Fordítás és irodalom a XVIII. században

Könyvészeti tanulságok, másodlagos bibliográfiák, módszer

A XVIII. századi régi magyar irodalom egyik központi, a tudományos kutatás és a bibliográfiai számbavétel számára egyaránt kihívást jelentő témája a fordításirodalom. A nyomtatásban megjelent művek között ebben az évszázadban – úgy tűnik – több a fordítás és az átdolgozás, mint az eredeti alkotás.1 Mivel a magyar nyelvre átültetett művek közül számosnak ismeretlen a szerzője, bibliográfiai számbavételük alapja – jobb híján – a fordító neve, illetve ha ez sem ismert, egyszerűen a mű címe. Ilyen esetekben – bár a nyomtatvány közli a fordítás tényét – a leírásokból többször hiányzik a figyelmeztető „ford.” kifejezés.

E hiányosság különösen jellemző a másodlagos bibliográfiák egy részére. Ezek egy bizonyos szempont (általában téma vagy földrajzi hely) szerint korábban már megjelent bibliográfiákból az autopszia és a szakirodalom ismeretének mellőzésével készült, tájékoztató jellegű, ugyanakkor „szerzőik” (a voltaképpeni összeállító/k) nevével fémjelzett úgynevezett (le)válogatások, melyeket az utóbbi években – a fenti sajátosságok ellenére – esetenként önálló számbavételen alapuló szerzői bibliográfiákká kívánnak emelni.2 Rájuk éppúgy, mint a „mívesebb” bibliográfiák egy részére is, jellemzőek a hiányos, így például a fordítás tényét elfedő könyvészeti leírások. Különösen így van ez az áhítatirodalmi munkák esetében, melynek oka eredendően annak a ténynek a figyelembe nem vétele, hogy voltak olyan történelmi időszakok, amikor tiltották a szerzők, összeállítók és fordítók nevének feltüntetését e nyomtatványokban.3 E „rejtőzködő”, keletkezésük körülményeit gyakran a XXI. századig eltitkoló munkák bibliográfiai leírásához rendszerint irodalomtörténeti előtanulmányokra, megfelelő mélységű alapkutatásokra van szükség.4

Míg a probléma nyilvánvaló, megoldása, illetve a törekvés a megoldásra nehézkes. Erre a tényre hivatkozva figyelemfelhívó példaként osztom meg egy közelmúltban napvilágot látott könyvészeti kiadvány vonatkozó tanulságait, feltételezve, hogy a továbbiakban a bibliográfus-szerzők körültekintőbben járnak el. A problémafelvetésen túl, egyúttal igyekszem a vonatkozó hiányosságokat pótolni.

2018-ban jelent meg a Maklári János Lelki jó illat-tétel: Kiadástörténet és bibliográfia című dolgozat.5 A mindössze négy és fél oldal terjedelmű kiadástörténeti tanulmányból szűk egy oldal foglalkozik Maklári művével, s ez is egy negatív, szűkszavú megállapítással kezdődik, hogy tudniillik a szerzőnek „még nem sikerült” azonosítania, hogy a mű mely Zürichben megjelent kiadvány fordítása. Az esetleges próbálkozások, azok iránya hozzávetőlegesen sem ismerhető meg.

Mivel a tanulmány nyilvánvalóan elnagyolt, első lépésben igyekeztem pontosabban tájékozódni a hozzá tartozó bibliográfiából. Maklári Lelki jó illat-tétele a XVIII. századi magyarországi fordításirodalomhoz tartozik, a róla szóló munka pedig a szerzői bibliográfia igényével lép fel, úgy gondoltam, ha nem sikerült is meghatározni a fordítás eredetijét, a kiadások és közgyűjteményi példányaik leírása korrekt, és hibátlan. Maga a bibliográfiai rész összesen ötvenkét kiadást ír le 1794–1904 között.6 Szúrópróbaként ellenőriztem az ELTE Egyetemi Könyvtár és Levéltárban (ELTE EKL) őrzött példányokat, mivel a lelőhelyek rövidítései között e gyűjtemény is szerepel. Az áttekintés eredménye a következő.

Maklári Lelki jó illat-tétel című fordításából a jelzett könyvtár négy különböző kiadás egy-egy példányát őrzi. Tételesen behasonlítva ezeket, a bibliográfia M1 jelzésű első tételének (1. kiadás) referenciáinál (179. p.) az olvasható, hogy ebből a kiadásból jelenleg „öt példány ismert”, ugyanakkor nem szerepel köztük az ELTE EKL Ad 3052 jelzetű meglévő példánya. Az M3-as kiadás (127, 180. p.) unikum példányának leírása rendben lévőnek látszik (jelzete az ELTE EKL-ban Ad 3035). Ugyanakkor e kiadás besorolásának pontosságát a megjelenések időrendjébe alapvetően megkérdőjelezi az M5-ös jelzésű feltételezett kiadás datálása 1794 és 1801 közé (129. p.). A szerző valószínűleg nem gondolta át, hogy mivel sem az e tételt megelőző M3-as, sem az M4-es (127–128. p.) tétel nem jelenhetett meg 1801. július 1. előtt (ez a második cenzori engedély dátuma), ezért valós helyük a kronológia érvényesítésével a jelenlegi M5-ös kiadás után lenne.

Az M41-es 1856. évi, szintén egyetlen példányból ismert kiadáshoz (jelzete ELTE EKL Ad 3050) egy rosszul kötött ív miatt két kollációt (165., 190. p.) tüntet fel a szerző,7 de ilyen esetben a példány jelzete után szokás közölni a kötéshibát. E tételnél meg kell jegyezni még azt is, hogy könyvészeti leírásában egyáltalán nem szerepel a kiadvány címlapján az impresszumban feltüntetett Telegdi K[ovács] Lajos könyvkereskedő neve. Telegdi közismerten 1841-ben nyitotta meg üzletét Debrecenben és e kiadás impresszumában „városi könyvnyomdai bizományos”-ként nevezi meg magát. A kerek zárójelnek, mely a leírásban a nyomdát és a megjelenési évet határolja, a bibliográfiai leírások elfogadott szabályai szerint azt kellene jelentenie, hogy a címlapon ugyan nem szerepel, de a kiadványban benne van az 1856-os évszám. Ez azonban sehol sem található meg a jelzett példányban, így – ha valóban a rendelkezésre álló egyetlen példány kézbe vétele alapján készült a leírás – megmagyarázatlan marad az 1856-os datálás.8 A negyedik Egyetemi Könyvtárban őrzött példány az M43 jelzésű kiadás egyik példánya (ELTE EKL Ad 3051), viszont a bibliográfiai leírásban olvasható „két példány ismert”-ből9 egyik sem az ELTE EKL Ad 3051 jelzetű példány.10 Egy mondatban összegezve a fentieket, az ELTE EKL állománya tekintetében e bibliográfia értéke – jóindulattal – mindössze 50%-os.

Ezek után röviden kitérek a Maklári-munkához „Felhasznált szakirodalom” címen közölt (200–203. p.) jegyzékre, mivel érintkezik a másodlagos bibliográfiák korábban már felvetett problematikájával. Az itt közölt bibliográfiák (és egyáltalán a bibliográfiák!) nem tekintendők szakirodalomnak, a tudományos publikálás gyakorlatában soha senki nem tekintette annak. Petrik és társai bibliográfiák, a „szakirodalom” megjelölés pedig tudományos munkát, tanulmányt és monográfiát feltételez.11 Ennél is meglepőbb, hogy az itt számba vett bibliográfiákból kivonatolt másodlagos bibliográfiák ugyancsak könyvészeti hivatkozást kaptak, ez tautológia. A másodlagos bibliográfiák – rendes esetben – különféle tervezett vizsgálatok kiindulópontjaként készülnek, lényegüket tekintve rendhagyó összegzések vagy válogatások, és egyúttal ötlettárak. A Maklári-bibliográfia végén két ilyen összeállítás is hivatkozást kapott, magyarázat nélkül. A szerző nem járt a végére annak, vajon miért készültek e kéziratként elektronikusan közzétett „segédletek”. Hegedüs Béla 2009. évi fordításirodalmi jegyzéke tájékoztatás, és mindössze abban kívánta segíteni egy konferencia leendő előadóit, hogy előmunkálatként ötleteket adjon a kutatásaikhoz. Tartalma a 2009-ben még hozzáférhető, korántsem sikeres, elektronikusan közzétett Petrik-kötetekből származik. (Jelenleg az időközben javított digitális változat található meg az interneten.)12 Ez az oka annak, hogy ezt a jegyzéket eddig soha senki nem hivatkozta, nem frissítette és maga az összeállító sem tüntette fel munkái között a Magyar Tudományos Művek Tárában (MTMT).*

Ugyancsak meglepett Bajáki Rita másodlagos bibliográfiai összeállításának a hivatkozása, mely kézirat gyanánt készült és egyáltalán nem tekinthető sem teljesnek (47 oldal), sem lezárt, kész műnek. Utolsó változtatásának dátuma a Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának repozitóriuma (REAL) szerint 2016. január 13. Hogy Bíró Gyöngyi vajon ezt használta-e vagy egy korábbi verziót, nem derül ki.13 Ezek után egyáltalán nem tekinthető véletlennek, hogy művei felsorolásakor – érthető okok miatt – Bajáki sem tüntette fel e jegyzéket az MTMT-ben.

A hibák – lennének még – további módszeres bemutatása helyett a vizsgálat e pontján áttérek a XVIII. századi magyarországi fordításirodalmat érintő kérdés megválaszolására: mit fordított magyarra Maklári János, vajon valóban nehéz-e ennek a meghatározása. Kiindulópontom egyrészt az volt, hogy mit mond a szerző e kérdésről, másrészt a mű címe, melyet típus-címként kezeltem.14

Az első kiadás címlapján a „Fordította, és rész szerént szerzette” felvilágosítás, az olvasónak címzett előszóban a „Lelki Jó Illat-tétel nevezeti alatt, Helvetziának Tigurum nevü városába jött-ki Német nyelven, illy kis formában készült Imádságos könyvetske […] azon könyvetske Szerzőjétől helyenként el-tértem: néhol egész Imádságokat ki-hagytam; néhol rövidítettem vagy bővítettem; és egészen új Imádságokkal ’s Énekekkel-is szaporítottam” olvasható. A szerzői-fordítói „útbaigazítás” szerint számba vettem a német nyelven Zürichben megjelent, a „Rauchwerk” és a „für Reisende” kifejezést a címben felhasználó, kisméretű (zsebben hordozható) imádságoskönyveket. Több ilyen munka is készült,15 közülük egyetlen, szerző nélküli nyomtatvány bizonyult minden tekintetben megfelelőnek. Ennek teljes címe Geistliches Rauchwerck, oder Opfer, Und Tägliches Gespräch frommer Seelen mit Gott. Wie auch tägliche Morgen und Abend-bätter, durch die gantze wochen: Vor und nach dem h. Abendmahl; auch besonderbare; für Reisende, sehr nutzlich und dienstlich. Több kiadása ismert, így például az egyik 1667-ben került ki a sajtó alól Zürichben a Hamberger nyomdában. Az általam használt kiadás megjelenési adatai: „Zürich getrukt, Bey Joh. Heinrich Hamberger, 1679”.16 A szerző megnevezése nélkül napvilágot látott munka e kiadásának terjedelme 330+6 lap, formátuma tizenhatodrét (gerincmagassága 7 cm).

Valószínű, hogy Maklári ennek az imádságoskönyvnek valamelyik kiadását használta. A szövegösszevetésre alkalmasnak bizonyult 1679. évi kiadás címlapjának hátoldalán ugyanaz a bibliai idézet olvasható, mint Maklárinál: „Psal. 51. v. 20.”. Maklári fordítási technikáját három kiválasztott szövegrész segítségével, azok párhuzamos közlésével mutatom be.

25–34. p.I. Morgengebätt am Sonntag.Heiliger, barmhertziger Gott, lieber Vatter,ich dancke dir von gantzem hertzen für alle deine wolthaten diedu mir an leib und seele erzeiget hast:

und sonderlich, daβ du mich in der vergangenen nacht so gnädiglich erhalten beschüttet,

und den heutigen tag hast erleben lassen,

in welchem ich von allerhand arbeit ruhen,

 

deine schöne Gottes dienste besuchen, dich in der Heil. Gemeind, und im raht der frommen anruffen und preisen, und dein heiliges trostreiches Wort anhören soll, zu meiner erbauung und ewigen seligkeit.

 

[…]

Erbarme dich auch aller anderen menschen als deiner geschöpft, sonderlich die dir vertrawen, und deinen Namen anruffen.

 

Vergib auch Herr meinen feinden,

und bekehre sie. Hilf, daβ ich nach der unruhe dises elenden lebens seliglich eingehen möge zu dem ewigen Sabbath,

 

und in die ruh der himlischen Herrlichkeit.

Darzu hilff mir mein Gott

um Jesu Christi willen,

durch die krafft deines heiligen Geistes.

Amen.

11–21. p.Vasárnap Reggeli Imádság.Irgalmas és kegyelmes Isten, szerelmes Atyáma’ Jésus Kristusban!tellyes szívemből adok tenéked hálákat minden jó-téteményeidért; mellyeket Lelkemmel ’s testemmel közlöttél;

közelebb pedig azért, hogy a’ múlt éjjel olly kegyelmesen óltalmaztál,

és e’ mái szent napot érnem engedted; mellyen én minden világi foglalatosságaimtól meg-szünvén,

tégedet a’ hívek gyülekezetében imádhatlak ’s ditsőíthetlek, és a’ te szentséges beszédedet hallhatom Lelkemnek bóldogságára.

 

 

[…]

Könyörülj Uram minden embereken-is

mint te teremtéseiden, kivált azokon, a’kik te benned bíznak, és a’ te nevedet segítségül hívják;

 

botsáss-meg Uram, még ellenségeimnek-is, és térítsd-meg őket. Segélj végezetre, hogy e’ világi fáradságos életem után,

béjuthassak amaz örökké tartó nyugodalmas szombatolásra,

a’ mennyei ditsőségbe.

Erre segíts és készítgess engemet én Istenem a’ Jésus Kristusért,

a’ te Sz. Lelkednek munkás kegyelme által. Ámen. Mi Atyánk ’s a’ t.

117–126. p.XXXVIII. Neujahrs-gebätt.O Barmhertziger Gott,und Vatter unsers lieben Herren und Heilands Jesu Christi,wir alle erkennen und bekennen dich seyn, aller sichtbaren und unsichtbaren dingen allmächtigen Schöpffer, getrewen Erhalter, und auch allervollkommesten weisen Regierer.Du, der du selbs bist ein ewiges unbegreiffenliches liecht, hast erschaffen zwey grosse liechter, die Sonn und den Mond, daβ sie seyen zugesetzten zeiten, zu tagen, monaten und jahren.

 

[…]

225–232. p.Uj Esztendei.Örökké-való véghetetlenül Felséges és ditsőséges Isten:Te vagy minden látható és láthatatlan dolgoknak mindenható Teremtője, hűséges gondviselője, és bőlts Igazgatója. 

Te szerzetted az égen ama világosító két nagy állatokat, és úgy igazgatod azokat, hogy állandóan vezérei lennének a’ nappalnak és az éjtzakának, és jelei bizonyos időknek, napoknak hónapoknak és esztendőknek.

[…]

A szövegösszevetés szerint Maklári igyekezett hűen követni forrását, az eltérések elsősorban a két nyelv különbözőségéből adódnak.

Jóllehet továbbra is kevés esély van annak a konkrét, német nyelvű zürichi Geistliches Rauchwerck-kiadásnak a meghatározására, amelyet Maklári lefordított, magának a műnek a meghatározása nem okozott nehézséget. A fordító elégséges információt közölt a Lelki jó illat-tételben ahhoz, hogy adatait pontosan nyomon követve el lehessen jutni az eredeti munkához. A Geistliches Rauchwerck kiadássorozatának nyomon követéséből nyilvánvaló, hogy egy sokszor megjelent, kedvelt svájci munkáról van szó, melyet a XIX. században is számon tartottak.17

Végül, több alapvető módszertani tanulság körvonalazódik:

a bibliográfia-készítés alapja nem egy, már jól-rosszul elkészített korábbi számbavétel, hanem minden esetben maga a kiadvány;

a másodlagos bibliográfiák – kivétel nélkül! – tájékoztató jellegűek;

a hibákkal teli szerzős bibliográfiák megjelenése (így például a második lábjegyzetben leírt Ave Tyrnavia) sajnálatos módon arra „ösztönöz”, hogy újabb igénytelen és egyre igénytelenebb szerzős bibliográfiák készüljenek;

érdemes időt fordítani a bibliográfia-készítésre, a tudományos igény érvényesítése megtérül, mert félretájékoztatás helyett időt álló, míves bibliográfiákra, elsősorban autopszia alapján készülő retrospektív magyar nemzeti bibliográfiára lenne szükség Magyarországon a XXI. században.

Jegyzetek

 1. Vö. Nunquam autores, semper interpretes. A magyarországi fordításirodalom a 18. században. Szerk. Lengyel Réka, Budapest, MTA BTK ITI, 2016.
 2. Így pl. Ave Tyrnavia! Opera Impressa Tyrnaviae Typis Academicis 1648–1777. A nagyszombati Akadémiai Nyomda kiadványai 1648–1777. Írta Kovács Eszter – Käfer István, Budapest – Nagyszombat – Esztergom, OSZK – Esztergomi Hittudományi Főiskola – Nagyszombati Egyetem Egyetemtörténeti Intézete – Szent Adalbert Közép és Kelet-Európa Kutatásokért Alapítvány, 2013.
 3. SVATOŠ, Martin: Úvod do kapitoly: Literatura a rétorika jesuitů = Bohemia jesuitica 1556–2006, tomus 2, ed. Petronilla Cemus, Praha, Univerzita Karlova v Praze Nakladelstvi Karolinum, 2010, 777–791, itt: 790.
 4.  Vö. például, KNAPP Éva: VI. Pius pápa imádságos könyve – magyarul és Magyarországon = Nunquam autores […], i. m. (1. jegyzet) 146–189.
 5.  BÍRÓ Gyöngyi: Maklári János Lelki jó illat-tétel. Kiadástörténet és bibliográfia. In.: Három református lelki  könyv. (Régi Magyarországi Vallásos Nyomtatványok 3), Zebegény, Borda Antikvárium, 2018, 117–121.
 6.  Három, i. m. (5. jegyzet), 125–176, további megjegyzések: 179–192, források, irodalom, rövidítések: 193–206.
 7. Két kollációja van például az M36-os jelzésű 1842-ben megjelent kiadásnak az Országos Széchényi Könyvtár egyetlen példánya alapján (160., 189. p.) és az M42-nek is (egyetlen sárospataki példány, 166., 191. p.) egy-egy hiányzó levél miatt, szintén feleslegesen.
 8. A hivatkozások közül Petrik II 659 példányjelzés nélkül datálja 1856-ra; Szinnyei Petrikre hivatkozik, Hegedüs Béla Petrik leválogatásból készített másodlagos bibliográfiája nem tekinthető relevánsnak, Telegdi 1856-ban megjelent katalógusa pedig éppúgy nem tekinthető mértékadónak, mint a már korábban kizárt könyvkereskedői jegyzékek, mivel az adott év nem szerepel a nyomtatvány címében. Vö. Három, i. m. (1. jegyzet), 120.
 9. Három, i. m. (5. jegyzet), 167.
 10. Feltételezem, hogy a szerző nem ismeri az EKL elektronikus katalógusrendszerét, melyben a fenti négy Maklári-példány megtalálható.
 11. Hibásan került e felsorolásba az „MKSzle = Magyar Könyvszemle” is, ez ugyanis e formában rövidítés.
 12. Magyarra fordított művek bibliográfiája 1700–1806, Felhasznált adatbázisok forrása: Az Országos Széchényi Könyvtár adatbázisai http://www.arcanum.hu/oszk/, összeállította Hegedüs Béla 1. változat 2009. október 29., Budapest, Reciti, 2009.
 13. Az 1800 előtt magyar nyelven megjelent imakönyvek bibliográfiája. Összeállította Bajáki Rita, MTA-PPKE, 2014.
 14. Erre ösztönzött a korabeli német nyelvre visszafordított cím (Geistliches Rauchwerk) címként történő gyakori használata német nyelvterületen (például, Gedeon Forster: Geistliches Rauchwerk, Amberg, 1688.; Johann Jakob Ulrich: Das geistliche Rauchwerk. Zürich, Bodmer, 1712.; Heinrich Stähelin: Geistliches Rauchwerk. Zürich, 1743.; Johann Georg Hagelgans: Liebliches Rauch-Werck zum Gebeth. H.n., 1750. etc.), továbbá az a körülmény, hogy ez a cím később Magyarországon is típuscímmé vált. Ld. például, Varga Lajos [jászárokszállási római katolikus lelkész]: Lelki jó illattétel. Pünkösdi és jublieumi emlék az 1900-ik szent évre. Eger, Lőw nyomda, 1900. Használt példány: Országos Széchényi Könyvtár Pny 2.378.
 15. Ld. 14. jegyzet. Megjegyzem, eltérő címeken megjelent gyűjteményes munkákban is találhatók Rauchwerk című imádságok, így például Dominikus Beer: Nürnbergisches Handbüchlein. Nürnberg (Endter, 1654) című összeállításának XVIII. része a Geistliches Rauchwerck Oder Gebetbüchlein (455–478).
 16. Zürich, Zentralbibliothek, jelzete: AB 6053.
 17. Vö. például, Neu-vermehrtes Geistliches Lust-Gärtlein frommer Seelen […] mit dem geistlichen Rauchwerk vermehret. Langnau, Ch. Blaser, 1843. Korábbi kiadás: Bern, E. Hortin, 1790 – VD18 13131230
A bejegyzés kategóriája: 2019. 1. szám
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!