25 éves az informatikus könyvtáros képzés a Debreceni Egyetemen

Kategória: 2015/ 2

Az egyre növekvő társadalmi és szakmai igényekre válaszul a hazai egyetemek közül a budapesti ELTE után másodikként a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem indította el 1989-ben a könyvtáros, majd informatikus könyvtáros képzést — a kezdeti dilemmák után jó döntéssel a Természettudományi Karon, előre látva a szakterület informatika irányában történő innovációját. Az új szakot a Matematikai Intézet fogadta be, a Komputergrafikai és Könyvtárinformatikai Tanszék keretében folyt az oktatás két főállású tanárral és külső óraadókkal, például az OSZK-ból, a Bessenyei György Tanárképző Főiskoláról, a Hajdú-Bihar Megyei Könyvtárból. Az induló szak minden szükséges segítséget megkapott az egyetem, a kar, az intézet vezetésétől. A képzés tartalmában a kezdetben egymás mellett szereplő könyvtári és informatikai stúdiumok könyvtárinformatikaivá alakultak, a könyvtárakban alkalmazott informatikai ismeretek kimunkálásával. Az Informatikai Kar megalakulása óta a szakterület a Könyvtárinformatikai Tanszék feladata.

A Művelődésügyi Minisztérium mellett működő Könyvtárosképzési és Továbbképzési Szakbizottság tagjaként részese voltam az induló tanterv kidolgozásának, majd módosításainak, később a szakirányok tematikái, óratervei kimunkálásának. Az első években óraadóként, majd 1993-tól főállású adjunktusként húsz éven át több alapozó tárgy oktatását láttam el nappali és levelező tagozatokon, így lehetőségem volt végigkísérni a képzés eddigi teljes intervallumát: alakulását, eredményeit.

A képzés 25 éves évfordulója alkalmából 2014. november 14-én a Debreceni Egyetem Informatika Kara Könyvtárinformatika Tanszéke konferenciát és kerekasztal beszélgetést rendezett nagy érdeklődés mellett. A konferencia levezető elnöke Gilányi Attila mb. tanszékvezető elsőként a Kar dékánját, Mihálydeák Tamást kérte fel köszöntője megtartására, majd őt követte a Debreceni Egyetem vezetése képviseletében Bartha Elek rektorhelyettes köszötője. Virágos Márta, a Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtára (DEENK) főigazgató-helyettese felszólalásában kiemelte, hogy a könyvtár a képzés teljes időszakában a hallgatók gyakorlóhelyéül is szolgált, sőt, sokan közülük itt találták meg munkahelyüket is.

Bényei Miklós címzetes egyetemi tanár személyes emlékeit idézte fel a képzés megindulásától napjainkig eltelt időszakról, a képzés történetét is áttekintve. Ezt követően a szakon végzett hallgatók előadásit hallgathatták meg a részvevők. Karácsony Gyöngyi a DEENK főigazgatója Emberi erőforrás fejlesztés és tudásmenedzsment a könyvtárban címmel fogalmazta meg a könyvtár legaktuálisabb feladatait. Burmeister Erzsébet, a Miskolci Egyetemi Könyvtár Levéltár Múzeum főigazgatója ELDORÁDÓ és MATARKA címmel beszélt az új könyvtárinformatikai fejlesztésekről, majd Baranyai Péter a Piarista Központi Könyvtár vezetője adott széles körű áttekintést az egyházi könyvtárak adatbázis fejlesztéseiről.

A volt hallgatók előadásaikat színesítették visszaemlékezéseikkel, egykori egyetemi élményeikkel, utólag is megerősítetve a képzés magas színvonalát.

A könyvtáros életpályamodellről folytatott kerekasztal beszélgetés moderátora Eszenyiné Borbély Mária volt, aki szintén a Debreceni Egyetemen kapott diplomát, jelenleg a tanszék adjunktusa, egyben az MKE elnökségének tagja. A szakmai beszélgetés során egyetértés született többek között abban, hogy a könyvtáros képzés jelenleg meglévő minden szintjére szükség lesz a jövőben is, a szakmai generációváltás szakemberigénye szükségessé teszi a felvételi követelmények szigora átgondolását, és a szakkönyvtárakban dolgozó szakemberek számára megoldást kell találni a könyvtárosi egyetemi továbbképzési szakok indítására. E gondolatokat a képzőhelyek képviselői és a különböző könyvtártípusok vezetői fogalmazták meg, észrevételeikkel segítve a 2014. november 26-án a Könyvtáros Életpálya Munkabizottság által megrendezett tanácskozás munkáját.

A képzés 25 évét áttekintve megállapítható, hogy a folyamatosan megújuló tantervek megfelelően követték, esetenként megelőzték a szakma elvárásait; új irányait, a negyed század alatt az egyetem több mint ötszáz magasan képzett szakembert adott a hazai könyvtáraknak. Többek között nemzeti könyvtáraink főigazgatóit, számos szak- és közkönyvtár felső- és középvezetőit, iskolai könyvtárak vezetőit, akik a szakma megújításában is fontos szerepet vállaltak, illetve vállalnak.

A képzés felfutása a 1990-es évek második felére, a 2000-es évekre tehető, ekkor alapoztuk meg a színvonalas oktatás feltételeit, például a dokumentumok tartalmi és formai feltárása gyakorlására különböző témájú, műfajú, formai jegyekkel rendelkező példakönyvtárat állítottunk össze és fejlesztettünk, egyetemi jegyzetekkel és szöveggyűjteményekkel segítettük a hallgatók felkészülését. Évről évre felmérést végeztem az I. évfolyamos hallgatók körében, hogy képet kapjunk arról, milyen ismeretekkel rendelkeznek választott szakjukról. Sok esetben a kérdéseket sem értették, számukra jórészt csak kölcsönzés és a helyben olvasás jelentette a könyvtárat; a közoktatásban bevezetett könyv- és könyvtárhasználati ismeretek elkerültékk őket. Így az oktatást az elmaradt ismeretek pótlásával kellett kezdeni. Az elméleti oktatás élővé tételére az egyetemen szokatlan, a hallgatók körében igen népszerűvé vált módszereket alkalmaztam. Például az olvasáspedagógia stúdium keretében többek között a hallgatók könyvtáros pályaképeket készítettek az általuk példaképként tisztelt könyvtárosokról, és arról, hogy ők mit várnak a következő könyvtáros generációtól. A pályaképeket bemutatva, elemezve a hallgatók érzelmileg is közelebb kerültek választott szakterületükhöz. Szituációs játékok formájában ismerkedtek a szolgáltatók és felhasználók kapcsolatrendszerével, maguk ítélhették el a helytelen viselkedést és találhattak rá a mintakövetőkre. Az ilyen típusú foglalkozások a hallgatókat is közelebb hozták egymáshoz, jó alkalmat teremtve egymás megismeréséhez, barátságok születésére és elmélyülésére, amelyek a diploma megszerzése után is tovább élnek. A jó tanár-diák, diák-diák kapcsolatok egyik fokmérője a hallgatók által rendezett jó hangulatú és emlékezetes szakestek voltak.

Az elkötelezett tanári munka eredményeként a szakórákon kívül is lehetőség nyílt a hallgatók számára a szakmával való szélesebb körű ismerkedésre, elősegítve a könyvtáros hivatás kialakulását. Példaként említem a könyvtárszakmai utakat, a könyvtáros vándorgyűléseken, illetve az MKE szekciói rendezvényein való részvételt, a Kovács Máté Körben való tevékenységet – ezt kiterjesztettük más szakos érdeklődő hallgatók számára is; de említhetem a tíznapos nyári olvasótáborok szervezését, tematikájuk kidolgozását és megvalósítását is. Egyre több hallgató vett részt a tudományos diákköri munkában, megszaporodtak az OTDK-n elért sikerek, bekapcsolódtak az egyetem Tehetséggondozó programjába, szakmai konferenciák szervezésébe, ahol előadóként is részt vettek, és pályadíjakat nyertek a Kovács Máté Alapítvány által meghirdetett pályázatokon. Ennek a munkának köszönhetően esetenként a tanszék oktatói létszámának fejlesztésekkor itt végzett kiváló hallgatóink lehettek kollégáink.

A szakterületre való rálátást jól segítették a szakfelügyelői munkám során szerzett tapasztalataim, s az ezekben az években eleven külkapcsolataim is. E körbe tartoztak európai tanulmányútjaim mellett a kassai Faculty of Science Safarik, a kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem, az amszterdami városi könyvtár, az Erdélyi Magyar Kulturális Egyesület

Megtiszteltetés számomra, hogy a szak indításában, fénykora alakításában részt vehettem, kívánom, hogy a jelenlegi nehéz helyzeten túljutva újabb nagy sikerek szülessenek, s a debreceni képzés is járuljon hozzá a nemzeti könyvtárkultúra megtartásához és szintemeléséhez.

 

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)