Tartalom

Kategória: 2007/ 6

KÖNYVTÁRPOLITIKA
Bényei Miklós: Eltéphetetlen kötelék : régi-új gondolatok a helyismeret jelentőségéről 3-11
Amberg Eszter: A nyilvános könyvtárak jegyzékének 2006. évi változásai 12-15

MŰHELYKÉRDÉSEK
Mikulás Gábor: Haszon, nyereség és hozam a könyvtárban 16-23
Budai László: “…a szentesi könyvtár már a valódi gazdálkodás jeleit mutatja” : beszélgetés G. Szabó Lenkével, a szentesi könyvtár ügyvezetőjével 23-29
Vidra Szabó Ferenc: Könyvtárak a büntetés-végrehajtási intézetekben 30-35
Bujdosóné Dani Erzsébet: Az információs rendszerek hatása a tanulási szokásokra – keresési stratégiák a felsőoktatásban 36-41
Közhasznúsági jelentés a Magyar Országos Közös Katalógus Egyesület 2006. évi tevékenységéről 42-44

KONFERENCIÁK
Tóth Máté: A könyvtári ellátás korszerű formái az Európai Unió országaiban 45-50
Hangodi Ágnes: A Könyvtári Intézet törekvései a szakemberek információs-kommunikációs technológiai felkészítésében 51-55

KÖNYV
Rácz Ágnes: Kézikönyv az időszaki kiadványok könyvtári kezeléséről 56-60

Eltéphetetlen kötelék

Kategória: 2007/ 6

Régi-új gondolatok a helyismeret jelentőségéről*

Néhány éve, 2000 áprilisában és októberében az MKE Helyismereti Könyvtárosok Szervezete kérdőíves felmérést készített öt megyei és tíz városi könyvtárban. A több mint kilencszáz kitöltött kérdőív ismételten megerősítette a korábbi és azóta lezajlott, egy vagy két-három intézményre korlátozódó vizsgálatok, illetve a mindennapi gyakorlati tapasztalatok tényeit: a helyismereti információkra és az őket hordozó dokumentumokra vonatkozó olvasói, használói igény mennyiségileg is tetemes, mélységében és az indítékokat tekintve meg igencsak differenciált.1 Hasonló jelenségről, nevezetesen a helyi, lokális információk iránti érdeklődés fokozódásáról, megélénküléséről tanúskodnak a tömegtájékoztatással foglalkozó szociológiai kutatások is. A történetírásban2 és még jó néhány tudományágban (földrajz, szociológia, ökológia, néprajz stb.) szintén pontosan kitapintható tendencia a mikrostruktúrák beható elemzésére irányuló törekvés. Vajon mivel magyarázható ez az alig-alig kielégíthető információéhség? Mi lehet az oka, hogy már régóta, a felvilágosodás korától, még inkább a polgárosodás kibontakozásától a lokalitás ilyen vonzerőt gyakorol az emberekre? Messze nem a teljes válasz igényével, csupán néhány régebbi és újabb gondolat felvetésével, körbejárásával talán közelebb jutunk a színes és sűrű szövétnek felfejtéséhez. Közben, főleg az első problémakör taglalásakor a szokásosnál több idézet olvasható majd, mert ezúttal a tekintélyek szava különösen sokat nyom a latban. (tovább…)

Címkék:

Haszon, nyereség és hozam a könyvtárban

Kategória: 2007/ 6

Ez a cikk az információs és könyvtári szolgáltatásokat mikroökonómiai szempontból tekinti; egy modellt mutat be. Mint minden modell, szükséges leegyszerűsítéseket használ, ám tapasztalati összefüggései megállnak akkor is, ha hatásaikat nem vesszük figyelembe. Megismerésük azonban lehetőséget kínál a tevékenység tudatos alakítására. E mikroökonómiai modell amellett számos használati lehetőséget kínál különféle könyvtári tevékenységek esetében.
Első hallásra sokaknak idegennek tűnhet a könyvtárral kapcsolatban a haszon és a hozam fogalma. Az utóbbi nem véletlenül az üzleti világ alapvető fogalma, és ilyen módon magyarázatot érdemel az információs és könyvtári szolgáltatással való kapcsolata.
Ahogyan a közgazdasági alapvetések is írják, a vállalkozások (szervezetek) alapvető céljai:
- nyereség (vagy haszon, eredmény) szerzése, elérése,
- a stabilitásra, illetve a megújulásra való törekvés (lényegében a vagyon növelése). (tovább…)

Címkék:

Könyvtárak a büntetés-végrehajtási intézetekben

Kategória: 2007/ 6

A szabadságvesztés és az előzetes letartóztatás végrehajtásának szabályairól szóló 6/1996. (VII. 12.) IM rendelet 146. § (1) bekezdése e) pontja szerint a büntetés-végrehajtási intézetekben könyvtárat, a szabadidő eltöltésére, a közös foglalkozásra és a közös vallásgyakorlásra szolgáló helyiségeket kell kialakítani. A fogvatartottak részére fenntartott könyvtárak működését országos parancsnoki intézkedés is szabályozza.
A büntetés-végrehajtási intézetek könyvtárainak adatszolgáltató kedve 2003-tól ugrott meg jelentősen, míg 2001-ben egy, 2002-ben pedig négy könyvtár jelentett adatokat, addig 2003-tól 30-31 intézményből érkeztek adatok (1. táblázat). Az összes adatszolgáltató között csupán egyetlen olyan intézményt találunk, amely más könyvtártípusba is besorolható: a Magyar Honvédség Katonai Fogház Könyvtára – bár ez az intézmény csak némi jóindulattal tekinthető katonai létesítménynek. Megjegyzendő, hogy éppen tőlük kaptunk már 2001-től kezdődően minden évben jelentést! A könyvtárak egy része rendszeres adatközlő, míg mások meglehetősen rapszodikusan küldik a jelentéseket, tehát igazi trendeket nagyon nehéz lenne megrajzolni. Ezért a 2003 óta jelentő könyvtárak közül kiválasztottam azokat, amelyek minden évben eleget tettek kötelességüknek, és az összes könyvtár adatai mellett az így nyert – korrigált – adatokat is közzé teszem. A trendek, tendenciák elemzésekor a következőkben a korrigált adatokra fogok támaszkodni.
A börtönkönyvtárak sajátosságainak megfelelően néhány szempont inadekvátnak tekinthető, ezért ezeket az elemzés tárgyköréből kihagytam. Ezek a következők: nyilvános könyvtárak száma, internet-hozzáférések száma, távhasználatok száma. (tovább…)

Címkék: ,

Címkék