Idegen nyelvű gyűjteményfejlesztés megyei gyakorlatban*

Kategória: 2013/ 1

Az egri Bródy Sándor Könyvtár idegen nyelvű gyűjteménye az általános gyűjtőkörű közkönyvtáron belül található tematikus különgyűjtemény, amelynek a kialakítását a ’80-as évek közepén, az idegen nyelvek iránt felerősödött érdeklődés hatására kezdtük el.
Még tízéves sem voltam, amikor először mentem németórára szombat délelőttönként, angolul pedig tizenkét éves koromban kezdtem tanulni. Az elsődleges motiváció nem a szülői noszogatás, vagyis a majdani jobb érvényesülés lehetősége volt, hanem a kíváncsiság, amihez a különlegesség érzése is társult. Úgy éreztem, beleláthatok egy általam kevéssé ismert világba, életmódba, hogy magam is különlegessé válok. (tovább…)

Címkék: , ,

Gyűjteményfejlesztés – válság idején*

Kategória: 2013/ 1

Az Országos Idegennyelvű Könyvtár gyűjteményépítése az utóbbi több mint húsz évben hatalmas változásokon ment keresztül, hogy megfeleljen országos feladatkörű nyilvános szakkönyvtári feladatainak. Napjaink forráshiányos időszakában óriási kihívást jelent, hogy a rendelkezésre álló beszerzési módokban (ajándék, köteles példány, vétel, csere) rejlő lehetőségeket maximálisan kiaknázva, tudatos gyűjteményfejlesztéssel alkalmazkodjon a gyűjtőköri szabályzatban megfogalmazott elvekhez, egyben az egyre igényesebb használói elvárásokhoz. (tovább…)

Címkék: , ,

Kortárs magyar írók, kortárs magyar alkotások és a könyvtár

Kategória: 2005/ 9

A kiváló művelődésszociológus, Gereben Ferenc figyelmeztet bennünket arra, hogy a közismert latin szállóige, a “Habent sua fata libelli” (vagyis, hogy a könyveknek saját sorsuk van) – hiányos, csonka formában ment át a köztudatba. Ugyanis eredetileg a következőképpen hangzott: “Pro captu lectoris habent sua fata libelli”, vagyis: az olvasó “fejétől”, tehát az olvasó, a befogadó műveltségétől, habitusától, érzelmeitől, további cselekedeteitől stb. függ egy-egy mű, könyv, alkotás jövőbeli virtuális élete: helye, híre, értéke, érvénye. (tovább…)

Címkék:

Gondolatok a helyi irodalmi értékek könyvtári számbavételéről

Kategória: 2005/ 9

“Adhat-e egy-egy jól körülhatárolható tájegység sajátos megkülönböztető értéket a kultúrának? S ezen belül az irodalomnak?” – kérdezte Simon István költő közel négy évtizeddel ezelőtt a Veszprém megye irodalmi hagyományai című, nagy sikert aratott könyvtári kiadvány köszöntőjében. (tovább…)

Címkék: ,

Gyűjteményszervezés: vagy amit akartok.

Kategória: 2005/ 7

A rendszer lényegét nem a rendszert alkotó egyedek vagy azok típusai határozzák meg, hanem azok a funkciók, amelyek az egyedek összességének egészként való tevékenységét (rendszerszerű működését) biztosítják. A könyvtár hagyományosan dokumentum-alapú intézmény. (tovább…)

Címkék: ,

Tér és idő – a múzeum és könyvtár szemszögéből*

Kategória: 2005/ 1

Az utóbbi évekre, évtizedekre jellemző módon olyannyira hangsúlyozzuk a közgyűjtemények közös eredetét, rokonságát, egymásra utaltságát, hogy közben szinte megfeledkezünk arról, hogy közösen szóljunk azokról a szálakról, amelyek ténylegesen összefűzik ezeket az intézményeket. Most alkalom nyílik arra, hogy egy pillantással fogjuk át a múzeumot és a könyvtárat, s okunk van rá, hogy éljünk ezzel a lehetőséggel. (tovább…)

Címkék: ,

Az állománygyarapítás problémái: teológia

Kategória: 2003/ 8

Nagyratörő címe ellenére az alábbi cikk célkitűzései roppant szerények: a szerző szinte felsorolni sem tudná, mi mindenről nem fog szólni az alábbiakban, az azonban bizonyos, hogy nem lesz szó benne az állománygyarapítás (mint az állományalakításnak az apasztással korrelatív része) általános problémáiról, annál is kevésbé, mivel ezen a terrénumon a hazai könyvtári szakirodalom kétségkívül kiemelkedőt produkált. (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtári állomány szervezése nem csupán kezdete a könyvtári munkafolyamatoknak, annál több: a könyvtár outputjának és a szolgáltatások minőségének alapvető meghatározója*

Kategória: 2011/10

A Brian Campbell Vickery-nek (1918-2009) tulajdonított kijelentés, amit írásunk címéül választottunk, arra kíván rámutatni, hogy a könyvtári szolgáltatások legfőbb komponense maga a könyvtári állomány. Annak megfelelő mennyiségi és minőségi színvonala nélkül aligha lehet érdemleges könyvtári szolgáltatásokról beszélni. A Vickerey-féle megállapítást írásunkban kiterjesztjük, és nem csupán egyetlen könyvtárra, hanem a magyar könyvtári rendszerre értelmezve vizsgáljuk. Tehetjük ezt azért is, mert a magyar állami könyvtárpolitika legfontosabb szabályozói, normatív dokumentumai, fejlesztési tervei könyvtári rendszert deklarálnak. Amennyiben igaz, hogy hazánkban könyvtári rendszer működik, annak is igaznak kell lennie, hogy a nemzeti (könyvtári) dokumentumvagyon látszólagos egészet, egységet alkot, amelynek alapján működtethető a differenciált, sokféle igényhez igazodó könyvtári szolgáltatási rendszer. Napjainkban, amikor – igen helyesen (bár esetenként az ennek érvényesüléséhez szükséges feltételek indokolatlan mellőzésével) – a szolgáltatásközpontú könyvtárakról beszélünk, véleményünk szerint, egyáltalán nem hanyagolható el a szolgáltatások minőségét alapvetően meghatározó országos gyűjtemény szervezésének mennyiségi és minőségi kérdése, szervezeti keretei, az e téren megnyilvánuló együttműködés, továbbá az együttműködést elősegítő könyvtár-politikai intézkedések tartalmának ilyen irányú vizsgálata. (tovább…)

Címkék:

Címkék