Tartalom

Kategória: 2013/ 7

Könyvtárpolitika
Vándorgyűlési előzetes
Moldován István: Három az egyben. Közös kereső az elektronikus könyvtárban

Fórum
Rideg Lászlóné – Rideg András: Könyvtárak stratégiaalkotása

Műhelykérdések
Dancs Szabolcs: Hogyan építsünk nemzeti névteret?
Gaján Éva: Hogyan építsünk művészeti portált?

Napló
Hajnal Ward Judit: “Sajnálattal közöljük…” Avagy holtbiztos tippek a kudarchoz álláskeresés esetén

Extra Hungariam
Szilvási Krisztián: Információs társadalom – Digitális Közösségi Terek

Könyv
Sándor Tibor: Budapest czim- és lakásjegyzéke 1880-1928
Borostyániné Rákóczi Mária: A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850

Ízelítő a lapszámból

Kategória: 2013/ 7

„Régóta érezzük már a hiányát egy olyan eszköznek, amely több forrásban egyszerre tesz lehetővé egyszerű vagy összetett keresést a felhasználók számára. A feladat nagyja még mindig előttünk van, de a közelmúltban egy újabb jelentős lépést tettünk a tervezett cél felé. A reális megvalósítás érdekében a szűkös erőforrásokkal gazdálkodva egyelőre csak néhány adatbázist kapcsoltunk össze. (…) Első lépésben három adatbázis vált közösen kereshetővé, amelyek létrejöttét, fejlesztését a MEK Egyesület is támogatta.” (Moldován István)

„A bemutatott tényezők alapján nyilvánvalóvá vált, hogy a hagyományos, racionális tervezésen alapuló stratégiai iskolák nem alkalmazhatók maradéktalanul. (…) A releváns könyvtári stratégiatípusok definiálása végső soron Miles-Snow (1978) alapján vált lehetségessé. A stratégiai alkalmazás értékelésében az üzleti módszertanból ismeretes BSC-tí pusú illesztett eljárások jól alkalmazhatóak.” (Rideg András – Rideg Lászlóné)

„Hogy lehet még egy kiváló írásbeli pályázatot az elbeszélgetésen alaposan elszúrni? Azon kívül, hogy késve érkezünk, ügyetlenkedünk nem odaillő öltözetünkben és megszólal a mobiltelefonunk, próbálkozhatunk még azzal, hogy idegesen vihorászunk, belevágunk a bizottság tagjainak szavába vagy helyesbítjük tévedéseiket!” (Hajnal Ward Judit)

Vándorgyűlési előzetes

Kategória: 2013/ 7

2013. július 18-20. között Egerben kerül megrendezésre a Magyar Könyvtárosok Egyesülete 45. Vándorgyűlése. A konferencia a Szabad tudásáramlás, egyenlő hozzáférés – Könyvtárak az európai állampolgárokért címet viseli. (tovább…)

Címkék:

Három az egyben. Közös kereső az elektronikus könyvtárban http://mek.oszk.hu/kozoskereso

Kategória: 2013/ 7

Az internetes szolgáltatások természetes jellemzője egyrészt a sokféleség, a sokszínűség, másrészt ennek következtében állandósul az integrációs folyamat, a különböző szolgáltatások összekapcsolása, “egyablakossá” alakítása.
Az Országos Széchényi Könyvtárban több mint egy évtizede már nemcsak bibliográfiai és katalógusadatok, hanem teljes szövegek és képi dokumentumok is felkerülnek az internetre. Ezek egy része saját hagyományos dokumentumainak digitalizált változata (például corvinák1, térképek), más részük elektronikus formában gyarapított, eredeti digitális dokumentum. A digitális szolgáltatások különböző projektek, pályázatok támogatásával, időben elosztva jöttek létre, ezért ezek még egy tapasztalt könyvtárosnak is nehezen áttekinthetőek, nemhogy az idelátogató olvasónak vagy a távoli felhasználónak. A könyvtár nemrég megújult honlapján megjelent ugyan egy összefoglaló Digitális könyvtár2 oldal, de ez csak ismertetőket, linkeket tartalmaz a sokféle tartalom egy részéhez. Régóta érezzük már a hiányát egy olyan eszköznek, amely több forrásban egyszerre tesz lehetővé egyszerű vagy összetett keresést a felhasználók számára. A feladat nagyja még mindig előttünk van, de a közelmúltban egy újabb jelentős lépést tettünk a tervezett cél felé. A reális megvalósítás érdekében, a szűkös erőforrásokkal gazdálkodva egyelőre csak néhány adatbázist kapcsoltunk össze. A szegedi Contenta3 rendszerhez hasonlóan nem egy nagy közös adatbázisba kényszerítettük speciális gyűjteményeinket, hanem azok egyedi szolgáltatásait megtartva, egyfajta metafelületet készítettünk hozzájuk. (tovább…)

Címkék:

Közkönyvtárak stratégiaalkotása*

Kategória: 2013/ 7

Bevezetés

Az 1997. évi CXL. törvény értelmében a könyvtár a könyvtári dokumentumok rendszeres gyűjtését, feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezet, figyelemmel arra, hogy a könyvtárhasználat joga mindenkit megillet. Közjavakat előállító, kollektív igényeket kielégítő költségvetési intézmények tehát, ezért finanszírozásuk hátterét az állam redisztribúciós tevékenysége nyomán létrejött központi forrásokból biztosítják.

Figyelemmel az üzleti, a nonprofit és a közszolgálati szektor konvergenciájára (Kováts et al. 2011), napjainkban már a közkönyvtárak sem nélkülözhetik a professzionális stratégiai menedzsment-mechanizmusokat. A stratégiai menedzsment egyaránt magába foglalja a külső és belső működési környezet hatásainak elemzését, a szervezet filozófiájának és jövőorientációjának kialakítását és gondozását, az elérendő célrendszer leírását, az erőforrások és képességek értékelését és azok elosztásának, hasznosításának kidolgozását, az eltervezett akciók végrehajtását. Johnson és szerzőtársai (2008) szerint mindez a stratégiai elemzés, a stratégiai választás és a stratégiai alkalmazás komplex, ismétlődő alkalmazkodási eszközrendszere, amelynek során a szervezeti kiválóságok és a kulcsfontosságú területek fejlődése elvárható. (tovább…)

Címkék:

Hogyan építsünk nemzeti névteret? Egy működő példa: a cseh Nemzeti Besorolási Adatbázis1

Kategória: 2013/ 7

Bevezető

A komplex adatkapcsolódások létrehozásával kiépülő, az információk magas fokú visszakereshetőségét biztosító szemantikus hálózatok olyan nyelvi (lexikai) adattárak, ontológiák létezését feltételezik, amelyek struktúrája alkalmas a fogalmi relációk leképezésére. Ahhoz, hogy a névterek (névtárak) az entitások és viszonyaik tekintetében minél átfogóbbak legyenek, a szakszerűséget is garantálni képes országos vagy nemzetközi szintű koordinációra van szükség, valamint – ezzel szoros összefüggésben – a megfelelő szervezeti keretek megteremtésére.
Jó példa a nemzetközi koordinációra az OCLC (Online Computer Library Center) által működtetett VIAF (The Virtual International Authority File = Nemzetközi Virtuális Besorolási Állomány)2, amely jelenleg 19 jelentős könyvtár egységesített személynévállományát szolgáltatja, illetve teszi egy közös felületen elérhetővé. Európai szintű kezdeményezés a Linked Heritage projekt3 keretében kifejlesztett Terminology Management Platform4, amely az Europeana számára tervezett eszköz, és a digitális tartalmak szolgáltatóinak nyújt segítséget szabványos tárgyszó-rendszerek, többnyelvű kontrollált szótárak létrehozásához. (tovább…)

Címkék: ,

Hogyan építsünk művészeti portált? Szempontok a Virtuális Szentendrei Tárlat korszerűsítésének tervéhez

Kategória: 2013/ 7

DIGITALIZÁCIÓ, INTERAKTIVITÁS A MŰVÉSZETBEN

Rohamtempóban digitalizálódó világunkban sokakban felmerül a kérdés: született-e valaha olyan műalkotás, ami úgy működik, mint egy weblap? Létezik-e valódi interaktivitás a művészetben? És ha igen, mi módon?

Elsőként irodalmi példák jutnak eszünkbe. A Talmud esetében “egy enciklopédiát találunk, mely számtalan tudásfacettát gyűjt magába. A szövegek egyáltalán nem csak kommentárok lehetnek, de történetek, néphagyomány, szokások leírása, csillagászati vagy akár antropológiai megfigyelések, [...] állatok, növények számbavétele, természetrajz és szinte minden. Ezen facetták legtöbbször dialógus formában szerveződnek, logikai vagy asszociatív kapcsolattal.”
A szöveg lezáratlansága, végtelenbe nyúló bővíthetősége, variálhatósága szempontjából a modern (posztmodern) irodalomból James Joyce Ulysses című műve a gyakran idézett példa, de akár Krúdy Gyula elbeszélésciklusaira is lehet hivatkozni, amelyekben többször, többféleképpen megírta ugyanazt a történetet. (tovább…)

Címkék: ,

“Sajnálattal közöljük…” Avagy holtbiztos tippek a kudarchoz álláskeresés során

Kategória: 2013/ 7

Ma van az új kolléga első napja. Hosszú hónapok fáradságos munkája után végül nagy megkönnyebbüléssel írhatom, hogy végre találtunk valakit az üresen álló státusra. Ha módomban állna, füstjeleket is kibocsátanék a könyvtár tetejéről, de azt nemigen venné jó néven az egyetemi tűzoltóság. Első nap az óvodában? Talán nem mindenki emlékszik az első napjára új munkahelyén, de a várakozás izgalma, a bizonytalanság, hogy vajon jól döntöttem-e, amikor elfogadtam ezt az állást, esetleg rémlik. Ellentétben a hozzám hasonló korú, avagy gazdagabb könyvtári múlttal rendelkező kollégákkal (ahogy az életkormegjelölést diszkréten kezelik errefelé), végzős könyvtár szakos hallgatóim három-öt évre tervezik az első állásban eltöltött éveik számát. Ha egyáltalán sikerül elhelyezkednem, teszik hozzá keserűen, kivétel nélkül. Ez az írás, bár amerikai tapasztalatokra épül, abból a célból készült, hogy útmutatóként szolgáljon a pályázás labirintusában, és ötleteket adjon a biztos kudarc elkerüléséhez. Annyiféle módon áshatjuk alá saját szakmai tekintélyünket elképesztően rövid idő alatt, íme egy csokor negatív és pozitív élmény. A szövegben szereplő személyek és események a képzelet szülöttei, és bármiféle hasonlóság valós helyzethez a véletlen egybeesés szüleménye (saját szakmai hitelem lerombolását kerülendő, ezt nem hagyhatom ki). (tovább…)

Címkék:

Információs társadalom – Digitális Közösségi Terek

Kategória: 2013/ 7

Az információs társadalom szervez(őd)ése iránti – kezdetben külső, aztán később belső – igény a 2000-es évekre fordulván jelentkezett egyre hatványozottabb mértékben. Manapság lényegi, megkerülhetetlen kérdés az információs társadalom kiterjesztése és a mindenki számára egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása, ugyanakkor a divatos terminológiával Digitális Közösségi Terek gyűjtőnéven öszszefoglalt területek működőképes megoldásai, hosszú távú fenntartásuk és minél szélesebb elérhetőségük kevés esetben megoldottak. Az E-COOP-projekt éppen ezekre a szegmensekre koncentrál kitűzött céljaival, hogy a vidéki közösségek számára elérhető, megvalósítható, működő gyakorlatokat tárjon fel, és terjesszen el, olyanokat, amelyek segítik a Digitális Közösségi Terek továbbfejlesztését, a digitális írástudás általánossá tételét és a vonzó innovatív szolgáltatáskínálat kialakítását. A fejlettebb területeken a lakosság, a civil szervezetek, valamint a vállalkozások egyaránt igénylik e digitális szolgáltatások körének bővülését, a Digitális Közösségi Terek konstruktív létrejöttét, amelyek a XXI. század mikro- és makroközösségei számára megteremtik azt a bárhonnan elérhető fórumot, amely egyrészt revitalizálhatja az adott közösséget, másrészt pedig teljes szélességű értelemben vett kapcsolódási pontokkal szolgál: az információhoz, a tudáshoz és egymáshoz. (tovább…)

Címkék: ,

Budapesti czim- és lakásjegyzék, 1880-1928. Új internetes adatbánya a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár honlapján

Kategória: 2013/ 7

A főváros hivatalos címtára 1880 és 1928 között összesen 29 alkalommal jelent meg. A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár most elkészíttette és immár az interneten is közzétette a sorozat digitális, kereshető változatát. Az adatbázis páratlan adatforrás nemcsak a szakembereknek, hanem mindenki számára, aki például családja, lakóhelye múltjára kíváncsi. Egyebek közt tartalmazza Budapest korabeli ház- és telekjegyzékeit a tulajdonosok nevével, a hivatalos szervek adatait, az egyesületek, a vállalatok és különböző foglalkozáscsoportok jegyzékeit, az iparosok, kereskedők és egyéb szolgáltatásokat végzők listáit; továbbá a fővárosban élők betűrendes lakcímjegyzékét

Az elektronikus változatban a könyvsorozat kiegészül a részben hasonló adatokat tartalmazó Adressen-Kalender von Pest, Ofen und Altofen című kiadványnak száznegyven évvel ezelőtt, 1873-ban, Budapest egyesítésekor megjelent kötetével. Így az adatbázisban összesen 50 523 oldalnyi szövegben lehet böngészni.
Az adatbázis létrejöttét a Nemzeti Kulturális Alap Közgyűjtemények Kollégiuma támogatta. A digitalizálást több fővárosi közgyűjtemény is segítette. A fejlesztés az Arcanum Adatbázis Kft. munkája.
Megtekinthető a könyvtár honlapján az adatbázisok gyűjteményében, vagy a db.fszek.hu/cimtar címről közvetlenül. (tovább…)

Címkék: ,

A magyarországi iskolai értesítők bibliográfiája 1800-1850

Kategória: 2013/ 7

Az iskolai értesítők

Az iskolatörténeti kutatások elsődleges és legfontosabb forrásai a levéltári források mellett az iskolai értesítők. A korabeli iskolai életet leghitelesebben tükröző kiadványok, amelyek nemcsak a hazai oktatás és nevelés tanévenkénti eseményeiről közölnek fontos és egyedülálló ismereteket, hanem osztályonként ismertetik a tantárgyakat, a tananyagot, a használt tankönyveket is. Az évkönyv a tanulmányok hiteles igazolására is alkalmas, a bizonyítvánnyal egyenértékű okmánynak számít. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék