Nevezetes ősnyomtatványok az ELTE Egyetemi Könyvtárban

Kategória: 2016/ 2

A latin „incunabulum” kifejezést egy német filológus, Bernhard Mallinckrodt (Mallinkrot, 1591−1664) használta először az 1640-ben Kölnben (typ. Kinchius) megjelent, De ortu ac progressu artis typographicae dissertatio historica című munkájában.1 Ősnyomtatvány az a könyv vagy egyleveles kiadvány, amelyet az európai könyvnyomtatás feltalálása óta, azaz az 1450-es évek közepétől a XV. század végéig, pontosabban 1500. december 31-ig mozgatható betűkkel, szedéssel-nyomással állítottak elő.Az ősnyomtatványok világszerte a legdrágább dokumentumok közé tartoznak.2 Egy-egy példány a könyvkereskedelemben (aukciók, antikváriumok) – mai magyarországi pénznemben sok millió forintos áron cserél gazdát a XIX. század óta. Az ősnyomtatványok különleges értékét nem elsősorban a tartalmuk határozza meg, közrejátszik benne a nyomdászattörténeti jelentőség, a régiség és az egyedivé tett állapot. A legértékesebbek a könyvnyomtatás feltalálásához időben közelebb álló munkák. Kiemelkedően értékesek mindazok az ősnyomtatványok, amelyek egy-egy kontinens, ország, település vagy műhely első termékei közé tartoznak, továbbá az eredetileg is kis számban készült vagy fennmaradt kiadványok. A ritka kötetek közül kiemelkednek mindazok az ősnyomtatvá­nyok, amelyek mindössze egyetlen ismert példányban maradtak fenn, ezek az úgynevezett világ-unikum példányok. Továbbá különösen értékesek mindazok az ősnyomtatványok, amelyeket nem a szokványos papírra, hanem pergamenre nyomtattak, és a középkori gyakorlatnak megfelelően kézzel díszítettek, valamint a XV. században legmodernebbnek számító, antik auktorok műveit tartalmazó kötetek.

A budapesti Egyetemi Könyvtár (ELTE Egyetemi Könyvtár) állománya − különös tekintettel az országos unikum példányokra − a XVI. század második fele óta őriz ősnyomtatványokat. A könyvtár legkorábbi jogelődje, az első nagyszombati jezsuita könyvtár megalapításával (1561) és e könyvtár jogutódai révén jött létre az a Magyarországon egyedülálló ősnyomtatvány-gyűjtemény, amely évszázadokon át, egészen a mai napig háborítás nélkül együtt megmaradt, és lehetőség szerint folyamatosan bővül. A tár egésze kiemelkedő jelentőségű abból a másik szempontból is, hogy állományát nem magángyűjtemény formájában, látványosságként gyűjtötték össze, hanem a kezdetek-kezdete óta napi használatra, elsősorban oktatásra és tanulásra szánták.

A gyűjtemény eléggé ki nem emelhető, alapvető jellegzetessége, hogy az eredeti állományt évszázadokon keresztül megőrizte. Ezt az egyedülálló sajátosságot bizonyítja mindenekelőtt a kötetekben megtalálható viszonylag sok bejegyzés, marginália. A tár történetére vonatkozó két további fő forrás a kötetekben található egykori tulajdonosi bejegyzéseken kívül a könyvtár fennmaradt XVII. századi kéziratos történeti katalógusai. Az ősnyomtatványok száma a könyvtár történetének kezdetétől folyamatosan gyarapodott. Dümmerth Dezső kutatási eredményét elfogadva, mai ismereteink szerint egy ősnyomtatvány (Inc. 256, Marcus Tullius Cicero, Epistolae ad familiares, Velence, 1487, A. de Paltaszichis – korábban egybekötve egy XVI. századi Cicero, Epistolae ad familiares, Párizs, 1557, apud Audoëneum Parvum, kiadással, Ant. 4297) lehetett a könyvtár legrégebben, 1586–1589 között beszerzett és máig folyamatosan használt és megőrzött kötete. Ez az egyik jogelőd könyvtárban, Turóc-Znióváralján (ma Kláštor pod Znievom, Szlovákia) már használt kolligátum a jezsuita oktatásban a XVI. századi kezdetek óta Európa-szerte használt tankönyvnek számított. Legkorábbi tulajdonosi bejegyzése a „Societatis Jesu inscriptus Catalogus − Collegium Turocensis”. A későbbi jogelődnek számító könyvtárban, Vágsellyén (ma Šal’a, Szlovákia) egy újabb tulajdonosi bejegyzést írtak ugyanebbe a kötetbe: „An[no] 1600. Selliensis”, amelyet három évvel a nagyszombati jezsuita egyetem megalapítását (1635) megelőzően követett a „Tyrnaviensis 1632” possessor feltüntetése.

A legrégebbi ősnyomtatvány-beszerzések tehát közvetlenül az 1561 utáni évekből származnak. A gyűjteményt bővítő egyik következő nevezetes ősnyomtatványban (Thuróczy János, Chronica Hungarorum, Brno, Konrad Stahel et Matthias Preinlein, 1488; Inc. 338) a következő bejegyzés olvasható: „donatus a Francisco Zabo 1590” − „Inscriptus Collegij Turociensis Societatis Jesu”. A csupán nevéről ismert, különben ismeretlen nagyszombati Szabó Ferencet, valószínűleg városi polgárt egy nála ismertebb, nevezetes személy követte újabb könyv-ajándékozóként, Partinger Gáspár. Partinger nagyszombati városi tanácstag volt, és összesen négy ősnyomtatvány kötettel (Nicolaus de Lyra négykötetes Biblia-kommentárjával, Biblia cum postillis Nicolai de Lyra pars 4, Inc. 274−278) gazdagította 1616-ban az állományt. Ennek a fatáblára vont bőrkötésben fennmaradt, belül vörös és kék, három- és négysoros iniciálékkal, valamint szövegtagolókkal díszített Biblia cum postillis Nicolai de Lyra […] (Nürnberg, Anton Koberger, 1487) című műnek a címlapján első bejegyzésként az „Ex dono Dominij Caspari Partingeri Collegij Soc[ieta]tis Jesu Tyrnaviae 1616” szöveg olvasható, amelyet a máig fennmaradt, valószínűleg legkorábbi nagyszombati kéziratos katalógusra történő utalás követ, az „Inscriptus Catalogo 1632. L[ittera] N. n[umero] 6. 7. 8. 9” szöveg-formában.

Ezt az első hat ősnyomtatványt továbbiak követték a nagyszombati egyetem megalapításáig (1635). Közülük a legrégebben megjelent nyomtatvány Franciscus de Platea Opus restitutionum usurarum et excommunicationum (Padova, Leonardus Achates, 1473) című munkája volt, amelyet az első fennmaradt könyvtári katalógusban a „Francisci de Platea Opus restitutionum in folio corio rubro Paduae 1473” formában örökítettek meg. Jelenleg ebből a kiadásból – ismeretlen történeti ok miatt – a könyvtár nem őriz példányt, ugyanis az egyetlen magyarországi példány jelenleg a Magyar Tudományos Akadémia Könyvtárában található meg (jelzete ott: Inc. 518). Ennek a példánynak nem lehet köze az Egyetemi Könyvtár egykori példányához, mivel első előzéklapján – többek között – a következő bejegyzés olvasható: „[…] Ára 110 kor […] Rosenthal 14/4 [1]904”, illetve „Vigyázó 6836”. Azaz egy, az 1929-es évben az Akadémiai Könyvtárba került nevezetes magángyűjteményből, gróf Vigyázó Sándor, e könyvtár „második alapítója” hagyatékából származik, ő 1904-ben vásárolta meg a kötetet.

Időben ezt követi Szent Ágoston De civitate Dei című művének két velencei kiadása (Gabriele di Pietro, 1475 – Inc. 25; Bonetus Locatellus, 1486/1487 – Inc. 221). Mindkét kötetet a már tervezett egyetemalapításra készülve vásárolhatta jezsuita kollégium, mivel a bennük található egyetlen tulajdonosi bejegyzés ugyanabból az évből, 1632-ből datálódik: „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus 1632, Littera A. numero 23”, illetve „Collegij Tyrnaviensis Societatis Jesu Catalogo inscriptus 1632, Littera A. numero 28,” azaz 1632-ben az ’A’ betűnél a 23., illetve a 28. számon katalogizálták őket.

A nagyszombati egyetem megalapítása előtt a gyűjteménybe bekerült teológiai és egyházjogi ősnyomtatványok mellett matematikai munka (Claudius Ptolomaeus, Quadripartitum cum aliis tractatibus, Venetiis, Bonetus Locatellus, 1493 – Inc. 487) éppúgy megtalálható, mint az 1633-ban beszerzett, a második magyarországi ősnyomdából kikerült Antoninus Florentinus Confessionaléja (Buda, 1477, RMNy 3 – Inc. 46). Utóbbinak a tulajdonosi bejegyzése a címlapon „Collegij Tyrnau[iensis] So[cie]t[a]tis Jesu 1633. L[ittera] A. N[umero] 193.” A gyónási és gyóntatási kézikönyv e példányán kívül egy másik, variáns példányt is őriz a kiadványból a könyvtár (Inc. 45). Antoninus Florentinus firenzei érseknek e XV. század közepén készült műve a kor alapvető gyóntatói segédkönyvének számított; magának a műnek több mint száz [!] különböző ősnyomtatvány-kiadása ismert. Fitz József és Soltész Zoltánné kutatásai tették nyilvánvalóvá, hogy a fenti példányok és egy további, Gyöngyösön őrzött példány a Magyarországon 1477−1480 között működött második hazai ősnyomda terméke, és azt nem Nápolyban nyomtatták Matthias Moravus tipográfiájában – mint azt a Gesamtkatalog der Wiegendrucke szerkesztői állították a kiadványban használt betűk mechanikus vizsgálata alapján (GW2108).

1635 előtt összesen huszonhat ősnyomtatványt őrzött a nagyszombati jezsuita kollégium könyvtára, ezek közül húsz azóta is, ma is a gyűjtemény része. Valószínű, hogy ezeken kívül még két további, 1635 előtt a nagyszombati jezsuiták részére beszerzett ősnyomtatványt is őriz a könyvtár, de ezeknek időközben megsérült a tulajdonosi bejegyzése. Azaz az ősnyomtatványtár legrégebbi huszonnyolc kötetéből huszonkettőt közel 380 éve őriz a könyvtár és használják látogatói.

A nagyszombati jezsuita egyetem megalapítását követően további ősnyomtatványokkal gyarapodott az állomány. Így például 1637-ben Armandus de Bellovisu De declaratione difficilium terminorumát (Basel, 1491 – Inc. 418), 1681-ben Euklidesz Elementa geometriáját (Venezia, Erhard Ratdolt, 1482 – Inc. 115), 1690-ben Petrus Lombardus Sententiarum libri quatuorját (Nürnberg, Anton Koberger, 1491 – Inc. 424) és Michael de Dalen Casus breves Decretaliumát (Strassburg, Georg Husner, 1493 – Inc. 470), 1692-ben Cassiodorus zsoltármagyarázatait (Cassiodorus Senator, Flavius Magnus Aurelius, Expositio Psalterii, Basel, Johann Amerbach, 1491 – Inc. 425) szerezték be. Caius Plinius Secundus Historia naturalis-ának 1491-ben megjelent velencei kiadása (Inc. 432) a nagyszombati jezsuita kollégium által megszervezett egyik Mária kongregáció, a Sarlós Boldogasszony Társulat könyvtárából került a jezsuita könyvtárba (az ajándékozó bejegyzés szerint Szomori Mátyás, talán a társulat egyik tagja adta a kötetet a kongregációnak 1655-ben: „Sodalitatis B[eatae] V[irginis] Visitantis in Collegio Soc[ietatis] Jesu Tyrnav[iensis] 1655 dedit Dominus Mathias Szomori”).

A XVIII. században a jezsuita rend feloszlatásáig (1773) további számos ősnyomtatvánnyal gazdagodott a könyvtár állománya, ezek kivétel nélkül használati könyvként, illetve tankönyvként vagy oktatói segédletként és nem célzottan megvásárolt ritkaságként kerültek a gyűjteménybe. Jelentőségük – megviselt állapotuk ellenére – nemcsak a könyv- és könyvtártörténet számára, hanem oktatástörténetben is kimagasló, pótolhatatlan értéket képvisel.

1 A kötetből az ELTE Egyetemi Könyvtár nem őriz példányt, Magyarországon az Országos Széchényi Könyvtárban található meg a nyomtatvány a 302.718 jelzeten.

http://www.forumrarebooks.com/index.html?nav_id=1

 

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)