Az állami egyetemi könyvtárak és az országos szakkönyvtárak megállapodása a köteles példányok elosztásának módosításáról

Kategória: 2014/ 7

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2013. február 28-án tette közzé A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról kormányrendelet tervezetét.1 A jelenleg hatályos 60/1998. (III. 27.) Korm. Rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról2 szóló jogszabály módosítása régóta időszerű: a könyvtáros szakma elsősorban azért tartja sürgősnek a szabályozás korszerűsítését, mert a jelenlegi nem terjed ki az online elérhető elektronikus kiadványok egészének szolgáltatására, így a kulturális örökség jelentős része elveszhet a jövő generációk számára. E törekvéssel párhuzamosan az állami egyetemi könyvtárak és az országos szakkönyvtárak az ELTE Egyetemi Könyvtár kezdeményezésére javaslatot tettek a köteles példányok elosztási rendjére vonatkozó előírások korrigálására is.Az 1990-es évek közepén bekövetkezett változások során az addigi 16 köteles példányt 6 példányra szállították le. A jelenleg érvényben lévő rendelet 11. § (1)3 szerint az elosztásuk az alábbiak szerint történik:

“Az OSZK a szolgáltatott hat kötelespéldányból:
a) 1 példányból előállítja a nemzeti bibliográfiát, majd ezt a példányt archiválja,
b) 1 példányból nyilvános könyvtári szolgáltatásait látja el, illetve ezt a példányt az igazgatási feladatokat ellátó szervezet számára biztosítja,
c) 1 példányt a Kossuth Lajos Tudományegyetem Központi Könyvtárának (…) küld el,
d) 1 példányt gyűjtőkörének megfelelően az Országgyűlési Könyvtárnak küld el,
e) 2 példányt, valamint a d) pont teljesítése után megmaradó példányokat a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat kötelespéldány jogosultságának figyelembevételét követően a tudományos és szakkönyvtári ellátást végző országos szakkönyvtárak és egyetemi könyvtárak között oszt el.”4

A köteles példányok elosztásának jelenlegi gyakorlata némileg eltér az 1998-ban megfogalmazott jogszabály szövegétől, amit az OSZK honlapján elérhető információ5 is tükröz: a hat példányban beérkezett kiadványokból a nemzeti könyvtár kettő, illetve a Debreceni Egyetem Egyetemi Könyvtár (DEENK) egy példányos részesedése mellett az Országgyűlési Könyvtár és a KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat egy-egy példány kap a gyűjtőkörének megfelelően. Két nagy vidéki egyetemi könyvtár, a Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtára és a Pécsi Tudományegyetem Könyvtára közösen osztozik egy példányon (ennek rendjét a két intézmény között külön megállapodás rögzíti). Ezzel gyakorlatilag a rendelkezésre álló hat példány mindegyike gazdára talált – mindössze egy töredék sor maradhat azokból a dokumentumokból, amelyekre nem tart igényt sem az Országgyűlési Könyvtár, sem a KSH Könyvtár. Az így megmaradt kiadványokból részesülnek (szintén a gyűjtőkörüknek megfelelően) az országos szak-, illetve állami egyetemi könyvtárak, összességében mintegy 23 intézmény.
Ezek a könyvtárak a jogszabályokban előírt feladataik hatékonyabb ellátása érdekében megbeszélést kezdeményeztek egy olyan elosztási rend kialakításáról, amely a könyvtári rendszer használói számára hatékonyabban biztosítja a tudományos és szakkönyvtári ellátást. Az egyeztetés először szűkebb körben folyt az állami egyetemi könyvtárak képviselőinek részvételével, majd kibővült az országos szakkönyvtárak vezetőivel, szakértő munkatársaival. A megbeszélések eredményeként az alábbi javaslat fogalmazódott meg:

  • Az OSZK és a DEENK köteles példányból való részesedése után a fennmaradó három példány elosztása a következőképpen történne:
  • Egy példányt az országos szakkönyvtárak meghatározott köre (1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 3. számú mellékletében felsorolt országos szakkönyvtárak: Budapesti Műszaki Egyetem Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár, GYEMSZI Országos Egészségpolitikai Szakkönyvtár, Hadtörténeti Könyvtár és Térképtár, Központi Statisztikai Hivatal Könyvtár, Magyar Nemzeti Digitális Archívum és Filmintézet Könyvtára, Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, Országgyűlési Könyvtár, Országos Mezőgazdasági Könyvtár és Dokumentációs Központ, Országos Idegennyelvű Könyvtár, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet Pedagógiai Könyvtár) között oszt el az országos szakkönyvtárak által egyeztetett gyűjtőköri meghatározások alapján.
  • Egy példányt a vidéki állami egyetemi könyvtárak közül a Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Könyvtár, valamint a Szegedi Tudományegyetem Klebelsberg Kuno Könyvtára között oszt el a két egyetemi könyvtár által egyeztetett gyűjtőköri meghatározások alapján (a gyűjtőkörükbe nem tartozó dokumentumokat továbbosztják az állami fenntartásban lévő vidéki felsőoktatási intézmények könyvtárainak).
  • Egy példányt a budapesti állami egyetemi könyvtárak meghatározott köre (Budapesti Corvinus Egyetem, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem, Magyar Képzőművészeti Egyetem, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Óbudai Egyetem, Semmelweis Egyetem, Szent István Egyetem, Színház- és Filmművészeti Egyetem) között oszt el az egyetemi könyvtárak által egyeztetett gyűjtőköri meghatározások alapján.

 

A javaslat tartalmazza az intézmények gyűjtőkörének megfelelő részletes elosztási tervet is. Ahol átfedések adódtak, újabb és újabb egyeztetések zajlottak az érintett intézmények között. A vezetők gyors döntése, kompromisszumkészsége nagymértékben hozzájárult ahhoz, hogy az anyagot a rendelkezésre álló néhány nap alatt sikerült összeállítani, és a megszabott határidőre benyújtani az EMMI Könyvtári és Levéltári Osztályának. A megbeszélés résztvevőinek meggyőződése szerint ez a terv biztosítaná, hogy valamennyi budapesti állami fenntartású egyetemi könyvtár, valamint az országos szakkönyvtárak hozzájussanak azokhoz a dokumentumokhoz, amelyek biztosítják a könyvtári törvényben6 rögzített feladataik ellátását. Az EMMI tervezetében (az OSZK és a DEENK jogosultsága mellett) két szakkönyvtárat emel ki: az Országgyűlési Könyvtárat és a KSH Könyvtárat. A módosító javaslat együttesen rögzíti valamennyi országos szakkönyvtár gyűjtőkör szerinti illetékességét, ami azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy az említett intézmények hátrányosabb helyzetbe kerülnének. Az Országgyűlési Könyvtár például az állam- és jogtudomány, a politikatudomány, a legújabb kori magyar és egyetemes történelem hazai szakirodalma, valamint az Országgyűlés dokumentumai mellett, javaslatunk szerint a közigazgatás-tudomány szakirodalmát is megkapná. A KSH könyvtára továbbra is részesedne a gyűjtőkörébe tartozó (statisztika, demográfia) szakirodalomból, ami azonban kétségtelenül egy szűkebb körét jelenti a kötelesként szolgáltatott dokumentumok közel teljes palettájának. A KSH vezetője, munkatársai éppen ezért fogadták kritikával a javaslatot, és az EMMI rendelet-tervezetében közzétett verzió mellett tették le a voksukat a benyújtott különvéleményükben. A párbeszéd többi szereplője a nyilvános könyvtári ellátás rendszerszerű működtetésére helyezte a hangsúlyt. A tudományos és szakkönyvtári ellátás épp e könyvtárak hatékony együttműködése során valósulhat meg: az országos szakkönyvtárak és az állami egyetemi könyvtárak egyik alapfeladata, hogy “szakterületükön szakirodalmi és információs szolgáltatásokat végeznek és közvetítenek”.7 A módosítás mellett érvelő intézmények képviselői kiemelték, hogy nem a könyvtárhasználók érdekeit szolgálja, ha egy adott szakkönyv nem a gyűjtőkörileg illetékes könyvtár állományába kerül, és olyan dokumentumok esetében is az időigényesebb ODR-szolgáltatások igénybevételére kényszerülnek, amikor logikusan a személyesen felkeresett intézményben lenne a helyük. (Példaként említették többek között, hogy fontos képzőművészeti albumok, zenei kiadványok a Magyar Képzőművészeti Egyetem, illetve a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem gyűjteményéből hiányoznak, mert a kötelesként szolgáltatott példányok a KSH Könyvtárba kerültek.) A több karral rendelkező állami egyetemi könyvtárak és az országos szakkönyvtárak Magyar Országos Közös Katalógusban elérhető rekordjainak száma8 (a feltöltések minden problémája ellenére) többnyire meghaladja a KSH Könyvtár rekordjainak számát, ami azért is lényeges, mert a könyvtárközi kérések intézésének is ez az adatbázis szolgál kiinduló pontjaként:

A megbeszélések több mint egy évvel ezelőtt lezárultak, a kérdésnek mégis különös aktualitást ad az EMMI közelmúltban megjelent, az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól szóló rendelete.9 A köteles példányok elosztásának módosítását kérő intézmények bíznak abban, hogy a szakmai érvek az ellenérdekeltnek tűnő kollégákat, szakembereket is meggyőzik, hiszen valamennyi szereplő célja azonos. Mindenki számára példaszerű lehet a könyvtárak egyeztetés során tanúsított rugalmassága, együttműködése. Joggal feltételezhetjük, hogy a részletes elosztási terv esetleges további finomítása is hasonló módon, elsősorban a használók érdekeit szem előtt tartva történik majd.

JEGYZETEK

1 A kiadványok kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról kormányrendelet. [Elektronikus dokumentum.]
A letöltés helye: http://www.kormany.hu/hu/dok?page=14&source=8&type=302#!DocumentBrowse [A letöltés ideje: 2013-10-13]
2 60/1998. (III. 27.) Korm. Rendelet a sajtótermékek kötelespéldányainak szolgáltatásáról és hasznosításáról. [Elektronikus dokumentum.]
A letöltés helye: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99800060.KOR
[A letöltés ideje: 2014-05-17]
3 I. m. 11. § (1)
4 I. m. 11. § (1)
5 Kötelespéldányok elosztása. [Elektronikus dokumentum.]
A letöltés helye: http://www.oszk.hu/koteles_eloszt
[A letöltés ideje: 2013-10-13]
6 1997. évi CXL. Törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről. [Elektronikus dokumentum.]
A letöltés helye: http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=99700140.TV
[A letöltés ideje: 2014-05-29]
7 I. m. 63. § (4)
8 Az adatok a 2014. június 1-jei állapotot tükrözik.
9 Az emberi erőforrások minisztere 30/2014. (IV. 10.) EMMI rendelete az országos múzeum, az országos szakmúzeum, a nemzeti könyvtár, az országos szakkönyvtár és az állami egyetem könyvtárának kiemelt feladatairól. [Elektronikus dokumentum.]
A letöltés helye: http://www.kozlonyok.hu/nkonline/MKPDF/hiteles/MK14053.pdf
[A letöltés ideje: 2014-06-01]

Címkék