A könyv által fejlődöm című olvasási projekt fontossága Szlovéniában

Kategória: 2017/ 5

A szövegértés szintje, amely alapja az olvasási kultúrának, fontos meghatározója a könyvtárak tevékenységének. A motivációs eszközök egyike A könyv által fejlődöm elnevezésű országos projekt Szlovéniában, amelyet a fiatal olvasók körében valósít meg a szlovén Nyilvános Könyvügynökség (Javna agencija za knjigo). A Muraszombati Gimnázium (Gimnazija Murska Sobota) már a kezdetektől, 2010 óta részt vesz a projektben, amelynek az a célja, hogy erősítse a fiatal olvasókban a motivációt az olvasásra és ezáltal fellendítse a könyvtárlátogatási kedvet. A projekt célja az, hogy a fiatal olvasók körében terjesszék el a legújabb, minőségileg magas színvonalú és szlovén nyelven írt eredeti ifjúsági irodalmat. A projektbeszámoló gyakorlati példákat is bemutat, amelyek kivitelezésre kerültek a több éve tartó projekt keretében. Ez magába foglalja azt a tevékenységet is, amikor a diákok ellátogattak a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárba (Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota) és megismerkedtek a könyvtári tevékenységekkel. Ezt követően minden diákot egy szakmai zsűri által előre kiválasztott, majd kiadott ifjúsági regénnyel ajándékoztak meg. Az ajándékkönyvet a diákok felhasználják iskolai tevékenységeik során is. Mivel a projekt a határon túli szlovén területek részvételét is megcélozta, a közeljövőben tervezik az együttműködést a rábavidéki szlovén nemzetiségű diákokkal is. A szövegértés és az olvasási kultúra alapvető tényezőként járulnak hozzá a társadalom és a gazdaság fejlődéséhez.

A szövegértés jelentősége

A fiatal olvasók a leghatékonyabb olvasásfejlesztési formának az olvasási versenyeket tartják. Mivel ezek a tömeges versenyek az olvasáskultúra fejlesztésének fő eszközei közé tartoznak, lebonyolításukban a könyvtárak is jelentős szerepet vállalnak. Napjainkban a könyvtárak még kiemeltebb figyelmet fordítanak a fiatal olvasókra, hiszen az olvasáskutatások eredményei azt bizonyították, hogy a fiatal olvasók azok, akik a legkritikusabb közösséget alkotják, s motivációjuk az olvasás iránt csökkenő tendenciát mutat. Ezzel párhuzamosan romlik a fiatalok kritikai gondolkodási képessége is, az újszerűség iránti fogékonyságuk, az íráskészség is gyengül, valamint általában véve a konkrét gondolkodási készség is.

A könyvtárostanári munka nemcsak felelős szakmai munka, hanem egyben olyan feladat, amelyet érzelmi töltettel kell végezni. Át kell érezni az olvasás csodálatos világát, amely elvezet a képzelet világához vagy bizonyos felismerésekhez. De mindezt át kell adni mások számára is, hogy ők is megéljék. Természetesen ez a könyvtárosok tehetségétől, képességeitől is függ. Az olvasásnépszerűsítő projekt kivitelezése az egyik kulcsfeladata az iskolai könyvtáraknak.

Középiskolánkban igyekszünk emelni a fiatalok olvasottsági szintjét. Elsősorban meggyőzzük a diákokat az olvasás fontosságáról, tudatosítjuk bennük az olvasás jelentőségét és az olvasásból fakadó kreativitás-fejlesztési lehetőséget. Népszerűsítjük az olvasáskultúrát különböző tevékenységekkel. Egyes témákban könyvkiállításokat rendezünk, amelyek anyagát főleg az ifjúsági irodalomból merítjük. Az említett kiállítások alkalmiak és tematikusak, céljuk az, hogy felhívják a figyelmet a fontosabb kulturális eseményekre, amelyek kapcsolatban vannak a könyvekkel. A könyvkiállítások anyagát mindig összekötjük a könyvlisták anyagával is.

A Nyilvános Könyvügynökség keretében szervezzük meg a korosztályok közötti olvasási akciókat. Ezeknek az a fő célja, hogy a korosztályokat érzékennyé tegyük az olvasás témája és problematikája iránt, mindezt az ifjúsági irodalmon keresztül. Majd összehasonlítjuk ezeket a hasonló szépirodalmi szövegekkel, az irodalomról kialakult véleménycserékkel, de a személyes tapasztalatokat és emlékeket is felhasználjuk az elemzéseknél. Ezekkel olyan olvasási légkört teremtünk, amely erősíti a fiatal olvasók más generációkhoz fűződő kapcsolatait. Mindez az olvasás építő légkörében történik.

A Nyilvános Könyvügynökség koordinálásával folyik az országos könyvnépszerűsítő kampányprogram is, amelyet a középiskolás diákok részére állítottak össze azzal a céllal, hogy ezáltal is javítsák a gyenge PISA-eredményeket, amelyek szerint az olvasási szokások évről évre rosszabb eredményeket mutatnak. Ezek a tények még érvényesebbek a 14–24 éves korosztályra. Az olvasási kampányban részt vesznek azok a szlovén sportolók, zenészek, filmszínészek, akik világszerte ismertek, és személyiségükre, elért eredményeikre támaszkodva népszerűsítik az olvasást a fiatalok körében. A könyvnek az örömszerző szabadidős tevékenységek részévé kell válnia, a mindennapi élet középpontjába kell kerülnie, hogy általa kialakuljon a fiatal olvasókban a kritikai gondolkodásmód.

A könyv által fejlődöm című olvasási projekt

A könyv által fejlődöm című projekt országos jellegű és az olvasáskultúra fejlesztését szorgalmazza. A projektet a Nyilvános Könyvügynökség koordinálja a Szlovén Kulturális Minisztérium, a Szlovén Oktatásügyi, Tudományos és Sportminisztérium, a Szlovén Köztársaság Oktatásügyi Intézete, a Szlovén Városi Könyvtárak Csoportja, a Szlovén Könyvtárosok Egyesületének Iskolai Könyvtári Szekciója, a Szlovén Könyvtáros Egyesület és a Szlovén Írók Egyesülete együttműködésével.

A projekt célja:

 • lehetővé tenni az ifjúsági irodalom minőségének és eredetiségének a felismerését;
 • a diákok olvasásra és könyvtárlátogatásra való motiválása;
 • a hazai ifjúsági irodalom szerzőinek a motiválása és népszerűsítése.

A projektfolyamat

A tavaszi hónapokban egy nyilvános pályázat keretében a felelős szakmai zsűri kiválaszt két ifjúsági művet a bejelentett szlovén nyelvű ifjúsági művekből, egyet az általános iskola hetedik osztályos tanulóinak és egyet az első osztályos középiskolás diákok részére. A kiadóval és a szerzőkkel együttműködve előkészítik a kiválasztott művekről szóló népszerűsítő anyagot és bemutató filmeket.

Az eddig kiválasztott művek jegyzéke tanévek szerint

Szeptemberben a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárral egyeztetjük az első osztályos diákok fogadását a könyvtárban. A könyvtárlátogatáskor a diákok tájékoztatást kapnak az információs műveltségről, de alapinformációkat is kapnak a regionális könyvtár alaptevékenységéről, a COBBIS on-line könyvtári rendszerről, majd megismerik a legújabb ifjúsági irodalmat, és bemutatják nekik az ifjúsági művet – amelyet minden diák ajándékba is megkap – és annak szerzőjét.

A Muraszombati Gimnázium diákjai a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban

A mi középiskolánk már 2010 óta részt vesz a projektben. Az idei iskolaévben hetedik alkalommal került erre sor. A diákok alapvető feladata pedig az, hogy elolvassák az ifjúsági művet.

A diákok ajándékba kapták Cvetka Bevc Destka című ifjúsági regényét

Az ajándékkönyveket az egyes iskolaévekben különböző iskolai tevékenységekbe is bevonjuk:

 • a könyv szerzője ellátogat a középiskolába;
 • olvasóklub;
 • könyvkvíz;
 • esszéírás a tantárgyak közti együttműködés keretében.

Bevezető óra

Mielőtt ellátogatunk a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárba, a diákokkal könyvtárpedagógiai órát tartunk, amikor a diákok megfelelő információkhoz juthatnak A könyv által fejlődöm projekt folyamatáról. Hangsúlyt kap annak tudatosítása, hogy mennyire fontos számukra az olvasási kultúra és a szövegértés fejlesztése.

Látogatás a muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtárban

A muraszombati Területi és Tanulmányi Könyvtár részlegeit megtekintve a diákok ismeretekhez jutnak a könyvtári szolgáltatásokról, elsősorban a COBBIS online könyvtári rendszerről, illetve a szlovén ifjúsági irodalomról kapnak tájékoztatást.

A könyv szerzője ellátogat a középiskolába

A projekt keretében megszervezzük a szerző látogatását középiskolánkba. A diákok személyesen is megismerkednek az ifjúsági könyv szerzőjével. Ez az esemény számukra többletmotivációt is jelent.

Cvetka Bevc szlovén írónő bemutatkozott a Muraszombati Gimnázium diákjainak

Könyvkiállítás

A projekt keretében könyvkiállítást is szervezünk a szerzőkről és a műveikről. A kiállítást a könyvtári szakkör keretében készítjük el. Így népszerűsítjük a kiválasztott ifjúsági művet és annak szerzőjét is. A szerző életpályájáról és munkásságáról is beszámolunk a diákoknak.

Marjana Moškrič szlovén írónő mutatta be Sanje o belem štrpedu című ifjúsági regényét

A mű elemzése és értékelése

A mű elemzése és értékelése bármilyen iskolai tevékenység keretében folyhat. Ezek a tevékenységek lehetnek beszélgetések a könyvről, amelyeket a könyvtári szakkör keretében végzünk, vagy kerekasztal-beszélgetést folytatunk a műről, de olvasói klub keretében is elemezhetjük a művet. A diákok versenyezhetnek, olvasási vetélkedőket szervezhetnek az elolvasott mű kapcsán. Az esszéírás formájával is élnek a diákok, ekkor az elolvasott ifjúsági műről tematikus fogalmazást írnak.

Nevelési célok:

 • az olvasási kultúra szintjének emelése;
 • az olvasáskészség fejlesztése;
 • a kritikai gondolkodás fontosságának felismertetése;
 • a művészi és a nem művészi szövegek megkülönböztetése;
 • az olvasási műveltség tudatosítása, annak felhasználása a személyes fejlődésben és általában a társadalom és a gazdaság fejlesztésében.

Az olvasáskultúra javításának kulcsfontosságú szerepe van az olvasásfejlesztésnél, mivel nyelvi tevékenységeket összesít és fejleszti a kommunikációt, az észlelést és figyelmet, a beszédet és az íráskészséget. Megérteti a szépirodalom által közvetített bölcsességeket és támogatjaa szövegértés folyamatát. A szövegértés kulcsfontosságú eleme az olvasáskultúrának. Ezért az egyén szövegértésének a minősége erősen függ az olvasás motiváltságától és az olvasási kultúra fejlettségétől. Az is fontos, hogy az olvasó esztétikailag és érzelmileg is élvezze az olvasás folyamatát. A fiatal olvasók olvasásfejlesztésében fontos szerepet töltenek be az oktató-nevelő intézmények. Az iskolákban, óvodákban oktató óvónők, tanárok, könyvtárosok, más szakemberek és a szülők is mint olvasók példaképül szolgálhatnak a fiataloknak, hiszen meg tudják mutatni, hogy az olvasás lehet kellemes, szórakoztató, de ugyanakkor fontos és hasznos tevékenység.

Együttműködés a Rábavidékkel

A projekt népszerűsítése a határon túli régiókban is folyik az általános iskolákban és a középiskolákban, ahol a szlovén nemzetiség él (Magyarország, Ausztria, Olaszország). Azokat a tanárokat is bekapcsolták a projekt tevékenységeibe, akik szlovén nyelvet tanítanak a hétvégi (szombati) iskolákban (Amerika, Ausztrália), a pótórák keretében külföldön (Hollandia, Szerbia, Horvátország, Franciaország stb.), valamint Európa bizonyos iskoláiban (Brüsszel, Luxemburg, Frankfurt) szintén ismert projektnek számít.

A Muraszombati Gimnázium a jövőben együtt szeretne működni ebben a projektben a rábavidéki szlovén tanulókkal, akik ugyanazokat a szlovén könyveket olvasnák, mint anyaországi kortársaik.

Összegzés

Tekintettel az olvasás szeretetének erőteljes csökkenésére a fiatalok körében, az iskolai könyvtáraknak különösen fontos szerep jut az olvasás népszerűsítésében és az olvasástudás szintjének emelésében. A könyv által fejlődöm olvasási projekt, amely az iskolai tevékenységek keretében valósul meg, jó gyakorlati példának számít, amely jelentősen hozzájárulhat az olvasás fejlesztéséhez. Ezt felismerve a projektben részt vevő diákok, könyvtárosok és tanárok mindenképpen folytatni szeretnék a projekt népszerűsítését és az iskolai tevékenységekben történő gyakorlati kivitelezését.

Jegyzetek

Grosman, M.: Razsežnosti branja. Za boljšo bralno pismenost. Ljubljana: Karantanija in Bralna značka, 2006.

Bralna kultura. (2011) V: Kulturno umetnostna vzgoja str. 23–36. (elektronski vir) Dostopno na spletnem naslovu: http://www.zrss.si/kulturnoumetnostnavzgoja/publikacija.pdf

Rastem s knjigo. Dostopno na spletnem naslovu: http://www.jakrs.si/bralna-kultura/rastem-s-knjigo/

Zwitter, S.: Vzpodbujanje branja v srednješolski knjižnici str. 70–75. Dostopno na spletnem naslovu: file:///C:/Users/uporabnik/Downloads/Vzpodbujanje_URN-NBN-SI-DOC-NF18OQW5.pdf

Fordította: Dr. Zágorec-Csuka Judit

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)