“Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez”

Kategória: 2014/ 6

Nagyvárosi könyvtári szolgáltatás és közösségfejlesztés
pilot projekt

Előzmények

2013. január 1-jétől törvényi szintű döntés következtében közös irányítás alá kerültek a megyei és városi könyvtári feladatok, amelyeket Debrecenben a városi és megyei könyvtár integrációjával létrejött Méliusz Juhász Péter Könyvtár (MJPK) lát el. Az új szervezetben működő intézmény vezetése kiemelt feladatának tekinti a város és a megye könyvtári ellátásának kiegyensúlyozottságát, szolgáltatásainak hozzáférhetőségét, függetlenül attól, hogy városi, peremkerületi vagy kistelepülési környezetben élőkről van szó. A könyvtár igazgatójának javaslatára 2013 áprilisában elkezdődtek azok a tárgyalások, amelyek alapján kidolgozásra került a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer kiterjesztése a nagyvárosi peremterületekre című fejlesztési tervezet.
2013 júliusában – az EMMI Közgyűjteményi Főosztály, Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala részvételével – sor került az OSZK Könyvtári Intézet és a debreceni Méliusz Juhász Péter Könyvtár programfelelőseinek személyes találkozójára, és a könyvtár által javasolt helyszínek közül háromnak a (Tégláskert, Nagysándor-telep, Haláp) helyszíni bejárására. A bejárás eredményeképpen létrejött a pilot projekt háttéranyaga, elkezdődtek a tárgyalások a befogadó intézményekkel, elkészült a program ütemterve, tisztázódtak a finanszírozással kapcsolatos kérdések, és 2014 januárjában aláírásra került az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár közötti megbízási szerződés.
Ekkor indult el a Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez – nagyvárosi könyvtári szolgáltatás és közösségfejlesztés című, új típusú, költségkímélő, összefogáson alapuló, szolgáltatásközpontú pilot projekt.
A projekt fő célja, hogy a nagyvárosban fellépő elidegenedés ellen hasson. Az embereket segítse a közösségi, kulturálódási szokásaik megélésében, a friss, hasznos információkhoz jutásban, az önképzésben, a szabadidő hasznos eltöltésében. Ehhez színteret és szolgáltatásokat nyújtson. A program fontos eleme, hogy nem klasszikus fiókkönyvtárakat hoz létre, hanem helyi szinten már létező intézményekbe, közösségekbe integrálja a könyvtári és közművelődési szolgáltatásokat.
A program megvalósítója a Méliusz Juhász Péter Könyvtár, együttműködve a Debreceni Művelődési Központtal, nem üzemeltetnek újabb közösségi épületeket, szolgáltatásaikat telepítik a településrészeken kiválasztott partnerintézmények (egyházi, közművelődési, szociális intézmény) infrastruktúrájára, az intézményekkel kötött együttműködési megállapodás alapján.

Településrészenkénti megállapodások

A kijelölt helyszínek és együttműködő partnerek:
1. Nagymacs    Debreceni Művelődési Központ,
2. Kismacs    Debreceni Művelődési Központ,
3. Tégláskert    Tégláskerti Református Missziói Egyházközség,
4. Nagysándor-telep    Debrecen Megyei Jogú Város (DMJV) Szociális Szolgálat Nagysándor Telepi Gondozó Szolgálat Pósa Utcai Idősek és Demens Idősek Klubja,
5. Lencztelep    Kerekestelepi Református Egyházközség.

Nagymacs, Kismacs 

A Méliusz Könyvtár projektjével párhuzamosan támogatást kapott a Debreceni Művelődési Központ Közösségfejlesztés a debreceni városrészeken című projektje is. A két intézmény együttműködési szerződést kötött a közművelődési és kulturális feladatok ellátására, könyvtári szolgáltatások, kulturális, hagyományőrző programok, oktatás, továbbképzés szervezésére, lebonyolítására. Az együttműködési megállapodás alapján a Debreceni Művelődési Központ két meglévő közösségi házában (Nagymacsi Közösségi Ház, Kismacsi Közösségi Ház) biztosította a könyvtári szolgáltatások kialakítására alkalmas helyiséget és a szükséges infrastruktúrát.

Tégláskert 

A templomot úgy tervezte az építész, hogy a benne található szabályos nyolcszög alakú helyiséget könyvtárnak szánta, itt alakítottuk ki a könyvtár pontot. Az együttműködés mindvégig pozitív volt, a Tégláskerti Gyülekezet lelkésze a kezdeményezést kezdettől fogva támogatta.

Lencztelep

A város újonnan épülő, fejlődő településrészén egy új építésű, különböző közösségi terekkel ellátott templomban kaptunk helyet a könyvtár pont kialakítására. A templom karzatát és a földszinti gyerekrendezvényekre, foglalkozásokra is alkalmas helyiséget biztosította a befogadó intézmény a könyvtár számára.

Nagysándor-telep

Debrecen ezen településrészén volt a legnehezebb megfelelő befogadó intézményt találnunk. Iskolákkal, egyházzal, egyesülettel is felvettük a kapcsolatot, de nem tudtak megfelelő helyiséget biztosítani számunkra. Végül Debrecen Város Önkormányzatának segítségével sikerült a megfelelő helyszínt megtalálnunk, ahol az intézményvezetéssel megkezdett tárgyalások eredményeképpen háromoldalú együttműködési megállapodás született a városi Szociális Szolgálat, a Debreceni Intézményműködtető Központ és a Méliusz Juhász Péter Könyvtár között.

A szolgáltató helyiségek kialakítása

Bútortervezés
Minden helyiség más és más mérettel, elrendezéssel, meglévő bútorral, vagy a nélkül állt rendelkezésünkre, így a berendezés, a bútorzat kialakításánál ezeket figyelembe véve arra törekedtünk, hogy minden könyvtár pont hasonló arculatú legyen. A befogadó intézmények elvárásaihoz, igényeihez is alkalmazkodnunk kellett (pl. a bútor színét meghatározta a helyiségben benn maradó bútorzat). A látványtervek elkészítéséhez a Sweet Home 3D1 ingyenes lakástervező programot használtuk, amely kétdimenziós alaprajz elkészítését és háromdimenziós előnézeti lehetőséget biztosít.

Informatikai eszközök beszerzése, telepítése
Az IKT eszközök tervezéskor is figyelembe kellett vennünk az adott helyiségek méretét, a térkihasználást, valamint a praktikusságot, illetve a felhasználók körét, és a megszokott, a könyvtárainkban is használt szoftvereket és hardvereket. A könyvtárosok részére egy All-in-One PC-t2 biztosítottunk. Az olvasók részére egy-egy egyedi PC-t3 állítottunk össze. Minden könyvtár ponton egy multifunkciós eszközt helyeztünk el, ami alkalmas nyomtatásra, fénymásolásra, szkennelésre, és előnye, hogy wifi segítségével akár telefonról és táblagépről is lehet nyomtatni. A befogadó intézmények biztosították az internetszolgáltatást, de a hálózat kiépítését a könyvtár munkatársai végezték el.

Katalógus
A könyvtár pontokra kihelyezett dokumentumállomány nyilvántartása, feltárása és visszakereshetősége a Méliusz Könyvtár által használt HunTéka integrált könyvtári rendszerben történik. Minden könyvtár ponton biztosítani tudjuk azokat a szolgáltatásokat, amelyek a Méliusz központi könyvtárában is rendelkezésre állnak (gépi kölcsönzés, előjegyzés, tájékoztatás stb.). A gépi kölcsönzés garantált adatbiztonságának érdekében azonban ennek éles bevezetéséhez megvárjuk a HunTéka program 2.0-s verziójának átadását (2014 nyarán várható), amely a fiókkönyvtáras verzió korszerű változatára való áttérést jelenti majd.
A státusinformációkat is szolgáltató rendszerre való átállásig a hagyományos manuális kölcsönzést folytatjuk – a Méliusz fiókkönyvtáraihoz hasonlóan – a könyvtár pontok kölcsönzési szolgáltatásában.
Az interneten elérhető webes katalógus a szolgáltató helyek teljes könyvtári állományát visszakereshetővé teszi.

Honlap
A Méliusz Könyvtár a 2014-es arculatváltást követően új intézményi honlappal jelenik meg, amelynek elkészítésére a Monguz Kft.-t kértük fel. Ennek keretében bíztuk meg őket, hogy készítsék el a könyvtár pontok honlapját is. Az oldalak az alábbi URL címen érhetők el: www.meliusz.hu/konyvtarpontok. A honlap különlegessége, hogy tetszőleges platformon megtekinthetők. Így mind asztali gépen, mind okos telefonon, tableten megfelelő megjelenést biztosítanak.

Promóciós terv, promóciós munka

A promóciós terv összeállítása során ötleteket merítettünk a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK) arculati kézikönyvéből (2005)4.
A Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék munkatársait kértük fel az arculat megtervezéséhez, mivel tavaly ők készítették el a Méliusz Könyvtár új arculatát, így már ismerték az intézményt, az igényeinket, és a könyvtár pontok arculatát egységesíteni tudták a Méliusz arculatával.
Első lépésként megfogalmaztuk a projekt célját, valamint a kommunikációfejlesztést, amelyet három lépésben határoztunk meg:
1. pozícionálás,
2. arculatfejlesztés,
3. a szolgáltatás promóciója bevezető marketing- és PR-kampány keretében.

Fontos kiemelni, hogy a Közel az olvasóhoz… projekt egy eddig sehol az országban nem létezett szolgáltatás. A szolgáltatásnak még nincsen neve, nincsen arculata, de még nem él vonatkoztatási kategóriaként a potenciális célközönség fejében sem. Ezért első lépésben el kell végezni a stratégiai pozícionálás munkáját (teremtenünk kell egy kategóriát)!5
A Méliusz Könyvtár új missziója célul tűzte ki, hogy Debrecen könyvtárral ellátatlan területein komplex könyvtári szolgáltatást nyújtó intézményként jelenik meg. A projekt egy kapu, ajtó, lépcső a kultúrához, a tudáshoz, hiszen minden állampolgár alapvető joga az információhoz való jutás, függetlenül attól hol él, milyen szociális, társadalmi réteghez tartozik.
Ezek alapján választottunk kategórianevet, amely a Könyvtár Pont elnevezés lett, mivel ebben a kategórianévben benne van minden közművelődési-közösségszervezési küldetés is! Közel száz szlogen közül a Száz lépésre ezer válasz szlogent választottuk, amely utal a Méliusz Könyvtár A választ nálunk találja szlogenre is.

Elkészült a könyvtár pont logója, ami a MJPK nem régiben kialakított logójának színvilágához igazodi. Formailag a felkiáltójel és kérdőjel (!+?) összekapcsolásával kialakított “P” betű visszautal a Méliusz-logó “i” betűjéből képzett nyílra, valamint a névben szereplő “pont” szót emeli ki.
A könyvtár pontok brand videójával elkezdődött a szolgáltatások promóciója, valamint a kategórianév rögzítése az emberek fejében. Ezzel egy időben elkészült a könyvtár pontok plakát- és szóróanyagterve, valamint a protokoll megnyitó promóciója is.

Tájékoztató eszközök, arculati elemek

Az elkészített könyvtár pont logót használtuk arculati elemként, a kialakított betűtípust, színvilágot tükröztük a nyitvatartási táblákban, információs feliratokban. Miután megállapodtunk a befogadó intézményekkel a könyvtár pontok nyitvatartási idejéről, engedélyeztettük a táblák elhelyezését, költséghatékony, cserélhető nyitvatartási táblákat helyeztünk el, valamint egy nagy méretű könyvtár pont logó táblát. A táblák ellenállóak az időjárásnak, feltűnőek, messziről láthatóak, néhány helyen még sötétedés után is olvasható, mert kültéri megvilágítás alá kerültek. Valamennyi könyvtár ponton egységes beltéri azonosítókat, információs feliratokat helyeztünk el.

A helyi igényeknek megfelelő dokumentumkínálat kialakítása

Helyszínbejáráskor a befogadó intézmények munkatársaitól érdeklődtünk a közösség összetételéről, figyelembe véve a helyi tényezőket. Valamint a készített igényfelmérő kérdőívek Milyen témájú könyveket, dokumentumokat kölcsönözne, olvasna legszívesebben? kérdésére adott válaszokat vettük alapul. Településrészenként más-más igény volt megfigyelhető, ezért a könyvtár pontok állományának kialakításánál és a dokumentumok beszerzésnél ezekre odafigyelve válogattuk le a duplum példányokat raktárainkból, és vásároltunk új könyveket. Az idő rövidsége miatt, a könyvtár pontok nyitásáig az új könyvekre szánt keret felét használtuk csak fel, a megmaradt pénzösszeget olyan új könyvekre fordítottuk, amelyeket már az olvasói visszajelzések, igények alapján szereztünk be.
Folyóiratokra szintén előzetes egyeztetés és igényfelmérés alapján fizettünk elő minden könyvtár pontnak.

A könyvtár pontok szolgáltatásai

A szolgáltatások tervezésénél a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer működőséről szóló 39/2013. (V. 31.) EMMI rendeletet 3. §-át vettük alapul, valamint a könyvtárainkban eddig meglévő szolgáltatásokat is. Az igényfelmérő kérdőív erre vonatkozó kérdését feldolgoztuk, és ezek alapján alakítottuk ki a könyvtár pontok szolgáltatásait.
A könyvtár pontokon a következő szolgáltatásokat tudja igénybe venni a lakosság:
• helyben olvasás (könyvek, folyóiratok),
• könyvkölcsönzés a helyben kihelyezett állományból,
• könyv- és egyéb dokumentumkölcsönzés a MJPK állományból,
• könyvtárközi kölcsönzés,
• Országos Dokumentum-ellátási Rendszer szolgáltatások igénybe vétele,
• elektronikus könyvtárak és adatbázisok használata,
• számítógép-használat,
• internethasználat,
• fénymásolás, nyomtatás, szkennelés,
• eTanácsadás (segítség elektronikus kommunikációban, e-ügyintézésben),
• közhasznú információszolgáltatás,
• gyermekfoglalkozások,
• könyvtári közösségi, közművelődési rendezvények, programok,
• segítség tanulásban.

Személyzet felkészítése

Olyan önkénteseket kellett találnunk, akik könnyen tudnak kapcsolatokat kialakítani a különböző korú, nemű, kulturális hátterű használókkal, ezért mindenképpen célszerű volt a már meglévő közösség tagjai közül toborozni, illetve a befogadó intézmény munkatársait felkérni erre a munkára.
Meg kell említeni a tanfolyamon résztvevő önkéntesek pozitív “hozzáállását”. Az a tapasztalatunk és meggyőződésünk, hogy az önkéntesek erős motiváltsággal és elkötelezettséggel rendelkeznek, ami nagyon figyelemre méltó, de valódi szakmai teljesítmény nem feltétlenül várható el tőlük. Természetesen a szakmai hátteret biztosítjuk számukra és a könyvtár pontok számára, mégis úgy gondoljuk, ahhoz, hogy folyamatosan magas színvonalú szakmai munkát tudjunk biztosítani, szakképzett munkatársak alkalmazására lenne szükség.
Különösen fontos volt a Lesz valaki, aki tartja velem a kapcsolatot? Kihez fordulhatok majd segítségért, ha elakadok a munkámban? kérdésekre választ találni. A Méliusz Könyvtár munkatársai közül egy-egy kolléga – szintén önkéntes alapon – vállalta a “könyvtárosok”, könyvtár pontok patronálását.

A könyvtár pontok folyamatos könyvtári ellátásának beépülése
a Méliusz Könyvtár munkafolyamataiba

Hogy miképp tud és fog a könyvtár pontok ellátása beépülni a Méliusz Könyvtár munkafolyamataiba, több kérdést is felvet. A működtetésre, a szolgáltatások magas színvonalára, a szakmai háttér biztosítására munkaerő és folyamatos anyagi forrás szükséges. Átmeneti megoldás, hogy egy-egy kolléga, a munkáján felül patronálja az adott könyvtár pontot.
A nyomtatáshoz, fénymásoláshoz szükséges eszközöket (toner, papír) folyamatosan biztosítanunk kell, valamint az informatikai eszközök karbantartását is. Ezeknek költségei vannak, ezért a finanszírozására mindenképpen hosszú távú megoldást kell találni.
Ahhoz, hogy komplex szolgáltatásokat tudjunk nyújtani, a személyzet további képzésére van szükség. Az eTanácsadás, az elektronikus ügyintézés, a közhasznú információszolgáltatás nyújtása különböző kompetenciák elsajátítását követeli meg a könyvtár pontokon dolgozó munkatársaktól. Ezt egy “házi” tanfolyam keretében meg tudjuk tanítani az önkénteseknek, hiszen könyvtárainkban szakképzett eTanácsadók dolgoznak, több fiókkönyvtár eMagyarország Pont is egyben. A tervünk – és ezzel kapcsolatban már konzultáltunk a Nemzeti Információs Infrastruktúra Fejlesztési Intézet (NIIFI) munkatársaival is -, hogy a könyvtár pontok egyben ePontok is legyenek, az ott dolgozók pedig szakképzett eTanácsadókká váljanak, így teljes körű, komplex szolgáltatást tudunk majd nyújtani ezeken a településrészeken élő lakosság számára. Az eMagyaroszág hálózat erősödése rendkívül fontos a digitális írástudatlanság legyőzésének szempontjából, és e szegregált városrészekben kiemelten fontos ennek szolgálata.

Összegzés

Meggyőződésünk, hogy a projekt elérte célját, már a könyvtár pontok első nyitvatartási napjain tapasztaltuk a lakosság érdeklődését, vagyis a könyvtári szolgáltatások fontosságát ezeken a településrészeken. Október 30-áig készítünk egy átfogó felmérést, amelynek célja, hogy a könyvtár pont “tetszését”, az első használati benyomásokat, a további ötleteket, esetleges javaslatokat feltérképezzük.
Egy kisebb elégedettségmérést már végeztünk, a könyvtár ponton dolgozó önkéntesek beszámoltak a tapasztalatokról, ez alátámasztja a projekt sikerességét. Minden településrészen nagy érdeklődés van a könyvtári szolgáltatások iránt, nagyon népszerű a könyvtárközi kölcsönzés is, használják a számítógépeket, internetet, szépirodalmi és gyerekkönyveket kölcsönöznek, újságot olvasnak. Kismacson a könyvtár a közösségépítő ereje is megfigyelhető: kézműves klub alakult a 6-14 éves gyerekeknek.

Mindezek mellett fontosnak tartjuk, hogy megkeressük azokat a megoldásokat, amelyek a könyvtár pontok folyamatos működtetéséhez, szakmai hátterének biztosításához szükségesek (finanszírozás, szakképzett könyvtáros munkatárs).

A Méliusz Könyvtár Közel az olvasóhoz és művelődő közösségekhez pilot projektje mintául szolgálhat, segítheti a többi magyarországi nagyváros könyvtárainak ilyen irányú törekvéseit, illetve hasonló célú szakmai munkáját.

1 http://www.sweethome3d.com/hu/ 2014. április 11.
2 MSI Wind Top AIO (AE2051-024HU), 20″ LED képernyő, AMD E2-1800 CPU, 4GB DDR3 RAM, DVD-író, 4in1 kártyaolvasó, 500 GB HDD, Radeon HD 7340M VGA, Gigabit LAN, Wifi, egér és billentyűzet, fejhallgató.
3 19,5″ Acer LED képernyő, Kolink-ház, Intel G2030 CPU, 4GB DDR3 RAM, DVD-író, 500GB HDD, Wifi stick, egér, billentyűzet, fejhallgató.
4 Forrás: FSZEK honlap (www.fszek.hu)
5 Debreceni Egyetem Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék: Közel az olvasóhoz és a művelődő közösségekhez pilot projekt (MJPK) kommunikációs részének indítása – pozícionálás: az arculatfejlesztés és a kampány előkészítése a kommunikálandó alappozíció beazonosításával (2014. 02. 17.)

Címkék