Bibliotheca Corvina Virtualis

Kategória: 2019/ 6

Az OSZK megújult tematikus szolgáltatása

Az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) 2018/2019-es nagy sikerű, A Corvina könyvtár budai műhelye című kiállításának1 megnyitásával egy időben indult útjának a Bibliotheca Corvina Virtualis elnevezésű megújított internetes szolgáltatás (http://corvina.hu), melynek távlati célja – amint azt a címe is sugallja – Hunyadi Mátyás magyar király (1458–1490) uralkodói könyvtára, a Bibliotheca Corvina fennmaradt és azonosított köteteinek virtuális rekonstrukciója. A honlap készítői – az OSZK évtizedek óta tartó Corvina-programjának részeként – a 2002-ben publikált első, Bibliotheca Corvina Digitalis című változatot gondolták újra – megújítva az arculatot és az informatikai hátteret, a tartalmat pedig nagymértékben gazdagítva.

 

A megújult corvinahonlap nyitóoldala: Bibliotheca Corvina Virtualis

Az új szolgáltatás, az installáció részeként, kivetítőn is elérhető volt a kiállítás előterében, kapcsolódva annak tematikájához, a budai műhelyhez. A tárlat azt mutatta be, hogy az itáliai kódexek megrendelése mellett a Budán működő műhelyben is készültek az itáliaiakhoz hasonlóan értékes, díszes kéziratok, a megrendelő pedig nemcsak a király volt, hanem – őt követve – magas rangú főpapok is adtak megbízásokat. A kiállításon így amellett, hogy látható volt csaknem az összes hazánkban őrzött corvina és számos külföldről érkezett kötet, több olyan pompás kódexet is megtekinthettek a látogatók, amelyek nem voltak a Corvina könyvtár részei.2

A kiállítás és a honlap, noha kapcsolódtak egymáshoz, részben tehát más narratíva mentén jöttek létre. Előbbi a budai műhelyt állította középpontba, utóbbi pedig célul tűzte ki a világban corvinaként azonosított kódexek, kisebb részben ősnyomtatványok – a lehetőségek szerinti – teljes körű bemutatását, középpontba állítva a honlap bevezetőjében is olvasható igényt, miszerint „a szolgáltatás fóruma kíván lenni az örvendetesen megújuló corvinakutatásnak is”.

 

A Corvina könyvtár budai műhelye – a kiállítás installációjának részlete (Fotó: Karasz Lajos)

Az egykori Corvina könyvtár fennmaradt darabjai ‒ hozzávetőlegesen 220 corvina ‒ Európa és az Egyesült Államok könyvtáraiban, mintegy ötven gyűjteményben találhatók. Magyarországon öt közgyűjteményben ötvenöt corvinát őrzünk, ebből harminchetet az Országos Széchényi Könyvtárban. (Az eddigi, általánosan elterjedt harmincötös számot a Thuróczy-krónika corvina-másodpéldánya [Inc. 1143b] növeli meg, illetve az tény, hogy Bonfini magyar történelmének több jelzet alatt [Cod. Lat. 434, Cod. Lat. 542] állományba vett töredékeit két adatlapon, külön-külön közöljük.) A szolgáltatásban összesen 235 corvinatétel szerepel, mivel jegyzékünkbe felvettük azokat a kódexeket is, amelyekről Angela Dillon Bussi néhány évvel ezelőtt meggyőzően bizonyította, hogy azonosak lehetnek azokkal, amelyek Mátyás számára készültek Firenzében, ám a király halála miatt már nem jutottak el Magyarországra, később pedig a Mediciek könyvtárába kerültek.

A szolgáltatás megújításának előfeltétele az OSZK-ban őrzött corvinák részleges újra fotózása volt. A nagy elővigyázatosságot igénylő folyamat – több száz új felvétel elkészítése – a nemzeti könyvtár Digitalizáló Osztályán folyt. Ennek a folyamatnak része volt a csaknem másfél évtizede készült és a korábbi honlapon közzétett fotók teljes körű ellenőrzése, a sérült állományok javítása, az esetleges hiányzó képek pótlása és a jelzetek behasonlítása. A nagy figyelmet igénylő munkafolyamatot a Kézirattár és a Webtartalom-koordinációs Osztály együtt végezte el. Ennek köszönhetően az OSZK-ban őrzött corvinák minden egyes oldala és kötéseik – több ezer részletgazdag, a kutatói igényeknek is megfelelő kép – végignézhetők a megújult honlapon.

A Philostratus-corvina (Cod. Lat. 417) oldalai az adatbázisban

Több mint hétszáz új, művészi igényű fényképfelvétel, úgynevezett dekorációs fotó is készült az OSZK-ban őrzött corvinákról az OSZK Történeti Interjúk Tára stúdióhelyiségében. A felvételek egy részét díszgalériákban mutatjuk meg az egyes corvinák adatlapoldalán, s közülük több megjelent már a sajtóban is a corvinakiállításhoz kapcsolódóan. A művészi fényképfelvételeket, melyeknek nagy felbontású változatai az OSZK digitális gyűjteményébe kerültek, a honlap arculattervezője, Török Máté készítette.

 

Cod. Lat. 345 – Egy fénykép a Török Máté által készített mintegy hétszáz dekorációs fotóból

A szolgáltatás szíve a Virtuális corvinák menüpont, amelyre kattintva a corvinák teljes listájához jutunk, s amely egy-egy dekorációs képpel és jelzettel együtt jeleníti meg az egyes tételeket. Először a Magyarországon őrzött 55 tétel, utána pedig a külföldön őrzöttek következnek a listában, de igény szerint az őrzőhelyek szerint is szűrhetünk. A dekorációs képre kattintva érjük el az adott corvina adatlapját.

 

A corvinák listája a gyűjtemények szerinti szűréssel

A magyarországi corvinák esetében gazdag adattartalom, a külföldi corvináknál pedig – egy-két kivételtől eltekintve – egyelőre az őrzőhelyre vonatkozó adatok szerepelnek az oldalakon. Az adatlapon keresztül juthatunk el az adatbázisba is, amelyben jelenleg 64 corvina digitalizált változata érhető el teljes egészében. A kiválasztott corvina oldalait lapozva ki is nagyíthatjuk a képeket. A nagyíthatóság mértéke lehetővé teszi az egyes oldalak díszítőmotívumainak és írásképének aprólékos tanulmányozását is.

 

Cod. Lat. 370 – A folio recto részletnagyítása az adatbázisban

Az OSZK-ban őrzött, fentebb már említett corvinák mellett a másik négy magyarországi gyűjteményben őrzött 18 corvina teljes képállománya is elérhető a szolgáltatásban. Ezúton is köszönjük a társintézményeknek – ELTE Egyetemi Könyvtár, Budapest; MTA Könyvtár és Információs Központ, Budapest; Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár; Egyházmegyei Kincstár és Könyvtár, Győr –, hogy hozzájárultak a gyűjteményeikben őrzött corvinák digitalizált változatainak közzétételéhez, s külön köszönjük Szalai Katalinnak, az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár igazgatójának, hogy kérésünkre soron kívül elküldte a „lövöldi” corvina korábban digitalizált állományából hiányzó kötésképeket is. A magyarországi gyűjtemények mellett a wolfenbütteli Herzog August Bibliothek is engedélyezte az ott őrzött kilenc corvina közzétételét.

Az adatbázis arra is lehetőséget ad, hogy a Szűrés menüpontra kattintva közel negyven szempont szerint keressünk a 64 corvina képállományában. A keresési szempontokat – csakúgy, mint az adatlapok mezőit, illetve adataikat – a kiállítás kurátora, a honlap szakmai felelőse, Zsupán Edina, az MTA-OSZK Res Libraria Hungariae Kutatócsoport munkatársa határozta meg.

Eredeti csatok / csatrészek – Szűrési eredmény az adatbázis jelenleg elérhető 64 teljes corvinájában

Az adatlapokról indulva egy kattintással elérhetjük mintegy másfélszáz külföldön őrzött corvina őrzőhelyeiken publikált digitalizált oldalképeit is. Távlatos célunk, hogy ezek közül a digitalizált tételek közül minél többet publikálhassunk a szolgáltatás adatbázisán keresztül is – ezáltal még teljesebbé téve a corvinaoldalak közötti szűrések találati halmazait. Ennek érdekében is kezdeményeztük a Corvina-munkacsoport megalapítását, melynek sokrétegű feladati közül az egyik legfontosabb a magyar és a külföldi gyűjteményekkel való kapcsolattartás lenne.

A Webtartalom-koordinációs Osztály Zsupán Edina szakmai felelőssel együtt határozta meg a honlap narratívájának struktúráját és tartalmát. A narratívaszövegek középpontja a Történet almenüpontban közölt, a honlap számára készült négy szöveg, amelyeket újabbak követnek majd a struktúra által megszabott3 rendben. A szövegeket – a könyvkötésről készült összefoglaló munka kivételével, melyet Tóth Zsuzsanna, az OSZK főrestaurátora jegyez – szintén Zsupán Edina írta.

Az egyes adatlapokról elérhető az adott corvinához tartozó bibliográfia is. Ezek a tételek a corvinatémához készült Bibliográfiák almenüpontból generálódnak. A honlap elkészítése kapcsán e menüpont és a szűrési feltételrendszer struktúrájának kialakítása volt az elsődleges feladat. Az ehhez szükséges mintegy háromszáz tételt számláló bibliográfiát Mann Jolán, a Webtartalom-koordinációs Osztály munkatársa szerkesztette.

A honlap bibliográfiái nyitott rendszerek, s kínálják a lehetőséget, hogy a kutatók gazdagítsák azt – például a szolgáltatás láblécéből elérhető űrlapon (kapcsolat: https://corvina.hu/hu/kapcsolat/) keresztül beküldött tételekkel, hogy így a bibliográfiák valóban folyamatosan gyarapodó tartalmak lehessenek.

A Bibliográfiák menüpont oldala a szűrési feltételekkel. Elsőként az összes – jelenleg
kb. 300 bibliográfiai tétel betöltődik a szerzők betűrendjében

Az új szolgáltatás egyik kiemelkedően fontos új tartalma az OSZK restaurátorai – Tóth Zsuzsanna és Vilcsek Andrea – által készített új kötésleírások sora, amelyek szintén az adatlapoldalakról érhetőek el. Az aprólékos munkával készült leírások az OSZK-ban őrzött corvinákat mutatják be. A szövegeket több száz új, eddig még nem publikált, kötésekről készült fotó, Tóth Zsuzsanna munkái kísérik. A jövő kihívásai közé tartozik ؘaz összes magyarországi corvina részletező kötésleírásának elkészítése, amelynek előfeltétele az intézményközi kapcsolatfelvétel.

 

A csatot rögzítő fej nélküli vasszög (Cod. Lat. 234) – Egy kép Tóth Zsuzsanna több száz, az OSZK-ban őrzött corvinák kötéseit bemutató részletgazdag fotóiból

A kutatók és a nagyközönség számára is fontos kiegészítő tartalom az Érdekességek menüpont, amely reményeink szerint a későbbiekben szintén gyarapodni fog. A Mátyás-emblémák almenüben a nyolc Mátyás-emblémára hozunk egy-egy példát, a Mátyás-ábrázolások című összeállítás pedig példa arra is, hogy egy korábban készült válogatás (Mesék Mátyás királyról – http://matyasmesek.oszk.hu/ – című honlap, 2008) adaptált változata újból felhasználható egy új kontextus részeként.4 A Végh Gyula akvarelljeit bemutató részben az OSZK Kézirattárában őrzött hagyaték egyik kötetének képeit publikáltuk. Végh Gyula (1870–1951) művészettörténész, könyvgyűjtő, könyvtörténész, rajz- és festőművész, a Magyar Bibliophil Társaság egykori elnöke és az Iparművészeti Múzeum egykori igazgatója Fitz Józsefnek, az OSZK egykori főigazgatójának (1934–1945) megbízásából készítette el a corvinákat ábrázoló akvarelljeit. Ezeknek a képeknek a digitalizálása is a honlap előkészítő munkálatai során készült el, s a megújult corvinahonlap tette őket először hozzáférhetővé a nagyközönség számára is.

Az OSZK Cod. Lat. 234 jelzetű kódexének hosszmetszése, csatja és fejmetszése (A),
valamint az OSZK Cod. Lat. 281 hosszmetszése (B) (Végh Gyula akvarellje)

A Multimédia cím alatt jelenleg tíz kisfilm nézhető meg ؘ– köztük a 2015-ös milánói világkiállításra készített corvinákat bemutató munka, illetve az OSZK-ban őrzött corvinák fotózásairól készült werkfilmek. A jelenleg elérhető multimédia-tartalom Tóth Péter közreműködésével készült el.

A WordPress CMS-alapokra épített szolgáltatás fejlesztője Tímár Csaba volt.

A Bibliotheca Corvina Virtualis magyar és angol nyelven is elérhető. A honlap szövegeit Zimányi Katalin fordította. A szolgáltatásban publikált csaknem 24 000 (!) fotó (corvinaoldalak, kötésképek, dekorációs fotók, a narratívát kísérő képek)5 szerkesztése, utómunkája, valamint a honlap feltöltése Gondos Gábor, Kálóczi Csilla és Szalai István munkája.6

Az új corvinahonlap az OSZK történetének nehéz periódusában, az intézmény informatikai megújulását előkészítő időszakban készült. A szolgáltatás bemutatása óta eltelt időben a Webtartalom-koordinációs Osztály részben továbbfejlesztette és gyarapította is a szolgáltatást. Az egyes corvinákat bemutató adatlapokat átalakítottuk, így átláthatóbbá vált, hogy jelenleg milyen kapcsolódó digitális tartalom érhető el az egyes corvinákról – különös tekintettel a digitalizált teljes kötetekre. Számos újabb, a külföldi gyűjteményekben már közzétett digitalizált corvina elérési útját is bekötöttük az adatlapoldalakra. Zsupán Edinával együttműködve e sorok írásával egyidőben folyik A Corvina könyvtár budai műhelye című kiállításhoz kapcsolódó vezetőfüzet tartalmainak honlapra való adaptálása és publikálása, illetve folytatódik az OSZK-ban őrzött corvinák kötéstörténeti szövegeinek angol fordítása is. (Jelenleg 17 kötésleírás angol fordítása érhető el a szolgáltatásban.)

A Trapezuntius-corvina díszoldalának egy részlete a 1000 Ft-os bankjegyen – Érdekességek menüpont

Az elkövetkező években – együttműködve a corvinakutatás magyarországi és külföldi szereplőivel, valamint a kódexeket őrző gyűjteményekkel – szeretnénk továbbra is folyamatosan gyarapítani, illetve igény szerint alakítani a corvinahonlapot. Célunk, hogy szolgáltatásunk keretében minél többet megjeleníthessünk az Európában és az Egyesült Államokban őrzött corvinakódexek és ősnyomtatványok virtuális változataiból is.

Jegyzetek

1. A Corvina könyvtár budai műhelye – kiállítás az Országos Széchényi Könyvtárban 2018. november 6. és 2019. február 10. között.

2. A kiállításról bővebben: http://www.oszk.hu/corvina-konyvtar-budai-muhelye-kiallitas (2019.06.12.)

3. A Történet menüpont tartalma: A corvina-fogalom, A könyvtár története, Scriptorok, Könyvfestészet, Könyvkötés, Kutatástörténet, Magyar reneszánsz könyvtárak.

4. A Mátyás-ábrázolások válogatása és a hozzájuk kapcsolódó szöveg Tóvízi Ágnes (OSZK, Régi Nyomtatványok Tára) munkája.

5. A honlapon keresztül publikált képállomány megoszlása: 19.471 corvinaoldal képe az adatbázisban, valamint 4391 narratívát kísérő fotó.

6. A bekezdésben felsorolt kollégák a Webtartalom-koordinációs Osztály munkatársai.

Címkék