Digitális emlékezet, adatvédelem és szerzői jog: beszámoló Tallinnból

Kategória: 2019/ 4

Nem sokkal a digitális egységes piac szerzői jogi szabályozásáról szóló, régen várt uniós irányelv1 2019. április 17-ei elfogadása után, valamint kevéssel a hivatalos publikálás időpontját, 2019. május 17-ét megelőzően, 2019. április végén nemzetközi konferenciát2 tartottak Tallinnban, az Észt Nemzeti Könyvtár épületében a kulturális örökség digitális megőrzésének szerzői jogi és személyiségi jogi vetületeiről. A Memóriaintézmények lehetőségei és változásai a digitális világban című konferencia apropóját egyfelől a már említett direktíva, valamint az európai általános adatvédelmi rendelet (GDPR)3 hatályba lépése adta. Az eseményen az Országos Széchényi Könyvtár képviseletében meghívott előadóként vettem részt.

Merilin Piipuu, Észtország kulturális örökségért felelős miniszterhelyettese megnyitó beszédében felhívta a figyelmet arra, hogy a GDPR régóta foglalkoztatja a szakmát, ugyanakkor viszonylag kevés a tényleges tudásunk róla, ezért is vagyunk hajlamosak némi borzongással tekinteni rá. Ideje tehát önképzéssel, a megismerés útjára lépve leküzdeni ezeket a félelmeinket. A kulturális örökség digitalizálásáról szólva említést nyert, hogy a digitalizálás nem maga a végcél, a valódi feladat annak elérése, hogy a kultúra megtermékenyítően hasson, példának okáért a turisztikai és a kreatív ágazatra.

Merilin Piipuu előadás közben (Fotó: Teet Malsroos)

Kadi-Ell Tähiste az Észt Kortárs Művészeti Fejlesztési Központ képviseletében a személyi jogok és az információhoz/tudáshoz való jog, avagy a felhasználói, illetve társadalmi érdekek kényes egyensúlyára fektette a hangsúlyt, és már előadása címében utalt az alkotmányos jogok és a nyilvánosság érdeke közötti ellentmondásra: „Individual´s constitutional rights versus public interest. Right to be forgotten or right to remember?” A szólásszabadságot, a sajtó működését és a művészi kifejezés szabadságát is súlyosan érintheti egy olyan helyzet, amikor az alkotás létrehozása előtt engedélyt kell kérni a „szereplőktől”. A két jog, a két ütköző érdek ugyanakkor valamiképpen összebékítendő. Fontos azonban jelezni, hogy a szólásszabadság esetleges korlátozása adott esetben nem keverendő össze a cenzúrával, ahol a kontroll vertikálisan, állam és polgár viszonylatában valósul meg. A személyi jogok és a szólásszabadság konfliktusa ezzel szemben polgári peres eljárás formájában orvosolandó. A jogi szabályozás mindemellett a közszereplőkre vonatkozó információk tekintetében továbbra is megengedőbb,  ugyanakkor a személyes adatok egy része (vallási hovatartozás, egészségi állapot stb.) esetében egyértelmű a sajtószabadság és a művészi kifejezés szabadságának indokolt korlátozása. Más esetekben már kevésbé: 2007-ben az észt bíróság a személyi jogokra hivatkozva 25 évre betiltotta a Magnus című filmdráma vetítését. A mozi megtörtént eseten alapul: egy család széthullásáról szól és a főszereplő öngyilkosságával végződik. A bíróság döntésének alapja, hogy az eredeti történet szereplői könnyedén beazonosíthatók. Az előadó személyes véleménye szerint túlzó volt az ítélet, a film maga komoly társadalmi problémákat dolgoz fel, és így nem éri el az alkotás a valódi célját. Az arányosság elvének alkalmazása, azaz a felek, adott esetben a társadalom és az egyén érdekeinek egyensúlyban tartása nehéz feladat, ugyanakkor maga az elv az európai jog számára meghatározó, így például a GDPR sem emelhet leküzdhetetlen akadályokat a szabadságjogok érvényesítése terén.

A kulturális örökség és szerzői jog kapcsolatáról szóló szekcióban először Jurģis Īvāns, a lett kulturális minisztérium munkatársa számolt be a közgyűjteményi digitális tartalomszolgáltatás lettországi eredményeiről. A Lett Nemzeti Könyvtár digitalizálási projektje az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásából valósul meg, és különböző forrástípusokra (nyomtatott könyvek, időszaki kiadványok, audiovizuális dokumentumok, kották stb.) terjed ki, valamint része a nemzeti enciklopédia és az úgynevezett Lett Kulturális Kánon4 digitalizálása és elérhetővé tétele. Utóbbi a 99 legfontosabbnak ítélt lett kulturális teljesítményt foglalja magában. Ami a hozzáférést illeti, a balti államban már évek óta érvényben van a kereskedelmi forgalomból kikerült (OOC=out of commerce) művek közös jogkezelésére építő szabályozás, amelyet most az új irányelv (DSM irányelv) szerint a jövőben módosítani szükséges. Az OOC-ként azonosított művekhez a könyvtárak zárt hálózata nyújt hozzáférést.

Merilin Piipuu (b) Jurģis Īvāns (j) (Fotó: Teet Malsroos)

Jurģis Īvāns után következtem én. Előadásomban a digitális hozzáférhetővé tétel érdekében végzett jogtisztázás automatizálásának lehetőségeiről, az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákról és a lehetséges megoldásokról számoltam be. Miközben szót ejtettem az árva műves rezsim hazai implementálásáról, fontos problémaként azonosítottam az emberek és rendszerek közötti együttműködés: a kooperációs készség és az adatbázisok közötti átjárhatóság hiányát, amelyek közül az első a kölcsönös bizalmatlanságban gyökeredzik, míg a második a szórványos szabványhasználatnak tudható be. Sok esetben maguk a gondos jogosultkutatás lefolytatásához szükséges releváns adatok vagy a forrásként használható adatbázisok hiányoznak. Ilyen szempontból a könyvtári katalógusok se megbízhatók – az összes szerzői jogosult azonosításához elengedhetetlen a dokumentumok kézbevétele. Érdekességként említettem meg a jogosultak felkutatásával kapcsolatos személyi aspektust, ugyanis a jogosultkutató alkata, tanulmányai, jogi ismeretei stb. nagy mértékben befolyásolhatják a jogtisztázás eredményét. Végül néhány eseten keresztül szemléltettem, hogy akár a legegyszerűbbnek tűnő kiadvány jogtisztázása is milyen fokú felkészültséget, odafigyelést igényel.

Dancs Szabolcs (Fotó: Teet Malsroos)

Juozas Markauskas (Balti Audiovizuális Archiválási Tanács) – kapcsolódva előadásomhoz – a már jogtisztázott tartalmak szolgáltatási módjáról tartott prezentációt, bemutatva egyebek mellett a szerzői jogokról és hozzáférésről való online nyilatkozás lehetőségét.

Az őt követő Anna Mazgal (Communia Nemzetközi Szövetség) a DSM irányelv előnyeit és hátrányait fogalmazta meg. Az irányelv az OOC-szabályozás bevezetésével, egyes jogok – például az adatbányászat vonatkozásában – könyvtári gyűjteményekre való kiterjesztésével fontos előrelépés lehet, de nagyon sok minden az implementálás során dől majd el, ezért kulcskérdés lehet, hogy rendelkezésre állnak-e majd megfelelő jogkezelők az OOC-szabályozás átültetéséhez.

Tiiu Tarkpea, a Tartui Egyetem könyvtára részéről a nyílt tudományos tartalmak hozzáféréséről beszélt a GDPR tükrében, illetve az átláthatóság és a személyes adatok védelmének egyensúlyáról. Miután a kutatási adatok minél szélesebb körű nyílt hozzáférésének jelentőségéhez nem férhet kétség, az adatkezelési terveknek kell gondoskodniuk olyan megoldásokról – pl. álnevesítés, anonimizálás –, amelyek garantálják a GDPR-nak való megfelelést.

Merilin Piipuu és Jurģis Īvāns (Fotó: Teet Malsroos)

A British Libraryt képviselő Benjamin White többek között arra hívta fel a figyelmet a GDPR kapcsán, hogy a könyvtárak adatkezelése sok esetben a feladataikhoz köthető, így például az életrajzi adatok törlésére vonatkozó szerzői, közreműködői kéréseket – meglátása és tapasztalata szerint – nyugodtan visszautasíthatják.

Ezt a Finn Nemzeti Könyvtárat képviselő Esa-Pekka Keskitalo is megerősítette, aki utalt arra, hogy a könyvtárak sok esetben magukra maradnak a GDPR-ral kapcsolatos teendőik meghatározásában és a vonatkozó jogszabályok értelmezésében.

A résztvevők – elmondásuk szerint – sok új tudással és tapasztalattal indultak haza, amelyre kiváló példa a finn kolléga kijelentése, mi szerint újra megfontolják az árva művek szolgáltatását a Finn Nemzeti Könyvtárban.

Jegyzetek

1.    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/790 irányelve (2019. április 17.) a digitális egységes piacon a szerzői és szomszédos jogokról, valamint a 96/9/EK és a 2001/29/EK irányelv módosításáról (EGT-vonatkozású szöveg). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from=EN (2019.05.20.)

2.   Digitaalne mälu/Digital Memory: „Mäluasutuste võimalused ja väljakutsed digimaailmas”/”Opportunities and challenges for memory institutions in the digital world”, Eesti Rahvusraamatukogu, Tallinn, 2019. április 25. A konferencia weboldalán az előadások diasorai és hangfelvételei egyaránt elérhetők. https://www.nlib.ee/et/digitalmemory (2019. 05.20.)

3.    Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, EGT-vonatkozású szöveg). https://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/HTML/?uri=CELEX:02016R0679-20160504&from=HU (2019.05.20.)

4.    Latvijas kultūras kanons. https://kulturaskanons.lv/ (2019.05.20.)

 

Címkék