Tartalom

Kategória: 2000/ 2

Könyvtárpolitika
Az MKE elnökének országgyűlési meghallgatásáról 3

A könyvtárosok kézikönyvéről
Futala Tibor: Nagy szakmai merészség volt vállalkozni rá… 10
Haraszti Pálné: A könyvtárosok kézikönyvének köszöntése 13
Monok István: Könyvtárosok kézikönyve 15
Sonnevend Péter: Új kézikönyv 18
Sütheő Péter: Széljegyzetek a kézikönyv margójára 22

Fórum
Vajda Erik: Közös (osztott) katalogizálás – közös (központi) katalógus 28

Konferenciák
Vekerdi László: Hagyományos könyvtár – elektronikus könyvtár 41
Kocsis István: Hogyan tud az új kihívásoknak megfelelni egy közművelődési könyvtár? 47
Nagy Eörsné: Referenszkérdések a számítógép segítségével 55

Perszonália
Horváth Tibor: Balázs Mihály 1930-1999 59

Az MKE elnökének országgyűlési meghallgatásáról

Kategória: 2000/ 2

Az MKE éves költségvetésének egy része állami forrásból származik. Ez a forrás is “többerű”: egyik táplálója a Magyar Országgyűlés. Az egyesület a költségvetési támogatási kérelmét a Társadalmi szervezetek bizottságán keresztül nyújtja be. A bizottság évente egyszer – az első félév folyamán – szakértők bevonásával dönt a támogathatóság mértékéről. A bizottság törekszik arra, hogy a hozzá támogatási kérelemmel forduló civil szervezetekről minél teljesebb képet tudjon alkotni: ennek érdekében meghallgatásokat tart. (tovább…)

Címkék:

A KÖNYVTÁROSOK KÉZIKÖNYVÉRŐL

Kategória: 2000/ 2

Nagy szakmai merészség volt vállalkozni rá…

A hatvanas években a könyvtárhoz kapcsolódó, környezetére vonatkozó elméleti és gyakorlati ismeretek olyan közkeletűen vallott és vállalt halmaza alakult ki, amely – mutatis mutandis – nagyon hasonló tartalmú összefoglalásokban-kézikönyvekben öltött testet Keleten és Nyugaton egyaránt. (tovább…)

Címkék:

A Könyvtárosok kézikönyvének köszöntése

Kategória: 2000/ 2

Megjelent a három kötetesre tervezett könyvtáros-kézikönyv első része Horváth Tibor és Papp István szerkesztésében. Köszöntésnek, szakmai ünneplésnek jött el az ideje. Pedig napjaink jelmondata a “navigare necesse est” helyett lehetne a “fumigare necesse est” is, hiszen legyen szó egy szakma belügyeiről vagy bármely közéleti kérdésről, bírálat, lekicsinylő vélemény könnyen terem, míg mások teljesítményének elismerésére nehezebb példát találni. (tovább…)

Címkék:

Könyvtárosok kézikönyve

Kategória: 2000/ 2

Minden tudományos diszcipIína, minden szakma természetes törekvése, hogy egy-egy kutatástörténeti korszak végén kézikönyvben összegezze azokat az ismereteket, amelyeket a következő generációk számára átadásra hasznosnak minősít. Ugyanakkor ki is jelöli azokat a kutatási, illetve alkalmazási területeket, ahol további tennivalókat lát. (tovább…)

Címkék:

Új kézikönyv

Kategória: 2000/ 2

(Szubjektíven) Szép könyv. Jó megfogni, kellemetes érzés az ujjaink közt, a tenyerünkön csúsztatni. Nézem a borítót. Nagybetűs cím: KÖNYVTÁROSOK KÉZIKÖNYVE 1. Közepes méretű betűkkel: OSIRIS KÉZIKÖNYVEK. Kisebb betűkkel: Szerkesztette Horváth Tibor – Papp István. (tovább…)

Címkék:

Széljegyzetek a kézikönyv margójára

Kategória: 2000/ 2

“Mivel a tudományban nincsenek dogmák, meg kell engednünk más szerzők és személyek más nézeteit és szakszavait is, ha azok nem zavarók, nem tájékozatlanságból fakadnak, és nem eredetieskedésből születnek.” (Horváth 1999, 16. p.)

Előre kell bocsátanom: elfogult vagyok. Elfogult, mert a szerkesztők engem is felkértek, hogy a második és harmadik kötet megírásában részt vegyek, ami számomra különös megtiszteltetés, de elfogult azért is, mert az a gondolatvilág, látásmód és elkötelezettség, amellyel Horváth Tibor a témához közelít, számomra régtől fogva meghatározó élmény és követendő példa. (tovább…)

Címkék:

Közös (osztott) katalogizálás – közös (központi) katalógus1

Kategória: 2000/ 2

(Terminológia, tipológia, stratégia)

Miután a címhez fűzött lábjegyzetben már utaltam rá, hogy mi nem volt az oka e cikk megírásának, arról kell bevezetőben szólnom, hogy eredeti szándékomnak megfelelően mi az oka, vagy legalább is ösztönzője annak, hogy e cikket meg akartam írni, és most megírom. (tovább…)

Címkék:

Hagyományos könyvtár – elektronikus könyvtár

Kategória: 2000/ 2

Az MKE Olvasószolgálati Szekciója 1999 decemberében tartotta – Budapesten az OMIKK-ban és Szentendrén a Pest Megyei Könyvtárban – kétnapos konferenciáját Az információs társadalom kihívásai a könyvtárakkal szemben címmel. (tovább…)

Címkék:

Hogyan tud az új kihívásoknak megfelelni egy közművelődési könyvtár?

Kategória: 2000/ 2

Szekciós programunk egyértelműen sugalmazza a kihívás szónak mint fogalomnak egy a mai témakörre – azaz a számítástechnikára és annak könyvtári alkalmazásaira – szorítkozó értelmezését. Ám azt is gondolom, hogy a könyvtári szakmának ennél lényegesen több gonddal, problémával kell manapság szembenéznie. Tehát más kihívások is vannak. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék