A kistelepülési könyvtári ellátás nehézségei Baranya megyében

Kategória: 2015/11

A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer elmúlt két éve sok kihívás elé állította a Csorba Győző Könyvtár munkatársait. A szolgáltatás elindítása nem volt egyszerű, de még ma is vannak olyan jellemző problémák, amelyek nehézséget okoznak a napi munka során. A területi és társadalmi egyenlőtlenségek egyértelműen meghatározzák a KSZR tevékenységét. A könyvtárak fokozottabb szerepvállalásával és szisztematikus könyvtárszakmai munkával ugyanakkor elérhetjük céljainkat, vagyis a kulturális javakhoz való minél szélesebb körű hozzáférést. Témánk megértése szempontjából fontos, hogy elemezzük a körülöttünk lévő helyzetet, amely megmutatja,  miért is mondható komplexnek az a kultúraközvetítői munka, amely sokszor nem csupán a könyvtári szolgáltatásokról szól.
Az Eurostat adataiból kiderül, hogy az Európai Unió húsz legszegényebb régiója között négy magyarországi régió is megtalálható, köztük a dél-dunántúli, amely magába foglalja Somogy, Tolna és Baranya megyét. Az Eurostat kimutatása szerint az egy főre jutó bruttó össztermék a régióban az európai uniós átlag 45 százaléka volt.1 A másik véglet esetében, a leggazdagabb belső londoni régiónál ez a szám 325 százalék.
Ha rápillantunk a hazai vásárlóerő2 alakulására, itt sem kapunk túl fényes képet a régióról, hiszen a legszegényebb magyar települések az északkeleti és a délnyugati országhatár közelében vannak. A számok azt mutatják, hogy egyértelműen nő a különbség a leggazdagabb és a legszegényebb hazai térségek között. A régió két példával is szolgál, ha a szélsőségekről van szó: míg a Tolna megyei Paks elölről, a Baranya megyei Alsószentmárton hátulról vezeti a települések listáját. 3
A területi egyenlőtlenségek, a leszakadó térségek problémái a rendszerváltozás óta csak fokozódtak Magyarországon. A 2007-ben meghatározott 33 leghátrányosabb kistérség közé három baranyai is bekerült (sásdi, sellyei, szigetvári, jómagam kettőben aktívan is tevékenykedtem a mozgókönyvtári, illetve KSZR-ellátásban.) A leghátrányosabb kistérségekben jellemzően nagyon kevés a munkalehetőség, alacsony a gazdaság teljesítménye és az infrastruktúra fejlettsége, magas az inaktívak és az alulképzettek aránya, gyenge az önkormányzatok, cégek, civilek forrásteremtő képessége.4 A tipikusan városhiányos, kistelepüléses területek tartoznak ide.
A kistérségi közigazgatási szint közben megszűnt, a 2013 januárjától működésbe lépett járási szinten a legrosszabb mutatókkal a hegyháti és sellyei járások bírnak.5 A járások területi fejlettség alapján történő besorolása a társadalmi és demográfiai, a lakás- és életkörülmények, a helyi gazdasági és munkaerő-piaci, valamint az infrastruktúra- és környezeti mutatókon alapszik.  A kormány 105/2015. (IV. 23.) rendeletében6 meghatározta a kedvezményezett (korábban még hátrányos helyzetűként jelölt) településeket. A mutatószámok alapján Baranya megyében 174 ilyen tartozik ide. (A besorolásokon sok múlhat, hiszen a lista alapja lehet az uniós és egyéb pályázati források elosztásának.)
Ezek a hátrányos helyzetű települések lényegében az összes ellátási térséget lefedik a megyében, vagy legalábbis érintik azokat. Ezekbe a térségekbe, településekre járnak rendszeresen a kollégáink. Az ellátott településeink száma jelenleg 283, ebből 58 helyen szolgáltatnak könyvtárbuszaink.
Baranya megye 301 településéből 91 település 199 fő alatti lakónépességű, míg 199 településen 200-499 fő a lakosságszám. A számok jól mutatják a megye elaprózottságát.

Aprófalvas térségek Magyarországon
(Kép forrása: www.terport.hu)

A jelen

Az 2015-ös év elején a Csorba Győző Könyvtár térségi referensei és a könyvtárbuszos munkatársaik saját térségükre, illetve a buszokra vonatkozóan SWOT-analíziseket készítettek, ezekből a „közös nevezőket” emelném ki, elsősorban a gyengeségekre, illetve a veszélyekre fókuszálva, hogy feladatainkat és felelősségünket is világosabban láthassuk.

A baranyai KSZR 9 ellátási térsége

A települések helyzete

Általános tapasztalat a helyi közösségek hiánya, a lakosság passzivitása. Különösen a megye déli részén található településekről mondható el, hogy ezek mintha zárványként élnék az életüket. Az infrastruktúra kiépítetlensége, a közutak minősége, a szolgáltatási szektor hiányosságai vagy akár az orvosi ellátás problémái csak nehezítik az ott élők mindennapjait. Jellemző az elvándorlás, a települések lakosságának folyamatos csökkenése, elöregedése. Ez nyilvánvalóan befolyásolja az olvasóközönség összetételét és számát is. A könyvtárbuszos települések között több olyan is akad, amelyek esetében feltűnő az olvasók teljes passzivitása vagy rendkívül alacsony száma. A településvezetők passzivitása is sokszor probléma (persze tisztelet a kivételnek), hiszen a polgármestereknek eljuttatott információ nem feltétlenül jut el mindig a könyvtárosokig, és ez sok esetben meghatározza a szolgáltatás minőségét is.

A szolgáltató hely humánerőforrása

Többször tapasztalható a szolgáltató helyen dolgozó kolléga szakmai képzetlensége, sőt ide kapcsolhatóak a funkcionális analfabetizmus és a digitális írástudatlanság problémái. A probléma kezelésére az év során két alkalommal invitáljuk könyvtárosainkat olyan tájékoztató napokra, amelyek témái között a szolgáltatás aktualitásai szerepelnek, illetve segítünk elsajátítani az internet alapszintű használatát. Ez a két alkalom nyilvánvalóan nem lehet elég, ezért javasoljuk részükre egy hosszabb képzés, esetleg rendszeres digitális kompetenciafejlesztő alkalmak kihasználását.
A könyvtárosok fluktuációja szintén kardinális problémája a rendszernek, hiszen a szolgáltató helyek munkatársainak folyamatos változása sokszor komolyan hátráltatja a szakmai munkát. A rendszerbe belépő kollégákkal minden alkalommal az alapoktól kell kezdeni a napi munka részletezését, betanítását. Több helyen kulturális közfoglalkoztatott látja el a feladatokat, de feltételezhető, hogy ő sem az állandóságot jelenti majd a foglalkoztatási programok folyamatos változásai miatt. A könyvtárosok bérezése sem megoldott sokszor, vannak megbízással foglalkoztatottak, de sok helyen önkéntesként tevékenykednek a helyi kollégák.
A kistelepüléseken dolgozó könyvtárosok végzettsége meglehetősen színes képet mutat. Az EMMI 39/2013. (V. 31.), a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működéséről szóló rendelete szerint 2018 után a települési könyvtárosoknak minimum érettségivel kell rendelkezniük. Félő, hogy sokan ennek a követelmények sem fognak megfelelni, mert a hátrányos helyzetű települések magasabb (legalább középfokú) végzettségű lakosai máshol próbálnak boldogulni, adott esetben elvándorolnak. A hátrányos helyzetű térségek szolgáltató helyein jelenleg is dolgoznak olyanok, akik nyolc általános iskolai végzettséggel sem rendelkeznek, esetleg csak az általános vagy a szakiskolát végezték el. A megyei könyvtár szakreferensei – talán nem nagy merészség kijelenteni – sok esetben valódi mentorként segítik a települések könyvtárosait; ez a szerep pedig több az „egyszerű” könyvtárosi munkánál.

Infrastruktúra és kommunikáció

A szolgáltató helyek informatikai eszközökkel való ellátása minden évben ütemezett, de a munkatársak számítógépei még mindig sok helyen nem megfelelő állapotúak. Továbbra is előfordul, hogy vannak települések, ahol az önkormányzat nem gondoskodik az internet bekötéséről, ilyenkor marad a személyes, a telefonos kapcsolattartás, a postai vagy egy másik e-mail címre küldött levél. Példaként említendő a szigetvári térség egyik települése, ahol 2015-ben továbbra sincsenek meg azok a technikai feltételek, amely biztosíthatják az internet bevezetését, így a helyi könyvtáros rendszeresen jár át a szomszédos településre megnézni az e-mail fiókját.
A kommunikáció nehézségeinél maradva: vannak olyan települések, ahol nem mindig van a mobilhálózatoknak lefedettsége, ilyenkor a célravezető egy sms lehet, vagy megvárni a pillanatot, amikor a kolléga épp elérhető helyen tartózkodik.
Bár a KSZR-rendelet 2018-ig biztosít lehetőséget az abban felsorolt fejlesztések, követelmények megvalósítására, mégis úgy tűnik fel, hogy a szolgáltató helyek tekintetében jelenleg nagyon kevés az olyanok száma, amelyek már most valóban akadálymentesítettek. Kérdés, hogy a következő időszakban a településeknek milyen lehetőségeik, elsősorban forrásaik lesznek ezeknek a követelményeknek a realizálására.
Amíg a 2015 tavaszán megjelent KSZR ajánlás7 80-100 négyzetmétert ír elő a szolgáltató helyek kívánatos alapterületének, addig a Pécsváradi Ellátási Térségben (továbbiakban: ET) csupán két (!) olyan szolgáltató hely van, amely eléri a 80-at. A térség könyvtárai között találhatunk 16, 20, 25, 28, 30 vagy akár 50 négyzetméteres alapterületeket is. Ez a 80 négyzetméteres szám a többi térségben: Pécsi ET (1 db), Szentlőrinci ET (2), Mohácsi ET (6), Szigetvári ET (1), Sásdi ET (3), Sellyei ET (1), Villányi ET (0), Siklósi ET (4).
Baranyában tehát a 225 telepített könyvtárból az ajánlásnak mindösszesen húsz (!) szolgáltatóhely felel meg az előírt alapterület tekintetében. Közös tapasztalat, hogy a szűkös belső tér sokszor nem teszi lehetővé egy-egy könyvtári rendezvény megtartását sem, így többnyire a helyi közösségi épületbe, a művelődési házakba kerül át a szolgáltató hely rendezvénye.

A könyvtárbuszok

A Csorba Győző Könyvtár a megye 58 települését két könyvtárbusszal látja el. A könyvtárbuszos települések esetében számos helyen az önkormányzat a vállalt kötelezettségei ellenére sem biztosítja a kontaktszemélyt, aki a busz könyvtárosa és a helyi olvasók között tartja a kapcsolatot. Ez a tény sokszor hátráltatja a munkát, hiszen a településre érkező könyvtárbuszt adott esetben senki sem várja, így az nem tudja megkezdeni a szolgáltatást, illetve nagyon nehezen kapja meg a munkához szükséges hálózati áramforrást.
Több szakmai rendezvényen mutatták már meg a kollégák azokat az körülményeket, amelyek jellemzik Baranya déli részének útviszonyait. A meglehetősen rossz minőségű mellékutak többször komoly gondot okoznak a közlekedésben; előfordul, hogy egy-egy megbújó kátyú által okozott defekt vagy nagyobb csapadék-mennyiség esetén akár szolgáltatási napok is kimaradhatnak. A kátyús utak a buszok műszaki állapotán is sokat rontanak, rendszeresek az évközi javítások, kisebb-nagyobb alkatrészcserék.

Rendezvények

A települési szolgáltató helyeken a rendezvények tekintetében intézményünk évente két rendezvény megszervezésében, lebonyolításában működik közre. A szervezés során többször fordul elő, hogy a települések ad hoc módon a rendezvény tervezett időpontja előtt csupán egy-másfél héttel jelzik, hogy mit is terveznek, ez a tény sokszor nehezíti a szervezést, a programok összehangolását. Előfordult, hogy települések vezetői a könyvtárossal való konzultáció nélkül igényelnek programot, így a kollégák kénytelenek „követni” az eseményeket.
A fentebb már említettekhez hasonlóan itt is megjegyzendő, hogy valódi problémát okoz a kis alapterületek miatti szűkösség, hiszen a rendezvényeket a művelődési házban vagy egy másik közösségi térben valósítják meg a helyiek és nem a szolgáltató helyen.
Állandó dilemma, hogy a szolgáltató megyei könyvtár által, az aktuális év elején összeállított rendezvénykiajánló mennyire megfelelő tartalmában. A lista lényegében egész évben tesztelés alatt van, hiszen folyamatában tapasztaljuk meg, mennyire kelti fel a térségek szolgáltató helyeinek érdeklődését egy-egy verses-zenés gyermekműsor vagy előadói est.
Tapasztalataink szerint a valódi szórakoztató programokra nagyobb igény lenne, mint a kifejezetten olvasás- vagy könyvtár-népszerűsítő programokra. 2015-ben igyekeztünk tudatosan terelni a szolgáltató helyeket ebbe az irányba, de a folyamatos visszajelzésekből érezhető, hogy nagyobb lenne az igény a könnyedebb, inkább populárisabb, zenés-dalos előadásokra.
Az elképzelések szerint a 2016-os kiajánlásunkba több olyan előadás is kerül majd, amely kifejezetten a helyiek életminőségének javításához járulhatna hozzá. Ismeretterjesztő és a mindennapi életet is megkönnyíthető előadásokat is fel fogunk ajánlani a településeknek.

Konklúzió

Két év taőpasztalatainak birtokában kijelenthető, hogy a KSZR indulásakor, 2013-ban megfogalmazott célokat csakis aprólékos munkával lehet elérni. A feladatok sokrétűsége, a dokumentumszolgáltatás, a szolgáltató helyek fejlesztései, a rendezvények szervezése, és a – talán a legfontosabbnak mondható – személyes kapcsolattartás, a helyiek segítése mind-mind szükségessé teszi a szívós munkát. A könyvtárak társadalmi szerepvállalásának erősítése fontos szempont, hiszen a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférést a KSZR segítségével (is) biztosítani kell. A leszakadó térségek problémái, a területi és kulturális esélyegyenlőtlenségek meghatározzák az ott élők jövőjét. Nekünk, könyvtárosoknak törekednünk kell arra, hogy minél több potenciális olvasót szólítsunk meg és érjünk el a szolgáltatásokkal. Ez nem megy egyik napról a másikra, minden bizonnyal a 2018-ig jelzett rövid táv sem lesz elég valamennyi cél elérésére.
A folyamatosan változó világ újabb és újabb kihívásokkal szembesíti a könyvtárosokat és az olvasókat. A könyvtári rendszer intenzív működtetése és fejlesztése szükséges ahhoz, hogy az olvasók tájékozódási pontként tekinthessenek a könyvtárakra, ahol releváns, segítő választ és információt kaphatnak mindennapi kérdéseikre, és szélesíthetik általános műveltségüket, ami a hatékonyan működö demokráciának is fontos feltétele.
(Elhangzott a KSZR-Műhelynapok debreceni konferenciáján 2015. szeptember 29-én.)

IRODALOM
A Baranya megyei Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer. Pécs, Csorba Győző Könyvtár, 2015
Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer – ajánlás. EMMI, 2015.

JEGYZETEK
1.    http://index.hu/gazdasag/2015/05/21/eu_regiok_legszegenyebb/ (Letöltés: 2015. szeptember 20.)
    http://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/6839731/1-21052015-AP-EN.pdf/c3f5f43b-397c-40fd-a0a4-7e68e3bea8cd (Letöltés: 2015. szeptember 20.)
2.    A vásárlóerő az adózás után egy főre jutó, rendelkezésre álló, elméletileg elkölthető jövedelmet jelenti (beleértve bármilyen állami juttatást).
3.    http://www.bama.hu/baranya/gazdasag/vasarloero-a-leggazdagabb-paks-a-legszegenyebb-alsoszentmarton-581064 (Letöltés: 2015. szeptember 24.)
4.    Csite András – Jakobi Ákos (2009) A 33 LHH kistérség NFT-s és ÚMFT-s fejlesztési forrásszerző teljesítményének néhány sajátossága.
5.    290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet A kedvezményezett járások besorolásáról
6.    105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet a kedvezményezett települések besorolásáról és a besorolás feltételrendszeréről
7.    Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer – ajánlás 4. p.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)