Az én könyvtáram

Kategória: 2017/ 9

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” ( EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001)
projekt céljai és az eddig megvalósult tevékenységek

Mintegy fél évvel ezelőtt, 2017. február 1-jén indult útjára az Emberi Erőforrás Operatív Program „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című, EFOP-3.3.3-VEKOP/16-2016-00001 kódszámú pályázat, amelyet a konzorciumvezető Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM) és a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) mint felkért konzorciumi partner közösen valósít meg bruttó kétmilliárd forintos keretösszegből, ágazatonként 1-1 milliárd forintból gazdálkodva. E kiemelt fejlesztési program 36 hónap alatt – 2020. január 31-ig – valósul meg.

A projekt célja – illeszkedve a korábbi TÁMOP, illetve a frissen megjelent EFOP pályázatokhoz – a könyvtárak és a közoktatás közötti kapcsolat erősítése, a program keretében a köznevelés hatékonyságát és eredményességét szolgáló új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások fejlesztése valósul meg.

Projektindító sajtótájékoztató februárban, Szentendrén.
A képen középen Hoppál Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára, tőle jobbra Bereczki Ibolya,
az SZNM ágazati feladatokért felelős főigazgató-helyettese, balra Fodor Péter, a FSZEK főigazgatója látható

A meghatározott négy fejlesztési irány:

 • az olvasáskultúra,
 • a digitális írástudás,
 • a könyvtárhasználat – információkeresés
 • és a szövegértés fejlesztésének támogatása, kiemelten a digitális szövegértés, egyéni és közösségi tanulás támogatása

A program a könyvtárosok segítségével hozzájárul a kompetencia- és a képességfejlesztéshez, a tehetséggondozáshoz. Az én könyvtáram projekt új programok kidolgozásával, jó gyakorlatok megismertetésével kíván hozzájárulni a korszerű könyvtári szolgáltatás és szemlélet erősítéséhez, kapcsolódva a Digitális Jólét Program és a Nemzeti Köznevelési Portál célkitűzéseihez.

A FSZEK már a projekt előkészítő szakaszában arra törekedett, hogy a pályázati kiírásban szereplő partnereken– megyei könyvtárak, FSZEK, OSZK Könyvtári Intézet – túl más intézményeket, szakmai szervezeteket is bevonjon a megvalósításba, annál is inkább, mivel a program közvetlen célcsoportját maguk a könyvtárosok képezik. A megvalósításban, részletes megállapodások alapján, partnerként vesz részt továbbá az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, a Könyvtárostanárok Egyesülete, a Magyar Olvasástársaság, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség is. 2016 szeptemberétől több alkalommal került megszervezésre szakmai konzultáció a pályázat céljainak megismertetésére, melyeken az EMMI Közgyűjteményi Főosztálya is képviseltette magát.

A bemutatkozó szakmai programok közül kiemelendő a Kárpát-medencei könyvtárosok csongrádi konferenciáján tartott projektismertető előadás 2017. május 29-én, amely különösen fontos volt számunkra, mivel a projekt megvalósítása területi korlátozás alá esik, de módszertani eredményei határon túl is hasznosíthatóak.

2017. június 7-én Az én könyvtáram projektismertető konferencia került megrendezésre a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtárban. A Magyar Könyvtárosok Egyesületének 49. Vándorgyűlésén 2017. július 5-6-ig Miskolcon, kiállítóstanddal, illetve projektismertető előadással vettünk részt.

A Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár júniusban projektismertető konferenciát szervezett

A FSZEK a projekt megvalósítására EFOP Projektirodát hozott létre, amely – alkalmazkodva a megvalósítás céljaihoz – három csoportban működik. Szakmai vezetője Farkas Ferenc. A kutatási, módszertani, mintaprogram fejlesztési, képzési és monitoring feladatok ellátásával foglalkozó Fejlesztési csoport Koglerné Hernádi Ágnes vezetésével, a program keretében újonnan létrehozott 40 fős megyei szaktanácsadói hálózat munkáját támogató Szaktanácsadói csoport Tóth Judit irányításával, a marketing, PR, rendezvényszervezési feladatokkal foglalkozó Kommunikációs csoport Békássy Petra koordinálásával végzi tevékenységét. A munkatársak kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy olyan szakemberek végezzék a feladatokat, akik ismerik a hazai könyvtári rendszert, kamatoztatni tudják – könyvtári, pedagógiai, kommunikációs területekről hozott – tapasztalataikat. A Projektiroda – a program keretében megvalósuló beruházás, felújítás révén – 2017 őszétől a FSZEK IX. kerületi, Közraktár utcai Oktatóközpontjában látja el feladatát.

Fejlesztési tevékenységek  

Szakmai műhelyek

Az ismertetett négy fejlesztési irányhoz kapcsolódó szakmai műhelyek 2017 májusában kezdték meg munkájukat. A szakemberek kiválasztására az együttműködő partnerek javaslatai alapján került sor, a műhelyekben jelenleg az alábbi szakemberek dolgoznak:

Olvasásfejlesztési műhely: Béres Judit, Borostyániné Rákóczi Mária, Gombos Péter, Péterfi Rita, Simon Krisztina

Könyvtárhasználat–információkeresési műhely: Csépányi Zoltán, Csík Tibor, Mészáros Eszter, Németh Szilvia, Tóth Máté

Szövegértési műhely: Dömsödy Andrea, Juhász Valéria, Kiss Gábor, Steklács János, Tóth Viktória

Digitális műhely: Eszenyiné Borbély Mária, Jávorka Brigitta, Márföldi István, Pataki Marianna, Varga Katalin

A szakmai műhelyek feladata – többek között – az adott fejlesztési irány trendjeinek feltérképezése, új módszertan kidolgozása, az új módszertanokra épülő képzési tematikák kidolgozása, módszertani tanulmányok megírása; közreműködés a közvélemény-kutatás előkészítésében, szakirodalmi adatbázis létrehozása, részvétel a mintaprojekt-fejlesztésben.

Kutatás

A projekt keretében még 2017-ben két országos közvélemény-kutatás kerül lebonyolításra az olvasáskultúra és a könyvtárhasználat–információkeresés témában. A kutatási eredmények a módszertani fejlesztés alapját fogják képezni. A kérdőívek összeállítását követően idén ősszel a PSYMA Kft. végzi a kutatás lebonyolítását. Felmérésre kerülnek a 3-18 éves, illetve a 19-99 éves közötti lakosság olvasási szokásai, könyvtárhasználati szokásai, valamint a mindennapi tájékozódáshoz használt információforrásaik, a bennük élő könyvtár- és könyvtároskép. A projekt lezárását megelőzően – 2019-ben – megismételjük a felmérést.

Módszertani fejlesztés, mintaprogram fejlesztés

A közreműködő szakemberek készítenek műhelyenként egy-egy SWOT-elemzést is, feltárva az adott fejlesztési irányhoz és a program céljaihoz kapcsolódó erősségeket, gyengeségeket, lehetőségeket és veszélyeket. Az elemzések július végéig el is készültek, eredményeik pedig beépülnek a módszertani fejlesztésbe.

Fontos része a munkának a szakirodalmi adatbázis kialakításával kapcsolatos tevékenység. A fejlesztési irányonként 300 válogatott tételből álló adatbázisban többnyire magyar és részben angol nyelvű szakirodalom szerepel majd, ennek naprakészségét és hozzáférhetőségét folyamatosan biztosítjuk. A szakirodalmi adatbázis létrehozása hozzájárul a projektben megvalósuló képzések szakmai anyagához is.

A szakértők javaslatai alapján összegyűjtjük a hazai könyvtárak köznevelést segítő eddigi jó gyakorlatait. Több mint 300 jó gyakorlat került beküldésre, ez a szám jelentősen meghaladja a megyénként eredetileg várt 5-10 javaslatot. A jó gyakorlatok közül a szakértők által javasolt ötletek mintaprogram-fejlesztésbe kerülhetnek be, míg a műhelyek által meghatározott „szakterületi fehér foltok” esetében fejlesztőket kérünk fel. A fejlesztési irányokhoz kapcsolódva összesen 90 mintaprogrammal tervezünk, melyek a következő két évben kerülnek kipróbálásra, megyénként 4-6 programmal számolva, 2000 diák bevonásával.

A módszertan és a mintaprogramok szakmai kiadványok alapját is képezik, 9 kötet megjelenése szerepel a tervek között. A hozzáférés a projekt keretében létrejövő portálon is biztosított lesz.

Oktatás

Alapvető cél, hogy a könyvtári szakemberek rendelkezzenek a kompetenciafejlesztő módszertan alapján a legkorszerűbb ismeretekkel és azok átadási készségével. A könyvtárak pedig egyre inkább felkészüljenek a fenntartható társadalmi tevékenységek és szolgáltatások kialakítására, alkalmazására. A projekt keretében az alábbi négy képzés valósul meg.

Felkészülés a könyvtári szaktanácsadói feladatokra

30 órás, 40 fő szaktanácsadó részvételével, a képzés célja a könyvtári szaktanácsadói-koordinátori hálózat felkészítése

 • a szaktanácsadói feladatokra,
 • az új módszertanok alkalmazására,
 • a mintaprogramok helyszínéül szolgáló könyvtárak számára nyújtandó támogató, segítő munkára,
 • a hálózat tagjai által megvalósítandó tanácsadói, koordinátori feladatok ellátására,
 • a projekt és eredményeinek kommunikációs-disszeminációs feladataiban való részvételre.

Projektkommunikáció, eredménykommunikáció

30 órás, 40 fő szaktanácsadó részvételével, a képzés célja a könyvtári szaktanácsadói-koordinátori hálózat felkészítése

 • az elkészült fejlesztések eredményeinek és azok pozitív hatásának bemutatására,
 • az érintett célcsoportok tájékoztatására, informálására.

A könyvtárosok szerepe a tanulást támogató könyvtári szolgáltatások megvalósításában

60 órás, ebből 15 e-learning, 300 fő könyvtáros és a 40 fő szaktanácsadó részvételével, a képzés célja

 • a képzést elvégző könyvtári szakemberek rendelkezzenek a kompetenciafejlesztő módszertan alapján a legkorszerűbb ismeretekkel és azok átadásának készségével, különös tekintettel a végzettség nélküli iskolaelhagyókra, a hátrányos helyzetűekre és a fogyatékkal élőkre,
 • a könyvtári szakemberek és a szaktanácsadói-koordinátori hálózat tagjainak módszertani továbbképzése.

Hatékony kommunikáció a közgyűjteményekben

60 órás, 100 fő közgyűjteményi dolgozó részvételével, a képzés célja

 • a közgyűjteményekben és különösen a könyvtárakban dolgozó szakemberek kommunikációs felkészítése, ismereteik megerősítése és elmélyítése,
 • a személyes kommunikációs stílus, erősségek és fejlesztendő területek megismerése,
 • prezentációs és tárgyalástechnikai ismeretek továbbfejlesztése,
 • konfliktushelyzetek kezelése,
 • vezetői kommunikációs eszköztár megismerése, alkalmazásának elsajátítása,
 • a könyvtári, közgyűjteményi hálózaton belüli partnerség támogatása, együttműködés és hatékonyság-fejlesztés.

Online képzési felület segíti a képzések támogatását a képzésekhez kapcsolódó szakmai anyagok, segédletek, előadásanyagok és tájékoztató anyagok elektronikus formában való elérhetővé tétele révén.

Országos szaktanácsadói hálózat működtetése

A projekt egyik alapvető célja egy országos könyvtári szaktanácsadói hálózat kialakítása és működtetése, megyénként 2-2 szakemberrel. A szaktanácsadókat a megyei könyvtárakkal kötött megállapodások alapján a megyei igazgatók jelölték ki, meghatározott kritériumok alapján. A szaktanácsadói hálózat tagjai főállásuk mellett megbízási szerződéses jogviszonyban 2017. augusztus 1-jétől 2020. január 31-ig látják el feladataikat. E feladatrendszer nagyon szerteágazó, több terület ismeretanyagát igénylő, ötvöző tevékenységrendszer. Ennek érdekében a szaktanácsadók a tevékenységüket támogató képzéseken vesznek részt.

A szaktanácsadók figyelemmel kísérik és segítik a mintaprojektek megvalósulását. Megyénként minden fejlesztési iránynak megfelelően minimum 1-1, összesen – lakosságszámtól függően – 4-6 mintaprogram kerül megvalósításra. Támogatják a pedagógusok érzékenyítését célzó könyvtári kezdeményezéseket. Koordinálják a területi szakmai műhelyek tevékenységét. Közvetítik a módszertani eredményeket, megtervezik a beavatkozásokat.

Felmérik az adott megyében jelentkező igényeket, ennek figyelembe vételével programokat szerveznek. Részt vesznek helyi, regionális és országos programokon; könyvtárosok, könyvtári szaktanácsadók és múzeumi koordinátorok, illetve könyvtárosok és pedagógusok számára szervezett szakmai eseményeken, illetve konferenciákon is. Országosan összesen 80 program szervezése valósul meg a projekt időtartama alatt. A hálózat 30 hónapos működése során – 2017. augusztus 1–2020. január 31. – egy szaktanácsadó várhatóan 3-4 helyi program szervezésébe kapcsolódik be és további 12-14 szakmai eseményen vesz részt.

Népszerűsítik a projekt keretében szervezett képzéseken való részvétel lehetőségét. Közreműködnek a projekt monitoring tevékenységben is. A szaktanácsadók kapcsolatot tartanak a megyei és városi könyvtárak vezetőivel, az adott megye könyvtáros kollégáival, múzeumi koordinátor kollégáival, az oktatási intézményekkel és a társintézményekkel. Rendszeresen informálják a projektfolyamatokról a könyvtárvezetőket és a munkatársakat. Tájékoztatják a projekt előrehaladásáról a helyi döntéshozókat és a helyi médiát.

Kommunikációs tevékenység

A kommunikációs feladatok a program létrejöttétől, a megvalósításon keresztül az eredmények publikálásáig végigkísérik Az én könyvtáram projektet, amelyekről folyamatosan tájékoztatást adunk, elsősorban a könyvtári szakembereknek, mert így valósíthatók meg eredményesen a már ismertetett célok.

Fontos ugyanakkor a szélesebb társadalmi csoportok megszólítása is, hiszen közvetve a pedagógusokhoz, a diákokhoz és a szülőkhöz szeretnénk eljuttatni üzenetünket. A könyvtárak társadalmi hatása az intézmények falain túlmutatóan felértékelődött, többrétegű hatásukat az oktatásban, a művelődésben, a munkaerőpiacon egyaránt éreztetik. A könyvtárat társadalmi erőforrásként lehet, sőt kell is használni, így fontos a mai életmódhoz illeszkedő könyvtári szolgáltatások és azok közösségépítő, gazdaságélénkítő szerepének megismertetése, a könyvtár mint a digitális írástudás közvetítésében közreműködő alapintézmény bemutatása, s a könyvtárak megjelenítése a nem formális tanulás helyszíneként.

A kommunikációban 2019 elején megjelenik egy nagyszabású országos könyvtár- és olvasásnépszerűsítő médiakampány keretében a televízió és az online felületek használata. Különböző időszakokban mind a könyvtárosok, mind a lakosság bevonására sor kerül, például ötletpályázat keretében. Fontos tevékenység a belső kommunikáció támogatása a szakmán és a projekten belül.

A kapcsolattartás fontos eszköze lesz az új portál a www.azenkonyvtaram.hu címen, mely egyszerre funkcionál szakmai információs portálként, ad teret a lakossági interaktivitásnak, tölti be a médiaközpont funkcióját és szolgál képzési felületként. A közbeszerzési eljárás lezárásáig és a fejlesztés megvalósításáig a FSZEK honlapján, illetve a facebook.com/azenkonyvtaram címen érhetők el a projekttel kapcsolatos információk.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)