Tartalom

Kategória: 2009/ 8

KÖNYVTÁRPOLITIKA – A MAGYAR KÖNYVTÁROSOK EGYESÜLETE 41. VÁNDORGYŰLÉSE
Dávid Boglárka – Fábryné Márkus Ágnes – Nádas Zsuzsánna: Így készültünk a vándorgyűlésre 3-5
Molnárné Varga Katalin – Nádas Zsuzsánna: Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig 6-8
Papp István: Emlékek a közkönyvtárak állományának alakulásáról 9-14

MŰHELYKÉRDÉSEK
Vraukóné Lukács Ilona: Kárpátok Eurorégió – eredmények és lehetőségek 15-22
Papp Anna Mária: Bibliográfiai műhelymunka a gyorsan változó információs igények korában 23-27
Magyarné Fazekas Ágnes: Az olvasás szerepe a középiskolások mindennapjaiban 27-34
Gombosné Szabó Sára: “Zselic 10″. Kistérségi mozgókönyvtári ellátás a Surján-Zselici mikrotérségben 35-37

NAPLÓ
Pegán Anita: “Dacból lettem könyvtáros”. Havas Katalin könyvtárról, tudásról és a fiatalokról 38-45

MEMENTO
Tóth Gyula: Kovács Máté útja a könyvtárügybe 46-56

KÖNYV
Kovács Katalin: Barátságkönyv 57-60

A Magyar Könyvtárosok Egyesülete 41. vándorgyűlése – Így készültünk a vándorgyűlésre

Kategória: 2009/ 8

Utólag visszagondolva valahogy minden afelé haladt, hogy 2009-ben Debrecenben rendezzük a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 41. vándorgyűlését…
2008 márciusában, az MKE “Versenyképes ország – versenyképes könyvtárossal” rendezvénysorozata debreceni állomásának előkészületei során elméletben tervezgettük, milyen jó kis vándorgyűlést lehetne itt rendezni: szállás az egyetemi kollégiumokban, kirándulás Nagyváradra, csak úgy sorjáztak az ötletek!
Amikor megtudtuk, hogy az MKE elnökségének választása valóban Debrecenre esett, folytathattuk az “ötletelést”. 2008. október 30-án, a “Debreceni Könyvtárak Vasárnapja” rendezvényeinek értékelésére összehívott munkabizottsági megbeszélés alkalmával kezdődött meg a gyakorlati munka. Természetes volt, hogy a rendezvény csakis együttműködéssel valósulhat meg a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár (DEENK), a Debreceni Városi Könyvtár (DVK) és a Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár és Művelődési Központ (MJPKMK) vezetői által 2008. július elsején aláírt együttműködési megállapodás szellemében. Az említett könyvtárak, valamint a társszervező MKE Hajdú-Bihar Megyei Szervezetének képviselője 2009. január 29-én részt vettek az MKE elnökségi ülésén. Itt körvonalazódtak a feladatok, témajavaslatok. Mivel a vándorgyűlés fő helyszínén, a Debreceni Egyetem Egyetem téri campusán július 19-étől indulnak a Debreceni Nyári Egyetem kurzusai, az azt követő, augusztus 20-ai Virágkarnevál idején pedig szinte lehetetlen szállást találni, a vándorgyűlést csak e két rendezvényt megelőző időpontra tehettük. (tovább…)

Címkék:

Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig

Kategória: 2009/ 8

Az előkészületek után, július 9-e és 11-e között, Kálvin születésének 500. évfordulója idején, Debrecenben került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 41. vándorgyűlésére, amelynek fő témája, címe: Könyvtárosok a tehetségekért – a reformációtól napjainkig volt.
A programsorozat plenáris ülése a Debreceni Egyetem aulájában fanfárok hangjaira vette kezdetét.
Bakos Klára, a Magyar Könyvtárosok Egyesületének elnökasszonya köszöntő beszédében hangsúlyozta: vándorgyűlés, tehetséggondozás, reformáció, Debrecen: esemény, téma, évforduló és helyszín sikeres találkozása. Az idei vándorgyűlés házigazdája Debrecen, a tanulást, a szellemi gyarapodást kezdeteitől fogva támogató kálvini reformáció hazai központja, a tehetségkutatás egyik kiemelkedő országos szellemi műhelye. Méltó helyszín a tehetséggondozás napjainkban oly annyira fontos kérdésének történeti és könyvtárszakmai szempontú megközelítésére. A vándorgyűlés a különböző könyvtártípusok lehetőségeinek számos aspektusán keresztül igyekszik rávilágítani a könyvtár-könyvtáros-tehetséggondozás kapcsolódó pontjaira. Szekcióülésein elemzi a hagyományos és a legfrissebb elektronikus szolgáltatások adta lehetőségeket, szól a web2 fejlesztések kialakítása során létrejött könyvtáros-kiemelkedő képességű könyvtárhasználó között létrejövő aktív munkaviszonyról, együttműködésről. Igyekszik rávilágítani a témával releváns speciális könyvtáros kompetenciákra. Összességében megvizsgálja, hogy a könyvtári rendszer és alrendszerei mennyiben járulnak hozzá a tehetségek eredményességéhez. (tovább…)

Címkék:

Emlékek a közkönyvtárak állományának alakulásáról*

Kategória: 2009/ 8

A Kodolányi János Főiskola Könyvtára és az MKE Fejér Megyei Szervezete dicséretes és bátor tettet hajtott végre a “Megújítás és megőrzés” című, a könyvtári állományépítés égető kérdéseivel foglalkozni kívánó konferencia megrendezésével. Mint utólag kiderült, a dicséretre föltétlen rászolgáltak a rendezők Hegyközi Ilona, Szivi Józsefné és Takács Dániel tartalmas, informatív és gondolatébresztő előadásáért (tekintsünk el illő szerénységgel a magamétól, amelynek fő vonásairól most az olvasók maguk ítélhetnek), bátorságra azonban a fennálló körülmények ellenére sem volt szükség, hiszen a szakmai körökben manapság fodrozódó vagy hömpölygő hullámok expressis verbis nem gyűrűztek be – talán csak a háziasszony, Beniczky Zsuzsa egy rövid és semleges indikációja erejéig – a konferencia vizeire. Holott talán ez lett volna a cél.
Egy olyan ásatag személy számára – akinek idestova több mint tíz éve biggyesztik a nevéhez a “ny.” epitheton ornanst, s maga nem átallja bevallani, hogy nem él az internet és kapcsolt részei által nyújtott információszerzési és véleménymegosztási lehetőségekkel, a szakmai berkek ügyeiről pedig csak a 3K és a tömegkommunikációs eszközök révén szerez tudomást – igencsak nagy megtiszteltetés, hogy előadóként vehetett részt ezen a konferencián, s elfogadták tőle, hogy a mai problémák helyett az emlékeiről szóljon. Annál is inkább, mert “ny.” léte alatt mind civilebbé változott, az utóbbi idők jelenségei következtében egyre ijedtebben figyeli az egyes szakmák állásfoglalásait, nyilatkozatait, kritikát nem tűrő magabiztosságát, végveszedelemmel fenyegető fellépéseit, és maga is egyre gyanakvóbbá vált egykori szakmája viselt dolgai, sőt a saját korábban vallott szakmai nézetei iránt. (tovább…)

Címkék:

Kárpátok Eurorégió – eredmények és lehetőségek

Kategória: 2009/ 8

Az eurorégió olyan jól behatárolható földrajzi területet jelöl, amely több ország adott területét foglalja magába, amely országok megállapodnak abban, hogy összehangolják tevékenységüket a határ menti térségek eredményesebb fejlesztése céljából. Vagyis olyan terület, ahol az interregionális, a határokat áthidaló gazdasági, szociális, kulturális, illetve más jellegű együttműködések léteznek több állam, illetve helyi önkormányzataik között.
A Kárpátok Eurorégió a volt szocialista országokban történt változásokat követően jött létre azokból a térségekből, amelyek saját országaikban a periférián helyezkednek el, gazdasági-társadalmi értelemben kevésbé fejlettek. Ez volt az első olyan eurorégió, amely a korábbi keleti blokk országainak adott területeit fogta össze, és ahol hasonló történelmi múlt és tradíciók kötik össze az embereket. A politikusok, felismerve a közös érdekeket, a már meglévő jó kapcsolatokat, 1993. február 14-én létrehozták a Kárpátok Eurorégiót. Ez különösen fontos volt abban az időszakban, amikor Európában nemzeti indíttatású zavargások voltak, Jugoszláviában háború dúlt. Az eurorégió számára a legnagyobb kihívást az a tény jelentette és jelenti még ma is, hogy területe potenciális válsággóc, geopolitikai konfliktusok forrása lehet. A Kárpátok Eurorégió megalakulásakor mintegy 53 000 km2 területet ölelt fel, közel ötmillió lakossal. Jelenlegi területe 161 192 km2, csaknem 16 millió lakossal. A mellékelt térkép szemléletes magyarázatot ad az eurorégió létrejöttére. S arra is, mely megyék és miért maradnak majd ki a későbbiekben, vagy korlátozódik tevékenységük a minimálisra a régióban. Bár a kivétel mindig, így jelen esetben is erősíti a szabályt; Hargita egyik legtávolabbi megyeként sok szakterületen a legaktívabb. Így van ez könyvtárszakmai területen is. (tovább…)

Címkék:

Kovács Máté útja a könyvtárügybe

Kategória: 2009/ 8

Szakmánk legkiválóbb képviselői többségükben nem lehettek tanult könyvtárosok. Névsoruk hosszú. Közéjük tartozik Kovács Máté is. Könyvtárosnak azóta tekinthető, amikor elfoglalta a Debreceni Egyetemi Könyvtár igazgatói posztját. Vita arról lehet, mikor és hogyan készült fel Kovács Máté arra, hogy az ország egyik legjelentősebb könyvtárát igazgassa, a könyvtárügy egyik meghatározó tényezője legyen. Nem vitás, ő is munka közben és olvasmányok segítségével sajátította el a szükséges ismereteket.
Ismereteinek gyökerei messzire nyúlnak. Legátfogóbb pályaképéből1 tudjuk, hogy diplomája megszerzése után, 1931. február 16-ától a tanév végéig a debreceni egyetem könyvtárában alkalmazták ideiglenes szolgálatra, itt sajátította el a könyvtárosi “aprómunka” alapjait, itt szippantott a könyvtár levegőjébe. A nyíregyházi evangélikus Kossuth Lajos Reálgimnáziumban az 1932/33. és az 1933/34. tanévekben rábízták az ifjúsági könyvtár őrének teendőit is.2 Rendet teremtett a könyvtárban, és könyvtári órákat is tartott. A debreceni Középiskolai Tanárképző Intézet Gyakorló Gimnáziumában az 1939/40. tanévben ismét az ifjúsági könyvtár őre. Aligha gondolhatjuk, hogy a fél tanévnyi egyetemi gyakornokoskodása és a három tanévnyi iskolai könyvtárosság elegendő ismeretekkel ruházta fel ahhoz, hogy a minisztériumban – mint Bényei Miklós írta – “olyan korszerű és határozott, az évek során tovább formálódó és finomodó programot kívánt megvalósítani, amely megfelelt a korabeli [...] művelődés- és könyvtárpolitika igényeinek.” (tovább…)

Címkék:

Címkék