Változások időszaka

Uniós e-dokumentumok használata az Országgyűlési Könyvtár EU Letéti Gyűjtemény szaktájékoztató tevékenységében

2015-ben megjelent írásomban1 összefoglaltam mindazokat a változásokat, amelyek az uniós kiadványok életében történtek, és amelyek hatása jelentős változásokat eredményezett az EU Letéti Gyűjteményben folyó munkában és a szolgáltatásokban. Az Unió iránt érdeklődő olvasó folyamatosan tapasztalhatja azóta is az Országgyűlési Könyvtárban található Európai Unió Letéti Gyűjtemény szolgáltatásaiban a kiadványok elérésében és ebből következően a szaktájékoztatói tevékenységben bekövetkezett  újabb változásokat. Letéti Gyűjteményünkben változatlanul teljes szöveggel és ingyenesen használhatók az uniós intézmények dokumentumai, viszont évről évre csökken a nyomtatott formában kiadott dokumentumok száma. Cikkemben igyekeztem összegyűjteni mindazokat az interneten elérhető ingyenes, teljes szövegű uniós adatbázisokat, melyek az uniós szaktájékoztatáshoz nyújtanak segítséget.Országgyűlési Könyvtár – Európai Unió Letéti Gyűjtemény

Letéti Gyűjteményünkben megtalálhatók a nyomtatott és állományba vett uniós kiadványok. Az Unióból érkező nyomtatott dokumentumok száma 2014-ben minimálisra csökkent, 2015-ben pedig már nem is érkeztek a hivatalos kiadóhivataltól, az Eur-Optól, illetve csak abban az esetben, ha külön rendelést indítunk az EUBookshopon keresztül. Az uniós intézmények kiadványai már eleve elektronikus dokumentumként (born-digital) látnak napvilágot, nyomtatott formában csak az általános tájékoztatási célból készült dokumentumok (néhány oldalas füzetek, képesla­pok, térképek, plakátok és gyermekeknek szóló rajzos képeskönyvek). A monográfiák, tanulmánykötetek és szakkönyvek nyomtatott példányai fizetés ellenében megrendelhetők, de elektronikus dokumentumként ingyenesen is hozzáférhetők, letölthetők, illetve kinyomtathatók az EUBookshop adatbázisból.

Az Európai Unió Letéti Gyűjteményeinek létrehozásakor a fő cél a kiadványok szabadpolcos, nyilvános hozzáférhetőségének és ingyenes szolgáltatásának a megteremtése volt. (Mindkét cél megvalósult az OGYK-ban.) E kettős célt az Európai Bizottság a hatvanas években fogalmazta meg, napjainkra azonban szükségessé vált új alapokra helyezni az Europe Direct hálózathoz tartozó Letéti Gyűjtemények és Európai Dokumentációs Központok (EDK) feladatait, valamint dokumentum-ellátásuk szerepét. (Már el is kezdődött erről a 28 tagállam szakági képviselőivel a konzultáció.) A Bizottság 2015 őszén hívta össze a tagokat, amit megelőzött egy kérdőív kitöltése, melyet az Europe Direct hálózatban működő EDK-k és Letéti Gyűjtemények kaptak meg. Az erről készült jelentés „Annual Activity Report 2015” címmel ebben az évben jelenik meg. Emellett dolgoznak az EDK-k jövőjével foglalkozó, új stratégiai elképzeléseket megfogalmazó dokumentumon is (European Documentation Centres ’Looking to the Future’).

Az Európai Unió Kiadóhivatala

Az Európai Unió intézményeiben készített dokumentumokat az Európai Unió Kiadóhivatala adja közre. A Kiadóhivatal „ jogi és általános jellegű kiadványokat készít és terjeszt papír és elektronikus formátumban, webhelyeket üzemeltet, amelyek digitális hozzáférést biztosítanak az uniós polgároknak, kormányoknak és vállalkozásoknak az EU intézményeitől és szerveitől származó hivatalos információkhoz (a Kiadóhivatal üzemelteti például a nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálját és az EUR-Lexet), és gondoskodik az EU intézményei és szervei által létrehozott digitális tartalmak megőrzéséről.2 – olvasható a Kiadóhivatal honlapján. A kiadó működésének jogi alapját az Európai Közösségek Hivatalos Kiadványainak Hivatala felállításáról szóló 1969. január 16-i 69/13/Euratom, ESZAK, EGK (HL L 13., 1969.1.18.) határozat képezi, melyet az Európai Parlament, a Tanács, a Bizottság, a Bíróság, a Számvevőszék, az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Régiók Bizottsága az Európai Unió Kiadóhivatalának szervezéséről és működéséről szóló 2009. június 26-i (2009/496/EK, Euratom) határozatában hatályon kívül helyezett és annak helyébe lépett (HL L 168., 2009.6.30., 41. o.):31. cikk: Az Európai Unió Kiadóhivatala olyan intézményközi hivatal, amelynek feladata az Európai Közösségek és az Európai Unió intézményei kiadványainak a lehető legkedvezőbb feltételekkel történő közzététele.”4 A gyakorlat viszont gyakran felülírja a szabályokat.

Az Európai Unió a 2001 óta nagy hangsúlyt fektet a transzparenciára, az uniós intézmények dokumentumainak ingyenes, szabad hozzáférésére, melyet rendeletben szabályozott az Európai Parlament és a Tanács 2001. május 30-i 1049/2001/EK sz. rendelete az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság dokumentumaihoz való nyilvános hozzáférésről.5 Az évek során folyamatosan bővült azon intézmények köre, melyek csatlakoztak ehhez az átláthatósági irányhoz.

Az Európai Bizottság,6 az Európai Parlament,7 az Európai Tanács, az Európai Unió Tanácsa8 és az Európai Unió Bírósága9 hivatalos dokumentumai külön adatbázisban kereshetők, melyek az Európai Unió hivatalos oldaláról érhetők el. Az átláthatóságról és az információhoz való hozzáférésről már 1992-ben ’Az Európai Unióról szóló szerződés’ záróokmányához csatolt 17. nyilatkozatban is olvashattunk („Declaration on the right of access to information”)10

Teljes szövegű, ingyenes EU-adatbázisok

1. EUBookshop11

Az Unió intézményeinek dokumentumai az EUBook-shop adatbázisban kereshetők (a könyvtárban és a könyvesboltban, amit a Kiadóhivatal tart fenn és üzemeltet). Az adatbázist 2008-ban az Európai Bizottság hozta létre. A kurrens e-kiadványok mellett a retrospektív feldolgozás (digitalizálás) folyamatos, kiterjed az 1952-től napjainkig megjelent dokumentumokra. Az adatbázisban ötven nyelven, 15 millió szkennelt oldalon, összességében mintegy 190 ezer elektronikus dokumentum között tudunk keresni. A weblapon előzetes regisztráció után lehetőség van nyomtatott kiadványok megrendelésére is.

2. EUR-Lexen12 elérhető adatbázisok

Az EUR-Lex adatbázisban számos jogi dokumentumtípus szerepel, többek között szerződések, nemzetközi megállapodások, jogszabályok, kiegészítő jellegű jogi aktusok, előkészítő dokumentumok, jogesetek, tagállami végrehajtási intézkedések, tagállami ítélkezési gyakorlat, parlamenti kérdések, egységes szerkezetbe foglalt dokumentumok, valamint a Hivatalos Lap (HL) C sorozatában közzétett mellékletek és EFTA dokumentumok.

•   Az EU szerződések adatbázisa az alapító, a módosító és a csatlakozási szerződések mindegyikét magában foglalja, valamint jegyzőkönyveket is tartalmaz. Az EU-szerződések az uniós tagállamok között létrejött, kötelező erejű megállapodások, amelyek meghatározzák az uniós célkitűzéseket, az uniós intézményekre vonatkozó szabályokat, a döntéshozatal módját, valamint az EU és a tagállamai közötti viszonyrendszert. Minden uniós intézkedés a szerződéseken alapul.13

•   A hatályos uniós joganyag 24 hivatalos nyelven „Az Európai Unió Hivatalos Lapja” L és C sorozatában jelenik meg. 2013. január 1-től már csak elektronikus változatban érhető el („A Tanács 216/2013/EU rendelete (2013. március 7.) az Európai Unió Hivatalos Lapjának elektronikus közzétételéről” c. rendelet értelmében).14 A rendelet megszületése és hatályba lépése nagy segítség volt az unióval foglalkozó és publikálni vágyó kutatóknak.

•   A TED adatbázisban találjuk a Hivatalos Lap S sorozatát „Kiegészítés az Európai Unió Hivatalos Lapjához” címmel, amely a közbeszerzési hirdetményeket tartalmazza. Az adatbázis kedd és szombat között minden nap közel kétezer új közbeszerzési hirdetménnyel bővül. A közbeszerzési hirdetmények között ország, régió, üzleti ágazat és egyéb szempontok szerint lehet keresést indítani 24 hivatalos nyelven.15

•   A nemzetközi megállapodások adatbázisa mindazokat az okmányokat tartalmazza, amelyeket nemzetközi szerepvállalása során az EU létrehozott:

az Európai Unió és nem uniós országok, illetve nemzetközi szervezetek között, a hatáskörükbe tartozó területeken megkötött megállapodások;

a tagállamok és az Európai Unió által közösen megkötött megállapodások azokon a területeken, amelyeken a felelősség megoszlik közöttük (ún. vegyes megállapodások);

nemzetközi megállapodás alapján, a megállapodás végrehajtása céljából létrehozott és az aláíró felek képviselőiből álló vegyes bizottságok határozatai.16

•   Az N-Lex17 tagállami jogszabályokat tartalmaz. „Minden uniós tagállam önálló jogrendszerrel és saját jogszabályokkal rendelkezik. A tagállamoknak ezen kívül az uniós és a nemzetközi jogszabályokhoz is tartaniuk kell magukat.”18 Az uniós rendeletek és határozatok közvetlenül alkalmazandók valamennyi tagállamban, az irányelveket viszont a tagállamoknak először tagállami végrehajtási intézkedésekkel át kell ültetniük saját, nemzeti jogrendjükbe.

•   A JURE-gyűjtemény a nemzeti bíróságok és az Európai Bíróság által a Brüsszeli és a Luganói Egyezmény, valamint a 44/2001/EK rendelet alapján hozott határozatokhoz ad hozzáférést.19

•   Az uniós jogszabályok összefoglalói20 az EU jogszabályainak, szakpolitikáinak és intézkedéseinek fő szempontjait ismertetik közérthetően és tömören. A nagyközönségnek szánt összefoglalók az Európai Unió szakpolitikai tevékenységeinek megfelelően 32 témakörbe rendezve használhatók.

3. Jogesetek

Az Európai Unió Bírósága jogeseteit „A Bíróság és az Elsőfokú Bíróság Határozatainak Tára” című kiadvány tartalmazza. A Határozatok Tára két részből áll, egy általános részből, amely 2011-ig, és egy közszolgálati részből, amely 2009-ig jelent meg nyomtatásban. Ezen időszakra kizárólag a papíralapú változat minősül hivatalosnak. A Határozatok Tárát – az általános részt 2012. január 1-jétől, a közszolgálati részt 2010. január 1-jétől – kizárólag elektronikus formában jelentetik meg. A CURIA21 honlapján és az EUR-Lexen kereshetők az ítéletek. (Mindkét adatbázis ingyenes és teljes szöveggel teszik elérhetővé az ítéleteket.) Nem fordítanak le minden ítéletet a 24 hivatalos nyelvre, a felek nemzeti nyelve mellett általában angol, német és francia nyelvű fordítások készülnek.

4. Európai igazságügyi portál22

A 23 nyelven olvasható portál azt a cél szolgálja, hogy megkönnyítse az állampolgárok, vállalkozók, jogi szakemberek, ill. a bírói kar tagjai számára az igazságügyi rendszerekkel kapcsolatos információkérést és az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférést. A honlap baloldali menüsorában többek között általános információkat találunk az Unió jogáról, a tagállamok nemzeti jogáról és a nemzetközi jogról, az uniós és nemzeti szintű ítélkezési gyakorlatról, az igazságszolgáltatás szervezeti felépítéséről és még számos egyéb, hasznos gyakorlati tanácsot. A portál legújabb szolgáltatása egy új esetjogi keresőprogram elindítása volt 2016  tavaszán. Az esetjogi azonosító (European Case Law Identifier, ECLI)23 keresőprogramja lehetővé teszi, hogy a nemzeti esetjogot egységes kódrendszer alapján számozzák, így egyetlen azonosító felhasználásával, egyetlen kereséssel a rendszerben részt vevő valamennyi nemzeti és nemzetközi adatbázisban megtalálhatjuk az adott dokumentum valamennyi előfordulását. Szintén az igazságszolgáltatáshoz való hozzáférés megkönnyítése jegyében az Európai Unió Bírósága elindította „CURIA“ elnevezésű okostelefon- és táblagép-alkalmazását, amely iOS és Android mobil operációs rendszerben egyaránt használható. Az alkalmazás a következő menüpontokat tartalmazza:

  • ítélkezési gyakorlat: egyszerű hozzáférést biztosít az Európai Unió Bírósága ítélkezési fórumainak legújabb határozataihoz (ítéletetek, végzések és indítványok),
  • sajtóközlemények: lehetővé teszi az intézmény által közzétett tíz legújabb sajtóközlemény megjelenítését,
  • tárgyalási jegyzék: áttekintést ad a következő öt hétre tervezett tárgyalásokról, indítványismertetésekről és ítélethirdetésekről,
  • kereső: egyszerű hozzáférést biztosít a Bíróság teljes ítélkezési gyakorlatához. Ez a menüpont a keresést az ügyszám, a felek neve, a dátum alapján vagy szabad szöveges módban teszi lehetővé.

Az Európai igazságügyi portál a tervek szerint a jövőben átfogó elektronikus ügyfélkapuként fog működni.

5. European Parliamentary Research Service (EPRS)24

Az Európai Parlament Kutatószolgálat (EPRS) munkatársai elemzéseket, statisztikai táblázatokat, tanulmányokat készítenek az Európai Parlament képviselői és tanácsadóik számára, hogy segítsék a munkájukat. Konkrét megkereséseket, egyéni kéréseket is kiszolgálnak. A szolgálat 1953-tól működik. Az Európai Parlament Történeti Irattár anyagát gyakran használják munkájukhoz.

6. Legislative Observatory of the European Par­liament (OEIL)

Az Európai Parlament jogalkotás-figyelő adatbázisa25 1994-től működik. Az OEIL lehetővé teszi a felhasználó számára a döntéshozatal nyomon követését, a jogszabályok és a hozzá tartozó törvényelőkészítő munka figyelését.

7. Documentation et Recherche sur les questions Institutionnelles Européennes (DORIE)26

Az Európai Bizottság dokumentációs adatbázisa. Az Unió intézményeihez, döntéshozatali folyamataihoz, kormányközi konferenciákhoz kapcsolódó dokumentumok és kivonatok adatbázisa. Jogi aktusok, ülések jegyzőkönyvei, sajtóközlemények, újságcikkek, beszédek és a Bizottság belső feljegyzései találhatók benne.

8. Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat (CORDIS)27

A Kutatási és Fejlesztési Információs Szolgálat (CORDIS) pályázati felhívásokat tartalmazó nyilvános adattár. Az Európai Bizottság 1990 novemberében indította el a portált, ahol többezer projekt található kutatás-fejlesztés témában. 1994-ben a CORDIS volt az első az intézmények között, mely önálló honlappal rendelkezett. Hat nyelven indíthatunk keresést az egyablakos felületen (angolul, németül, franciául, spanyolul, olaszul és lengyelül). A honlapon találunk egy gyűjtést más projektek eléréséhez, többek között a Horizont2020, a Participant Portal, Research on Europe, European Research Council, Marie Curie Actions.

9. EUWhoiswho28

Az EUWhoiswho az Európai Unió hivatalos név- és címjegyzéke. Háromféleképp indíthatunk keresést: a keresett személy nevére, a szervezeti egység szerint (igazgatóság vagy osztály) és a szervezeti hierarchia szerint. Az EUWhoiswho elérhető az interneten, letölthető e-könyv formájában, de nyomtatott változatban is megrendelhető.

10. EUROSTAT29

Az EUROSTAT ingyenes adatbázis, naprakészen szolgáltatja a statisztikai adatokat. Fő tevékenységek: az EU politikai mutatói, gazdaság és pénzügy, ipar, kereskedelem és szolgáltatások, külkereskedelem, környezet és energia, általános és regionális statisztika, népesség és szociális körülmények, mezőgazdaság és halászat, közlekedés, tudomány és technológia.

11. Európai Digitális Könyvtár (EUROPEANA)30

Az EUROPEANA a magánszektor bevonásával és uniós támogatással készült multimédiás elektronikus könyvtár. Könyvek, kiadványok, zenei alkotások, festmények, fényképek, filmek találhatók benne. 2008 óta közös keresőfelületen lehet keresni Európa digitalizált kulturális kincseit. Itt kereshető és érhető el az Országgyűlési Könyvtár által digitalizált, mintegy két millió oldal dokumentum is (DTT).

12. Az Európai Bizottság könyvtárainak közös katalógusa (ECLASD)31

Az integrált katalógusban teljes szöveggel meg­ta­lál­hatók az uniós intézmények kiadványai. Az ingyenesen hozzáférhető adatbázis 1978-tól tar­tal­mazza a Bizottság könyvtárának dokumentumait. A katalógus tételeit az ECLAS-tezaurusz (EuroVoc,32 többnyelvű tezaurusz, összehasonlító szószedet, tárgyszójegyzék) alapján látták el tárgyszavakkal. Az elektronikus dokumentumokhoz való hozzáférés érdekében már régen megkezdték az internetes források katalogizálását. A Primo rendszert használja az ECLAS keresésre, ami „egy ún. discovery and delivery rendszer, amely integrálja magában a könyvtári katalógusokat, bibliográfiai és teljes szövegű adatbázisokat, digitális könyvtárakat és azokból a keresés után találati listát állít elő (discovery) és elvezeti a felhasználót a forrásig (delivery). Ilyen értelemben több mint egy online katalógus. Lényege az ún. „user experience” vagy felhasználói élmény, vagyis a használó a saját igényeinek megfelelően tudja alakítani a keresést. Ennek eszközei a fazetták, amelyek használata rugalmassá, és gyorsan módosíthatóvá teszi a kereséseket. Lényeges a vizuális élmény, és a testreszabhatóság. A kifinomult keresési rendszernek és a relevancia algoritmusoknak köszönhetően az óriási halmazból mindig a kereső kérdésnek megfelelő legrelevánsabb találatokkal kezdi a megjelenítést. A találati lista rendezése természetesen módosítható az igényeknek megfelelően.”33

13. A Find-eR34

A Find-eR olyan közös keresőfelület, amellyel egy felületen kereshető az Európai Bizottság Könyvtárának gyűjteménye, több ezer egyéb online teljes szövegű folyóiratcikk és e-könyv. A könyvtár nyomtatott folyóiratokat, könyveket és jelentéseket valamint e-forrásokat (online cikkek és e-könyvek), EU publikációkat, és open access kutatási anyagokat tartalmaz. A Find-eR úgy működik, mint egy keresőaggregátor. A menüsorban szűkítésre is van lehetőség, hogy releváns találatokat kapjunk.

14.  A Kiadóhivatal nyilvánosan hozzáférhető internetes katalógusa (OPac)35

Közel 300 ezer rekordot tartalmaz, a magyar nyelvű kiadványok száma 3000 fölött van. MARC21 szabványt használ, mely segítség lehet a formai feltárással dolgozók számára.

15. Open Access Infrastructure for Research in Europe (OpenAIRE)36 – ingyenes re­po­zitórium

Az OpenAIRE-t az FP7 (Seventh Framework Prog­ramme = Kutatási és Technológiafejlesztési Hetedik Keretprogram) és a Horizont2020 keretében hozta létre az EU, s nyílt hozzáférésű lektorált tudományos publikációkat tartalmaz. Egy keresőfelületen, mintegy 9 millió dokumentumban, 1000 repozitóriumban és számos adatbázisban indíthatunk keresést. Célja, hogy az Európai Unió támogatásával született kutatási eredmények mindenki számára elérhetőek legyenek az OpanAIRE portálon. „2015. január 1-jén vette kezdetét az OpenAIRE program következő fejezete, az OpenAIRE2020. A 42 hónap futamidejű program több mint 50 partner részvételével indult útjára.37 A program célja az interoperabilitás növelése, a Horizont2020-ban megjelent nyílt hozzáférés támogatása, a tudományos kommunikáció tesztelése és a nemzetközi együttműködés megerősítése volt.

16. A nyílt hozzáférésű adatok európai uniós portálja38

Ez egyablakos hozzáférést biztosít az Európai Unió intézményei és szervei által létrehozott és folyamatosan bővített adatbázisokhoz. Az Európai Unió Kiadóhivatala működteti. Az EU nyílt hozzáférésű adatokkal kapcsolatos szakpolitikájának végrehajtása az Európai Bizottság Tartalmak, Technológiák és Kommunikációs Hálózatok Főigazgatóságának hatáskörébe tartozik. A portálon katalógusba rendezett metaadatok találhatók, melyek hozzáférést biztosítanak az EU intézményei és szervei által gondozott adatokhoz. Az adatok újrafelhasználásának megkönnyítése érdekében ezek a metaadatok általánosan elfogadott nemzetközi szabványokon és szókészleteken alapulnak. Az adatok olvasható és nyers formátumban is rendelkezésre állnak, s közvetlenül felhasználhatók. A portálon ezen kívül több interaktív vizualizációs alkalmazás is elérhető, melyek az EU-adatok megjelenítésére szolgálnak.

17. ArchiDok39

2003-ban indult EDK projekt eredménye. Ingyenes adatbázis, amelyben angol, német és francia nyelven lehet keresést indítani. Elektronikus, teljes szövegű dokumentumokat tartalmaz: tanulmányokat, munkaanyagokat, jelentéseket az uniós szakpolitikák területéről és SEC-dokumentumokat.40 2005-ben egyetemek, kutatóintézetek, internetes portálok és könyvtárak csatlakoztak az Academic LinkShare (ALS) projekthez. Az együttműködés segítette a dokumentumok feldolgozását, metaadatokkal való ellátását. A Mannheimi Egyetem szerverein tárolják az adatokat. Az ECLAS- és még két társadalomtudományi tezauruszt használnak a tartalmi feltáráshoz.

18. Historical Archives of the European Union (HAEU)41

Az Európai Unió Történeti Archívuma Firenzében az Európai Egyetem Intézetében található. A gyűjtemény 1976-tól tartalmaz történeti dokumentumokat az Európai Közösségekről és most már az Európai Unióról. Az angol és francia nyelvű honlappal rendelkező Intézet felhasználóbarát keresővel rendelkezik, mellyel egyszerű és összetett keresésre van mód.

Uniós szaktájékoztatás az OGYK-ban

Az Országgyűlési Könyvtárban folyó szaktájékoztató és kutatómunkához az említett online források és az Európai Unió Letéti Gyűjteményben található kiadványok mellett az Országgyűlési Könyvtár állományában található uniós szakirodalom is fontos forrás. A saját építésű Szakirodalmi adatbázist (2015. szeptembertől a Magyar- és Külföldi jogi szakirodalmi adatbázis tartalma) és a könyvtár előfizetős, főleg angol nyelvű adatbázisait is mindenképpen meg kell említenem az uniós szaktájékoztatás eszközei között (Cambridge Journals Online, EBSCO, HeinOnline, JSTOR). Az OGYK 1970-es évektől folyamatosan gyűjti az uniós szakkönyveket és szakfolyóiratokat magyar és idegen nyelven. 2015-ben közel kétszáz idegen nyelvű uniós szakkönyv került az OGYK állományába, melyeket az olvasóteremben szabadpolcon helyeztünk el.

Online EU-információkat talál az olvasó az OGYK honlapján az EU Letéti Gyűjtemény résznél.42 Az Online szakirodalmi útmutató célja az online, teljes szöveggel hozzáférhető uniós információk elérésének könnyebbé tétele olvasóink, kutatóink számára. Az útmutató többek között az Európai Unióról, az e-dokumentumokról, az adatbázisokról és hírportálokról ad áttekintést. Emellett havonta szakbibliográfiát állítunk össze a beérkező uniós könyvekből, a szakfolyóiratok cikkeiből és a tanulmánykötetekből szakpolitikai bontásban.

Záró gondolatok

A könyvtárosoknak új gondolkodást kell elsajátítaniuk és egyben alkalmazkodniuk ahhoz, hogy a megváltozott körülmények között el tudják látni feladataikat. A folyamatos változás egyben folyamatos tanulást és rugalmasságot kíván mind a könyvtáro­soktól, mind a fenntartó intézményektől. A szakképzett könyvtárosoknak az új technológiák használatában otthon kell lenniük, gyakorlattal, tapasztalattal kell rendelkezniük, hogy a gyorsan változó, a mindenkori új információs igényeket ki tudják elégíteni. A hozzáadott érték mi magunk vagyunk, könyvtáro­sok, akik segítenek ebben a labirintusban eligazodni az olvasóknak, a kutatóknak, az információ iránt érdeklődőknek.

A könyvtárak szerepe is átalakult, kibővült: „szakmánkban ma egy alapvető átalakulásnak, metamorfózisnak vagyunk a tanúi.”43 Az olvasók, felhasználók az elektronikus térben való mobil közlekedést igénylik a leginkább. A könyvtárak fizikai nyitva tartása mellett a 24 órás virtuális jelenlét elengedhetetlen, mint a weboldalak elérése, a Web 2.0-ás alkalmazások (Twitter, Facebook, Linkedln, Google+, YouTube fiókok), az integrált könyvtári rendszerek online használata, könyvkérés indítása, csevegés a könyvtárossal, kérdezze a könyvtárost vagy kölcsönözzön, segítségkérés e-mailen vagy telefonon azonnali válaszadással és az online adatbázisokban teljes szövegű tanulmányok olvasása. Az egész napos jelenlét, az online könyvtári élmény lett az elsődleges a felhasználók körében. Ezt felismerve fektet nagy hangsúlyt az Európai Unió a digitalizálásra, az adatbázis-építésre, az állandó jelenlétre, a teljes szöveg/kép/hang elérésekre.

Jegyzetek

A források letöltésének ideje: 2016. szept. 14.

1.   CZÁKNÉ SZOMOR Ildikó: Az Európai Unió Letéti Gyűjtemény 15 éve az Országgyűlési Könyvtárban = Könyvtári Figyelő, 25. (61.) évf. 2015. 1. sz. (e-dok.) (http://ki.oszk.hu/kf/2015/05/az-europai-unio-leteti-gyujtemeny-15-eve-az-orszaggyulesi-konyvtarban)

 2. Az Európai Unió Kiadóhivatala: http://publications.europa.eu/hu/web/about-us/who-we-are

 3. OJ L 168 2009: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=OJ:L:2009:168:TOC

 4. Intézményközi kiadványszerkesztési útmutató 2011.: http://bookshop.europa.eu/hu/interinstitutional-style-guide-2011-pbOA3110655/

 5. OJ L 145., 2001.5. 31.

 6. Európai Bizottság: http://ec.europa.eu/transparency/regcomitology/index.cfm?CLX=hu

 7. Európai Parlament: http://www.europarl.europa.eu/committees/hu/search-in-documents.html

 8. Európai Unió Tanácsa: http://www.consilium.europa.eu/register/hu/content/int/?lang=hu&typ=ADV

 9. Európai Unió Bírósága: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=hu

10. Treaty on European Union: http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_on_european_union/treaty_on_european_union_en.pdf

11. EUBookshop: https://bookshop.europa.eu/en/home/

12. EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html?lo cale=hu

13. EU szerződések: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/treaties.html

14. A Tanács rendelete: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?qid=1465307233908&uri=CELEX:32013R0216

15. TED: http://ted.europa.eu/TED/main/HomePage.do

16. Nemzetközi megállapodások: http://eur-lex.europa.eu/collection/eu-law/inter-agree.html

17. N-lex: http://eur-lex.europa.eu/n-lex/index_hu.htm

18. Eur-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

19. JURE: http://eur-lex.europa.eu/collection/n-law/jure.html

20. Jogszabály-összefoglalók: http://eur-lex.europa.eu/browse/summaries.html?locale=hu

21. CURIA: http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?lang uage=hu

22. Európai igazságügyi portál: https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home&plang=hu

23. Esetjogi azonosító: https://e-justice.europa.eu/content_european_case_law_identifier_ecli-175-hu.do?init=true

24. EPRS: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/en/ 20150201PVL00031/European-Parliamentary-Research-Se rvice

25. OEIL: http://www.europarl.europa.eu/oeil/home/home.do

26. Dorie: http://ec.europa.eu/dorie/home.do?locale=&loc ale=en

27. Cordis: http://cordis.europa.eu/home_en.html

28. EUWhoisWho: http://europa.eu/whoiswho/public/

29. Eurostat: http://ec.europa.eu/eurostat

30. Europeana: http://www.europeana.eu/portal/index.htm l?lang=hu

31. ECLAS: http://ec.europa.eu/eclas/F

32. EuroVoc: http://eurovoc.europa.eu/

33. KARDOS Helga. http://ex-lh.hu/site/index.php/HU/primo, http://www.exlibrisgroup.com/category/PrimoOverview

34. Find-eR: http://ec-europa-finder.hosted.exlibrisgroup.com/primo_library/libweb/action/search.do?vid=32EUC_V1

35. OPac: http://opac.publications.europa.eu/search/que ry?theme=system

36. OpenAIRE: https://www.openaire.eu/

37. GÖRÖGH Edit: Az OpenAIRE projekt ismertetése = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás, 63. évf. 2016. 3. sz. 114. p.

38. A nyílt hozzáférésű adatok portálja – https://data.europa.eu/euodp/hu/data

39. ArchiDok: http://www.archidok.eu/

40. A SEC dokumentumok az Európai Bizottság belső, nem nyilvános dokumentumai. Általában tövényjavaslatokat, jelentéseket és háttéranyagokat tartalmaznak.

41. HAEU: http://www.eui.eu/Research/HistoricalArchivesOfEU/Index.aspx

42. OGYK. http://www.ogyk.hu/kutatas-a-konyvtarban/kulon gyujtemenyek/eu/

43. DANCS Szabolcs: Névtér építése nemzeti könyvtári környezetben és a bibliográfiai metamorfózis = Könyvtári Figyelő, 26. (62.) évf. 2016. 1. sz. 77–85. p. (A hivatkozás a 84. p.)

Beérkezett: 2016. szeptember 14.

A bejegyzés kategóriája: 2016. 4. szám
Kiemelt szavak: , , , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!