Gyakorlati képzés az Eötvös József Főiskola Könyvtárában (1970-2013)

Kategória: 2017/ 1

A főiskolán a könyvtár szak képzéséhez évtizedeken át kötődtem, kezdetekben hallgatóként, majd könyvtárosként, könyvtárigazgatóként, gyakorlati képzésvezetőként és oktatóként.

A Bajai Tanítóképző Főiskolán tanultam 1974-1977-ig tanító szakon. Abban az időben szakkollégium keretében speciálkollégiumot lehetett választani a tanító szak mellett, én könyvtár és rajz kiegészítő képzésben vettem részt. Ez volt az első találkozásom a könyvtáros szakmával. A tanítóképző könyvtárában az olvasóterem nyitva volt este 22 óráig, és ebben a tevékenységben mint hallgató vettem részt. 1984-től kis megszakítással könyvtárosként, majd 1992-től könyvtárigazgatóként dolgoztam a főiskola könyvtárában. A több mint négy évtizedes könyvtár szakos képzésbe bekapcsolódtam, számtalan tárgyat oktattam, gyakorlatot vezettem és szerveztem. Az országosan is nagyhírű bajai tanítóképzés mellett a könyvtáros képzésnek is volt rangja, ahol a szakmában elismert kiváló szakemberek óraadóként tanítottak, mint pl. Barátné Dr. Hajdu Ágnes, Dr. Csapó Edit, Dr. Fülöp Géza, Dr. Szabó Sándor. A körülmények szükségszerűen magukkal hozták a gyakorlat állandó változását, ezeknek éveken át részese voltam, és ezeket követve tekintem át a gyakorlati képzés több évtizedes történetét.

1. Speciálkollégium

1.1 Népművelő-könyvtár, könyvtár szakkollégium

A könyvtáros képzés a 70-es években kezdődött könyvtár szakkollégium formájában a tanítóképzés részeként. A népművelő-könyvtár szakkollégium tárgyait vehették fel a tanító szakos hallgatók, és először 1975-ben kaptak erről betétlapot, igazolást (13 diák). Később a könyvtár és népművelő szakkollégium különvált a Közművelődési tanszék keretein belül. 1973-ban nevelői, ifjúsági könyvtárat nyitott az intézet a gyakorló iskola épületében. A könyvtár szakkollégium hallgatói számára a főiskola és az általános iskola könyvtára színvonalas gyakorlóhely volt. Elsősorban ők látták el a főiskolai könyvtár olvasótermének délutáni és esti felügyeletét 16-22 óráig.1 2 között már évenként 25-28 fő szerzett középfokú könyvtáros végzettséget. 3

2. Könyvtáros képzés a főiskolán

2.1 Diplomás könyvtár szakos képzés

Az 1994/95-ös tanévtől a Művelődés és társadalomelméleti tanszék vezetője Dr. Frick Mária volt, az ő nevéhez kapcsolódik a diplomát adó könyvtáros képzés elindítása, majd hosszú éveken át a szak felelőseként a kurzust ő irányította, szervezte.

Önálló szakként 1994 szeptemberében indult a 4 éves nappali és levelező tagozatos könyvtáros képzés, mely főiskolai diplomát adott. 1995 szeptemberében az I. évfolyamon 30 fő, a II. évfolyamon 46 fő, a budapesti kihelyezett tagozaton 96 fő tanult a könyvtár szakon. 1998-ban végeztek először a könyvtáros hallgatók. 4

A rendszerváltást követően egyre több könyvtárban vezették be az integrált könyvtári rendszereket. A főiskola könyvtárában, az országban az elsők között, 1995-től alkalmaztuk az Aleph rendszert. Nagy előny volt a hallgatók számára, hogy találkozhattak egy nagy integrált könyvtári rendszerrel a könyvtári gyakorlataik során, és szembesültek az informatika jelentőségével, a technika gyors térnyerésével. Már ekkor elindítottuk a számítógépes feldolgozást, a saját adatbázisunk kialakítását. A könyvtár teljes állományának a feldolgozását (180 ezer dokumentum) 2012-ben fejeztük be, minden típusú dokumentum szerepel az adatbázisunkban, ezekből kiemelném a szakdolgozatok adatbázisát. Pályázatok tették lehetővé ezt a nagy munkát, az adatfelvitelben sokat segítettek az általunk betanított hallgatók.

A könyvtár és a tanszék évek óta szoros szakmai együttműködés keretében végezte a diákok gyakorlatának megszervezését. Kezdetben elsősorban csoportokat fogadtunk, ám amikor a létszám megnőtt, és nem volt elég hatékony a munka végzése, a nagy létszámú csoportokat kisebbekre osztottuk, majd a minőségi gyakorlatszervezés érdekében az egyéni munkavégzést vezettük be, ezzel a könyvtárban töltött gyakorlati időt meghosszabbítottuk. A hallgatók gyakorlati képzésébe egyre több munkatársamat vontam be.

1996-1998 közötti időben a csúcson volt az oktatásban részt vevő tanulók létszáma, és emiatt a gyakorlati foglalkozások színtere bővült. A levelezős diákok számára lehetőséget biztosítottuk arra, hogy maguk választhassák ki gyakorlóhelyüket, amely elsősorban a lakóhelyükön volt.5

Az 1998/1999-2004/2005-ös tanévig (7 év) a nappalis és a levelezős hallgatók gyakorlatát a könyvtár koordinálta, a gyakorlati képzés vezetőjeként többször átdolgoztam a tematikákat, feladatokat a tantervnek megfelelően. A szakmánk velejárója a könyvtáros képzés folyamatos megújulására történő törekvés, alkalmazkodás a megváltozott környezeti körülményekhez, a felhasználói és fenntartói elvárásokhoz.

2.2 Egy- és kétszakos könyvtáros képzés

2001/2002-ben indult utoljára a 4 éves képzés könyvtár szak néven, a 2002/2003-as évtől új elnevezéssel a 3 éves (informatikus-könyvtáros) és a két szakos 4 éves (informatikus könyvtáros-művelődésszervező) kurzus bevezetésére került sor az új kreditrendszerű tanterv szerint.

Az egyszakos könyvtárosok 2004/2005-ben, a két szakos, 4 éves képzés utolsó csoportja pedig 2008/2009-ben végzett. Az utolsó egyszakos levelezős évfolyam 2008-ban, az utolsó diplomás levelezős évfolyam 2007-ben fejezte be tanulmányait.6

Az eltérő tantervek nagy kihívást jelentettek az oktatók számára, és ehhez alkalmazkodva különböző gyakorlati programokat alakítottam ki mint gyakorlati képzésvezető, összehangolva az elmélettel a gyakorlati feladatokat.

Dr. Bayerle Alajossal (fakultásigazgató-helyettes) – aki a gyakorlati képzés intézményi szintű irányítását végezte, koordinálta – együttműködve, a feladatközpontú foglalkozásokat tartottuk fontosnak, ezért a kredit pontoknak megfelelő nehézségű feladatokat készítettem, összehangolva a már meglévő elméleti ismeretekkel. A mentorok a felkérő levél mellett értékelési szempontokat kaptak, ami alapján az igazoló lapokat kitöltötték, a diákokat minősítették. A hallgatók között sok volt a levelezős, akik már könyvtárban dolgoztak, nekik felmentést adtunk, aminek a kritériumait pontosan meghatároztam.7

Már ekkor megjelenítettük a honlapon a szükséges dokumentumokat, azonban még a diákokkal történő személyes kapcsolat volt a jellemző a konzultációk alkalmával, később ez a kommunikáció elsősorban elektronikus formában történt.

2001-től 2005-ig 647 hallgató szerzett tapasztalatokat könyvtárunkban. A gyakorlatban eltöltött idő változó volt, 1-1 főnek szemeszterenként 20 órától 160 óráig terjedt, a képzés típusától függően. A diákok között voltak informatikus könyvtáros művelődésszervező, könyvtáros, informatikus könyvtáros, diplomás informatikus könyvtár szakos nappali és levelező tagozatos hallgatók is, sőt az eszéki egyetemről is fogadtunk diákot pályázati támogatással. A főiskolások szakmai ismereteinek megszerzéséhez, bővítéséhez nagy segítséget nyújtott könyvtárunk, amely már 2001-től nyilvános könyvtárként működött. 8

2004/2005-ös év újabb kiemelkedő időszak volt a jelentkezők létszámát tekintve, 230 diák iratkozott be könyvtár szakra. Ebben a tanévben egy nappalis és hat levelezős csoport volt.9 A könyvtár nem csak a főiskola hallgatóinak gyakorlati képzését végezte, hanem más felsőfokú intézmények diákjait is fogadta, sőt külföldi felsőoktatási intézmény hallgatóit is.

A képzési idő rövidülésével a hallgatók előbb találkozhattak a gyakorlattal. A diákok saját maguk által meghatározott időbeosztásban, egyénileg végezhették a gyakorlatukat. Nemcsak az egyes munkafolyamatokat ismerhették meg könyvtárunkban, hanem átfogó képet kaptak az egész rendszerről. Sokat segítettünk abban, hogy a hallgatók az elméleti ismereteiket a gyakorlatban is kipróbálhassák, a szakmát jobban megismerhessék A gyakorlatorientált képzés bevezetésével megvalósult az egységes, feladatközpontú munkavégzés, az órák száma megnövekedett és ezért a gyakorlatot a hallgatók elsősorban nyáron tudták megvalósítani. Az évek során a gyakorlóhelyek száma folyamatosan bővült. Az intézményvezetőkkel jó kapcsolatot alakítottunk ki, szívesen fogadták hallgatóinkat. Az állandó visszajelzéseket figyelembe vettük, fejlesztésekkel biztosítottuk a gyakorlat megfelelő minőségét. A könyvtárban dolgozó hallgatók közül ketten a könyvtár dolgozóivá váltak, kollégáink lettek, de a többi gyakornokkal is sikerült megszerettetni ezt a pályát, a könyvtáros munkát, ezt bizonyította, hogy szinte mindenki szeretett volna maradni, nehéz szívvel váltak meg könyvtárunktól.

2.3 A Könyvtártudományi Tanszék megalakulása

2005-ben Dr. Fischerné Dr. Dárdai Ágnes tanszékvezetői irányításával alakult meg a Könyvtártudományi Tanszék. Később a tanszék Könyvtártudományi szakcsoporttá alakult, a szak felelőse Dr. Csapó Edit lett, aki egyben e szak budapesti tagozatának a vezetője is volt.

A gyakorlati képzés során megszerezték a hallgatók azokat a jártasságokat és készségeket, amelyek szükségesek voltak a könyvtári-informatikai munkafolyamatok szakszerű elvégzéséhez. A szakmai gyakorlatot több könyvtárban teljesítették három féléven át (45, 45, 135 órában, kreditértéke 15). Külön hangsúlyt helyeztünk arra, hogy a főiskola könyvtára elsődleges gyakorlóhely legyen. Ebben az időben a hallgatók gyakorlóhelyei: EJF Könyv- és Médiatár, EJF Gyakorlóiskola könyvtára, Kiscsávolyi Általános Művelődési Központ könyvtára, Újvárosi Általános Művelődési Központ könyvtára, Türr István Múzeum könyvtára, Ady Endre Városi Könyvtár, illetve a levelezős hallgatók számára az országos könyvtári hálózat bármely könyvtára. 10

A tanszékkel együttműködve határoztuk meg az elméleti és gyakorlati képzés arányait és feladatait, így megvalósulhatott az elméleti ismeretek hatékony alkalmazása.

2.4 A Bologna-rendszer bevezetése

2006/2007-es tanévtől a Bologna-rendszert vezették be az egyszakos informatikus könyvtáros képzésben (BA tanterv).

Az oktatás belső struktúrája megváltozott, a célok között kiemelt szerepet kapott az általános ismeretek nyújtása, mely igazodott a munkaerőpiac által elvárt interdiszciplináris kompetenciák és tudáskészlet igényeihez. Ezen a szakon csak egy szakirányt (iskolai könyvtári szakirány) vehettek fel a hallgatók. Kiemelt gyakorlóhelyek voltak az EJF Könyv- és Médiatára és az EJF Gyakorló Általános Iskola Könyvtára. 11

2006-ban létrehozták a Gyakorlati Képzési Bizottságot, melynek elnöke Dr. Besir Anna volt. A bizottság létrehozásának célja a különböző szakok gyakorlati képzésének összehangolása. Ennek eredményeként a könyvtár szakosok gyakorlatának finanszírozása a levelezős, a nappalis és a többi gyakorlat (tanító, óvodai, andragógia és művelődésszervező) tekintetében egységessé vált (a kredit értékeket figyelembe véve).12 Továbbra is elsődleges képzési hely volt könyvtárunk, ahol a könyvtár szakos nappalis és levelezős hallgatóink csoportosan és egyénileg is gyakorlati képzésben vettek részt.

Amíg a gyakorlatvezető kollégák finanszírozása nem volt megoldott, a nappali képzés tekintetében a gyakorlat színtere kizárólag a főiskola könyvtára volt. A gyakorlatvezetők pénzbeli elismerése után a képzőhelyek száma kiteljesedett, de később, a képzés utolsó éveiben ismét finanszírozási gondok léptek fel.

2.5 Az akkreditált könyvtár szak

2007-es évben A MAB (Magyar Akkreditációs Bizottság) ellenőrző látogatása a gyakorlati képzést is érintette. A könyvtár szak és a könyvtár pozitív, elismerő visszajelzést kapott. 2009-ben végeztek az új rendszerű 6 féléves IK BA (informatikus könyvtáros, Bachelor of Arts) szakos hallgatók, szintén ebben az évben végzett az IKM (informatikus könyvtáros-művelődésszervező) évfolyam. A tanulmányi idő rövidülésével az alapvető szakmai ismeretekkel előbb találkozhattak a főiskolások, ami a gyakorlati képzést is befolyásolta. A könyvtárban végzett gyakorlatok alkalmával a hallgatók érdeklődése az informatikai ismeretek, az adatbázisok és a távszolgáltatások iránt hangsúlyosabb lett.

2009-ben a Könyvtártudományi szakcsoport a könyvtárba költözött, az irodáikat három kutatószobában alakítottuk ki. Az országban egyedül Baján valósult meg a könyvtáros képzés könyvtáron belül történő oktatása. A hallgatók összes óráját a könyvtárban tartották a kollégák. A kor igényeinek megfelelő, kiváló infrastruktúrával biztosítottuk és más oktatók számára is lehetővé tettük a könyvtáron belüli színvonalas órák megtartását.13

2010-2013 között a szakfelelősök személye évenként változott, 2010-ben Bujdosóné Dr. Dani Erzsébet, 2011-ben Dr. Dippold Péter, 2012-ben Dr. Gyurcsó Júlia látta el a szakcsoportvezetői teendőket. A gyakori személyi változások ellenére az oktató kollégák és a könyvtár között ebben az időben magas színvonalú együttműködés alakult ki, az oktatói munkát két munkatársam bevonásával segítettük.

A hallgatói igényeket figyelembe vették az oktatók és 2010-2013 között az informatikus könyvtáros BA alapszakon három szakirány közül is (iskolai könyvtári, minőségmenedzsment, web-programozó) választhattak a diákok. A szakirányokon folyó képzések és továbbképzések infrastrukturális háttere (pl. új könyvtárépület, könyvtári szakirodalom, informatikai fejlesztések) – pályázatok, főiskolai beruházások és egyéb fejlesztések eredményeként – folyamatosan bővült. 14

A főiskola könyvtára ideális helyszín volt az informatikus könyvtáros hallgatók (2., 3. és 5. félévben esedékes) gyakorlati oktatásához (nappali: 45/45/135 óra) (levelező: 15/15/45 óra). „A főiskolai könyvtár személyi és tárgyi feltételei kiválóan megfeleltek a szakképzés elvárásainak. A könyvtári gyakorlattal kapcsolatban, a továbbiakban is minden szükséges információ, nyomtatvány (nappalis és levelezős gyakorlati program, felkérő levél, befogadó nyilatkozat, igazolás a könyvtári gyakorlat teljesítéséről) elérhető és letölthető volt a könyvtár honlapjáról”. 15

2010. július 15-17-ig (600 fős) országos rendezvénynek adott otthont az Eötvös József Főiskola Könyvtára, itt került sor a Magyar Könyvtárosok Egyesületének 42. vándorgyűlésére. A szervezés, a koordinálás nemcsak nagy munka volt, hanem hihetetlen élmény is, a kiscsoportos munka felértékelődött a készülődés folyamán. Részt vett a megvalósításban a főiskola 11 könyvtáros hallgatója is, akik lelkesen, fiatalos lendülettel dolgoztak.”16

2010–2012 es években a könyvtár szakon tanulók gyakorlatát munkatársaimmal továbbra is szerveztük, a könyvtárban tartott órák feltételeit koordináltuk. Mivel 2002/2003-as tanévtől a könyvtár szakot átnevezték informatikus könyvtáros szakra, a szak állami támogatást kapott. Ettől azt reméltük, hogy nagyobb érdeklődés lesz a szak iránt, több hallgatót tud felvenni a főiskola, és így átvészeli ezt a nehéz időszakot.

A kezdeti fellendülés után azonban az évek során a létszám folyamatosan csökkent, és a radikális létszámvisszaesés miatt a 2012/2013-as tanévben szervezeti átalakítás történt a főiskolán, melynek eredményeként a Társadalomtudományi Intézet működése és azon belül az informatikus könyvtáros szak indítása a Szenátus döntése alapján felfüggesztésre került. A II. évfolyam hallgatóit a Pécsi Tudományegyetem vette át, a végzős évfolyamosok pedig Baján maradhattak és 2014 tavaszán diplomájukat az Eötvös József Főiskolán vehették át. Ezzel „befejeződött” a több mint négy évtizedes bajai könyvtáros képzés.

3. Külföldi kapcsolatok, gyakorlatok

Az Eötvös József Főiskola részéről Dr. Majdán János rektor úr kezdeményezte, hogy a könyvtár szakos hallgatók külföldi könyvtárakban is végezhessenek nyári gyakorlatot.

A rektor úrral írásban megkerestük a horvát konzult és a kulturális szakállamtitkárt, melyben kértük, hogy államközi szerződés keretében támogassák hallgatóink külföldi gyakorlatát.

A személyes kapcsolatoknak, a két intézmény együttműködésének köszönhetően három hallgatónk az eszéki Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ könyvtárában dolgozott 2009. és 2010. év nyarán, két hetet. Ez a magyar oktatási centrum a kelet-szlavóniai és baranyai magyarság szolgálatában tevékenykedik. Horvátországban ez az egyetlen központ, amelynek keretén belül négy egység működik: óvoda, általános iskola, középiskola és kultúrház.

Az intézmény igazgatója, Kucsera Bandi, fontosnak tartotta, hogy könyvtára méltó helyen, rendezett körülmények között szolgálja a magas színvonalú magyar nyelvű oktatást.

A bajai hallgatók segítettek a dokumentumok rendezésében, és ennek eredményeképpen az itt található értékes könyveket a tanárok és a diákok hatékonyan tudták használni, gyorsan, jól tájékozódtak a szakszerűen elhelyezett állományban.

A rektor úr kérésére a horvátországi gyakorlatot megszerveztem, tapasztalataimat átadtam, és a hallgatók a következő évben fejezték be az elkezdett munkát. Mindkét fél részéről sikeresnek mondható volt ez a kezdeményezés.17

4.  Hallgatók és pályakezdő könyvtárosok a főiskola könyvtárában

4.1 Végzett hallgatók a könyvtárban

A végzett hallgatóink közül sokak számára, évek óta lehetőséget biztosítottunk a főiskola könyvtárában a gyakorlat megszerzésére.

1998-2008-ig közhasznú, ill. pályakezdő tapasztalatcsere formájában a munkaügyi központ támogatásával 14 főt alkalmaztunk. Két főt több mint egy évig, 2 főt csak négy hónapig, 10 főt pedig egy évig tudtunk foglalkoztatni, gyakorlatszerzés céljából. A Dél-alföldi Regionális Munkaügyi Központ Bajai Kirendeltsége a megváltozott jogszabályok miatt a pályakezdő fiatalokat a START kártyával segítette, ezt a lehetőséget 1 főnél vettük igénybe.

4.2 Hallgatói munka a könyvtárban

2006-ban 4 könyvtár szakos hallgató, 2007-től már csak egy fő segítette munkánkat az olvasószolgálatban és a katalogizálásban.

2008. április 25-én adtuk át az új könyvtár épületét. A költözködés során lehetőségük volt hallgatóinknak arra, hogy diákmunkát vállalva részt vehessenek egy nem mindennapi feladat megvalósításában, és ez számukra pénzbeli juttatást is jelentett. Két hónap alatt végeztük el a nagy munkát, 81 diák segítségével, akik 3226 munkaórát teljesítettek. A 200 ezer dokumentum átszállítását 10 fuvarral oldottuk meg (ez 2395 doboz volt).18

Az új könyvtárban a nyitva tartásunk idejét meghosszabbítottuk, este 19 óráig folyamatosan tartottunk nyitva. Ehhez és a retrospektív katalogizálás folytatásához hallgatói segítséget vettünk igénybe. 2008-ban 6 főt, 2009 szeptemberétől pedig már csak négyet tudtunk alkalmazni.

2011-es évben takarékossági okokból (2 hallgató csak május végéig dolgozott) a nyitva tartási időnk szeptembertől 1 órával csökkent.

Nagyon népszerű volt ez a foglalkoztatás a diákok körében, hiszen egyrészt gyakorlatot szerezhettek, láthatták a munkafolyamatok összefüggéseit és anyagi juttatást is kaptak. Mivel a feltétele ennek a szakmai alkalmasság mellett a hallgatói jogviszony volt, a végzettek újabb szakokra iratkoztak be azért, hogy továbbra is a könyvtár alkalmazásában maradhassanak.

Összegzés

A rendszerváltás után a felsőoktatási képzés megváltozott, a nagy társadalmi elvárás következtében a diplomát szerzők száma ugrásszerűen megnőtt, másrészt a munkaerőpiac újabb területein vált fontossá a magas szintű tudással és diplomával rendelkező munkavállaló. Magyarországon az 1997. évi könyvtári törvény rendszerbe szervezte a könyvtári ellátást, ezek intézményeit és folyamatait. Ez a könyvtári törvény rendezte a finanszírozási kérdéseket, a könyvtárak fenntartását szabályozta, hatása kiemelkedő jelentőséggel bírt a könyvtárak tekintetében a képzések, új könyvtárak építése és a minőségbiztosítás területén egyaránt.

A társadalmi változások kedveztek a könyvtáros képzésnek, mely később önálló szakká és egyre népszerűbbé vált az elhelyezkedési lehetőségek bővülésével. Ez a folyamat Baján is lejátszódott, ahol a város két korábbi önálló felsőoktatási intézményének 1996-ban történt egyesülése után a könyvtárosok tanítására önálló tanszéki keret jött létre. Az intézmény anyagi stabilitását, más – akkor leszálló ágban lévő – képzések fenntartását, más szakok mellett ez a szak biztosította.

A felsőoktatásban radikálisan megváltozott a helyzet, a 2006-ban bevezetett bolognai folyamat kiteljesedése után, a munkaerőpiacon is telítettség állt be, és valószínűleg ez is csökkentette a képzés iránti igényt. Végezetül említést kell tenni az ebben az időszakban érettségiző diákok pálya- és képzési hely választásáról, melyben gyakran nem a közelség, vagy a szakmai minőség, hanem a végzés utáni elhelyezkedési lehetőség játszott szerepet.

Így indult meg a kisebb vidéki főiskolákon és egyetemeken a hallgatói létszám csökkenése, s kezdtek a nagyvárosok intézményeibe jelentkezni a diákok. A hallgatói létszám csökkenése sajnos nem állt meg annak ellenére sem, hogy komoly beruházásokra került sor Baján, 2008-ban adták át a gyönyörű aulát, a könyvtárat, a nagyelőadót és a kollégium épületét a Sugovica partján. Az infrastruktúra, a környezet kiemelkedő színvonalú volt könyvtárunkban, hiszen egy minden igénynek megfelelő új épületben szolgáltathattunk.

Az Eötvös József Főiskola megpróbált versenyben maradni, de a hallgatói létszám fokozatos csökkenése jelezte, hogy a lehetőségek növekedése ellenére az intézmény már nem tartozik a népszerű helyek közé. E kényszerű helyzetben a főiskola átgondolta a szakstruktúráját és a szervezeti felépítését, és szenátusi döntéssel megszüntette a karokat, s intézeti keretben folytatta további működését. Az időközben informatikus könyvtáros szakra átnevezett és a természettudományos kapcsolata miatt állami támogatású hallgatók felvételét is lehetővé tévő szakon a radikális visszaesés miatt a Szenátus a könyvtár szak „felfüggesztése” mellett döntött (a könyvtár szak mellett az andragógia, nemzetközi tanulmányok szakokat is felfüggesztették).

Így fejeződött be Baján az informatikus könyvtáros szakemberek képzése. Bár a szak nem megszűnt, hanem ideiglenesen felfüggesztésre került, mégis úgy tűnik, hogy a közeli jövőben nem indul újra Baján. Ugyanakkor a bajai főiskolának van egy négy évtizedes képzési múltja, az ehhez kapcsolódó gyakorlati oktatás történetét tekintettem át.

Az országban a könyvtáros képzés további alakulása fontos, hiszen nemcsak a könyvtárosok, hanem a könyvtárak jövőjének is záloga.

JEGYZETEK

1.   Hadnagy János - Juhász Károly (szerk.): A Bajai Tanítóképző Intézet évkönyve 1970-1976. Baja, Bajai Tan. Int. Ig., 1976. 40-42.

2.   Fekete Bertalan - Juhász Károly (szerk.): A Bajai Tanítóképző Főiskola évkönyve 1976-1981. Baja, Bajai Tanítóképző Főiskola Főigazgatósága, 1981. 42-44., 38-40.

3.   Keszthelyi György (szerk.): Az Eötvös József Tanítóképző Főiskola évkönyve 1981-1986. Baja, EJTF Főigazgatósága, 1986. 67-69.,65-66.

4.   Varsányi György (szerk.): Az Eötvös József Tanítóképző Főiskola évkönyve 1991-1996. Baja, EJF főigazgatója, 1996. 63-67.

5.   Albertné Herbszt Mária (szerk.): Az Eötvös József Főiskola évkönyve 1996-2001. Baja, EJF Főig., 2001. 70-74.;182-189.

6.   Vass Csaba: Az informatikus könyvtáros szak gyakorlati képzésének helyzetelemzése (2002-2006.) In: Besir Anna (szerk.): Gyakorlati képzés: Helyzetelemzés (2002-2006.) (kézirat) Baja, EJF, 2007. február

7.   Majorné Bodor Ilona: Gyakorlati képzés 2005/2006. I. félév (Helyzetleírás, javaslatok) (kézirat) Baja, EJF KM, 2006. január 18.

8.   Majorné Bodor Ilona: A főiskola Könyv- és Médiatára. In: Az EJF évkönyve 2001-2006. Baja, EJF Kiadó, 2010. 133-140.

9.   Majorné Bodor Ilona: Könyvtári gyakorlat 2003/2004-2008/2009 (kézirat) Baja, EJF KM, 2009.

10. Fischerné Dárdai Ágnes - Stohl Róbert: A Könyvtártudományi Tanszék. In: Az EJF évkönyve 2001-2006. Baja, EJF Kiadó, 2010., 65-66.

11. Sári Mihály - Sifter József: A Könyvtártudományi Tanszék (Andragógiai és Könyvtártudományi Intézet, Könyvtártudományi szakcsoport) (kézirat) Baja, EJF, 2009.

12. Besir Anna (szerk.): Gyakorlati képzés: Helyzetelemzés (2002-2006.) (kézirat) Baja, EJF, 2007. február

13. Majorné Bodor Ilona: A Főiskola Könyv- és Médiatára. In: Az EJF évkönyve 2009-2010. Baja, EJF Kiadó, 2010. 89-92.

14. Gyurcsó Júlia: Könyvtártudományi (informatikus könyvtáros) szakcsoport (2010-2013) (kézirat) Baja, EJF, 2014.

15. Gyurcsó Júlia: Gyakorlati képzés az informatikus könyvtáros szakcsoportban (2010-2013) (kézirat) Baja, EJF, 2014.

16. Majorné Bodor Ilona: Nagysikerű találkozó Baján. In: Ötvözet 2011. február 5-6.

17. Kérelem a hallgatók gyakorlati képzésének támogatásához, Ljiljana Pancirov főkonzul és Dr. Schneider Márta kulturális szakállamtitkár részére. (kézirat, levél) Baja, 2009. szeptember 9.

18. Majorné Bodor Ilona: Év végi összefoglaló (kézirat) Baja, 2008. december

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)