„Nemzeti kultúra – társadalom, gazdaság, jólét”

Kategória: 2016/ 3

Nemzeti kultúra – társadalom, gazdaság, jólét címmel több mint háromszáz fő részvételével rendeztek szakmai konferenciát 2016. január 12-én az Országház Felsőházi teremében, amelyen Balog Zoltán miniszter tartott nyitóelőadást. A meghívottak között kormányzati szereplők, az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) és társminisztériumok, háttérintézmények, civil szakmai, társadalmi szervezetek és kulturális intézménynek képviselői, valamint a kulturális területtel foglalkozó szakemberek és kutatók, piaci szereplők vettek részt.Előzmények
2014 szeptemberében Hoppál Péter, az EMMI kultúráért felelős államtitkára húsz meghívott szakmai szervezet részvételével létrehozta a Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztalát. A Kerekasztal eddig három alkalommal ülésezett. A szakmai szervezetek véleménynyilvánításukkal segítettek körvonalazni az alapellátás tartalmát, illetve szervezeti hátterének kialakítását. A projektszintű együttműködések technikai kérdéseinek kidolgozását követően a januári konferencián a tudományos és politikai szaktekintélyek álláspontját ismerhettük meg. Ezek alapján kirajzolódik, milyen szerepet játszhat a kultúra a kormány társadalompolitikai céljainak megvalósításában, illetve a polgári középosztály megerősítésében.

A konferencia koncepciója
A konferencia a gazdag és sokszínű magyar kultúra vizsgálatában egyetlen témakörre összpontosított: hogyan tud a kultúra hozzájárulni a társadalmi kérdések megoldásához, a gazdasági teljesítmény fokozásához, az életminőség, illetve az ország versenyképességének javításához.
A konferencia fő célja a kulturális ágazat új irányainak és nemzetstratégiai céljainak felvázolása, illetve a kultúra „újrapozícionálása” a társadalom aktivizálása érdekében.
A kulturális intézményrendszer Magyarország egyik legnagyobb intézményrendszere, amely több mint 11 ezer statisztikai egységet foglal magába. Ez a hatalmas, szinte minden településen jelen lévő hálózat képes arra, hogy hagyományos tevékenységei mellett szerepet játsszon a társadalom fejlesztésében, a helyi gazdaság élénkítésében és végső soron a jólét növelésében.
E célok elérése több ágazat együttműködését igényli, de a kulturális feladatellátás kormányzati irányítása vertikális jellegű. A horizontális megközelítés szükségessé teszi az állandó partneri együttműködést. A minisztériumon belül a kulturális ágazat kiemelt együttműködési területe a köznevelés, a felzárkózás vagy a felsőoktatás, a minisztériumon kívül pedig a vidékfejlesztés, az örökségvédelem, az infokommunikációs fejlesztések, valamint a nemzetpolitika és a kulturális diplomácia. Tekintettel arra, hogy a kulturális intézmények – könyvtárak, művelődési házak, színházak, muzeális intézmények – fenntartása számos esetben a helyi önkormányzat feladata, az ágazat a fővárosi, illetve a települési önkormányzatokkal is együttműködik.
A kulturális alapellátás rendszerének működtetésében az állami fenntartók mellett kiemelten fontos partnerek a civil és egyházi szervezetek, amelyek szintén meghatározó szerepet töltenek be az emberek attitűd- és kompetenciafejlesztésében. Az együttműködés lehetőséget biztosít a közös tervezésre, a szinergikus erők kibontakoztatására.

Az előadások témája és felépítése
Az előadások a kultúrának az alábbi négy alapvető funkciójához kapcsolódtak:

A kultúra megtart
A kultúra kiemelt feladatot tölt be a múlt nemzeti értékeinek megőrzésében és megismertetésben, emellett fontos szerepet játszik mindennapjaink alakításában, meghatározza az egyén és a közösség sikerét, „versenyképességét”. A minőség felmutatásával segít a tájékozódásban, ösztönzi a problémamegoldó látásmódot; az emberek viszonyulásának, attitűdjeinek befolyásolásával pedig hozzájárul a társadalompolitikai kihívások sikeres megválaszolásához.

A kultúra felemel
Nemzeti ünnepeinken a kultúra nyújt felemelő élményt, ezzel kiemelve azt a hétköznapok sorából.  A kultúra felemeli a leszakadó rétegből azokat, akik felfedezik, kipróbálják és másoknak megmutatják tehetségüket. A kulturális alapellátás kiterjesztésével az egész országot behálózó kulturális szolgáltató helyek és kulturális tevékenységek révén az emberek olyan értékekhez férnek hozzá, amelyek hozzájárulnak az egyén, a helyi közösségek, az egész nemzet emelkedéséhez.

A kultúra összehoz
A kulturális közösségfejlesztés, a közösségi innováció és tervezés a kulturális szolgáltató helyeken, közművelődési intézményekben, könyvtárakban, múzeumokban és az előadó-művészeti intézményekben „összehozza” azokat, akik kulturális értékekre vágynak, azonos az érdeklődési körük, vagy csupán találkozni akarnak másokkal. Ezáltal nő a társadalmi kohézió és a bizalom. A kultúra közös anyanyelv.

A kultúra gyarapít
A kultúra az alapellátás és a közösségfejlesztés által erősíti a nemzeti összetartozást. Az alapellátás kiterjesztésén és a közösségfejlesztésen túl fontos feladatunk, hogy perspektívát nyújtsunk az alkotók, az előadóművészek, valamint a kreatív gazdaság számára. A kultúra gyarapítja azt a szellemi tőkét, amelyre a nemzet megmaradásához és sikerességéhez van szükség. A tömegből való kiemelkedési lehetőséget jelent a tehetségeknek, gyarapítja a tudást, bemutatkozási, megmérettetési alkalmat biztosít számukra. Kiemeli a sikeres alkotókat és alkotásokat, valamint elismeri és támogatja azokat, így ad követendő példát a fiatal generációk számára, és gyarapítja a nemzeti vagyont. A kultúra versenyképes erő.

Előadók
A konferenciát Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár nyitotta meg. A program első blokkjában hangzott el Balog Zoltán kultúráért felelős miniszter A kultúra és a kormány társadalompolitikai céljai címmel tartott előadása, amelyben megjelölte a konferencia témáját, ismertette a kormány társadalomról alkotott jövőképét, illetve bemutatta a kultúra és a kormány társadalompolitikai céljai közötti összefüggéseket.
Minden előadásblokk előtt egy-egy ismert személyiség beszélt a négy funkcióhoz kapcsolódva saját tapasztalatáról.
Agócs Gergely, a Hagyományok Háza tudományos munkatársa a kultúra megtartó erejéről adott pillanatképet, majd Lezsák Sándor, az Országgyűlés alelnöke A magyarság sorsa, mint feladat – A népfőiskolai mozgalom és a kultúra új szerepe címmel tartott előadást. Őt Fekete György, a Magyar Művészeti Akadémia elnöke követte, aki a nemzeti kultúrának és a nemzet kultúrájának szimbiózisáról beszélt a jelenlévőknek.
Az első blokk utolsó felszólalója Hoppál Péter volt, aki a Kulturális alapellátás, kulturális közösségfejlesztés témakörben ismertette a kormány társadalompolitikai céljait, és az azok megvalósítása érdekében tett eddigi lépéseket, továbbá összefoglalta a Kulturális Alapellátás és Közösségfejlesztés Kerekasztala munkáját és eredményeit.
Ezt követően Kálid Artúr színész a kultúra felemelő erejéről beszélt saját életútja és tapasztalatai alapján.

A második blokk előadói
Hámori József biológus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja a Kultúra és egyéni fejlődés című előadását tartotta meg, ennek középpontjában az önálló gondolkodásra képes, harmonikus személyiség áll, amelynek kialakulásában a kultúrának fontos szerepe van.
Freund Tamás agykutató, a Magyar Tudományos Akadémia alelnöke A művészetek által gazdagított belső világ, mint a kreatív gondolkodó képesség közege című előadásában az érzelmeink, motivációink és az emberiség, mindezeket meghatározó több ezer éves kulturális örökségének együttesét mutatta be.
Granasztói György miniszterelnöki megbízott a Kultúra és polgári értékek címmel tartott előadást az európai és a magyar polgárosodási folyamatokról, illetve az értékek változásáról.
A második blokkot Závogyán Magdolna kultúráért felelős helyettes államtitkár előadása zárta az államtitkárság által kezdeményezett attitűdvizsgálat eredményeinek ismertetésével (A magyar járások tudáskörnyezete).
Talárovics László, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Szegilong polgármestere a kultúra összehozó erejéről beszélt a saját települése vonatkozásában.

A harmadik blokk előadói
Pálinkás József, a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal elnöke A kultúra innovációja – az innováció kultúrája című előadásában a kultúra új nézőpontból való megközelítésére fókuszált. A kultúrát olyan szellemi beprogramozásnak nevezete, amely az emberek egyik csoportját megkülönbözteti a másiktól. A kultúra tehát összehoz és felemel, ugyanakkor gondolkodásunknak és viselkedésünknek egyfajta szoftvere is.
Lánczi András, a Századvég Alapítvány Kuratóriumának elnöke a Társadalmi kultúra címmel tartott előadást. Ebben a kultúra inspiráló hatásáról és az egyéni képzés, készségfejlesztés fontosságáról és a társadalmi értékekről szólt.
Rókusfalvy Pál kommunikációs szakember és bortermelő a kultúra gyarapító funkciójáról tartott beszámolót az általa megvalósított országos programok tükrében.
A konferencia tanácskozását Böszörményi-Nagy Gergely, a Design Terminál Nemzeti Kreatívipari Központ főigazgatója zárta, aki a Kultúra és gazdasági teljesítmény címmel tartott előadást a kreatív kulturális ipar és tevékenységek fontosságáról.
A eredményes konferencia zárszavát Hoppál Péter tartotta, aki egyben jelezte a résztvevők számára, hogy fél éven belül az elhangzott előadások konferenciakötetben fognak megjelenni.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)