Tartalom

Kategória: 2009/ 5

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Bartók Györgyi – Mezey László Miklós: “Nincsenek tartalékok, csak a feladatokban.” Interjú Monok Istvánnal, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójával 3-7 
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtárak jegyzékének, valamint a költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának 2008. évi változásairól 8-13

MŰHELYKÉRDÉSEK
Ládi László: Ügyfélkapu. Interaktív könyvtári portál könyvtárak és olvasók számára 14-18
Kardos András: konyvtar.hu 18-21

KONFERENCIÁK
Bényei Miklós: A lokálpatriotizmus bibliográfiai emlékműve : A Jászság könyvészete. A lektor tisztelgése 22-29
Szőnyi Éva: A Jászság könyvészete 29-31
Kelemen Katalin: A Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete VI. Vándorgyűlése 32-34

HISTÓRIA
Pogányné Rózsa Gabriella: Megkésett recenzió és tudománytörténeti kalandozás. Martin Schrettinger : Versuch eines vollständigen Lehrbuchs der Bibliothek-Wissenschaft (1808-1829) 35-44

PERSZONÁLIA
Nagy Anikó: Busa Margit (1914-2009) 45-47
Sántháné Antal Sára: Berza László (1925-2009) 48-50
Fejős László (1951-2009) 51-53

KÖNYV
Ferenczy Endréné: A főváros könyvtárának története 1945-1998 54-56
Mezey László Miklós: Jegyzetek a Könyvtári levelekhez 57-60

“Nincsenek tartalékok, csak a feladatokban.” – Interjú Monok Istvánnal, az Országos Széchényi Könyvtár főigazgatójával

Kategória: 2009/ 5

- Tisztelt főigazgató úr, kedves István! Elég nehéz volt egyeztetnünk ennek az interjúnak az alkalmát, hiszen sokat utazol, sok időt töltesz külföldön, szinte utazó nagykövete vagy könyves kultúránknak, illetve a magyar könyvtárügynek, Úgy tudom, a magas állami kitüntetést, a Magyar Köztársasági Érdemrend Tisztikeresztjét sem vehetted át személyesen március 15-én, mert éppen Moszkvában voltál. Mindenekelőtt szívből gratulálunk a kitüntetéshez! Első kérdésünk is erre vonatkozik: milyen eredményeknek köszönhető, hogy téged ért ez a megtiszteltetés? Mert ugyan lehetne szerényen szabadkozni az érdemek dolgában, de az azért bizonyos, hogy egy ilyen rangos kitüntetés odaítélését alaposan megfontolják és meg is indokolják.
- Igazán nem tudom. Akkor tudtam meg, hogy valaki felterjesztett, amikor a Miniszterelnöki Hivatal illetékes főosztálya megkérdezte, hogy elfogadom-e, ha megítélik. A hivatalos indoklás számomra nagyon meglepő. Biztató is egyben. “Könyvtörténeti kutatásiért, a nemzeti könyvtár nemzetközileg is elismert kutatóhellyé válása érdekében végzett sokoldalú tevékenységéért.” A meglepetésem abból fakad, hogy az eddigi tíz év, amelyet az OSZK-ban töltöttem, nem volt elég arra, hogy sikerüljön a közgyűjteményeket azon intézmények sorába elismertetni, amelyek a kutatónkénti fejpénzt megkaphatják. A múzeumok, a levéltárak és a könyvtárak ugyanis ilyen pénzt nem kapnak. Vállalnánk persze a megmérettetést, semmiféle más feltételt nem akarnánk elismertetni, mint aminek alapján egy akadémiai intézet vagy egy egyetemi tanszék megkapja ezt a fejpénzt. (tovább…)

Címkék:

A nyilvános könyvtárak jegyzékének, valamint a költségvetési szervek jogállásának és gazdálkodásának 2008. évi változásairól

Kategória: 2009/ 5

2009. január 1-jén lépett hatályba a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról szóló 2008. évi CV. törvény1 (a továbbiakban: Kt.), valamint módosult az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) és az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ámr.), amelyek jelentős változást hoznak a költségvetési szervek alapítását, átalakítását, megszüntetését illetőleg.
A Kt., amely tehát meghatározza a költségvetési szerv fogalmát, típusát, létrehozásának feltételeit, két fő részből áll: az első rész szabályozza a költségvetési szervek jogállását, a második pedig ehhez igazítja, módosítja az Áht. intézményi gazdálkodásának szabályait.
A Kt. 2. § (2) értelmében a költségvetési szerv létrehozásáról jogszabályban vagy határozatban kell rendelkezni. A jogszabály vagy határozat alapján alapító okiratot kell az alapító szervnek2 kiadni. A költségvetési szerv alapító okiratának tartalmi elemeit korábban az Áht., jelenleg viszont a Kt. 4. §-a tartalmazza3. Ennek értelmében fel kell tüntetni az alapító okiratban a szakmai alapfeladatot is, amelyet – a könyvtár esetében – az 1997. évi CXL. tv. 55. és 65. §-a határozza meg, ezért indokolt a feladatokat részletesen is felsorolni az okiratban. A költségvetési szervekről a kincstár nyilvános és közhiteles nyilvántartást vezet.

(tovább…)

Címkék:

Ügyfélkapu – Interaktív könyvtári portál könyvtárak és olvasók számára

Kategória: 2009/ 5

A fejlesztés általános célja

A könyvtárügy 2008-2013. közötti időszakra vonatkozó stratégiájának második célkitűzése így szól: “…épülettől és a nyitvatartási időtől függetlenül hozzáférést biztosítson ezen [nemzeti kultúra dokumentumaihoz] információkhoz és adatokhoz, és a könyvtári szolgáltatások jelentős részéhez”. Ellátásához a beavatkozásoknál szerepel a következő feladat: “Szabványos felépítésű könyvtári portál (könyvtári ügyfélkapu) kialakítása a használók bevonásával; nem könyvtári és nem hagyományos információk és ismeretek (iwiw, wiki, könyvesboltok, antikváriumok, más archívumok, elektronikus szolgáltatások) közvetítése”.
A könyvtárak hatalmas tudástartalma mintha elveszne az internet korában, pusztán azért, mert a felhasználók – ezen belül kiemelten a fiatalabb nemzedék – nem tudnak eleget róluk. A megfelelő tájékoztatás felkeltheti az érdeklődésüket, és újra rokonszenvessé teheti számukra e világot. A könyvtárak egyetlen ponton való elérhetősége növeli azok “láthatóságát”, az olvasók mellett más intézmények, például a sajtó számára is. A különböző könyvtárak egyedi színei nem vesznek el, hiszen ez az “ügyfélkapu” átjárót biztosít hozzájuk. (tovább…)

Címkék: ,

konyvtar.hu

Kategória: 2009/ 5

Közel egyéves fejlesztés eredményeképpen valósult meg a Könyvtári Intézet szervezésében, az NKA támogatásával annak a weboldalnak a fejlesztése, amely mintegy kéthónapos tesztidőszak után, e cikk megjelenésekor már minden bizonnyal a nagyközönség számára is elérhető lesz a konyvtar.hu címen. A fejlesztés célja az volt, hogy ráirányítsa a figyelmet a könyvtárakban rejlő lehetőségekre, mai eszközökkel, a mai közönség elvárásainak is megfelelve, de részben új szemléletmóddal, olvasók és könyvtárosok munkáját és együttműködését egyaránt serkentve. E cikkben elsősorban a portál felhasználási lehetőségeiről, funkcióinak hátteréről lesz szó, a konkrét menüpontokat a cikk után, rövid összefoglalóban ismertetjük, hiszen ezeket érdemesebb “élőben” kipróbálni.
Sokakban felmerült a kérdés, és ezért amennyire lehetséges, érdemes tisztázni, hogy hogyan viszonyul a Könyvtári Intézet fejlesztése (hivatalosan “interaktív könyvtári portál könyvtárak és olvasók számára”) egyes, a TÁMOP pályázatok keretében kitűzött célokhoz. A konyvtar.hu tapasztalatszerző “pilot projekt”. Lehetővé teszi, hogy kipróbáljuk, miként működik a közösségi tartalomszolgáltatás modellje a könyvtárszakmában; hogy a könyvtárak felmérjék, mennyire előnyös ez számukra; hogy kipróbálják, az olvasók hogyan reagálnak az új szolgáltatásokra; és tényleg nem utolsó sorban, milyen új lehetőségei vannak a könyvtári szoftvereket fejlesztő cégek együttműködésének. (tovább…)

Címkék: ,

A lokálpatriotizmus bibliográfiai emlékműve: A Jászság könyvészete – A lektor tisztelgése*

Kategória: 2009/ 5

Lassan tíz esztendeje lesz annak, hogy kedves kollégáim, a jászberényi városi könyvtár igazgatónője és helyettese felkértek az akkortájt készülő kiadványuk, A Jászság bibliográfiája lektorálására. Minekutána a helyismereti-helytörténeti tevékenység, azon belül a bibliográfiai munka szívügyem, készséggel vállaltam a feladatot. Hamar kiderült, hogy az összeállítás folyamata még abban a stádiumban van, amikor a lektor tényleg és érdemben segíthet. Rövid időn belül megtaláltuk a közös hangot, alkotó együttműködés alakult ki közöttük. S amikor a bibliográfia második, bővített változatának a gondolata felvetődött, majd tetté érlelődött, kíváncsi izgalommal fogadtam az újabb felkérést. Hálásan köszönöm, hogy a kiadók ismét engem választottak. Tőlem telhetően igyekeztem folyamatosan figyelemmel kísérni, és észrevételeimmel, tanácsaimmal segíteni a munkát. Teltek az évek, formálódott az új kiadvány, együtt gondolkodtunk, tépelődtünk a célravezető megoldásokon, és egyre inkább úgy éreztem, hogy ez a leendő kötet már nemcsak a jászberényi kollégáké, nemcsak a jászoké, hanem egy icipicit a sajátom is. Talán nem veszik rossz néven, ha a következőkben már így, A Jászság könyvészete megszületése felett érzett személyes örömmel, és a szép, erős gyermek láttán a keresztapa elfogultságával szólalok meg. Szeretném hinni, hogy sokan, a jelenlevők is velem, velünk együtt örvendeznek. Előadói tisztemből fakadóan azért megpróbálok a tárgyilagosság talaján megmaradni.
Ritka eset – különösen manapság, a számítástechnika korában -, hogy egyik vagy másik magyarországi helyismereti-helytörténeti bibliográfia második, bővített kiadásban is napvilágot lát. Ezúttal alkalom nyílt erre, és a kiegészített, terjedelmesebb és ennél fogva tartalmasabb változat közzététele mindenképpen üdvözlendő fejlemény. Köszönet érte az összeállítóknak, a közreadóknak és mindazoknak, akik anyagilag vagy adataikkal támogatták a létrejöttét. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)