerült cikkanyagnak teljes szövegű keresést biztosít. (A korábbi számok a régi formában érhetők el.)

2008. január 21.  Megújult a Könyvtári Figyelő honlapja is, amelyen ettől az évtől kezdve – a 3K-hoz hasonlóan – a felkerült cikkanyagnak teljes szövegű keresést, illetve a cikkekhez hozzászólási lehetőséget biztosít a tartalomkezelő rendszer. (A korábbi számok a régi formában érhetők el.)

2008. január 21.  Magyar nyelven is elérhetővé vált az EBSCOhost keresőfelülete, aminek a beállításához és használatához segédanyagot tett közzé a KI a honlapján letölthető pdf formátumban.

2008. január 22.  A magyar kultúra napja alkalmából a Bibliotéka Emlékérem-díjban részesült Hölgyesi Györgyi osztályvezető.

2008. január 28.  90 órás, akkreditált tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban egyszerű eszközökkel címmel. (Ugyanezt ugyanilyen címmel és időtartammal, más hallgatók számára szept. 8-i kezdéssel megismételte.)

2008. február 7.  A British Council és a Könyvtári Intézet egynapos tréninget rendezett a modern olvasókörök szervezéséről és működtetéséről közkönyvtárak könyvtárosai számára budapesti helyszínen. Az olvasásfejlesztési tréning plenáris előadásokat és csoportmunkát tartalmazott. A tréninget Fiona Edwards, az Opening the Book, a Nagy-Britanniában évek óta sikeresen működő, országos olvasásfejlesztési vállalkozás egyik munkatársa, a Pontefracti Városi Könyvtár állandó szakmai tanácsadója irányította, a csoportos foglalkozásokat pedig olyan magyar szakemberek és tanárok vezették, akik korábban már részt vettek a British Council által tartott olvasásfejlesztési tréningeken.

2008. február 11.  Hegyközi Ilona közleménye a Kataliston arról, hogy a 2007-es megjelenési évtől kezdve a magyar könyvtörténeti és könyvtártudományi irodalmat a febr. 5-én ünnepélyesen átadott HUMANUS adatbázisban regisztrálja a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár. A MicroISIS-ben épített MANCI rekordjai (24 év anyaga) a későbbiekben szerves részévé válnak a HUMANUS adatbázisnak. Az eddig nyomtatásban megjelent, A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája (MAKSZAB) c. folyóiratot a jövőben elektronikus kiadványként adják közre. A 2005. évi összevont 1–2. és 3–4. száma a Könyvtári Intézet honlapján letölthető lett, a 2006. évi számokat ugyanitt adják közre, a 2007. évi számokat (évente kettőt) már a HUMANUS adatbázisból állítják elő.

2008. február 13.  A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló eszköze: az ETO címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2008. február 18.  A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet. (Ugyanezt a tanfolyamot ugyanilyen időtartamban szeptember 16-i kezdéssel más hallgatóságnak is megtartotta.)

2008. február 20.  Az OKM megbízásából, a KI szervezésében az Országos Idegennyelvű Könyvtárban találkoztak az ODR tagkönyvtárai, ahol az OKM Könyvtári Osztályának képviselői tájékoztatást adtak az Új Magyarország fejlesztési terv keretében „Tudásdepó-Expressz” elnevezéssel tervezett átfogó könyvtári fejlesztésekről, a Társadalmi megújulás operatív programról (TÁMOP) és a Társadalmi infrastruktúra operatív programról (TIOP). – Hasonló céllal 2008. márc. 20-án és 26-án a városi könyvtárak képviselőinek, ápr. 4-én pedig az iskolai könyvtárostanároknak tartottak tájékoztatót. – A Könyvtári Intézet azzal is segítette a könyvtárakat, hogy pályázatírói tanfolyamot szervezett, és háttéranyagokat készített a pályázati kiírások összeállításához.

2008. február 20.  A Könyvtári Intézet honlapján hírt adott arról, hogy az OKM közzétette a Reneszánsz Év – 2008 keretében meghirdetett közgyűjteményi és közművelődési pályázatokat. A könyvtári területet három pályázat érintette: Közkincs (320 millió Ft összértékben), Magyar Digitális Képkönyvtár (220 millió Ft összértékben), Megújuló gyűjtemények (10 millió Ft összértékben). – A Magyar Digitális Képkönyvtár c. pályázatról a KI szervezésében febr. 29-én minisztériumi tájékoztatót rendeztek az OSZK-ban.

2008. március 1.  Együttműködési megállapodást kötött a Könyvtári Intézet és a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár a romániai magyar könyvtárosok rendszeres támogatásáról. Ebben a KI vállalta közös képzési tervek elkészítését, akkreditált továbbképző tanfolyamok és egyéb képzések előkészítését és lebonyolítását, a képzők kiválasztását és felkészítését, oktatási segédletek biztosítását, budapesti tanfolyamain romániai magyar könyvtárosok fogadását.

2008. március 4.  A Könyvtári Intézet engedélyt kapott A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) c., 60 órás képzési programjának indítására. A korábban már engedélyezett Szövegfeldolgozás XML alapokon c. tanfolyamhoz további három, 30-30 órás modult dolgoztak ki (II. Az XML jelölésrendszere és szintaktikája, DTD-k és sémák szerkezeti felépítése; III. XML állományok megjelenítése lépcsős (CSS) és transzformációs (XSLT) stíluslapok segítségével; IV. XML állományok átalakítása transzformációs stíluslapok segítségével), amelyek indítását szintén engedélyezte az akkreditációs bizottság.

2008. március 5.  Könyvtári szakértői ismeretek címmel 30 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet. (Ugyanezt szept. 23-i kezdéssel más résztvevők számára megismételte.)

2008. március 10.  A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban (I. rész) címmel tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet. (A II. rész kezdési dátuma: szept. 9.)

2008. március 17.  A hónap folyamán pályázati előkészítő megbeszéléseket tartottak a digitális képkönyvtárról az érdeklődő könyvtárakkal. A gyakran ismétlődő kérdésekre adott válaszokat a Könyvtári Intézet közzétette a honlapján. – A pályázat eredményhirdetése után a nyertesek számára szóló információkat is a KI honlapja közvetítette: jún. 2-án kérdőíves felmérést kezdtek a 48 nyertes könyvtár által beadandó képekről, júl. 11-én hírt adtak a Magyar Digitális Képkönyvtár (MDK) adatstruktúrájáról és kitöltési segédletéről, okt. 21-én felhívták a figyelmet a Magyar Elektronikus Könyvtár (MEK) honlapján elérhető képkönyvtári metaadat-beviteli űrlapra.

2008. március 17–19.  A Dunaújvárosi Főiskolán megrendezett Networkshop 2008 c. konferencián a Könyvtári Intézetet ketten képviselték, Tóth Máté „Tématérképek a könyvtárosképzésben”, Fejős László „Az Egyetemes Tizedes Osztályozás (ETO) rendszerének magyarországi gondozása, a szomszédos kiadások konkordanciája, a változások hatása a szakrendi dokumentumtárolásra” címmel tartott előadást.

2008. március 19.  A Könyvtári Intézet Könyvtárosok mentálhigiénéje I. címmel indított tanfolyamot, amelyet más résztvevők számára ősszel is megszervezett, szept. 30-i kezdéssel.

2008. március 29.  Az OKM felkérésére a Könyvtári Intézet összehasonlító elemzést készített a könyvtári integrált rendszerekről és a gépi kölcsönzésről a PLR (public lending rights) bevezetéséhez. (Az OSZK a jelzett napon kapta meg a kérdőívet.)

2008. március 31.  664 példányban megjelent a Könyvtári Intézet Digitális könyvtári füzetek nevű CD-sorozatának első tagja, Csáki Zoltán szerkesztésében, EPA ajánlás elektronikus folyóiratok kiadóinak, szolgáltatóinak elektronikus időszaki kiadványok public domain publikálásához címmel.

2008. április 2.  Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek címmel két alkalommal indított tanfolyamot az év folyamán a KI: a másodikat nov. 3-i kezdéssel.

2008. április 8–11.  Az európai tudományos könyvtárak szövetsége, a LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche) 14. nemzetközi könyvtárépítészeti szemináriuma, Budapesten, az OSZK-ban (8–9-én) és Debrecenben, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárában (11-én), új könyvtárépületek tanulmányozásával (Nyíregyháza, Debrecen, 10-én) egybekötve. – A rendezvényhez április 8-án magyar nyelvű szekcióülés, a Magyar Könyvtárépítészeti Szeminárium is kapcsolódott az OSZK-ban, amely a hazai könyvtárépítészet reprezentatív alkotásait és a könyvtárépítészeti projekteket segítő hazai adatbázisokról szólt. A Könyvtári Intézet könyvtárépítéssel foglalkozó adatbázisát Hölgyesi Györgyi mutatta be.

2008. április 9.  A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet. (Ugyanezt november 10-i kezdéssel megismételte.)

2008. április 14–15.  A Könyvtári Intézet húsz munkatársa részt vett az Oktatási Osztály által szervezett EU-s pályázatíró tanfolyamon.

2008. április 29.  Új információs oldallal bővült a Könyvtári Intézet honlapja, Határok nélkül címmel. A Határon túliakról szóló információk a hazai könyvtárosokat és érdeklődőket tájékoztatták (részei: határon túli magyar kulturális intézmények adattára, határon túli magyar könyvkiadók, határon túli könyvek hazai nagy- és kiskereskedelme, külföldi magyar kulturális intézetek); a Határon túliaknak szóló menüben hungarológiai kézikönyveket és a magyar irodalom teljes szöveggel elérhető internetes oldalait kínálták az érdeklődőknek.

2008. április 30.  A Könyvtári Intézet és az „UTCA” fejlesztőinek közös munkájaként elkészült a magyarországi könyvtárakat a Google maps segítségével megjelenítő alkalmazás. A felület a könyvtári terület 2008–2013 közötti stratégiájában megcélzott könyvtári portál (könyvtári ügyfélkapu) részének előzménye.

2008. május 14.  Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak (tréning) címmel 30 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2008. május 22–23.  Bibliotheca Corviniana. 50 év európai könyvtártörténetírásáról címmel francia és német nyelvű nemzetközi konferencia az OSZK-ban. Ehhez kapcsolódva máj. 21-én rendezték meg a KSZK Európai Könyvtörténeti Gyűjteményének szakmai bemutatóját.

2008. május 26–29.  Irodalmi adatbázisok – Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén címmel tanfolyamot tartott a Könyvtári Intézet.

2008. június 6.  A külföldi magyar kulturális intézetek könyvtárosainak a KI által szervezett egész napos, továbbképzés jellegű rendezvényen az OSZK szolgáltatásait (adatbázisokat, tájékoztatási eszközöket) mutatták be a vendégeknek.

2008. június 12–13.  Tanfolyam a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban az Országos Dokumentum-ellátási Rendszerben használt Ariel-szoftverről hazai és erdélyi, kárpátaljai, szlovákiai, szerbiai, valamint szlovéniai résztvevőkkel – a vendéglátó könyvtár és a Könyvtári Intézet szervezésében.

2008. június 21.  A Múzeumok Éjszakája c. rendezvénysorozat keretében a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár A reneszánsz könyvtárak világa címmel rendezett kiállítást és vetélkedőt.

2008. július 2.  A Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon nevű sorozatában 300 példányban megjelent Bényei Miklósnak Legyen minden helységben olvasóintézet. Könyv- és könyvtártörténeti tanulmányok, cikkek c., ill. alcímű, 264 oldalas könyve.

2008. július 9–11.  Az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete Győrben, Szolgáltatás – használó – könyvtáros. Paradigmaváltás a könyvtárak helyismereti munkájában?! címmel megrendezett 15. országos konferenciáján Vajda Kornél tartott előadást Helyismereti könyvtáros: révkalauz az információáradatban címmel.

2008. július 16.  Pályázati tájékoztató ODR tagkönyvtárak részére az OKM Támogatáskezelő Igazgatósága, Könyvtári Osztálya és a Könyvtári Intézet szervezésében, az OSZK dísztermében. Témája a jún. 30-án TIOP 1.2.3. „Tudásdepó-Expressz” – Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúrafejlesztése címmel megjelent pályázati kiírással kapcsolatos tudnivalók.

2008. július 29.  A Magyar Közlöny 111. számában megjelent a 20/2008. (VII. 29.) OKM-rendelet az oktatási és kulturális miniszter ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeiről. E jogszabály Művészet, közművelődés, kommunikáció szakmacsoportja nevezi meg először a segédkönyvtáros szakképesítést, s rögzíti megszerzésének szakmai és vizsgakövetelményeit is. – A segédkönyvtáros képzés szakmai és vizsgakövetelményeire vonatkozó rendelettervezet végleges változatát, valamint a moduláris (könyvtáros asszisztens és segédkönyvtáros modulok) képzési programot és a modulzáró vizsgák anyagát 2007-ben a Könyvtári Intézet Oktatási Osztálya dolgozta ki.

2008. augusztus 26.  A Debreceni Egyetem Informatikai Kara Könyvtárinformatikai Tanszéke könyvtári kerekasztalt szervezett a felsőfokú könyvtárosképzésről. A Könyvtári Levelező/lap 2008. decemberi számában közölt állásfoglalásban több javaslat szerepel a Könyvtári Intézet feladatvállalására.

2008. szeptember 8.  Az országos képzési jegyzékben (OKJ) szereplő könyvtárosképzést folytató intézmények értekezlete az OSZK tanácstermében, a Könyvtári Intézet szervezésében.

2008. szeptember 9.  Hat féléves, 1120 órás, OKJ-s könyv- és papírrestaurátor-tanfolyamot indított az OSZK az Intézet szervezésében.

2008. szeptember 12.  Minisztériumi szakkönyvtárosok összejövetele a KI szervezésében abból az alkalomból, hogy a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály befejezte a kormányzati szakkönyvtárak helyzetének és működésének vizsgálatát.

2008. szeptember 15.  A Könyvtári Intézet elindította az új, egyéves, emelt szintű segédkönyvtáros (könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel) elnevezésű OKJ-s tanfolyamot.

2008. szeptember 18.  60 órás ECDL START vizsgafelkészítő képzést indított a Könyvtári Intézet.

2008. október 9.  Megjelent az OSZK-ban 2005-ben készített EPA ajánlás elektronikus folyóiratok kiadóinak, szolgáltatóinak elektronikus időszaki kiadványok public domain publikálásához c. CD-ROM 2., javított kiadása. A Könyvtári Intézet Digitális könyvtári füzetek nevű sorozatának 1. számaként közreadott módszertani segédlet készítői: Renkecz Anita és Csáki Zoltán.

2008. október 13.  A Fejlesztési lehetőségek az ODR-MOKKA kapcsán címmel Tatabányán, a József Attila Megyei Könyvtárban megrendezett VIII. Országos ODR konferencián Bartók Györgyi „Határtalan lehetőségek…” Az ODR kiterjesztése a határon túli könyvtárakra címmel tartott előadást.

2008. október 13.  Tapolcán, a Wass Albert Városi Könyvtár és Múzeumban rendezett, A kistelepülések mozgókönyvtári ellátásának modelljei Veszprém megyében című szakmai konferencián három megyére – Bács-Kiskun, Baranya és Zala – kiterjedő vizsgálatot mutatott be Fehér Miklós: A többcélú kistérségi társulások mozgókönyvtári feladatellátásának normatív támogatására biztosított forrás hasznosulásának vizsgálata a statisztika lehetőségeivel c. előadásában.

2008. október 29. – november 4.  A Katalist levelezőlistán vita bontakozott ki az új segédkönyvtáros-képzésről, amelyben Hangodi Ágnes adott tájékoztatást az új iskolarendszeren kívüli képzési forma szükségességéről és a könyvtárosképzés rendszerébe való illeszkedéséről.

2008. november 3.  Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (Special English Language Course for Librarians) címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2008. november 5.  Felkerült a Könyvtári Intézet honlapjára a jelentkezési felhívás a magyar könyvtáros szakma elektronikus adattárába. A Könyvtáros ki kicsoda személyi kataszter kívánt lenni a könyvtáros/informatikus munkakörben, a könyvtárosképzésben, a könyvtári szaksajtóban és a szakmai főhatóságnál dolgozó, illetve már nyugdíjas, hazai és határon túli magyar könyvtárosok adataiból. (A felhívást a Könyvtári Levelező/lap 2008. novemberi számában is közölték, és a honlapon 2009. jan. 21-én megismételték.)

2008. november 11.  53 éves korában elhunyt Gerő Éva grafikus, a Könyvtári Figyelő tervező szerkesztője, a KF, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros borítójának és számos egyéb könyvtári kiadványnak a tervezője.

2008. november 13.  A projekttervezés és a pályázatkészítés alapjai címmel 30 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2008. november 14.  A TÁMOP pályázatok elkészítéséhez a KSZK bibliográfiákat állított össze a pályázati témakörök (az olvasásra nevelés, a retrospektív konverzió, a közös katalogizálás, a helyismereti tájékoztatás, a közhasznú tájékoztatás, a használóképzés, a távolról elérhető könyvtári szolgáltatások és a honlapszerkesztés) irodalmából.

2008. november 24.  A Magyar Közlöny 2008/166-os számában közölt jogszabály – Az oktatási és kulturális miniszter 30/2008. (XI. 24.) OKM rendelete az oktatási és kulturális miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések megszerzésére irányuló szakmai vizsga szervezésére feljogosított intézményekről – értelmében a Könyvtári Intézet valamennyi régióban vizsgaszervezési jogosultságot kapott a következő OKJ-szakmákra: segédkönyvtáros könyvtáros asszisztens rész-szakképesítéssel; könyvesbolti eladó antikváriumi kereskedő ráépüléssel; valamint restaurátor technikus szakképesítés-ráépülés (könyv- és papírrestaurátor szakirány).

2008. november 25–28.  Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az Interneten címmel 30 órás tanfolyamot tartott a Könyvtári Intézet.

2008. november 27.  A Gondolat Kiadó és az OSZK a Nemzeti Téka nevű sorozatban megjelentette a Hídszerepek. Cigány integrációs kérdések c., ill. alcímű, Nagy Attila és Péterfi Rita szerkesztette, 308 oldalas tanulmánygyűjteményt, amely folytatása a 2004-ben közreadott, A feladatra készülni kell. A cigányság kulturális beilleszkedése és a közkönyvtár c. kötetnek. Sajtóbemutatója 2009. jan. 21-én volt az OSZK-ban.

2008. december 3.  A Könyvtári Intézet akkreditált intézmény lett, miután a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet Felnőttképzési Akkreditáló Testülete november eleji helyszíni szemléje után 2008. dec. 3-i ülésén elfogadta az Intézetnek a cím megszerzésére beadott kérelmét.

2008. december 4.  Az OKM könyvtári, valamint támogatáskezelő osztályának tájékoztatója az OSZK-ban a TÁMOP 3.2.4/08/01 és TÁMOP 3.2.4/08/01 KMR „Tudásdepó-Expressz” – A könyvtári hálózat nem formális és informális képzési szerepének erősítése az élethosszig tartó tanulás érdekében c. pályázattal kapcsolatban. A pályázati tájékoztató napot az OKM és a KI szervezte.

2008. december 16.  Az akkreditációs bizottság szegedi helyszínre is engedélyezte a Könyvtári Intézet Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére c. 60 órás továbbképzési programját, amely 50 kontanktórából és 10 óra otthoni munkából állt.

2008. december 19.  A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez nevű sorozatban megjelent a Könyvtári partnerkapcsolatok, kommunikációs kérdések c. könyv, Vidra Szabó Ferenc munkája.

2008. december 19.   Az NKA támogatásával, a Könyvtári Intézet gondozásában, Fejős László munkájaként elkészült Az Egyetemes Tizedes Osztályozás 1990. évi közép- és 2006. évi (2000. évvel lezárt) teljes kiadásának összehasonlító és hibaigazító jegyzéke, amely több mint 7500 jelzet sorsáról ad eligazítást. Terjesztéséről az Intézet többféle elektronikus formátumban gondoskodott, papírkiadás azonban nem készült belőle.

2009. január  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. lap e havi számában megjelent Somogyi József Könyvtári ellátás az ezredforduló után – a számok aspektusából c. tanulmánya, amely a 2001–2007 közötti statisztikai adatok elemzésével készült. – A lap 2014/11–12-es számában az áttekintés folytatódott a szerző Könyvtári ellátás az ezredforduló után. A második hét év, 2007–2013 számainak vizsgálata c. cikkében. – A tanulmányokat, kiegészítve a nyomtatott változatból kimaradt táblázatokkal, 2020. jan. 22-én hozzáférhetővé tették a KI honlapján Könyvtári ellátás az ezredforduló után. Elemzések címmel.

2009. január 1.  Az OKM jóváhagyásával hatályba lépett az OSZK új Szervezeti és Működési Szabályzata, amely a Könyvtári Intézetben a következő szervezeti változásokat hozta: megszűnt a Gyűjteményszervezési Osztály, feladatait átvette a két másik szakmai osztály: a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály, illetve az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály (ennek a korábbi neve Oktatási Osztály volt). Az Intézet harmadik szervezeti egysége a Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár. (Az SZMSZ „szentesítette” azt a struktúrát, amelyben a KI már 2008 második felétől működött.)

2009. január 15.  A Könyvtári Intézet kiadásában, 35 oldalon megjelent az Országos könyvtárfejlesztési stratégia 2008–2013. Portál program, az Oktatási és Kulturális Minisztérium dokumentuma.

2009. január 28.  Ládi László bejelentése a Kataliston a Könyvtári portál tesztidőszakának elindulásáról. (Lásd 2009. ápr. 6.)

2009. február 16.  67. életévében váratlanul meghalt Cselényi Imre, az OSZK KMK, ill. a Könyvtári Intézet 1991 és 2005 közötti munkatársa, a Könyvtári raktározási táblázatok újabb kiadásának szerkesztője, nyugállományba vonulása után pedig a karmelita szerzetesrend könyvtárainak gondozója.

2009. február 18.  Aláírták az OKM és az EBSCOhost közötti újabb hároméves időtartamra (2009. jan. 1. – 2011. dec. 31.) szóló szerződést. A Könyvtári Intézet koordináló szerepe megmaradt.

2009. február 20.  Az Országos Idegennyelvű Könyvtár Másként! A művészetterápiák könyvtári alkalmazása című konferenciáján a Könyvtári Intézet részéről Péterfi Rita A magyar társadalom a XXI. század elején: esélyek és egyenlőségek címmel tartott előadást, Bartos Éva pedig A biblioterápia alkalmazásának eddigi tapasztalatairól a magyar könyvtárakban témáról beszélt.

2009. március  A Könyvtári Intézet 55 ODR-tagkönyvtárban kérdőíves felmérést végzett az elektronikus dokumentumküldés helyi gyakorlatáról. – Az év során vizsgálták az ODR-tagkönyvtárak honlapjait is a könyvtárközi szolgáltatások megjelenítése szempontjából.

2009. március 2.  A Magyar Katolikus Rádió Délutáni találkozás nevű műsorában beszélgetés hangzott el olvasáskutatókkal a Hídszerepek. Cigány integrációs kérdések c., a Könyvtári Intézet által kiadott kötetről. (Ismétlése a rádió márc. 3-i, éjszakai műsorában.)

2009. március 3.  A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2009. április 5.  Elkészült az OSZK és a Könyvtári Intézet 2009–2013-as stratégiájának végső változata, a 2008. okt. 30-án lezárt tervezet alapján.

2009. április 6.  Az NKA által támogatott Könyvtári portál projekt bemutatóját tartotta meg a Könyvtári Intézet az OSZK-ban, ahol a résztvevők megismerkedhettek a Könyvtárkapunak elnevezett, könyvtárosoknak és könyvtárhasználóknak szóló portál (konyvtar.hu) szolgáltatásaival. A budapesti rendezvény után 8-án Győrbe, 20-án Debrecenbe, 23-án Szegedre, 27-én Miskolcra, valamint 28-án Pécsre is ellátogatott a bemutató.

2009. április 7.  Könyvtárosok mentálhigiénéje. I. Önismeret címmel 30 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2009. április 14.  59. életévében, rövid szenvedés után elhunyt Fejős László, a Könyvtári Intézet országosan ismert munkatársa, a Könyvtári Levelező/lap szerkesztője.

2009. április 16–19.  Könyvtárosok mentori szerepben a web 2.0 eszközeinek segítségével címmel 60 órás tanfolyamot bonyolított le a Könyvtári Intézet a szerbiai Zentán.

2009. április 20.  30 órás tanfolyamot indított a könyvtári szakértői ismeretekről a Könyvtári Intézet.– Ősszel ismét megrendezte szept. 2-i kezdéssel.

2009. április 21.  A Könyvtári Intézet négy modulból álló, összesen 120 órás továbbképzési programot dolgozott ki Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban címmel, amelyre e napon kapott indítási engedélyt. A modulok: I. A könyvtárak működése, működtetése; II. Feldolgozó munka a könyvtárakban; III. Az információs-kommunikációs technológia és az új web2-es alkalmazások használata a könyvtárakban; IV. A könyvtárak szolgáltatásai és kapcsolatrendszere. – Ugyanekkor kapott engedélyt a 60 órás, Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában c. képzési programjának indítására. A tanfolyam 47 kontaktórából és 13 órányi távoktatásból áll.

2009. május 5.  A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2009. május 18.  A Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár bejelentette a Kataliston, hogy végleg lezárta MicroISIS-szel épített MANCI adatbázisát, miután a 2007-ben és utána megjelent magyar anyagot, valamint a 2008 második felében és azután publikált külföldi cikkeket is – a magyar nyelvű referátumokkal és autoreferátumokkal együtt – a HUMANUS adatbázisban dolgozzák fel. A HUMANUS-ból állítják elő a KSZK időszaki bibliográfiai-dokumentációs kiadványait (a Könyvtári Figyelő referáló rovata, A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája, a Magyar Könyvszemle éves könyv- és könyvtártörténeti bibliográfiája).

2009. május 19.  Egész életen át tartó tanulás – könyvtári támogatások és erőforrások. Lifelong Learning – Library Learning Services. ENTITLE Project címmel országos konferencia Egerben, az Eszterházy Károly Főiskola Pyrkerianum-termében – 94 résztvevővel – a Publika Magyar Könyvtári Kör, a Könyvtári Intézet, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár, valamint a vendéglátó főiskolai könyvtár szervezésében. A konferenciát kiállítás egészítette ki, és a Bródy Sándor Könyvtárban rendezett kerekasztal-beszélgetés zárta.

2009. május 22.  A KI 60 órás angol szaknyelvi tanfolyamot indított könyvtárosok részére.

2009. május 24–26.  A kárpát-medencei könyvtárosok 8. konferenciája Csongrádon, az IKSZ és a vendéglátó Csemegi Károly Városi Könyvtár és Információs Központ szervezésében, romániai, szerbiai, szlovákiai, szlovéniai és lengyelországi résztvevőkkel. A 25-én rendezett szakmai napon Bartos Éva is előadást tartott a határon túli magyar könyvtárak fejlesztési lehetőségeiről.

2009. május 26.  A Könyvtári Intézet e-kiadványként megjelentette A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája (MAKSZAB) próbafüzetét.

2009. május 26.  Folytatódtak az EBSCO Publishingnek a Könyvtári Intézet közreműködésével szervezett felhasználói továbbképzései a magyar könyvtárosok számára. Ezen a napon az ELTE TTK Kari Könyvtára Matematikai Gyűjteményének olvasótermében, máj. 27-én pedig a Pécsi Tudományegyetem Központi Könyvtárában rendezték meg a tanfolyamot.

2009. május 27.  A kulturális statisztikával kapcsolatos megbeszélés a Könyvtári Intézetben a megyei könyvtárak munkatársainak részvételével.

2009. június 5.  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály munkaértekezletet tartott a segédkönyvtáros-képzés első évének tapasztalatairól és a vizsgaszervezés feladatairól a képzőhelyek számára.

2009. június 6.  A Kárpáti Igaz Szó internetes közéleti lap e napi, 80. száma adott hírt arról, hogy a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet (KMMI) és a Könyvtári Intézet együttműködési szerződést írt alá. A szerződés keretében a közeljövőben a kárpátaljai magyar könyvtárosok számára rendszeres továbbképzéseket tartanak. A KMMI bázisán egy képzőközpont jön létre, amely szervezi és lebonyolítja a továbbképzéseket, a KI biztosítja az infrastrukturális és előadói hátteret.

2009. június 15–18.  A Könyvtári Intézet tanfolyama Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban I. A könyvtárak működése, működtetése címmel.

2009. június 20.  A Múzeumok Éjszakáján a KSZK-ban szórakoztató, könyvtári témájú videókat vetítettek Jelenetek egy könyvtárból – filmek címmel.

2009. június 22.  Az akkreditációs bizottság kiadta az indítási engedélyt A minőség értékelése a könyvtárban – a minősített könyvtár című, 60 órás továbbképzési programra.

2009. július 2.  A könyvtári szakfelügyeletről címmel, Tájékoztató a 2002–2008 közötti szakfelügyeleti vizsgálatokról alcímmel, Richlich Ilona szerkesztésében, az A könyvtári rendszer stratégiai fejlesztése c. sorozat 4. kiadványaként, az OKM megbízásából 171 oldalas gyűjteményt jelentetett meg a Könyvtári Intézet.

2009. július 14.  Az OSZK által rendezett HUMANUS-napon a KSZK az érdeklődő könyvtáraknak bemutatta az adatbázisból történő kiadvány-előállítás folyamatát.

2009. július 14.  A múzeumok díjmentes látogatására szolgáló igazoló kártyák adminisztrációjával megbízott Könyvtári Intézet megszervezte a kártyák eljuttatását a jogosultaknak számára.

2009. július 28.  Felkerültek a Könyvtári Intézet honlapjának tezaurusz-tárhelyére a Köztaurusz aktuális letölthető állományai, a MEK-ben pedig kereshetően megtalálható a 65 029 lexikai egységet, továbbá a hozzájuk (mint mutatószavakhoz) kapcsolódó 56 723 ETO-jelzetet tartalmazó tezaurusz. A Köztaurusz földrajzinév-hátterét biztosító Geotaurusz állománya 68 467 földrajzi tulajdonnév.

2009. augusztus 31.  A KI elindította Emelt szintű segédkönyvtáros-képzés könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel nevű egyéves, hét modulból álló tanfolyamát.

2009. szeptember 7–10.  A Könyvtári Intézet tanfolyama Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban II. Feldolgozó munka a könyvtárakban címmel.

2009. szeptember 10.  A Magyar Közlöny 127. számában megjelent a 182/2009. (IX. 10.) Korm. rendelet, amely egyebek között módosítja a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 64/1999. (IV. 28.) Korm. rendeletet is. (Ez a rendelet cserélte ki a Könyvtártudományi és Módszertani Központ elnevezést Könyvtári Intézet névre a megfelelő paragrafusokban.) – A hivatalos lap ugyanebben a számában közölte a 189/2009. Korm. rendeletet is, amelynek tárgya a felnőttképzést folytató intézmények és a felnőttképzési programok akkreditációjának szabályairól szóló 22/2004. (II. 16.) Korm. rendelet módosítása.

2009. szeptember 14.  A Könyvtári Intézet 60 órás angol szaknyelvi tanfolyamot indított könyvtárosok részére.

2009. szeptember 14.  A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2009. szeptember 15.  A KSZK is csatlakozott az első Könyvtári Nap című rendezvényhez, amelyet az ELTE BTK Múzeum körúti campusán rendeztek meg. A rendezvény célja a könyvtárak közelebb hozása a felsőoktatáshoz. A nagyobb könyvtárak – köztük az OSZK is – külön standon mutatkoztak be a látogatóknak. – A programban egy nyilvános kerekasztal-beszélgetés is zajlott, amelyen Hegyközi Ilona, a KSZK vezetője a gyakornokokra vonatkozó törvényi paragrafusról beszélt, amely nem a könyvtárosképzés keretében kötelező szakmai gyakorlatról, hanem a pályakezdők gyakornokságának szabályairól szól.

2009. szeptember 22.  A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban címmel 30 órás tanfolyamot bonyolított le a Könyvtári Intézet.

2009. szeptember 29.  A Könyvtári Intézet 30 órás tanfolyamának indulása Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten címmel.

2009. október 1. Az OKM meghívásos pályázatot hirdetett Új tudás – műveltség mindenkinek címmel, amelynek 2010. jún. 15-ig megvalósítandó céljai között szerepelt a vidéki, határ menti és határon túli művelődési intézmények programjainak bővítése, valamint a könyvtári, közművelődési szakemberek mentori, multiplikátori feladatra való felkészítése. A KI Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya ennek keretében két programot valósított meg a határon túli magyar könyvtárak támogatására: az EuroTéka Szabadegyetem képzési, továbbképzési programot határon túli együttműködő partnerekkel, határon túli helyszíneken (öt helyszín: Somorja, Sepsiszentgyörgy, Zenta, Csíkszereda, Beregszász; hét téma: a könyvtár mint közösségi színtér, biblioterápia, mentálhigiéné, kommunikációs tréning, csapatépítés, digitalizálás, webes kompetenciák), illetve a Kaleidoszkóp határ menti kistelepülési továbbképzési programot hat hazai megyei könyvtárral együttműködve (erről lásd a 2010. ápr. 15-i dátumnál írottakat is).

2009. október 6.  Könyvtárosok mentálhigiénéje. I. Önismeret címmel 30 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2009. október 12.  Fejlesztési lehetőségek a TÁMOP kapcsán címmel a 9. országos ODR-konferencia tanácskozása a tatabányai József Attila Megyei Könyvtárban. – A tanácskozáson a Könyvtári Intézet Kaleidoszkóp nevű, határ menti kistelepülési továbbképzési programja keretében 13 településről érkezett olyan, határon túli magyar könyvtárosok is részt vettek, akik partnerei az elektronikus dokumentumküldő szolgáltatásnak. – Tóth Andrea, a Könyvtári Intézet ODR referense Elektronikus dokumentumküldés – egy vizsgálat tapasztalatai címmel az év márciusában végzett felmérés eredményét mutatta be. A délutáni programban a határon túlról érkezett könyvtárosok az Ariel dokumentumtovábbító szoftver használatának tapasztalatairól folytattak megbeszélést a Könyvtári Intézet munkatársa, Bartók Györgyi vezetésével.

2009. október 15.  Az Internet Librarian International londoni konferenciáján a Digitális könyvtárak szekció Portálok és csapdák alszekciójában a Könyvtárportál elnevezésű magyar fejlesztésről tartott előadást Ládi László, Kardos András és Füzessi Károly.

2009. október 16.  A Publika Magyar Könyvtári Kör a KI Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya közreműködésével az OSZK-ban rendezte meg az ENTITLE nemzetközi projekt zárókonferenciáját.

2009. október 19.  30 órás tanfolyamot indított a könyvtári szakfelügyeleti ismeretekről a Könyvtári Intézet.

2009. október 19.  Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet. A képzés helyszíne a Leonardo da Vinci ház Drámatéka volt.

2009. október 22.  Az MKE és az OSZK rendezésében a Füzéki István Emlékérem díj ünnepélyes átadása. A díjat 2009-ben a Charta ’77 könyvtáros aláíróinak (a Könyvtártudományi és Módszertani Központ, illetve a Könyvtári Intézet egykori és mostani munkatársainak) ítélte oda a bizottság: Bartos Évának, Fogarassy Miklósnak, Gereben Ferencnek, Kamarás Istvánnak és Nagy Attilának.

2009. október 30.  A Könyvtári Intézet szegedi helyszínnel – a Szegedi Tudományegyetem Könyvtárában – 60 órás angol szaknyelvi tanfolyamot indított könyvtárosok számára.

2009. november 2.  Az EuroTéka sorozatban megjelent Az olvasáskultúra fejlesztése. Koncepciók, programok, kampányok c. kiadvány.

2009. november 5.  Könyvtárosok mentálhigiénéje. II. Konfliktuskezelés a könyvtárban címmel 30 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2009. november 9.  120 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban címmel.

2009. november 9.  Kovács Katalin, a Könyvtári Figyelő főszerkesztő-helyettese a Kataliston jelentette be a szakfolyóirat online szolgáltatásait: az előfizetők számára – jelszavas azonosítással – a nyomtatott lapszám megjelenésével azonos időben az elektronikus változatot is elérhetővé tették, valamint a külföldi folyóirat-figyelő rovatban közölt referátumokat is online, teljes szöveges formában szolgáltatják a folyóirat honlapján.

2009. november 12.  Szövegfeldolgozás XML alapokon. I. Szabványos XHTML-szerkesztés CSS felhasználásával címmel 30 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2009. november 13.  A projektvezetés és a pályázatkészítés alapjai címmel indított tanfolyamot Könyvtári Intézet.

2009. november 26.  Webes kompetenciák a könyvtáros­szak­mában címmel 60 órás tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2009. november 30.  A Könyvtári Intézet 30 órás tanfolyama Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban. III. Az információs–kommunikációs technológia és az új web2-es alkalmazások használata a könyvtárakban címmel.

2009. december 4.  Marosán Ágnes felhívást tett közzé a Kataliston a KI honlapján működő Könyvtári Minerva adatbázis frissítése érdekében.

2009. december 9.  Megbeszélés az Oktatási és Kulturális Minisztériumban a megyei könyvtárak képviselőivel a kulturális statisztikával kapcsolatos időszerű kérdésekről az OKM és a Könyvtári Intézet szervezésében.

2009. december 14–17.  A Könyvtári Intézet tanfolyama Irodalmi adatbázisok – Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén címmel.

2010. január 22.  A magyar kultúra napján a Bibliotéka Emlékérem-díj kitüntetésben részesült Vidra Szabó Ferenc, a Könyvtári Intézet munkatársa.

2010. február 1.  Az OSZK 2009-es impresszummal, három kötetben, 500 példányban, Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 címmel megjelentette Gerő Gyula összeállítását. A Könyvtári Intézet égisze alatt, több évtizedes adatgyűjtés eredményeként megszületett kiadvány szerkesztési munkálataiban részt vett Rácz Ágnes, az adattár számítógépes adatbázisának létrehozója és gondozója.

2010. február 4.  A Könyvtári Intézet 26 városi könyvtár helytörténeti anyagának digitalizálásával kapcsolatban tartott tájékoztató konferenciát az OSZK dísztermében.

2010. február 15–18.  Könyvtári munka a bírósági könyvtárakban, IV. A könyvtárak szolgáltatásai és kapcsolatrendszere címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet, amelyen 30 fő vett részt.

2010. február 22.  A Könyvtári Intézet elindította továbbképzési programját A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban címmel. – Az év folyamán további két tanfolyam indult máj. 10-i és nov. 15-i kezdéssel.

2010. február 23.  A Könyvtári Intézet tanfolyama Könyvtári szakértői ismeretek címmel.

2010. március 2.  A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) címmel kezdett továbbképzést a Könyvtári Intézet.

2010. március 10.  Az MKE társadalomtudományi szekciójának rendezvénye az OSZK-ban: Gazda István tudománytörténész bemutatta a Magyar könyvtártörténeti kronológia 996–2007 c. háromkötetes kiadványt, Gerő Gyula munkáját.

2010. március 11.  A Magyar Közlöny 2010/34. számában megjelent a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 21/2010. (III. 11.) OKM rendelet, amely – egyebek mellett – a miniszter felkérésére létrejövő Könyvtári Minőségügyi Bizottság feladatait és összetételét is szabályozza, 3. §-ában pedig úgy rendelkezik, hogy a Bizottság titkársági feladatait, valamint a könyvtárak minősítési eljárásával kapcsolatos lebonyolítási feladatokat a Könyvtári Intézet látja el. (Ezt a rendeletet hatályon kívül helyezte a 33/2017-es EMMI rendelet.)

2010. március 12–21.  Péterfi Rita szociológus, a Könyvtári Intézet munkatársa vizsgálatot végzett fiatalok olvasási és könyvvásárlási szokásairól, amelynek zárójelentését A Harry Potter-nemzedék és a könyvek. A fiatalok olvasási és könyvvásárlási szokásairól 2010-ben c. könyvben adta közre. (Hatágú Síp Alapítvány, 2010. 42 p.)

2010. március 22–28.  A Szülőföld Alap támogatásával tíz határon túli könyvtáros vett részt azon a Könyvtárosok mentori szerepben a web 2.0 eszközeivel címmel a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban lebonyolított továbbképzésben, amelyet a házigazda könyvtár a Könyvtári Intézettel és a Kárpátaljai Iskolai Könyvtárakért Alapítvánnyal közösen szervezett.

2010. március 23.  A Könyvtári Intézet 30 órás akkreditált továbbképző tanfolyamot indított A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban II. címmel.

2010. március 24.  A Könyvtári Intézet honlapján a MOKKA szakértői bizottsága nyilvános véleményezésre bocsátotta a MOKKA közös katalógus továbbfejlesztésével kapcsolatos szakértői véleményt.

2010. április 7.  A Könyvtári Intézet Csapatépítés a könyvtárban c. tanfolyamot indított, 14 hallgatóval.

2010. április 13.  A KI 60 órás továbbképző tanfolyamának indulása A minőség értékelése a könyvtárban – a minősített könyvtár címmel.

2010. április 15. és május 28. között  A Könyvtári Intézet Kaleidoszkóp nevű, határ menti kistelepülési továbbképző programot valósított meg. – A programsorozat időpontjai és helyszínei: ápr. 15-én a pécsi Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárban horvátországi (Eszék, Pélmonostor) magyar könyvtárosok részvételével; ápr. 19-én a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban vajdasági, Szabadka és környéki magyar könyvtárosok részvételével; máj. 6-án a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárban kelet-szlovákiai, kárpátaljai és erdélyi – partiumi – magyar könyvtárosok részvételével; máj. 13-án a salgótarjáni Balassi Bálint Megyei Könyvtárban közép-szlovákiai magyar könyvtárosok részvételével; máj. 20-án a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtárban szlovéniai (Muraszombat, Lendva) és burgenlandi (Alsóőr) magyar könyvtárosok részvételével; máj. 28-án a Békés Megyei Tudásház és Könyvtárban aradi és nagyváradi könyvtárosok részvételével.

2010. április 16. és június 22.  A Könyvtári Intézet két részletben megkapta az indítási engedélyt a Könyvtári vezetői ismeretek c., négy modulból álló, összesen 120 órás képzési programjára. A 30 órás modulok: I. Alapvető vezetési ismeretek; II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói; III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment; IV. A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének módszerei.

2010. április 19.  A KI A projekttervezés és a pályázatkészítés alapjai címmel indított tanfolyamot.

2010. április 20.  Írás- és olvasásfejlesztés a családban Európában és világszerte címmel egész napos program az OSZK-ban angliai előadóval, a Könyvtári Intézet szervezésében. (Az izlandi vulkánkitörés hamufelhői miatt bekövetkezett légtérzárlat megakadályozta Greg Brooks Budapestre érkezését, ezért a vele tervezett programot videokonferencia formájában bonyolították le.)

2010. április 21.  A Könyvtári Intézet Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret címmel indított 30 órás továbbképző tanfolyamot.

2010. április 26.  60 órás továbbképzést indított a Könyvtári Intézet Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére címmel. – A képzést ősszel, szept. 27. – okt. 26. között is megtartotta.

2010. április 29.  A K2 kutatócsoport („kísérleti műhely”) első szakmai napja az OSZK-ban, az Új Magyarország Fejlesztési terv TÁMOP programja keretében, Lépjünk egyről a kettőre címmel. A rendezvényt az interneten is nyomon követhették az érdeklődők az OSZK online közvetítésében.

2010. május 20.  A vállalati könyvtárak műhelybeszélgetésére került sor a HungaroControl Repülési Szakkönyvtárban az Országos Statisztikai Alapprogram számára történő adatszolgáltatásról. A meghívott vendég Somogyi József volt.

2010. május 21.  A K2 kutatócsoport második szakmai napja az OSZK-ban, Digitalizálás. Problémák és eszközök címmel, ill. alcímmel – az OSZK és az MKE FITT szekciójának szervezésében. A konferenciát az interneten is közvetítették.

2010. május 25.  A Könyvtári Intézet 60 órás továbbképzési programot indított Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában címmel. – A tanfolyamot nov. 29-i kezdéssel is megrendezte.

2010. május 28.  Miután a konyvtar.hu címen elérhető Könyvtári portál fennállásának több mint egy éve alatt már majdnem 200 ezer egyedi látogatót számláltak, és több mint száz könyvtáros vette használatba a portál szerkesztőeszközeit, a fejlesztők levették a honlapról a „Tesztidőszak” feliratot. Füzessi Károly új fejlesztésekről is hírt adott a Kataliston, ahol ezt követően vita bontakozott ki a portálról.

2010. május 31.  Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa sikeresen megvédte A szemantikus web. Könyvtárak a szemantikai paradigmában c., az ELTE BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola könyvtártudományi programjának keretében készített PhD-doktori disszertációját.

2010. június  Lezárult az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatalának Magyar Bíróképző Akadémiája által szervezett bírósági könyvtári hálózatfejlesztési program, amelynek keretében egységes információtechnológiai eszközparkot és könyvtári szolgáltatásrendszert alakítottak ki az összes bírósági könyvtári intézményben. A rendszer szolgáltatásainak működtetéséhez szükséges tudást a bírósági könyvtárosok a Könyvtári Intézet által kidolgozott akkreditált képzés keretében szerzik meg, amit általános infokommunikációs felkészítést nyújtó távoktatási kurzus egészít ki. A távoktatás tartalmi kialakításában a Könyvtári Intézet működött közre, a tananyag fejlesztését az Eszterházy Károly Főiskola végezte.

2010. június 1.  A Családi olvasás éve 2010 nevű kampányt megnyitó sajtótájékoztató az OSZK-ban. A Könyvtári Intézet az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP programjára támaszkodva valósította meg a kampányt 2010/2011-ben. A kampány első szakasza a könyvhét eseményeihez kapcsolódott.

2010. június 7.  A Könyvtári Intézet továbbképzést indított Szövegfeldolgozás XML alapokon II. – Az XML jelölésrendszere és szintaktikája, DTD-k és sémák szerkezeti felépítése címmel.

2010. június 9.  A TÁMOP „Tudásdepó – Express” pályázatának támogatásával a Könyvtári Intézet négy alkalomból álló olvasásfejlesztési sorozatának keretében Maria Larsson előadására került sor Az olvasásfejlesztés helyzete Svédországban: gyakorlati példák hátrányos helyzetűekkel és gyerekekkel való foglalkozásokhoz címmel.

2010. június 10–11.  A KSZK a francia ADBS munkatársaival együttműködve megszervezte és lebonyolította a CERTIDOC vizsgáztatókat felkészítő szemináriumot, és munkatársai lefordították a szeminárium szakmai anyagait.

2010. június 14.  A Könyvtári Intézet a TÁMOP „Tudásdepó – Expressz” támogatási program keretében Webkettes funkciók az integrált könyvtári rendszerben címmel tartotta meg a K2 kutatócsoport szakmai napját, két szekcióban. A Bíró Szabolcs által vezetett szekció előadásait az érdeklődők videóközvetítés formájában az interneten is nyomon követhették. – A rendezvény keretében az IKR fejlesztők számára külön workshopot is szerveztek a code4lib.hu szekció keretében Király Péter vezetésével.

2010. június 19.  Az OSZK ebben az évben is részt vett a Múzeumok Éjszakája c. rendezvényen. Programjainak kiemelt témája: „Amit a papír elbír – Egy este, amikor a papír hallgatag hordozóból főszereplővé lép elő”. – Ehhez kapcsolódva a KSZK júl. 17-ig látható plakátkiállítást rendezett Amit a papír elbír: buszok, könyvmolyok, könyvek és könyvtárak címmel.

2010. június 22.  A Könyvtári Intézet olasz és orosz szaknyelvi tanfolyami programot állított össze 60-60 órás időkeretben, amelyekre engedélyt kapott. Az orosz nyelvi tanfolyamot a kevés jelentkező miatt egyszer sem sikerült elindítania.

2010. június 23.  Somogyi József bejelentette a Kataliston, hogy a Könyvtári Intézet honlapján az Excel kimutatásprogramjával kutatható adatbázist hozott létre és tett közzé A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai 1999–2009. Adatbázis keresőfelülettel néven.

2010. július 14.  Elkészült a régi könyvek bibliográfiai leírási szabályzatának végleges magyar változata az ISBD(A) 2006-os kiadása alapján, de szerkezetében a magyar szabályzatokhoz illesztve. A szabályzat felkerült a Könyvtári Intézet honlapján elérhető szabályzatok közé, ahonnan letölthető.

2010. július 28. Tóth Máté a Kataliston felhívást tett közzé arról, hogy a K2 kísérleti műhely kereteiben szeretnék megszervezni a magyar Wikipédia könyvtári támogatását: egy kidolgozott munkaterv alapján ellenőriznék és javítanák az online enciklopédiának a magyar kultúra és tudomány szempontjából legfontosabb szócikkeit. Ehhez a munkához toborzott résztvevőket a Könyvtári Intézet felhívása. (A felhívást követően hosszú vita bontakozott ki a levelezőlistán a Wikipédiáról.) – Szept. 9-én Tóth Máté bejelentette, hogy a kezdeményezésre jelentkezettek első találkozója szept. végén lesz.

2010. augusztus 13.  In memoriam Szopori Nagy Lajos címmel, Román Károly szerkesztésében emlékkötetet adott ki a székesfehérvári székhelyű Vörösmarty Társaság a 75 éve született és 5 éve elhunyt tanár, költő, műfordító, a finn irodalom magyarországi nagykövete tiszteletére, aki főhivatású könyvtárosként 1975 és 1991 között az OSZK KMK munkatársa volt, majd élete végén, 1997-től csaknem haláláig, 2005. jún. 30-ig a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztőjeként tevékenykedett. (A kötet bemutatója dec. 14-én volt a Petőfi Irodalmi Múzeumban.)

2010. augusztus 25.  A Könyvtári Intézet újabb továbbképzési programra kapott indítási engedélyt: A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon címmel összeállított tanfolyami tematika 60 órás időkeretet kapott.

2010. augusztus 26. Hangodi Ágnes közleménye a Kataliston azzal kapcsolatban, hogy a közelmúltban ismét módosított kulturális törvény rendelkezése szerint önállóan működő és gazdálkodó közgyűjtemény vezetője az lehet, aki a szakirányú felsőfokú végzettségen túl államháztartási, vezetési ismeretekkel és vezetői gyakorlattal rendelkezik. Az előírt képesítést akkreditált vezetői ismereteket nyújtó tanfolyam keretében is meg lehet szerezni, ehhez a Könyvtári Intézet 120 órás, négy modulból álló tanfolyamot akkreditáltatott Könyvtári vezetői ismeretek címmel. Az Intézet a vezetőképzésre való jelentkezés előzetes felmérését kezdeményezte.

2010. augusztus 30.  A Könyvtári Intézet ismét elindította Emelt szintű segédkönyvtáros képzés könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel nevű OKJ-s tanfolyamát.

2010. augusztus 30.  A Könyvtári intézet Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére címmel szegedi helyszínen indított 60 órás továbbképzést.

2010. szeptember  Elkészült a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány vizsgálati jelentése A könyvtárhasználat lehetőségei és tényezői fogyatékos személyek körében. Könyvtárhasználat támogatásának alapproblémái és igénye fogyatékos személyek körében – a potenciális könyvtárhasználók szempontjából címmel. Az igényfelmérést az OSZK felkérésére végezték. A vizsgálati jelentést a Könyvtári Intézet közzétette a honlapján.

2010. szeptember 6–9.  Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten címmel indított továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet, amelyet nov. 8–11. között is megtartott.

2010. szeptember 13.  A Könyvtári Intézet Báb-, dráma- és médiapedagógia könyvtárosoknak című, a budapesti Leonardo da Vinci ház Drámatékában lebonyolított továbbképzési programjának kezdő napja.

2010. szeptember 14.  A Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár részt vett az ELTE BTK könyvtár szakos hallgatói által rendezett második könyvtári napon („budapesti könyvtári nap”), a kar Múzeum körúti campusán.

2010. szeptember 15.  A Könyvtári Intézet Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban címmel indított továbbképző tanfolyamot.

2010. szeptember 21.  Az EBSCO Publishing a Könyvtári Intézet közreműködésével az OSZK-ban megtartotta ezévi második egynapos felhasználói továbbképzését, amelyen 43 könyvtáros vett részt.

2010. szeptember 22.  A K2 kutatócsoport negyedik szakmai napja az OSZK-ban Keresés, archiválás, digitális gyűjtemények kezelése ingyenes eszközökkel címmel, a KI szervezésében. (Ezt a konferenciát is közvetítették az interneten.)

2010. szeptember 22.  A KI Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek elnevezésű továbbképző tanfolyamának kezdőnapja.

2010. szeptember 27.  A Könyvtári Intézetnek A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez nevű sorozatában, 70 oldalon megjelent a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer. A könyvtári önértékelés szakmai szempontjai című, ill. alcímű segédlet, Vidra Szabó Ferenc munkája.

2010. szeptember 27.  Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére c. továbbképző tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet.

2010. október 4–7.  A KI továbbképzési programja Irodalmi adatbázisok – Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén címmel.

2010. október 5.  A Könyvtári Intézet újabb csoport számára indította el Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret elnevezésű tanfolyamát.

2010. október 12.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetői ismeretek c. tanfolyama első moduljának indítása, Alapvető vezetői ismeretek címmel.

2010. október 13.  A Könyvtári Intézet négyrészes olvasásfejlesztési előadássorozatának Szótlanul? Beszédkészség-fejlesztés meséléssel c. rendezvénye az OSZK-ban német vendégelőadóval (Prof. Dr. Kristin Wardetzky).

2010. október 13.  A Könyvtári Intézet A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyermekkönyvtári munkában című továbbképző tanfolyamának kezdőnapja. A tanfolyam helyszíne a szentendrei Pest Megyei Könyvtár volt.

2010. október 14.  A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2010. október 20–21.  A Könyvtári Intézet a Visegrádi Alaptól pályázat útján elnyert támogatással kerekasztal-megbeszélést szervezett a V4 országok könyvtári intézetei számára Újra együtt! A V4-országok könyvtárosainak találkozója és kerekasztal-megbeszélése címmel. A találkozón résztvevők a Visegrádi Országok könyvtári intézeteinek egy-egy képviselője és a Könyvtári Intézet munkatársai voltak. A külföldi vendégek Prágából, Varsóból és Túrócszentmártonból érkeztek. A találkozó célja a korábbi módszertani központok között az 1980-as évekig létezett együttműködés megújítása és a jövőbeli együttműködés megalapozása volt. A projekt keretében – a továbbépítés szándékával – angol nyelvű honlap is készült.

2010. október 22.  A Néprajzi Múzeumban tartott ünnepségen a Szinnyei József-díjat vehette át dr. Hangodi Ágnes, a KI osztályvezetője.

2010. október 25.  A Könyvtári Intézet Német szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (Berufssprachlicher Deutschkurs für Bibliothekare) címmel indított továbbképző tanfolyamot, amelynek helyszíne a budapesti Goethe Intézet volt.

2010. október 26.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetői ismeretek c. tanfolyamának második modulját indította Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói címmel.

2010. október 27.  A K2 kutatócsoport ötödik szakmai napja az OSZK-ban Huszonhárom dolog könyvtáros szemmel címmel, a Könyvtári Intézet szervezésében, amelyen a web 2.0 alapvető technológiáival ismertették meg a résztvevőket. A rendezvényt online is közvetítették, valamint wifit biztosítottak azok számára, akik saját laptoppal a helyszínen kipróbálnák az ismertetett szoftvereket.

2010. november 2.  A Könyvtári Intézet tanfolyamot indított A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei címmel.

2010. november 5.  A X. Győri Könyvszalon alkalmából az MKE Akadémia első rendezvényeként a Győri Nemzeti Színházban olvasáskonferenciát szerveztek Az olvasás védelmében (Kedv, remények, minták) címmel. Az előadók zömmel a Könyvtári Intézet, ill. az OSZK aktív és nyugdíjas munkatársai voltak: Nagy Attila, Péterfi Rita, Tóth Máté és Németh Márton.

2010. november 9.  A Kataliston megjelent a Nagycsaládosok Országos Egyesülete és a Könyvtári Intézet közös pályázati felhívása a Családi olvasás éve program keretében, Családbarát Könyvtár címmel. A pályázatot a települési könyvtárak körében hirdették meg. – A Családbarát Könyvtár díj átadására dec. 18-án került sor a Budapesti Corvin Művelődési Házban.

2010. november 9.  A KI Könyvtári vezetői ismeretek c. tanfolyamának harmadik modulja Korszerű emberi erőforrás menedzsment címmel.

2010. november 14.  Az M1 televízió Aranymetszés c. műsora a magyarországi könyvtárak helyzetével, teljesítményével és finanszírozásával foglalkozott községi könyvtáros (Vass Tiborné könyvtárvezető, Csemő), nagykönyvtári gazdasági igazgató (Deák Sándor, FSZEK), kutatási-szervezetfejlesztési osztályvezető (Ládi László, Könyvtári Intézet) és információs tanácsadó (Mikulás Gábor, GM Consulting) megszólaltatásával.

2010. november 15.  Biblioterápiás workshop címmel egész napos, tréningelemeket is tartalmazó, TÁMOP-os programot szervezett az OSZK-ban a Könyvtári Intézet.

2010. november 16.  A Könyvtári Intézet A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban I. címmel indított továbbképző tanfolyamot.

2010. november 23.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetői ismeretek c. tanfolyamának befejező, negyedik modulja A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének módszerei címmel.

2010. november 24.  A K2 kutatócsoport hatodik szakmai napja az OSZK-ban A digitalizálástól az e-könyvekig címmel, a Könyvtári Intézet szervezésében. A rendezvényt online is közvetítették. A program szünetében különböző típusú e-könyv olvasókat is ki lehetett próbálni.

2010. december 1.  A Könyvtári Intézet sajtótájékoztatója az OSZK-ban a TÁMOP-pályázat keretében megvalósult Családi olvasás éve programról.

2010. december 2.  A Könyvtári Intézet négy alkalomból álló olvasásfejlesztési sorozatának keretében, Könyvet a könyvtárból! Arculatváltás az amerikai könyvtárakban? címmel szerveztek előadást és szemináriumot – amerikai előadóval (Hajnal-Ward Judit) – az Országos Széchényi Könyvtárban.

2010. december 6.  A Könyvtári Intézet közzétette honlapján a 2011-es képzési tervét, amelyben – a 2010. évihez hasonlóan – figyelembe vették azokat az igényeket is, amelyek a könyvtárak vagy könyvtári konzorciumok TÁMOP-pályázatának keretében teljesítendő továbbképzések következtében jelentkeztek.

2010. december 10.  A Könyvtári Intézet honlapján megjelent a MOKKA rendszerterv első változata. Felhívták a figyelmet arra, hogy a terv még nem kellően kidolgozott a MOKKA-ODR-kapcsolatra vonatkozóan, mivel az ODR rendszer továbbfejlesztését célzó közbeszerzési felhívás csak dec. 8-án jelent meg.

2011. január 21.  A magyar kultúra napja alkalmából a Biblio­téka Emlékérem díjban részesült Kovács Katalin, a Könyvtári Figyelő szerkesztője.

2011. január 31.  Az OSZK Műhelybeszélgetések nevű belső rendezvényén az OSZK TÁMOP pályázatának témái közül Ládi László bemutatta a Könyvtári Intézet részprojektjeit: szakmai előadások, felmérések, kutatások, országos akciók, olvasást népszerűsítő akciók és webfejlesztések.

2011. január 31.  A KI Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban címmel indított továbbképzési programot.

2011. február 1.  A Könyvtári Intézet tanfolyamot indított Könyvtárosok mentálhigiénéje II. Konfliktuskezelés címmel. – A képzést ősszel, szept. 7-i kezdéssel, új csoport számára is megtartották.

2011. február 1.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetői ismeretek c. tanfolyamának első modulja, Alapvető vezetői ismeretek címmel. – A képzést ősszel is megtartották, okt. 25-i kezdéssel.

2011. február 7.  A KI Német szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (Berufssprachlicher Deutschkurs für Bibliothekare) címmel indított továbbképző tanfolyamának helyszíne ez alkalommal is a budapesti Goethe Intézet volt.

2011. február 9.  A Könyvtári Intézet a TÁMOP-pályázat keretében, a Családi olvasás éve programsorozat részeként elindította a Közös költemény projektet annak bemutatására, hogy az olvasás közösségi élmény is lehet. A felkért alkotó, Lackfi János az érdeklődők által beküldött szavakból költeményeket írt tíz véletlenszerűen kiválasztott szó segítségével. A verseket nyomtatott kötetben is közreadták. A Közös költemény nevű honlap elindítását sajtónyilvános beszélgetés keretében jelentették be.

2011. február 9.  A Családi olvasás éve programsorozatban a Könyvtári Intézet beszélgetést szervezett, amelyen a magyar társadalom olvasási szokásainak alakulásáról, a könyvolvasás fiatalok körében való népszerűsítéséről, az e-könyvek elterjedésének hazai lehetőségeiről beszélgettek könyvtárosok, kiadói szakemberek és társadalomkutatók, az OSZK TÁMOP pályázata keretében 2010-ben végzett felmérés eredményeinek fényében. A KI részéről az eszmecsere résztvevői Bartos Éva és Ládi László voltak.

2011. február 15.  Az Intézet elindította Könyvtári szakértői ismeretek c. továbbképző tanfolyamát.

2011. február 17.  A KI Irodalmi adatbázisok – Szakirodalmi és információs ismeretek az irodalomtudomány, irodalomtörténet, szépirodalom területén címmel indított tanfolyamának első napja.

2011. február 24.  A Könyvtári Intézet három továbbképző tanfolyama kapott engedélyt e napon az akkreditációs bizottságtól: Felkészülés a korszerű használóképzésre (60 óra); Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére (60 óra); Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben (60 óra).

2011. február 28.  A Könyvtári Intézet először indította el Olasz szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére című továbbképzését.

2011. március 1.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetői ismeretek c. tanfolyamának második modulja Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói címmel. – Új csoport számára ősszel is megtartották, nov. 8-i kezdéssel.

2011. március 1.  A könyvtáros mint felnőttoktató (andragógiai ismeretek könyvtárosoknak) címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet. – A tanfolyamot máj. 5-i, illetve szept. 20-i kezdéssel is megtartották.

2011. március 2.  A K2 kísérleti műhely rendezvénye Tartalmak vizuális megjelenítése címmel. A brit és magyar előadók a tartalmak vonzó megjelenítésére szolgáló technológiákat mutattak be. Az interneten is követhető rendezvényen az Intézet gondoskodott a tolmácsolásról.

2011. március 7–10.  Digitalizálás, digitális dokumentumok közzététele az interneten c. továbbképző tanfolyamát ismét megtartotta a Könyvtári Intézet.

2011. március 9.  A KI A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában címmel továbbképző tanfolyamot indított. – A tanfolyamot ősszel is megtartották okt. 19-i kezdéssel.

2011. március 21.  A web 1.0-tól a web 2.0 felé a megváltozott internetes világban c. továbbképző tanfolyam indulása. – Az év során a KI ezt a tanfolyamot további csoportok számára még három alkalommal rendezte meg: máj. 2-i, szept. 21-i, ill. nov. 14-i kezdéssel.

2011. március 22.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetői ismeretek c. tanfolyamának harmadik modulja Korszerű emberi erőforrás menedzsment címmel. – Új csoport számára ősszel is megtartották, nov. 22-i kezdéssel.

2011. március 22–25.  A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban I. címmel tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2011. március 29.  A KI továbbképző tanfolyamot indított A minőség értékelése a könyvtárban – A minősített könyvtár címmel. – Újabb csoport számára is megtartották a képzést ősszel, okt. 4-i kezdőnappal.

2011. április 1.  A Könyvtári Intézet szegedi helyszínen tartotta meg Angol szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére című továbbképzését. A középfokú „A” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal nem rendelkezők tudásszintjét az Intézet távoktatási felületén mérték fel. – Az angol nyelvi képzés igen népszerű volt: az Intézet az év folyamán további négy tanfolyamot rendezett budapesti és szegedi helyszínnel, amelyek kezdőnapjai: Budapesten máj. 2. és nov. 8., Szegeden okt. 7. és nov. 11.

2011. április 5.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetői ismeretek c. tanfolyamának befejező, negyedik modulja A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének módszerei címmel. – Új csoport számára ősszel is megtartották, dec. 6-i kezdéssel.

2011. április 5.  A tartalmi feltárás természetes nyelven alapuló eszközei címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2011. április 5–8.  A KI Könyvtári szakfelügyeleti ismeretek című tanfolyamának képzési napjai.

2011. április 11.  A tartalmi feltárás mesterséges nyelven alapuló eszköze: az ETO címmel indított továbbképzést a Könyvtári Intézet.

2011. április 12.  A Könyvtári Intézet Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség) c., a szentendrei Pest Megyei Könyvtárban megtartott továbbképzési programjának első napja. – A képzést ősszel, szept. 27-i kezdőnappal ismét megtartották.

2011. április 22.  Hatályba lépett az OSZK új Szervezeti és Működési Szabályzata, amely a Könyvtári Intézetet illetően csak a Könyvtártudományi Szakkönyvtár esetében hozott változást, miután a „Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár” elnevezés helyett újra bevezette a KSZK 2005 közepéig viselt nevét.

2011. április 26.  A Könyvtári Intézet továbbképző tanfolyamot indított Kommunikációs ismeretek könyvtárosoknak (tréning) címmel, amelynek jelentkezési feltétele volt a Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret tanfolyam elvégzése.

2011. április 26.  Kardos András a Kataliston bejelentette, hogy ettől a naptól kezdve bizonytalan ideig elérhető az UTCA katalógus prototípusa. (A fejlesztés ezt követően lelassult, mivel az OSZK TÁMOP pályázatában a MOKKA megújítását más elveken valósították meg.)

2011. május 12.  88 éves korában elhunyt dr. Kövendi Dénes, aki sok évtizeden át volt, nyugdíjba vonulása után is a Könyvtártudományi Szakkönyvtár tudományos főmunkatársa. Nyugdíjas éveiben is visszajárt az OSZK-ba: Ady verselését és Karácsony Sándor munkásságát kutatta, és részt vett az édesapjának, id. Kövendi Dénesnek – aki szintén dolgozott az OSZK-ban – emléket állító kötet szerkesztésében.

2011. május 12.  Kardos András, a Könyvtári Intézet égisze alatt, pályázati támogatásból létrehozott Könyvtári portál, a konyvtar.hu vezető fejlesztője a Kataliston közzétett nyílt levélben kérte az OSZK főigazgatóját, hogy – miután a TÁMOP-pályázat keretében folyó MOKKA-fejlesztés mellett ez a projekt háttérbe szorult az OSZK-ban – engedje át a portál működtetését a fejlesztő cégének vagy egy erre a célra létrehozandó alapítványnak. (Az OSZK főigazgatójának válasza nem ismeretes, de a portál további működtetéséről sincs tudomásunk.)

2011. május 17.  A Könyvtári Intézet elindította Könyvtárosok mentálhigiénéje I. Önismeret című továbbképző tanfolyamát.

2011. május 30.  A Könyvtári Intézet, a Kovács Máté Alapítvány, az MKE Társadalomtudományi szekciója és Bács-Kiskun megyei szervezete az OSZK dísztermében emlékülést tartott Sallai István (1911–1979) születésének 100. évfordulója alkalmából. Az emléküléshez Sallai István életét és munkásságát bemutató kamarakiállítás csatlakozott, amelyet a Könyvtártudományi Szakkönyvtár rendezett.

2011. május 30.  A Könyvtári Intézet bemutatót szervezett a Könyvtári Figyelő 2010/4-es tematikus számának megjelenése alkalmából. A folyóiratszám „Kell egy műhely!” A Könyvtártudományi és Módszertani Központ (KMK) negyven éve (1959–1999) címmel emlékezett meg a Könyvtári Intézet jogelődjéről. A bemutatót követően beszélgetés keretében idézték fel a résztvevők a negyven év és a közelmúlt eseményeit, a szakmai műhely múltját.

2011. június  A KI vizsgálatot végzett a könyvtárbuszok szolgáltatásainak hasznosulásáról. A kutatási beszámoló a Könyvtári Figyelő 2012/3-as számában olvasható (Tóth Máté: Könyvtárbuszos szolgáltatások hasznosulásának elemzése).

2011. június 6–9.  Szövegfeldolgozás XML alapokon II. – Az XML jelölésrendszere és szintaktikája, DTD-k és sémák szerkezeti felépítése címmel tartott továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2011. június 9.  Indítási engedélyt kapott a Könyvtári Intézet 30 órás, Online irodalmi adatbázisok c. továbbképző tanfolyama. Ez a képzés a korábbi Irodalmi adatbázisok… elnevezésű tanfolyam átdolgozott, megújított változata.

2011. június 14.  A K2 kísérleti műhely rendezvénye Körkép – egyetemi technológiai kutatások a könyvtárosképzésben címmel, amelyen a hazai könyvtár- és információtudományi tanszékeken tanuló, technológiai kutatásokkal foglalkozó egyetemistáknak biztosítottak fórumot innovatív projektjeik, kutatási eredményeik bemutatására.

2011. június 14.  Először indította el a Könyvtári Intézet Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben című tanfolyamát.

2011. június 21.  Kisebb módosításokat hajtottak végre a helyi önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról szóló 4/2004. (II. 20.) NKÖM rendeletben, de ezek nem érintették a Könyvtári Intézetnek a könyvtári támogatás rendjében kijelölt szerepét. A módosított jogszabály e napon lépett hatályba.

2011. június 22.  Újabb nyelvi továbbképzési programot dolgozott ki a Könyvtári Intézet. Ez alkalommal a 60 órás, Francia szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére c. tanfolyam kapott engedélyt.

2011. június 24.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár ebben az évben a Sallai Istvánról máj. 30-án tartott emlékülésre készített kiállítással vett részt a Múzeumok Éjszakája programsorozatában.

2011. június 27.  Az OSZK „A nemzeti könyvtár az élethosszig tartó tanulásért. Országos és intézményi fejlesztések a tanulás szolgálatában az állományok hozzáférhetőségének biztosítására, innovatív új szolgáltatások kialakítására és az olvasás népszerűsítésére. TÁMOP-3.2.4-08/2-2009-0002” című projektjének zárórendezvénye, amelyen a Könyvtári Intézet által megvalósított projektelemet Ládi László ismertette A Könyvtári Intézet olvasás-, web- és minőségfejlesztési programcsomagja c. előadásában.

2011. július 1.  A Könyvtári Intézet nyugdíjba vonuló igazgatója, dr. Bartos Éva helyett Bánkeszi Lajosné kapott megbízást az intézet vezetésére.

2011. július 1.  Két OSZK-munkatársnak a Könyvtári Intézetbe helyezésével több kiemelt országos feladat teljesítése került ide: az OSZK TÁMOP pályázatának menedzselése (a projekt zárása, elszámolása); a MOKKA fejlesztési projekt; országos fejlesztési feladatok koordinációja; Könyvtári Digitális Tartalmak Kataszter létrehozása.

2011. július 7.  Üzembe helyezték a Könyvtári Intézet új, Drupál tartalomkezelőn alapuló honlapját. Ettől kezdve a keresőszolgáltatás segítségével lehet teljes szövegre vagy szórészletre keresni a honlapon. A hírekről RSS csatornán lehet tájékozódni, és kínálták a hírlevélre való feliratkozás lehetőségét is.

2011. július 7.  Elkészült a Könyvtártudományi Szakkönyvtár új honlapfelülete (WordPress alapokon), és megtörtént az összekapcsolása a Könyvtári Intézet Drupál oldalával. A KSZK a meglévő szolgáltatásai mellett új szolgáltatásokat is indított: a KSZK háromdimenziós bemutatását (virtuális séta, az NKA támogatásából), a Hírtár szolgáltatást és archívumát a Delici.us-en, a könyvtáros hallgatók számára a KÖSZ-t (Kötelezők számítógépen c. válogatott linkszolgáltatás).

2011. július 7.  A Könyvtári Intézet portálján aktualizálták a Könyvtárépítési útmutató mellékletét, az Építészeti jogszabálygyűjteményt.

2011. július 26.  Hatályba lépett a muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről szóló 194/2000. (XI. 24.) Korm. rendelet módosításáról szóló 132/2011. (VII. 18.) Korm. rendelet, amely megszüntette a közgyűjteményekben vagy közművelődési intézményekben szakmai munkakörökben dolgozók díjtalan múzeumi belépését, illetve a jogosultak körét országos hatáskörű közgyűjteményi szakmai szervezeti tagsággal (vagyis MKE-tagsággal) rendelkezőkre korlátozta. – Ezzel megszűnt a Könyvtári Intézet szerepe a múzeumi belépők ügyintézésében.

2011. augusztus 17.  Megjelent a Könyvtári Intézet Továbbképzés felsőfokon c. sorozatában Skaliczki Juditnak A rendszerváltás könyvtárügyétől a könyvtárügy rendszerváltásáig című műve.

2011. augusztus 20.  A nemzeti ünnep alkalmából kiemelkedő munkájának elismeréseként Széchényi Ferenc-díjat kapott dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója.

2011. szeptember 2.  A Könyvtári Intézet ez évben is elindította emelt szintű, hét modulból álló segédkönyvtáros képzését könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel.

2011. szeptember 23.  Értékmentők – 30 éves a könyv- és papírrestaurátorok képzése a Nemzeti Könyvtárban címmel nyílt okt. 24-ig látható kiállítás az OSZK Ars Librorum terében, amelyet dr. Hangodi Ágnes, a KI osztályvezetője nyitott meg. A papír- és könyvrestaurálás rendszeres oktatása 1981 szep­tem­be­rében kezdődött a Képző- és Iparművészeti Szakközépiskola és az Országos Széchényi Könyvtár közös szervezésében, az OSZK restaurátor műhelyeinek vezetői, Beöthyné Kozocsa Ildikó és Kastaly Beatrix irányításával. 1991-től az OSZK Restauráló Osztálya egyedül végezte a képzést, a Könyvtári Intézet által akkreditáltatott, 3 éves OKJ-s tanfolyam keretében.

2011. szeptember 28.  A Könyvtári Intézet kiadásában megjelent Sohajdáné Bajnok Katalin könyve Szolgáltatásmenedzsment a könyvtárban címmel, A jó gyakorlat a könyvtári minőségirányítás bevezetéséhez c. sorozat 4. tagjaként.

2011. október 11.  A Könyvtári Intézet továbbképző tanfolyamot indított A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban I. címmel.

2011. november 23.  A Könyvtári Intézet elindította továbbképző tanfolyamát A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon címmel.

2011. november 28.  Négy továbbképző tanfolyam kapott indítási engedélyt: Hatékony kommunikáció a könyvtárosi hivatásban (60 óra); Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári környezetben (60 óra – ez a két képzés a korábbi mentálhigiénés, kommunikációs és csapatépítési tanfolyamok összevont, átdolgozott, megújított változata); Konnektivizmus – hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakorlatában (60 óra, amely 36 kontaktórából és 24 óra távoktatásból tevődik össze); Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek (30 óra). A zenei könyvtárosi tanfolyam 2. része Zenei alapismeretek címmel dec. 13-án kapta meg az engedélyt.

2011. december 22.  A Könyvtári Intézet közzétette 2012-re vonatkozó képzési tervét. A benne szereplő továbbképzési programokra már ettől kezdve elfogadták a jelentkezéseket, különös tekintettel a könyvtárak TÁMOP-pályázataiban szereplő kötelezettségekre.

2011. december 31.  Felmentési idejének letelte után véglegesen nyugdíjba vonult dr. Bartos Éva, a Könyvtári Intézet igazgatója.

2012  Az év folyamán a KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya vizsgálta a könyvtárügy aktuális helyzetét, és ennek alapján elkészítette A magyar könyvtári rendszer rövid áttekintése és stratégiai terve c. munkaanyagot.

2012 eleje  Az OSZK-ban végrehajtott nagy létszámleépítés a Könyvtártudományi Szakkönyvtárat is nagy arányban érintette: 5 munkatárstól kellett megválnia.

2012. január 19.  Az MKE Műszaki Könyvtáros Szekciója 40 éves évfordulóját ünneplő jubileumi szakmai napját az OSZK-ban tartotta. A programban A Könyvtári Intézet országos szakkönyvtári és képzési szolgáltatásai címmel Hangodi Ágnes és Hegyközi Ilona előadása is szerepelt.

2012. február  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros e havi számában megjelent Tóth Máté: Könyvtárbusz-szolgáltatások Magyarországon c. tanulmánya, amely a működő hazai mozgókönyvtári (buszos) szolgáltatások jellegzetességeit mutatja be. A közlés apropóját az adta, hogy a könyvtárbuszos szolgáltatások bevezetésére TIOP-pályázat keretében nyílt módja a könyvtáraknak. (Lásd még 2011. június).

2012. február 21.  A Könyvtári Intézet elindította Könyvtári vezetői ismeretek I. Alapvető vezetési ismeretek c. tanfolyamát.

2012. február 27.  A várpalotai Szindbád Nonprofit Kft. – Krúdy Gyula Városi Könyvtár TÁMOP pályázatának zárórendezvényén Könyvtári fejlesztések az európai uniós források bevonásával címmel Bánkeszi Katalin, a Könyvtári Intézet igazgatója is előadást tartott.

2012. március 1.  Tóth Máté a Kataliston röviden ismertette az EU által támogatott ENUMERATE hálózat tevékenységét, és e napi határidővel adatszolgáltatásra kérte fel a magyarországi könyvtárakat, múzeumokat és levéltárakat a digitalizálási tevékenységükről, valamint a szellemi örökség digitális megőrzéséről. – A projektben a KI a magyarországi kutatásokra vonatkozó felelős nemzeti koordinátor delegálásával vesz részt.

2012. március 20.  A Könyvtári Intézet elindította vezetőképző továbbképzési programjának 2. részét, Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói címmel.

2012. április 17.  A Könyvtári Intézet vezetői továbbképző programjának 3. modulját indította Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment címmel.

2012. április 17.  A Könyvtári Intézet belső értekezletén vitatták meg az OSZK szakértői azt a jogszabálytervezetet, amelyet dr. Amberg Eszter, a KI jogásza állított össze a minisztérium Könyvtári Osztályának arra a felkérésére, hogy a KI tegyen javaslatot az állomány-nyilvántartás szabályozására, az 1975 óta hatályban lévő 3/1975. KM-PM együttes rendelet helyett. A tervezetbe beépültek azok a javaslatok is, amelyeket 2004–2005-ben a Könyvtári Intézet – szintén minisztériumi felkérésre – a rendelet akkori felülvizsgálatakor végzett felmérésben gyűjtött össze a könyvtáraktól. Nov. 12-én újabb javaslatot készítettek a jogszabály szövegéhez. [E kronológia lezárásáig, 2020. májusig nem született meg az új rendelet.]

2012. április 18.  A Kataliston felvetett kérdésre Sajó Andrea főigazgató válaszolt a Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasótermének elköltöztetésével kapcsolatban: azért van szükség az olvasóteremnek a 8. emeletről a 7. emeletre költöztetésére, mert az OSZK olvasótermeinek átrendezésével felszabaduló területen elfér a KSZK szabadpolcos állománya és olvasótermi szolgálata, a 8. emeleti régi helyén pedig egy konferenciaközpontot szándékoznak kialakítani. [Erre sosem került sor, de 2019-ben itt építették fel az OSZK Digitalizáló Központját. A KSZK az olvasók kiszolgálása terén rosszabb helyzetbe került, mert raktárai a 8. emeleten maradtak.]

2012. május  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros e havi számában a Könyvtári Intézet távoktatási felületét ajánlotta a képzést folytató könyvtáraknak. Az Intézet által használt Moodle távoktatási keretrendszer elsődleges célja, hogy támogatást nyújtson az OKJ-s segédkönyvtáros képzés képzőhelyeinek, amelyek jogosultságot igényelhetnek a felület használatához, kialakíthatják a saját távoktatási környezetüket, tananyagokat fejleszthetnek, valamint képzéseket indíthatnak.

2012. május körül  Könyvtárak a peremhelyzetben élők szolgálatában. Börtönkönyvtárak 2006–2010 címmel jelent meg Amberg Eszter tanulmánya a Könyvtári Figyelő 2012/2. számában, amely a statisztikai adatok elemzése és a börtönkönyvtárosokkal folytatott személyes konzultáció alapján készült, és kitért az elítéltek olvasási szokásainak vizsgálatára is. Az utóbbi témát a kutató Fogva tartott képzelet. A fogvatartottak olvasási és könyvtárhasználati szokásairól c. tanulmányában dolgozta fel a Könyvtári Figyelő 2012/4. számában.

2012. május 2.  A Könyvtári Intézet elindította továbbképzési programját A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában címmel. A képzés helyszíne a szentendrei Pest Megyei Könyvtár volt.

2012. május 2.  Az Intézet szerepe megszűnt az EBSCOhost szolgáltatással kapcsolatos felhasználóképzésben, mivel az adatbáziscsomag az MTA Könyvtár által üzemeltetett EISZ program részévé vált.

2012. május 7.  A KI műhelybeszélgetést szervezett a könyvtárak számára kiírt TÁMOP pályázatokról, amelyre a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség programirányítóit hívta meg előadónak.

2012. május 14.  A Könyvtári Akkreditációs Szakbizottság hozzájárulásával a Könyvtári Intézet honlapján közzétették az akkreditált könyvtárszakmai továbbképzési programok alapítási és indítási engedélyeinek frissített táblázatát.

2012. május 22.  A Könyvtári Intézet elindította vezetői továbbképző programjának 4. modulját Könyvtári vezetői ismeretek. IV. A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének módszerei címmel.

2012. május 24.  A Könyvtári Intézet tanfolyamot indított Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek címmel.

2012. május 29.  Kiadók és könyvtárak találkozóját szervezte meg a Könyvtári Intézet. Ez a program része volt annak a tevékenységnek, amelyben a KI rendszeres konzultációkat folytatott a kiadók képviselőivel a lehetséges együttműködési modellek kialakítása érdekében – elsősorban az e-könyvek terjesztése terén.

2012. június 5.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár HÍRTÁR nevű szolgáltatásának használatáról, szakmai hasznosságáról a KSZK kérdőíves felmérést kezdeményezett a Kataliston, hogy megtudja, megtérül-e a linkgyűjtemény összeállításába fektetett munka. A felmérés eredményeinek közzétételére nem került sor, a szolgáltatást viszont (személyzeti okokból) megszüntették.

2012. június 14.  A Könyvtári Intézet honlapján a minisztérium Könyvtári Osztályának fenntartott menüben ettől a naptól kezdve önálló oldal tartalmazta az ingyenes múzeumi belépésre jogosító igazolásokra vonatkozó információkat.

2012. június 26.  A minisztérium felkérésére a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály monitoring kérdőívet készített a TIOP és TÁMOP pályázatokban nyertes könyvtárak tevékenységének vizsgálatára, amelyet e napon küldött ki a nyertes intézményeknek. A júl. 5-i határidőre visszaérkezett válaszokat feldolgozták, majd a kérdőívet decemberben ismét megnyitották a korábban nem válaszoló intézmények számára.

2012. június vége  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár a tervezettnél két héttel hamarabb bezárt, mert olvasóterme a nyár folyamán új helyre, a 7. emeleti olvasói tér keleti szárnyába költözött. (Munkaszobája és raktárai a 8. emeleten maradtak.) Az új olvasóteremben a korábbinál kevesebb hely áll rendelkezésre, ezért közel kétezer kötetet kellett a raktárba visszahelyezni. A könyvtárközi kölcsönzést a nyári zárvatartás alatt is fenntartották.

2012. július 2.  Megkezdődött a szept. 16-ig tartott adatgyűjtés a kistelepüléseken működő könyvtári szolgáltatóhelyeknek a település életében betöltött kulturális és közösségi szerepéről. A vizsgálatot Fehér Miklós vezette, aki a kutatási jelentést Könyvtári szolgáltatóhely közösségi szerepben címmel a Könyvtári Figyelő 2013/1-es számában tette közzé.

2012. július 2.  22 szervezet – köztük a Könyvtári Intézet – részvételével az OSZK-ban megalakult az Egyesülés az e-Könyvekért elnevezésű szervezet, amely az elfogadott, tíz pontból álló alapdokumentum szerint „a magyarországi vállalkozások, szervezetek és szakmai fórumok önkéntes együttműködési rendszere”. Az egyesülés kiáll az elektronikus könyvek és az olvasásukra alkalmas eszközök hazai elterjesztéséért, és fellép azért, hogy az e-könyv a nyomtatott és a hangoskönyvvel azonos elbírálás alá essen elsősorban jogi és adózási szempontból.

2012. július 11.  Az újonnan megalakult Egyesülés az e-Könyvekért nevű egyesület sajtóbeszélgetést rendezett az OSZK-ban, amelyen az e-könyv-piac szereplői beszéltek a magyar nyelvű elektronikus könyvpiac fejlődési lehetőségeiről. Ekkor került sor az Egyesülés alapdokumentumának aláírására.

2012. július 16.  Elindult a Könyvtári Intézet új szolgáltatása, az E-könyves infotár, amelyben az e-könyvpiac eseményeiről, főbb szereplőiről és újdonságairól számoltak be. (Az infotár archívumában az utolsó hír 2016. szept. 7-i keltezésű.)

2012. augusztus 21.  Új helyén, az OSZK épületének 7. emeletén megnyílt a Könyvtártudományi Szakkönyvtár olvasóterme.

2012. augusztus 31.  A Könyvtári Intézet elindította egyéves emelt szintű segédkönyvtáros képzését könyvtári asszisztens rész-szakképesítéssel.

2012. szeptember 4.  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat felhívást tett közzé a Kataliston, amelyben kérdőíves felmérés formájában kérte az olvasókat a folyóirat megújításával kapcsolatos elvárásaik megfogalmazására. A felmérésről Tóth Máté számolt be a lap 2012/11-es számában.

2012. szeptember 8.  76 éves korában elhunyt Krencseyné Győri Erzsébet, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ nyugalmazott mb. igazgatója, aki az 1970-es években rövid ideig, majd 1985-től nyugalomba vonulásáig, az ezredfordulóig a KMK-ban dolgozott mint a Gyűjteményfejlesztési Osztály vezetője, az Új Könyvek című állománygyarapítási tanácsadó periodika felelős szerkesztője, illetve jó ideig mint az intézmény mb. igazgatója. Jelentős szerepe volt a KMK Könyvtári Intézetté való átalakításának előkészítésében. Szerkesztője, valamint 2011-ig szerkesztőbizottsági tagja volt a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóiratnak. Munkásságát többek között Szinnyei József-díjjal (1996) és Széchényi Ferenc Emlékéremmel (2001) ismerték el.

2012. szeptember 12.  A Könyvtári Figyelő szerkesztősége online kérdőíves felmérést végzett olvasói körében a folyóiratról, illetve kérték az olvasók javaslatait a szaklap fejlesztésére. Az egyhónapos felmérés eredményeit Kovács Katalin felelős szerkesztő foglalta össze Vélemények a Könyvtári Figyelőről. Egy felmérés eredményei címmel a lap 2013/1-es számában.

2012. szeptember 12.  A Könyvtári Intézet az elektronikus tartalmak mobil eszközökön való szolgáltatásának lehetőségeit kutatta. Az egyik kérdőívvel a mobil eszközökre történő tartalomszolgáltatás hazai gyakorlatát és jövőbeli lehetőségeit, a másikkal pedig a könyvtári szolgáltatások „mobilizálásának” lehetőségeit vizsgálták. – A kutatást vezető Tóth Máté az október 4-i könyves szakmai napon számolt be az előzetes eredményekről.

2012. szeptember 24.  A Könyvtári Intézet honlapján közzétették a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c., havonta, nyomtatott formában megjelenő folyóirat előfizetési felhívását, bejelentve, hogy ezentúl a nyomtatott lapszámok megjelenésével egy időben az adott szám tartalma teljes szöveggel elérhető lesz elektronikus formában is a folyóirat honlapján az előfizetők számára.

2012. szeptember 24.  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztői felmérést kezdeményeztek a folyóirat megújításával, az elektronikus változat bővítésével kapcsolatban. A Kataliston szept. 26-án közzétett felhívásban a Könyvtári Figyelő hasonló célú kérdőívére is felhívták a figyelmet. (Lásd 2012. szept. 12.)

2012. október 1.  A budapesti Veres Pálné Gimnázium osztálykönyvtárosai tettek látogatást a Könyvtártudományi Szakkönyvtárban. A gimnázium két könyvtárostanára, Hock Zsuzsa és Murányi Adrienn, felelevenítve az osztálykönyvtárosi rendszert, évnyitó konferenciát rendezett a fiatal „könyvtárosok” számára. Ez az esemény a KSZK új olvasótermében tartott első rendezvény volt.

2012. október 4.  A Könyvtári Intézet Hogyan kerül(jön) az e-könyv a könyvtárba? Mit gondol a kiadó? Mit gondol a könyvtár? címmel tartott rendezvényt az OSZK-ban. A Könyvtári Intézet részéről Hegyközi Ilona és Tóth Máté közös előadása hangzott el Az e-könyvek könyvtári szolgáltatásának külföldi és magyarországi gyakorlatai a szakirodalom és egy országos felmérés előzetes adatai alapján címmel.

2012. október 5.  A Kataliston, majd a könyvtári szaklapokban is megjelent az Országos Széchényi Könyvtár és a Könyvtári Intézet közös közleménye a HUNMARC-ról a MARC21 bibliográfiai adatcsere-formátumra történő áttérésről.

2012. október 10.  Tóth Máté megismételte 2004-ben végzett Könyvtáros hallgatók pályamotivációs vizsgálata c. kutatását. Eredményeit az FSZEK Könyvtáros nap elnevezésű rendezvényén tartott előadásban ismertette Könyvtár szakosok pályamotivációs vizsgálata (2004–2012) címmel.

2012. november 1.  A Könyvtári Intézetbe került az év tavaszán kiírt TÁMOP-3.2.4.B-11/1 „Tudásdepó-Expressz” – Országos könyvtári szolgáltatások bővítése, fejlesztése az oktatás és képzés támogatásának érdekében kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések c. pályázat komponenseként megvalósítandó ELDORADO projekt (Országos Elektronikus Dokumentumküldő Rendszer) vezetése. A projekt vezetői Káldos János és Ládi László lettek. – A projekt 2012. nov. 1-jén indult, és a befejezésének tervezett dátuma: 2014. okt. 31.

2012. november 6.  A Könyvtári Intézet továbbképzési programot indított Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére címmel.

2012. november 6–7. és 13–14.  A Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya a Honvédelmi Minisztérium Protokoll Rekreációs és Kulturális Főigazgatóságának felkérésére A lépésváltás lehetőségei a magyar könyvtárügyben címmel négynapos előadássorozatot szervezett honvédségi könyvtárosok számára. A rendezvény helyszíne a HM Honvéd Kulturális Központ, illetve az OSZK volt.

2012. november 7.  A Könyvtári Intézet intézmény-akkreditációs jogának megújítása érdekében, több hónapos előkészítő munka után októberben benyújtotta az NMH SZFI Felnőttképzési Akkreditáló Testületéhez a megújítással kapcsolatos kérelem teljes dokumentációját. Az akkreditáló testület a cím odaítélése előtt többórás helyszíni ellenőrző szemlét tartott az Intézetben, amely során a kirendelt szakértők az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály tevékenységét és a képzésekről vezetett dokumentációt – különös tekintettel az elektronikus rendszerre – példaértékűnek tartották.

2012. november 12.  A Miskolci Városi Könyvtár és Információs Központ emlékkonferenciát rendezett egykori, 1970 és 1976 közötti igazgatója, Krencseyné Győri Erzsébet tiszteletére, amelynek keretében emléktáblát is avattak. Győri Erzsébet alakját és munkásságát a konferencia első előadóiként Mezey László Miklós és Vajda Kornél idézték fel.

2012. november 13.  60 órás, 20 kontaktórából és 40 óra távoktatásból álló, Web2-es készségek a mindennapi online információáramlásban című továbbképzési programra kapott engedélyt a Könyvtári Intézet.

2012. november 22–23.  A Könyvtári Intézet munkatársai részt vettek és aktív szerepet is vállaltak az MKE és az IKSZ által szervezett, Könyvtárak a társadalom megújulásáért. Fejlesztés, fenntarthatóság, esély című Országos Könyvtárügyi Konferencián, amely az OSZK 8. emeletén zajlott. Bánkeszi Katalin, Tóth Máté, valamint Bartos Éva moderátorok voltak a 23-án rendezett szekcióüléseken, Hangodi Ágnes pedig előadást tartott az Intézet határon túli könyvtári szakemberek számára nyújtott továbbképzési programjáról.

2012. november 27.  Az Országos Széchényi Könyvtár alapításának 210. évfordulója tiszteletére rendezett programsorozatban Nemzedékek kézfogása. Könyvtár és emlékezet – A múlt a jövő tükre címmel hangzottak el beszélgetések. A rendezvény házigazdája Hegyközi Ilona volt, az egyik beszélgetést pedig Hangodi Ágnes folytatta Bartos Évával, a Könyvtári Intézet korábbi igazgatójával.

2012. november 29.  A KI honlapjának statisztikai oldalára két új kimutatás került fel: A mozgókönyvtári ellátás elterjedése Magyarországon 2007–2011 című, amely térképen is ábrázolja a 2007., 2009. és 2011. évi adatokat (később kiegészítették a 2013. és a 2014. évi adatokkal is), valamint a Kulturális intézetek Magyarországon 2011 c., grafikonokkal kiegészített kimutatás (később ezt is kiegészítették a 2012. és 2013. évi adatokkal).

2012. november 30.  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály megrendezte ezévi értekezletét a segédkönyvtáros képzőhelyek számára, ahol tájékoztatták a résztvevőket a képzés 2013-ban bekövetkező változásairól.

2012. december 3.  Hangodi Ágnes a Kataliston tájékoztatta a lista olvasóit, hogy az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály november végén újabb négy évre elnyerte az intézményi akkreditációs címet. Bejelentette azt is, hogy közzétették a Könyvtári Intézet 2013. évre szóló képzési tervét.

2013. január 18.  A Magyar Közlöny 2013/8. számában megjelent az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről szóló 5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet. A rendelet 1. § (5) bekezdése a Könyvtári Intézet OKJ-s vizsgaszervezési jogát rögzíti a segédkönyvtáros, a segédrestaurátor papír és könyv szakmairánya, és a könyvesbolti és antikváriumi kereskedő szakképesítés tekintetében.

2013. január 25.  Az ELTE Egyetemi Könyvtár Varázslók pálcája c. beszélgetéssorozatában Fogarassy Miklós író, műkritikus és könyvtáros (a Könyvtári Intézet ny. munkatársa) volt a vendége Lábass Endre festőművész-írónak, a beszélgetéssorozat házigazdájának.

2013. február 4.  A KI továbbképző tanfolyamot indított Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben címmel.

2013. február 7.  A K2 kísérleti műhely négy részes előadássorozatot kezdett, amelynek első rendezvénye Mobilizált könyvtári szolgáltatások címmel, az OSZK dísztermében az okostelefonokon és táblagépeken használható könyvtári szolgáltatások lehetőségeit mutatta be.

2013. február 14.  A Kossuth rádió Közelről című műsorában a fiatalok olvasási szokásairól hangzott el beszélgetés, amelyben Ládi László is részt vett.

2013. március  Payer Barbara „Honlapnézőben. Hogyan változtak a megyei könyvtárak honlapjai az elmúlt évtizedben” címmel számolt be a 2013. március–május között végzett kutatásáról, bemutatva hat könyvtár honlapját (Kecskemét, Pécs, Miskolc, Békéscsaba, Salgótarján, Veszprém). A tanulmány a Könyvtári Figyelő 2013/3-as számában jelent meg.

2013. március 5.  A Könyvtári Intézet továbbképzési programot indított Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére címmel. – A tanfolyamot nov. 5-i kezdéssel újra megszervezték.

2013. március 12.  A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet. – A képzést újabb csoport számára nov. 12-i kezdéssel is megszervezték.

2013. március 19.  A Magyar Közlöny 2013/46. számában megjelent a 21/2013. (III. 19.) EMMI rendelet az egyes kulturális tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról. Ennek alapján módosítások történtek – egyebek mellett – a kulturális szakemberek szervezett képzési rendszeréről szóló rendeletben, a könyvtári szakfelügyeletről szóló rendeletben, a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló rendeletben. A változások közül a Könyvtári Intézetet közvetlenül a könyvtári szakfelügyeletről szóló 14/2001. (VII. 5.) NKÖM rendelet módosítása érinti, amely – a Könyvtári Intézet korábbi szerepének érintetlenül hagyása mellett – a rendelet 7. §-át egy bekezdéssel kiegészítette: „(4) A könyvtári OKJ-s képzések és szakmai továbbképzések szakfelügyeletében közreműködik a Könyvtári Intézet.”

2013. március 20.  A Könyvtári Intézet továbbképzési programot indított A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában címmel. – Ősszel újabb két tanfolyam indult szept. 4-i és okt. 16-i kezdéssel.

2013. március 28.  Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek című tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet.

2013. április 4.  A KI Online irodalmi adatbázisok című továbbképző tanfolyamának kezdőnapja.

2013. április 4.  A K2 kísérleti műhely szakmai napja E-könyvek: eszközök, tartalmak, használat címmel, amelynek központi témája az elektronikus könyvekkel kapcsolatos kételyek eloszlatása és az ezek által hordozott lehetőségek felderítése volt. A rendezvény résztvevői a Complex és az Akadémiai Kiadó jóvoltából öt új elektronikus könyvből álló ajándékcsomagot kaptak, több cég pedig kedvezményes vásárlási lehetőséget biztosított.

2013. április 4.  A Könyvtári Intézet akkreditált továbbképzései iránt nagy volt az érdeklődés, főleg a TÁMOP 3.2.12-12 Kulturális szakemberek továbbképzése a szolgáltatásfejlesztés érdekében c. pályázat megjelenése után. Ezért többször előfordult, hogy a meghirdetett tanfolyamok akkreditációs határozatban engedélyezett létszáma már a jelentkezési határidő előtt betelt. Az indítást ugyanis mindig befolyásolja az oktató- és géptermi férőhelyek száma, valamint a tréning-jellegű képzések esetén a csoport sikeres működtetéséhez szükséges ideális létszám. Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály erről tájékoztatást tett közzé a honlapon.

2013. április 19.  A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében az MKE Jogi Szekciójának programjaként Káldos János projektvezető, a KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának munkatársa tartott előadást Az ELDORÁDO és az Országos Elektronikus Dokumentumküldő Rendszer címmel.

2013. április 20.  A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál keretében az MKE által szervezett Könyvtáros Klub utolsó rendezvényeként Könyvtári szakfolyóirataink – múlt, jelen, jövő címmel zajlott le kerekasztal-beszélgetés, amelyen a lapok szerkesztői beszéltek a szaksajtó helyzetéről, valamint lapjuk nyomtatott és elektronikus változatáról. A beszélgetés résztvevői: Csík Tibor (Könyv és Nevelés), Fonyó Istvánné (Tudományos és Műszaki Tájékoztatás), Fülöp Ágnes (Könyvtári Levelező/Lap), Mezey László Miklós (Könyv, Könyvtár, Könyvtáros), Kovács Katalin, Hegyközi Ilona és Murányi Lajos (Könyvtári Figyelő) voltak, a beszélgetést Bánkeszi Katalin moderálta.

2013. április 22.  A Könyvtári Intézet 60 órás akkreditált továbbképzési programját indította Felkészülés a korszerű használóképzésre címmel.

2013. április 25.  A Könyvtári Intézet ismét elindította négy modulból álló vezetőképző tanfolyamát. Ezen a napon kezdődött az első, 30 órás modul oktatása Könyvtári vezetői ismeretek. I. Alapvető vezetési ismeretek címmel.

2013. május 6.  A KI vezetőképző tanfolyamának második modulja Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói címmel indult.

2013. május 6.  Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben címmel indított továbbképzést a Könyvtári Intézet. – A tanfolyamot késő ősszel megismételték nov. 12-i kezdőnappal.

2013. május 26–27.  Az IKSZ, valamint a Csongrádi Információs Központ Csemegi Károly Könyvtár és Tari László Múzeum megrendezte a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciáját, amelyen Bánkeszi Katalin KI-igazgató előadása a következő stratégiai időszak (2014–2020) megvalósításra váró feladatairól szólt. Az előadó ígéretet tett arra, hogy a Könyvtári Intézet folytatja a határon túli könyvtárosok számára tartott továbbképzéseit, bár lehet, hogy e-learning formájában.

2013. május 28.  A Magyar Közlöny 2013/82. számában megjelent a 37/2013. (V. 28.) EMMI rendelet az emberi erőforrások minisztere ágazatába tartozó szakképesítések szakmai és  vizsgakövetelményeiről. A megújult segédkönyvtáros képzés szakmai és vizsgakövetelményeit a rendelet melléklete tartalmazza. Ennek alapján a Könyvtári Intézet is átdolgozta az egyéves tanfolyam tematikáját.

2013. május 28–29.  A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója Határtalan együttműködés – stratégia, integráció, megújulás címmel, az OSZK, a Könyvtári Intézet és az Országgyűlési Könyvtár rendezésében. A meghívottak a Kárpát-medencei könyvtáros-továbbképző hálózat képzőhelyeinek képviselői, a Kárpát-medencei könyvtáros szakmai szervezetek vezetői, a külhoni digitalizáló műhelyek képviselői, külföldi könyvtárakban hungarika gyűjteményeket gondozó könyvtárosok, nyugat-európai és tengeren túli állami, alapítványi, egyesületi magyar könyvtárak és gyűjtemények képviselői, nyugat-európai országos magyar szervezetek képviselői, külföldi magyar kulturális intézetek könyvtárosai, valamint az Országgyűlési Könyvtár 2011. és 2012. évi ösztöndíjasai voltak. A találkozón Bánkeszi Katalin, a KI igazgatója a következő stratégiai ciklusban a könyvtárak előtt álló feladatokról beszélt. – A Könyvtári Intézet a világtalálkozóhoz kapcsolódó témákról a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros speciális számát állította össze, valamint a konferenciához információs honlapot készített.

2013. június 2–8.  Az IKSZ NKA-pályázata keretében öt magyar könyvtári vezető vehetett részt hollandiai tanulmányúton, közöttük Bánkeszi Katalin KI-igazgató is.

2013. június 5.  Elkészült és bekerült a Magyar Elektronikus Könyvtárba Horváth Tibor (1935–2011) cikkeinek és rövidebb írásainak gyűjteményes kötete Könyvtári írások címen. A kiadványok többségét a Könyvtártudományi Szakkönyvtár bocsátotta a MEK rendelkezésére a digitalizáláshoz. A Sonnevend Péter által szerkesztett, önálló ISBN-nel ellátott elektronikus kiadványt az OSZK adta ki.

2013. június 6.  A K2 kísérleti műhely szakmai napja Egyetemi technológiai kutatások címmel, amelyre a hazai könyvtár- és információtudományi kutatás egyetemi műhelyeiből hívtak meg kutató egyetemistákat, a tanszékvezetőkkel és az intézetigazgatókkal való egyeztetés után. A hallgatók saját innovatív projektjeiket, kutatási eredményeiket mutatták be.

2013. július  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály az új felnőttképzési törvény előírásainak megfelelően bejelentette a Nemzeti Munkaügyi Hivatalnál az új típusú segédkönyvtáros-képzést, és megkapta a működési engedélyt.

2013. augusztus  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály sikeres egyeztetéseket folytatott az EMMI Szakképzési és Felnőttképzési Osztályával és a Könyvtárostanárok Egyesületével a segédkönyvtáros végzettség iskolai könyvtárban történő elismerése érdekében. Állásfoglalásuk bekerült A Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkárság Tanévkezdő segédlete, 2013/2014. tanév c. kiadványba.

2013. augusztus 14.  74 éves korában elhunyt Fogarassy Miklós író, műkritikus, könyvtáros, a Könyvtári Intézet ny. munkatársa.

2013. augusztus 19.  Augusztus 20. alkalmából Szinnyei József-díj kitüntetésben részesült Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet munkatársa.

2013. szeptember 2.  A Könyvtári Intézet 32 fővel elindította OKJ-s, átdolgozott tematikájú, három modulból álló, felső középfokú képesítést biztosító segédkönyvtáros-képző, 450 órás, két féléves tanfolyamát. A képzés az OKJ szerkezetének változása miatt nem tartalmaz könyvtári asszisztens rész-szakképesítést.

2013. szeptember 10.  A Könyvtári Intézet Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban címmel indított tanfolyamot.

2013. szeptember 11.  A Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamának harmadik, 30 órás modulját indította Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment címmel.

2013. szeptember 13.  79. életévében elhunyt Urbán László, a Könyvtári Intézet ny. tudományos főmunkatársa, aki az elmúlt évtizedekben elsősorban könyvtárépítési és -berendezési szaktanácsadóként volt ismert a magyar könyvtárügyben.

2013. szeptember 17.  Zenei könyvtári ismeretek II. Zenei alapismeretek címmel indított továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2013. szeptember 19.  A Könyvtári Intézet Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában címmel indított tanfolyamának kezdőnapja.

2013. szeptember 23.  A Könyvtári Intézet továbbképzési programot indított Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség) címmel.

2013. szeptember 25.  A K2 kísérleti műhely szakmai napja az OSZK dísztermében, Vállalati innovációk az információ- és tartalomszolgáltatásban címmel. A rendezvényen olyan vállalati innovatív megoldásokat mutattak be, amelyek új szemléletet reprezentálnak az információszolgáltatás különböző területein (a könyvtári rekordok új kontextusokban való megjelenítésének megoldásai, egy nagy adatbázis-szolgáltató rendszerének legújabb fejlesztései, valamint az elektronikus könyvek szolgáltatásának alternatív gyakorlatai).

2013. október 1.  A minőség értékelése a könyvtárban – a minősített könyvtár címmel indított továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2013. október 7–8.  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály tanfolyamot szervezett a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesületével (RMKE) közösen, a Bethlen Gábor Alap támogatásával, az online irodalmi adatbázisok témájában. A továbbképzés helyszíne a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár volt. – Ebben az évben ez volt az egyetlen, határon túli magyar könyvtárosoknak tartott tanfolyam, mivel a Könyvtári Intézet többször, sikertelenül kérvényezte a minisztérium támogatását. Szeptember közepén programtervezetet adtak be az NKA Közgyűjtemények Kollégiumához annak érdekében, hogy a határon túli magyar könyvtárakban folytatott továbbképzés meghívásos pályázat formájában NKA pályázati kiírássá formálódjon.

2013. október 8.  Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári környezetben címmel indított továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2013. október 14.  A KI továbbképzési programot indított Angol  szaknyelvi tanfolyam könyvtárosok részére (Special English Language Course for Librarians) címmel.

2013. október 15.  Tóth Máté nemzeti koordinátorként az Európai Bizottság által finanszírozott nemzetközi ENUMERATE projekt második kérdőíves kutatásában való részvételre hívta fel a szak- és felsőoktatási könyvtárak képviselőt. A kutatás célja az volt, hogy statisztikai adatokat gyűjtsön az európai országok digitalizálási tevékenységéről (digitalizálási tevékenység; a digitalizálás költségei; a digitális gyűjteményekhez való hozzáréfés; a digitális örökség megőrzése).

2013. október 17.  Lezárult az ELDORADO (Elektronikus Dokumentumküldés Országos Rendszere, Adatbázisa és Dokumentumtára) létrehozására kiírt nyílt közbeszerzési eljárás, és ezen a napon sor került a nyertes céggel való szerződéskötésre.

2013. október 20.  Az EMMI Könyvtári Osztálya kérésére a KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya összegző jelentést készített a megyei könyvtárakban sikeresen megvalósított fejlesztési projektekről.

2013. október 28.  A Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamának negyedik modulját indította Könyvtári vezetői ismeretek. IV. A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének módszerei címmel.

2013. november 1.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály vezetésére – Ládi László nyugdíjba vonulása miatt, a vezetői pályázat eredményes lezárásáig – Fehér Miklós kapott megbízást.

2013. november 1.  Káldos Jánost, az ELDORADO projekt projektmenedzserét a KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályáról visszahelyezték az OSZK-ba, és újra megbízást kapott a Különgyűjteményi Igazgatóság vezetésére. Az ELDORADO projekt irányítását Dancs Szabolcs vette át.

2013. november 4.  A Könyvtári Intézet továbbképző tanfolyamot indított Hatékony kommunikáció a könyvtárosi hivatásban címmel.

2013. november 5.  2011. novemberi akkreditálása óta a KI először indította el Konnektivizmus – hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakorlatában c. tanfolyamát. A képzés fókuszában a hálózatalapú tudásszervezés szemléletének átadása és a módszer gyakorlatban történő elsajátítása áll.

2013. november 6.  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály szervezte meg a Könyvtárostanárok Egyesületének őszi szakmai napját, amelyen Hangodi Ágnes, Tóth Andrea és Hegyközi Ilona egy-egy előadásban mutatta be a Könyvtári Intézetet, kiemelve a KI iskolai könyvtárakat segítő szolgáltatásait (oktatás, intézeti és szakkönyvtári szolgáltatások), és tájékoztatta a könyvtárostanárokat a pedagógusok továbbképzési rendeletének könyvtári akkreditált programjait érintő pozitív irányú módosításáról. Feimer Ágnes az iskolai könyvtárak és a könyvtárostanárok nemzetközi helyzetéről adott áttekintést.

2013. november 11.  Az EMMI-ben megbeszélés zajlott a Leleményes hőseink c., iskolák számára szervezendő helytörténeti mozgalomról, amihez a könyvtárak segítségét is kérték. Az OSZK és a Könyvtári Intézet is részt vett a program szakmai kidolgozásában és lebonyolításában. A program irányítására létrehozott munkacsoportban az OSZK-t és az Intézetet Bánkeszi Katalin képviselte.

2013. november 22.  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály képzőhelyi értekezletet szervezett a segédkönyvtáros-képzésben részt vevő könyvtárak vezetői és tanfolyamfelelősei számára, amelynek témája az új felnőttképzési jogszabályokból következő feladatok összefoglalása volt.

2013. november 25.  Közzétették a Könyvtári Intézet 2014. évre szóló képzési tervét.

2013. december 7.  Közkönyvtárak jó gyakorlatai. Pályázati ötletek és tanácsok már korábban sikeresen végrehajtott projektek alapján címmel Kis Klára, Tóth Máté és Fehér Miklós összeállítást készítettek hét megyei és két felsőoktatási könyvtár gyakorlatából. Az összeállítás letölthető a KI honlapjáról.

2013. december 12.  A KSZK új szolgáltatásaként – kísérleti jelleggel – korszerűsítette a könyvtári eseményekről szóló tájékoztatást, és a honlapjáról tette elérhetővé Események az ország könyvtáraiban címmel. Működtetését és a KI munkatársainak részvételét a KSZK koordinálja.

2013. december 13.  Megalakult az Oláh Andor Biblioterápiás Társaság – a szellemi hagyatékot gondozó család, a Könyvtári Intézet és a Pest Megyei Könyvtár támogatásával. A társaság fő célja a Dr. Oláh Andor gyógyító tevékenységében kiegészítő jelleggel alkalmazott, Magyarországon úttörő jelentőségű biblioterápiás gyakorlat értékeinek méltó megőrzése, megismertetése és a könyvtáros szakmával való integrációjának elősegítése.

2013. december 20.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály helyzetfelmérést készített az összevont intézmények helyzetéről, működéséről. Megállapításait az e napon készített jelentés tartalmazza.

2014. január 1.  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros szerkesztője egyedül Mezey László Miklós.

2014. január 11.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály 2013-ban felmérte a könyvtárak állománygyarapítási gyakorlatát, az elektronikus nyilvántartások használatát azzal a céllal, hogy javaslatot készítsen az állomány-nyilvántartás szabályozására. A helyzetfelmérő tájékozódás egy összefoglaló elkészítésével zárult.

2014. január 21.  Kulturális és közhasznú tartalmak internetes megjelenítése könyvtári környezetben címmel továbbképző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet. – A képzést új csoport számára nov. 11-i kezdéssel megismételték.

2014. január 22.  A Könyvtári Intézet honlapján a következő tájékoztatást tette közzé: „A Könyvtári Intézet a jogszabályok tükrében. A könyvtári intézetet az 1997. évi CXL. törvény hozta létre, a 60. § (3) bekezdésében meghatározva alapvető feladatait. Az 1/2007. (I. 9.) Kormányrendelet könyvtári intézetként a Könyvtári Intézetet jelölte ki. A nemzeti könyvtár alapító okirata tartalmazza a Könyvtári Intézet önálló név viselési jogát. A nemzeti könyvtár SzMSz-e tartalmazza a KI részletes tevékenységét. A kiemelt feladatokról szóló rendelettervezet a nemzeti könyvtárról szóló részben felsorolja a törvényben meghatározott feladatok körében a KI által végzendő tevékenységeket. – A KI jogállásáról szóló 6/2000. (III. 24.) NKÖM rendelet a fentiek és az államháztartási szabályok változása következtében kiüresedett, ezért tervezik hatályon kívül helyezését.” [Erre e kronológia összeállításáig nem került sor.]

2014. február 5.  A KI vezetőképző tanfolyamának első modulját indította Könyvtári vezetői ismeretek. I. Alapvető vezetési ismeretek címmel.

2014. február 5.  Webes kompetenciák a könyvtáros szakmában címmel indult tanfolyam a Könyvtári Intézet szervezésében.

2014. február 10.  Az EMMI Könyvtári és Levéltári Osztálya a Könyvtári Intézet bevonásával műhelybeszélgetést rendezett a KSZR ellátással kapcsolatos tervezési, szervezési és működtetési kérdések megvitatása, illetve a KSZR működésével kapcsolatos jó gyakorlatok megismertetése céljából. Az első KSZR műhelynapon Fehér Miklós osztályvezető A KSZR működése a fejlesztési tervek megyei összesítése nyomán címmel tartott előadást.

2014. február 10.  A Könyvtári Intézet Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári környezetben c. tanfolyamának indulása. – Az év folyamán a KI a képzést még két alkalommal megtartotta: ápr. 7-i, ill. szept. 30-i kezdéssel.

2014. február 17.  Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban címmel indított továbbképzési programot a Könyvtári Intézet, amelyet új csoport számára szept. 1-i kezdéssel megismételt.

2014. február 18.  Az év folyamán kétszer megtartott, Felkészülés a korszerű használóképzésre c. tanfolyam indításának első időpontja. A második képzés kezdőnapja okt. 20. volt.

2014. február 19.  Az országos könyvtári szaklapok (Könyv és Nevelés; Könyv, Könyvtár, Könyvtáros; Könyvtári Figyelő; Könyvtári Levelező/lap; Tudományos és Műszaki Tájékoztatás) szerkesztői találkozót tartottak, hogy egyeztessék, milyen hatással van a szaklapokra az NKA támogatásának megszűnése, ill. jelentős csökkenése, és mit tehetnek a szaklapok ebben a helyzetben. A résztvevők a folyamatos konzultáció érdekében megalapították A könyvtári lapok fórumát, melynek tagjai az országos könyvtári szaklapok szerkesztői, illetve képviselői: Bánkeszi Lajosné (3K), Berke Barnabásné (TMT), Csík Tibor (KN), Feimer Ágnes (KF), Fonyó Istvánné (TMT), Fülöp Ágnes (KLL), Hegyközi Ilona (KF), Kovács Katalin (KF), Mezey László Miklós (3K). A fórum működéséről a szerkesztők a szakfolyóiratokban és a szakmai levelezőlistákon hírt adnak. A fórum közleményei a Könyvtári Intézet honlapján is olvashatók lesznek. (A fórum közleményét márc. 11-én adta közre a Kataliston Hegyközi Ilona. A nyilatkozat megjelent a Könyvtári Figyelő 2014/1. számában.)

2014. március  Lezárult az Európai Bizottság által finanszírozott, három éven át tartó ENUMERATE projekt, amelynek magyar nemzeti koordinátora dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet munkatársa volt, aki egyben az Országos Széchényi Könyvtárt mint konzorciumi tagot is képviselte a projektben. A projekt célja az volt, hogy megbízható statisztikai adatokat gyűjtsön az európai országok digitalizálási és digitális megőrzési tevékenységéről, valamint a kulturális örökség online elérhetővé tételéről. Tóth Máté összefoglalóját a Könyvtári Figyelő 2014/4-es száma közölte, A kulturális örökség digitalizálása az Európai Unióban az ENUMERATE projekt eredményeinek tükrében címmel.

2014. március 11.  A Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamának második modulját indította Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói címmel.

2014. március 13.  Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben címmel, 60 órás továbbképző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet, amelyet okt. 2-i kezdéssel új csoport számára megismételt.

2014. március 18.  A Könyvtári Intézet Felkészülés a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére c. továbbképzési programját indította, majd nov. 4-i kezdéssel megismételte.

2014. március 19.  Az MKE konzultáció céljából közzétette Műhelynapok sorozat 2013–2014. Tézisek c. összeállítását, amelyet Fehér Miklós szerkesztett, a felhasznált háttéranyagok szerzői között pedig a KI munkatársai közül szerepelt Bánkeszi Lajosné, dr. Bartos Éva, dr. Nagy Attila és dr. Tóth Máté. A tézisek egyes elemei a 2012. nov. 22–23-án megrendezett Országos Könyvtári Konferenciát követően az MKE által szervezett Műhelynapok sorozat keretében tartott beszélgetéseken elhangzottakat tartalmazzák. A műhelybeszélgetések: Könyvtári hálózat, térségi ellátás (2013. nov. 19–20., Katona József Megyei Könyvtár, Kecskemét); Digitális írástudás (2013. nov. 26., OSZK); Olvasáskultúra – értő olvasás (2013. dec. 11., OSZK); A könyvtár szociokulturális funkciói (2014. jan. 28., OSZK); Innováció, kutatás, kutatásfejlesztés (2014. febr. 7., OSZK); Nemzeti kulturális értékek, határok nélküli ellátás (2014. febr. 18., OSZK).

2014. március 24.  A Könyvtári Intézet 60 órás továbbképzés indítására szerzett engedélyt Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára címmel.

2014. március 25.  Hatékony kommunikáció a könyvtárosi hivatásban címmel továbbképző tanfolyam indult a Könyvtári Intézetben.

2014. március 26.  A Könyvtári Intézet továbbképzést indított A fejlesztő biblioterápia alkalmazásának lehetőségei a gyerekkönyvtári munkában címmel, amelyet ősszel, okt. 1-i kezdéssel megismételt.

2014. március 31.  Web2-es készségek a mindennapi online információáramlásban című, 2012 novemberében engedélyeztetett tanfolyamát első ízben indította el a Könyvtári Intézet, majd ősszel, okt. 22-i kezdéssel megismételte.

2014. április 8.  Megjelent a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló új, 120/2014. (IV. 8.) Kormányrendelet, amelynek 6. § (2) bekezdése szerint „a nyilvános könyvtári jegyzék a rendelet hatálybalépését megelőző napon fennálló, a kormányzati portálon rögzített állapot szerinti tartalommal beépül az e rendelet alapján vezetett jegyzékbe.” A jegyzékre ezen a módon felvett könyvtárakat öt éven belül ellenőrizni kell, ami alapján a miniszter dönt a könyvtárnak a jegyzékben maradásáról vagy törléséről. A Könyvtári Intézet – amely az új rendelet 2. §-a alapján továbbra is közreműködik a jegyzék vezetésével kapcsolatos feladatok ellátásában – részt vett a vizsgálatra bevont szakértői lista összeállításában, a célvizsgálatokra való kijelölésben, a vizsgálat elektronikus kérdőívének összeállításában, illetve egy munkatársa felkérést kapott vizsgálat végzésére is.

2014. április 8–11.  Online irodalmi adatbázisok című továbbképző tanfolyamát tartotta meg a KI.

2014. április 10.  A Magyar Közlöny 2014/53. számában megjelent Az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelet, amelynek 8. § (3) bekezdése tartalmazza a Könyvtári Intézetnek a Kultv. 60. § (3) bekezdése szerinti szakmai szolgáltatások keretében ellátandó feladatait is. A rendelet a kihirdetését követő 15. napon, azaz ápr. 25-én lépett hatályba.

2014. április 22.  A Könyvtári Intézet elindította 60 órás továbbképző tanfolyamát A helytörténetírás módszerei, segédeszközei, a publikálás formái és lehetőségei; helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon címmel. A képzést ősszel, szept. 16-i kezdéssel megismételte.

2014. május 6.  Könyvtári partnerkapcsolatok (Belső partnerség, szervezeti kultúra és külső partnerség) címmel indított továbbképzést az Intézet.

2014. május 7.  A KI Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára címmel indított tanfolyamot.

2014. május 13.  Az EMMI meghirdette 2014. évi pályázatát a Minősített Könyvtár cím elnyerésére. A pályázati felhívást és a pályázati űrlapot a Könyvtári Intézet közzétette a honlapján. Az Intézet végezte a benyújtott pályázatok elbírálására vonatkozó eljárás technikai lebonyolítását. (A pályázatot ettől kezdve évente kiírták.)

2014. május 20.  Első alkalommal hirdetett pályázatot az EMMI a Könyvtári Minőségi Díjra. A pályázati felhívást és a pályázati űrlapot a Könyvtári Intézet közzétette a honlapján. Az Intézet végezte a benyújtott pályázatok elbírálására vonatkozó eljárás technikai lebonyolítását.

2014. május 20–23.  Zenei könyvtári ismeretek I. Zenei könyvtári alapismeretek című tanfolyamát tartotta ezeken a napokon a Könyvtári Intézet.

2014. május 22.  Az öt országos könyvtári szakfolyóirat szerkesztői nevében közös online kérdőív kitöltésére kérte fel a Katalist tagjait Kovács Katalin, a Könyvtári Figyelő felelős szerkesztője. A lapok profiljáról, az online felületükkel kapcsolatos olvasói igényekről és egyéb elvárásokról kívántak ilyen módon tájékozódni annak érdekében, hogy a szerkesztőségek újragondolhassák lapjaik jövőjét, megtervezhessék az elektronikus átállást. – A felmérés eredményét Jávorka Brigitta és Tóth Máté foglalta össze Válaszút előtt. Felmérés öt országos könyvtári folyóiratról címmel a Könyvtári Figyelő 2014/3-as számában.

2014. május 26–27.  Pécsett, a Tudásközpontban került sor a 2. KSZR műhelynapra, amelyen Fehér Miklós mb. osztályvezető KSZR 2013 címmel, Tóth Máté pedig Kulturális vidékfejlesztés, a kistelepülések kulturális szolgáltatásai a megyei hálózat szolgáltatásainak elérésével címmel tartott előadást.

2014. június 5.  A Könyvtári Intézet új, engedélyezett továbbképzési programja: Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet, történelem, jog) online adatbázisokkal (60 óra). Megújították az Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak – Special English Studies for Librarians c. 60 órás tanfolyam engedélyét is.

2014. június 17.  A Könyvtári Intézet a honlapján felhívást tett közzé az internet káros hatásai elleni, a kiskorúak védelmét lehetővé tevő szűrőprogram használatára. A javaslat azzal kapcsolatos, hogy 2014. szept. 1-jétől hatályossá válik a Kulturális törvénynek a szűrőprogram bevezetésére vonatkozó rendelkezése (1997. évi CXL. tv. 55. § (1a) bekezdés). – A felhívás megjelent a Könyvtári Levelező/lap 2014/6. és a Könyvtárvilág 2014/3. számában is.

2014. június 22.  A Könyvtári Intézet engedélyt kapott új, 60 órás, Interaktív portálok üzemeltetése könyvtári környezetben c. tanfolyamának indítására.

2014. június 24.  A Könyvtári Intézet honlapján publikálta Fehér Miklós „Könyvtárak az olvasókért, a közösségekért. Könyvtári jó gyakorlatok, avagy mit tehetnek és tesznek a könyvtárak az olvasókért, a közösségfejlesztésért” című összeállítását.

2014. július  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály kérdőíves felméréssel kereste fel a nyilvános könyvtári jegyzéken szereplő városi könyvtárakat, hogy a kérdésekre adott válaszok alapján megvizsgálja helyzetüket (gyűjtemény, infrastruktúra, humán erőforrások, a jövőre vonatkozó várakozások). A felmérés eredményeit Tóth Máté és Jávorka Brigitta A városi könyvtárak helyzete c. tanulmányukban összegezték a Könyvtári Figyelő 2016/2-es számában.

2014. július 22.  A Könyvtári Intézet A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer című, 60 órás továbbképzési programjának engedélyezése.

2014. július 25.  Az Intézet honlapján új oldalt hoztak létre a könyvtári jó gyakorlatok bemutatására. Elsőként azt az összeállítást tették közzé letölthető formában, amelyet a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály munkatársai három jó gyakorlatról készítettek az elmúlt hónapokban.

2014. július 28.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály jelentést készített az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya számára A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) működésének legfontosabb jellemzői a megyei könyvtárak 2013. évi beszámolói és legfontosabb tervadatai alapján címmel.

2014. augusztus 29.  A Könyvtári Intézet ebben az évben is elindította két féléves, OKJ-s segédkönyvtáros-képzését.

2014. augusztus vége  A KI az NKA támogatásával folytatta a határon túli magyar könyvtárosok számára szervezett továbbképzések programját. Az első képzés augusztus végén zajlott le, a program november közepéig tartott. – A pélmonostori (Horvátország) könyvtárban megtartott továbbképzés témája a könyvtár mint közösségi tér, előadója pedig Fehér Miklós volt. Érsekújváron (Szlovákia) október közepén lezajlott képzés témája: Hatékony kommunikáció könyvtári környezetben. Az első beregszászi (Kárpátalja) képzés címe: Szín – Tér/Tár – Könyvtár, előadója: Vraukóné Lukács Ilona (a nyíregyházi megyei könyvtár munkatársa).

2014. szeptember  A Könyvtári Intézet megkapta az engedélyt Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben c., 60 órás továbbképzési programjára.

2014. október 3.  Elkészült a könyvtárak leltározási gyakorlatáról 2013-ban elkezdett és 2014-ben befejezett vizsgálatról a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály munkatársai által összeállított jelentés.

2014. október 8.  A K2 kísérleti műhely nevű rendezvénysorozat keretében Digitalizálás és elektronikus hozzáférés címmel rendezett program, amelynek előadói, Káldos János (OSZK) és Bánki Zsolt (Petőfi Irodalmi Múzeum) a digitalizálással kapcsolatos hazai problémákról beszéltek, majd két sikeres hazai projektet mutatott be Sándor Ákos (Szegedi Tudományegyetem) és Burmeister Erzsébet (Miskolci Egyetem).

2014. október 11–14.  A Könyvtári Intézet megtartotta A kulturális örökség védelme 1850 előtti dokumentumok esetében – lehetőségek és feladatok a könyvtárakban c. továbbképző tanfolyamát.

2014. október 13.  A Könyvtári Intézet elindította az év nyarán engedélyezett 60 órás továbbképző tanfolyamát A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer címmel.

2014. október 16.  Gerő Gyula összeállításában megjelent a Magyar könyvtártörténeti kronológia c. adattár 2008–2010, Pótlások és javítások 996–2007 c., negyedik kötete.

2014. október 20.  Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment címmel elindult a Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamának harmadik modulja.

2014. október 26–27.  Győrben, a Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér rendezte meg a 3. KSZR műhelynapot. A hat előadó egyike Fehér Miklós volt, aki Közadatok közlése. Közadatok – KSZR adatok a megyei könyvtár és a szolgáltató hely honlapjain címmel tartotta meg előadását, amelyben a májusban és októberben végzett vizsgálat eredményeit foglalta össze.

2014. november  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály megkezdte a statisztikai munkacsoport újjászervezését azzal összefüggésben, hogy a statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos elvárások 2014-ben jelentősen megváltoztak egyrészt új jogszabályok (30/2014, ill. 51/2014 EMMI rendeletek) megjelenése, másrészt a könyvtári tevékenység, a szolgáltatások, az adathordozók változásai következtében.

2014. november 3.  A KI Konnektivizmus – hálózati tudásépítés a könyvtárosok gyakorlatában címmel indított továbbképző tanfolyamot.

2014. november 5.  Az OSZK 1934 és 1945 közötti főigazgatója, Fitz József halálának 50. évfordulója alkalmából „… szolgálat az utolsó leheletig” címmel nyílt kiállítás a katalógustérben. A Könyvtártudományi Szakkönyvtár szervezésében megvalósított kiállítást dr. Tüske László főigazgató nyitotta meg.

2014. november 11.  A Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamának utolsó, negyedik modulját indította Könyvtári vezetői ismeretek. IV. A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének módszerei címmel.

2014. november 19.  A Könyvtári Intézet szakmai műhelynapot rendezett az OSZK dísztermében Az iskolai közösségi szolgálat fogadása a könyvtárakban címmel, amelyen a hat meghívott előadó a középiskolások kötelező iskolai közösségi szolgálatával kapcsolatos szervezési kérdéseket, illetve tapasztalatokat, példákat mutatta be.

2014. november 26.  Az EMMI felkérésére alakult MKE–IKSZ munkacsoport, amely a könyvtárosi életpályamodell kidolgozására jött létre, Életpálya konferencia keretében mutatta be a kialakított modellkoncepciót, amelynek elkészítését a Könyvtári Intézet adat- és információszolgáltatással segítette.

2014. december 2.   A Könyvtári Intézet közzétette a 2015. évi képzési tervét.

2014. december 2.  A Könyvtári Intézet újabb, 60 órás modult dolgozott ki Zenei könyvtári ismeretek c. képzési programjához: III. Feltárás – tájékoztatás – új technológiák a zenei könyvtárakban címmel.

2014. december 2–5.  A KI megtartotta szeptemberben engedélyezett, 30 órás továbbképző tanfolyamát Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben címmel.

2014. december 3.  A Könyvtári Intézet a K2 kísérleti műhely sorozat keretében megtartott, Nyílt hozzáférés című rendezvényének előadói a nyílt hozzáférés mozgalom hazai kutatási eredményeiről és gyakorlatáról számoltak be.

2014. december 10.  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály képzőhelyi értekezletet szervezett a segédkönyvtáros-képzésben részt vevő könyvtárak vezetői és tanfolyamfelelősei számára, amelynek témái: a segédkönyvtáros-képzés engedélyeztetési folyamatának és írásbeli vizsgatételeinek tapasztalatai, a képzési díj konszenzuson alapuló emelése.

2014. december 31.  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály az év folyamán 13 alkalommal, 8 határon túli helyszínen (Beregszász, Csíkszereda, Érsekújvár, Lendva, Pélmonostor, Sepsiszentgyörgy, Somorja, Zenta) bonyolított le 8, 16, 24 órás képzéseket.

2015  Az év folyamán a Könyvtári Intézet aktívan részt vett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ által koordinált Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program tervezésének és szakmai-módszertani megalapozásának támogatása a program eredményességének növelése érdekében című pályázat (TÁMOP-7.2.1-11/K-2014-0001) szervezésében. A projektben három szakterület – múzeum, könyvtár, közösségi művelődés – bevonásával tanulmányok készültek. A könyvtári területre vonatkozó, a szentendrei Skanzen honlapján publikált tanulmányok zöme az OSZK és a KI munkatársaink munkája.

2015. január 6. és 7.  A Könyvtári Intézet egymás utáni napokon indította el két csoport számára a Konfliktushelyzetek hatékony kezelése könyvtári környezetben című továbbképző tanfolyamát.

2015. január 14–15.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály munkatársa az Egerben tartott 4. KSZR műhelynapon rövid tájékoztatót tartott arról a 2014 decemberében végzett kérdőíves felmérésről, amelynek keretében a megyei könyvtáraktól adatokat kértek a KSZR szolgáltató helyeken végzett képzésekről és rendezvényekről. A vizsgálatról szóló jelentést Somogyi József készítette A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer (KSZR) keretében működő könyvtári szolgáltatóhelyek közösségi szerepe. Összegzés a lakosságot célzó rendezvényekről és képzésekről címmel.

2015. január 16.  Az MKE Társadalomtudományi Szekciójának rendezvényén Ungváry Rudolf mutatta be Gerő Gyula Magyar könyvtártörténeti kronológia c. művének 4. kötetét (2008–2010, Pótlások 996–2007), és beszélgetett a szerzővel. A könyvbemutató után a szekció tagjai számára a Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársai vezetést tartottak a Fitz József emlékére, halálának 50. évfordulója alkalmából általuk rendezett kiállításon.

2015. január 20.  A Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamának első, Könyvtári vezetői ismeretek. I. Alapvető vezetési ismeretek című modulját indította.

2015. február 18.  A Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamának második, Könyvtári vezetői ismeretek. II. Gazdálkodási és pénzügyi ismeretek, a teljesítménymérés könyvtári mutatói című moduljának kezdőnapja.

2015. március 5.  Újabb kérdőíves felmérést indított a digitalizálásról az ENUMERATE projekt, amire Tóth Máté hívta fel a könyvtárak figyelmét a Kataliston.

2015. március 9.  A Könyvtári Intézet először indította el zenei továbbképző tanfolyamának 3. részét, a 60 órás Zenei könyvtári ismeretek III. Feltárás – tájékoztatás – új technológiák a zenei könyvtárakban c. programot 11 hallgató számára.

2015. március 10.  Az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya munkacsoportot állított fel a jogszabály-módosítások előkészítésére, amely e napon tartotta meg első ülését. A két megújítandó rendelet az állomány-nyilvántartásról és leltározásról szóló 3/1975. KM-PM együttes rendelet, illetve a kötelespéldány-szolgáltatásról szóló 60/1998. Korm. rendelet. Ezek megújítása előtt szükséges volt a Kulturális törvény módosítása is, hogy kellően megalapozza az új rendeleteket. A törvénymódosítást előkészítő munkacsoportban a Könyvtári Intézet részéről Bánkeszi Katalin és Fehér Miklós vett részt.

2015. március 16.  A Könyvtári Intézet EMMI által támogatott új könyvtári adattárához, a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisához kapcsolt adminisztrációs felülethez az Intézet minden magyarországi könyvtárnak biztosított hozzáférést. – A minisztérium Közgyűjteményi Főosztálya Könyvtári és Levéltári Osztályának felkérésére a Könyvtári Intézet az adminisztrációs felületen elhelyezett kérdőívvel felmérést végzett a szakmai munkakörökben dolgozó könyvtárosok létszámáról, a várható nyugdíjazásokról és a státuszok betölthetőségéről, annak érdekében, hogy valamennyi szakmai végzettség szintjén prognosztizálható legyen a következő évtizedben a munkaerőpiaci kereslet, ill. hogy adatokat nyerjenek a könyvtáros életpályamodell munkálataihoz.

2015. március 17.  Teszt jelleggel elérhetővé vált a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisa, amely a Nyilvános Könyvtárak Adatbázisa és a Minerva Gyűjtőköri Adatbázis teljes összevonásával jött létre, illetve több évre visszamenően tartalmazza a könyvtárak éves statisztikai adatait is. Az adatbázis keresőfelületét úgy alakították ki, hogy a könyvtárlátogatók és könyvtárosok számára egyaránt könnyen kezelhető legyen, és mindkét célcsoport könnyedén megtalálhassa az őt érdeklő adatokat. A használók visszajelzéseinek figyelembevételével kialakított végleges verzió bemutatására április 1-jén, a Networkshop konferencián került sor.

2015. március 19.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársai létrehozták a Könyvtárosok Dolgozószobája nevű csoportot a Facebookon, amely a KSZK virtuális olvasótermeként kíván tájékoztatni a könyvtárban és a Könyvtári Intézetben zajló munkákról. A könyvtári szakmai információk és érdekességek mellett interaktív felületet is kínáltak szolgáltatásaikhoz.

2015. március 24–27.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetői ismeretek. III. Korszerű emberi erőforrás menedzsment című tanfolyamán 17 hallgató vett részt, szemben az I-II. modult látogató 24 fővel.

2015. március 26.  Az IKSZ az FSZEK Központi Könyvtárában rendezte meg a 2015. évi Internet Fiesta záró konferenciáját, amelyen dr. Tóth Máté is tartott előadást Közösségépítés a könyvtár virtuális és fizikai tereiben címmel.

2015. március 30.  Megújult külsővel és új szolgáltatásokkal jelentkezett a Könyvtári Intézet munkatársai által szerkesztett Gyermekirodalmi adatbázis, amelynek célkitűzése nem változott: a válogatás a magyar nyelven megjelent gyermekirodalom legjavát tartalmazza rövid annotációk kíséretében, ezáltal hasznos kalauza lehet könyvtárosoknak, szülőknek, óvónőknek, tanítóknak és gyermekolvasóknak.

2015. március 30.  A Könyvtári Intézet Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára címmel indított továbbképző tanfolyamot.

2015. április 8.  A Könyvtári Intézet a K2 sorozatban Vállalati könyvtári innovációk címmel rendezett konferenciát az OSZK dísztermében, amelyen „azok a legújabb vállalati fejlesztések mutatkoznak be, amelyekkel a közgyűjtemények szolgáltatásai korszerűsíthetők. A vállalati könyvtárak sok tekintetben mintát és új utakat mutathatnak a közpénzből működtetett intézményeknek, hogy miként lehet eljutni a »szükséges rossz« státusztól a nélkülözhetetlenségig” – ahogy a konferencia meghívójában olvasható.

2015. április 13.  Sipos Magdolna közzétette a Kataliston a „Könyvtári Figyelő előfizetésének népszerűsítésére alakult könyvtárosok csoportjá”-nak ápr. 10-én megfogalmazott felhívását, amelyet az évek óta finanszírozási gondokkal küszködő lap érdekében állítottak össze, hogy megmentsék „a hazai könyvtárügy mértékadó folyóiratát”. (A lap ebben az évben ünnepelte 60. »születésnapját«.)

2015. április 14–17.  A Könyvtári Intézet megtartotta Online irodalmi adatbázisok c. továbbképző tanfolyamát.

2015. május 6.  Könyvtári vezetői ismeretek. IV. A minőségirányítás kialakítása és értékelése, a minősített könyvtári cím elnyerésének módszerei címmel indította a Könyvtári Intézet vezetőképző tanfolyamának utolsó, 30 órás modulját.

2015. május 19.  A Könyvtári Intézet elindította A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer című, 60 órás továbbképző tanfolyamát, amelyet ősszel, okt. 21-i kezdéssel új csoport számára megismételt.

2015. május 20.  A K2-es kísérleti műhely ez évben is megrendezte Egyetemi technológiai kutatások c. rendezvényét, amelyen a hazai egyetemek tehetséges fiataljai mutatták be könyvtári technológiai vagy technológiák használatával kapcsolatos kutatásaikat. Az előadókat az informatikus könyvtáros képzőhelyek tanszékvezetőinek és intézményigazgatóinak ajánlásai alapján választották ki.

2015. május vége  Az Európai Unió tagországainak RECIPH nevű, olvasáskutatási projekteket összehangoló projektje nyitó értekezlete zajlott le Le Mans-ban (Franciaország). A Könyvtári Intézet az év folyamán a projekt számára tájékoztató anyagot készített a hazai olvasáskutatási eredményekről.

2015. június 22.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály K 1.0 Könyvtár és közösség. Hagyományos könyvtári értékek – modern szemlélet címmel „műhelynap-sorozatot” indított, amelynek első rendezvényét e napon tartották Hogyan érjünk el a közönségünket? A közönségkapcsolati munka gyakorlata címmel az OSZK dísztermében.

2015. június 23.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály kérdőíves felmérésen alapuló adattáblát szolgáltatott Magyarország településeinek könyvtári ellátási helyzetéről az EMMI Közgyűjteményi Főoszálya számára. A feladatot az 1631/2014. (XI. 6.) kormányhatározat alapján a Digitális Nemzet Fejlesztési Program (DNFP) megvalósításának támogatására kapta az Intézet.

2015. június 23.  Az IKSZ megyei könyvtári tagozatának ülésén a Könyvtári Intézet bemutatta a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisát.

2015. június 29.  Elkészült és a Könyvtári Intézet honlapján megjelent a magyarországi könyvtárak 2014-es statisztikája (minden könyvtár minden szolgáltatott adata).

2015. június 30.  A Könyvtári Intézet ebben az évben két új tanfolyami tematikájára kapott indítási engedélyt: Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására (60 óra); Könyvtári partnerkapcsolatok (szervezeti kultúra, szakmai önismeret) (30 óra).

2015. július 16.  A Könyvtári Intézet két folyóiratának, a Könyvtári Figyelőnek és a Könyv, Könyvtár, Könyvtárosnak a szerkesztői a Kataliston keresztül értesítették előfizetőket és olvasóikat a 2015-ös lapszámok megjelenésének várható jelentős késéséről, aminek az oka az OSZK nyomdai közbeszerzésének elhúzódása volt.

2015. július 16–18.  Az MKE 47. vándorgyűlése Szolnokon, amelyet az MKE Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezete a Szolnoki Főiskola, valamint a Verseghy Ferenc Megyei Könyvtár és Közművelődési Intézmény közreműködésével rendezett meg, A minőség dinamikája: a fejlődő könyvtár címmel. – A Bibliográfiai Szekció programjában Bánkeszi Katalin KI-igazgató tartott előadást Az ELDORADO oktatási anyagai, képzési programjai témakörben. – A Jogi Szekció programjában dr. Amberg Eszter, az OSZK Jogi és Igazgatási Osztály főkönyvtárosa, jogásza tartott előadást Eldorado – különös tekintettel a szerzői jogra és a nyílt hozzáférésre címmel.

2015. augusztus 31.  A Könyvtári Intézet két féléves segédkönyvtáros-képzésének nyitónapja.

2015. szeptember  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársai az OSZK főigazgatójának kérésére szakirodalmi szemlét készítettek Nemzeti könyvtárak új épületei címmel. (Olvasható az OSZK 2015. évi beszámolójának mellékleteként.)

2015. szeptember 17.  A Kossuth rádió Napközben c. műsorában a települési könyvtárak szolgáltatásairól, gazdálkodásáról, a településen betöltött szerepéről beszéltek. A műsor egyik meghívott vendége Fehér Miklós, a KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának vezetője volt.

2015. október  Lezárták az Ajánlás a könyvtári minőségirányítás bevezetésére c., a Könyvtári Minőségügyi Bizottság által készített dokumentum kéziratát, amely később, 2017-es megjelenési évvel került ki a Könyvtári Intézet honlapjára.

2015. október 5–6.  Együttható – Közösségfejlesztés a múzeumokban, a könyvtárakban és a közművelődési intézményekben címmel szakmai konferenciát szervezett a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ, a Nemzeti Művelődési Intézet és a Könyvtári Intézet, amelynek az esztergomi Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központ adott helyet.

2015. október 14.  Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága közzétette a nyilvános könyvtárak jegyzékének aktualizált változatát, amely elérhető a minisztérium honlapján, illetve letölthető a Könyvtári Intézet honlapjáról. Nyomtatott verziója a Hivatalos Értesítő 59. számában, nov. 30-án jelent meg.

2015. október 14.  A KI 60 órás továbbképző tanfolyamot indított Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására címmel.

2015. október 19.  Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak – Special English Studies for Librarians címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2015. október 19.  „Egyedül nem megy” – Könyvtárak és integrált könyvtári rendszerek együttműködése a sikeres ODR-szolgáltatásért címmel tartották meg az Országos Dokumentum-ellátási Rendszer 15. konferenciáját Tatabányán, a József Attila Megyei és Városi Könyvtár rendezésében. Bánkeszi Katalin összefoglalta az országos rendszerek jövőképét a MOKKA-ODR az országos szolgáltatások rendszerében című előadásában.

2015. november 11–12.  A Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer hatékony működtetése és a szolgáltatások népszerűsítése címmel Zalaegerszegen, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár szervezésében került sor a 6. KSZR Műhelynapra, amelynek egyik előadója Fehér Miklós volt, A KSZR szolgáltatások népszerűsítése című előadásával.

2015. november 20.  Jávorka Brigitta, a KI munkatársa, a Pécsi Tudományegyetem hallgatója Az információs műveltség fejlesztésének lehetőségei: tapasztalatok a könyvtárbuszon c., első helyezést elért OTDK dolgozatával Pro Scientia Aranyérmet nyert, és megkapta a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalának különdíját is, amelyet a dolgozatban feltárt innovációs értékek alapján érdemelt ki.

2015. november 25.  Az OSZK házi ünnepségén a Széchényi-emlékérmet Hegyközi Ilona, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetője kapta.

2015. november 26.  A Könyvtári Intézet a honlapján nyilvánosságra hozta 2016. évi képzési tervét, amelyet Hangodi Ágnes a Kataliston is közreadott.

2015. december  A Könyvtártudományi Szakkönyvtárban szakfelügyeleti vizsgálat folyt.

2016  Az év során az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya, illetve a Könyvtári és Levéltári Osztály felkérésére a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályon mintegy 30 háttérelemzés készült, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár pedig tíz alkalommal szolgáltatott adatokat, információkat, végzett irodalomkutatást, készített szakirodalmi szemlét.

2016  A Könyvtári Intézet az FSZEK felkérésére szakmai közreműködőként részt vett az Országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztés (EFOP-3.3.3-VEKOP/16) projektben: részvétel a megvalósíthatósági tanulmány összeállításában (helyzetelemzés a magyar könyvtárügyről), képzési program összeállítása a koordinátorok 60 órás akkreditált továbbképzéséhez, összefoglaló készítése a lehetséges alapkutatásokról és a projektben részt vevő települések kiválasztásának szempontrendszeréről.

2016. január 12.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály és az MKE a K 1.0 könyvtár és közösség műhelynapsorozat keretében Fenntartható kistérségfejlesztés – közösségépítés címmel szakmai napot rendezett az OSZK dísztermében.

2016. január 18.  Engedélyezték a Könyvtári Intézet két képzési programját: A korszerű helyismereti munka alapjai (60 óra); Könyvtári vezetési ismeretek (120 óra). Az utóbbi a korábban négy önálló modulban szervezett tanfolyam „egybegyúrásával” jött létre.

2016. január 26.  A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás c., EFOP-1.3.1-15 kódszámú pályázati felhívás. A pályázatra a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM-MOKK), a Nemzeti Művelődési Intézet (NMI) és az OSZK konzorciuma nyújthatott be támogatási kérelmet, az SZNM konzorciumvezetésével. – 2016. június 6-án a három intézmény konzorciumi megállapodást kötött. – Az OSZK részéről a projekt felelőse Fehér Miklós, a KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának vezetője lett.

2016. február 24.  Az MKE Pest Megyei Szervezete az OSZK-ban tartotta meg közgyűlését. A program keretében Jávorka Brigitta és Tóth Máté a városi könyvtárak helyzetéről adtak gyorsjelentést.

2016. február 26.  Az Országos Könyvtári Szabványosítási Bizottság kérésére a Könyvtári Intézet márc. 7-ig tartó kérdőíves felmérést végzett a könyvtárakban folyó tartalmi feltárásról, az ehhez használt eszközökről, különös tekintettel az ETO-ra. A vizsgálat eredményeit a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2016/6. számában tették közzé (Bognár Noémi Erika – Tóth Máté: Tartalmi feltáró eszközök használata a magyarországi könyvtárakban).

2016. március 9.  Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet, történelem, jog) online adatbázisokkal címmel továbbképző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2016. március 9.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetési ismeretek címmel indított tanfolyamot, amelyen 24 hallgató vett részt.

2016. március 31.  Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkársága közzétette a nyilvános könyvtárak aktualizált jegyzékét, amely letölthető volt a Könyvtári Intézet honlapjáról is.

2016. április 4.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár és az MKE Társadalomtudományi Szekciója könyvbemutatót szervezett a KSZK olvasótermében Hajnal Ward Judit, az Egyesült Államokban élő magyar könyvtáros Nyitott könyvtár. Tanulmányok, esszék című, a Kalligram kiadó által 2015-ben megjelentetett gyűjteményes kötetéről. A szerzővel Kovács Katalin, a Könyvtári Figyelő főszerkesztője beszélgetett.

2016. április 12.  A Könyvtári Intézet A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer c. tanfolyamának indulása. – A képzést ősszel, okt. 20-i kezdéssel, új csoport számára újra megtartották.

2016. április 19.  A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár által rendezett, Informálni-Integrálni-Inspirálni – Közkönyvtárak a XXI. században c. konferencián Tóth Máté előadásában a közkönyvtárak közösségépítő dimenziójára tért ki, romániai, horvátországi, norvég és itthoni példák alapján.

2016. április 30.  Lezárult a határon túli magyar könyvtárosok továbbképzésének 2015/2016. évi szakasza. – A Könyvtári Intézet a NKA támogatásával 2015 őszétől folytatta a határon túli magyar könyvtárosok számára szervezett továbbképzések programját. Az első képzés 2015. szeptember elején zajlott le, a program 2016. április végéig tartott.

2016. május 23.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár és az MKE Társadalomtudományi Szekciója könyvbemutatót műhelybeszélgetést rendezett a KSZK olvasótermében Sipos Anna Magdolna – Varga Katalin – Egervári Dóra: Net!   Mindenekfelett? Kompetenciák a digitális univerzumban (PTE FEEK Könyvtár- és Információtudományi Intézet, 2015.) című e-kötetének megjelenése alkalmából. A kötetet Koltay Tibor (SZIE) mutatta be, és ő vezette a beszélgetést is, amelynek résztvevői a szerzőkön kívül Csík Tibor (OPKM), Kerekes Pál (ELTE) és Tószegi Zsuzsanna (ELTE) voltak.

2016. május 31.  A miskolci II. Rákóczi Ferenc Megyei és Városi Könyvtár, valamint a Miskolci Egyetem Könyvtár, Levéltár, Múzeum A jövő könyvtára felé… címmel rendezvénysorozatot indított. A miskolci egyetemi könyvtár tanácstermében lebonyolított első rendezvényen dr. Tóth Máté, a Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának munkatársa, a Pécsi Tudományegyetem adjunktusa tartott vitaindító előadást a könyvtári paradigmaváltásról és a hibrid könyvtárról.

2016. június 6.  A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Oktatási Képzési Központja, a Nemzeti Művelődési Intézet és az OSZK ünnepélyes keretek között aláírta azt a konzorciumi megállapodást, amelynek célja, hogy a résztvevők a Széchenyi 2020 program keretében megjelent Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című EFOP-1.3.1-15 kódszámú felhívásra támogatási kérelmet nyújtsanak be, és annak elnyerése esetén a benne foglalt célt közös együttműködéssel megvalósítsák. A Cselekvő közösségek program célja, hogy a kulturális intézményrendszer egyedi eszközeivel szakmai-módszertani támogatást nyújtson a települések és azok kulturális intézményei, civil szervezetei számára társadalmi kohéziót erősítő, kulturális közösségfejlesztési folyamatok megvalósításához. Az Országos Széchényi Könyvtár, és ezen belül a Könyvtári Intézet részvétele a projektben – a megyei könyvtárak bevonásával – hozzájárul a társadalmi kohéziót erősítő közösségfejlesztési folyamatok katalizálásához, a XXI. századi innovatív, közösségben gondolkodó, így fenntartható társadalom és gazdaság létrehozásához.

2016. június 14.  Somogyi József statisztikai referens a Könyvtári Intézet honlapján közzétette a 2015. évről szóló könyvtári statisztikai adatokat tartalmazó táblázatot.

2016. június 16.  A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya a K 1.0 műhelynap-sorozata keretében Fogalmak, adatgyűjtési eljárások a könyvtári statisztikában címmel információs napot szervezett, amelyre az OSZK dísztermében került sor. (A rendezvényről a Bognár Noémi Erika, Fehér Miklós és Somogyi József által készített összefoglalót a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2016. augusztusi száma publikálta.)

2016. június 30.  Bánkeszi Katalin lemondása miatt az OSZK főigazgatója a Könyvtári Intézet vezetésével dr. Hangodi Ágnes osztályvezetőt bízta meg, először szeptember 30-ig, majd a megbízást meghosszabbították az új igazgató kinevezéséig. Bánkeszi Katalin címzetes igazgatóként az Intézet kötelékében maradt.

2016. július 8.  A Könyvtári Intézet Kiadványszerkesztés könyvtári környezetben címmel, 90 órás időkeretben újította meg korábbi tanfolyamát.

2016. augusztus 18.  Augusztus 20-a alkalmából a Pesti Vigadóban rendezett ünnepségen Szinnyei József-díjat kapott Bánkeszi Lajosné (Bánkeszi Katalin), a Könyvtári Intézet címzetes igazgatója.

2016. augusztus 23.  A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című EFOP-1.3.1-15 kódszámú felhívásra benyújtott pályázat támogatásáról döntött az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága.

2016. augusztus 31.  A szerzői jog a könyvtárakban című, 30 órás továbbképző tanfolyamra szerzett engedélyt a Könyvtári Intézet. A képzés 12 kontaktórából és 18 óra távoktatásból áll.

2016. szeptember 1.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár vezetőjévé a főigazgató Fazokas Eszter osztályvezető-helyettest nevezte ki. Elődje, Hegyközi Ilona nyugdíjba vonult.

2016. szeptember 5.  A Könyvtári Intézet 450 órás, segédkönyvtáros-képző tanfolyamot indított.

2016. szeptember 9.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály a K 1.0 műhelynap-sorozat keretében a könyvtári jogszabályok változásai, értelmezése témakörében szervezett információs napot A megváltozott könyvtári jogszabályok címmel. A rendezvényen szakértőként dr. Kenyéri Katalin, az EMMI Könyvtári és Levéltári Osztályának könyvtári és jogi szakreferense vett részt.

2016. szeptember 15.  Szentendrén, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban, dr. Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár jelenlétében a konzorciumi tagok ünnepélyesen aláírták a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás c., három évig tartó projekt indulásáról szóló dokumentumot. – A projektet három szakterület (múzeum, könyvtár, közművelődés) vezető intézményeinek, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (MOKK), az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. (NMI Nkft.) és az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) konzorciuma valósítja meg. Az együttműködés célja a kulturális intézményi hozzáférés elősegítése háromszáz kistelepülésen a hátrányos helyzetben élők számára. Az uniós forrásból, hárommilliárd forintból megvalósítandó program keretében hetvenkét mentorból álló, tizennyolc megyére kiterjedő hálózatot hoznak létre, amely segítséget nyújthat a közösségfejlesztésben.

2016. szeptember 16.  A Cselekvő Közösségek (CSK) projekt hivatalos kezdőnapja. A projekt 3 éven át, 2019. szept. 15-ig tart. Az OSZK főigazgatója a Könyvtári Intézetet bízta meg projektfeladatok ellátásával.

2016. szeptember 16.  Mivel Fehér Miklós, a KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztályának vezetője lett a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt könyvtári területének szakmai vezetője, az osztály vezetésére dr. Tóth Máté kapott megbízást.

2016. október 12.  A Könyvtári Intézet Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazása címmel indított továbbképző tanfolyamot.

2016. október 18.  A Könyvtári Intézet Könyvtári szakértői ismeretek c. tanfolyamának első napja.

2016. november 9. és 22.  Az MKE az OSZK-ban rendezte meg konferenciáját Fejlesztés, fenntarthatóság, esély az IFLA-trendek és a Lyoni Deklaráció tükrében címmel. Az első napon tartott előadást dr. Hangodi Ágnes a Nemzeti Infokommunikációs Stratégia 2014–2020-ról, amelynek egyik alappillére a digitális írástudás fejlesztése, amiben a könyvtárak kiemelt szerepet játszanak.

2016. november 19.  A Magyar Közlöny 2016/158. számában megjelent a 314/2016. (X. 19.) Korm. rendelet az Országos Könyvtári Kuratóriumról szóló 165/1999. (XI. 19.) Korm. rendelet módosításáról. – A rendelet a Könyvtári Intézetre vonatkozó rendelkezéseket változatlan formában tartalmazza.

2016. november 21.  A Könyvtári Intézet honlapján közzétették az Intézet 2017. évre szóló képzési tervét.

2016. december 1.  Mezey László Miklós, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat szerkesztője nyugdíjba vonult. A lap 2017. januári számában még szerkesztőként szerepel a neve, együtt utódjáéval, Béres Juditéval.

2016. december 5.  A Cselekvő Közösségek projekt keretében a Könyvtári Intézet feladata volt egy kétnapos szakmai műhely megszervezése a módszertani fejlesztésben résztvevők számára. Ezt két egynapos projektre bontották. Az első napon, Szentendrén a módszertant fejlesztő szakértői csoportok megismerkedtek egymás munkájával és eredményeivel. (Lásd 2017. márc. 6. is.)

2016. december 5.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár és az MKE Társadalomtudományi Szekciója könyvbemutatót tartott a KSZK olvasótermében a Research 2.0 című, a londoni Chandos kiadónál megjelent könyv két hazai szerzője, Koltay Tibor és Z. Karvalics László részvételével, Fodor János közreműködésével.

2016. december 13.  Értesítés jelent meg a Katalisten arról, hogy a Könyvtári Figyelő 1955 és 1989 közötti évfolyamainak digitalizált változata is bekerült az Elektronikus Periodika Archívumba (EPA), ahol az 1990-től megjelent évfolyamok már 2004 óta hozzáférhetők. – A hírben szó van az 1934–1935-ben kiadott Könyvtári Szemle c. folyóirat digitális másolatának a szolgáltatásáról is, amely szintén a Könyvtártudományi Szakkönyvtár kezdeményezésére került be az archívumba.

2016. december 31.  A Könyvtári Intézet az év folyamán 8-féle továbbképző tanfolyamot rendezett határon túli könyvtáraknak, 8 helyszínen (Komárom, Lendva, Sepsiszentgyörgy, Nagyszőlős, Somorja, Csíkszereda, Pélmostor, Ipolyság).

2017. január 1.  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros új szerkesztője Béres Judit.

2017. február 2.  A Könyvtári Intézet Felkészülés az iskolai közösségi szolgálat fogadására a közgyűjteményekben címmel tartott továbbképző tanfolyamot. Ezt nov. 28-i kezdőnappal megismételte.

2017. február 7–8.  A Könyvtári Intézet megtartotta új, A szerzői jog a könyvtárakban című továbbképző tanfolyamát, amelyet az év során kétszer (júl. 3–4-én, ill. nov. 2–3-án) megismételt. A három tanfolyamon összesen 68 hallgató vett részt.

2017. február 28.  Aláírták a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárral az EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-0001 Az én könyvtáram kiemelt projekt együttműködési megállapodását. Ez az egyik része a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum által összefogott Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek című projektnek. A Könyvtári Intézet az együttműködési megállapodás alapján szakmai konzulensként vesz részt a 2017–2019 között megvalósuló projektben. (Ld. 2016 és 2017. május–december is.)

2017. március 1.  A korszerű helyismereti munka alapjai címmel rendezett továbbképző tanfolyamot az Intézet. – Ezt a képzést nov. 21-i kezdéssel új csoport számára megismételte.

2017. március 2.  A Könyvtári Intézet Könyvtári szakértői ismeretek c. tanfolyamának első napja. – A képzést szept. 20-i kezdéssel is megtartották.

2017. március 6.  A Könyvtári Intézet módszertani szakmai műhelynapot szervezett a Cselekvő Közösségek projekt keretében. (Lásd 2016. dec. 5. is.)

2017. március 7.  A Könyvtári Intézet Könyvtári vezetési ismeretek címmel indított 120 órás, ápr. 21-ig tartó tanfolyamot 26 hallgató számára.

2017. április 12.  A folyamatosan frissülő Gyermekirodalmi adatbázisban szereplő könyvekből ajánlót készített a tavaszi szünetre Tóth Andrea, az adatbázis szerkesztője. – Az év folyamán ajánló készült a nyári és a karácsonyi szünetre is.

2017. május–december  Az én könyvtáram kiemelt projekt keretében módszertani fejlesztéseket is végrehajtottak négy fejlesztési irányban. A jelzett időszakban a programban négy szakmai műhely működött, amelyekben a Könyvtári Intézet munkatársai (Béres Judit, Tóth Máté, Jávorka Brigitta) is közreműködtek.

2017. május 1.  Az EMMI Kultúráért Felelős Államtitkárságának jóváhagyása mellett az OSZK főigazgatója, dr. Tüske László öt évre Fehér Miklóst nevezte ki a Könyvtári Intézet igazgatójának. A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás (EFOP-1.3.1-15-2016-00001) projekt szakmai vezetésével Sághi Ilonát bízta meg.

2017. május 2.  A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Könyvtárának rendezésében került sor a Go digital – A közgyűjteményi digitalizáció kérdései c. műhelykonferenciára, amelyen az előadók között dr. Tóth Máté mb. osztályvezető is szerepelt, aki az Európai Unió országainak nemzeti, szak- és közkönyvtári példáin mutatta be a digitalizálás nemzetközi trendjeit.

2017. május 8.  Megjelent a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2017. áprilisi tematikus száma, amely a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás című projekthez kapcsolódóan készült.

2017. május 8–14.  A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében ez évben először rendezték meg a Közösségek Hetét, amely csak­nem kilencszáz programot kínált országos rendezvénysorozatában, s egy héten át várta színes eseményekkel az érdeklődőket. A Könyvtári Intézet a programsorozat látogatói körében kérdőíves vizsgálatot végzett, amelyről Tóth Máté a Könyvtári Figyelő 2017. évi, projekt-különszámában különszámában számolt be A Közösségek Hete könyvtári programjai. Egy országos gyorsfelmérés adatai c. tanulmányában.

2017. május 16.  A Könyvtári Intézet Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára c. akkreditált tanfolyamának első képzési napja.

2017. június 8.  A Magyar Közlöny 85. számában megjelent a 2017. évi LXVII. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról, amely kibővítette a Könyvtári Intézet feladatkörét azzal, hogy a kulturális törvény 60. § (3) bekezdés i) pontjában a könyvtári minőségirányítási tevékenység koordinálását, képzések szervezését, a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásának szakmai előkészítését mint a könyvtári rendszernek nyújtott szakmai szolgáltatást a Könyvtári Intézet feladatai közé helyezte.

2017. június 13.  Közlemény jelent meg a Kataliston arról, hogy az EMMI költségvetési forrásainak terhére ismét lehetőség nyílt a szakmai továbbképzések támogatására. Ennek értelmében a Könyvtári Intézet új képzéseket akkreditáltatott. Az új és már korábban engedélyezett képzéseken való részvétel, illetve a határon túli magyar könyvtárosok számára biztosított képzések a támogatás révén ingyenesek lettek.

2017. június 24.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár két év kihagyása után ismét részt vett a Múzeumok Éjszakáján. „Egyéjszakás minikiállítás” után a kiállított tárgyat ünnepélyesen átadták az OSZK Kézirattárának. A kiállított tárgy Ady Endre egyik utolsó, eddig lappangó levele volt, amely Kőhalmi Béla hagyatékából került elő, a Könyvek könyve c., Kőhalmi által szerkesztett kötetbe beragasztva, egyéb levelekkel és ex librisekkel együtt.

2017. június 28.  A Könyvtári Intézet Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazása címmel indított továbbképző tanfolyamot, amelyet ősszel, okt. 11-i kezdéssel újra megtartott.

2017. június 30.  A Könyvtári Intézet engedélyt kapott 45 órás, Irodalmi tájékoztatás online források alapján címmel megújított képzési programjára.

2017. július  A kormány Digitális Nemzet Fejlesztési Programjának megvalósítása során elkészült Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia alapján kidolgozandó Könyvtári Digitalizálási Stratégia előkészítéseként a Könyvtári Intézet országos felmérést végzett a digitalizálási tevékenységet folytató könyvtárak körében. A felmérés eredményeit összefoglaló tanulmány szerkesztett változatát a Könyvtári Figyelő 2018/1-es száma közölte (Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn – Tóth Máté: Könyvtári digitalizálási helyzetkép).

2017. július 12.  A tapolcai Wass Albert Könyvtár és Múzeum Gyermekrészlegének olvasópályázati győztesei kirándulást nyertek, aminek keretében az Országos Széchényi Könyvtárba is ellátogattak. A gyerekeket vezetőjük, Vasáros Ferencné gyermekkönyvtáros a KSZK olvasótermébe is elvitte. A gyerekek erre az alkalomra ajándékokkal, meglepetésekkel is készültek. A KSZK az olvasópályázati anyagok közül is kapott néhányat ajándékba.

2017. július 24–27.   Könyvtári partnerkapcsolatok (szervezeti kultúra, szakmai önismeret) címmel szervezett továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet. – Ezt a képzést ősszel, további két csoport számára is megtartották okt. 16–19., ill. nov. 13–15. között. – A három időpontban összesen 44-en szereztek tanúsítványt.

2017. július 28.  A Könyvtári Intézet a honlapján közzétette a 2016-os könyvtári statisztikát. – A statisztikai adatok alapján Bognár Noémi Erika, a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály munkatársa infografikát készített, amely kiemel néhány fontosabb információt a 2013–2016-os időszakból: kitér az adatszolgáltatók számának alakulására és megyei eloszlására, megmutatja a könyvtárosok és rendezvények számának, a nyitvatartási időnek, az állománynak és a könyvtárhasználatnak a változását is.

2017. augusztus 1.  A KI Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya közzétette az intézetben folyó könyvtárosképzés és ‑továbbképzés minőségpolitikai elveit.

2017. augusztus 7.  Beérkezett a Könyvtári Figyelő szerkesztőségéhez az a tanulmány (Bánkeszi Katalin – Szepesi Judit: Az elektronikus tanulás, avagy gondolatok az e-learning világáról), amellyel a lapban útjára indult az E-learning és a könyvtárak c. cikksorozat, Bánkeszi Katalin szerkesztésében.

2017. szeptember  A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya részt vett a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek pályázati konstrukció keretében Az én könyvtáram című kiemelt projektjének megvalósításában. Ennek keretében a 3–18 éves gyerekek és a 18 éven felüli lakosság körében reprezentatív adatfelvételt végeztek az olvasásról és a könyvtárhasználatról. A felmérés első eredményeit Tóth Máté foglalta össze A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017-ben. Gyorsjelentés egy országos reprezentatív lakossági felmérés eredményeiről című tanulmányában, a Könyvtári Figyelő 2018/1-es számában, a 2018/2-es számban pedig a részkérdéseket önálló cikkben fejtette ki (Tóth Máté: Olvasás és médiahasználat). – A 3–17 éves gyermekek körében végzett felmérés keretében a meseolvasás és olvasóvá válás összefüggéseit vizsgálták, ennek összefoglaló tanulmánya a KF 2018/4-es számában jelent meg (Tóth Máté: Meseolvasás és olvasóvá válás).

2017. szeptember 4.  A Könyvtári Intézet 450 órás segédkönyvtáros-képző tanfolyamot indított.

2017. szeptember 26.  Hosszú szünetelés után, NKA-támogatásnak köszönhetően a Könyvtári Intézet újraindíthatta K2 rendezvénysorozatát. A Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat keretében szakmai műhelynapot tartott A könyvtári digitalizálás jelene és jövője címmel. Ezen Tóth Máté is előadást tartott Könyvtári digitalizálás Magyarországon címmel.

2017. október 3. A Könyvtári Intézet A könyvtárak minősítése és a Könyvtári Közös Értékelési Keretrendszer c., 60 órás tanfolyamának indulása.

2017. október 4–5.  Tóth Máté, a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály vezetője, mint a DCHE (Digital Cultural Heritage and Europeana) szakértői csoport tagja meghívást kapott az Europeana „Developing impact goals for cultural heritage” elnevezésű stratégiai találkozójára. Beszámolóját a Könyvtári Intézet honlapján tette közzé [ez a KI honlapjának megújítása miatt e kronológia összeállításakor nem volt elérhető].

2017. október 4.  A Könyvtári Intézet 90 órás Kiadványszerkesztés könyvtári környezetben c. tanfolyamának első napja.

2017. október 10.  A Könyvtári Intézet Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak címmel indított továbbképző tanfolyamot.

2017. október 18.  Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet, történelem, jog) online adatbázisokkal címmel továbbképző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet.

2017. október 19–20.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály nemzetközi workshopot szervezett a norvég vezetéssel folyó ALMPUB projektben. A témában lebonyolította a magyarországi adatgyűjtést. – A 2016–2019 között zajló ALMPUB projekt európai összehasonlításban vizsgálta a könyvtárak, levéltárak és múzeumok mint közösségi terek szerepét a társadalomban. Az ALMPUB (The ALM-Field, Digitalization, and the Public Sphere – Könyvtári, levéltári és múzeumi szektor, digitalizálás és a nyilvános szféra) projektben az Országos Széchényi Könyvtár konzorciumi partnerként vett részt.

2017. október 25.  A Cselekvő Közösségek projekt keretében a Könyvtári Intézet könyvbemutatót szervezett a Közösségfejlesztés módszertani útmutató és a Gyakorlati útmutató intézményi önkéntes programok létrehozásához és működtetéséhez c. füzetek ismertetésére. Ez alkalommal mutatták be a nagyközönség számára is nyitott Cselekvő Közösségek Wiki felületet is.

2017. november 10.  A Könyvtári Intézet A könyvszakma és a könyvtárak partnerkapcsolati lehetőségei címmel K 1.0 szakmai műhelynapot tartott. A rendezvényen Horváth Adrienn bevezető előadása után a Könyvtárellátó Nonprofit Kft., a Libri-Bookline Zrt. és a Líra Könyv Zrt. képviselői számoltak be a tapasztalataikról és a könyvtárakkal való partnerség lehetőségeiről.

2017. november 15.  Irodalmi tájékoztatás online források alapján címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2017. november 17.  Befejeződtek a Könyvtári Figyelő teljes állományának digitalizálási munkálatai: az 1990–2008 közötti időszak is elérhetővé vált pdf formátumban, kereshető szövegű állományban. Ezek a lapszámok korábban csak válogatva, html verzióban álltak rendelkezésre, ettől kezdve azonban a folyóirat indulásától kezdve valamennyi számot le lehet tölteni az EPA-ból.

2017. november 28.  A Könyvtári Intézet e napon engedélyezett három új tanfolyama: Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben (30 kontaktóra + 30 óra távoktatás); Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal (30 óra); Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés (60 óra).

2017. november 30.  A Könyvtári Intézet a Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat keretében szakmai műhelynapot szervezett az OSZK dísztermében Könyvtárak új szerepben: innovatív szolgáltatások címmel.

2017. december 12.  A Magyar Közlöny 209. számában megjelent a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj adományozásáról szóló 33/2017. (XII. 12.) EMMI rendelet, amely kibővítette a Könyvtári Intézet feladatkörét. A cím és a díj elnyerésére pályázó könyvtáraknak a Könyvtári Intézet által megállapított szakmai szempontrendszer alapján kell értékelniük tevékenységüket. Ennek kidolgozásán túl a KI feladata a cím és a díj adományozásának szakmai előkészítése, aminek körében előkészíti a pályázati felhívást, a beküldött pályázatokról szöveges szakmai értékelést ad, helyszíni ellenőrzést végez. A könyvtári önértékelés szakmai szempontrendszeréről, a pályázatok ellenőrzési és értékelési rendszeréről, valamint az ellenőrzés folyamatáról a KI-nek szabályzatot kell készítenie és a honlapján közzétennie. (Ez a szabályzat 2018. márc. 27-i keltezéssel elkészült, és az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkárának jóváhagyása után felkerült a KI honlapjára.)

2017. december 31.  A Könyvtári Intézet a Cselekvő Közösségek projekt keretében az év folyamán négy megyében szervezett ún. „érzékenyítő” szakmai műhelynapot, amelyeken összesen 165 fő vett részt. – Az év folyamán 80 fős megyei mentorhálózatot alakítottak ki, amelyben 6 megyében 20 mentor végzi a napi feladatait az OSZK koordinációjával. A mentorok számára három alkalommal mentornapot is szerveztek.

2017. december 31.  A Könyvtári Intézet az év folyamán 11-féle továbbképző tanfolyamot rendezett határon túli könyvtáraknak, 11 helyszínen (Sepsiszentgyörgy, Pélmostor (2), Muzsla, Zenta (2), Csíkszereda (2), Nagyszőlős (2), Gúta, Lendva (2), Somorja, Léva, Téglás) – öt településen két-két tanfolyamot tartott.

2018. január  Az OSZK digitalizáló műhelyének kialakítása az épület nyolcadik szintjén, a Könyvtártudományi Szakkönyvtár régi helyén történt, ahonnan a KSZK olvasótermét már 2012 áprilisában elköltöztették. A digitalizálási munkálatokhoz szükséges raktári helyet úgy biztosították, hogy a KSZK 8. emeleti könyvraktárát is a 7. emeletre, az Általános Olvasóterem galériáján kialakított raktárba telepítették. Ebben a hónapban befejeződött a 8. emeleti raktárhelyiség kiürítése és az állomány leszállítása, a rendezési munkálatok azonban nyárig elhúzódtak. (Lásd még 2018. máj. 9.)

2018. január 1. Hatályba lépett a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetéséről szóló 379/2017. (XII. 11.) kormányrendelet. Az ennek alapján vezetendő jegyzékbe beépítették a 120/2014. (IV. 8.) Korm. rendelet alapján összeállított nyilvános könyvtári jegyzéket. – Az új kormányrendelettel megszűnt a Könyvtári Intézetnek a nyilvános könyvtárak jegyzékének vezetésében korábban betöltött szerepe.

2018. január 3.  A Könyvtári Intézet közzétette 2018-as képzési tervét.

2018. január 19.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár által szervezett rendezvényen került sor Z. Karvalics László: Informatorium. Szó-kalauz a kortárs információs kultúrához c. kötetének bemutatójára a KSZK olvasótermében. A szerzővel Tószegi Zsuzsanna és Koltay Tibor beszélgetett.

2018. január 23.  A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata címmel, 2017-ben engedélyt kapott továbbképző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet, amelyet febr. 20-i kezdéssel újabb csoport számára is megszervezett. – Ezt a továbbképzési programot a Könyvtári Intézet a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás elnevezésű kiemelt projekt keretében akkreditáltatta, és a projekt időtartama alatt (2019. szeptemberig) összesen 140 szakember számára biztosította a továbbképzésben való ingyenes részvételt.

2018. január 25.  A Könyvtári Intézet kérdőíves vizsgálatot indított partnerei körében azzal a céllal, hogy mérje szolgáltatásainak ismertségét, a tevékenységeivel kapcsolatos elégedettséget és a vele szemben felmerülő igényeket. – A vizsgálatról készített gyorsjelentést és infografikát az Intézet honlapján tették közzé febr. 8-án.

2018. január 25.  Megjelent a Könyvtári Figyelő 2017. évi, Tóth Máté vendégszerkesztői közreműködésével készült különszáma, amelynek tanulmányai a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében, a könyvtáraknak mint közösségi színtereknek és településtörténeti gyűjtőpontoknak kialakítása terén eddig elért eredményeket mutatják be.

2018. január 30.  Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal címmel új továbbképzési programot indított a Könyvtári Intézet, az év folyamán 6 csoport (69 hallgató) számára. A további kezdőnapok: ápr. 16., jún. 11., okt. 9., okt. 15. és nov. 28.

2018. január 30.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály újszerű tájékoztatási formát választott arra, hogy felhívja a könyvtárak figyelmét határidős feladatukra: az éves statisztikai adatszolgáltatással kapcsolatos tudnivalókról videót készítettek, amit a Youtube csatornán tettek elérhetővé.

2018. január 31.  A Könyvtári Intézet az év folyamán négyszer tartotta meg Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására c. továbbképző tanfolyamát, amelyek közül e napon indult az első. A további kezdőnapok: márc. 21., szept. 12., ill. okt. 24. A képzéseken összesen 43 fő vett részt.

2018. február 5.  A korszerű helyismereti munka alapjai címmel továbbképző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet, amelyet ősszel, okt. 8-i kezdéssel új csoport számára is megtartott.

2018. február 5–7.  A Könyvtári Intézet Könyvtári partnerkapcsolatok (szervezeti kultúra, szakmai önismeret) c. tanfolyama, amelyet két további csoport számára is megszerveztek márc. 13-i, ill. nov. 7-i kezdéssel.

2018. február 8.  A Könyvtári Intézet első ízben indította továbbképző tanfolyamát Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben címmel. – Tavasszal még újabb két csoport részére is megtartotta ezt a képzést márc. 5-i, ill. ápr. 17-i kezdőnappal. A három tanfolyamon összesen 61 hallgató vett részt.

2018. február 13.  A Könyvtári Intézet A könyvtárak jogszabályi környezete címmel K 1.0 szakmai műhelynapot tartott az OSZK-ban. A meghívott szakértő dr. Kenyéri Katalin, az EMMI Közgyűjteményi Főosztály Könyvtári és Levéltári Osztály közigazgatási tanácsadója, könyvtári és jogi szakreferense volt, a téma pedig: A könyvtárakat érintő jogszabályi változások.

2018. február 15.  A Könyvtári Intézet által az év során ötször megtartott, Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés c. tanfolyam közül az első indulása. A továbbiak: ápr. 4., és 11., szept. 19. és 25. A képzésben összesen 72 fő vett részt.

2018. február 15.  Határon túli képzési programja keretében a Könyvtári Intézet a Pélmonostori Városi Könyvtárban tartott továbbképzést Konstruktív konfliktuskezelés címmel.

2018. február 19.  A Könyvtári Intézet megújult honlapjára felkerült a könyvtári kitüntetések listája, mely a KSZK összeállításában a könyvtárosok elismerésére szolgáló díjakat tartalmazza a legismertebb Szinnyei József-díjtól kezdve a Tündérkönyvtárosságig.

2018. február 20.  A KI tájékoztató videót készített a Nyilvános Könyvtárak Jegyzékéről, amelyben felhívták a figyelmet a jegyzékbe kerüléshez az EMMI Közgyűjteményi Főosztályára benyújtandó dokumentumok listájában és tartalmában a 379/2017-es kormányrendelet nyomán született és 2018. jan. 1-jétől hatályba lépett változásokra.

2018. március 2.  Minőségi iránytű a Fantázia és Tudás
(B)iro­dal­mában
címmel tartott továbbképzést 25 fő részére a Könyvtári Intézet a szőgyéni Községi Könyvtárban.

2018. március 7.  Továbbképző tanfolyamot indított a KI Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban címmel.

2018. március 10.  Életének 81. évében elhunyt Varga Ildikó, a Könyvtári Intézet ny. főtanácsos tudományos kutatója, a formai feltárás szakértője.

2018. március 12.  A Könyvtári Intézet az év folyamán 7 új továbbképzési programot dolgozott ki és engedélyeztetett. Elsőként e napon a Gyermekkönyvtári ismeretek új kihívásokkal – Most Te is beolvashatsz! című, 60 órás tanfolyam kapta meg az engedélyt. A további engedélyezett tanfolyamok: A könyvtárosok teljesítménymérése és digitális kompetenciái – 60 óra (máj. 30.); Kutatástámogatás könyvtári környezetben: szakirodalmi, tudománymetriai és statisztikai adatbázis-használat – 45 óra (jún. 28.); Műszaki és természettudományos szaktájékoztatás felsőfokon – 45 óra (szept. 5.); Az internet archiválása, mint közgyűjteményi feladat – 30 óra (okt. 31.); A zeneirodalom csúcspontjai könyvtáros szemmel – 30 óra (dec. 6.); Felkészülés a fogyatékossággal élők korszerű könyvtári ellátására – 60 óra (dec. 6.).

2018. március 19–20.  E-biblioterápia a könyvtárakban címmel tartott továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtárban 21 résztvevő számára.

2018. március 20.  A K1.0 szakmai műhelynap-sorozat keretében Személyes adatok védelme a könyvtárakban, összhangban az Európai Unió új jogszabályával címmel szervezett program a GDPR-ral kapcsolatos követelményekről, feladatokról. A felkért előadók főként a jogszabály könyvtári vonatkozásait ismertették.

2018. március 27.  Az EMMI kultúráért felelős helyettes államtitkára jóváhagyta a Könyvtári Intézet által, a 33/2017-es EMMI rendelet előírása alapján kidolgozott Szabályzat a könyvtári önértékelés szakmai szempontrendszeréről, a pályázatok ellenőrzési és értékelése rendszeréről, valamint az ellenőrzés folyamatáról c. dokumentumot, amelyet a KI ezt követően közzétett a honlapján. – A könyvtárak minőségi működésének értékelése rendszere c., a Könyvtári Intézet munkatársai és külső szakértők által 2018-ban összeállított kiadványt szintén elektronikus formában hozták nyilvánosságra.

2018. március 27.  Zentán, a Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben került sor a Könyvtári Intézet Gyerekek a könyvtárban II. c. továbbképzésére.

2018. április 3.  A Könyvtári Intézet 120 órás akkreditált továbbképzési programját indította Könyvtári vezetési ismeretek címmel.

2018. április 4.  Az EMMI honlapján megjelent a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj pályázat, amelynek alapjául az Intézet által kidolgozott új keretrendszer, a Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere szolgál.

2018. április 5.  A KI Innovatív munkamódszerek – korszerű könyvtári szolgáltatások II. című továbbképző tanfolyama a határon túli képzési programja keretében a Nagyszőlősi Járási Központi Könyvtárban. A képzést ápr. 18-án az Ungvári Járási Központi Könyvtárban, Tégláson is megtartották.

2018. április 10.  Az MKE Somogy Megyei Szervezet rendezésében Kaposváron a Takáts Gyula Megyei és Városi könyvtárban tartott rendezvényen Horváth Adrienn és Fehér Miklós előadásukban egyebek mellett ismertették a Könyvtári Intézet minőségmenedzsment területén végzett fejlesztéseit, a KMÉR-t (Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere), a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatok előkészítésének menetét.

2018. április 11.  Tóth Máté a Budapesti Corvinus Egyetemen a végzős gazdálkodás és menedzsment szakos hallgatóknak tartott előadást a minőség fogalmának könyvtári értelmezéséről, a Könyvtári Intézetnek a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőség Díj pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységéről és a minőségi működés új könyvtári rendszeréről, a KMÉR-ről.

2018. április 12–13.  A szerzői jog a könyvtárakban címmel tartott továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet, amelyet okt. 2–3-án megismételt.

2018. április 13.  Elsőéves informatikus könyvtáros hallgatók látogattak a Könyvtártudományi Szakkönyvtárba. A Debreceni Egyetem diákjainak Horváth Adrienn és Fazokas Eszter tartott vetítéssel egybekötött előadásokat a Könyvtári Intézet és a KSZK munkájáról.

2018. április 18.  Megjelent a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2018. évi különszáma, amely a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás elnevezésű projekt keretében megvalósított programsorozatról, a Közösségek Hetéről, illetve a könyvtár közösségi szerepéről, a partnerségi együttműködésről készült.

2018. április 18.  Tóth Máté a Kultura.hu kérdéseire válaszolva ismertette az FSZEK által megvalósuló Az én könyvtáram projekt eredményeit, összevetve azokat az első hazai olvasási szokásokat vizsgáló felmérés adataival, hangsúlyozva az azóta tapasztalható változásokat.

2018. április 20.  A Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat szakmai műhelynapja A jövő könyvtári terei címmel, az OSZK dísztermében. A rendezvény középpontjában az állt, hogy a könyvtár digitális térben való megjelenése mellett a fizikai könyvtári terek sem veszítik el a jelentőségüket, de új funkciókat fognak betölteni a jövőben. – Az előadások prezentációit a honlapon tették elérhetővé.

2018. április 20.  A Könyvtári Intézet Olvasásfejlesztés „hidakkal” c. továbbképzése 18 résztvevő számára Kassa Város Ifjúsági Könyvtárában.

2018. április 26.  Újabb tájékoztatási formával kísérletezett a Könyvtári Intézet. A KI – az FSZEK megbízásából, a Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek projekt keretében – 2017 őszén országos reprezentatív olvasási és könyvtárhasználati kutatást végzett, amelynek az eredményeit Tóth Máté A magyar lakosság olvasási és könyvtárhasználati szokásai 2017-ben című tanulmányában foglalta össze a Könyvtári Figyelő 2018/1-es számában. A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály ehhez a cikkhez készített kísérleti jelleggel videóabsztraktot. – A lapban közölt további cikkekhez is készült videóabsztrakt: Nagy Andornak Az automatizált tartalomelemzés megvalósíthatósága c. cikkét és Bognár Noémi Erika – Horváth Adrienn – Tóth Máté: Könyvtári digitalizálási helyzetkép c. tanulmányát is így mutatták be.

2018. május 2.  A Könyvtári minőségmenedzsment címmel megrendezett K 1.0 szakmai műhelynap az ápr. 4-én megjelent Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázathoz kapcsolódva a KI által kidolgozott KMÉR-rel foglalkozott. A Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere az önértékeléshez ad szempontokat a könyvtáraknak. A rendezvényen a pályázattal kapcsolatos teendőket is ismertették.

2018. május 4.  A Könyvtári Intézet az ALMPUB (The ALM-Field, Digitalization, and the Public Sphere – Könyvtári, levéltári és múzeumi szektor, digitalizálás és a nyilvános szféra) projekt keretében a könyvtárosok helyzetéről, a társadalomban betöltött szerepéről végzett nemzetközi felméréshez csatlakozva kérdőív kitöltését kérte a Kataliston. – A kutatás eredményeit Jávorka Brigitta a Könyvtári Figyelő 2018/4-es számában megjelent, Könyvtárosok helyzete, társadalomban betöltött szerepe. A könyvtáros szakma szociológiai, demográfiai összetétele 2018-ban c. tanulmányában foglalta össze.

2018. május 9.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár könyvraktárának költöztetésébe diákokat is bevontak: a Közösségek Hete keretében négyosztálynyi gyerek adogatta a könyveket kézről kézre. Az akció után az állomány polcra helyezésébe az OSZK raktárosai is besegítettek.

2018. május 19.  Lezajlott a Könyvtári Intézet Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztályának szervezésében folyó segédkönyvtáros-képzés jogszabályban előírt kötelező hatósági ellenőrzése. A felnőttképzési szakértők jogszabálysértést nem tártak fel, a vonatkozó felnőttképzési tevékenység további folytatásának lehetőségét megerősítették.

2018. május 25.  A Korszerű könyvtár, korszerű szolgáltatások – K2 továbbképzési sorozat keretében az OSZK dísztermében, Egyetemi technológiai kutatások címmel tartott szakmai műhelynapon Jávorka Brigitta: Felmérés a könyvtárosok helyzetéről, társadalomban betöltött szerepéről c., ill. Tóth Máté: Személyzet nélküli könyvtárak c. előadása is elhangzott. – Az előadások prezentációit a KI a honlapján tette elérhetővé.

2018. május 30.  A kulturális közösségfejlesztés gyakorlata (blended) című, 60 órás, 30 kontaktórából és 30 óra távoktatásból álló tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet, amelyet az év során új csoportok számára kétszer megismételt jún. 5-i, ill. okt. 9-i kezdőnappal.

2018. június 23.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár a Múzeumok Éjszakája c. rendezvénysorozatban diafilmes programmal várta az érdeklődőket, amelyben az egykor az Intézet jogelődjében, a KMK-ban dolgozott Bíró Ferenc diafilmgyűjteményét használták fel, a tulajdonos közreműködésével.

2018. július 5.  Az MKE keszthelyi vándorgyűlésén a műszaki szekció rendezvényén Bánkeszi Katalin és Szepesi Judit ismertette a Könyvtári Intézet új távoktatási rendszerének fejlesztését, ami az OSZK OKR-projektje keretében valósul meg. Bánkeszi Katalin A Könyvtári Intézet megújuló e-learning rendszere c. előadásának prezentációja elérhető az MKE honlapján.

2018. július 11.  A Könyvtári Intézet közzétette a 2017-es könyvtári statisztikai adatokat.

2018. július 16.  A KSZK-t is érintették azok az átalakítási munkálatok, amelyek az Országos Széchényi Könyvtárban zajlottak a nyáron, ezért a 2018. július 16-án kezdődött zárvatartási idő meghosszabbodott szeptember 3-ig.

2018. július 19.  Az OSZK számára az IFLA engedélyt adott az általa 2007-ben Hágában kiadott Guidelines for library services to babies and toddlers c. kiadvány magyarra fordítására. A fordítást Béres Judit és Szinger Veronika készítette el, és a dokumentum Útmutató a babáknak és kisgyermekeknek nyújtott könyvtári szolgáltatásokhoz címmel felkerült a Könyvtári Intézet honlapjára.

2018. augusztus 30.  A Kataliston megjelent Tüske László főigazgató és Fehér Miklós KI-igazgató közös közleménye arról, hogy az OSZK 2018-ban szeretné bevezetni Magyarországon az ISIL-szabvány – International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations – alapján megállapított, könyvtárak számára készült nemzetközi azonosító kódokat. Minden, a könyvtári statisztikában szereplő könyvtár automatikusan kapna ISIL-azonosítót. Az elképzelésről a könyvtárosok véleményét kérték. (Lásd 2018. dec. 11.)

2018. szeptember 3.  A Könyvtári Intézet 450 órás, két féléves segédkönyvtáros-képző OKJ-s tanfolyamának kezdete.

2018. szeptember 5.  Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak című, 60 órás továbbképzését indította el a Könyvtári Intézet.

2018. szeptember 7.  A KI kérdőíves felmérést végzett a magyarországi könyvtáraknak a könyvtári minőségmenedzsment területén végzett tevékenységéről, a Minősített Könyvtár cím és a Könyvtári Minőségi Díj ismertségéről, elismertségéről, az elnyerésükre benyújtott pályázati rendszerről. – A felmérés eredményeit összefoglaló tanulmány a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros 2019/3-as számában jelent meg (Horváth Adrienn – Tóth-Jávorka Brigitta: Visszajelzések a könyvtári minőségmenedzsment pályázati rendszer megújításáról – kutatási adatok).

2018. szeptember 18.  A Könyvtári Intézet továbbképző tanfolyamot indított Zenei könyvtári ismeretek III. Feltárás – tájékoztatás – új technológiák a zenei könyvtárakban címmel.

2018. szeptember 19.  Első ízben indult a Könyvtári Intézet tanfolyama Gyermekkönyvtári ismeretek új kihívásokkal – Most Te is beolvashatsz! címmel.

2018. szeptember 25.  A Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ adott otthont a KI A magyarországi könyvtári rendszer c. tanfolyamának.

2018. szeptember 28.  A pekingi székhelyű CAPP (Chinese Academy of Press and Publication) delegációja látogatta meg a Könyvtári Intézetet. A találkozó célja az volt, hogy megismerjék egymás munkáját az olvasásszociológiai mérések, valamint az olvasásnépszerűsítés területén, és keressék a lehetőséget az együttműködésre.

2018. október 10.  A Digitális tartalom, digitális szolgáltatás – K2 továbbképzési sorozat szakmai műhelynapja „Born digital” és a könyvtárak címmel, az OSZK dísztermében. A programban a téma hazai jó gyakorlatairól volt szó a következő területeken: a „born digital” fogalma, szerzeményezés, webaratás, „born digital” tartalmak az elektronikus könyvtárban, digitális formában született tartalmak katalogizálása és hosszú távú megőrzése.

2018. október 10.  Az Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztály Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben tartott továbbképző tanfolyamot Digitális gyűjtemények használata a könyvtárakban címmel.

2018. október 15–16.  Partnerségben a könyvtárral (In Partnership with Libraries) címmel kétnapos, nemzetközi tudományos konferenciát rendezett a Könyvtári Intézet a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projekt keretében Debrecenben, a Kölcsey Központban, amelyen a konzorciumi partnerek részvételével áttekintették a projekt második évének eredményeit. A meghívott hazai és európai kulturális intézmények képviselői saját közösségfejlesztő tevékenységüket mutatták be, elősegítve a további partneri együttműködések kialakítását.

2018. október 26.  Könyvtárosok a digitális ipari forradalomban címmel a komáromi Selye János Egyetem Egyetemi Könyvtárában tartotta meg határon túli könyvtárosok számára szervezett tanfolyamát a Könyvtári Intézet.

2018. október 29.  A „Könyvtár, ami összeköt” – Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok együttműködése c., az Országgyűlési Könyvtár által szervezett program résztvevői ez évben is ellátogattak a Könyvtári Intézetbe, ahol a KSZK olvasótermében szakmai előadásokat tartottak a számukra az Intézet munkatársai. Nyolc külhoni és két anyaországi ösztöndíjas, valamint a velük érkező öt delegált könyvtáros ismerkedhetett meg a magyarországi könyvtári rendszer sajátosságaival és nyerhetett betekintést a Könyvtári Intézet munkájába.

2018. október 29.  A Könyvtártudományi Szakkönyvtár a könyv hódító útját illusztrálta a Könyv – Olvasmány – Gyűjtemény c., az Európai Könyvtörténeti Gyűjtemény muzeális köteteiből válogatott kamarakiállításon, amelyet a Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója alkalmából rendeztek. – A dec. 22-ig tervezett kiállítást meghosszabbították 2019. febr. 18-ig.

2018. november  Ezt a keltezést viseli a Könyvtári Figyelő 2018. évi különszámának bevezetője, amelynek tanulmányai a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt szakmai céljai közül elsősorban a megújuló könyvtári terekkel, új funkcióival, közösségi alapú működtetésével, a könyvtár használó- és szolgáltatásközpontú megközelítésével foglalkoznak.

2018. november 6.  A KI elindította Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet, történelem, jog) online adatbázisokkal című továbbképzési programját.

2018. november 6–7.  Az Európai kultúra – nemzeti örökség mottóval megrendezett Magyar Könyvtárosok VIII. Világtalálkozója a Parlamentben és az OSZK-ban. A találkozót Könyvtári Intézet és az Országgyűlési Könyvtár szervezte, együttműködve az MTA Könyvtárral, az FSZEK-kel, az IKSZ-szel és az MKE-vel.

2018. november 7.  A Könyvtári Intézet továbbképző tanfolyamot indított Államháztartási és vezetési ismeretek többfunkciós kulturális intézmények vezetői számára címmel.

2018. november 8.  Első ízben került sor a Könyvtári Intézet 60 órás akkreditált, A könyvtárosok teljesítménymérése és digitális kompetenciái c. tanfolyamának indítására.

2018. november 14–15.  Embert barátjáról, könyvtárat könyvtárosáról címmel, két helyszínen (a Nagyszőlősi Járási Központi könyvtárban és a Nagykároly és Vidéke Kulturális Egyesület nagykárolyi székházában) tartotta meg 16 órás tanfolyamát a Könyvtári Intézet.

2018. november 16.  A Könyvtári Intézet Múlt és Jövő, Fantázia és Tudomány metszéspontjában. Célkeresztben a könyvtárosok!  c. tanfolyama a Galántai Könyvtárban.

2018. november 22.  Könyvtári szakértői ismeretek c. tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet.

2018. november 26–28.  A KI 20 órás továbbképzése A gyermekek olvasóvá nevelésének módszerei az iskolai könyvtárosi munkában címmel a csíkszeredai Apáczai Csere János Pedagógus Házban.

2018. november 27.  Úton a felhasználók felé – könyvtári programszervezés, marketing és kommunikációs ismeretek címmel tartott továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben.

2018. december 3.  A Könyvtári Intézet közzétette 2019-es képzési tervét.

2018. december 4.  A Digitális tartalom, digitális szolgáltatás – K2 továbbképzési sorozat szakmai műhelynapja Oktatástámogatás elektronikus és online eszközökkel címmel, az OSZK dísztermében. A rendezvény fókuszában az állt, hogy milyen formában valósul, valósulhat meg a tanulás támogatása, a digitális tartalmak oktatásban való felhasználása a különböző könyvtártípusokban.

2018. december 5.  Tégláson, az Ungvári Járási Központi Könyvtárban tartotta meg a KI Digitális kompetenciák c., 8 órás továbbképző tanfolyamát.

2018. december 11.  A Könyvtári Intézet bevezette az ISIL-azonosítók használatát. A Kataliston bejelentették, hogy a kulturális statisztikában szereplő magyarországi könyvtárak ISIL-azonosítót kaptak, listájukat a Könyvtári Intézet honlapjának Dokumentumtárában tették közzé. Az ISIL-kódok kiosztása és nyilvántartása a Könyvtári Intézet feladatkörébe épült be. – Az MSZ ISO 15511:2018 Információ és dokumentáció. Könyvtárak és más hasonló szervezetek nemzetközi szabványos azonosítója (ISIL) címmel, címoldalas jóváhagyó közleményes kiadásként (vagyis magyar címmel és bevezetővel, de az eredeti angol szabvány-szöveget meghagyva) honosíttatta a szabványt az OSZK az Országos Könyvtári Rendszer Projektje keretében 2018-ban.

2019. január 1.  Az EMMI a teljes Kulturális Statisztikai Adatgyűjtő Rendszer (KultStat) üzemeltetését átadta az OSZK-nak, felelőse a Könyvtári Intézet lett. A statisztikai rendszer megújítása az OSZK Országos Könyvtár Rendszer (OKR) projektje részeként történt. Új, online felületen keresztül teljesíthető a kormányrendeletben előírt adatszolgáltatási kötelezettség, amibe a könyvtári statisztikai adatszolgáltatás is beépült.

2019. január 2.  A Könyvtári Intézet közzétette 2019-re vonatkozó képzési tervét.

2019. január 7.  A Könyvtári Intézet öt új továbbképzési programot dolgozott ki, amelyek közül négyet engedélyeztek – az elsőt ezen a napon: Coaching szemlélettel a könyvtárban – 30 óra. A további programok engedélyezési ideje: A GDPR szabályainak megfelelő adatkezelés a könyvtárakban – 30 óra (febr. 25.); Úton a felhasználók felé – könyvtári marketing és rendezvényszervezés – 30 óra (máj. 2.); Az online tanulás módszerei és eszközei – 30 óra: 14 kontaktóra + 16 óra távoktatás (nov. 15.). Az 5. tanfolyam (120 órás Minőség és innováció a könyvtárban) egyelőre nem kapott engedélyt.

2019. január 8.  Olvasásösztönzés, olvasásnépszerűsítés, olvasásfejlesztés című, 60 órás továbbképző tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet, ezen kívül még kétszer, szept. 10-én és nov. 19-én.

2019. január 14.  A KI elindította Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben című továbbképző tanfolyamát.

2019. január 20.  A könyvtáraknak első ízben kellett az új Kulturális Statisztikai Rendszerben adatot szolgáltatniuk. Az adatlapot és a kitöltési útmutatót a Könyvtári Intézet a saját honlapjáról is letölthetővé tette.

2019. január 22.  A KI az év folyamán hét csoport, összesen 81 hallgató számára tartotta meg Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal c. továbbképzését. A további alkalmak kezdőnapjai: ápr. 17., júl. 1., szept. 16., okt. 1., okt. 15. (ezen a napon két csoport indult).

2019. január 22–24.  Eszéken rendezték meg a 27. Nemzetközi BOBCATSSS konferenciát Information and technology transforming lives: Connection, Interaction, Innovation címmel. A rendezvényen két előadást tartottak a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály munkatársai. Nagy Andor a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás projekt keretében létrehozott közösségi enciklopédia fejlesztésének kapcsán beszélt a webes felületek akadálymentesítésének kérdéseiről. Tóth Máté az ALMPUB projektben megvalósított kérdőíves felmérések adatait mutatta be Ragnar Audunsonnal együtt készített előadásában.

2019. január 23.  Az év folyamán háromszor rendezték meg a Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására c. tanfolyamot, amelyet a Könyvtári Intézet szervezésében a szentendrei Pest Megyei Könyvtárban tartottak. Az e napon kezdődött első képzést márc. 27-i, ill. nov. 6-i kezdőnappal követte a másik kettő.

2019. január 23.  A Könyvtári Intézet első ízben indította el Kutatástámogatás könyvtári környezetben: szakirodalmi, tudománymetriai és statisztikai adatbázis-használat című tanfolyamát, amelyet máj. 8-i kezdéssel új csoport számára is megtartott.

2019. január 23.  A Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár minőségmenedzsmenttel foglalkozó szakmai napot szervezett a megye települési könyvtárai számára, amelyre a Könyvtári Intézet három munkatársát is meghívták. Jávorka Brigitta Innováció-menedzsment a könyvtárban címmel tartott előadást, ahol az innováció különböző megközelítéseit és típusait mutatta be, egy-egy könyvtári példával szemléltetve. Fehér Miklós a reális önértékelés fontosságáról beszélt. Horváth Adrienn előadása az együttműködések fontosságáról, a partnerek szerepéről és a könyvtárak erősségeiről szólt.

2019. február 4.  Az én könyvtáram nevű országos múzeumi és könyvtári központi fejlesztési program (EFOP-3.3.3-VEKOP/16) keretében a KI részt vett a Mintaprogramfejlesztési Bizottság munkájában. Az egyes megyékben fejlesztett mintaprogramokról és a fejlesztés folyamatáról Békésiné Bognár Noémi Erika öt előadást tartott: e napon Egerben, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban, febr. 19-én Szekszárdon, a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban, márc. 12-én Budapesten, az FSZEK-ben, ápr. 5-én a Gödöllői Városi Könyvtár és Információs Központban, ápr. 9-én pedig a kiskunfélegyházi Petőfi Sándor Városi Könyvtárban.

2019. február 4.  A Könyvtári Intézet Irodalmi tájékoztatás online források alapján címmel indított továbbképző tanfolyamot.

2019. február 5.  Minőségirányítás a gyakorlatban címmel tartottak szakmai műhelynapot az orosházi Justh Zsigmond Városi Könyvtárban. A Könyvtári Intézet részéről Tóth Máté és Horváth Adrienn tartott előadást az Intézet minőségmenedzsment területén végzett munkájáról és a KMÉR-ről.

2019. február 7.  Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak c., 60 órás tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet, amelyet új csoport számára márc. 11-i kezdéssel is megtartott.

2019. február 11.  A Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projektet megvalósító konzorcium Közösségben, a közösségért – A kulturális intézmények közösségi részvételen alapú működésének („társadalmiasításának”) lehetőségei címmel regionális szakmai találkozókat szervezett: febr. 11-én Békéscsabán, a Békés Megyei Könyvtárban a Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád megyei könyvtárak;  febr. 26-án Győrben, a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Térben a Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom és Vas megyei könyvtárak; márc. 18-án Pécsen, a Csorba Győző Könyvtárban a Bács-Kiskun, Baranya, Somogy és Tolna megyei könyvtárak; márc. 25-én Debrecenben, a Grand Hotel Aranybika rendezvénytermében a Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei könyvtárak; ápr. 8-án Egerben, az Egri Érseki Palotában a Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Nógrád megyei könyvtárak; ápr. 23-án Veszprémben, az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban a Fejér, Veszprém és Zala megyei könyvtárak munkatársai számára.

2019. február 19.  Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése által a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola dísztermében rendezett szakmai nap a könyvtárosokat és a könyvtárakat érintő jogszabályi változásokról, amelyen Hangodi Ágnes A Könyvtári Intézet tanfolyami kínálata az új továbbképzési rendeletek tükrében címmel tartott előadást.

2019. február 20.  A KSZK könyvbemutatót szervezett. Szűts Zoltán: Online – Az internetes kommunikáció és média története, elmélete és jelenségei című, a Wolters Kluwer kiadó médiatudományi sorozatában megjelent könyvet Ropolyi László professor emeritus (ELTE), Tószegi Zsuzsanna c. egyetemi docens (ELTE) és Z. Karvalics László egyetemi docens (SZTE) mutatta be.

2019. február 20.  A KI Kiadványszerkesztési és prezentációkészítési feladatok megoldása a könyvtárban című továbbképző tanfolyamának indítása.

2019. március 5–8.  Könyvtári partnerkapcsolatok (szervezeti kultúra, szakmai önismeret) címmel tartott továbbképzést a Könyvtári Intézet. Két további tanfolyamot ősszel, szept. 4–6. és szept. 25–27. között bonyolított le újabb csoportok, az év folyamán összesen 38 fő számára. Az utolsó tanfolyam helyszíne a siófoki Balatoni Regionális Történeti Kutatóintézet, Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház volt.

2019. március 13.  A Könyvtári Intézet Könyvtári szakértői ismeretek című továbbképző tanfolyamának indítása.

2019. március 13.  Elhunyt Vajda Kornél, a Könyvtári Intézet ny. munkatársa, a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóirat korábbi szerkesztője. Pályájának korábbi szakaszában, a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársaként a Könyvtári Figyelő, majd az Új Könyvek állománygyarapítási tanácsadó szerkesztője volt.

2019. március 19.  A K2 továbbképzési sorozat keretében Online kommunikáció és marketing a könyvtárakban címmel szervezett szakmai műhelynapot a Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály az OSZK dísztermében. Az elhangzott előadások prezentációit és a rendezvényen készített videofelvételt a KI honlapján tették elérhetővé.

2019. március 19.  A Könyvtári Intézet új tanfolyamának indítása Műszaki és természettudományos szaktájékoztatás felsőfokon címmel.

2019. március 25.  Minőségmenedzsment szakmai napot rendezett a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár. A rendezvényen a Minősített Könyvtár címet már elnyert könyvtárak vezető munkatársai beszéltek tapasztalataikról. A két bevezető előadást a Könyvtári Intézet munkatársai tartották: A 2018-as Minősített Könyvtár cím pályázatok tapasztalatai címmel Bognár Noémi Erika, A minőségmenedzsment aktuális kérdései címmel Horváth Adrienn.

2019. március 27.  Kettős könyvbemutatót rendezett a Könyvtártudományi Szakkönyvtár az OSZK tanácstermében, amelyen az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetének két, a közelmúltban megjelent kötetét ismertették: a Kiszl Péter és Csík Tibor által szerkesztett Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Könyvtár- és információtudományi tanulmányok 2018 c. gyűjteményes kötetet, valamint Kerekes Pál – Kiszl Péter: Magyar irodalom a világhálón. Szabadon elérhető magyar nyelvű szöveggyűjtemények c. művét.

2019. április 1.  Nyugdíjba vonult Bánkeszi Lajosné (Bánkeszi Katalin), a Könyvtári Intézet címzetes igazgatója.

2019. április 1.  A Könyv, Könyvtár, Könyvtáros új szerkesztője Tóth Béla István, aki ezt megelőzően a Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkatársa volt. Elődje, Béres Judit az előző napon megvált a Könyvtári Intézettől.

2019. április 1.  Általános és szaktájékoztatás (társadalomtudomány, szociológia, művészet, történelem, jog) online adatbázisokkal címmel indított továbbképző tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2019. április 2.  Gyermekkönyvtári ismeretek új kihívásokkal – Most Te is beolvashatsz! című továbbképző tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet, amelyet nov. 6-i kezdéssel megismételt.

2019. április 17.  A Könyvtári Intézet 60 órás továbbképző tanfolyamot indított Felkészülés a fogyatékossággal élők korszerű könyvtári ellátására címmel.

2019. április 17.  Az OSZK webarchiválási pilot projektjéhez kapcsolódó továbbképző tanfolyamot indított a KI Az internet archiválása mint közgyűjteményi feladat címmel. A képzést új csoport számára nov. 4-i kezdéssel is megtartotta.

2019. április 18.  Eszenyié Borbély Mária, Kovácsné Koreny Ágnes és Topár József átdolgozta a Könyvtárak minőségi működésének értékelési rendszere (KMÉR) c., 2018. évi kiadványt, amely elérhető a Könyvtári Intézet honlapjáról. – Alkalmazását azonban fel kellett függeszteni, mivel a könyvtárak minőségi működésével kapcsolatos intézeti feladatok egy részének ellátását az EMMI Könyvtári és Levéltári Főosztályának vezetője egy munkacsoportra bízta, amely a KMÉR helyett a korábbi szempontrendszert, a Könyvtárak Minőségi Közös Értékelési Keretrendszerét (KKÉK) alkalmazta a minőségi pályázatok értékelésében.

2019. április 23.  Új továbbképző tanfolyamot indított a Könyvtári Intézet A zeneirodalom csúcspontjai könyvtáros szemmel címmel.

2019. május 7.  A Könyvtári Intézet tanfolyamot indított Könyvtári vezetési ismeretek címmel. A jún. 21-én befejeződött képzésben 19 hallgató vett részt.

2019. május 14.  Az év elején engedélyezett új továbbképző tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet Coaching szemlélettel a könyvtárban címmel. – Az év folyamán ezt a képzést még kétszer szervezte meg: okt. 10-i és nov. 4-i kezdőnappal. A három tanfolyamon összesen 39 hallgató vett részt.

2019. május 15–16.  Az NMI Művelődési Intézet kétnapos, nemzetközi tudományos konferenciát szervezett a Lakitelek Népfőiskolán Partnerségben a közművelődéssel címmel, amelyen a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás kiemelt projektet megvalósító konzorcium tagjai áttekintették a projekt harmadik évének eredményeit.

2019. május 16.  A Könyvtári Intézet továbbképző tanfolyamának indítása A GDPR szabályainak megfelelő adatkezelés a könyvtárakban címmel. A képzésen 18 hallgató vett részt.

2019. május 21.  A KI Digitális tartalom, digitális szolgáltatásK2 továbbképzési sorozatának rendezvénye Körkép az egyetemi kutatásokról címmel, amelyen a hazai egyetemek fiatal tehetségei mutatták be kutatásaikat.

2019. június 18.  A KSZK olvasóterme – az OSZK informatikai és infrastrukturális fejlesztésével összefüggő rendkívüli feladatok (hálózatépítés, bútorzatcsere, a digitalizáló központ kiépítése, azbesztmentesítés), valamint a Hauszmann Program keretében elkezdődő liftépítés várható zajhatásai miatt – e naptól kezdve zárva tartott. Az aug. 21-i nyitásig csak online szolgáltatásai voltak elérhetők, és a könyvtárközi kölcsönzési kéréseket fogadták.

2019. július 11.  Ettől az évtől kezdve a Könyvtári Intézet képzéseinek szervezése a naptári éves formáról áttért a tanéves formára. A KI honlapján közzétették a 2019/2020-as tanév képzési tervét. – A frissített, új tanfolyami alkalmakkal bővített tervet okt. 3-án ismét közzétették.

2019. július 15.  Kovács Katalin, a Könyvtári Figyelő felelős szerkesztője nyugállományba vonult. Utóda szept. 15-től Sághi Ilona lett.

2019. szeptember 2.  A Könyvtári Intézet 450 órás, 2020. jún. 30-ig tartó OKJ-s segédkönyvtáros-képző tanfolyamának indulása. [A befejezés időpontja bizonytalanná vált a 2020 tavaszán kitört koronavírus-járvány miatt.]

2019. szeptember 10.  A múzeumok országos konferenciáját Nyíregyházán, a Sóstói Múzeumfaluban tartották meg. A szakmai nap központi témája a múzeumandragógia volt, ehhez kapcsolódva Félelmek és lehetőségek a múzeumi minőségmenedzsmentben címmel rendeztek kerekasztal-beszélgetést, amelyen a múzeumi területről érkezett vendégek a képzést, a tesztelést és a használatot, a könyvtári terület egyedüli résztvevőjeként meghívott Fehér Miklós pedig a fejlesztést képviselte.

2019. szeptember 15.  Lezárult a Cselekvő közösségek – aktív közösségi szerepvállalás c., EFOP 1.3.1-15-2016-00001 számú, kiemelt projekt, amelyben a Könyvtári Intézet a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum és az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. konzorciumi partnereként vett részt. – Az elvégzett munka eredményeit többek között a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros és a Könyvtári Figyelő különszámaiból lehet megismerni.

2019. szeptember 16.  Az FSZEK által vezetett Az én könyvtáram nevű projektben a Szakértői Bizottság munkájaként elméleti módszertant dolgoztak ki, a mintaprogramokat egységes módszertanná alakították, módszertani összefoglalókat készítettek. E körben négy előadást tartott az Intézet munkatársa, Békésiné Bognár Noémi Erika: az elsőt e napon Pécsett, a Csorba Győző Könyvtárban, majd szept. 17-én a szekszárdi Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtárban, szept. 23-án és dec. 12-én a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtárban.

2019. szeptember 25.  A korszerű helyismereti munka alapjai c. tanfolyamát indította el a Könyvtári Intézet, 18 résztvevővel.

2019. szeptember vége – október eleje  A Könyvtári Intézet megismételte a 2017 szeptemberében lezajlott könyvtárhasználati és olvasási szokásokat vizsgáló, reprezentatív mintán végzett felmérését. Ezek elemzéséről e kronológia összeállításáig még nem jelent meg publikáció.

2019. október 3.  A Könyvtári Intézet honlapján elérhetővé tették a könyvtárakra vonatkozó 2018-as statisztikai adatokat. Ebben az évben az adatszolgáltató intézményeknek egy új rendszerben, a KultStat nevű online rendszerben kellett teljesíteniük az adatszolgáltatást. Az összesítő táblázat 3940 magyarországi könyvtár adatait tartalmazza.

2019. október 14.  A Könyvtári Intézet kilencedik alkalommal látta vendégül a Könyvtár, ami összeköt ösztöndíjasait, akik megismerkedhettek az Intézet szerepével és az egyes osztályokon folyó munkával, amit Fehér Miklós, Fazokas Eszter, Hangodi Ágnes, Horváth Adrienn és Bódog András mutatott be.

2019. november 5.  A 2019/2020-as évadban Határtalan könyvtár összefoglaló címmel jelentkezik a Könyvtári Intézet K2 továbbképzési sorozata. Az OSZK dísztermében tartott első rendezvényen Okos városokban okos könyvtárak címmel a nemzetközi szakirodalomban egyre gyakrabban előforduló okos városokat és a könyvtárak bennük betöltött lehetséges szerepét vizsgálták.

2019. november 11.  A Könyvtári Intézet Zenei könyvtári ismeretek III. Feltárás – tájékoztatás – új technológiák a zenei könyvtárakban címmel indította 60 órás továbbképzési programját.

2019. november 15.  Az én könyvtáram program keretében Ahány könyv, annyi élmény – workshop az olvasásért címmel rendezett szakmai napot az FSZEK a Lurdy Konferenciaközpontban. A rendezvényen Gyorsjelentés a 2019. évi reprezentatív lakossági olvasáskutatási felmérés eredményeiről címmel dr. Tóth Máté kutatási szakértő adott összefoglalót. A PSYMA Hungary segítségével a 3–17 évesek, illetve a felnőttek körében 1500-1500 fő bevonásával 2019 őszén végezték a vizsgálatot.

2019. november 26.  Az Egyházi Könyvtárak Egyesülése Szomszédolás c. tanulmányi kirándulása során a résztvevők megtekintették a Könyvtártudományi Szakkönyvtárat is.

2019. november 28–29.  A szerzői jog a könyvtárakban c., 30 órás tanfolyamának 12 kontaktóráját tartotta e napokon a Könyvtári Intézet, amihez 18 órányi távoktatás járult.

2019. december 3.  A Könyvtári Intézet K2 továbbképzési sorozatának 10., Határtalan könyvtár összefoglaló címmel jelentkező évada keretében Húzzuk be a fake-et! Könyvtárak az álhírek ellen címmel tartottak workshoppal egybekötött programot, amelyen két előadás hangzott el: dr. Bányász Péter (Nemzeti Közszolgálati Egyetem): Lélektani műveletek a közösségi médiában és dr. Koltay Tibor (Eszterházy Károly Egyetem): A posztigazság kora és a könyvtárak: megoldások és kétségek c. előadása.

2019. december 4.  Tavaszi tanfolyami alkalmakkal frissítették a Könyvtári Intézet 2019/2020-as képzési tervét.

2020. január  Az MKE-IKSZ etikai bizottságának kezdeményezésére a MEK-ben is elérhetővé vált A magyar könyvtárosság etikai kódexe – magyarázatokkal, kommentárokkal, kiegészítésekkel c. kiadvány, amely 2006-ban a KI Továbbképzés felsőfokon c. sorozatának tagjaként jelent meg. – Újjáalakult az MKE és az IKSZ etikai bizottsága. A Könyvtári Intézet részéről delegált tagja továbbra is dr. Hangodi Ágnes.

2020. január 6.  A Könyvtári Akkreditációs Bizottság kiadta az engedélyt a Könyvtári Intézet új, Minőség és innováció a könyvtárban c, 120 órás, 86 kontaktórából és 34 óra otthoni munkából álló tanfolyamára.

2020. január 14.  Kutatástámogatás könyvtári környezetben: szakirodalmi, tudománymetriai és statisztikai adatbázis-használat címmel indított tanfolyamot a Könyvtári Intézet.

2020. január 17.  Elemzés készült A magyarországi iskolai könyvtárak statisztikai adatai és mutatói 1947/48–2018/2019 címmel, amely a KI honlapján hozzáférhető.

2020. január 20.  Oslóban, a Norvég Nemzeti Könyvtárban rendezték meg a 2016–2019 között lezajlott ALMPUB projekt (The ALM-Field, Digitalization, and the Public Sphere – Könyvtári, levéltári és múzeumi szektor, digitalizálás és a nyilvános szféra) zárókonferenciáját, amelyen a projektben konzorciumi partnerként részt vett Könyvtári Intézetet dr. Tóth Máté képviselte. A projekt európai összehasonlításban vizsgálta a könyvtárak, levéltárak és múzeumok mint nyilvános intézmények szerepét a társadalomban. A hat országban (Norvégia, Svédország, Dánia, Németország, Svájc, Magyarország) lefolytatott kérdőíves vizsgálatok mellett számos esettanulmány is készült olyan résztémákról, amelyek kiegészítik az empirikus kutatásokban összegyűjtött adatokat.

2020. január 21–24.  30 órás továbbképzést tartott a Könyvtári Intézet Konstruktív konfliktuskezelés hatékony tárgyalási technikákkal címmel.

2020. január 24.  A KI Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya összehasonlításra alkalmas táblázat formájában a honlapon közzétette a Kitekintés. Európai közkönyvtárak. Néhány ország néhány adata, 2004–2014 c. dokumentumot.

2020. február 5.  Elektronikus tananyagfejlesztés és távoktatás könyvtári környezetben címmel indított képzést a Könyvtári Intézet.

2020. február 6.  A Könyvtári Intézet három tanfolyama kapta meg az indítási engedélyt a következő időszakra: Angol szaknyelvi ismeretek könyvtárosoknak – Special English Studies for Librarians – 60 óra (50 kontaktóra és 10 óra otthoni munka); A könyvtárhasználati tananyag tartalma és módszertani kérdései – 30 óra; Muzeális könyvtári dokumentumok: megőrzés, nyilvántartás, szolgáltatás – 30 óra.

2020. február 11–14.  A Könyvtári Intézet ismét megtartotta Az internet archiválása mint közgyűjteményi feladat c. tanfolyamát.

2020. február 17–20.  A Könyvtári Intézet Könyvtári szakértői ismeretek c. továbbképző tanfolyama.

2020. február 23.  Dr. Kenyéri Katalin könyvtári jogi szakértő összeállította a Könyvtárakat érintő jogszabályok jegyzéke c., e napon hatályos jogszabályok válogatott listáját, amely letölthető a KI honlapjáról.

2020. március 3.  A Könyvtári Intézet 30 órás tanfolyama Úton a felhasználók felé – könyvtári marketing és rendezvényszervezés címmel.

2020. március 3.  A Könyvtári Intézet gondozásában Könyvtárak.hu néven weboldal indult, azzal a céllal, hogy egyetlen közös hozzáférési pontot nyújtson a könyvtárak változatos szolgáltatásaihoz. A kiemelt célcsoportja a lakosság, a nagyközönség, ugyanakkor a könyvtárszakma számára inspiráló, innovatív, kreatív hazai és külföldi fejlesztéseket, jó gyakorlatokat is bemutat. – A weboldal a Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégia megvalósításának keretében készült.

2020. március 4.  A Könyvtári Intézet 60 órás tanfolyamot indított Felkészülés a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazására címmel, amelynek helyszíne a szentendrei Hamvas Béla Pest Megyei Könyvtár. A tanfolyamot azonban félbe kellett szakítani a COVID-19, ún. koronavírus-világjárvány következtében hozott szigorú intézkedések miatt.

2020. március 6.  Megjelent a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázat. – Horváth Adrienn minőségügyi referens a Kataliston ajánlotta a pályázni szándékozóknak a Könyvtári Intézet honlapjának minőségmenedzsment oldalát, illetve a márc. 11-re meghirdetett szakmai napot.

2020. március 10.  Feltétel- és teljesítménymutatók a magyar könyvtári rendszerben címmel a Könyvtári Intézet a honlapján közzétette a Somogyi József által átdolgozott ajánlást. Az ajánlást eredetileg 2003-ban a Teljesítménymérési Munkabizottság dolgozta ki, amelynek ez az új változata az OSZK OKR Projektjének keretében honosíttatott MSZ ISO 11620:2019 szabvány alapján készült.

2020. március 10.  A KI Oktatási és Humánerőforrás-fejlesztési Osztálya értesítette a tanfolyamaira jelentkezőket, hogy az Országos Széchényi Könyvtár koronavírussal kapcsolatos óvintézkedéseit követve 2020. március 10-től 2020. április 30-ig, ill. az óvintézkedések visszavonásáig a Könyvtári Intézet felfüggeszti továbbképzéseinek megtartását.

2020. március 11.  A Könyvtári Intézet Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj. Pályázatra felkészítő szakmai nap címmel erre a napra hirdetett programot, március 10-én azonban értesítette az érdeklődőket, hogy a rendezvény a járványügyi helyzet kezelésére vonatkozó, az Országos Széchényi Könyvtárban érvénybe lépett intézkedések miatt elmarad. (A koronavírus-járvány miatt ugyanis az OSZK március 10-től kezdve felfüggesztette a rendezvényeket.) (Lásd még 2020. márc. 18.)

2020. március 17.  A járványhelyzetre való tekintettel az OSZK ettől a naptól kezdve határozatlan ideig felfüggesztette személyesen igénybe vehető nyilvános szolgáltatásait. Ehhez a KSZK is alkalmazkodott, távoli szolgáltatásait azonban továbbra is biztosította, kibővítve a könyvtártudományi, könyvtörténeti vonatkozású kérdésekre telefonos válaszadással, az előfizetett, csak helyben elérhető adatbázisokból való kereséssel, a cikkek elektronikus továbbításával.

2020. március 18.  A téma fontosságára és a szűk pályázati határidőre tekintettel a Könyvtári Intézet online videokonferencia keretében rendezte meg a márc. 11-re hirdetett Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj. Pályázatra felkészítő szakmai nap c. programot. Az online eseményre 52 könyvtárból jelentkezett kollégák a Zoom alkalmazás segítségével követhették az előadásokat. A videokonferencia tartalma: Horváth Adrienn tájékoztatója a Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj pályázatokról; Dr. Tóth Máté Innováció a minőség tükrében című szemináriuma; Dr. Topár József (a BME c. egyetemei docense) Így készítsd el a pályázatra a szakmai beszámolót! című szemináriuma.

2020. március 18.  A Könyvtári Intézet honlapján közzétette A könyvtári terület indítási engedélyt kapott képzési programjai c. összesítést.

2020. március 19.  A koronavírus világméretű terjedése miatt rendkívüli intézkedéseket léptettek életbe. Az OSZK-ban csak ügyeleti rendet tartottak fenn, a munkatársak nagy része – így a Könyvtári Intézet munkatársai is – a járványügyi helyzet miatt e naptól kezdve az intézkedés visszavonásáig távmunkában végezték feladataikat. A KI valamennyi online szolgáltatásával a könyvtáros szakma rendelkezésére állt, valamint elektronikus úton (e-mailben), illetve a KSZK Könyvtárosok Dolgozószobája nevű közösségi oldalán elérhetők voltak.

2020. március 24.  Abból az alkalomból, hogy 20 éve jelent meg a Könyvtári Intézetről szóló miniszteri rendelet, Fehér Miklós igazgató köszöntő sorokat írt a 20 éves intézet honlapjára. – Elhatározták, hogy a következő időszakban 20 olyan projektről számolnak be videós vagy szöveges formában, amelyek alapvetően meghatározzák az intézet arculatát. Ezeket a „tartalmakat” a honlap „Rólunk” menüjében „KI 20-20” elnevezésű menüponttal összefogva tették elérhetővé.

2020. március 24.  Az OSZK és a Könyvtári Intézet a koronavírus-járvánnyal kapcsolatos korlátozások miatti tömeges „home office” idején, az otthon végzendő munkához a Könyvtári Figyelő és a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros c. folyóiratok legfrissebb számaihoz is biztosította a teljes körű elektronikus hozzáférést.

2020. március 25.  A Könyvtári Intézet Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztálya a koronavírus járvány idején a könyvtáros szakmában elsőként rendezett szakmai napot online videokonferencia formájában márc. 18-án. Ezzel kapcsolatban is elvégezték a rendezvényeken szokásos elégedettségmérést, aminek összegzése után nagyon kedvező kép alakult ki az online videokonferencia megrendezéséről. A válaszadók többsége a praktikusságot, a kényelmességet és a rendezvény környezetbarát voltát emelte ki, valamint azt, hogy nagyon innovatív módon és nagyon gyorsan sikerült a Könyvtári Intézetnek reagálni a kialakult helyzetre.

2020. március 25.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály felhívta a könyvtárak figyelmét a Magyarországi Könyvtárak Adatbázisára, ahol a COVID-19 járvány idején is működő vagy új szolgáltatásaikról szóló információt feltölthetik, megoszthatják a közösségi felületeken és más könyvtárakkal is. – Ápr. 8-i hír szerint már több, mint 200 könyvtár beküldte a kért tájékoztatót.

2020. március 25. és 26.  Frissítették a honlapon a Könyvtári szabványok és szabályzatok jegyzékét, illetve a Könyvtárüggyel kapcsolatos nemzetközi szabványok c. jegyzéket.

2020. március 30.  Elkészült és a KI honlapjának Dokumentumtárában elérhetővé vált A magyarországi könyvtárak statisztikai adatai és mutatói 1998–2018 (az iskolai könyvtárak nélkül) c., húsz év adatait tartalmazó kimutatás.

2020. március 30.  A Könyvtári Intézet honlapján az Információszolgáltatás menüben kiemelt menüpont alatt szolgáltatták a járványügyi helyzettel kapcsolatos, folyamatosan frissített könyvtári információkat.

2020. április 17.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály április első felében az EMMI kérésére kérdőíves vizsgálatot indított a hazai könyvtárak körében a koronavírus-járvány alatti működésükről, szolgáltatásaikról, utána pedig virtuális országjárásra indult a jó gyakorlatok és tapasztalatok összegyűjtése céljából. Ezen a napon tette közzé a Virtuális országjárás címmel indított sorozat első részét Csongrád megye könyvtárairól. E kronológia lezárásáig hat megye adatait közölték (a további megyék: Győr-Moson-Sopron, Pest, Békés, Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok).

2020. április 17.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály a határon túli magyar könyvtárak működését is figyelemmel kísérte a Koronavírus-járvány idején a határon túli könyvtárakban címmel a honlapon indított videósorozatában. Az első videó a székelyudvarhelyi helyzetről jelent meg, majd ezt követte Sepsiszentgyörgy és Kolozsvár.

2020. április 23.  A Kutatási és Szervezetfejlesztési Osztály online szemináriumot hirdetett Önértékelés a gyakorlatban címmel. A szemináriumot Bajnok Tamara, a százhalombattai Hamvas Béla Városi Könyvtár igazgatóhelyettese tartotta. – Eredetileg ez az előadás a márc. 11-re hirdetett Minősített Könyvtár cím és Könyvtári Minőségi Díj. Pályázatra felkészítő szakmai nap c. program része lett volna. Az elmaradt szakmai napot két videokonferenciával tervezték pótolni: ez volt a tervezett második online konferencia.

2020. április 28.  Az OSZK és a Könyvtári Intézet munkatársai által a koronavírus-járvány ideje alatt nyújtott szolgáltatásairól készített összeállítás elemei felkerültek az IFLA koronavírussal foglalkozó oldalára.

2020. április 29.  A Könyvtári Intézet Határtalan könyvtárK2 továbbképzési sorozatának harmadik rendezvényét Szólj hozzá! Hozzá szólj! Marketingtrükkök a célcsoportok megszólításához címmel Zoom-on keresztül online videokonferencia formájában tartották meg.

2020. április 29.  A KI a honlapján közzétette az OSZK és a Könyvtári Intézet munkatársainak szöveges és táblázatos összeállítását a könyvtárak járvány utáni újranyitásának lehetőségeiről A kibontakozás útjai: szolgáltatások és újranyitási tervek a világ könyvtáraiban címmel. Az oldalt folyamatosan frissítették az új információkkal.

***

Rövidítések jegyzéke

3K Könyv, Könyvtár, Könyvtáros
ELTE BTK Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar
EPA Elektronikus Periodika Archívum és Adatbázis
ETO Egyetemes Tizedes Osztályozás
FSZEK Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár
HUNRA Magyar Olvasástársaság
IHM Informatikai és Hírközlési Minisztérium
IKSZ Informatikai és Könyvtári Szövetség
KELLO Könyvtárellátó Kht.
KF Könyvtári Figyelő
KI Könyvtári Intézet
KKÉK Könyvtárak Minőségi Közös Értékelési Keretrendszere
KLL Könyvtári Levelező/lap
KMÉR Könyvtárak Minőségi Működésének Értékelési Rendszere
KMK Könyvtártudományi és Módszertani Központ
KMMI Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet
KN Könyv és Nevelés
KSH Központi Statisztikai Hivatal
KSZK Könyvtártudományi Szakkönyvtár; Könyvtörténeti és Könyvtártudományi Szakkönyvtár
MEK Magyar Elektronikus Könyvtár
MKE Magyar Könyvtárosok Egyesülete
MKE FITT Magyar Könyvtárosok Egyesülete Fejlett Információs Technológiák és Társadalom Szekció
MSZT Magyar Szabványügyi Testület
MTA Magyar Tudományos Akadémia
MTI Magyar Távirati Iroda
NEFMI Nemzeti Erőforrás Minisztérium
NKA Nemzeti Kulturális AlapNemzeti Kulturális Alapprogram
NKÖM Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma
NMI Nemzeti Művelődési Intézet
NMH SZFI Nemzeti Munkaügyi Hivatal Szakképzési és Felnőttképzési Igazgatóság
ODR Országos Dokumentum-ellátási Rendszer
OKK Országos Könyvtári Kuratórium
OKM Oktatási és Kulturális Minisztérium
OPKM Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum
OSZK Országos Széchényi Könyvtár
OTKA Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok
PTE FEEK Pécsi Tudományegyetem Felnőttképzési és Emberi Erőforrás Fejlesztési Kar
SZNM-MOKK Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ
SZIE Szent István Egyetem
SZTE Szegedi Tudományegyetem
TMT Tudományos és Műszaki Tájékoztatás

 

Kategória: 2020. 2. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!