A határon túli magyar könyvtárosok továbbképzése – folytatás határok nélkül

Kategória: 2015/ 3

A határon túli könyvtárosok képzési, továbbképzési tevékenységét a Könyvtári Intézet építette ki – határon túli kezdeményezésre – a 2002/2003-as tanévtől kezdve. A Határon túli könyvtárak fejlesztési programjának1 2007-es kulturális kormányzati elfogadása óta 2011 végéig – a rendszeres és kiszámítható kulturális minisztériumi támogatásnak köszönhetően – a tevékenység a fejlesztési programnak megfelelően haladt. A képzéseken a ciklus végéig 97 intézményből összesen 535 fő vett részt2. A képzések határon túli magyar könyvtárakban valósultak meg: az első körben, 2008/2009-ben kötött együttműködési szerződéssel megerősített bázis-képzőhelyeink – a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár, a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézet, a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézet, a beregszászi Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet – sorát a 2011 júniusában aláírt szerződéssel a sepsiszentgyörgyi Bod Péter Megyei Könyvtár partnerségével egészítettük ki.

Azokkal az országokkal is kiépült a kapcsolat, ahol az előzőeknél lényegesen alacsonyabb a magyar lakosság lélekszáma, ennek következtében a magyar könyvtárosok száma is. 2011 nyarán így került elfogadásra az együttműködési megállapodás a horvátországi (együttműködő partner: Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ, Eszék) és a muravidéki (együttműködő partner: Muravidéki Magyar Önkormányzati Nemzetiségi Közösség, Lendva) magyar könyvtárosokkal. E két szerződés továbbképzési helyszíneként a Horvátországi Magyarok Központi Könyvtáraként működő Pélmonostori Városi Könyvtár és a Könyvtár Lendva – Knjižnica Lendava szolgál. A szlovákiai magyar könyvtárosok esetében a somorjai helyszín mellett az utóbbi időkben képzés szervezésére került sor az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárban is. Együttműködési megállapodásaink sorába illeszkedik továbbá a nyíregyházi Móricz Zsigmond Megyei és Városi Könyvtárral kötött szerződés: a könyvtár előnyös földrajzi elhelyezkedésénél fogva segíti a Könyvtári Intézet továbbképzési tevékenységét – egyrészt a korábbiakban több alkalommal adott helyszínt azoknak a képzéseknek, amelyeket nem „exportáltunk” a határon túlra, hanem a „résztvevőket importáltuk” e magyarországi képzési helyszínre; másrészt rendszeresen biztosít oktatókat a kárpátaljai helyszínen szervezett tanfolyamokhoz. Ezzel gyakorlatilag kiépült a magyar könyvtárosok továbbképzésének Kárpát-medencei hálózata; fenntartása, illetve folyamatos működtetése feltétlenül források bevonását feltételezi.

A fejlesztési programban megfogalmazottak mellett 2013 májusában az Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet és az Országgyűlési Könyvtár által megrendezett Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója ajánlásaiban ismételten megerősítette a határon túli képzések szükségességét3, ezért 2014 elején a képzéseket korábban is koordináló Könyvtári Intézet felmérést folytatott valamennyi fenti partnerénél legfrissebb továbbképzési igényeikre vonatkozóan. A felmérést összesítve és eredményeit, valamint partnereink fogadókészségét is figyelembe véve továbbképzési tervet alakítottunk ki, ennek megvalósítását a Közgyűjteményi Kollégium által 2014 februárjában kiírt NKA-pályázat tette lehetővé. A pályázattal elnyert összeget az oktatói díjak, valamint az utazási és szállásköltségek fedezésére fordítottuk, határon túli partnereink segítségét pedig a képzések helyszínének biztosításához, a résztvevők toborzásához és a helyi szervezés lebonyolításához vettük igénybe – mindezért köszönettel tartozunk nekik.

Nyolc különböző témájú képzés megvalósítását ajánlottuk fel partnereinknek. Az oktatókat a Könyvtári Intézet akkreditált továbbképzési programjain közreműködő kollégák és a nyíregyházi megyei könyvtár munkatársai közül kértük fel. A Könyvtári Intézet tanfolyamszervező munkatársai gondoskodtak a képzések időpontjainak összehangolásáról, az utazások, szállások megszervezéséről, az oktatókkal, a határon túli partnerekkel való kapcsolattartásról és a tanfolyamok dokumentálásáról. A képzéseket 2014 augusztusa és novembere között szerveztük meg, a befejezés után az összesen 200 résztvevő számára a sikeres teljesítést bizonyító igazolás kiállítására került sor.

A könyvtár mint közösségi színtér című egynapos tanfolyam tananyaga segítséget nyújtott a kistelepülések könyvtáraiban dogozó könyvtárosok számára intézményük korszerű felfogáson alapuló működtetéséhez. Bemutatta az integrált közösségi színtérként működő könyvtárban a működés és a finanszírozás követelményeit; a működtetés tervezésének, értékelésének, ellenőrzésének folyamatát; a könyvtári munkafolyamatok egymásra épülését, kitért a minőségbiztosításra és a teljesítménymérésre, a könyvtári marketingre, valamint a partner- és közönségkapcsolatok újfajta lehetőségeire. A tanfolyam oktatója Fehér Miklós, a Könyvtári Intézet osztályvezetője volt; a képzést augusztusban a somorjai Fórum Kisebbségkutató Intézetben 12, szeptemberben a pélmonostori városi könyvtárban 9, a lendvai városi könyvtárban 8 résztvevő végezte el – az utóbbi két helyszínen most zajlott először képzés az együttműködési szerződés megkötése óta. A pélmonostori eseményekről fényképes tudósítás jelent meg a horvátországi online magyar hetilapban, az Új Magyar Képes Újságban4.

Augusztus végén három-háromnapos képzést szerveztünk Csíkszeredában és Sepsiszentgyörgyön, 16-16 fő részvételével, ennek témája a különböző felhasználói célcsoportok olvasásfejlesztésére való felkészülés volt. A képzést mindkét helyszínen olvasáskutatók, Péterfi Rita, a szentendrei megyei könyvtár hálózati vezetője és Vidra Szabó Ferenc, a Könyvtári Intézet nyugalmazott szakértője tartották. Mindkét helyszín a legrégebbi és legtapasztaltabb, infrastrukturálisan legjobban ellátott határon túli képzőhelyek közé tartozik, és a megtartott képzések számát tekintve is előkelő helyet foglalnak el a továbbképzési rendszerben. Az olvasásfejlesztési tréning egynapos változatát oktatóink szeptemberben a harmadik legrégebbi bázis-képzőhelyen, a zentai Vajdasági Magyar Művelődési Intézetben is megtartották, ott a résztvevők száma 18 fő volt.

Közismert, hogy a szépirodalmi, irodalomtudományi, irodalomtörténeti tájékoztatás a könyvtári munka egyik legkeresettebb területe a használók oldaláról – ez a magyar nyelvű irodalmat őrző határon túli könyvtárakban különös jelentőséggel bír. A zentai helyszínen szeptember elején megtartott egynapos tanfolyam célja az volt, hogy a résztvevők a hagyományos tájékoztatási eszközök mellett megismerjék a legújabb online szépirodalmi, irodalomtudományi és irodalomtörténeti információforrásokat, felhasználói szinten kezelni tudják a különböző adatbázisokat. Oktatóként a képzést Téchy Tünde, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár nyugalmazott osztályvezetője tartotta, a tanfolyamon 21 fő vett részt.

Októberben a Vajdasági Magyar Művelődési Intézet biztosított helyszínt a Helyismereti-helytörténeti információk közzététele könyvtári honlapokon elnevezésű, egynapos továbbképzésnek is. A program a tágan értelmezett helytörténetírás metodikájával és a könyvtári helyismereti tevékenységgel foglalkozott. A 22 résztvevő az oktató, Kégli Ferenc, az OSZK nyugalmazott osztályvezetője segítségével megismerhette a leggyakrabban alkalmazott módszereket és segédeszközöket, találkozhatott a helyismereti-helytörténeti kiadvá­nyok fajtáival. Különös hangsúlyt kapott a programban a könyvtári szolgáltatások között kiemelt helyet elfoglaló helytörténeti-helyismereti bibliográfiák és faktográfiai adattárak nyomtatott és elektronikus közzététele.

A könyvtári környezetben megvalósítható hatékony kommunikáció volt a témája októberben az érsekújvári Anton Bernolák Könyvtárban és novemberben a lendvai városi könyvtárban tartott egynapos tanfolyamoknak. A program célja a résztvevők kommunikációs készségeinek fejlesztése volt, a felhasználókkal való jó kapcsolat kialakítása érdekében. A képzés során a résztvevők megismerték a beszélgetési stílusok eszközeit és motívumait, a beszélgetési magatartást befolyásoló tényezőket. A tréning jellegű, gyakorlatorientált órákon felismerhették az önismeret, az önértékelés és az önbizalom összefüggéseit; segítséget kaptak az előítéletek leküzdésére, a könyvtáros, illetve felhasználó szerepekből adódó kommunikációs különbségek feloldására. A tanfolyamot Törökné Jordán Katalin, a Könyvtári Intézet nyugalmazott munkatársa tartotta; a résztvevők Érsekújváron tizenkilencen, Lendván tízen voltak. Az érsekújvári eseményekről a szlovákiai magyar nyelvű napilap, az Új Szó online kiadása előzetesen hírt, a képzés befejezése után pedig fényképes beszámolót közölt5.

A kárpátaljai képzések megtartására a korábbiakhoz hasonlóan most is a nyíregyházi megyei könyvtári kollégákat kértük fel: Beregszászon, a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézetben szeptemberben az Embert barátjáról, könyvtárat könyvtárosáról elnevezésű egynapos képzést Vraukóné Lukács Ilona, a megyei könyvtár tudományos kutatója tartotta; októberben a Szín – Tér/Tár – Könyvtár elnevezésű kétnapos tanfolyamot ugyancsak ő, Márföldi Istvánnal, a könyvtár Médiatárának vezetőjével együtt valósította meg. Az első képzés célja a könyvtárossal szemben támasztott alapvető személyiségjegyek megismertetése, az azokkal való szembesítés, a fejlődés szükségességének és lehetőségének elfogadtatása volt. A képzés önismereti teszt kitöltésével és értékelésével kezdődött. A hasonló személyiségjegyekkel rendelkezők kiscsoportokba rendeződve maguk határozták meg azt a szintet, ahová a könyvtárossal szemben támasztott alapvető elvárásokhoz képest elhelyezhették önmagukat, és konkrét szituációkban mutatták be könyvtáros-könyvtáros és könyvtáros-felhasználó viszonyát. A 17 résztvevőt befogadó képzésről a Kárpátaljai Magyar Művelődési Intézet honlapján és a Kárpáti Igaz Szó online kiadásában jelent meg fényképes beszámoló6. A második képzés feladata az volt, hogy a könyvtárosok elsajátítsák: hogyan lehet a többnyelvű és más-más vallási felekezethez tartozó, a kisebbség és többség fogalmát eltérően értelmező lakosság számára olyan színteret biztosítani a könyvtárban, ahol nem a különbségek, hanem az azonosságok a meghatározók. A képzés gyakorlati példákat adott arra vonatkozóan, miként lehet a könyvtár a kultúra megerősítésének, megújításának és átadásának helyszíne, az identitás alakításának műhelye, az együttműködés, a partnerség, az integráció, a tudásátadás fóruma; a felhasználóképzés és az iskolán kívüli képzés színtere; a helyi érintettséggel bíró információkat tartalmazó adatbázisok építésének, a helyi tudások rögzítésének és a különböző generációk találkozásának tere. E képzésen 26 fő vett részt.

A továbbképzési lánc utolsó állomásán, Pélmonostoron november közepén a fejlesztő biblioterápia könyvtári alkalmazásának lehetőségeiről – a képzés metodikájának különösen megfelelő kiscsoportos foglalkozáson – a hat résztvevő Bartos Évát, a Könyvtári Intézet nyugalmazott igazgatóját, biblioterapeutát hallgathatta meg az egynapos képzés keretében. Az olvasási kultúra megerősítése és fejlesztése érdekében a képzés a külföldi gyakorlatban régóta elfogadott eljárást illesztette be a könyvtárosi munkába annak révén, hogy a szakembereket bevezette a biblioterápiás csoportok vezetésének gyakorlatába; jelezve, hogy az eljárás mind a művelődési hátrányokkal küszködő gyerekek és fiatalok felzárkóztatásához, mind a kiemelkedően tehetséges gyerekek továbbfejlesztéséhez segítséget adhat, a könyvtári szakemberek mellett pedagógusoknak és óvodapedagógusoknak is.

Befejezésül a korábban Bartos Éva által írottakat – „a résztvevők tapasztalatainak összegyűjtése alapján elmondhatjuk, hogy a határon túli magyar könyvtárosoknak fontos erkölcsi és szakmai támaszt jelent az anyanyelvi szakmai továbbképzés alternatívája7 – néhány olyan vélemény idézésével támasztjuk alá, amelyek a 2014 őszén lezajlott képzések végén születtek az oktatók három (mi tetszett; mi nem tetszett; mi lenne jó legközelebb) kérdésére. „Tetszett az, hogy sok fontos témát tudatosítottunk, megbeszéltünk, kifejtettünk, megtanultunk; hogy az egyenes beszédre, az őszinteségre, mások elfogadására hívták fel a figyelmünket.” „Nem tetszett az, hogy nagyon kevés időt tölthettünk együtt.” „Legközelebb mindenekelőtt azt szeretnénk, hogy legyen legközelebb!”

JEGYZETEK

1.  http://ki.oszk.hu/content/hatarontuli-koncepcio

2.  A fejlesztési program terveiről, eredményeiről és a Könyvtári Intézet által szervezett képzésekről a korábbiakban Bartos Éva számolt be a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros hasábjain: a két összefoglaló a 2006. 11. (15-18. p.) és a 2010. 7. (9-14. p.) számban jelent meg.

3.  A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2013. 6. sz. 3-4. p.

     http://vilagtalalkozo.oszk.hu/sites/vilagtalalkozo.oszk.hu/files/ajanlas_strategiahoz_kozzetett.pdf

4.  http://www.huncro.hr/magyarsagunk/5769-koenyvvel-koennyebben-megy

5.  http://ujszo.com/napilap/regio/2014/09/23/konyvtarosok-tovabbkepzese-ersekujvarban; http://ujszo.com/napilap/regio/2014/10/20/a-konyvtaros-ertekkozvetito

6.  http://kmmi.org.ua/news?menu_id=2&ar_id=888; http://kiszo.hhrf.org/?module=news&target=get&id=19712

7.  Bartos Éva: Tanévzáró a határon túli könyvtáros továbbképzésben. = Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, 2010. 7. sz. 13. p.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)