Külföldi könyvtárosi etikai kódexek. Kivonatok és fordítások

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az OSZK Könyvtári Intézete megbízásából a hazai könyvtárosi etikai kódexen dolgozó munkabizottság tájékozódásul áttekintette néhány külföldi egyesület etikai kódexét is. A tanulságok levonása mellett hasznosnak ítélte, ha a szélesebb szakmai közvélemény is megismerkednék e dokumentumok némelyikével fordításban vagy kivonatos formában. A Könyvtári Figyelő a maga részéről készséggel nyújtott fórumot ehhez. A következőkben tíz ország (Anglia, Costa Rica, Észtország, Izland, Japán, Norvégia, Oroszország, Svédország, Thaiföld és az Amerikai Egyesült Államok) etikai kódexét mutatja be Papp István, s a kivonatok vagy fordítások után egy szinoptikus táblázat segít áttekinteni az alapértékek és feladatok, a könyvtár, a használói igények, a gyűjtemény, a szolgáltatások, az együttműködés, a szakmai presztízs, a munkaadók és munkavállalók, a jogkövetés, a viselkedési minták és az etikai kódexszel kapcsolatos viselkedésük szerinti jellemzőiket. (A szerk.)
 
 

Chartered Institute of Library and Information Professionals
(United Kingdom)

Etikai alapelvek könyvtáros és információs szakemberek számára (2004)1

A tagoknak az alábbi általános elvek (sorrendjük nem jelent elsőbbségi rendet!) szerint kell viselkedniük.

 1. A közjó szem előtt tartása minden szakmai ügyben, beleértve a társadalom sokszínűségének tiszteletét, valamint az esélyegyenlőség és az emberi jogok előmozdítását.
 2. Törődés az információs szakma jó hírnevével.
 3. Elkötelezettség az információhoz, gondolatokhoz és művészi alkotásokhoz való hozzáférés védelme és fejlesztése iránt.
 4. A rendelkezésre álló erőforrások keretei között a lehető legjobb szolgálat nyújtása, egyensúlyt tartva a tényleges és lehetséges használók igényei és a munkáltatók ésszerű követelményei között.
 5. Minden információhasználó pártatlan, méltányos kezelése.
 6. Pártatlanság és az elfogadhatatlan egyoldalúság kerülése az információ beszerzésében és feldolgozásában, valamint a használókhoz való közvetítésében.
 7. A bizalmon és a magánszféra tiszteletén alapuló bánásmód az információ használóival.
 8. Törődés információs örökségünk megőrzésével és konzerválásával, legyen az bármilyen formátumban.
 9. Tisztelet és megértés az információs egységek sértetlensége, valamint az alkotók szellemi teljesítménye iránt.
 10. Elkötelezettség a személyes szakmai tudás, készségek és kompetenciák fenntartása és jobbítása iránt.
 11. Tisztelet mindenki más készségei és kompetenciái iránt, legyenek ők információs szakemberek vagy az információ használói, munkáltatók vagy kollégák.

 

A szakma gyakorlásának kódexe könyvtáros és információs szakemberek számára

Ez a kódex az etikai alapelveket azokra a különböző csoportokra és érdekkörökre alkalmazza, amelyekhez a CILIP tagjainak kapcsolódniok kell. A kódex néhány további kitételt is tartalmaz a szakmai magatartásra nézve. Az elveknek és értékeknek más-más viszonylagos fontossága lehet attól függően, milyen kontextusban állnak.

A/ Személyes felelősség

Az információs szakmában dolgozók olyasmikért is személyes felelősséget viselnek, amelyek túlmennek a munkaszerződésen vagy a használókkal kötött megállapodásokon. Ezért a tagok

 1. törekedjenek arra, hogy eljussanak a szakmai tudás és hozzáértés lehető legmagasabb szintjére;
 2. biztosítsák, hogy lépést tartva szakterületük fejleményeivel kompetensek legyenek a szakmai gyakorlat azon ágaiban, amelyekre képzettségük és/vagy tapasztalataik feljogosítják őket;
 3. csak kielégítő felkészültség és ismeretek alapján vallják magukat hozzáértőnek a könyvtári és információs munka egyes területein vagy más szakmákban.

B/ Felelősség az információval és használóival szemben

Az információval dolgozó szakemberek viselkedését az információt használók érdekeinek és igényeinek figyelembevétele vezesse. Az információs szakmában dolgozóknak annak is tudatában kell lenniük, hogy felelősséggel tartoznak az információk és adatok egyre növekvő örökségéért, tekintet nélkül azok hordozóira. Ez magába foglalja a művészi alkotásokat és a tényszerű adatokat egyaránt. A tagok ezért

 1. biztosítsák, hogy az információ használói tisztában legyenek a nyújtott szolgáltatás kiterjedésével és korlátaival;
 2. tegyék a lehető legvilágosabbá és nyitottá az információ-ellátás folyamatát és az e folyamatot szabályozó szabványokat és eljárásokat;
 3. kerüljék el az elfogadhatatlan egyoldalúságot vagy az értékítéleteket a szolgáltatások nyújtása során;
 4. védelmezzék az információ használójával kapcsolatos minden ügy bizalmas voltát, beleértve a feltett kérdéseket, a nyújtott szolgáltatásokat és a használók személyes körülményeinek vagy foglalkozásának minden aspektusát;
 5. kezeljék méltányosan az információ használóinak egymással ütköző igényeit, és az elsőbbségért versengő kívánalmakat a szóban forgó ügyek sürgősségére és fontosságára való tekintettel egyeztessék;
 6. azonnal és méltányosan foglalkozzanak az információ használóinak panaszaival s tájékoztassák őket a panasz elintézésének haladásáról;
 7. biztosítsák, hogy azok az információs rendszerek és szolgáltatások, amelyekért felelősséggel tartoznak, a rendelkezésre álló erőforrások szabta keretek között a leghatásosabbak legyenek a használók igényeinek kielégítése szempontjából;
 8. biztosítsák, hogy azok az anyagok, amelyekhez hozzáférést nyújtanak, a legalkalmasabbak legyenek a szolgáltatás jogosult használói igényeinek kielégítésére;
 9. védelmezzék az információ használóinak jogos igényeit és érdekeit, ugyanakkor óvják a szellemi tulajdon alkotóinak és terjesztőinek erkölcsi és legális jogait;
 10. tartsák tiszteletben az információs források sértetlenségét és megfelelő módon idézzék a használt forrásokat;
 11. illő törődést tanúsítsanak a társadalom jövőbeli információs szükségletei iránt egyfelől az anyagok szükség szerinti megőrzésével és konzerválásával, másfelől a rekordok hozzáértő és megfelelő kezelésével.

C/ Felelősség a kollégákkal és az információs közösséggel szemben

Az információs szakember személyes viselkedése munkája során olyan legyen, hogy mindenkor a lehető legjobban mozdítsa elő a szakmát. A tagok ezért

 1. úgy működjenek, hogy pozitívan tüntessék fel a szakmát mind kollégáik, mind a nagyközönség szemében;
 2. mutassanak tiszteletet és megértést más kollégák és szakemberek iránt, ahol és amikor helyénvaló ismerjék el eszméiket, teljesítményeiket és munkájukat;
 3. szakszerűen viszonyuljanak kollégáikhoz és ne diszkreditálják és kritizálják munkájukat ésszerűtlenül és nem helyénvaló módon;
 4. ha független minőségben (szellemi szabadfoglalkozásúként, vállalkozóként – a szerk.) működnek, dolgukat olyan szakmaisággal végezzék, amely tekintettel van mások legitim jogaira és érdekeire;
 5. ösztönözzék kollégáikat (különösen azokat, akikkel szemben közvetlen vezetői felelősséget viselnek) arra, hogy tartsák karban és növeljék szakmai ismereteiket és hozzáértésüket;
 6. tartózkodjanak attól, hogy véleményeket tulajdonítsanak az egyesületnek (CILIP) vagy nevében nyilatkozzanak, hacsak nincsenek erre felhatalmazva;
 7. jelentsék az illetékes fórumoknak, ha e kódex lényeges megsértését tapasztalják;
 8. munkájuk során tartózkodjanak az olyan viselkedéstől, amely az információs szakma rossz hírét keltheti.

D/ Felelősség a társadalom iránt

A szakmák egyik megkülönböztető jegye, hogy tudásanyaguk és készségeik az egész társadalom szolgálatára vannak, s nem egyszerűen csak a közvetlen használó érdekeit szolgálják. Ezért a tagok

 1. vegyék tekintetbe a közjót is az alkalmazásukból és szakmai feladataikból közvetlenül fakadó követelmények mellett;
 2. mozdítsák elő, hogy a társadalom minden tagja egyenlően férhessen hozzá a nyilvános információ minden fajtájához és formájához;
 3. törekedjenek arra, hogy megfelelő egyensúlyt érjenek el a törvény szabta kereteken belül az információ használóinak kívánalmai, a bizalmasság követelménye, a munkaviszonyuk szabta feltételek, a közjó és az e kódexben körvonalazott felelősségük között;
 4. ösztönözzék és mozdítsák elő e kódex széles körű megismerését, elfogadását, valamint a vele való egyetértést mind az információs szakmák kollégái, mind tágabban mindazok körében, akiket szolgálunk.

E/ Munkavállalói felelősség

Az alkalmazásban álló tagoknak olyan kötelezettségeik is vannak, amelyek túlmennek a munkaszerződésük közvetlen előírásain. Ezek alkalmanként ütközhetnek munkáltatójuk közvetlen elvárásaival, de a nyilvánosság szélesebb érdekeit szolgálják, s lehet, hogy a munkáltatóéit is. (Tudomásul kell azonban venni, hogy néha a munkáltatóknak olyan döntéseket kell hozniuk, amelyek károsan hathatnak a szolgálat színvonalára vagy a személyzet alkalmazására. Ez önmagában nem etikátlan viselkedés, de lehetnek olyan körülmények, amelyekben azzá válhat – pl. az akció törvényes volta, vagy az a mód, ahogyan lebonyolítják.) Ezért a tagok

 1. ismerjék meg és kezeljék megértéssel azt a szervezetet, amelyben dolgoznak, s felkészültségüket és hozzáértésüket arra használják, hogy előmozdítsák munkáltatójuk legális céljait és törekvéseit;
 2. kerüljék el, hogy munkájuk során etikátlan eljárásokba bonyolódjanak, és hozzák munkáltatójuk tudomására, ha bármi gondjuk támad egyes döntések, akciók vagy a munka során tanúsított magatartás etikusságát vagy törvényességét illetően.

 

Colegio de Bibliotecarios de Costa Rica

Szakmai etikai kódex (1991)2

I. Általános elvek

 1. Az érintettek köre
 2. Kötelességek a használók, a közösség, a szakma iránt
 3. Tisztességes viselkedés, szakmai magatartás
 4. Becsületbíróság
 5. Vitakultúra

II. A szakmai szervezet iránti kötelességek

 1. Utasítások, határozatok követése
 2. Megfelelni a belépéssel járó kötelezettségeknek
 3. A vállalt funkciók ellátása
 4. A szervezetet tilos felhasználni hirdetési célokra
 5. Együttműködés
 6. Elkötelezettség a szervezet céljai iránt

III. A szakma iránti kötelezettségek

 1. Tisztességes viselkedés, a szakma méltóságának védelme
 2. A szakma iránti közbizalom fenntartása
 3. A szakmai színvonal emelése, az eszmények szolgálata
 4. Az ország fejlődésének előmozdítása
 5. Az információ szabadsága
 6. A könyvtárügy és információtudomány elveinek tisztelete, tartózkodás a szakma szellemével nem egyező munkaköröktől
 7. A szakmai utánpótlás fejlesztése
 8. A társakkal való kooperáció, az intézmények és szervezetek közötti kapcsolatok erősítése
 9. A szakmai ismeretek megújítása és erősítése
 10. A határterületekkel való együttműködés

IV. A társak iránti kötelességek

 1. Szolidaritás, kooperáció, lojalitás
 2. A tudás és a tapasztalatok megosztása
 3. Támogatni a forrásmegosztást az intézmények között
 4. A könyvtári és dokumentációs szolgáltatások integrálása az országos információs rendszer keretében
 5. Az etnikai, nemzetiségi, vallási, politikai és társadalmi-gazdasági alapú diszkrimináció tiltása
 6. A társak sértegetésének, a szakmai presztízs nyilvános megsértésének tilalma
 7. A társak értékelése és bírálata konstruktív formában történjék
 8. Szívélyesség és jó modor a vitákban is
 9. Az összetartozás erősítése a szakmán belül
 10. Az ártó szándékú vádaskodás tilalma

V. Az intézmény iránti kötelességek

 1. Az információs intézmény fajtái
 2. Felelősség az intézmény iránt, az eszközök és források használata
 3. A gyűjtemények hozzáférhetőségének biztosítása
 4. A gyűjtemény feleljen meg az adott közösség igényeinek
 5. Lojalitás és kooperáció a munkatársak között, csapatmunka
 6. Tilos az intézményi forrásokat saját haszonra és a nyilvános szolgáltatások kárára használni
 7. Tilos a munkaviszonyt személyes haszonszerzésre, az intézmény nevét magánvállalkozás céljára felhasználni
 8. Az intézményre vagy dolgozóira nézve sérelmes ügyekben diszkrécióval kell eljárni
 9. A használók megtanítása az intézmény és forrásai helyes használatára

VI. A használók iránti kötelességek

 1. A szolgáltatásokat mindenkinek, aki kéri, etnikai, vallási, politikai, nemzetiségi megkülönböztetés nélkül kell nyújtani; ebből a könyvtárosnak személyes haszna nem származhat
 2. Szakmai segítség nyújtása, otthonos környezet kialakítása, a feszélyezettség kiküszöbölése.
 3. A használók személyes, bizalmas információinak kezelése
 4. Az információadás során tekintetbe venni a használók intellektuális szintjeit

VII. A társadalom iránti kötelességek

 1. A gyűjtemény hozzáférhetővé tétele
 2. A használói közösség érdeklődésének megfelelő gyűjtemény felépítése
 3. A közösség társadalmi-kulturális igényeinek megfelelő intézmény kialakítása, s ezzel vezető szerep elérése a többi kulturális intézmény között
 4. Az információs egységeket és szolgáltatásaikat a nemzet erőforrásai fontos, közérdekű részének kell tekinteni
 5. A könyvtár hatékonyan járuljon hozzá a társadalom tudományos és műszaki haladásához, a tudományos kutatáshoz
 6. A könyvtáros gondoskodjék arról, hogy a könyvtár váljék a fenntartható társadalmi fejlődés, a demokratikus értékek valóra váltásának, a szólásszabadságnak, az alapvető emberi jogok érvényesülésének dinamikus elemévé
 7. Kiterjedt kulturális tevékenység kifejtése

VIII. A társszakmák iránti kötelességek

 1. A társszakmák tiszteletben tartása, velük szívélyes viszony ápolása, tőlük tisztelet elvárása a saját szakma iránt
 2. A társszakmák szakembereinek a megkívánt minimális információt megadni, és nem átengedni a könyvtári illetékességbe eső funkciókat
 3. A nem könyvtárosi szakképzettségű munkatársakkal szembeni viselkedés (tanácsadás, a pozícióval való visszaélés kerülése)

IX. Fegyelmi szankciók

 1. A fegyelmi eljárás független a polgári és büntetőjogi perektől
 2. Az etikai kódex megsértői ellen a szervezet alapszabálya szerint kell eljárni. Fegyelmi szankciók: nem nyilvános, írásbeli figyelmeztetés; időleges felfüggesztés a szakmai tevékenységtől; a szervezetből való kizárás és a szakmai tevékenységtől való eltiltás
 3. A szankciók hatálybalépése: nem nyilvános megfeddés a kódex kisebb megsértése esetén; 1–15 napos felfüggesztés, ha a vétség kritikusnak minősül; igen súlyos esetben kizárás és a szakmai tevékenységtől való eltiltás

 

Estonian Librarians’ Association

Etikai kódex (2001)3

 1. Felelősség a gyűjteményépítésért, a forrásokhoz való hozzáférésért, ezáltal garantálva a használók információs igényeinek kielégítését és a kulturális örökség megőrzését.
 2. A gyűjtemények, információforrások és szolgáltatások révén nyitott hozzáférés biztosítása a globális információhoz. A nemzeti információs kincstár létrehozásával részvétel a nemzetközi információcserében.
 3. A lehető legmagasabb színvonalú és pártatlan szolgáltatások nyújtása valamennyi könyvtárhasználónak nemzetiség, faj, kor szerinti, vallási vagy társadalmi megkülönböztetés nélkül.
 4. Minden személynek, minden társadalmi csoportnak joga van információs magánszférájához és adatainak bizalmas kezeléséhez. A szellemi tulajdonjogok elismerése. A szakmára vonatkozó törvények, megállapodások és szabványok követése.
 5. A munkatársakhoz fűződő kapcsolatok tiszteletben tartása, a kollegiális viszony megsértésének kerülése.
 6. A tevékenység szeretete, a szakmai méltóság tisztelete. Az ismeretek és készségek fejlesztése, a legjobb hagyományok követése. A szakma fejlődésének személyes támogatása. A társadalmi megbecsülés elnyerésének alapja a szakmai kompetencia.
 7. A más szakmákkal való kapcsolat a kölcsönös tiszteleten és a kooperációs készségen alapszik.

 

Information – the Icelandic Library and Information Science Association

Etikai kódex (2001)4

 1. A tudáshoz és az információhoz való hozzáférés biztosítása tekintet nélkül az információ formájára, nyelvére vagy helyére, ezzel támogatva a demokráciát, a jogegyenlőséget és a szólásszabadságot.
 2. A használó és az ismeretek közötti kapcsolat létrehozatala szakmai eszközökkel, összhangban az adott intézmény/vállalat céljaival és elveivel a gyűjtés, megőrzés, szervezés és az információ-gyűjteményekhez való hozzáférés révén.
 3. Az egyének és a közösség szolgálata az információhasználat és a könyvolvasás előmozdítása révén, valamint a figyelem felkeltésével a nemzeti irodalomban rejlő gazdagságra.
 4. A szakmai feladatok pontos és szabatos ellátása tekintet nélkül a használó vallására, nemére, nemi irányultságára, politikai nézeteire, nemzetiségére vagy társadalmi helyzetére.
 5. A személyes információ bizalmasságának megőrzése (kölcsönzési nyilvántartás, információkérések, szolgáltatások igénybevétele). Az intézményi/vállalati könyvtáros ne nyújtson nem releváns információt, vagy az intézmény/vállalat működésére vonatkozó, bizalmasan kezelendő információt; ez a kötelezettség a munkahely felmondása után is érvényes.
 6. A használónak különböző módokat kell ajánlani a kívánt információ megszerzésére. A szolgáltatás nyújtása előtt közölni kell, ha érte fizetni kell. A használót tájékoztatni kell arról, ha ugyanazt a szolgáltatást máshol olcsóbban vagy ingyen kaphatja meg.
 7. Mindig a legpontosabb információ megadására kell törekedni. Ha a könyvtáros úgy érzi, nem tud a kérdésre tökéletes választ adni, tanácsot kell kérnie kollégáitól vagy más forrásokhoz kell irányítania a használót.
 8. A szakmai ismeretek és készségek fenntartása és fejlesztése. Tájékozódás a könyvtár- és információtudomány, valamint más szakmák idevágó újdonságairól.
 9. A szakma tisztelete és megbecsültségének erősítése. Tisztelet és hűség a kollégák iránt. Készség a kooperációra, a szakmai tudás átadására. Részvétel a szakmai vitákban.
 10. Más szakmák etikai kódexeinek és szakmai ismereteinek tiszteletben tartása.
 11. A munkát mindig úgy kell elvégezni és a döntéseket meghozni, hogy szakmailag helytállóak legyenek.
 12. A munka során mindig tisztában kell lenni az intézmény/vállalat céljaival.
 13. El kell hárítani az egyének vagy csoportok nyomásgyakorlását a gyűjteményépítésre vagy szolgáltatásokra. A könyvtáros nem használhatja fel munkakörülményeit saját előnyére vagy önpropagandára.
 14. A fenti követelmények megsértése esetén az egyesület etikai bizottsága figyelmezteti a vétkest. A hibák ismétlődése az egyesületből való kizáráshoz vezethet.

 

The Japan Library Association

Etikai kódex (1980)4

 1. A könyvtáros alapvető feladata, hogy munkáját összhangban végezze a társadalom ismert elvárásaival általában, s az adott könyvtár használóinak igényeivel különösen.
  (A társadalmi és egyéni igényekből vezethető le a könyvtár célja és fő funkciói. A cél: biztosítani az emberek tudáshoz való jogát. A fő funkció: a könyvtári anyagok hozzáférhetővé tétele. A könyvtáros alapvető kötelessége az elvárások és igények előrejelzése, megértése, elemzése és kielégítése.)
 2. Nem szabad különbséget tenni a használók között vagy ellenükre.
  (A közösség minden tagjának azonos joga van a könyvtár használatára. Az ellátásnak korlátoktól, részrehajlástól mentesnek és aktívnak kell lennie. Tilos a nemzetiségi, faji, vallási, nemi stb. megkülönböztetés. A szolgáltatások eljuttatása azokhoz, akik eddig még nem vették igénybe őket.)
 3. Minden használó magánszférájának tiszteletben tartása.
  (Az olvasás szabadságának védelme. Nem adható ki harmadik félnek a használó neve, az általa használt anyag, kivéve a törvényi rendelkezés esetét. Ez a szabály vonatkozik minden könyvtári dolgozóra, a szakképzett és a nem szakképzett, a teljes és a részidőben foglalkoztatott személyzetre.)
 4. Tiszteletben kell tartani a könyvtár szabadságát az állomány gyűjtésében, megőrzésében és terjesztésében.
  (A szakmai tudás és megítélés alapján kell a könyvtárosnak kifejtenie e tevékenységet. Nem szabad engednie semmiféle cenzori kísérletnek vagy nyomásnak. Nem gyűjthet és ajánlhat könyvtári anyagot saját érdekei, érdekeltsége szerint, egyéni haszonszerzése végett.)
 5. A könyvtárosnak, amennyire csak lehetséges, ismernie kell az emberi tudást és tapasztalatot tartalmazó dokumentumokat mind a saját könyvtárában, mind azon túl.
  (Ez nem egyszerű követelmény, de törekedni kell teljesítésére, hiszen a használó elvárja, hogy a könyvtáros megfelelőképpen ismerje az anyagot, amelyet ajánl. Minél nagyobb a kereslet a könyvtár állománya iránt, annál nagyobb a szakmai tudás iránti követelmény. Ráadásul ez a tudás folyamatosan vizsgázik az állományépítés és szolgáltatás során: kielégítést nyernek-e az ésszerű igények, beleértve a jelenleg még nem használókéit is.)
 6. A szakmai képzettség követelménye.
  (Ismereteket kell szerezni a használókról, a könyvtári anyagokról és a könyvtári szervezés és a szolgáltatások technikáiról. Egyéni és csoportos képzésre van szükség a könyvtári szolgálat mint egész fejlesztéséhez. Ebben az összefüggésben a könyvtáros joga és kötelessége a tanulás. A könyvtárosképzést a közoktatás keretében ajánlatos megszervezni.)
 7. Aktív részvétel az adott könyvtár működési és szolgáltatási politikájának kialakításában.
  (A könyvtár nem tud zavartalanul és megfelelőképpen működni, ha a könyvtáros nem vesz részt aktívan a szolgálat megtervezésében. Ismernie kell az intézmény működési rendjét és szolgáltatásait, s egyet kell értenie velük.)
 8. Együttműködés más könyvtárosokkal az egész hivatáscsoportot átfogó szakmai kompetencia érdekében.
  (A könyvtáros egyéni erőfeszítése nem elég, ezért a csoport illetékességét kell erősíteni. Együtt kell működnie más könyvtárak alkalmazottaival is. Részt kell vennie a helyi és országos könyvtáros szervezetekben. Átfogó szakmai ismeretekre és tapasztalatokra kell törekednie. Mivel a könyvtárosi szakmaiság még nem erősödött meg kellőképpen, a könyvtáros gyakran más irodai beosztásokba kényszerül, ami károsan befolyásolja a szakmai tudás és tapasztalat bővítését. A könyvtárosnak igyekeznie kell ezt a helyzetet megváltoztatni, s a közigazgatási rendszerben erősítenie kell a könyvtárosi szakmaiságot.)
 9. A szakmailag kielégítő könyvtári szolgáltatások kifejlesztéséhez és fenntartásához megfelelő munkakörülményekre van szükség.
  (Szegényes munkafeltételek között nem lehet a használói igényeket kielégíteni. A könyvtárosoknak törekedniök kell arra, hogy a fenntartó adekvát személyzetet biztosítson a szakmai célok megvalósításához, megelőzendő a kimerültséget, pótolva a betegségek miatt kieső munkaidőt, gondolva a szülési szabadságra stb. El kell ismertetni a könyvtári munka különleges jellegét.)
 10. Kifejleszteni és fenntartani a megértést és a kooperációt minden könyvtártípus között.
  (A könyvtárak mint társadalmi intézmények céljukat úgy érik el, ha rendszeresen együttműködnek tekintet nélkül típusukra és fenntartójukra. Ez nem intézményi célnak tekintendő, hanem a könyvtári szakma jellegzetességének. Minden kooperáció elsőrendű célja az egyes könyvtárak szolgáltatásainak fejlesztése.)
 11. A könyvtárosoknak ösztönözniük kell a társadalom és a szolgált közösség kulturális környezetének fejlesztését, együttműködve a helyi lakosokkal, egyes csoportok és szervezetek tagjaival.
  (A könyvtár nem izolált a társadalomtól. A helyi közösség tagjaival való együttműködés nélkülözhetetlen az egészséges és demokratikus kulturális környezet fejlődéséhez, ami aztán nagyban hozzájárul a könyvtár alapvető funkciójának kibontakozásához. A könyvtárosnak ismernie kell a helyi lakosok spontán mozgalmait az olvasási szokások kifejlesztésére és a magán gyermekkönyvtári szolgálat előmozdítására. Pozitívan kell reagálnia a könyvtári szolgáltatásokat illető kritikákra és újabb könyvtárak létesítését célzó igényekre. Szorosan együtt kell működnie a helyi oktatási, társadalmi és kulturális csoportokkal és szervezetekkel.)
 12. Hozzájárulás a kultúra egészének fejlődéséhez a közösség igényeinek és nézeteinek megfelelő kiadványok megjelenésének előmozdításával.
  (A kiadás szabadsága nem csak a kiadó szabadságát jelenti; sokkal inkább az olvasó szabadságát a tudáshoz. Ebben az értelemben a könyvtáros azonosul az olvasó szemszögével és tudatosítja, hogy a könyvtárnak társadalmi szerepe és felelőssége van a kiadványok előállítása és terjesztése terén. Tudatában van az etikai kódex alapját képező dokumentum, a Japán Könyvtáros Egyesület által 1954-ben elfogadott és l979-ben módosított, a szellemi szabadságról szóló nyilatkozat (Statement on Intellectual Freedom in Libraries) fontosságának, és szoros kapcsolatot épít ki a vélemény- és gondolatszabadság védelme érdekében a könyvkiadással, sajtóval és elektronikus médiával.)

 

The National Office for Research Documentation, Academic and Special Libraries (Norway)

A norvég felsőoktatási és tudományos könyvtárak könyvtárosai és könyvtári alkalmazottai számára ajánlott etikai irányelvek (2002)5

Preambulum

A nemzet kollektív tudásában és kultúrájában a könyvtárosok és könyvtári alkalmazottak (a továbbiakban: könyvtárosok) kulcsszerepet játszanak. E szerep betöltése végett számos országban etikai kódexeket fogadtak el a könyvtáros egyesületek. Ezek célja, hogy érzékeltessék a könyvtárosokkal azokat az értékekkel és etikai kérdésekkel összefüggő problémákat, amelyek gyakran felmerülnek az információs társadalomban, és segítséget nyújtsanak megoldásukhoz, minthogy ezek jogilag sokszor nincsenek elég világosan meghatározva.

A használóval kapcsolatos feladatok

 • A lehető legjobb használói hozzáférést biztosítani az információhoz és irodalomhoz a legális anyag cenzúrázása nélkül.

(Minden anyagot a használó rendelkezésére bocsátani egészen addig, amíg nem ütközik törvénybe. A pornográf, rasszista és erőszakos anyag letöltésének megakadályozására netszűrők állíthatók be és a képernyőket szabad úgy elhelyezni, hogy mások is láthassák /közösségi kontrol/. A tudomány és a kutatás szempontjából azonban kiemelkedő jelentőségű az információhoz való szabad hozzáférés. Ugyanakkor fontos, hogy a könyvtáros személyes ízlése és attitűdje ne cenzúrázza a legális anyaghoz való hozzáférést.)

 • Az információt a lehető legobjektívebb módon kell nyújtani, a lehető legteljesebben és a használó igényeinek megfelelően.

(A könyvtárosnak gyakran mérlegelnie kell a használó igényeit ahhoz képest, mit lehetséges és mit praktikus nyújtani. Ez függ a használó típusától, az időhatároktól és más megszorításoktól, valamint a könyvtáros felkészültségétől és a használó ismereteitől.

 • Azonos szolgáltatásokat kell nyújtani, függetlenül a használó nemétől, etnikai hovatartozásától, nemzetiségétől, társadalmi helyzetétől, vallásától, politikai kötődésétől, szexuális orientációjától vagy lehetséges fogyatékosságaitól.

(A könyvtáros nem kezelheti megkülönböztetetten a használókat, kivéve ha a könyvtárnak speciális célcsoportjai /pl. siketek, vakok vagy egyes szakmai csoportok/ vannak. A használók, amennyire csak lehetséges, egyenlő módon kezelendők, és senkit sem szabad diszkriminálni vagy előnyös elbánásban részesíteni a fenti kritériumok szerint.)

 • A használók irodalmi és információs igényeit bizalmasan kell kezelni.

(A kölcsönzési adatokra és az elektronikus anyagok használatára vonatkozó információ bizalmasnak minősül, hacsak nem merül fel a törvényellenes használat gyanúja. A megrendelt címeket, a kölcsönzéseket mások elől titokban kell tartani, s lehetőleg közvetlenül ahhoz a személyhez kell eljuttatni, aki kérte őket.)

 • Belső ügyeket nem szabad nyilvánosan megtárgyalni a könyvtár közönségforgalmi tereiben.

(A könyvtár belső ügyeivel nem közönség jelenlétében kell foglalkozni. Ez vonatkozik a használók viselkedésére tett észrevételekre is. Panasztételre űrlapot célszerű bevezetni.)

 • A könyvtár függetlensége megóvandó az egyének, csoportok és szervezetek nyomásgyakorlása ellen.

(Esetenként a könyvtár társadalmi vagy bizonyos kérdésekben nyújtott információs szolgáltatása ellenérzéseket válthat ki egyes körökben, amelyek olyan nézeteket képviselnek, amelyek a szabad véleménynyilvánítás és szólásszabadság korlátozásának minősülhetnek. Ilyen esetekben fontos, hogy a könyvtáros szakmai függetlenséggel cselekedjék.)

A szakmával kapcsolatos feladatok

 • A könyvtáros tekintse értékesnek szakmáját és legyen tisztában társadalmi jelentőségével.

(A könyvtárosi hivatás értékes, mert hozzájárul a kultúra és tudás fenntartásához és fejlesztéséhez. A társadalom fejlődését segíti elő a tudás és a kultúra terjesztésével és az új ismeretek születésében való közreműködéssel.)

 • A könyvtáros folyamatosan fejlessze szakismereteit és készségeit, hogy magas színvonalú szolgáltatásokat legyen képes nyújtani és optimalizálhassa a rendelkezésére álló források használatát.

(A könyvtárosság terén nagy fejlemények zajlanak napjainkban is. A velük való lépéstartás megkívánja a továbbképzést. A munkaidő részének kell tekinteni a továbbképzésre fordított időt. A kollégák osszák meg egymással tapasztalataikat és tudásukat. A szolgáltatások minőségét megfelelő indikátorok alkalmazásával kell biztosítani.)

 • Szakmai ügyekben a könyvtáros tanúsítson tiszteletet mások iránt és nyilvánítsa ki készségét az együttműködésre.

(A viselkedést is a szakmaiság határozza meg. Jó munkakapcsolatokra kell törekedni a könyvtári kollégákkal és a gazdaintézmény más munkatársaival. A jó munkakörnyezet kedvező hatással van az alkalmazottak egészségére és motivációjára.)

 • A könyvtárosnak meg kell őriznie függetlenségét az áruk és szolgáltatások szállítóival szemben.

(A hazai és nemzetközi szállítókkal interaktív kapcsolatba lépő könyvtáros a könyvtár és a használó érdekeit képviselve válasszon közülük, s ne tegye ki magát a részükről mutatkozó, elfogadhatatlan nyomásnak /hárítsa el az ajándékokat, tanulmányúti ajánlatokat/. A könyvtárosnak e területen is alkalmaznia kell a társadalom által elfogadott magas követelményeket.)

 • A könyvtáros védje meg integritását szakmai ügyekben.

(A szakmailag súlyos, illetéktelen beavatkozással járó, kellemetlen helyzetekben a könyvtáros kötelessége, hogy világos határok megvonásával őrizze meg integritását. A kollégák utólag megvitathatják e helyzetek tanulságait és feldolgozhatják a leszűrt tapasztalatokat.)

A dokumentumokkal és információval kapcsolatos feladatok

 • Objektív kritériumok szerint kell törekedni jó gyűjtemények és egyéb információs források kifejlesztésére és fenntartására.

(A gyűjtemények és az információ minőségét olyan fontos tényezők határozzák meg, mint a könyvtár küldetése, a használói csoportok, a források elérhetősége, az együttműködés más könyvtárakkal. A gyűjtemények legyenek a lehető legteljesebbek és kiegyensúlyozottak. A könyvtár küldetésétől függ a könyvek és folyóiratok könyvtári élettartama.)

 • Az információ szétsugárzásának optimalizálása érdekében könnyen hozzáférhetővé kell tenni a gyűjteményeket és az információt.

(Az állományban lévő és az elektronikusan elérhető információ áll a könyvtár tudást szétsugárzó tevékenységének középpontjában. A szétsugárzást befolyásolja a könyvtár fizikai elhelyezkedése, a számítógépek elérhetősége, az online információ és a könyvtárközi kölcsönzés. A könyvtár kulcsfontosságú célkitűzése továbbra is a lehető legjobb használói hozzáférés marad.)

 • A környezet védelme megkívánja, hogy az anyagokat és erőforrásokat a leghatékonyabban használják fel.

(Az általános környezetvédelmi megfontolások és a korlátozott könyvtári anyagiak az erőforrások /beleértve a bútorzatot és az irodaszereket is/ lehető legjobb hasznosítását írják elő. Savmentes papírt kell használni és az újrafeldolgozását megszervezni. A számítógépről való kinyomtatást a lehetőség szerint korlátozni kell.)

 • A könyvtáros legyen tudatában szakmája globális összefüggéseinek és törekedjen a különböző információs rendszerek közötti együttműködésre, a dokumentumok és az információ szabad áramlását akadályozó földrajzi és szervezeti akadályok csökkentésére.

(A norvég könyvtárügy része a nemzetközi könyvtárügynek és részt vesz a kölcsönös függőségen alapuló nemzetközi kooperáció hálózataiban, konferenciáin, képzési tevékenységében és a könyvtárközi kölcsönzésben.)

 

Russian Library Association

Az orosz könyvtáros szakmai etikai kódexe (1999)1

Az orosz könyvtáros szakmai tevékenysége során

 1. a használókhoz való viszonyát a személyiség és információs igényei tiszteletére építi;
 2. az információhoz való szabad hozzáférést a személyiség inherens jogának tekinti;
 3. magas minőségi színvonalat, kényelmet, hozzáférhetőséget és változatos szolgáltatásokat biztosít a saját intézménye és más könyvtárak forrásainak használata révén;
 4. ellenáll a könyvtári anyagok hozzáférhetősége korlátozásának, nem engedi meg a jogosulatlan selejtezéseket és a dokumentumokra vonatkozó kérések alaptalan elutasítását (cenzúrát);
 5. nem felelős a könyvtártól kapott információ és dokumentumok használatának következményeiért;
 6. bizalmasan kezeli a használó adatait és információs tevékenységét (kivéve a törvény által szabályozott eseteket);
 7. tiszteletben tartja a szellemi tulajdonra vonatkozó szerzői jogot;
 8. törekszik a szakmai tökéletesedésre, a szakmai képzettségre és kompetenciája növelésére;
 9. tisztelettel van kollégái tudása iránt, s tudását készséggel megosztja másokkal; mindezt a szakmai fejlődés egyik fő feltételének tekinti;
 10. tisztelettel bánik kollégáival, védi jogaikat, ha ez nem sérti az etikai normákat, és előmozdítja a szakma tekintélyét;
 11. azon van, hogy szakmájának magas társadalmi rangja legyen, s tekintélyét saját tevékenységével is igyekszik erősíteni.

 

Swedish Association of Librarians (within DIK)6

Szakmai etikai irányelvek könyvtárosok számára (2000)1

A könyvtáros általános magatartása

 • A könyvtáros legfőbb feladata a demokráciának, a kifejezés szabadságának és a tudás szabad terjesztésének védelme és támogatása az irodalmi kulturális örökséghez és a különféle médiumokban található információhoz való hozzáférés aktív előmozdítása révén.
 • A könyvtárosnak elő kell mozdítania a könyvtári szolgáltatások elérhetőségét és változatosságát a könyvtár céljainak és a használók igényeinek megfelelően.

A könyvtáros magatartása a használók iránt

 • A könyvtáros viselkedésének tiszteleten és jó ítélőképességen, pártatlanságon és egyenlőségen kell alapulnia. Az egyén integritásának jogát védelmeznie kell a magánélet, a kapott információk és a kikölcsönzött anyag tekintetében.

A könyvtáros magatartása saját és mások szakmáját illetően

 • A könyvtáros szakmai szerepével és viselkedésével járuljon hozzá a szakma állapotának jobbításához.
 • Erősítse és fejlessze szakmai jártasságát, közvetítse a bevált szakmai eljárásokat és a helyes szakmai etikát az új kollégákhoz.
 • Támogassa kollégáit, tisztelje tudásukat s mind szóban, mind cselekedetben mutasson szolidaritást veszélyeztetett kollégáival.
 • Tisztelje más szakmák etikai szabályait és szakmai ismeretanyagát.

A könyvtáros magatartása a munkájában

 • Ne használja fel a munkája során nyert információt vagy anyagot saját hasznára.
 • Lojalitással és pártatlansággal törekedjék munkáltatója alapvető céljainak elérésére.
 • A könyvtáros tettei és döntései kizárólag szakmai megfontolásokon alapuljanak.

 

The Thai Library Association

Etikai kódex a thai könyvtári szakember számára (1977)1

Preambulum

A könyvtár a társadalom tisztelt és fontos tudásintézménye. A könyvtári rendszer fejlesztése, a szilárd etikai normák erősítése, a társadalmi elismertség növelése végett adta ki az egyesület a szakképzett könyvtárosok számára az etikai kódexet őfelsége Mata Chakri Sirinshorn királyi hercegnő támogatásával.

I. Etikai követelmények a használók iránt

Annak érdekében, hogy állandósuljon a könyvtár és használói jó kapcsolata, a könyvtáros

 • feltétlen elsőbbséget biztosítson a használóknak nyújtott, megfelelő szolgáltatásoknak;
 • a használók javára optimalizálja szakmai ismereteit, készségeit és kompetenciáit;
 • megkülönböztetés nélkül nyújtson egyenlő könyvtári hozzáférést minden rendű és rangú, nemzetiségű és fajtájú használónak.

II. Etikai követelmények a szakma iránt

Annak érdekében, hogy érvényesüljön a szakma fejlődése iránti elkötelezettség és emelkedjék a szakmai felkészültség színvonala, a könyvtáros

 • kerüljön minden tevékenységet, amely árt a szakma tekintélyének;
 • azért, hogy megfeleljen a szakmai követelményeknek, legyen elkötelezettje az egész életen át tartó tanulásnak és ismeretfejlesztésnek, s keressen lehetőséget készségei fejlesztésére és új utakat a könyvtári szolgáltatások felpezsdítésére;
 • működjön együtt a könyvtári funkciók gyakorlásában a szakma színvonala és fejlesztése érdekében;
 • tartózkodjon a vagyon és a személyes tehetősség növelésének ambíciójától, mert ez lesüllyesztheti a szolgáltatásokat és árthat a szakmának.

III. Etikai követelmények a kollégák iránt

A könyvtári szakemberek közötti együttműködés erősítése, s a kollégákkal és más könyvtári szakemberekkel való jó kapcsolatok építése végett a könyvtáros

 • tanúsítson elismerést és tiszteletet a kollégák iránt, függetlenül a képzettség szintjétől és a beosztástól;
 • fogadja el és tartsa tiszteletben az illetékes fórumokon hozott határozatokat;
 • tartson kapcsolatot a könyvtári személyzet egyéb tagjaival és más szakmák képviselőivel;
 • vezető beosztásban bánjon méltányosan és jóhiszeműen a beosztottakkal, előítéletektől mentesen intézze az előléptetéseket és a fegyelmi eljárásokat.

IV. Etikai követelmények az anyaintézmény iránt

Minthogy a könyvtár szerves része egy szervezetnek vagy intézménynek, amelynek támogatást és illő tiszteletet kell adnia, a könyvtáros

 • óvja annak a szervezetnek a tekintélyét, amelynek keretében a könyvtár működik, s kerüljön minden olyan cselekedetet, amely ennek árthatna;
 • a szervezet egészének haladása érdekében és a helyi célkitűzésekkel összhangban tevékenykedjék és lássa el feladatait.
 • kerülje az olyan akciókat, amelyek személyes érdekeket szolgálhatnak a szervezet rovására nyert anyagi előnyökkel.

V. Etikai követelmények a társadalom iránt

Annak érdekében, hogy megerősödjék a könyvtár helyzete és szerepe a társadalmi haladást célzó információ-ellátásban, a könyvtáros

 • vállaljon a maga területén határozott vezető szerepet és felelősséget közösségi és országos szinten;
 • a szakmai kötelezettségek sérelme nélkül fáradozzon a társadalmi haladás érdekében;
 • tegyen meg minden tőle telhetőt a társadalmi stabilitás és biztonság fenntartásáért.

 

American Library Association

Etikai kódex (1995)1

Mint az ALA tagjai, tisztában vagyunk annak fontosságával, hogy kodifikáljuk és megismertessük a szakmával és a nagyközönséggel azokat az etikai alapelveket, amelyek a könyvtárosok, információs szolgáltatásokat nyújtó más szakemberek, könyvtárak gondját viselő testületek és a könyvtári személyzet munkáját vezérlik.

Etikai dilemmák akkor merülnek fel, amikor értékek ütköznek. Az ALA etikai kódexe rögzíti azokat az értékeket, amelyeknek el vagyunk kötelezve, és magában foglalja a szakma etikai kötelezettségeit a változó információs környezetben.

Mi jelentős mértékben befolyásoljuk vagy felügyeljük az információ válogatását, megszervezését, megőrzését és terjesztését. Egy informált polgárságra alapozott politikai rendszerben mi egy olyan szakmának vagyunk tagjai, amely határozottan elkötelezett a szellemi szabadság és az információhoz való hozzáférés szabadsága mellett. Különös kötelezettségünk, hogy biztosítsuk az információ és a gondolatok szabad áramlását a jelenlegi és a jövő nemzedékek számára.

Átfogó megállapítások rögzítik ennek a kódexnek az alapelveit azzal a céllal, hogy útmutatásul szolgáljanak az etikus döntéshozatalhoz. E megállapítások csak keretet képeznek, s nem diktálhatják és nem is diktálják, hogyan kell viselkedni az egyes vagy rendkívüli helyzetekben.

 • Minden könyvtárhasználó számára a legmagasabb szintű szolgáltatást nyújtjuk a források megfelelő és használható megszervezése révén; pártatlan szolgáltatáspolitika; pártatlan hozzáférés; minden kérés pontos, elfogulatlan és udvarias megválaszolása.
 • Valljuk a szellemi szabadság alapelveit és ellenállunk minden igyekezetnek, amely cenzúrázná a könyvtári forrásokat.
 • Megvédjük minden könyvtári használó jogát a magánszférához és bizalmassághoz, tekintettel a keresett vagy kapott információra és a használt, kikölcsönzött, beszerzett vagy közvetített forrásokra.
 • Tudomásul vesszük és tiszteletben tartjuk a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokat.
 • Tiszteletet, méltányosságot és jóhiszeműséget tanúsítunk minden munkatársunk és más kollégák iránt, síkra szállunk olyan munkafeltételekért, amelyek megvédik intézményeink alkalmazottainak jogait és boldogulását.
 • Nem segítjük a magánérdekek érvényesülését a könyvtárhasználók, a kollégák vagy a munkáltató intézmény rovására.
 • Különbséget teszünk személyes meggyőződésünk és szakmai kötelességeink között, s nem engedjük, hogy személyes véleményünk befolyásolja intézményeink céljainak tisztességes képviseletét vagy az információs forrásaikhoz való hozzáférés biztosítását.
 • Szakmai kiválóságra törekszünk saját ismereteink és készségeink karbantartásával és fejlesztésével, a munkatársak szakmai fejlődésének ösztönzésével és a szakma potenciális tagjai törekvéseinek támogatásával.

 

A könyvtárosi etikai kódexek tartalmi összefoglalása

     

 Jegyzet

Az ismertetett etikai kódexek teljes szövege megtalálható a The ethics of librarianship: an international survey. Ed. By Robert W. Vaagan. (München, 2002. K.G. Saur) c. kiadványban, kivéve az angol és amerikai kódexét.

Az előbbi forrása http://www.cilip.org.uk/about/code.html az utóbbié http://www.ala.org/ala/oif/statementspols/codeofethics/codeethics.htm

 
——————————————————————————–

 1. Fordítás
 2. Tartalmi vázlat
 3. Tartalmi ismertetés
 4. Bő tartalmi ismertetés
 5. Szoros tartalmi ismertetés

Az irányelveket a svéd könyvtárosok DIK betűszóval rövidített szakszervezete és szakmai egyesülete bocsátotta ki 1997-ben, s kis módosításokkal 2000-ben erősítette meg. A DIK-en belül létezik a Bibliotekarieförbundet, vagyis a Swedish Association of Librarians.

 

 

Kategória: 2004. 4. szám | A közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!