„nem kartoték-adat”

Soltész Zoltánné hagyatéka az ELTE BTK KITI Könyvtárában

2017. október 11-én rendhagyó Nyitott Napok-délutánra került sor az ELTE BTK Könyvtár- és Információtudományi Intézetében, a KITI-ben. Ekkor emlékeztek meg Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetről, aki – amellett, hogy évtizedeken át volt az OSzK munkatársa – a ’90-es években többször tartott régikönyves kurzusokat a Könyvtártudományi Tanszéken. A Nyitott Napok új sorozata alkalmának időpontját – az előadókkal történt egyeztetésen túl – egyrészt az alakította, hogy Soltészné halálának nem egészen két héttel korábban volt a huszadik évfordulója, másrészt egy szintén vele kapcsolatos, de örömteli esemény is a rendezvény apropója volt. Soltészné unokahúga, Berlász Piroska ugyanis az intézeti könyvtárnak ajándékozta nagynénje hagyatékának általa őrzött részét, és ennek átadási ünnepségére is ekkor került sor. A program elején Kiszl Péter intézetigazgató üdvözölte a 6-os termet zsúfolásig megtöltő közönséget, majd nyilvánosan is megköszönte Berlász Piroskának a nagylelkű adományt. Barátné Hajdu Ágnes tanszékvezető bevezetőjében Soltészné pályájának legjelentősebb momentumait emelte ki. „Aurum probatur flamma …” Emlékek Soltész Zoltánnéról címmel W. Salgó Ágnes, az OSzK Régi Nyomtatványok Tárának (RNyT) nyugdíjas osztályvezetője áttekintette hivatali elődjének pályáját, és személyes hangvételű megemlékezésben szólt a közös munkahelyen töltött évtizedekről. Farkas Gábor Farkas, a RNyT jelenlegi vezetője Táblanyomatok, ősnyomtatványok, antikvák és Soltész Zoltánné címmel tartott előadást. Ebben olyan kutatásairól számolt be, amelyeket Soltészné egy-egy tudományos eredményére alapozva folytat. A 6-os terem bejárata előtt elhelyezett tárlókban az érdeklődők válogatást tekinthettek meg a KITI-be került anyagból. Az egyikben iratai, fényképei, a másikban pedig könyvtári, tudományos és oktatói pályájának dokumentumai idézték föl az ünnepelt személyét.1

1. kép
Soltész Zoltánné íróasztalánál,
az OSZK Apponyi-termében [1980-as évek]

Juhász Erzsébet (Bp., 1921. február 7. – Bp., 1997. szeptember 30.) egy asztalosmester harmadik gyermekeként látta meg a napvilágot. Szüleik valamennyi testvért taníttatták. Soltésznén kívül még bátyja, ifj. Juhász Lajos is tudományos karriert futott be: ő az oslói városi levéltár munkatársa, majd igazgatója lett. Juhász Erzsébet 1939-ben kitüntetéssel érettségizett a Ráskay Lea Leánygimnáziumban, ahol angolul és németül is megtanult. Ekkor még nem ment egyetemre, mert családanyai szerepre készült. W. Salgó Ágnes megfogalmazása szerint: „Fiatal lányként Soltész Zoltánné is arra gondolt, hogy majd férjhez menve gyermekei is lesznek, de ez a vágya a háború következményeként nem teljesült.”2 1940 januárjától négy éven át tisztviselőként dolgozott különféle magánvállalatoknál és a Pénzintézeti Központban. 1944. január 15-én lett az OSzK munkatársa. Itt éveken át adminisztratív munkakörben dolgozott, bár 1945. augusztus 13-ától hivatalosan a tudományos segédszemélyzet tagja volt. 1948/1949-ben a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztériumba berendelve dolgozott, majd a nemzeti könyvtárba visszatérve a RNyT-ba került. Negyven évvel később – osztályvezetőként – innen vonult nyugdíjba.

2. kép
Soltész Zoltánné bölcsészkari indexe az 1949/50-es tanév első szemeszterében

Nem sokkal az OSzK-ba kerülése után, 1944. június 24-én férjhez ment Soltész Zoltán (1917. április 23. – 1987. február 11.) m. kir. főhadnagyhoz, akit postatiszt apja – taníttatása érdekében – tíz éves korában katonaiskolába adott, ahol ingyenes nevelést kapott. 1939-ben végzett a Ludovikán; előbb Budapesten a légvédelemnél szolgált, majd 1942 májusától orosz hadműveleti területre vezényelték. 1943 januárjában súlyosan megsérült, ezért kórházvonattal hazaszállították. Felgyógyulását követően ismét a magyar főváros légvédelménél szolgált, 1945. február 11-én orosz hadifogságba esett, ahonnan csak két és fél évvel később térhetett haza. Bár igazolták, és tényleges szolgálatban megtartását javasolták, erre mégsem került sor. Hazatérését követően – 50%-os hadirokkantsága dacára – segédmunkásként kezdett dolgozni, később (munka mellett) szaktechnikusi tanfolyamra járt, majd (szintén munka mellett) elvégezte a Műegyetemet, és nyugdíjazásáig gépészmérnökként dolgozott.

Soltészné Pesten vészelte át a főváros ostromát, majd 1945 ősze és 1950 tavasza között, tehát már az OSzK alkalmazottjaként, munka mellett végezte el a Pázmány Péter Tudományegyetemet. Indexe szerint muzeológus-jelölt volt, szaktárgyaiként középkori régészet és művészettörténet, illetve újkori művelődés- és művészettörténet szerepel. Mielőtt – általános régészetből – alapvizsgázott volna, kiegészítő érettségit tett latinból. Abszolutóriumát csaknem egy évtizeddel később állították ki, és ugyanabban az évben, 1958-ban doktorrá is avatták. (Oklevele szerint fő tárgya a művészettörténet volt, melléktárgyai pedig az ókori és a középkori régészet.) A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században című disszertációjának néhány évvel később könyvváltozata is megjelent.

3. kép
Soltész Zoltánné kinevezése az OSZK tudományos segédmunkatársává (1945)

4. kép
Soltészné Túrócszentmártonban a Vizsolyi Biblia példányaival (1974)

Soltészné OSzK-ban töltött fél évszázadának leglátványosabb eredményei közé tartozik a Vizsolyi Biblia egyik túrócszentmártoni3 példányának megszerzése (1974) és az Ómagyar Mária-siralmat is tartalmazó Leuveni Kódex „hazahozatala” (1982). Nem kevésbé fontos publikációinak – köztük máig használt kézikönyveknek – sora és a ’80-as évek közepének nagy feladata, az OSzK-nak (és így a RNyT-nek) a Múzeum körútról a Várba történő költöztetése sem. Soltészné egykori munkahelyére nyugdíjasként is bejárt (asztalát haláláig megtarthatta), tagja maradt a könyvtár Tudományos Tanácsának, az OSzK Évkönyve szerkesztőbizottságának, és részt vett a Keresztury-jutalomra benyújtott pályamunkák elbírálásában is. Szintén nyugdíjas éveire, a ’90-es évek közepére esik egyetemi oktatói tevékenysége is, amelynek csak elhatalmasodó betegsége, majd halála vetett véget.4

Csaknem húsz évvel később érkezett Berlász Piroska informális megkeresése a hagyaték általa őrzött részével kapcsolatban. Az intézeti vezetéssel történt egyeztetés után kerülhetett sor az ajándék KITI-be szállítására. Az anyag feldolgozása és jegyzékbe foglalása 2017 nyarán fejeződött be. A munkálatok során minden állományba vett dokumentumba bélyegzőlenyomat került a következő felirattal:

„Soltész Zoltánné / Juhász Erzsébet /
hagyatékából, / amelyet unokahúga, /
Berlász Piroska / ajándékozott az / ELTE BTK KITI / könyvtárának. 2016”.

(Az adományozó nagylelkűségére jellemző, hogy a csomagolóanyagot, a fuvardíjat és a bélyegző készítését is finanszírozta.) Az adomány mellett – Berlász Piroska külön, személyes ajándékaként – került a KITI Könyvtárába édesapjának, Berlász Jenő történész-könyvtáros-levéltárosnak néhány publikációja és 90. születésnapjára megjelent emlékkönyv.5 (Berlász Jenő felesége, Juhász Mária, Soltészné nővére volt.)

A KITI Könyvtárába került hagyatékrész jegyzékbe foglalása a Berlász Piroska által korábban kialakított rendhez a lehető legnagyobb mértékben ragaszkodva történt. Ugyanez érvényes az adomány elhelyezésére is:

- az 1–140. sz.6 könyvek, periodikák és különlenyomatok a szokásos módon, polcokon (nem-kölcsönözhető állományként);

- a 141–584. sz. kéziratok és személyes dokumentumok stb. közül

— az I–IV. tétel (az I/1/2-es kisalakú dossziét, az I/1/3-as dobozt és az I/1/4-es tokot kivéve) egy nagyobb dobozban;

— az I/1/2-es kisalakú dosszié, az I/1/3-as doboz, a VI. tétel és a két emlékérem (577–578. sz.) egy kisebb dobozban;

— az I/1/4-es tok (és benne a doktori oklevél, 165. sz.) önállóan;

— az V. és a VII–VIII. tétel egy szalagos irattartóban.

Összesen tehát négy csomagolási egységben található az anyag.7 Itt említendő, hogy a VIII. dosszié (579–584. sz.) nem volt Berlász Piroska adományának része, hanem olyan Soltésznéval kapcsolatos dokumentumokat tartalmaz, amelyek az ajándékozás óta, máshonnan kerültek a KITI Könyvtárába.

A könyvek, periodikák és különlenyomatok (1–140. sz.) jelentős része olyan kiadvány, amely korábban nem volt meg a KITI Könyvtárában, és máris segíti az oktatói munkát, ill. az érdeklődő diákok készülését. E szerzői példányok közül különösen fontosak azok, amelyekben Soltészné autográf javításai, kiegészítései olvashatók (3, 64, 73, 76, 99, 111, 114, 128, 130, 132–133, 136. sz.).8 Akadnak – Soltészné által, ill. neki vagy éppen Berlász Piroskának – dedikált példányok (9, 23, 25–26, 121. sz.) is.

Az egyedi dokumentumok első csoportjába nagyrészt Soltészné személyes okmányai, bizonyítványai tartoznak (141–165. sz.), a másodikat pályakezdésével, munkahelyeivel, nyugdíjba vonulásával kapcsolatosak alkotják (166–193. sz.), a továbbiakban pedig kitüntetéseinek dokumentációja (354–364. sz.), a róla szóló írások és vele készült riportok (365–369. sz.), családi gyászjelentések és rá emlékező nekrológok (370–376. sz.) találhatóak. Ide kapcsolódik W. Salgó Ágnes már idézett, az átadási ünnepségen elhangzott emlékezése (579. sz.) is. Ezek a dokumentumok nemcsak Soltészné életrajza szempontjából fontosak, hanem korjellemzőként is érdekesek, például egy 1949-es önéletrajz (174. sz.) és egy 1950-ben kitöltött kérdőív (177. sz.). Külön is megemlítendő Fitz József levele (178. sz.), amelyet érdekesen egészítenek ki Soltészné hozzá írt levelének és képeslapjának az OSzK-tól beszerzett másolatai (583–584. sz.).

Részben magánéletét, részben szakmai pályafutását dokumentálják fényképei (504–536. sz.), de érdekesek az előadásait, publikációit illusztráló fotók és reprodukciók (377–503. sz.) is.

A szélesebb szakma érdeklődésére is számot tarthatnak mindeddig meg nem jelent művei (335, 348, 352, 580–582. sz.), Sajnos az 1998 óta lappangó, Bücher des Kaisers Matthias II. und des Luxenburger Statthalters Peter Ernst Mansfeld in der Széchényi Nationalbibliothek zu Budapest című tanulmányát továbbra sem sikerült megtalálni. (Lásd erről az 541–542, 547. sz.) Nagyon érdekesek Ibrahim Müteferrikával és nyomtatványaival foglalkozó anyagai (340–351. sz.), kár, hogy e témában alig publikált. Sajnálatos az is, hogy számos tanulmánya csak idegen nyelven (többnyire németül) látott napvilágot. Közülük eddig mindössze egy jelent meg magyar fordításban. (Lásd erről az 567–568. sz.)

A KITI számára különösen fontosak Soltésznénak az ELTE-n tartott kurzusai, illetve ezek előadásszövegei. Az 1993. tavaszi (?) és az 1995. tavaszi félévben Antikvák, vetusztisszimák címen hirdetett kurzust, melynek gépiratos szövege autográf javításokkal, revideált formában (1995) nagyrészt fennmaradt (325–334. sz.). Az 1993. őszi és az 1995. őszi szemeszterben Könyvművészet a 15–17. században címmel tartott előadássorozatot, ennek átdolgozott verziója (1995) teljes terjedelmében, egy része pedig eredeti megfogalmazásában (1993) is megvan (195–204. sz.), sőt, fennmaradt a képanyag jelentős része is (205–318. sz.). Mindebből jól rekonstruálható munkamódszere: először írógéppel, indigóval megírta az előadások alapszövegét, ezt követően az indigómásolatot jegyzetelte, abból adott elő (1993). Később viszont a korábban félretett gépirat segítségével, olykor kiegészítő lapokat is beszúrva készítette el az átdolgozott változatot (1995). Ugyanakkor – a kéziratos jegyzetek miatt – részben megtartotta a korábban használt indigós verziót is.

5. kép
Az OSZK-ban meglévő Müteferrikák jegyzéke

6. kép
Soltészné bevezető előadásának szövege az egyik ELTE-kurzuson

Itt említendő meg Soltésznénak a Nyitott Napokon tartott előadásával (Régi könyvek és egykori tulajdonosaik, 1996. február 21.) kapcsolatos iratok (319, 322–324. sz.) is.

Az anyag feldolgozása során nagy segítséget jelentettek Berlász Piroskának egyes dokumentumokra jegyzett, illetve azokhoz csatolt magyarázatai (pl. 192, 336, 339, 353, 542, 547–548, 569, 571–572, 582. sz.) csakúgy, mint a Soltészné által összeállított és unokahúga által kiegészített publikációs lista (194. sz.). Nagyrészt Berlász Piroska intézte a szakmai hagyatékkal kapcsolatos ügyeket is. A Soltészné szakkönyvei és különlenyomatai közül az 1998-ban az OSzK-ba kerülteket elkülönítve őrzik, az anyag kb. négy fm-nyi.9 Az egykor Soltészné tulajdonában volt Elsevir-kiadvány, a Respublica-sorozat Magyarországról szóló kötetének (Leyden, 1634.) hiánytalan, jó állapotú, pergamen kötésű példánya ma App. H. 3254 jelzeten található meg a nemzeti könyvtárban.10 A fenti ügyekben is Berlász Piroska levelezett az OSzK illetékeseivel, továbbá a Kézirattárnak ajándékozta a Soltészné által az OSzK évkönyvébe szánt, de meg nem jelent tanulmányt (352. sz.) és a publikációs jegyzéket (194. sz.) is.11 Kiadói igények esetén intézkedett az egyes művek (újra)kiadása ügyében (A Mátyás-Graduale a Magyar Elektronikus Könyvtárban12 [549–550. sz.], a Mátyás Graduale a Kossuth Kiadónál [551–555. sz.], az Iskolakultúrában [556–560. sz.] és egy szegedi tanulmánykötetben [567–568. sz.] megjelent tanulmány), bár arra is van példa, hogy ez nem valósult meg (A könyv- és könyvtárkultúra ezer éve Baranyában [561–566. sz.]). Hasonló a helyzet a különféle lexikonokkal is.13

A Berlász Piroska által az ELTE BTK KITI Könyvtárának adományozott, gazdag és sokrétű anyagot – a hivatalos állományba-vétel és a katalogizálás befejezését követően – a könyvtár olvasói helyben szabadon használhatják, illetve kutathatják.

*

A Berlász Piroska által 2016-ban az ELTE BTK KITI könyvtárának ajándékozott dokumentumok

Könyvek, periodikák és különlenyomatok

1.  Acta Historiae Artium, 5. évf. 1958. 1–2. sz.

2. Antica arte magiara dal X al XVII secolo. Roma, Palazzo Venezia, marzo–maggio 1972. Catalogo red. Radocsay, Dénes, Sternegg Zlinszky, Mária, Roma, De Luca, 1972.

3. Ars impressoria: Entstehung und Entwicklung des Buchdrucks. Eine internationale Festgabe für Severin Corsten zum 65. Geburtstag. Hrsg. von Limburg, Hans, Lohse, Hartwig, Schmitz, Wolfgang, München – New York – London – Paris, 1986. [A 336. p.-n autográf jegyz.]

4. BASILIUS Magnus: A költők olvasásáról – XENOPHON: Socrates védőbeszéde. Hess András budai műhelyének humanista könyvecskéje hasonmás kiadásban. Ford. Ritoók Zsigmond, tan. Soltész Zoltánné, Bp., Magyar Helikon, 1978.

5. Beiträge zur Geschichte des Buches und seiner Funktion in der Gesellschaft. Festschrift für Hans Widmann zur 65. Geburtstag am 28. März 1973. Hrsg. Świerk, Alfred, Stuttgart, Hiersemann, 1974.

6–7. Beiträge zur Inkunabelkunde [2 db] ‒ Dritte Folge, Nr. 3 (1967); Nr. 6 (1975)

8. Biblia pauperum. Facsimile edition of the forty-leaf blockbook in the library of the Esztergom Cathedral. Introduction, notes and subtitles by Soltész, Elizabeth, Bp., Corvina, 1967.

9. Biblia pauperum. Faksimileausgabe des vierzigblättrigen Armenbibel-Blockbuches in der Bibliothek der Erzdiözese Esztergom. Erläuternder Text von Soltész, Elisabeth, Berlin, Union, 1967. [Dedikált.]

10. Biblia pauperum. Az esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár negyvenlapos Blockbuch Biblia pauperuma. Tan., képmagy. Soltész Zoltánné, Bp., Magyar Helikon, 1966. [Számozott: 1124. sz. példány, tokban.]

11. Bibliotheca Corviniana 1490–1990. Nemzetközi corvinakiállítás. Képvál., szerk. Földesi Ferenc, tan. Csapodi Csaba, Csapodiné Gárdonyi Klára, Bp., OSzK, 1990.

12. The book of hours of Pannonhalma. [Facsimile edition.] Introduction by Szabó, Flóris, Soltész, Elizabeth, Bp., Corvina – Helikon, 1985. [2 db, tokban.]

13. Der Buchdruck im 15. Jahrhundert: Eine Bibliographie: Teil I: Bibliographie. Hrsg. von Corsten, Severin, Fuchs, Reimar Walter, [Mitarbeiterin aus Ungarn Soltész, Elisabeth] Stuttgart, Hiersemann, 1988.

14. Bücher aus Ungarn, 1990/1–4. sz.

15. Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Eds. Sajó, Géza, Soltész, Erzsébet. Collab. Csapodi, Csaba, Vértesy, Miklós. [Introduction by S., E.], Bp., Akadémiai, 1970, I–II.

16. Catalogus librorum sedecimo saeculo impressorum, qui in Bibliotheca Nationali Hungariae Széchényiana asservantur: Editiones non Hungarice et extra Hungariam impressae. Az Országos Széchényi Könyvtár 16. századi nyomtatványainak katalógusa. Nem magyar nyelvű, külföldi kiadványok. Comp. Soltész, Elisabetha, Velenczei, Catharina, W. Salgó, Agnes. Foreword/előszó Soltész, Erzsébet, Bp., OSzK, 1990, I–III.

17. Chronica Hungarorum. [Kicsinyített hasonmás kiad., minikönyv.] Bev. Soltész Zoltánné, Bp., Zrínyi Ny., 1973. [Számozott: 52. sz. példány, tokban.]

18–19.    Chronica Hungarorum Finita Bude Anno Domini MCCCCLXXIII in uigilia pentecostes per Andream Hess. Cette nouvelle édition fac-similé. Préface d’Soltész, Erzsébet, Bp., Magyar Helikon, 1972. [2 példány] ‒ [Alapváltozat.]; [Számozott: 38. sz. példány.]

20. Das Corvinus-Graduale. Einleitende Studie, Bildbeschreibungen von Soltész, Elisabeth, Hanau, Dausien – Bp., Corvina – Magyar Helikon, 1982.

21. CSAPODI, Klara – SOLTÉSZ, Elisabeth: Aus der Geschichte des ungarischen Buches. Sonderdruck aus Marginalien, Nr. 20/August 1960, 39–44 p., 2 t.

22. A debreceni könyv 1561–1972. [Minikönyv.] Bev. Bán Imre. Szerk. Bot Györgyné, Debrecen, 1972. [Számozott: 305. sz. példány.]

23. V. ECSEDY Judit: A régi magyarországi nyomdák betűi és díszei 1473–1600. Bp., Balassi – OSzK, 2004. [Dedikált.]

24. Előadások Szántó Tibor könyvművész életmű-kiállítása alkalmából. Debrecen, 1978. május 8. Szerk. Csüry István, Debrecen, Alföldi Ny., 1978.

25. ENDREI Walter: A parasztkalendárium. Bp., [Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-Grafikai Tanszéke], 1983. [Dedikált.]

26. Flamand kalendárium. [Hasonmás kiad.] Tan. Soltész Zoltánné, Bp., Helikon, 1983. [2 db, tokban, dedikált.]

27. Flämischer Kalender. [Faksimileausgabe.] Aufsatz von Soltész, Elisabeth, [Bp.], Corvina, 1985. [2 db, tokban.]

28. Flemish calendar. [Facsimile edition.] Introductory essay by Soltész, Elizabeth, [Bp.], Corvina, 1985. [2 db, tokban.]

29. Francia és németalföldi miniatúrák Magyarországon. Szerk. Radocsay Dénes, Soltész Zoltánné, Szántó Tibor, Bp., Magyar Helikon, 1969. [Számozott: 51. sz. példány.]

30–53. Gutenberg Jahrbuch [24 db] ‒ 1957; 1958; 1959; 1960; 1962; 1963; 1964; 1965; 1966; 1971; 1972; 1973; 1974; 1975; 1976; 1977; 1980; 1982; 1992; 1993; 1994; 1995; 1996; 1997.

54. HAIMAN, György: Nicholas Kis. A Hungarian punch-cutter and printer 1650–1702. Bibl. comp. Soltész, Elizabeth, Bp., Akadémiai, 1983.

55. HAIMAN György: Tótfalusi Kis Miklós: a betűművész és a tipográfus élete műve betűinek és nyomtatványainak tükrében. Bibl. Soltész Zoltánné, Bp., Magyar Helikon, 1972.

56. Horae Beatae Mariae Virginis. [Faksimileausgabe.] Zwei Aufsätze von Szabó, Flóris, Soltész, Elisabeth, Bp., Corvina – Helikon, 1985. [2 db, tokban.]

57. Hungarian Art Treasures: Ninth to seventeenth centuries. [Exhibition] 11 October 1967 – 14 January 1968. London, Victoria and Albert Museum, 1967.

58. Hungarian Book Review, 1990. 1–4. sz.

59. Iniciály a vinety z Gutgeselovej tlačiarne. [Minikönyv.] Bradejov, 1977.

60. Irodalomismeret, 3. évf. 1992. 2–3. sz.

61. Irodalomtörténeti Közlemények, 96. évf. 1992. 3. sz.

62. Írás és könyv. A Magyar Bibliofil Társaság évkönyve I. Szerk. Szántó Tibor, Bp., Magyar Bibliofil Társaság, 1987.

63. Johannes Gutenberg: Regionale Aspekte des frühen Buchdrucks: Vorträge der Internationalen Konferenz zum 550. Jubiläum der Buchdruckerkunst am 26. und 27. Juni 1990 in Berlin. Red. Nickel, Holger, Gillner, Lothar, Berlin, Staatsbibliothek – Wiesbaden, Reichert, 1993.

64. JUGĂREANU, Veturia: Bibliographie der sieben­bürgischen Frühdrucke. Hrsg. vom Hermannstädter Brukenthalmuseum, unter Mitarb. Soltész-Juhász, Elisabeth, Baden-Baden, Heitz, 1959. [A 9, 13–18, 20–31, 33, 36, 41–42, 45–46, 48–54, 56, 60, 62–63, 65–66, 69, 72, 75. p.-n autográf jegyz.]

65. Kiadói és nyomdászjelvények. Szakirodalmi szöveggyűjtemény. Szerk. Simon Melinda, Szeged, SZEK Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, 2009, I.

66. Kis Híradó, 1989. 4. sz.

67. Kniha ’74

68. Le Livre Hongrois, 1990. 1–4. sz.

69–70. Librarium [2 db] ‒ 17. évf. 1974. 3. sz.; 22. évf. 1979. 1. sz.

71. M. TÓTFALUSI KIS Miklós Mentsége. Bev. Haiman György. [Kicsinyített hasonmás kiad., minikönyv.] Bp., Zrínyi Ny., 1974. [Számozott: 509. sz. példány, tokban.]

72–75. Magyar Grafika [4 db] ‒ 8. évf. 1964. 6. sz.; 17. évf. 1973. 3. sz. [A 10. p.-n autográf jegyz.]; 22. évf. 1978. 4. sz.; 34. évf. 1990. 1. sz.

76. Magyar Könyvszemle, 84. évf. 1968. 4. sz. [A 336, 339. p.-n autográf jav.]

77. Magyarország és Európa az Apponyi-gyűjtemény tükrében. Emlékülés és kiállítás Apponyi Sándor születésének 150. évfordulója alkalmából. Szerk. W. Salgó Ágnes, Bp., OSzK, 1995.

78–81. Marginalien [4 db] ‒ Nr. 107 = 1987. 3. sz.; Nr. 128 = 1992; Nr. 129 = 1993; Nr. 144 = 1996. 4. sz.

82. A második magyarországi ősnyomda egyik nyomtatványa. LAUDIVIUS Zacchia: Vita beati Hieronymi. 1478/1479. Hasonmás [kiad.] Tan./Study by Soltész Zoltánné, Bp., Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-Grafikai Tanszéke, 1975. [Számozott: 53. sz. példány.]

83. A Mátyás-graduale. Bev., képmagy. Soltész Zoltánné, Bp., Magyar Helikon – Corvina, 1980. [Számozott: 79. sz. példány.]

84. Mátyás-Graduale. Tan., képmagy. Soltész Zoltánné, előszó Monok István, utószó Földesi Ferenc, Bp., Kossuth – OSzK, 2007. [CD melléklettel.]

85. Missale. [Hasonmás kiad.: OSzK, Cod. Lat. 221.] Tan. Soltész Zoltánné, Bp., Helikon, 1989. [Számozott: XIV. sz. példány; 2 db, tokban.]

86–87. Művészettörténeti Értesítő [2 db] ‒ 4. évf. 1955. 2. sz.; 7. évf. 1958. 2–3. sz.

88. Nederlanders en Hongaren: Ontmoetingen tussen twee volken. Geredigeerd door Heimlich, István, Bp., Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülése, 1987.

89–98. Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve [10 db] ‒ 1965–1966; 1973; 1974–1975; 1976–1977; 1979; 1980; 1981; 1982–1983; 1984–1985; 1986–1990.

99–119. OSZK Híradó [21 db] ‒ 1961/7–8 [A 170. p.-n – nem a saját cikkét kommentáló – autográf jegyz.]; 1967/3; 1968/1–2; 1968/3–4; 1968/7–8; 1970/1–2; 1971/1–2; 1972/5–6; 1973/3–4; 1973/5–6; 1973/7–8; 1973/9–10; 1975/1–2 [A 19. p.-n autográf jegyz.]; 1976/4–6; 1976/7–9; 1977/11–12 [A 247, 249. p.-n autográf jegyz.]; 1982/3–4; 1982/5–6; 1983/1–2; 1984/3–4; 1992/3–4.

120. Ötszáz esztendő. Tizenegy írás a félévezredes magyar nyomdászatról. Szerk. Szántó Tibor, Bp., Magyar Helikon, 1974.

121. A Pannonhalmi Hóráskönyv […]. Tan. Szabó Flóris, Soltész Zoltánné, Bp., Európa – Helikon, 1982. [2 db, tokban, dedikált.]

122. Papíripar és Magyar Grafika, 2. évf. 1958. 1–2. sz.

123. Schallaburg ’82: Matthias Corvinus und die Rena­issan­ce in Ungarn 1458–1541. 8. Mai – 1. November 1982. Hrsg. Klaniczay, Tibor, Török, Gyöngyi, Stangler, Gottfried, Wien, Amt der Niederösterreichischen Landesregierung, Abt. III/2 – Kulturabteilung, 1982.

124. Schreibmeisterblätter. Kurrent, Kanzlei, Fraktur. Bearb. Funke, Fritz, Leipzig, Deutsche Bücherei, 1967.

125. SOLTÉSZ, Elizabeth: A Picture Book of Printing in Hungary. 1473–1973. Bp., [Department of Typo-Graphics of the Hungarian Academy of Arts and Crafts], 1973.

126. SOLTÉSZ Erzsébet: Magyar várak. Alte ungarische Burgen. [Minikönyv.] Bp., Kossuth Ny., 1988.

127. SOLTÉSZ Erzsébet: Régi magyar várak. Alte unga­rische Burgen. Bp., Helikon, 1993.

128. SOLTÉSZ Zoltánné: Blutfogel Boldizsár miniátor. [Bp.], Akadémiai – OSzK, 1957. [Klny. = Magyar Könyvszemle, 73. évf. 1957. 247–264. p.; a fedlapon és a 2, 8–11, 13. p.-n autográf jegyz.]

129. SOLTÉSZ Zoltánné: A magyar könyvnyomtatás képeskönyve. 1473–1973. Bp., [Magyar Iparművészeti Főiskola Typo-Grafikai Tanszéke], 1973.

130. SOLTÉSZ Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Bp., Akadémiai, 1961. [A 60, 89, 115, 131–132, 136, 140. p.-n autográf jegyz.]

131. SOLTÉSZ Zoltánné: A magyarországi könyvdíszítés a 15–17. században. = Iskolakultúra, 8. évf. 1998. 1. sz. 63–69. p. [Fénymásolat.]

132. SOLTÉSZ Zoltánné: Az Országos Széchényi Könyvtár ritka Luther-nyomtatványairól = Az OSZK Évkönyve, 1982–1983 [megj.: 1984], 221–239. p. [Klny.; a 222, 224, 226–228, 230–232, 234–235, 237–238. p.-n autográf jegyz.]

133. SOLTÉSZ Zoltánné: A XVI. századi kolozsvári könyvdíszek = Művészettörténeti Értesítő, 6. évf. 1957. 2–3. sz. 141–160. p. [Klny.; a dedikáció levágva; a 151. p.-n autográf jegyz.]

134. Szabad Művészet, 10. évf. 1956. 1–2. sz.

135. THURÓCZY János: A magyarok krónikája. [Hasonmás kiad.] Ford. Horváth János, jegyz. H. J., Boronkai Iván, tan. Engel Pál, Soltész Zoltánné, Bp., Helikon, 1986. [2 db, tokban.]

136. Tótfalusi Kis Miklós. Az Amszterdami Biblia kiadásának háromszázadik évfordulója alkalmából Debrecen[ben] 1985. április 25–27-én megtartott konferencián elhangzott előadások. Szerk. Gomba Szabolcsné, Haiman György, Debrecen, KLTE Könyvtára, 1985. [A 139. p.-n autográf jegyz.]

137. Tótfalusi Kis Miklós halotti kártája. Ford. Jakó Zsigmond, Tóth István, Weöres Sándor, kiad. Kulcsár Péter, tan. Haiman György, Tolnai Gábor, Bp., Akadémiai, 1978.

138. Tractatvs de cometa. [Kicsinyített hasonmás kiad., minikönyv.] Banská Bystrica, 1978.

139. Zur Arbeit mit dem Gesamtkatalog der Wiegendrucke. Vorträge der Internationalen Fachtagung vom 26. bis 30. November 1979 in Berlin. Red. Altmann, Ursula, Berlin, DSB, 1989.

140. Zentralblatt für Bibliothekswesen, 93. évf. 1979. 10. sz.

Kéziratok, személyes okmányok és más dokumentumok

I./1./1. dosszié

[Személyes okmányai, tanulmányaihoz kapcsolódó bizonyítványok I.]

141. Elemi népiskolai bizonyítvány [4. oszt.] ‒ kézzel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1931. jún. 16.; 1 fol.

142. Születési anyakönyvi kivonat ‒ kézzel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1932. szept. 19.; 1 fol.

143. Leánylíceumi bizonyítvány [2. oszt.] ‒ kézzel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1933. jún. 25.; 1 fol.

144. Leánylíceumi érettségi bizonyítvány ‒ kézzel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1939. jún. 3.; 1 fol.

145. Házasság-levél ‒ kézzel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1944. júl. 13.; 1 fol.

146. Kiegészítő érettségi bizonyítvány [latin nyelv] ‒ kézzel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1950. jún. 23.; 1 fol.

147. Alapvizsgálati értesítő [általános régészet] ‒ írógéppel és kézzel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1950. szept. 26.; 1 fol.

148. Végbizonyítvány (absolutorium) [PPTE/ELTE]- írógéppel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1958. márc. 29.; 2 fol.

149. [Fotómásolat a doktori oklevél eredetijéről (→ 165. sz.)] ‒ [1958 vagy utána]; 1 fol.

150. Másolat [a doktori oklevélről] ‒ szignált, lebélyegzett gépirat; 1959. jún. 12.; 1 fol.

151. Bizonyítvány [német felsőfokú nyelvvizsga] ‒ írógéppel kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1973. nov. 17.; 1 fol.

I./1./2. dosszié

[Személyes okmányai, tanulmányaihoz kapcsolódó bizonyítványok II.]

152. A Budapest székesfővárosi V. ker. községi Ráskai Lea leánygimnázium (IV.–VIII. oszt. leányliceum) XX. értesítője az 1937/38. iskolai évről az iskola fennállásának 20. évében. Kiad. Ghymes Béla, Bp., Madách Ny., 1938. [Juhász Erzsébet a 31–33, 45, 47. p.-n szerepel.]

153. A Budapest székesfővárosi V. kerületi községi Ráskai Lea leánygimnázium (V.–VIII. oszt. leányliceum) XXI. évkönyve az 1938/39. iskolai évről az iskola fennállásának XXI. évében. Kiad. Ghymes Béla, Bp., Kellner Ny., 1939. [Juhász Erzsébet a 15–16, 18, 20, 29, 34, 42, 44. p.-n és a képmellékleten szerepel.]

I./1./3. doboz

[Személyes okmányai, tanulmányaihoz kapcsolódó bizonyítványok III.]

154. Budapest székesfővárosi községi elemi népiskolai értesítő ‒ kiállítva: 1927. jún. 27.; lezárva: 1931. jún. 16.; 32 p.

155. Tanulmányi Értesítő [leánylíceum] ‒ kiállítva: 1933. szept. 15.; lezárva: 1939. máj. 15.; 23 p.

156. Útlevél (no. 244251, ill. 381580) ‒ kiállítva: 1938. júl. 2.; 44 p.

157. Leckeigazolvány, ill. leckekönyv ‒ kiállítva: 1945. okt. 27.; lezárva: 1950. jan. 30.; 35+24 p.

158. Munkakönyv (no. O 503352) ‒ kiállítva: 1951. febr. 21.; 25 p.

159. Oklevél [Soltész Zoltán diplomája] ‒ kiállítva: 1962. júl. 31.

160. MÁV arcképes igazolvány közszolgálati alkalmazottak és családtagjaik részére (no. 151210) ‒ s. dat., utoljára érvényesítve: 1989-re

161. OSzK-belépőkártya (fényképes) ‒ s. dat.; tokban

162. Útlevél (no. MA 413085) ‒ kiállítva: 1984. febr. 7.; 64 p.

163. BKV-bérlet, nyugdíjas (1991. áprilisi szelvénnyel) ‒ [1990. jan.–1991. ápr.]; tokban

164. Útlevél (no. PB 245511) ‒ kiállítva: 1993. máj. 18.; 32 p.

I./1./4. tok

165. Oklevél [Juhász Erzsébet doktori oklevele] ‒ kiállítva: 1958. dec. 20.; 1 fol.

I./2. dosszié

[Pályakezdése, munkahelyei, nyugdíjkérelme]

166. [Felmondás tudomásul vétele] Csonka János Gépgyára ‒ szignált, lebélyegzett gépirat; 1940. márc. 30.; 1 fol.

167. [Illetmény-megállapítás] Pénzintézeti Központ ‒ írógéppel kitöltött, szignált másolat; 1941. márc. 28.; 1 fol.

168. [Adatkimutatás] Magánalkalmazottak Biztosító Intézete ‒ kézzel kitöltött űrlap; 1944. márc. 3.; 1 fol.

169. Magyar királyi Erzsébet-Tudományegyetem [Díjnokká fogadás és szolgálattételre rendelés] ‒ szignált (Holub József), lebélyegzett gépirat; 1944. okt. 10.; 1 fol.

170. [Kinevezés az OSzK-ba] A magyar királyi vallás és közoktatásügyi minisztertől ‒ szignált (Teleki Géza), lebélyegzett gépirat; 1945. aug. 13.; 2 fol.

171. [Fizetési osztály fokozatába történt rangsorolás „jóváhagyólag tudomásul” vétele] A Magyar Nemzeti Múzeum ügyvezető alelnökétől ‒ írógéppel kitöltött űrlap; 1946. ápr. 20.; 1 fol.

172. [Berendelés szolgálattételre a Vallás és közoktatási minisztérium VI. főosztályára] Másolat ‒ szignált gépirat; 1948. márc. 17.; 1 fol.

173. [Visszarendelés az OSzK-ba] ‒ szignált (Tolnai Gábor), lebélyegzett indigómásolat; 1949. márc. 18.; 1 fol.

174. Curriculum vitae ‒ szignált, autográf kézirat; 1949. dec. 29.; 1 fol.

175. [Az Országos Társadalombiztosító Intézet igazolása] ‒ kézírással kitöltve, szignált, lebélyegzett; 1950. ápr. 27.; 1 fol.

176. [A Pénzintézeti Központ igazolása] ‒ szignált, lebélyegzett gépirat; 1950. ápr. 27.; 1 fol.

177. Kérdőív ‒ írógéppel kitöltve, a dátum és az aláírás autográf; 1950. szept. 15.; 1 fol.

178–179. Levél Fitz Józseftől ‒ kézirat [tintával írott, FJ-autográf]; 1958. dec. 2.; 1 fol.

Hozzá tartozik:

1958. december 3-án Fitz Józsefnek átadott szöveg, elolvasásra átadott cikkére” ‒ gépirat, ceruzás jav. és kieg.; 1 fol. [= 2 p.]

180–189. [A poitiers-i városi könyvtárba és a francia nemzeti könyvtárba szóló kérőlapok stb.] ‒ 1971. jún. 12., jún. 19., jún. 22.; autográf jegyz.; 10 db

190. [Nyugdíjba vonulás bejelentésének tudomásul vétele az OSzK főigazgatója által] ‒ szignált, lebélyegzett gépirat; 1989. júl. 28.; 1 fol.

191–192. [Nyugdíjazása alkalmából munkatársaitól kapott emléklap] ‒ 1990. jan. 12.; félbőrkötésű mappa

Hozzá tartozik:

[Berlász Piroska magyarázata] ‒ kézirat; [2015?]; 1 fol.

193. Társadalombiztosítási Igazgatóság […] 3. sz. határozat öregségi nyugdíj megállapításáról ‒ számítógépes print; 1990. jan. 20.; 3 fol.

II./1. dosszié

Műveinek jegyzéke

194. Soltész Zoltánné dr. Juhász Erzsébet irodalmi munkássága ‒ fol. 1–16: szignált gépirat fénymásolata, autográf jav. (1994. okt. 27., ill. 1996. febr. 8.) ‒ fol. 17–18: Berlász Piroska kieg. (szignált gépirat fénymásolata, kéziratos függelékkel; 2011. ápr. 13., ill. 2015. máj. 23.)

II./2./1. dosszié (szalagos)

Könyvművészeti előadások 1–5. (ELTE)

II./2./1./a dosszié

Könyvművészet 1–3. előadás

195. Soltész Zoltánné „Könyvművészet a 15–17. században” című előadásainak témája ‒ gépirat fénymásolata, autográf kieg.; [1993, revideálva 1995]; 2 fol.

196. Irodalom Soltész Zoltánné „Könyvművészet a 15–17. században” című előadásaihoz ‒ jav., kieg. gépirat fénymásolata; [1993, revideálva 1995]; 3 fol.

197. [Könyvművészet a 15–17. században] Tételek ‒ gépirat, autográf jav. és kieg.; [1993, revideálva 1995]; 6 fol.

198. Könyvművészet a 15–17. században. I. előadás ‒ gépirat, autográf jav. és kieg.; [1993, revideálva 1995]; 22 fol.

199. Könyvművészet a 15–17. században. 2. előadás ‒ gépirat, autográf jav. és kieg.; [1993, revideálva 1995]; 19 fol.

200. Könyvművészet a 15–17. században. 3. előadás ‒ gépirat, autográf jav. és kieg.; [1993, revideálva 1995]; 1–7, 7a, 8–18, 18a fol.

II./2./1./b dosszié

Könyvművészet 4–5. előadás

201. Könyvművészet IV. előadás [A-változat] ‒ gépirat indigómásolata, autográf jav. és kieg.; [1993]; 18 fol.

202. Könyvművészet 4. előadás [B-változat] ‒ gépirat, autográf jav. és kieg.; [1995?]; 15 fol.

203. Könyvművészet. 5. előadás [A-változat] ‒ gépirat indigómásolata, autográf jav. és kieg.; [1993]; 20 fol.

204. Könyvművészet 5. előadás [B-változat] ‒ gépirat, autográf jav. és kieg.; [1995?]; 16 fol.

II./2./1./c) dosszié

[Könyvművészet … előadások képanyaga (?)]

205. Soltész Zoltánné kéri az október 10-i, keddi előadására az alábbi könyvek kikészítését ‒ aláírt gépirat; 1995. okt. 5.; 1 fol.

206–224. [1. boríték: A 2. előadás képanyaga (?)] ‒ 19 db fénykép-reprodukció, ill. fénymásolat, autográf jegyz.

225–256. [2. boríték: A 3. előadás képanyaga (?)] ‒ 32 db fénykép-reprodukció, ill. fénymásolat, autográf jegyz.

257–287. [3. boríték]: Könyvművészet 4. előadás [képanyaga] ‒ 31 db fénymásolat, eredeti borítékban, autográf jegyz.

288–318. [4. boríték]: 5. előadás képanyaga ‒ 31 db fénymásolat, eredeti borítékban, autográf jegyz.

II./2./2./1. dosszié

Előadásai ELTE BTK 1995–1996. (1)

319. [Voit Krisztina meghirdeti a Nyitott Napokat] ‒ szignált számítógépes print fénymásolata; 1995. okt. 5.; 1 fol.

320. [Fülöp Géza köszönőlevele az 1995. őszi félévben végzett oktatómunka tárgyában] ‒ szignált gépirat fénymásolata; 1995. dec. 13.; 1 fol. + eredeti boríték

321. [Soltész Zoltánné válaszlevele Fülöp Gézának] ‒ gépirat indigómásolata; 1996. jan. 7.; 1 fol.

322. [A Nyitott Napok 1995 őszi programja] ‒ az Iqsoft céges papírján, a marketing és kereskedelmi igazgató szignójával; 1 fol.

323. [A Nyitott Napok 1996 tavaszi programja] ‒ az Iqsoft céges papírján, a marketing és kereskedelmi igazgató szignójával; 1 fol.

324. Nyitott Napok ’96 [tavaszi félév programja] ‒ a Könyvtártudományi–Informatikai Tanszék honlapjáról nyomtatva, autográf jegyz.; 1 fol.

II./2./2./2. dosszié

Előadásai ELTE BTK 1995–1996. (2)

325. Soltész Zoltánné: Antikvák, vetusztisszimák. Tematika ‒ gépirat indigómásolata; [1995. febr. 14. vagy előtte]; 1 fol.

326. Soltész Zoltánné: Antikvák, vetusztisszimák. Irodalom ‒ gépirat indigómásolata, jav.; [1995. febr. 14. vagy előtte]; 5 fol.

327. Antikvák, vetusztisszimák. 1. előadás ‒ gépirat, autográf jav.; [1995. febr. 14. vagy előtte]; 1–9, 9a, 10–19 fol.

328. Antikvák, vetusztisszimák. 2. előadás ‒ gépirat indigómásolata, autográf jav.; [1995. febr. 28. vagy előtte]; 14 fol.

329. Antikvák, vetusztisszimák. 3. előadás ‒ gépirat, autográf jav.; [1995. márc. 14. vagy előtte]; 1–13, 13a, 14–15 fol.

330. [A 4. előadás hiányát jelző, Berlász Piroska által készített cédula]; 1 fol.

331. Antikvák, vetusztisszimák. 5. előadás ‒ gépirat indigómásolata, autográf jav.; [1995. máj. 9. vagy előtte]; 20 fol.

332. Antikvák, vetustissimák. 6. előadás [1. rész 1. fele] ‒ gépirat, autográf jav.; [1995. máj. 16. vagy előtte]; 5 fol.

333. [Antikvák, vetustissimák. 6. előadás 1. rész 2. felének háttéranyaga?] ‒ gépirat, autográf jav. és kieg.; [1995. máj. 16. vagy előtte]; 16 fol. [= 22 p.]

334. [Antikvák, vetusztisszimák. 6. előadás] 16. századi könyvkiadás 2. rész ‒ gépirat indigómásolata, autográf jav.; [1995. máj. 16. vagy előtte; 15+2 fol. [= 18 p.]

II./2./3. dosszié

Előadásai [I.:] Antikva-katalógus 1991.

335. „Antikva-katalógus előadásom” ‒ gépirat, jav. és kieg.; „1991. V. 30.”; 11 fol.

336. Berlász Piroska följegyzése ‒ kézirat; s. dat.; 1 fol. (kettéhajtva)

II./2./4. dosszié

Előadásai [II.:] A magyar ősnyomtatványok

337. „Bibliofil előadás” A magyar ősnyomtatványok ‒ gépirat indigómásolata, autográf jav. és kieg.; „I. 26.” [!1989. IX. 26.]; 13 fol.

Elhangzott a Nemzetközi Bibliofil Társaság kongresszusán (Bp., 1989. szept. 26.), kisebb változtatásokkal megjelent: Magyar Grafika, 34. évf. 1990. 1. sz. 3–6. p.

338. Die ungarischen Wiegendrucke ‒ gépirat indigómásolata, autográf jav. és kieg.; [1989]; 12 fol.

339. Berlász Piroska följegyzése ‒ kézirat; s. dat.; 1 fol. (kettéhajtva)

II./2./5. dosszié

Müteferrika Gyűjtemény

340. [az eredeti dosszié fedlapjának Berlász Piroska által megőrzött darabja, Soltészné autográf jegyz.]; s. dat.; 1 fol.

341. „Niyazi Berkes: I. Müteferrika cikke a The En­ci­klo­pe­dia of Islam. Ed. B. Lewis. Leiden–London, 1960– Vol. III. 1971. 996–988. l.” [Kivonatos ford.] ‒ gépirat, autográf jegyz.; s. dat.; 1 fol. [= 2 p.]

342–343. Meglévő Müteferrikák [2 példány, részben eltérő jegyz.] ‒ gépirat, autográf jegyz.; s. dat.; 1 fol. ‒ gépirat indigómásolata, autográf jegyz.; s. dat.; 1 fol.

344. Az alábbi [I. M.] művek nincsenek meg nálunk [az OSzK-ban] ‒ gépirat és indigómásolata, autográf jegyz.; s. dat.; 1 fol. (kettéhajtva)

345. Horváth J. József névjegye ‒ s. dat.; 1 fol.

346. Horváth J. József: Még egyszer Ibrahim Mütefer­ri­káról Magyar Nemzet, 1978. márc. 21.; fénymásolat; 1 fol.

347. M. E.: Nyomdatörténeti ritkaságok Magyar Hírlap, 1978. máj. 18.; fénymásolat, gépiratos jegyz.; 1 fol.

348. „Soltész Zoltánné, OSzK, Régi Nyomtatványok Tárának vezetője:” [I. M.-ról] ‒ gépirat indigómásolata; [1978 után]; 1 fol.

349. [Horváth J. József:] Ibrahim Müteferrika. Egy kalandos életű magyar a török könyvnyomtatás megalapítója ‒ gépirat fénymásolata, Soltészné autográf jegyz.; [1985. ápr. előtt]; 20 fol.

Rövidítve megjelent: Mai Magazin, 1985. 4. sz. 24–26. p.

350. Horváth J. József: Magyar volt a török Gutenberg Mai Magazin, 1985. 4. sz. 24–25. p.; részleges fénymásolat; 1 fol. (kettéhajtva)

351. Armin Hetzer: Vom Umgang mit orientalischen Handschriften und Drucken. Wiesbaden, 1987. ‒ részleges fénymásolat, gépiratos és autográf jegyz.; 34–52. p.

II./2./6. dosszié

[Hátrahagyott tanulmány]

352–353. Soltész Zoltánné: Luther és Melanchton portréival díszített kötések az Országos Széchényi Könyvtárban ‒ gépirat, autográf jav. és kieg.; [1996/1997]; 35 fol.

Hozzá tartozik:

[az eredeti boríték fedlapjának megmaradt darabja, Berlász Piroska jegyz.] ‒ kézirat; 2006. szept. 11.; 1 fol.

→ 582. sz.

III./1. dosszié

Kitüntetéseinek dokumentációja

354. „A szocialista kultúráért” (emléklap) ‒ kiállítva: 1970. aug. 20.; 1 fol.

355. „A szocialista kultúráért” (igazolvány) ‒ kiállítva: 1970. aug. 20.; 1 fol.

356. „Szabó Ervin emlékérem” (emléklap) ‒ kiállítva: 1983. aug. 20.; 1 fol.

357. a Munka Érdemrend ezüst fokozata (emléklap) ‒ kiállítva: 1989. ápr. 4.; 1 fol. (kettéhajtva)

358. a Munka Érdemrend ezüst fokozata (igazolvány) ‒ kiállítva: 1989. ápr. 4.; 1 fol.

359. [Juhász Gyula főigazgató körlevele a Széchényi Ferenc emléknapról] ‒ fénymásolat; 1989. ápr. 19.; 1 fol.

360. [Juhász Gyula főigazgató körlevele a Széchényi Ferenc emlékéremről] ‒ fénymásolat; 1989. ápr. 19.; 1 fol.

361. Meghívó a Széchényi Ferenc emléknapra ‒ 1989. máj. 3. előtt; 1 fol. (kettéhajtva)

362. W. SALGÓ Ágnes [Laudáció] ‒ Kis Híradó, 11. évf. 1989. 4. sz. (máj. 17.) 9–10. p.; fénymásolat; 2 fol.

363. SOLTÉSZ Zoltánné: Tisztelt Emlékülés! Kedves Kollégák! [Köszönet] ‒ gépirat indigómásolata, autográf jav.; 1989. máj. 3.; 3 fol.

Kisebb változtatásokkal megjelent: Kis Híradó, 11. évf. 1989. 4. sz. (máj. 17.) 11–13. p.

364. [P. Vásárhelyi Judit:] Beszélgetés Soltész Zol­tán­né­val ‒ jav. gépirat fénymásolata; 1989. máj. 3. körül; 9 fol.

Kisebb változtatásokkal megjelent: OSZK Híradó, 32. évf. 1989. 5–6. sz. 44–47. p.

III./2. dosszié

Soltész Zoltánnéról szóló írások

365. „A hét embere” (A Kossuth Rádióban május 29-én elhangzott riport) ‒ OSZK Híradó, 25. évf. 1982. 5–6. sz. 103–105. p.; fénymásolat; 3 fol.

366. Az első magyar vers hazaérkezése (Elhangzott a Kossuth Rádió „Kilátó” c. műsorában június 9-én) ‒ OSZK Híradó, 25. évf. 1982. 5–6. sz. 105–106. p.; fénymásolat; 2 fol.

367. HARASZTY Gyula: Az Ómagyar Mária-siralom hazatérése ‒ Könyvtáros, 32. évf. 1982. 9. sz. (szept.), 546–547. p.; fénymásolat; 2 fol.

368. P. VÁSÁRHELYI Judit: Beszélgetés Soltész Zol­tán­né­val ‒ OSZK Híradó, 32. évf. 1989. 5–6. sz. 44–47. p.; fénymásolat; 4 fol.

369. W. SALGÓ Ágnes: Az első Széchényi-emlékérem ‒ Könyvtáros, 39. évf. 1989. 7. sz. (júl.), 430–431. p.; fénymásolat; 2 fol.

IV. dosszié

Nekrológok, gyászjelentések

370. [Nővére, Dr. Berlász Jenőné Juhász Mária gyászjelentése] ‒ 1981. okt. 7. után; 1 fol.

371. [Édesanyja, özv. Juhász Lajosné Nagy Mária gyászjelentése] ‒ 1982. aug. 12. után; 1 fol.

372. [Férje, Soltész Zoltán gyászjelentése] ‒ 1987. febr. 11. után; 1 fol.

373. [Soltész Zoltánné dr. Juhász Erzsébet gyászjelentése] ‒ 1997. szept. 30. után; 1 fol.

374. W. SALGÓ Ágnes: Soltész Zoltánné dr. Juhász Erzsébet (1921–1997) ‒ Magyar Könyvszemle, 113. évf. 1997, 463–464. p.; fénymásolat; 2 fol.

375. W. SALGÓ Ágnes: Soltész Zoltánné dr. Juhász Erzsébet (1921–1997) = Az Országos Széchényi Könyvtár Évkönyve, 1994–1998 [megj.: 2000], 51–53. p. [Klny.]

A szöveg – bár vannak átfedések – nem azonos a Magyar Könyvszemlében megjelenttel (→ 374. sz.).

376. [Sógora, Dr. Berlász Jenő gyászjelentése] ‒ 2015. december 6. után; 1 fol.

V. dosszié

Kutatásaihoz, előadásaihoz [és könyveihez] felhasznált illusztrációk

377. [A Pannonhalmi Hóráskönyv fol. 38 recto lapja] ‒ színes diapozitív; 1 db

378–385. [A Pannonhalmi Hóráskönyv nyolc lapja] ‒ fekete-fehér fénykép-reprodukciók; 8 db

386. [Két könyvbejegyzés (Xhus & Maria…, ill. Questo libro… kezdettel), amelyek őrzőkötetét még azonosítani kell] ‒ fekete-fehér fénykép-reprodukció; 1 db

387–404. [Az OSzK Cod. Lat. 221 jelzetű úti missáléjának tizennyolc lapja] ‒ színes fénykép-reprodukciók; 18 db

405. [S. Ambrosius: Opera, Pars I. (Basilae, 1492) kassai példányának 4v lapja, amelyet Blutfogel Boldizsár illuminált] ‒ fekete-fehér fénykép-reprodukció; 1 db; hátlapján Soltész Zoltánné és egy szlovák kolléga ceruzás jegyzetei

406–408. [Graduale Posoniense ex a. 1487 három lapja] ‒ fekete-fehér fénykép-reprodukciók; 3 db; hátlapjukon Soltész Zoltánné és egy szlovák kolléga ceruzás jegyzetei

409–417. [A BNF Ms. Lat. Res. 920 jelzetű kódexének kilenc lapja] ‒ fekete-fehér fénykép-reprodukciók; 9 db

418–428. [A kalocsai Főszékesegyházi Könyvtárban őrzött Psalterium (Krumlov, 1440 körül) tíz lapja és első kötéstáblája] ‒ fekete-fehér fénykép-reprodukciók; 11 db

429–454. [Váradi Péter misekönyvének (OSzK, Inc. 181) huszonhat lapja] ‒ fekete-fehér fénykép-reprodukciók; 26 db

455–486. [A Mátyás-Graduale (OSzK, Cod. Lat. 424) 32 miniatúrája] ‒ színes reprodukciók (az 1980-as kiadás próbanyomatai); 32 db

487–494. [„Történeti” könyvkötések – legalább részben – az OSzK gyűjteményéből] ‒ színes reprodukciók; 8 db

495–503. Alte Miniaturen aus der Deutschen Staatsbib­liothek Berlin ‒ színes reprodukciók (vsz. egy falinaptárból); 9 db

VI. dosszié

504–536. Fényképek [33 db]

 • Elsőáldozási fénykép [1920-as évek vége]
 • Csoportkép a Ráskai Lea leánygimnáziumban [1938/1939?]
 • Házasságkötése előtt [1942/1943 körül]
 • Esküvői kép [1944. jún. 24. körül]
 • Férjével és Berlász Jenő három lányával a Hűvösvölgyben (1950)
 • Portré [1950-es évek eleje]
 • Soltész Zoltán (1917–1987) [1950-es évek eleje]
 • Soltész Zoltán (1917–1987) [1960-es évek?]
 • Túrocszentmártonban, a Matica Slovenskában [1974?]
 • Túrocszentmártonban, a Matica Slovenskában egy szlovák kollégával [1974?]
 • Az OSzK Apponyi-terme [Múzeum krt.] I.
 • Az OSzK Apponyi-terme [Múzeum krt.] II.
 • Vendégekkel az OSzK Apponyi termében I. [1970-es évek]
 • Vendégekkel az OSzK Apponyi termében II. [1970-es/1980-as évek]
 • Vendégekkel az OSzK Apponyi termében III. [1980-as évek]
 • Vendégekkel az OSzK Apponyi termében IV. [1980-as évek]
 • Vendégekkel az OSzK előtt [1980-as évek]
 • Édesanyjával és testvéreivel (1980. aug. 19.)
 • Az Ómagyar Mária-siralom ünnepélyes átvételén az Apponyi-teremben (1982. máj. 24.) I.
 • Az Ómagyar Mária-siralom ünnepélyes átvételén a Széchényi-teremben (1982. máj. 24.) II.
 • Az Ómagyar Mária-siralom ünnepélyes átvételén a Széchényi-teremben (1982. máj. 24.) III.
 • Íróasztalánál az OSzK Apponyi termében [1980-as évek]
 • Bátyjával, Juhász Lajos (1912–1990) történésszel [1980-as évek]
 • Konferencián [1980-as évek vége]
 • A Széchényi-emlékérem átvétele I. (1989. máj. 3.)
 • A Széchényi-emlékérem átvétele II. (1989. máj. 3.)
 • A Széchényi-emlékérem átvétele III. [?] (1989. máj. 3. [?]) [Ez a kép egy másik alkalommal készülhetett, mert Soltészné másik ruhát visel rajta.]
 • Előadást tart a Nemzetközi Bibliofil Társaság kongresszusán [1989. szept. 24–okt. 2.] I.
 • Előadást tart a Nemzetközi Bibliofil Társaság kongresszusán [1989. szept. 24–okt. 2.] II.

A kép megjelent: Magyar Grafika, 34. évf. 1990. 1. sz. 3. p.

 • Berlini konferencián egy cseh kollégával (1990)
 • Az OSzK bejárata előtt, az Oroszlános-udvarban [1990-es évek]
 • Székesfehérváron (1993)
 • Otthonában, már betegen [1996. máj.]

VII./1. dosszié

[A hagyatékkal kapcsolatos ügyintézés]

537. W. Salgó Ágnes levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, jav. gépirat; 1998. nov. 19.; 1 fol. + eredeti boríték

538–539. A Soltész Zoltánné hagyatékából a Régi Nyomtatványok Tára segédkönyvtárának adományozott könyvek jegyzéke. Készítette: Ásó István 1998. ‒ gépiratos címlappal ellátott kézirat fénymásolata; 16 fol.

Hozzá tartozik:

Poprády Géza köszönőlevele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 1999. febr. 4.; 1 fol. + eredeti boríték

540. Berlász Piroska levele Poprády Gézának ‒ gépirat fénymásolata; 1999. febr. 18.; 1 fol.

541–542. Berlász Piroska levele a Gutenberg Jahrbuch szerkesztőségének ‒ aláírt gépirat fénymásolata; 2. März 1999; 1 fol.

Hozzá tartozik:

Berlász Piroska följegyzése ‒ kézirat; s. dat.; 1 fol.

543. W. Salgó Ágnes levele Berlász Piroskának ‒ aláírt számítógépes print; 2008. márc. 18.; 1 fol. + eredeti boríték

544. Földesi Ferenc levele Berlász Piroskának ‒ aláírt számítógépes print; 2010. okt. 4.; 1 fol. + eredeti boríték

545. Berlász Piroska levele Földesi Ferencnek ‒ aláírt gépirat fénymásolata; 2011. ápr. 13.; 1 fol. + feladóvevény

546. Sajó Andrea levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 2011. szept. 15.; 1 fol. + eredeti boríték

547. Berlász Piroska: Pro memoria Soltész Zoltánné (1921–1997) műveinek 182. és 183. tételéhez ‒ kézirat; 2016. máj. 19.; 1 fol.

548. [Berlász Piroska]: Soltész Zoltánné […] hagyatékából válogatott dokumentumok ‒ kézirat; [2016. máj. 19. vagy utána]; 1 fol. [az alja levágva]

VII./2. dosszié

Mátyás-Graduale

549. Monok István levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 2005. okt. 12.; 1 fol. + eredeti boríték

550. Berlász Piroska levele Monok Istvánnak ‒ szignált gépirat fénymásolata; 2005. okt. 24.; 1 fol.

551. Szuba Jolanta levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 2007. márc. 28.; 1 fol. + eredeti boríték

552. Berlász Piroska levele Szuba Jolanta részére ‒ aláírt gépirat fénymásolata; 2007. márc. 31.; 1 fol.

553. Szuba Jolanta levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 2007. okt. 16.; 1 fol. + eredeti boríték

554. Berlász Piroska levele Szuba Jolanta részére ‒ aláírt gépirat fénymásolata; 2007. okt. 24.; 1 fol. + feladóvevény

555. Szuba Jolanta levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 2007. okt. 29.; 1 fol. + eredeti boríték

VII./3. dosszié

Halála után megjelent tanulmányaival kapcsolatos levelezés

556. Monok István levele Soltész Zoltánnénak ‒ aláírt számítógépes print; 1997. máj. 23.; 1 fol.

557. Soltész Zoltánné levele Monok Istvánnak ‒ gépirat indigómásolata; 1997. jún. 4.; 1 fol.

558. Berlász Piroska levele Monok Istvánnak ‒ gépirat indigómásolata; 1999. febr. 18.; 1 fol.

559. Monok István levele Berlász Piroskának ‒ kézirat; 1999. febr. 28.; 1 fol.

560. Géczi János levele Berlász Piroskának ‒ kézirat; 1999. márc. 1.; 1 fol.

561–562. Kalányos Katalin levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 2000. márc. 16.; 1 fol. + eredeti boríték

Hozzá tartozik:

[Tüskés Tibor:] A szerkesztők jegyzete ‒ gépirat fénymásolata; 1 fol. [= 2 p.]

563. Berlász Piroska levele Kalányos Katalinnak ‒ aláírt indigómásolat; 2000. márc. 22.; 1 fol.

564. Kalányos Katalin levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 2000. ápr. 3.; 1 fol. + eredeti boríték

565. Berlász Piroska levéltöredéke Kalányos Katalinnak [csak az első lap] ‒ jav. gépirat; 2000. ápr. 6.; 1 fol.

566. Berlász Piroska levele a Csorba Győző Megyei Könyvtár igazgatóságának ‒ jav. gépirat; 2001. szept. 18.; 1 fol.

567. Simon Melinda levele Berlász Piroskának ‒ aláírt számítógépes print; 2008. júl. 14.; 1 fol. + eredeti boríték

568. Simon Melinda levele Berlász Piroskának ‒ aláírt, lebélyegzett számítógépes print; 2009. febr. 23.; 1 fol.

569. V. Ecsedy Judit: Tervezet. Hungaria typographica 15–16. század [+ Berlász Piroska jegyz.] ‒ fénymásolat; 1 fol.

VII./4. dosszié

Lexikonokkal való levelezés

570. Berlász Piroska levele Kozák Péternek ‒ gépirat jav. indigómásolata; 2000. júl. 27. [!24.]; 1 fol. + feladóvevény

571. Berlász Piroska levele Kozák Péternek ‒ gépirat, kéziratos jav.; 2007. márc. 19.; 1 fol. [hátlapján Berlász Piroska jegyz.] + feladóvevény

572. Berlász Piroska följegyzése ‒ kézirat; 1 fol. (kettéhajtva)

573. Berlász Piroska levele a Magyar Nagylexikon Kiadónak ‒ szignált gépirat jav. fénymásolata; 2000. dec. 6.; 1 fol. + feladóvevény

574. Berlász Piroska levele a Magyar Nagylexikon Kiadónak ‒ szignált, jav. gépirat fénymásolata; 2002. szept. 9.; 1 fol. + feladóvevény

575–576. Berlász Piroska levele az Új magyar életrajzi lexikon szerkesztőségének ‒ szignált, jav, gépirat fénymásolata; 2002. nov. 19.; 1 fol. + feladóvevény

Hozzá tartozik:

Az Új Magyar Életrajzi Lexikonban megjelent szócikk (V. köt., címlap + 1197. p.) ‒ fénymásolat, 2 fol.

Külön, dobozban elhelyezve

577. Szabó Ervin-emlékérem (tokban) ‒ bronz, átmérője: 80 mm, legnagyobb vastagsága: 13 mm ‒ előlapjának felirata: SZABÓ ERVIN EMLÉKÉREM ‒ hátlapjának felirata: A TUDOMÁNYÉRT A MŰVELŐDÉSÉRT ‒ nem szignált

Soltész Zoltánnét 1983-ban tüntették ki vele.

578. Széchényi Ferenc-emlékérem (tokban) ‒ bronz, átmérője: 92 mm, legnagyobb vastagsága: 6 mm ‒ előlapjának felirata: GR. SZÉCHÉNYI FERENC 1754–1820 ‒ hátlapjának felirata: MCMLXXXIX / DOMINAE DOCTISSIMAE / DR. ELISABETHAE SOLTÉSZ / DE BIBLIOTHECA OPTIME MERITAE / DIRECTOR GENERALIS ‒ szignó az előlapon: „om [= Osváth Mária] 1985”

Soltész Zoltánnét 1989-ben tüntették ki vele.

VIII. dosszié

Kiegészítés

579. W. SALGÓ Ágnes: „Aurum probatur flamma, fortes homines calamitatibus” Emlékek Soltész Zoltánnéról ‒ számítógépes print; 2017. okt. 11.; 5 fol.

A 2017. okt. 11-i Nyitott Napok-délutánon tartott előadás szövege, W. Salgó Ágnes ajándéka.

MTA BTK Művészettörténeti Intézet-fénymásolatok14

580. SOLTÉSZ Zoltánné: Könyvnyomtatás 1470–1541 között ‒ szignált gépirat, részben kéziratos javításokkal, ill. ennek fénymásolata; 1983. júl. 22. előtt/2018; 7 fol.

581. SOLTÉSZ Zoltánné: A könyv díszítése 1541–1630 között ‒ szignált gépirat, részben kéziratos javításokkal, ill. ennek fénymásolata; 1983. júl. 22. előtt/2018; 45 fol.

OSzK-fénymásolatok15

582. SOLTÉSZ Zoltánné: Luther és Melanchton portréival díszített kötések az Országos Széchényi Könyvtárban ‒ a KITI példányát kiegészítő ceruzalevonat-illusztrációk, autográf jav. és kieg. + Berlász Piroska jegyzete, ill. ezek fénymásolata; [1997]/2018; 1+45 fol.16  352. sz.

583. Soltész Zoltánné levele Fitz Józsefnek ‒ autográf aláírású gépirat + a boríték előlapja, ill. ezek fénymásolata; Bp., 1958. nov. 19./2018; 1 fol.17

584. Soltész Zoltánné képeslapja Fitz Józsefnek (csak a beírt lap) ‒ autográf kézirat, ill. ennek fénymásolata; Berlin, 1959. aug. 12./2018; 1 fol.18

Jegyzetek

 1.   Részletes tudósítás a KITI honlapján, a galériában számos fényképpel: [BIBOR Máté – FODOR János]: Soltész Zoltánné Juhász Erzsébetre emlékeztünk. 2017. október 19. Forrás: https://elte-lis.blogspot.hu/2017/10/soltesz-zoltanne-juhasz-erzsebetre.html. [Legutóbb megtekintve 2018. április 30.]

 2.   W. SALGÓ Ágnes: „Aurum probatur flamma, fortes homines calamitatibus”. Emlékek Soltész Zoltánnéról. [számítógépes print, 5 fol.] 2017. október 11. f. 1r. (KITI Kt., jelzet nélkül)

 3.   1920 óta Csehszlovákia, ill. Szlovákia: Martin (1950-ig Turčiansky Svätý Martin).

 4.  Bővebb életrajzi áttekintés és teljességre törekvő műjegyzék: BIBOR Máté János: Vázlatok egy pályaképhez. Soltész Zoltánné Juhász Erzsébet (1921–1997) In: Valóságos könyvtár – könyvtári valóság. Bp., ELTE BTK KITI, 2018. [megjelenés alatt] – A jelen tanulmánnyal való elkerülhetetlen átfedéseket igyekeztem minimalizálni.

 5.   BERLÁSZ, Jenő: Tájékoztató a kézirattári gyűjtőkörről, rendezésről, és a kézirat-katalógusok sajtó alá rendezéséről. Bp., 1975; Uő.: Hypothesen über die Wanderfahrt des Zagraber Corvin-Kodex. [Klny.] Zagreb, 1983. [szerzői kéziratos jav. és kieg.]; Gazdaságtörténet – könyvtártörténet. Emlékkönyv Berlász Jenő 90. születésnapjára. Szerk. Buza János. Bp.: MTA-BKÁÉ Gazdaság- és Társadalomtörténeti Kutatócsoport, 2001.

 6.   A továbbiakban az egyes dokumentumokra helykímélés céljából a függelékben elfoglalt helyük szerinti sorszámukkal hivatkozom.

 7.  Minden dossziéban, dobozban stb. elhelyeztem annak szignált tartalomjegyzékét.

 8.   A fölsorolásban nem szerepel az a több tucat dokumentum (többnyire folyóirat), amelynek fedőlapjára Soltészné ráírta, hogy írása szerepel benne, és esetleg ezek típusát, tartalmát is megadta.

 9.   Farkas Gábor Farkas szíves közlése, amelyet ezúton is köszönök.

10. Respublica et Statvs Hvngariae. Ex officina Elzeviriana. M.DC.XXXIV. – Ezúton is köszönöm Farkas Gábor Farkasnak, hogy engedélyezte a kötet vizsgálatát és fotózását.

11. Az OSzK-ba került szakkönyvekkel és Elzevir-kiadvánnyal kapcsolatban: 537–540. sz.; az OSzK évkönyvéből kimaradt tanulmányról: 543–544, 547. sz.; a gépiratos műjegyzék ügyében: 545–546. sz.

12. A MEK-ben megtalálható még az A magyarországi könyvdíszítés a XVI. században. Bp.: Akadémiai K., 1961. és a Catalogus incunabulorum quae in bibliothecis publicis Hungariae asservantur. Eds. Géza Sajó, Erzsébet Soltész. Collab. Csaba Csapodi, Miklós Vértesy. Intr. Erzsébet Soltész. Bp.: Akadémiai, 1970. vol. 1–2. digitalizált változata is.

13. Révai új lexikona, 570–571. sz., Magyar nagylexikon: 572–574. sz., Új magyar életrajzi lexikon: 575–576. sz.

14. Ezúton is köszönöm Mikó Árpádnak, hogy engedélyezte a dokumentumok másolását és a kópiáknak a KITI Kt.-ban történő elhelyezését. Az eredeti dokumentumok közös jelzete: MTA BTK MI, Adattár, MKCS-C-I-199. Az eredeti dosszién – nem Soltészné kézírásával – szereplő dátum 1983. júl. 22.

15. Ezúton is köszönöm Földesi Ferencnek, hogy engedélyezte a dokumentumok másolását és a kópiáknak a KITI Kt.-ban történő elhelyezését.

16. A KITI Kt.-nak példánya (352. sz.) egy olyan kézzel javított, gépiratos verzió, amelyben már végrehajtották az OSzK Kézirattárában található, szintén írógéppel készített példányban (Analekta 12473) olvasható kéziratos javításokat és kiegészítéseket. A mindkét példányban 35 fol. szöveghez tartozik a csak az OSzK példányában megtalálható ceruzalevonat-gyűjtemény (45 fol.) és Berlász Piroska jegyzete (1 fol.).

17. Az eredeti dokumentum jelzete: OSzK, Kézirattár, Fond 45/1045/1. A KITI felnagyítva fénymásolt példánya csak az eredeti beírt (fol. 1r) lapját és a boríték előlapját (a címzéssel) tartalmazza.

18. Az eredeti dokumentum jelzete: OSzK, Kézirattár, Fond 45/1045/2. A KITI felnagyítva fénymásolt példánya csak az eredeti beírt (fol. 1r) lapját tartalmazza.

Beérkezett: 2018. július 23.

A bejegyzés kategóriája: 2018. 3. szám
Kiemelt szavak: , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!