Dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin (1934–2013)

Dr. Balázs Sándorné dr. Veredy Katalin (ahogy a szakma ismerte: Veredy Kata) 1934-ben született könyvtáros szülők gyermekeként. Édesapja Veredy (Witzmann) Gyula 1937-től vezetőségi tagja, majd 1938–1942 között főtitkára volt a Magyar Könyvtárosok és Levéltárosok Egyesületének.

Dr. Veredy Katalin 1955-től 1958-ig az Országos Műszaki Könyvtár, 1958. február 24-től az Országgyűlési Könyvtár munkatársa volt. 53 évet töltött könyvtárosi pályán. Címleíróként kezdte a szakmát, majd rövidesen tudományos munkatárs lett. 1960-ban tevékenysége az ENSZ letéti gyűjtemény létrehozásához kapcsolódott, melynek 1969-ig első kezelője volt. A hatvanas években Nagy Lajos (1911–1986), a híres biblio­gráfus vezette be a jogi bibliográfia rejtelmeibe, és az ő hatására alakult ki benne az erős kötődés a jogtudomány iránt, amelyből 1973-ban jogi diplomát is szerzett. 1962-től szerkesztőként részt vett az Acta Juridica című folyóiratban félévenként megjelenő jogi bibliográfia összeállításában, és ő készítette annak angol és orosz címfordításait is. 1972-ben a Szaktájékoztatási osztály vezetője lett, s később a jogi tájékoztatási csoport, és az 1976-ban ebből létrehozott hasonló nevű osztály tevékenységét is sokáig felügyelte. 1980-tól 1991-ig az Állam- és jogtudományi bibliográfia köteteinek összeállítója volt, 1986-ig Nagy Lajos mellett, később dr. Orosz Ágnessel együtt.

Veredy Katalinnak oroszlán része volt 1974-ben a könyvtár országos jogi információs szakközponti funkciójának kialakításában. Vályi Gábor (1922–2003) igazgató mellett 1975-től igazgatóhelyettes lett, majd elődje nyugdíjba vonulása után (1983. szeptember 1-től) elvállalta a könyvtár főigazgatói tisztségét. Vezetési időszakukban lett az Országgyűlési Könyvtárból modern, magas színvonalon működő közgyűjtemény. Dr. Veredy Katalin főigazgatósága idején több, máig ható, máig is működő kezdeményezés, változás történt a könyvtárban. A személyéhez kapcsolható néhány fontosabb momentum: 1987-től a Magyar országgyűlések írásai különgyűjteményi terme ideiglenes Képviselői olvasóteremként is működött, elindítva ezzel a gondolatot, hogy a könyvtár ismét vegyen részt az országgyűlési képviselők információs ellátásában (ez azután 1991-ben a Képviselőtájékoztatási osztály megalakulásával meg is valósult). 1987 végén több nagy fővárosi könyvtár (az elhelyezési gondok enyhítésére) együttműködési megállapodást kötött a hiányos külföldi hírlapsorozatok közös tárolására és szolgáltatására (HITÁR). 1988-tól megkezdődött az 1973-ban megindult világpolitikai dokumentáció- és információszolgáltatás (VPI) MICRO-ISIS rendszerű személyi számítógépes feldolgozása, ettől kezdve a szolgáltatás Világpolitikai Információk adatbázis néven működött még több mint húsz évig. 1988–1989-ben a könyvtár több személyi számítógépet kapott, melyek segítségével 1989. január 1-től létrehozta PRESSDOK nevű számítógépes sajtóadatbázisát, amelyet floppy-újságként terjesztett. A ma is meglévő adatbázis úttörő módon száznál is több féle magyar napi- és hetilap, valamint társadalomtudományi folyóirat politikai, jogi, közigazgatási, gazdasági, történelmi, szociológiai, filozófiai stb. tárgyú cikkeinek, tanulmányainak bibliográfiai rekordját és annotációját tartalmazta. 1977 után 1988 júniusában ismét a könyvtár szervezésében Budapesten rendezték meg a Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IALL) konferenciáját, melynek szervezésében és lebonyolításában Veredy Kata is jelentős szerepet vállalt.

Vályi Gábor és dr. Veredy Katalin tudatosan fejlesztette a hazai és nemzetközi könyvtári kapcsolatokat is. Vályi Gábor 1977-ben létrehozta a Magyar Könyvtáros Egyesület Társadalomtudományi szekcióját, melynek hat éven át elnöke is volt. Veredy Katalin aktívan részt vett a szekció programjaiban, programszervezésében és jó nyelvtudásával pedig több nemzetközi könyvtári szervezetben is képviselte könyvtárát és Magyarországot. Évekig vezetőségi tag volt az IFLA parlamenti könyvtárak szekciójában, 1986-tól pedig a Jogi Könyvtárak Nemzetközi Szövetségében hat évre igazgatótanácsi taggá választották. 1992-től 1995-ig az IALL elnöki tisztét töltötte be.

1989. október 1-jétől vonult nyugdíjba, de utána még közel két évtizedig részt vett jogász-könyvtárosként az Országgyűlési Könyvtárban a magyar jogi szakirodalomról készülő bibliográfia készítésében. 1990 és 2008. március 31-e között a jogi adatbázis szerkesztője volt dr. Orosz Ágnessel együtt. Az 1995-ben kiadott Az Országgyűlési Könyvtár története, 1870–1995 kötetnek nemcsak társzerzője (dr. Jónás Károllyal), de nagy érdemei voltak abban is, hogy a mű megjelenhetett.

1982-ben megkapta a Szabó Ervin-emlékérmet, 1985-ben (az elsők között) a Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékérmét, és bár soha nem volt párttag, nyugállományba vonulásakor munkája elismeréseként, 1989-ben a Munka-érdemrend arany fokozatával tüntették ki. 2002-ben az Országgyűlés által alapított, és a könyvtár munkatársainak szavazatai alapján odaítélt Ghyczy-díjban részesült. 2008-ban (amikor Veredy Katalin az Országgyűlési Könyvtári munkájában 50. évét betöltötte) kiváló szakmai életútja elismeréseként a házelnök, dr. Szili Katalin jubileumi ünnepség keretében a Magyar Országgyűlés Ezüst érméjével jutalmazta meg. 2009-ben öt évtizedes példamutató munkásságáért, jogi bibliográfiai tevékenységéért, a hazai és nemzetközi szakmai tevékenységéért az MKE Társadalomtudományi szekció felterjesztésére Széchényi Ferenc-díjat kapott. 2013. november 4-dikén az MKE Jogi szekciójának javaslatára Füzéki István Emlékérem kitüntetésben részesült.

Nagyszerű kollégát vesztett el az Országgyűlési Könyvtár és a magyar könyvtárügy egyaránt. Hivatásszeretete, szakmai precizitása, áldozatos munkája példamutató számunkra.

Fôbb publikációi

Az Országgyűlési Könyvtár a jogászi munka segítője [Takács József, Veredy Katalin] ; Budapest : Országgyűlési Könyvtár, 1963. ‒ 71, [1] p.

A külföldi jogi információszolgáltatás forrásai és eszközei / [összeállította Nagy Lajos és Balázsné Veredy Katalin]. ‒ [Budapest] : Országgyűlési Könyvtár, 1979 ‒ 135 l.

A könyvtári szolgálat jogi szabályozása. [összeáll.: Balázsné Veredy Katalin és Takács József] ‒ Budapest : Felsőokt. Jegyzetellátó : NPI, 1958-1980. ‒ 4 db ; 23 cm. ‒ (Országos Könyvtárügyi és Dokumentációs Tanács kiadványai )

Állam- és Jogtudományi Bibliográfia. 1980-1981. – Bibliographia  Iuridica Hungarica. 1980-1981. Összeáll. Nagy Lajos ‒ Balázsné  Veredy Katalin. Közrem. Orosz Ágnes. [Közzéteszi az] Országgyűlési  Könyvtár. [Bp.] OK Soksz. 1983. 353 p.

Ua. Állam- és Jogtudományi Bibliográfia. 1982-1983. 1985. 465 p.

A magyar állam- és jogtudományi irodalom bibliográfiája. 1980. 1. füz.- Összeáll. Nagy Lajos – Balázsné Veredy Katalin. [Közzéteszi az] Országgyűlési Könyvtár. [Bp.] OK Soksz. 1980-

Ua. 1981. 1. füz. ‒ 1986. 2. füz. Közrem. Orosz Ágnes.

Ua. 1987. 1. füz. ‒ 1990. 2. füz. Összeáll. Balázsné Veredy Katalin ‒ Orosz Ágnes.

Közjogi bibliográfia : válogatás az 1970–1990. évi magyar nyelvű szakirodalomból / összeáll. Balázsné Veredy Katalin. – Budapest : Magyar Tudományos Akadémia Államtudományi Kutatóközpont, 1991. – [1], 63 fol.

Parliaments and parliamentary libraries in Czecho-Slovakia, Hungary and Poland / Kathalin Balazs-Veredy, Andrzej Gwizdz, Karel Sosna. ‒ Helsinki : International Federation of Library Associations, 1991. ‒ 37 p.

Az Országgyűlési Könyvtár története, 1870–1995 / [... írta, a függ. és a mellékletek anyagát gyűjt. és összeáll.] Jónás Károly ; [... írta] Veredy Katalin ‒ Budapest : Magyar Országgyűlés, 1995. ‒ 492 p. : ill.

A bejegyzés kategóriája: 2013. 4. szám
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!