Körkép a nemzeti könyvtárak e-learning szolgáltatásairól

Kategória: 2020/ 4

Bevezető

Az egész életen át tartó tanulás elve szerint a formális keretek között megszerzett tudás mellett jelentős szerepe van a nem formális és informális módon szerzett ismereteknek is. A tudás megszerzése, elérhetősége, valamint a tanulási folyamat hatékonysága és a (nemcsak anyagi) racionalitása megköveteli, hogy a képzések megvalósításában mindig a lehető legkedvezőbb alternatívát keressük és alkalmazzuk.

A társadalmak életét egyre erőteljesebben befolyásolja a digitalizáció, ami fokozza a digitális kompetenciák iránti igényt, ehhez infrastrukturális beruházásokra, szervezeti változásokra, valamint tanulás- és oktatásmódszertani változásra, újak kidolgozására van szükség.

Digitális kompetenciák fejlesztését támogató kezdeményezésekkel találkozhatunk országunkban és határainkon túl is, amelyek a nemzeti oktatás digitalizálására irányuló stratégiához illeszkednek.

A 20. és 21. század fordulóján a távoktatásban új fogalomként jelent meg az e-learning. A nyílt online oktatási környezetek – így például a könyvtári, a felnőttoktatási és az egyetemi – támogatják az online oktatási tartalmak és képzések célcsoporttól független szolgáltatását.

Jelen cikkben néhány európai és Európán kívüli ország nemzeti könyvtárának jó gyakorlatát mutatom be az e-learning szolgáltatások területén a teljesség igénye nélkül. A cikk célja, hogy felhívja a figyelmet a könyvtárak és az e-learning kapcsolatára.

A nemzeti könyvtárak és az online oktatási tartalmak

Európában, sőt világszerte egyre növekszik az elektronikus oktatási, képzési központok, a virtuális egyetemek száma. Anglia, Finnország, Svédország és az Egyesült Államok vezető felsőoktatási intézményei élen járnak az e-learning használatában, közülük egyre több teszi elérhetővé kurzusait, megnyitva online egyetemeinek kapuit a nagyvilág előtt. De figyelemre méltó a nemzeti könyvtárak tevékenysége is, ugyanis számos jó példával szolgálnak arra vonatkozóan, hogy hogyan támogathatja a nemzeti könyvtár az oktatást, valamint a pedagógusok és a könyvtárosok szakmai fejlődését.

Szlovákia

A szlovák e-learning trendek is a munkaerő-piaci változásokhoz, a felhasználókhoz, a digitális technológiákhoz és a környezethez igazodnak. A Szlovák Nemzeti Könyvtár – mint képzőintézmény is – ezekre az igényekre reagálva hozta létre e-learning portálját, amelynek segítségével 2015-ben kezdte meg az online oktatást. Az első akkreditált tanfolyama a Könyvtári ismeretek a tudástársadalomért címmel indult útjára a Moodle alkalmazásával. A képzés a könyvtári munka iránt érdeklődő, de könyvtáros végzettséggel nem rendelkező alkalmazottak számára is hasznos.

A kurzus három modulra oszlik: általános könyvtári ismeretekre, közkönyvtári és egyetemi könyvtári ismeretekre, minden modulban három tematikus résszel. Az oktatási tartalom HTML- és PDF-formátumban is elérhető. Az oktatás módszertana blended learning, tehát az oktatók és a képzésben részt vevők bizonyos időközönként személyesen is találkoznak, megbeszélik a felmerülő problémákat, és új ismereteket is kaphatnak ezeken az alkalmakon.

Az online kapcsolattartás aszinkron kommunikációval valósul meg, a gyakori kérdésekre fórum keretében válaszolnak az oktatási szakemberek. A modulok végén lehetőség van a megszerzett tudás ellenőrzésére, ezek ütemezése a naptárban is megtalálható. A záróvizsga személyes jelenléttel valósul meg.

Naptári évenként archiválják a Moodle-ban található adatokat, így ezek a továbbiakban is elérhetők maradnak az oktatási szakemberek számára. A tanulók értékelése kétféle módon, folyamatosan és záró, összegző értékeléssel, mennyiségi és minőségi módszerekkel történik. A minőségbiztosítást a résztvevők által kitöltött elégedettségmérési kérdőívvel végzik, amelyekben a tanfolyamra annak típusára, módszereire pozitívan reagáltak a képzés résztvevői.

A jövőben várhatóan növekedni fog az e-learning szerepe a Szlovák Nemzeti Könyvtár oktatási módszerei között. A portál nemcsak a könyvtárosok, hanem a társadalom más rétegei körében is népszerű, hiszen az új módszereknek köszönhetően az érdeklődők gyorsan és költséghatékonyan juthatnak a szükséges ismeretekhez.

Lengyelország

A lengyel oktatási rendszer egyelőre kevésbé fogadja be az online oktatást, de pozitív példák azért léteznek. Utóbbiak között említendők az e-learning elterjedésének támogatását célzó egyesületek, vagy a lublini Maria Curie-Skłodowska Egyetem Lengyel Virtuális Egyetem projektje, amely nyílt e-tanfolyamokat kínál, továbbá a Varsói Egyetemen és a Varsói Műszaki Egyetemen is létezik e-learninggel foglalkozó központ. A lengyel felsőoktatási könyvtárak jelenleg egy hibrid modellt alkalmaznak: tevékenységüknek csupán egy részét helyezik ki a virtuális térbe.

Az e-learning jelentősége ugyanakkor egyre inkább tudatosul a lengyel könyvtáros társadalomban. Egyik tipikus alkalmazása az adatbázisok, digitális gyűjtemények és szolgáltatások megismertetése a felhasználói közösséggel. Egyelőre viszonylag kevés felsőoktatási könyvtárban van online távoktatási lehetőség, ezen kezdeményezések legtöbbje maguktól a könyvtárosoktól származnak. (Egyesek szerint az e-learning terjedésének gátja a nem megfelelő felkészültséget nyújtó könyvtárosképzés.)

A Lengyel Nemzeti Könyvtárban az e-learning kategóriájába sorolható a könyvtárosok önképzése online források felhasználásával, illetve mindenképp említésre méltó a – német mintára – három modulból felépülő online könyvtáros kurzus: a Bibweb.

A használóképzés Lengyelországban több egyetemen az oktatási program részét képezi. Nem tekinthető szigorú értelemben e-learningnek, amikor külön adatállományokban tárolt felhasználói útmutatások (online guides) állnak csupán az olvasók rendelkezésére. Vannak azonban speciális weboldalak interaktív elemekkel, illetve oktatóanyagokkal, amelyek célzottan az újonnan beiratkozó olvasók számára készültek. A lengyel könyvtárak esetében egyelőre a passzív tanulási forma a támogatott, nem a készségek fejlesztésére fektetik a hangsúlyt.

Csehország

A Cseh Nemzeti Könyvtár az egyik legrégebbi európai oktatási központtal, a Károly Egyetemmel közösen működteti E-learning portálját. (Nem ez az első együttműködés a két intézmény között a történelem során.) Az E-learning portál Moodle-t használ az oktatási-tanulási környezet kialakításához. A képzések ingyenesek, folyamatosan futnak, de regisztrációhoz kötöttek. A két intézmény oktatási tartalmait szétválasztották. A regisztrációt követően a felhasználók a már megszokott módon használhatják a Moodle-t, pl.: beiratkozás, naptárhasználat, fájlfeltöltés stb. A főoldalon a tanuláshoz és az oktatáshoz is találni segítséget különböző formában, lásd például útmutató a Moodle használatához, új képzés kialakításához igényfelmérés (egy új vagy egy régi képzés újraindítása), eszközök az online tanuláshoz és oktatáshoz (pl.: online konferencia, kollaboratív munka, portfolió, MOOC, Wiki), az egyetemi könyvtár elérhetősége. A képzések – amelyek főleg a könyvtárosok számára készülnek – itt is a már megszokott módon modulokból állnak, ezekhez tanulást támogató szakemberek vannak rendelve.
A vizsgaalkalmak a Moodle naptárában vannak rögzítve.

Egyesült Királyság

Angliában a legnagyobb online egyetem 1969 óta működik. Az Open University (Nyitott Egyetem) kizárólag távoktatással foglalkozik. Az intézmény minőségét jelzi, hogy az Egyesült Királyság egyetemeinek 30%-a alacsonyabb felvételi követelményeket támaszt, mint az Open University. Képzéseik jellemzője, hogy – ugyanúgy, mint a németországi Fernuni in Hagen-ben – jó minőségű tananyagokat használnak, amelyek könnyen érthetők, multimédiás elemeket is tartalmaznak, mindegyikhez egy tutor által összeállított feladatsort is hozzárendelnek.
A tutorral telefonon és online is fel lehet venni a kapcsolatot, de a hallgatók az egyetem online fórumán is segítséget kaphatnak a társaiktól.

A képzés fontosabb adatai:

 • több mint 260.000 hallgató;
 • közel 7.000 tutor;
 • több mint 1.200 teljes munkaidős egyetemi oktató;
 • több mint 3.500 adminisztratív dolgozó;
 • a tanulók 70%-a munka mellett végzi tanulmányait;
 • évente több mint 12.000 fogyatékossággal élő hallgató tanul az egyetemen.

British Library

A világ nemzeti könyvtárai közül kiemelkedik a British Library online oktatást támogató szolgáltatása. Anglia az Egyesült Államok mellett jó példa lehet arra, hogy az e-learning megjelenhet a könyvtárak életében is. Már korábban is voltak szolgáltatások, amelyek támogatták az oktatást (pl.: online források, gyűjtemények), illetve a tanulást (pl.: családbarát programok, események, előadások, képzések), de ezek közül messze kiemelkedik a FutureLearn.

A FutureLearn egy közösségi tanulási platform online (MOOCs) képzésekkel. Az oktatási portált – amerikai mintára (edX, Coursera) – 2012-ben alapították 12 egyetemi partnerrel, amelyek a következők: Open University, Birminghami Egyetem, Bristoli Egyetem, Cardiffi Egyetem, Kelet-Angliai Egyetem, Exeteri Egyetem, King’s College London, Lancasteri Egyetem, Leedsi Egyetem, Southamptoni Egyetem, St. Andrews Egyetem, Warwicki Egyetem.

2013-ban a nem egyetemi partnerek közül elsőként a British Library csatlakozott teljes könyvtári állományával a kezdeményezéshez. 2014-ben a FutureLearn beköltözött a British Library St. Pancras részlegébe. Ettől kezdve a brit nemzeti könyvtár együtt dolgozik, együtt fejleszt online képzéseket a csatlakozott partnerekkel.

A képzésekről

Az első online tanfolyam 2013. október 14-én vált elérhetővé a tanulni vágyók számára.

A képzéseknek három nagy típusa van:

 • Rövid képzések – új képességek megtanulása (ingyenes). A képzés befejezése után még 14 napig engedélyezik a hozzáférést a tananyaghoz.
 • Mikroképzések, programok – szakmai és tudományos akkreditált képzések, (részben ingyenes) amelyek az aktuális munkaerőpiaci igényeket szolgálják ki. Nyomtatott és digitális igazolásokat adnak ki a képzéseken való részvételért.
 • Online képesítések – nemzetközileg is elismertek (fizetős). A képzéseket vezető egyetemek oktatói állítják össze és mentorálják. Ezen kategórián belül – plusz szolgáltatásként – hozzáférést biztosítanak 100 online rövid tanfolyamhoz is egy évre. Egy éven belül szabadon megválasztható a képzés befejezésének az ideje.

A legtöbb képzés 6-10 hétig tart, de a tartalomtól függően vannak rövidebbek (2-3 hét) és hosszabbak is (12 hét). A képzések hetekre vannak felosztva, ezek videókból, hanganyagokból és szöveges tartalomból állnak. Az oktatási anyagoknál kvízek, tesztek és feladatok is találhatók. Az egyes hetek a tartalomra utaló leíró nevet kapnak. Az oktatási tartalomról vitákat, beszélgetéseket indíthatnak a képzésben részt vevők egymással és az oktatókkal.
A FutureLearn célja átalakítani az oktatáshoz és a tanuláshoz való hozzáférést.

Új-Zéland

Új-Zélandon az oktatási minisztérium szakpolitikája minden iskolavezető és tanár számára IKT-s alapképzésben való részvételt ír elő. Átfogó képzési programot készítettek az adminisztrációs ügyeket intéző munkatársak és a tanárok számára, illetve további részletes irányelveket és eljárásokat dolgoztak ki. Ennek eredményeként Új-Zéland mára az egyetlen olyan ország, ahol a tanárok több mint 90%-a részesül valamilyen szintű IKT-képzésben, amelynek pozitív hatása, hogy az IKT-eszközök aktív használóivá váltak. 1999 óta működik oktatási portáljuk a Te Kete Ipurangi. Célja elsődleges referenciapontként szolgálni az új-zélandi oktatók számára. Minőségi tanulási tartalmakat, online információkat, oktatási szolgáltatásokat tesz hozzáférhetővé.

Az új-zélandi nemzeti könyvtár oktatási szolgáltatásai

Az Új-zélandi Nemzeti Könyvtár oktatást támogató fejlesztései, online szolgáltatásai az oktatási intézmények különböző típusai és a könyvtári szakmában dolgozók számára készülnek.

A képzéseknek három különböző típusa van:

 • általános ismeretek az új könyvtári alkalmazottak számára;
 • általános tanfolyamok új és tapasztalt könyvtári alkalmazottak számára;
 • tanfolyamok tanároknak, szakmai vezetőknek, iskolavezetőknek, valamint a könyvtári személyzetnek.

Az online képzéseikre jellemző, hogy részletes leírás található a képzésnél a célcsoportról, a tartalomról, hogy milyen plusz ismeretet ad, és mit kell tenni, ha valaki jelentkezni szeretne a képzésre.

A képzés továbbá:

 • tanulóközpontú – a tanulás gyakorlati alkalmazására összpontosít;
 • rugalmas – vagyis a „tanulás bármikor, bárhol” elvet használja;
 • interaktív – széles spektrumú kommunikáció az oktatási tartalom megértése érdekében;
 • mentorált – minden képzéshez oktatót rendelnek, aki a tanulási folyamatot irányítja és támogatja.

A tanulás:

 • önreflektív – a képzésben résztvevők gondolataikat egy tanulási naplóban is rögzíthetik, amelyet később a szakmai fejlődésük során felhasználhatnak;
 • online eszközöket használó – a képzés során részletes használati útmutatót,  úgynevezett helpdesket is használhatnak a tanulók.

Az online képzések hossza 6 hét, az alábbi szerkezeti felépítéssel:

 • A képzések résztvevői 1 hétig ismerkedhetnek a Moodle-al.
 • 5 hetük marad tanulni, feladatokat, problémákat megoldani.

A képzések ára 80-100 dollár között mozog. A képzések végén a résztvevők igazolást kapnak a tanfolyam elvégzéséről.

Ausztrália

A távoktatásnak az egész életen át tartó tanulás IKT-támogatott modelljévé való kiterjesztésének egyik példája az OTEN-DE (Open Training and Education Network – Distance Education = Nyílt Képzési és Oktatási Hálózat – távoktatás), az online tanulási programok legnagyobb ausztráliai szolgáltatója. A szervezet az új-dél-walesi kormány tulajdonában van. Azzal a céllal alapították, „hogy távoktatási és rugalmasan biztosított oktatási és képzési programokat kínáljon, támogasson az óvodától a diploma szintjéig”. Az egész Ausztrália területén mintegy 250 kurzusra felvett több mint 32.000 hallgatóval az OTEN-DE az ausztrál és nemzetközi oktatási közösségekkel, illetve IKT-szállítókkal és más magáncégekkel kötött társulásokon és együttműködési megállapodásokon alapul.

Az Ausztrál Nemzeti Könyvtár kutatóknak, pedagógusoknak és könyvtárosoknak kínál változatos képzéseket az oldalain. A képzések webinárium formájában valósulnak meg.

A pedagógusoknak – a szakmai képzéseken felül – külön kialakítottak egy „Digital Classroom” oldalt is, ahol az oktatáshoz szükséges színes forrásanyagokat gyűjtötték össze évfolyamonként a nemzeti könyvtár gyűjteményéből. A forrásanyagokhoz tanítást segítő módszertani útmutatók, összegzések, magyarázatok, óratervek is tartoznak.

Ausztráliában a nemzeti oktatási minisztérium által működtetett National Digital Learning Resources Network e-learning portált érdemes még átböngészni. A portál nemzeti szinten támogatja és szabályozza a nyílt online oktatási tartalmak, források (Open Education Resorces – OER) szolgáltatását, fejlesztését, szabványosítását, és használatát.

A szabványosításnál mindenképpen érdemes megemlíteni, hogy Ausztrália és Új-Zéland közösen hozták létre az oktatási tartalmak metaadatleíró szabványának profilját az ANZ-LOM-ot, amelynek az IEEE 1484.12.1 – 2002 Standard for Learning Object Metadata az alapja.

Ausztrál fejlesztés a VETADATA is, amelyet a szakképzési oktatási tartalmak leírására használnak és szintén az alap szabványra épül.

Egyesült Államok

Az Egyesült Államokban igazán sokszínű és változatos az e-learning használata, számos cég intranet, extranet, vagy óriáscégek segítségével teszi elérhetővé távoktatási, e-learning és nyitott oktatási kurzusait. A Global Knowledge a világ vezető üzleti és IT-kurzusait kínálja, olyan partnerekkel mint a Microsoft, Cisco, VMware és Red Hat. Az IT-képzések hálózatépítéssel, programozással, operációs rendszerekkel és biztonsággal, projektmenedzsmenttel foglalkoznak. A kurzusok elérhetők online, egyénre szabottan is.
Az Egyesült Államokban valósult meg először a könyvtárak és az e-learning kapcsolata is.
A Library of Congress oktatást támogató szolgáltatásai a pedagógusok részére az alábbiak:

 • ingyenes források a könyvtár gyűjteményéből az oktatáshoz;
 • nagyon részletes óratervek különböző korosztály tanításához;
 • órai prezentációk, feladatok;
 • a pedagógusok szakmai fejlődését támogató képzések.

Az Egyesült Államokban a közkönyvtárak weboldalain is találhatunk e-learning szolgáltatásokat. Az egyik legnagyobb központjuk a Phoenix Public Library 17 központtal, a gyermekek és felnőttek tanulását támogatják tutorok irányítással. „Küldetésünk arra koncentrálni, hogy mit tehetünk a közösségünkben élő emberekért és az emberekkel. Alap vagyunk, amely támogatja a műveltséget, oktatást, vállalkozást és elkötelezettséget.”

Az ALA és szinte minden nagyváros nyilvános könyvtára oldalán találunk e-learning használatára utaló információkat. További példák a teljesség igénye nélkül: Los Angeles Public Library, San Francisco Public Library, Tacoma Public Library, Toronto Public Library.

A nyilvános könyvtárak és az egyetemek online tanulást támogató alkalmazása a Lynda.com volt. A főként videós oktatóanyagokat az olvasójegy használatával lehetett megtekinteni.

A képzések az üzleti, szoftver-, technológiai és kreatív készségek fejlesztését támogatták a személyes és szakmai célok elérése érdekében. A Lynda.com 20 éven keresztül támogatta az egyetemi hallgatók, vezetők, informatikai, mérnök szakemberek, és projektmenedzserek készségeinek a fejlesztését. Több mint 10.000 intézményt szolgált ki és szolgál ki jelenleg is öt nyelven LinkedIn Learning néven 2019 óta.

Összegzés

Európában biztosítottnak látszik az online oktatás, tanulás fejlesztése és finanszírozása az élethosszig tartó tanulás általános támogatottsága révén. Évről évre egyre nagyobb arányban nő a versenyképesség megőrzése érdekében fontos online szakmai képzések, a felsőoktatási és felnőttképzési oktatási tartalmak, tanfolyamok száma.

Az online tanulás, az e-learning a nemzeti könyvtárak oktatási szerepét is megváltoztatja. A cikkben bemutatott példákon keresztül láthatjuk, hogy a nemzeti könyvtárak is igyekeznek megfelelni a változó tanulási és oktatási igényeknek, és képzési tevékenységük során élnek az információs technológia adta lehetőségekkel.

Bebizonyosodott, hogy az online tanulási programok szélesítik a könyvtári szolgáltatási kínálatot: rugalmasan használhatók távoli felhasználók alapképzése, és akár a könyvtárosok szakmai képzése esetén is. Az online tanulási környezet a felhasználók számára – köztük a könyvtárosoknak, az egész életen át tanulóknak – új információs, tanulási lehetőségeket és eszközöket kínál, valamint arra ösztönzi a nemzeti könyvtárakat, hogy az online tanulási és oktatási trendek átvételével új oktatási modelleket hozzanak létre nemcsak nemzeti, hanem nemzetközi szinten is.

Felhasznált források országonként:

Szlovákia

Hollá, Eva: E- learningový portál Slovenskej národnej knižnice = Knižnica, 17. évf. 2016. 4. sz. 42-47. p. http://www.snk.sk/images/Edicna_cinnost/Casopis_Kniznica/2016/Kniznica_2016_04.pdf (2020.03.31.)  Prókai Margit magyar nyelvű referátuma a Humanus adatbázisban olvasható: http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/549020 (2020.03.31.)

Szlovák Nemzeti Könyvtár – E-learning Portál – http://elearning.snk.sk (2020.03.31.)

Lengyelország

Gruca, Anna N.: E-learning in academic libraries = New Review of Information Networking. 15. évf. 2010. 1. sz. 16-28. p.  Dancs Szabolcs magyar nyelvű referátuma a Humanus adatbázisban olvasható: http://humanus.bibl.u-szeged.hu/human/cikk-mokka?marcid=human/cikk/329397 (2020.03.31.)

Csehország

A Cseh Nemzeti Könyvtár E-learning portálja – https://www.nkp.cz/o-knihovne/odborne-cinnosti/zpracovani-fondu/katalogizacni-politika/katalogizacni-politika/prihlaseni-kurz (2020.03.31.)

A Károly Egyetem E-learning portálja – https://dlk.cuni.cz/ (2020.03.31.)

Egyesült Királyság

Felvégi Emese: Távoktatás, e-learning és nyitott oktatás Anglia, az Egyesült Államok, Finnország, Németország, Svédország oktatási rendszerében. = Új Pedagógiai Szemle, 55. évf. 2005. 12. sz. 92-99. p. https://epa.oszk.hu/00000/00035/00098/2005-12-iz-Felvegi-Tavoktatas.html  (2020.03.31.)

Open University – http://www8.open.ac.uk (2020.03.31.)

FutureLearn – https://www.futurelearn.com/ (2020.03.31.)

Prime Minister welcomes the growth of the UK’s mass-participation learning platform FutureLearn as the British Library becomes the first non-university institution to join. = https://www.bl.uk/ https://www.bl.uk/press-releases/2013/february/prime-minister-welcomes-the-growth-of-the-uks-massparticipation-learning-platform-futurelearn-as-the (2020.03.31.)

FutureLearn to lease office space at the British Library. = https://www.bl.uk/  https://www.bl.uk/press-releases/2014/january/futurelearn-to-lease-office-space-at-the-british-library (2020.03.31.)

Új-Zéland

Te Kete Iparungi – https://www.tki.org.nz/ (2020.03.31.)

Új – Zéland Nemzeti Könyvtár – https://natlib.govt.nz/ (2020.03.31.)

Ausztrália

OTEN-DE – https://www.oten.tafensw.edu.au/ (2020.03.31.)

Ausztrál Nemzeti Könyvtár – Digital Classroom – https://www.nla.gov.au/digital-classroom (2020.03.31.)

National Digital Learning Resources Network – https://www.ndlrn.edu.au/default.asp?id=1691 (2020.03.31.)

Egyesült Államok

Global Knowledge – https://www.globalknowledge.com/us-en/ (2020.03.31.)

Library of Congress – https://www.loc.gov/ (2020.03.31.)

Phoenix Public Library – https://www.phoenixpubliclibrary.org/AboutUs  (2020.03.31.)

Public Library Association – http://www.ala.org/pla/education/onlinelearning (2020.03.31.)

Los Angeles Public Library – https://www.lapl.org/collections-resources/online-learning (2020.03.31.)

San Francisco Public Library – https://sfpl.org/index.php?pg=2000544101 (2020.03.31.)

Tacoma Public Library – https://www.tacomalibrary.org/resources/interactive-elearning/ (2020.03.31.)

Toronto Public Library – http://www.torontopubliclibrary.ca/elearning/ (2020.03.31.)

Lynda.com – https://www.lynda.com/ (2020.03.31.)

Címkék