Nekrológ – Koltay Klára

Koltay Klára (1957. október 28 – 2018. november 11.)

                                                                                                                                                                                                      Nem múlnak ők el, akik szívünkben élnek…”
(Juhász Gyula: Consolatio)

Dr. Koltay Klára, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárának főigazgató-helyettesét a hűség és a mélységes szakmaszeretet jellemezte. Felsőfokú tanulmányait a Kossuth Lajos Tudomány­egye­tem Böl­csé­szet­tudományi Karán végezte. Történelem-angol szakos középiskolai tanári diplomájának megszerzése után 1984-ben a Kossuth Lajos Tudományegyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtárába került és lett végleges mun­ka­helye. Mint történelem-angol szakos bölcsész, a középkori református irodalommal foglalkozott és kutatta az angol magyar egyházi kapcsolatokat. Régi könyves érdeklődése munkássága során végig megmaradt.

Tu­dományos teljesítményét az 1996-ban szerzett PhD fokozat, az MTA köztestületi tagsága, az MTA Könyv­tör­téneti Bizottságának tagsága, és számos publikáció és előadás fémjelzi.

1986-ban már az angol nyelv és irodalom szakreferense lett és munkaköre révén a könyvtári feladatok szinte minden részével megismerkedett. Alapos szakmai tudása és érdeklődése gyorsan elvitték új, egyre több in­for­matikai megoldást igénylő terület felé: a könyvtári feldolgozás modern útjait kereste. Ennek mélyreható ta­nulmányozására külföldi szakmai ösztöndíjai és útjai adtak lehetőséget. 1992-ben fél évet töltött a londoni King’s College könyvtárában, ahol részletesen megismerte az ott használt könyvtári rendszer működését és egy gépi könyvtári adatbázis létrehozásának problémáit. 1994-ben az amerikai Kongresszusi Könyvtárban tett tanulmányútja segített megalapozni azt a szakmai kapcsolatot, amely azóta is fennáll az egyetemi könyvtár és a Kongresszusi Könyvtár között.

Külföldön szerzett tudása lehetővé tette, hogy a könyvtáron belül úttörő szerepet töltsön be az integrált könyv­tári rendszer elterjesztésében, honosításában. 1993-tól a Debreceni Universitas új integrált könyvtári rendszere be­vezetéssel együtt járó szoftvertesztelésének, majd az új könyvtári munkafolyamatok kidolgozásának és be­ve­zetésének összehangolásával bízták meg. 1995-ben a Bibliográfiai és Szak­re­fe­rensi Osztály vezetőjévé ne­vez­ték ki, majd 1996-ban az osztályvezetőség mellett az Egyetemi Könyv­tár munkáját főigazgató-he­lyet­tes­ként segítette szinte megszakítás nélkül a mai napig. 2001-től az integrált Egyetemi Könyvtár tájékoztató szol­gáltatásainak egységesítésével bízták meg, majd a nemzeti gyűjteménnyel és az ezzel kapcsolatos országos szolgáltatások fejlesztése és irányítása jelentette feladatainak oroszlánrészét. A gyűjtemény alapos is­merete, széleskörű tájékozottsága, rendszerben való gondolkodó képessége nélkülözhetetlenné tették a könyv­tár minden munkaterületén, így nagyon sok hazai és Európai Uniós pályázat szakmai vezetőjeként vagy tanácsadójaként vett részt ezekben. Szakmai pályafutása egy intézményhez kötötte, de munkája révén országosan ismert és elismert szakember volt.

Az ezredforduló körüli időktől jelentős országos feladatokat is vállalt, az Országos Dokumentum-ellátási Rend­szer (ODR) kialakítása, fejlesztése oroszlánrészben az ő igényes és alapos munkájának a gyümölcse. Kol­tay Klára a DEENK-hez kapcsolódó ODR mellett több nagyon fontos országos projektben vett részt vagy felkért szakértőként vagy a projekt aktív vezetőjeként. Az országos közös katalogizálás és tárgyszó-adatbázis (MOKKA, Matriksz) kialakítása, a közös katalógus és az országos dokumentum-ellátó rendszer átalakítása, összehangolása a 2010-es évektől kezdve nem valósulhatott volna meg az ő szakmai tudása, országos rend­szerben való gondolkodása nélkül.

„Klára mérhetetlen sokat tett azért, hogy ez az ország az integrált könyvtári rendszerek és azok össze­köt­tetései útját tudják járni, ezért – nyugodtan mondhatom – bevonult a magyar könyvtártörténetbe: nem lehet majd megírni az IKR-ek bevezetését, a közös katalogizálást, az ODR történetét, de a Debreceni Egyetemi Könyvtár történetét sem, hogy ne álljon róla ott egy-egy alapos bekezdés” – írja Kokas Károly.

A könyvtárszakma komoly, maradandót alkotó szakembert és egy nagyszerű embert veszített. Munkássága, emberi tisztessége példa, emlékét megőrizzük.

Virágos Márta

Kategória: 2018. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!