Az Országos Széchényi Könyvtár Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1991. évi munkája

Bevezető

A Könyvtártudományi és Módszertani Központ 1991. évi beszámolója arról szólt, hogy a szakmai munka a könyvtárak változó társadalmi környezetének hatása és a nem mindig előnyükre változó gazdasági kondíciók ellenére is lényegében ugyanazokat a feladattípusokat állította elénk, mint a megelőző években. Van folytonosság a változások korában is. A változások jobbára csak a hangsúlyok eltolódását, a preferenciák módosítását igényelték.Fontosságot tulajdonítottunk a szakma minél gyorsabb és pontosabb aktuális információval való ellátásának és az információ könyvtárak közötti áramoltatásának. Ennek sikeres eszköze az egyre népszerűbbé váló szakmai fórum, a Könyvtári Levelező/lap. Ebben az évben – rendre a tárgyhóban – napvilágot látott 12 szám a Művelődési és Közoktatási Minisztérium anyagi hozzájárulásával, és belső, valamint külső munkatársaink társadalmi munkájának eredményeként juthatott el a megrendelőkhöz.
A KMK egészét megmozgató vállalkozásunk volt a New Information Technology – NIT’91 konferencia megszervezése és lebonyolítása. Vállalásával a legújabb információs technológia népszerűsítését és elterjesztését szolgáltuk Magyarországon és a kelet-közép-európai régióban. A konferenciáért kapott hazai és külföldi köszöneteket és elismerést értékelve, úgy gondoljuk érdemes volt dolgozni érte.
Az egyes osztályok alapfunkcióik szerint működtek a változó, alakuló könyvtárügy szolgálatában, annak igényei szerint.

Koordinációs feladatok

Az 1991-es évben a könyvtári törvény lehetséges tartalmát meghatározó törvények előkészítése volt a feladat. Részt vettünk az önkormányzatok kötelező könyvtári feladatait meghatározó, a helyi önkormányzatokról szóló törvény függvényében készült hatásköri törvény előkészítésében; a parlament Kulturális Bizottságának munkájában szakértőként működtünk közre.
Az államháztartási törvénytervezethez kapcsolódóan javaslatot tettünk a könyvtárakra vonatkozó állami feladatvállalás mértékére, és az 1992. évi költségvetési törvénynek a könyvtárakat érintő részéhez.
Minthogy az államháztartási törvényt az Országgyűlés még nem fogadta el, nem készülhetett el a könyvtári törvény szövegtervezete. Elkészítettük azonban a törvény előkészítési rendjének leírását.
Az év során folyamatosan elláttuk a Könyvtári és Informatikai Kamara titkársági teendőit: megszerveztük a közgyűlést és a tagozati üléseket.
A Kamara szakmai és jogi vonatkozású tevékenységében a Könyvtártudományi és Módszertani Központ munkatársai szakértőként vettek részt: elkészítettük az alapszabály tervezetét; felvettük a kapcsolatot az önkormányzatokkal; együttműködést kezdeményeztünk a Magyar Könyvtárosok Egyesületével; közreműködtünk a könyvtárak finanszírozási kérdéseivel kapcsolatos kamarai állásfoglalás kialakításában és az érdekvédelmi tevékenységben.
Jogi tanácsadó szolgálatunkhoz könyvtárak és könyvtárosok egyaránt fordultak. Az év tipikus problémai a következők voltak:

 • a könyvtárak megszüntetésével kapcsolatban a jogi előírások betartatása az intézmény, az állomány és a dolgozók vonatkozásában;
 • a megszűnt könyvtárak állományának, illetve az egyes könyvtárakban feleslegessé vált dokumentumoknak a könyvtári rendszeren belüli hasznosítása;
 • a könyvtárak vállalkozási tevékenységével kapcsolatos kérdések (adózás stb.)
 • a videoszolgáltatás jogi kérdései;
 • szerzői jogi problémák;
 • a könyvtárak munkatársainak továbbtanulásával kapcsolatos problémák;
 • a tartozások végrehajtása;
 • könyvtári alapítványok, könyvtárpártoló egyesületek létrehozása.

A Könyvtári Egyesülés tagjaként részt vettünk az Egyesülés munkájában: szakértőként működtünk közre a felügyelő bizottság tevékenységében a számítógépes programok válogatása és a szoftverszerződések előkészítése során; közreműködtünk a KARTOTÉK jogszabály-nyilvántartó adatbázis terjesztésében.
Folyamatosan figyelemmel kísértük a könyvtárakat érintő kulturális alapítványokra kiírt pályázatokat, a Könyvtári Levelező/lapban felhívtuk rájuk a figyelmet, és tanácsadással segítettük a pályázó könyvtárakat.
Részt vettünk az ÁMK-k (általános művelődési központ) szakmai szervezete vezetőségének, a Magyar Építőművészek Szövetsége Nevelési, sport és szabadidő bizottságának, és a Magyar Népművelők Egyesülete Iskolai könyvtári szekciójának a munkájában. Elláttuk a Zenei Könyvtárak Nemzetközi Szövetsége (IAML) Magyar Nemzeti Bizottsága titkári teendőit.
Programegyeztető szolgálatot szerveztünk a szakma számára.
Elkészítettük és két füzetben kiadtuk a közművelődési, valamint a tudományos és szakkönyvtárak címjegyzékét. Az így felépült és számítógépen tárolt adatbázis adatait naprakészen tartjuk.
Az 1990-es évről kiadtuk a települések (TEKE) és a munkahelyek (SZAKMA) könyvtári ellátásáról a statisztikai tájékoztatófüzetet. A feldolgozás részben számítógéppel támogatva, részben manuálisan készült. Elkészültek az 1992. évi adatgyűjtés és a teljes körű gépi feldolgozás tervei.

Alapítványi feladatok

Elláttuk a könyvtári célokat támogató külföldi alapítványok programszervezésének feladatait.
A Sabre-Hungary Alapítvány súlyos pénzügyi, támogatási gondok közepette 4 konténer (60 ezer kötet) könyvet fogadott és osztott el a korábbi gyakorlatnak megfelelő módon. Az érkezett könyvek közel felét közép- és általános iskolai könyvtárak, elsősorban emelt szintű angol nyelvi képzést folytató intézmények kapták. A Melton Alapítványtól 1990-ben támogatást nyert egyetemi és szakkönyvtárak alapítványi pénzfelhasználásáról éves jelentést készítettünk az alapítvány kuratóriumának.
Újabb pályázati konzorciumot szerveztünk a műszaki és agrár felsőoktatási könyvtárak számára. A megyei könyvtárak is pályázati lehetőséget kaptak. Ezzel kapcsolatosan tájékoztató és instruktív feladatokat is elláttunk.
A Soros-Brothers alapítványoktól 2 konténernyi (kb. 30 ezer kötet) könyvet fogadtunk és osztottunk szét. Az igénylést és a szétosztást már számítógépen tartottuk nyilván.
A New School for Social Sciences és a Sabre Alapítvány szervezésében megindult kelet-európai könyv és folyóirat ajándék program keretében 86 amerikai szakfolyóirat elosztásáról gondoskodtunk 20 egyetemi és főiskolai könyvtár számára.
Megszerveztük az International Book Banktól érkezett ajándékkönyv szállítmány fogadását, és megkezdtük az elosztás előkészítését.
Részt vettünk az Amerikai Nagykövetség Tájékoztatási Szolgálata – United States Information Service (USIS) által tervezett könyvtári célú programok előkészítésében és szervezésében.
A State University of New York kisvállalkozásokat támogató programja számára megszerveztük a könyvtári bemutatót, és felmértük az igényeket.

Szervezési feladatok

Megszerveztük az ÁMK könyvtárosok regionális tanácskozását Sármelléken a Zala, Somogy, Baranya és Veszprém megyei könyvtárosok számára.
Megyei és városi könyvtárak olvasószolgálatos könyvtárosainak a “CD-ROM sikerének titka” címmel bemutatót és konzultációt szerveztünk. Szakmai tanácskozást szerveztünk a Kulturinnovval közösen a megyei és városi könyvtárak vezetői számára az 1992. évi költségvetési törvénytervezetről.

Fejlesztési feladatok

A fenntartó önkormányzat kérésére elkészítettük, a könyvtár munkatársaival és az önkormányzat képviselőivel megvitattuk a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár fejlesztési koncepcióját. A nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtár fejlesztési terve is önkormányzati megrendelésre készült. Részt vettünk a Miskolci Városi Könyvtár fejlesztési koncepciójának kidolgozásában is.
A Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségével együttműködve a Popper Alapítvány támogatásával elkészíttettük és a közművelődési könyvtáraknak jutányos áron felajánlottuk 35 frissen megjelent könyv hangoskönyv változatát.
Friss adatok alapján végzett költségvetési számításokkal segítettük a megyei és városi könyvtárak finanszírozási gyakorlatát.
Megszerveztük, hogy az Magyar Diafilmgyártó Vállalat átadta az OSZK mikrofilmtárának az 1952 és 1990 között készült diafilmek etalon példányait.

Oktatási feladatok

A 17/1990-es MKM rendelet értelmében intézményünk a következő szakmai tanfolyamokért felelős:

- Könyvtáros raktárkezelő szakmunkás;
- Papír- és könyvrestauráló szakmunkás;
- Könyvtáros-asszisztens iskola;
- Könyvtáros-informatikus felsőszintű tanfolyam;
- Tájékoztató könyvtáros felsőszintű tanfolyam;
- Könyvtári rendszerszervező felsőszintű tanfolyam;
- Zenei könyvtáros felsőszintű tanfolyam;
- Gyerekkönyvtáros felsőszintű tanfolyam.

A felsorolt tanfolyamokon megszerzett végzettség – a KMK-ban folyó több évtizedes továbbképzési tevékenység méltó elismeréséül – a 24/1989-es MKM rendelet értelmében az iskola rendszerben megszerzettel azonos elbírálás alá esik.
A rendelet szerint a következő tanfolyamokat hirdettük meg 1991-ben:

 • Asszisztens iskola I. évfolyam
 • Asszisztens iskola II. évfolyam
 • Könyvtáros-informatikus felsőszintű tanfolyam
 • Tájékoztató könyvtárosi tanfolyam /nem volt elegendő jelentkező/

A különböző helyeken szerveződő asszisztens iskolákat felügyeltük, és módszertani segítséget – tananyag, a kötelező irodalom jegyzéke, központi vizsgateszt stb. – adtunk.
Továbbra is szoros együttműködésben dolgoztunk a KLTE TTK-val. Az 1989-ben indult évfolyam 1991-ben államvizsgázott, ősztől új évfolyamot indítottunk.
Befejeztük a mentálhigiénés tanfolyamunkat, a következőt 1992-ben tervezzük indítani. Három ízben szerveztünk alapfokú számítógépes tanfolyamot.
Lebonyolítottuk a könyvtárkezelői tanfolyam záróvizsgáit, utóvizsgáit.
Támogattuk a budapesti, a gödöllői, a jászberényi és a SZOT főiskolákon folyó oktatómunkát.
Munkánk segítségéül összeállítottuk a következő taneszközöket:

- Nyelvi szöveggyűjtemény (német, angol, orosz, francia)
- Szöveggyűjtemény a könyv- és könyvtártörténethez
- Az osztályozás tantárgyhoz sillabusz
- Feladatgyűjtemény a gyűjteményszervezés tantárgyhoz
- Szöveggyűjtemény az olvasásismerethez
- Mintakatalógusunkat a leíró katalógus oktatásához továbbépítettük.

Módszertani feladatok

Módszertani feladataink jelentős részét az információs technológia fejlesztésének támogatása képezte. Ebben a témában szakértőként vettünk részt a Könyvtári Egyesülés munkájában.
Tavasszal szakmai konzultációval egybekötött szoftverbemutatót szerveztünk, ahol megismerhették az érdeklődők a hazai fejlesztésű, könyvtári célú programcsomagok széles körét. Ezzel a céllal rendeztük meg a NIT’91 konferenciához kapcsolódó kiállítást is.
Munkatársaink a Könyvtárak Számítógépes Bizottsága tagjaként részt vettek könyvtári célú szoftverek tesztelésében. Szaktanácsadóként működtünk közre a NEKTÁR (Nemzeti Könyvtári Átfogó Rendszer) kiépítésében is. Megkezdtük a KATAL program értékesítését.
Ebben az évben is közreműködtünk a könyvtári szabványok kidolgozásában. Elkészült a “Bibliográfiai leírás. Videodokumentumok ? MSZ 3424-10.” szabvány. Szakértői szerepet töltöttünk be a hang- és videodokumentumok központi leírásában. Szakértői véleményt készítettünk a tatabányai megyei könyvtár feldolgozó munkájáról, és javaslatot tettünk a teendőkre.
Konzultációt folytattunk és tervjavaslatot dolgoztunk ki az alábbi könyvtárak tervezéséhez, illetve kivitelezéséhez:

- Gödöllői Agrártudományi Egyetem,
- Országos Rabbiképző Intézet, Bp.
- Csokonai Vitéz Mihály Tanítóképző Főiskola, Kaposvár
- Vitéz János Tanítóképző Főiskola, Esztergom
- az Országgyűlés Képviselői Irodaháza, Bp.
- Jézus Szíve Rendház, Bp.
- Európa Intézet, Bp.
- Tungsram RT Műszaki Könyvtár, Bp,
- Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE), Kolozsvár
- Siklósi Városi Könyvtár,
- Távközlési Oktatási Központ, Bp.
- Ungvári Egyetemi Könyvtár.

Segítséget adtunk a fonyódi Mátyás Király Gimnázium emlékkiállításának megszervezéséhez.

Kutatási feladatok

“Olvasási szokások a változó világban” címmel nemzetközi konferenciát rendeztünk 1991. április 23. és 25. között. Tizennégy ország képviselői 33 előadást hallgattak és vitattak meg a könyvtárak és társadalmi környezetük változó viszonyáról, az olvasási szokások módosulásának tendenciáiról, a szépirodalmi művek fogadtatását taglaló vizsgálatok eredményeiről, valamint a gyerekek és fiatalok olvasási érdeklődését, olvasási készségét feltáró, illetve módosító, alakító módszerekről.
Az “Olvasás és könyvkultúra kisebbségi helyzetben” témában 1100 kérdőív felvételével felmérést végeztünk Székelyföld, Csallóköz és kontrollként Magyarország egy-egy meghatározott körzetében. Célunk az volt, hogy az olvasási szokások tükrében vizsgálat tárgyává tehessük a nemzeti kultúrához való kötődést, a nemzeti azonosságtudat aktuális állapotát az adott terepeken.
A vizsgálat helyszíne Dunaszerdahely, Nyárasd, Kisudvarnok, Nyitra, Székelyudvarhely, Zetelaka, Zeteváralja, Zeteváralja-Hatvan, Hort, Rózsaszentmárton, és Jászberény volt. Alapvetően három réteget érintett: felnőtt lakosság, leendő pedagógusok (tanítóképzős hallgatók) és középiskolások. Az adatok gépi feldolgozása folyik, a kutatási zárójelentés 1992 első negyedévében készül el.
A három helyszínről – Csallóköz, Székelyföld, Hatvan és környéke – begyűjtött válaszokat áttekintve (szabadidő, olvasási szokások, ízlés, értékrend) erősebb tendenciának tűnik a hasonlóság, az összetartozás, a kulturális folyamatok határokat átlépő ereje, de ugyanakkor félreérthetetlenül megjelennek a hely szellemének továbbélését bizonyító adatok is.
A “Pedagógusjelöltek olvasáskultúrája” című hazai kutatás eszköztára elkészült, és részlegesen megtörtént az adatfelvétel. Tekintve, hogy a témára rendelkezésre álló pénz (OTKA) csak 1991 végén érkezett meg, a kérdőívek begyűjtése 1992-ben még folytatódik.
Az “Olvasási értékrend” című kutatást lezáró jelentés elkészült, és átadtuk lektorálásra.
Befejeződött a magyar-finn olvasásszociológiai vizsgálatsorozat, aminek eredményeképpen több jelentős közlemény látott napvilágot, illetve van megjelenés alatt.
Lezártuk az “Egy kis község cigányainak kulturális szocializációja” című vizsgálatunkat. Ebben a témában újabb interjúkat anyagiak hiányában nem vettünk fel, a régiekről készült tanulmány megjelent a Könyvtári Figyelő hátrányos helyzetűekkel foglalkozó számában (33. évf. 1987. 5. sz. 492-502. p.).
Elkészült az Olvasásismeret. Az olvasás szociológiája, lélektana és pedagógiája című szöveggyűjtemény.

Gyűjteményfejlesztési információs feladatok

Az 1991-es évben az Új Könyvek című állománygyarapítási tanácsadónak 26 számát szerkesztettük meg. Ez azt jelenti, hogy kéthetente látott napvilágot egy 99 tételt tartalmazó szám. Előállításukhoz az MKM kulturális folyóiratok támogatására kiírt pályázatán megpályáztunk és elnyertünk 200 ezer Ft támogatást. Elkészültek a negyedéves tárgymutatók és az 1990-es év kumulált mutatója is.
Az Új Könyvek származékaként készülő központi leírásokból folyamatosan építettük a szerzői betűrendes és a tárgyszókatalógust.
Gyűjteményapasztási kérdésekről -felkérésre – négy alkalommal tartottunk előadást az év során.
Rendszeresen foglalkoztunk különféle ajándéklisták – főként a határainkon túl élő magyarok részére küldendő – szakmai szempontú átvizsgálásával. Részt vettünk adományok gyűjtésében, anyagok kiválogatásában, s a címzettekhez való eljuttatásában.
Folyamatosan tartottuk a kapcsolatot a külföldi magyar intézetek könyvtáraival. Kérésükre gyűjteményépítési kérdésekben segítséget adtunk, és más információs gondjaik esetén is rendelkezésre álltunk.
1991-ben szakképzett könyvtárosok – egy fő egy hónapig, és két fő hat hétig – dolgoztak a bécsi Collegium Hungaricum (CH) könyvtárában. Elvégezték a CH által megvásárolt – az OSZKban kifejlesztett – Hungarika program installálását, és elkezdték az adatok bevitelét.
Munkatársaink segítséget nyújtottak az 1992-ben Pozsonyban megnyíló könyvtár alapállományának felállításában, és elkészítették a könyvtár alapkatalógusait.
Bekértük a nagyobb könyvtáraktól bibliográfiai terveiket. Az országos nyilvántartást számítógépen vezettük. Az évek során szerzett tapasztalatainkról előadást tartottunk a Magyar Könyvtárosok Egyesülete pécsi vándorgyűlésén.
A Könyvtári és Informatikai Kamara és a Magyar Könyvtárosok Egyesülete által delegált bizottsággal együtt közreműködtünk az önálló Könyvtárellátó Vállalat létrehozásának előkészítésében. Tárgyalássorozatokat szerveztünk, részt vettünk különféle bizottságokban, és elkészítettük egy vállalkozói alapon működő könyvtárellátó szakmai programját.
Feladataink 1991 augusztusában kibővültek az Eseménynaptár című negyedéves információs kiadvány szerkesztésével. Mivel a kiadvány létrehozásához a feladattal együtt nem kaptuk meg a megfelelő adatbázist, a munkát adatgyűjtéssel kellett kezdenünk. Ennek ellenére az első negyedévi szám decemberben megjelent, s még ebben a hónapban nyomdába adtuk a másodikat is. Az előkészítésként létrehozott több mint 5000 évfordulót tartalmazó adattárat floppy lemezen forgalmaztuk.
Kiadványszervezési kérdésekkel rendszeresen foglalkoztunk. Kuratóriumi tagként több pályázat elbírálásában vettünk részt.

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár munkája

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár 1991 folyamán is a megszokott rendben működött. Kis mértékben nőtt a beiratkozott olvasók száma, a könyvtárlátogatók száma megközelítette az ötezret. Nőtt a kölcsönzött dokumentumok száma, s csaknem duplájára emelkedett a könyvtárközi kölcsönzésben elküldött dokumentumoké, illetve másolatoké. Mindez elsősorban a könyvtárosképzésben részt vevők számának emelkedésével magyarázható.
Az állománygyarapítás tényszámai elmaradtak az előző évihez képest. Könyvgyarapodásunk felét kiadványcsere vagy ajándékozás útján szereztük be. Könyvvásárlásra 260 ezer forintot költöttünk, ugyanannyit mint tavaly, de a könyvárak emelkedése miatt 1991-ben ezért jóval kevesebb könyvet tudtunk venni. Ez vonatkozik az időszaki kiadványokra is: az áremelkedések, illetve bizonyos – elsősorban a volt szocialista országokbeli – cserekapcsolataink megszűnése miatt több mint 100 címről le kellett mondanunk. A HELIR-t felváltó új terjesztő ügyintézése miatt elég sok gondot okozott a külföldi időszaki kiadványok beszerzése. Az elszámolásban új rendre tértünk át: az előfizetési díjat nem előre utaljuk át a terjesztőnek, hanem csak akkor, amikor a külföldi számlák beérkeznek.
Külföldi alapítványok (Volkswagen, SorosSabre) útján jelentős mennyiségű fontos dokumentumhoz jutottunk hozzá.
Külföldi cserepartnereinknek folyamatosan küldtük kiadványainkat és cserejegyzékünket. Kisebb kiadványcsomagokat állítottunk össze a határon túli – elsősorban az erdélyi – magyar könyvtárak számára.
A beérkezett dokumentumok feldolgozása és a katalógusépítés folyamatosan megtörtént. Sajnos, a feldolgozás gépesítésében nem tudtunk előrelépni, csak az IFLA konferenciai anyagok adatbázisa épült tovább, és beszereztünk egy Micro-ISIS alapú kardexelő programot.
A régi katalógus átépítése tovább folyt, és elkezdtük a tárgyszókatalógus revízióját.
Külföldi könyvgyarapodásunkról jelentést küldtünk a Könyvek Központi Katalógusának, és megkaptuk tőlük a más könyvtárak könyvtártudományi könyveiről készült cédulák egy példányát. A központi katalógus szerkesztésében problémát okoz, hogy jelenleg nem tudjuk megoldani, hogy a kellő számú cédula-másolatról magunk gondoskodjunk.
Feldolgoztuk a magyar és a külföldi könyvtári folyóiratok új számainak cikkeit, az adatokból gépi adatbázist (MANCI) építettünk. SDI szolgáltatásunk keretében negyedévenként megküldtük az igénylőknek az új irodalomkutatási jegyzékeket.
Az MTA Közgazdasági Információs Szolgálat felkérésére két alkalommal készíttettünk bibliográfiát a társadalomtudományi információ témakörében az SSID Bulletin c. folyóirat számára.
A Hungarika-dokumentáció számára feldolgoztuk a külföldi könyvtári folyóiratokban és könyvekben megjelent magyar vonatkozású cikkeket.
1991-től a Könyvtári Figyelőt Új folyam jelzéssel adtuk közre, negyedévenként. A tartalmában is megújult lap Külföldi folyóirat-figyelő rovata tartalmazza a korábban a Könyvtári és Dokumentációs Szakirodalom (KDSZ) c. referáló lapban közreadott folyóiratcikk-referátumokat, így a korábbi kb. 200 előfizető helyett most 1000-nél több helyre jut el a külföldi szakcikkek legjaváról készült magyar nyelvű referátum.
Megszerkesztettük, kiadtuk és cserepartnereink körében terjesztettük a Hungarian Library and Information Science Abstracts (HLISA) c. referáló lap két számát, mintegy 111 jelentősebb szakcikk referátumával.
A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiájának (MAKSZAB) négy száma jelent meg, 1638 tétellel. Elkészült az 1990-es kumulált index is.
A Könyvtári és tájékoztatási tezaurusz tárgyszórevíziója után továbbfejlesztve és a definíciókat módosítva adaptáltuk a Micro-ISIS THES adatbázisát, majd gépre vittünk 1200 deszkriptor-szócikket. Programot készítettünk az online tezaurusz-használatra, amely megkönnyíti a bibliográfiai adatbázis használatát.
A tezauruszt floppyn terjesztjük, ha kellő számú megrendelés érkezik, a nyomtatott változatát 1992-ben jelentetjük meg. A kiadványkészítés segédeszközéül elkészítettünk egy második tezaurusz adatbázis fájlt is az utalók kezelésére.
Elkészítettük a 450 könyvtár (közművelődési, felsőoktatási és szakkönyvtárak) legfontosabb adatait tartalmazó Könyvtári Címjegyzék adatbázist. A dBSASE III plusban készült adatbázisból kiadványt szerkesztettünk, kérésre jelentős mennyiségben nyomtatott etikettet, illetve információt szolgáltattunk. Az adatbázist naprakészen karbantartjuk, a külső igényekre való tekintettel elkezdtük annak kibővítését más könyvtártípusokkal. Micro-ISIS 2.3-ba konvertált változatát használatra megkapták a KMK osztályai.
Csere útján beszereztük a könyvkiadók adatbázisát, adatgyűjtést folytattunk az adatbázisok adatbázisa és a könyvtári és informatikai rövidítések adatbázisa számára.
Bár anyagiak miatt le kellett mondanunk a Magyar Videotexben való részvételünkről, a CUMULUS (korábban IPCOM) számára adatbázisokat adtunk át vtx-be való konvertálás céljából. Továbbra is figyelemmel kísérjük a magyarországi videotex fejlesztéseket.
A Szakkönyvtár gépesítésében nem történt jelentősebb változás. Sajnos, a Nemzeti Könyvtár integrált rendszeréhez nem tudunk a közeli jövőben csatlakozni. Nagyobb teljesítményű hardver eszközök beszerzése érdekében pályázatot nyújtottunk be a Mellon Alapítványhoz. A Digital Hungary számunkra tett ajánlatát megvizsgáltuk, és terv-vázlatot készttettünk a KMK munkájának számítógéppel való támogatása lehetőségeiről.
Különböző képzési formák keretében 23 alkalommal tartottunk könyvtárbemutatót, MANCI használati ismertetőt, és 10 alkalommal szaktárgyi órának adtunk helyet a könyvtárban.
6 nagyobb külföldi csoport és 64 külföldi vendég látogatta meg könyvtárunkat.

Összeállította: Lukátsné Takács Zsuzsanna

Az OSZK KMK kiadványai – 1991.

Könyvek

BABICZKY Béla
Az Egyetemes Tizedes Osztályozás 1977. és 1990. évi rövidített kiadásainak összehasonlító jegyzéke / [összeáll. Babiczky Béla] ; [... szerk. Rónai Tamás]. – Bp.: OSZK-KMK, 1991. – 87 p.
ISBN 963 201 517 7

BÍRÓ Ferenc
A festett üveglemezektől a diavideoig : A diaösszeállítások vázlatos története / írta Bíró Ferenc. – Bp.: Dia ny., 1991. – 86 p.: ill. ; 6 diakép
ISBN 963 201 515 0

Egyetemes Tizedes Osztályozás / [szerk. Babiczky Béla és Schneller Károly]. – Rövidített kiad. – Bp.: OMIKK : OSZK-KMK, 1990-1991. – 2 db. – (FID publ. ; 691.)
ISBN 963 593 109 3
1. köt., Táblázatok. – 1990. – 388 p. ISBN 963 593 108 5
2. köt., Betűrendes mutató. – 1991. – 499 p. ISBN 963 593 133 6

FRICK Mária
Feladatgyűjtemény a gyűjteményszervezés tantárgyhoz / [összeáll. Frick Mária]. – Bp. OSZK-KMK, 1991. – 73 p.
ISBN 963 201 316 6

KERTÉSZ Gyula
A magyar időszaki kiadványok egyedi repertóriumai : Annotált bibliográfia / Kertész Gyula. – 2. átdolg., bőv. kiad. – Bp.: OSZK-KMK, 1990. – 415 p.
ISBN 963 201 307 7

LORINCZ Judit – VAKKARI, Pertti
Távoli rokonok – közeli barátok : Magyarok és finnek az olvasásszociológia tükrében / Lőrincz Judit, Pertti Vakkari. – Bp. OSZK-KMK, 1991. – 110 p. – (Magyar-finn közös kutatás, ISBN 963 201 313 1 ; 1.)
ISBN 963 201 315 8

NAGY Attila
Keresik életük értelmét? : Olvasás, könyvtár, szocializáció / Nagy Attila. – Bp. : OSZK-KMK, 1991.-142 p.
ISBN 963 200 306 3 [!]

Programbörze ’91 : Könyvtári számítógépes programok bemutatója az Országos Széchényi Könyvtárban, 1991. február 14-15. / [szerk. Fejős László]. – Bp.: OSZK-KMK, 1991. – 44 p.
ISBN 963 201 516 9

RÓNAI Tamás
Útmutató a referátumok és annotációk készítéséhez / Rónai Tamás. – Bp.: OSZK-KMK, 1990. – 35 p.
ISBN 963 201 3115

SOMODI Istvánné
Feladatgyűjtemény a könyvek formai feltárásához, leíró katalogizálásához J [összeáll. Somodi Istvánné] [szerk. ... Varga Ildikó]. – Bp. OSZK-KMK, 1990. – 75 p. + mell.
ISBN 963 201 310 7

VIDRA SZABÓ Ferenc
Saláta, retek, olvasnivaló : Könyvtárak a változó világban : Szociográfia / Vidra Szabó Ferenc ; [szerk. Lukátsné Takács Zsuzsanna]. – Bp. : OSZK-KMK ; Pápa : Jókai M. V. Kvt., 1991. – 70 P.
ISBN 963 201 312 3

Időszaki kiadványok

Hungarian library and information science abstracts. – Vol. 20. (1991). – Bp.: OSZK-KMK, 1991. – 2 sz.
ISSN 0046-8304

Könyvtári figyelő. – Új folyam 1. = 37, évf. (1991). – Bp.: OSZK-KMK, 1991. – 4 sz.
ISSN 0023-3773

Könyvtári levelező/lap. – 1991. – Bp.: OSZKKMK, 1990. – 12 sz.
ISSN 0965-1329

A magyar könyvtári szakirodalom bibliográfiája. – 1991. – Bp.: OSZK-KMK, 1991. – 4 sz.
ISSN 0133-736x

Szakszervezeti könyvtárak működési adatai munkahelyek könyvtári ellátása. – 1990. – Bp. OSZK-KMK, 1991. – 47 p.
ISSN 0134-188x

Településeink könyvtári ellátása a tanácsi könyvtárak statisztikai adatai. – 1990. – Bp. OSZK-KMK, 1991. – 58 p.
ISSN 0134-1448

Új könyvek : könyvtárak állománygyarapítási tanácsadója. – 1991. – Bp.: OSZK-KMK : TÉKA, 1991. – 26 sz.
ISSN 0049-5069

Új periodikumok : a Magyarországon megjelenő új és címváltozott periodikumok negyedéves jegyzéke. – 1991. – Bp.: OSZK-KMK, 1991. – 4 sz.
ISSN 0864-8786

Adatbázisok

Évfordulónaptár [Géppel olvasható adattár]. – 1992. – Szöveges adatbázis (2170 rekord). – Bp. OSZK-KMK, 1991. – 1 floppy : HD

Könyvtári címjegyzék [Géppel olvasható adattár]. – Címtár (450 rekord). – Bp. OSZKKMK, 1990. – 1 floppy : DD

MABIT [Géppel olvasható adattár] A magyar könyvtárak bibliográfiai tervel. – 1991. – Bibliográfiai adatbázis (130 rekord}. – Bp.: OSZKKMK, 1991. – 1 floppy : DD

MANCI [Géppel olvasható adattár] : Magyar és nemzetközi cikkek. – 1991. – Bibliográfiai adatbázis (kb. 2000 rekord). – Bp.: OSZK-KMK, 1991. – 4 floppy : DD

THES [Géppel olvasható adattár] : Könyvtártudományi és informatikai tézaurusz. – Szöveges adatbázis (1200 rekord). – Bp.: OSZK-KMK, 1991. – 1 floppy : HD

A bibliográfiát összeállította: Rácz Ágnes

A bejegyzés kategóriája: 1992. 2. szám
Kiemelt szavak: , , , .
Közvetlen link.

MINDEN VÉLEMÉNY SZÁMÍT!