Tartalom

Kategória: 1998/12

Könyvtárpolitika
Bényei Miklós: A megyei könyvtárak feladatai a helyi irodalmi értékek számbavételében 3
Gyuris György: Egy megyei könyvtár tudományos tevékenysége a szegedi Somogyi-könyvtár példája alapján 12
Sonnevend Péter: A megyei könyvtár feladatai 20

Fórum
Horváth Tibor: Hej, iskolai könyvtárak! 28

Műhelykérdések
Balázs Géza: Digitális nyelvújítás 37

Extra Hungariam
Kastaly Beatrix: Újdonságok a restaurálásban és az állományvédelemben 40

História
Osváth Zsolt: A mûegyetemi könyvtár másfélszáz éve 52

Könyv
Mezey László Miklós: A “Máté-effektus” az olvasásszociológiában 54
Könyvtártörténet-írás a “keleti végeken” 56

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Tartalom

Kategória: 1998/11

Könyvtárpolitika
Gyõri Erzsébet: Könyvtári ellátórendszerek ma és holnap 3
Tóth Gyula: Könyvtári ellátórendszer mûködtetése aprófalvas megyékben 5
Kiss Gábor: Az ellátórendszerek strukturális problémái 12

Konferenciák
Horvát-magyar könyvtári konferencia 18
Lukács Zsuzsanna: Koordinációs feladatok a nemzetiségi könyvtárak dokumentum-ellátásában 20
Kovács Sándorné: A horvát kisebbség könyvtári ellátásának báziskönyvtári tapasztalatai 24

Extra Hungariam
Deák Nóra-Koltay Klára-Koltay Tibor: Beszámoló az ALA konferenciájáról 30
Hegyközi Ilona: Mozaikképek Amszterdamból 33
Boda Miklós: Névfelvételi ünnepség a Csorba Gyõzõ Megyei Könyvtárban 38

Műhelykérdések
Guszmanné Nagy Ágnes-Bodó Boglárka Rita: Helyismereti tevékenység Heves megye közmûvelõdési könyvtáraiban 40

Könyv
Kertész Gyula: Gyalay Mihály: Magyar igazgatástörténeti helységnévlexikon 51

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Tartalom

Kategória: 1998/10

Könyvtárpolitika
“Dinamikusabb kapcsolatot szeretnék a pedagógiai gyakorlattal, az iskolai könyvtárüggyel.” Beszélgetés Balogh Mihállyal, az OPKM új fõigazgatójával 3
Fogarassy Miklós: A könyvtári törvény és a dokumentumellátás országos rendszere 10
Középpontban a községi könyvtárak 14
Gyõri Erzsébet: Könyvtári ellátás falun 16
Bariczné Rózsa Mária: Könyvtár vagy könyvkölcsönzõ? 25
Siposné Nagy Julianna: Az olvasókért dolgozunk 27

Konferenciák
INTAMEL-konferencia 30
Kiss Jenõ: Célok és eredmények 31
Nagy Attila: Az írásbeliség világnapja 35
Bárdossy Gyöngyvér: Francia találkozások 36

Műhelykérdések
Bajner Imre: Történelmi vetélkedõ-sorozat 42

Könyv
Nyárutó 48
Lukáts János: Pesth-Ofentõl Budapestig… és tovább 50

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Tartalom

Kategória: 1998/ 9

Könyvtárpolitika
“Információ nélkül nincs demokrácia”. Beszélgetés Hámori József kultuszminiszterrel 3
Rády Ferenc: A központi szolgáltatások jelene és jövője az új törvény szellemében 7

Konferenciák
A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 30. Vándorgyűléséről 16
Fehér Miklós: Statisztikák 18

Műhelykérdések
Aby Smith: Állományvédelem jövő időben 21
Werner Ákos: Szakember vagy értelmiségi? (Esettanulmány) 24

Könyv
Vajda Kornél: Egy helyismereti csaknem-csúcsműről 36
Győri Erzsébet: Koltay Tibor: Elektronikus levelezés… 40

Extra Hungariam
Poprády Géza: Ünnepélyesen megnyitották a British Library új épületét 41

Perszonália
Kitüntetések 45
In memoriam Fülöp Géza (1928-1998) 45

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 47

Tartalom

Kategória: 1998/ 8

Könyvtárpolitika
A bírósági könyvtárak jelene és jövője 3
Sándor Gertrud: Adatok és tények a bírósági jogi szakkönyvtárakról 4
Javaslat a megyei bíróságokon működő könyvtárak, könyvgyűjtemények kezeléséhez, működéséhez 8

Műhelykérdések
Suppné Tarnay Györgyi: Hátrányos helyzetű gyermekek a könyvtárban 12
Ase Kristine Tveit: Az idők változnak: irodalompropaganda a norvég közkönyvtárakban 17
Dömsödy Andrea-Pallos Zsuzsanna: A tanár és az iskolai könyvtár együttműködési lehetőségei az információs társadalomban 21

Könyv
Vajda Kornél: “Halálra informálva” 24
Kolozs Barnabásné: Két Veszprém megyei lexikon 27
Térképkincsek Kalocsán 30

Konferenciák
Határon túli magyar könyvtárosok IV. zempléni találkozása
M. Fülöp Géza: Határon innen – határon túl 32
Heinermann Péter: A Szerb Matica Könyvtára 33
Csáky S. Piroska: A határon túli könyv- és lapkiadás, a könyvtárak segítése 36

Extra Hungariam
Deák Nóra-Komlódi Anita-Varga Gáborné: Amerikából jöttem, mesterségem címere… 44

História
Elbe István: Adalékok a Zárolt Kiadványok Tára kialakulásának történetéhez az Országos Széchényi Könyvtár irattárának tükrében 47
Zókáné Bozsik Anna: A Zala Megyei Kórház Könyvtárának tőrténete 53

Perszonália
Kitüntetés 59
Dévényi Jánosné: In memoriam Hőgye Istvánné 59

Tartalom

Kategória: 1998/ 7

Könyvtárpolitika
A virtuális világ realitásai – A 21. század szép új világa 3
A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 6
Molnár Orsolya: A külföldi folyóirat-rendelés helyzete a Kossuth Lajos Tudományegyetemen 6
Sipos Anna Magdolna: Tisztázatlan feladatokkal, feltételek nélkül 11
Sonnevend Péter: Egyetemi könyvtár és jövőképek 18

Műhelykérdések
M. Nyiri Gyöngyvér: A Magyar Nemzeti Bibliográfia CD-ROM már Windows alatt is futtatható 24

Könyv
Kertész Gyula: Magyar könyvtermelés Romániában (1919-1940) 39
Vajda Kornél: “A párhuzamosak már nem a végtelenben, hanem a szupersztrádán találkoznak” 42

Kiállítások
Stockné Horváth Mária: Kiállítás az OSZK múltjából 45

Konferenciák
Szentmihályi János emlékülés 48
Győri Erzsébet: Köszöntő 48
Ferenczi Zsuzsa: Szentmihályi János, a tanár 49

Perszonália
Fogarassy Miklós: Szilágyi Tibor (1931-1998) 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

Tartalom

Kategória: 1998/ 6

Könyvtárpolitika
Herman Ákos: Gondolatok egy működő szervezet: a MOKKA ürügyén 3
Deanna B. Marcum: A nagy digitális válság 11
A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 13
Fonyó Istvánné: A BME KTK funkciója és fejlesztésének súlypontjai 13
Tóthné Király Katalin: Egy főiskolai könyvtár a harmadik évezred küszöbén 20

Műhelykérdések
Noszkay Erzsébet: A könyvtár mint nonprofit szervezet menedzsmentje 30

Könyv
Vályi Gábor: Egy emlékalbum üzenete 40
Futala Tibor: Alkalom az emlékezésre: a közelmúltban jelent meg Bassola Zoltán posztumusz önéletírása 43

Konferenciák
Könyvtárosok a Kongresszusi Központban 46

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 51

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 54

Tartalom

Kategória: 1998/ 5

Könyvtárpolitika
A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 3
Huszár Ernőné: Az egyetemi könyvtárak funkcióinak változása… 3
Cserey Lászlóné: Újabb “bizonyíték”… 7
Egyházy Tiborné: Közös gondok 9
Fonyó Istvánné: Gondolatok… 11
Marton János: Alábbvaló nemzet vagyunk? … 13
Vasas Lívia: Magyar egyetemi könyvtárak 18
Papp István: Beszámoló az NKA Könyvtári Szakkollégiuma 1997. évi tevékenységéről 26

Műhelykérdések
Nagy Anikó: Retrospektív adatbázis és külföldi hungarikumok 31
Nagy Attila: Bettina, Martina meg a Reading Today 32
Voit Pál: A Főiskolai és Kari Könyvtárigazgatók Kollégiumának üléséről 35
Szép magyar térkép 36

Könyv
Pogány György: A szegedi könyvtörténeti kutatásokról és egy új kézikönyvről 38
Kövendi Dénes: A közép-kelet-európai országok összehasonlító könyvtárstatisztikai adatai 43

História
Tuba László: Száz éves a Győri Közkönyvtár 47

Perszonália
Varga Béla: Elhunyt Páldy Róbert 53

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

Tartalom

Kategória: 1998/ 4

Könyvtárpolitika
Török András: “A kurátorság tizenkét grádicsa” 3
Papp István: Előzetes tájékoztatás az 1999. évi NKA pályázatokról 10
Redl Károly: Változások a Nemzeti Kulturális Alap pályázati feltételeiben 11
Az IKSZ és az MKE elnökének levele a miniszterhez 13
Javaslatok a Könyvtári Intézet és az Országos Könyvtári Kuratórium tárgyában 14
Vajda Erik: Észrevételek és javaslatok az Országos Könyvtári és Közgyűjteményi Fejlesztési Program koncepciójához 21
Az MKE elnökségének észrevételei az önkormányzatok könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatása tárgyában 25

Évforduló
Ezernyolcszáznegyvennyolc, te csillag 27

Műhelykérdések
Gomba Szabolcsné: Körkép a magyarországi retrospektív katalóguskonverzióról 30
Sz. Nagy Lajos: A Helsinki Egyetemi Könyvtár fejlesztési stratégiája (1998-2005) 38
Veszprémy László: A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár – a Honvédség legrégibb működő könyvtára 40

Könyv
Vajda Kornél: Egy régi könyv aktualitása 45

História
Szerafinné Szabolcsi Ágnes: A debreceni városi nyomda a felvilágosodás és a reformkor idején 49

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

 

Tartalom

Kategória: 1998/ 3

Könyvtárpolitika
Nagy Attila: Fátum vagy próbatétel 3
Lehmann, Klaus-Dieter: Az európai nemzeti könyvtárak együttműködése 15
Nurminen, Tuulikki: A felsőoktatási könyvtárak az információs társadalom kihívásai előtt 20

Évforduló
Kenyéri Kornélia: Perújrafelvétel Landerer Lajos ügyében 29
Hermann Róbert-Szoleczky Emese: “Fényesebb a láncnál a kard…” 1848-49-re emlékezünk a budapesti Hadtörténeti Intézet és Múzeumban 34

Könyv
Győri Erzsébet: Zalainé dr. Kovács Éva: A Total Quality Management alkalmazása a könyvtárban 38
Suppné Tarnay Györgyi: A NAT könyvtári segítésének szép példája 39
Vajda Kornél: A hermeneutika univerzalitásáról avagy könyv a multimédiáról 41

Műhelykérdések
Megalakult a Neumann János Számítógéptudományi Társaság Közgyűjteményi Szakosztálya 46

Perszonália
Tisztelgés Rózsa György előtt 49
Jónás Károly: Vályi Gábor köszöntése 51

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 56

Tartalom

Kategória: 1998/ 2

Könyvtárpolitika
Papp István: A közkönyvtár változó paradigmája 3
Balogh Mihály: Törvényen kívül? 9

Könyv
Vajda Kornél: Britannica Hungarica – világenciklopédia a könyvtárban 17
Futala Tibor: A hazai könyvtári rendszer első átfogó adattára a társadalmi rendszerváltás után 21
Zöldi Péter: A Magyar pedagógiai tárgyszójegyzékről – és még valamiről 24
V. Ecsedy Judit: A szerzetesi könyvtárak sorsáról 26
Kertész Gyula: Hajdú-Bihar megye oktatástörténeti irodalma 1896-1996 30
Kovács Mária: Emberi kapcsolatok a könyvtárban 31

Műhelykérdések
Bánkeszi Katalin: “Az elektronikus dokumentumok a könyvtárakban”. A Magyar Periodika Kör őszi konferenciája az Országos Széchényi Könyvtárban 36
Járai Andrásné: A kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom és olvasói 42
Detrekői Ákos: A magyar műszaki nyelv az információs társadalom idején 44

Extra Hungariam
Szénászky Mária: A Chester Beatty Könyvtár és Keleti Művészeti Galéria Dublinban 49

Az Informatikai és Könyvtári Szövetség hírei 54

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 55

Tartalom

Kategória: 1998/ 1

Könyvtárpolitika
Monostori Imre: Mit is keresünk a “sztrádán”? (Provokatív kisesszé) 3
A Neumann-házról. Beszélgetés Tószegi Zsuzsával, a Neumann János Kulturális Szolgáltató Kht. ügyvezető igazgatójával 6
Poprády Géza: Digitalizálás – állományvédelem – hozzáférhetőség 12

Könyv
Komáromi Gabriella: Mi a helyzet a kortárs magyar gyermek- és ifjúsági irodalomban? 16
Győri Erzsébet: A menedzseléstől a finanszírozásig 23
Pogány György: Az Országos Széchényi Könyvtár könyvaukciója 26

Műhelykérdések
Moldován István: Internet a könyvtárban – könyvtár az Interneten 33
Stockné Horváth Mária: Gondolatok a könyvtárról a Magyar Nemzeti Múzeum Központi Könyvtára átadása kapcsán 38
Cavalloni Gyöngyi: Hitelrontás 41

Extra Hungariam
Fazokas Eszter: Hollandiai útinapló 43

História
Somkuti Gabriella: A könyvtáros Mátray Gábor 48

Az Informatikai és könyvtári Szövetség hírei 55

Hírlevél a Magyar Könyvtárosok Egyesülete tagjaihoz 57

Egy megyei könyvtár tudományos tevékenysége a szegedi Somogyi-könyvtár példája alapján

Kategória: 1998/12

A Szegedet 1879. március 12-én romba döntő tiszai árvíz adta a gondolatot Somogyi Károly esztergomi prépostnak és apátkanonoknak, hogy az élete folyamán gyűjtött könyvtárát felajánlja Szeged városának. Fölajánló levelét 1880. április 26-án keltezte, ezt követően Szeged városa a könyvtárról szakvéleményt kért. (tovább…)

Címkék:

A megyei könyvtár feladatai

Kategória: 1998/12

A következő töprengések a szerző számára egy sorozat részeként fontosak. Keresi a centrumot: a Vörösmarty Mihály-i alapkérdéshez kapcsolódva a teljesítőképes könyvtári szolgáltatás meghatározónak vélt intézményét. Vizsgálatra érdemes objektumok: a nemzeti és országos könyvtárak, a felsőoktatás könyvtárai, a megyei és városi könyvtárak. (tovább…)

Címkék: ,

Hej, iskolai könyvtárak!

Kategória: 1998/12

Iskoláink könyvtárai mind a közoktatásnak, mind a könyvtárügynek mostoha gyermekei. De szakadatlan vitát gerjesztenek, mert róluk gondolkodva ezernyi a kérdések száma. (tovább…)

Címkék:

Könyvtári ellátórendszer működtetése aprófalvas megyékben*

Kategória: 1998/11

Mottó: “…az egész nem egyéb, mint célszerűségi kérdés, annak kérdése, melyik felel meg jobban a nyilvános könyvtár céljának: a centralizált, központi szervezet, vagy a decentralizált, apró könyvtárak halmaza…”
(Dienes László, 1911 )

A téma aktuális

Az 1980–90-es évek évfordulóján, az évtized elején – politikailag talán magyarázhatóan: az új régi tagadásában gyökerezik! – a jól-rosszul, de működő könyvtári rendszereket szétverték. A felülről erőltetetten és az ellenőrizhetőség érdekében létrehozott hálózatok ideje lejárt, megjavításuk lehetőségei kimerültek. (tovább…)

Címkék:

Az ellátórendszer strukturális problémái

Kategória: 1998/11

Az utóbbi két-három esztendőben a könyvtáros szakma érdeklődése ismét az ellátórendszerek felé fordult; legalább tucatnyi értekezlet, tanácskozás választotta fő-, vagy egyik legfontosabb témájául ezt az egyre inkább terjedő, de rendkívül heterogén szolgáltatási formát. (tovább…)

Címkék:

Koordinációs feladatok a nemzetiségi könyvtárak dokumentumellátásában

Kategória: 1998/11

A kultúra értékeit legtömörebben, legtartósabban őrző és hagyományozó eszköz mind a mai napig és még sokáig – a könyv. Az anyanyelven írott könyvek gyűjtő- és szolgáltatóhelye a könyvtár, tehát a nemzetiségek könyvtári igénye és könyvtári ellátása szinte egyet jelent a nemzetiségi-kisebbségi kultúra fenntartásával, egységének megőrzésével, a nemzeti kultúra állapotáról szóló naprakész tájékoztatással. (tovább…)

Címkék:

“Dinamikusabb kapcsolatot szeretnék a pedagógiai gyakorlattal, az iskolai könyvtárüggyel”

Kategória: 1998/10

Beszélgetés Balogh Mihállyal az OPKM új főigazgatójával

– A mi szakmánkban ritkák az aiszkhüloszian, learian tragikus hangú írások a Te Törvényen kívül? című remek traktusod mégis valami ilyen volt (3K 1998. február). Az nem egyszerűen egy leköszönő elnök búcsúbeszéde volt, hanem sokkal több és egészen más is. Mint könyvtárostanár, mint iskolai könyvtáros mondottál ott búcsút. Most egészen új pozícióban állsz előttünk, a könyvtárosok világa előtt. Illetve talán nem is annyira más ez a világ. Első kérdésünk éppen erre vonatkozna: mi a közös a Könyvtárostanárok Egyesülete elnöke, a legendás gimnáziumi könyvtárostanár és az OPKM főigazgatója személyében? (tovább…)

Címkék: ,

A könyvtári törvény és a dokumentumellátás országos rendszere

Kategória: 1998/10

Ennek az írásnak az a célja, hogy – az egész és rész közötti viszonyhoz hasonlíthatóan – a címben jelzettek közötti kapcsolatokat megvizsgálja. Ez a gondolatmenet elvileg szándékszik tárgyalni a témát (és a szerző el is szeretné hárítani azokat a várakozásokat, amelyek a megvalósítás konkrétumaira irányulnak). Ebből következően némileg a logikai levezetésekre fog emlékeztetni, elsőrendűen annak következtében, hogy a jogi nyelven és tömören megfogalmazott regulációban sok hasonlóság fedezhető fel ez utóbbiakkal, hiszen a törvény nyelvezete is sok absztrakcióval él. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék