Egy régi olvasóterv Kovács Máté útmutatásai szerint

Kategória: 2014/ 5

Nemrég, a Könyvtári Figyelő 2013. évi 4. számában megjelent egy tanulmány, amely Kovács Máté erőfeszítései a könyvtárosképzés megszilárdítása és fejlesztése érdekében címmel egykori professzorunknak a magyarországi szakképzés, közelebbről az egyetemi könyvtáros szak megújításáért és megmaradásáért folytatott küzdelmeit, illetve az ezzel kapcsolatos törekvéseit, elgondolásait ismertette. A közlemény szerzője, a szombathelyi Tóth Gyula, aki rendkívül alaposan ismeri az életművet, ezúttal is elsősorban az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattárában őrzött hagyatékra támaszkodott. Sorra veszi, gyakran idézi a tanszékvezető Kovács Máté (1956-1972) témába vágó szövegeit, a szak tantervét és annak módosításait érintő dokumentumokat. Leghosszabban az 1961-63-as reformtantervnél időzik. (Ennek tervezetét – Az egyetemi könyvtárosképzés továbbfejlesztése – 1961-ben az ELTE Könyvtártudományi Tanszéke sokszorosítványként is közreadta.) Szembeötlő, hogy a program jó néhány eleme ma, több mint ötven esztendő távlatából is időszerű. Például az a megállapítás, hogy a leendő könyvtárosok számára elengedhetetlenül fontos az általános műveltség elsajátítása.
Tóth Gyula egyebek között kiemeli, hogy Kovács Máté mennyire nagy gondot fordított az olvasóvá nevelésre. (A szándék aktualitása napjainkban sem igen vitatható, akár a hagyományos írásbeliségre, akár a digitális írástudásra gondolunk…) Szó szerint idézi a máig érvényes mondatot: “Nem lehet jó könyvtáros abból, aki maga nem olvas sokat és rendszeresen.” Szól arról is, hogy professzor úr fontosnak tartotta olvasóterv összeállítását, a hazai és külföldi szépirodalom, a társadalom- és természettudományok alapvető összefoglaló műveinek elolvasását. Tantervi feladat volt, hogy a könyvtáros mások, tehát a hozzá forduló érdeklődők számára is tudjon olvasótervet készíteni.
Az egyetemi könyvtáros szak 1961-ben bevezetett tanterve szerint elsőként a mi évfolyamunk kezdte tanulmányait. Féltve őrzött leckekönyvem (indexem) tanúsága szerint a második évfolyamon, az 1962/63-as tanév második félévében hallgattuk Kovács Máté előadásában az Olvasás, írás pedagógiai és lélektani problémái című, heti kétórás elméleti kurzust, amely emlékezetem – és az alább írottak – szerint szemináriumi foglalkozásba ment át, és írásbeli házi feladatokat is kaptunk. Szigorlati félév lévén, a stúdium aláírással zárult, tehát osztályzat (érdemjegy) nem került az indexbe. Ma már roppant sajnálom, hogy a tanórai jegyzeteim az elmúlt évtizedek során elkallódtak. Így még megközelítő pontossággal sem tudom felidézni az előadásokon hallottakat. Megmaradt viszont a kötelező szemináriumi dolgozatként született két Olvasóterv, az egyiket a magam, a másikat a testvérem (aki ekkor már újságíró volt) számára állítottam össze. Az első feladat dátuma (1963. február 28.) azt bizonyítja, hogy ezt a kérdéskört mindjárt az első hetekben tárgyaltuk. Saját olvasótervemet tíz hónapra – 1963. március 1-jétől 1963. december 31-ig, vagyis a naptári év még hátralévő részére – kellett tervezni. Professzor úr igen méltányos minősítése szerint “Nagyon jó válogatás kitűnő indokolással”. Ezt is, a számszerű értékelést (5) is kézzel, kék színű ceruzával írta rá a dolgozatra. Természetesen ezen az olvasóterven (főleg a stílusán, a mondatfűzésén) rögtön észrevehető, hogy ifjú ember (húsz éves voltam ekkor), egyetemi hallgató – ha úgy tetszik, egy leendő könyvtáros – munkája, amely erősen igazodott a megszabott didaktikai feltételekhez. Talán éppen ezért annyi mégis kikövetkeztethető belőle, hogy Kovács Máté milyen útmutatásokat adhatott, milyen szempontokat jelölhetett meg nekünk, tanítványainak.
Úgy vélem, a hajdani feladat, pontosabban a feladatmegoldás közlése (szöveghű formában) nemcsak az elmúlt és soha vissza nem térő fiatalság iránti nosztalgia, hanem tanárunk előtti tisztelgés, kimagasló értékű gondolkodói, pedagógiai tevékenységének tanulmányozásához hasznos adalék. Maga a téma sem érdektelen, hiszen az olvasóvá nevelés – legyen szó nyomtatott könyvekről vagy e-book formátumokról – a könyvtárak (persze nem csak a könyvtárak) életében változatlanul lényeges követelmény.

* * *

OLVASÓTERV

1963. március 1.-től 1963. dec. 31.-ig

Szám szerint 17 könyv, amit az elkövetkezendő 10 hónapban el akarok, illetve el szeretnék olvasni. A “szeretnék” azt jelenti, hogy e tervet valóban csak tervnek szánom. Az idő s az események döntik majd el, sikerül-e hiánytalanul eleget tennem a magam elő kitűzött terveknek. Egy-egy kiemelkedő könyvsiker, időhiány, váratlan követelmény könnyen megzavarhatja, felboríthatja az egészet. Ezen okok, valamint a könyvek megszerzésénél várható szokásos nehézségek miatt időrendi sorrend nem is állítható össze, ezért helyesebbnek találtam a betűrendet követni a könyvek felsorolásánál.
Azokat a folyóiratokat, amelyek állandó olvasása ugyancsak évi terveimben szerepel, s bizonyos, hogy év végén a “teljesítette” rovatban állnak majd, külön csoportban tüntetem fel. Nem tartom viszont érdemesnek felsorolni azokat a napi- és hetilapokat, amelyek minden tervezés nélkül olvasmányaim elengedhetetlen részét alkotják. (Elsősorban a Népsport.)

1.) Arany Jánost s főleg a Toldit nem lehet elég sokszor olvasni. Különösen igényli az ember, ha már 5-6 éve nem forgatta Arany e remekét.
Ezért: az idén feltétlenül újraolvasom.
ARANY János
Toldi. (Toldi. Toldi estéje. Toldi szerelme. Utószót írta Bóka László.)
Bp. 1956. Szépirodalmi.
424 p 15 cm.
(Olcsó Könyvtár 100.)

2.) Nagyon szívesen járok atlétikai versenyekre. Igaz ugyan, hogy a drukkerek mindig “értenek” mindenhez, engem nem elégít ki az “értés” ezen foka. Ha már eljárok versenyekre, szeretem hozzáértően, tárgyilagosan szemlélni az ott történteket.
Segítségül a mostanában megjelent atlétikai kézikönyvet hívom.
Az atlétika kézikönyve. [Összeáll] (munkaközösség. Vez.: Sír József.)
Bp. 1962. Sport-Medicina. 401 p. 8 t. 20 cm.

3.) A múlt, illetve ezen félévi vallástörténeti stúdiumok rendkívül felkeltették érdeklődésemet a zsidók szent irata iránt. Helyesnek tartom elolvasni, hármas okból: a.) a tanulmányaim során hallott kritikai megjegyzések ne csak üres példákat, bizonyításokat tartalmazzanak; b.) a könnyen adódó viták során az ember ismerje az ellenfél kártyáit is; c.) a Biblia irodalmi hagyomány is.
Biblia. Szent – - , azaz Istennek Ó és Uj Testamentomában foglaltatott egész Szent Irás. Ford. Károli Gáspár. Bp. 1929. Brit és Külföldi Biblia-Társ. [4], 908, 306 p. 24 cm

4.) Már régebben is többször ajánlották nekem Dürrenmatt Az ígéret c. regényét, de csak A fizikusok elolvasása után szántam rá magam, hogy a regényt is átböngésszem. Eddig ugyanis – örülök, hogy tévesen – azt hittem, csupán divatból olvassák a svájci írót. Most pedig: ha éppen az ajánlgatók elleneznék, akkor is elolvasnám a regényét. Félek azonban, nem tudok hozzájutni…
DÜRRENMATT, Friedrich
Az ígéret. (Das Versprechen.) A bűnügyi regény rekviemje. Ford. Fáy Árpád. Bp. 1960 Európa. 126 [1] p. 17 cm.

5.) Vonaton utazik az ember. Legjobb időtöltés = olvasni. Kérdés: mit? Válasz:
GÁBOR Andor
Szokj le róla! (Vál. Márványi Judit. Ill. Réber László.)
Bp. 1962. Magvető. 360 p. 15 cm. (Vidám Könyvek.)

6.) Hemingway magyarul megjelent írásait kivétel nélkül olvastam. Illetve egyet még nem. S miért maradna ki éppen ez az egy?
HEMINGWAY, [Ernest]
Fiesta. A nap is felkel. (The sun also rises.) (Regény. Ford. Déry Tibor.) Bp., 1962. Európa. 249 p. 19 cm.

7.) A szovjet Jaroszlavszkijt jó tollú írónak tartják, s amellett művei tartalmasak is. Vallástörténeti jellegű műve is ilyen – legalábbis remélem. Bízom benne, hogy tanulok tőle egy-két olyan dolgot, amit aztán alkalomadtán felhasználhatok.
JAROSZLAVSZKIJ [Emel'jan Mihajlovics] [Minej Izrailevics Gubel'man]
Hogyan születnek, élnek és halnak meg az istenek?
(Kak rodjatszja zsivut i umirajut bogi i bogini.) Ford. Szepessy Gyula. [Ill.] (Bp.) 1960. Kossuth. 234 [1] p. 21 cm.

8.) Ezt a könyvet még látatlanban vettem fel a listára. Azóta már megvásároltam, s meggyőződtem (belelapozgatva): nem tettem rosszul. Érdekelnek az őstörténeti kutatások, különösen, ha a tárgyi néprajz segíti azokat. Lips pedig nemcsak jó tudós (olvastam ezt a véleményt), de úgy látszik, írni is tud.
LIPS, Julius
A dolgok eredete. (Vom Ursprung der Dinge. Előszó Eva Lips.
Ford. Kiss Magda.) Bp. 1962. Gondolat. 506 [1] p. 20 cm.
Bibliogr. 435-495. p.

9.) A Ludas Matyi megszokott heti olvasmányaim közé tartozik. Örömmel fogadtam hát a régebbi írásaiból összeválogatott gyűjteményt. A vidámság kell az embernek, s különösen jól jön a vonaton!
Mit szólsz hozzá kérlekalássan?…
Ludas Matyi antológia 1945-1951. Bp. 1962. Magvető. 366 p. 15 cm (Vidám Könyvek.)

10.) Szinte megismételhetném a Hemingway-nél írottakat. Móricz Erdély-trilógiájával még adós vagyok magamnak. S az adósnak fizetni kell.
MÓRICZ Zsigmond
Erdély. Bp. 1954. Szépirodalmi. 1-3. köt. 20 cm. (Móricz Zs. Összegyűjtött Művei.)
1. Tündérkert, 512 [1] p. 1 t.
2. A nagy fejedelem. 517 [2] p.
3. A nap árnyéka. 403 [3] p.

11.) Nagy Lajos egy 1947-es kötetéről van szó. Néhány novella, karcolat – 250 oldalon. A darabok rövidsége alkalmassá teszi a könyvet az ún. üres percek kitöltésére. (Könnyű hozzájutnom – ezért éppen ezt használom fel ilyen célra.)
NAGY Lajos
Emberek, állatok. [Elbeszélések, karcolatok.]
Bp. (1947.) Nagy Lajos Irodalmi és Művészeti Intézete. 237 p. 20 cm.
(Pesti Könyvtár.)

12.) Legkedveltebb íróm Németh László – s e drámái közül alig ismerek néhányat. Elolvasom valamennyit, talán ezzel is sikerül közelebb kerülni gondolatvilágához. (Persze, nem azonosulni vele.)
NÉMETH László
Társadalmi drámák.
[Bp.] 1958. Szépirodalmi. 1-2. köt. 19 cm.
1. Bodnárné. – Villámfénynél. – Papucshős. – Cseresnyés. – Erzsébet-nap. 435 [4] p.
2. Győzelem. – Mathiász-panzió. – Szörnyeteg. – Pusztuló magyarok. – Sámson. 424 p.

13.) Németh László történelmi drámáit már olvastam egyszer – elég régen. Most újraolvasom. Főleg a kíváncsiság vezet: A két Bolyai volt-e a csúcs az író drámaírói pályáján, vagy már előbb is alkotott ehhez hasonlót?
NÉMETH László
Történelmi drámák.
[Bp.] 1956. Szépirodalmi. 1-2. köt. 21 cm.
1. VII. Gergely. – Husz János. – Galilei. – II. József. 360 [1] p.
2. Apáczai. – Eklézsia-megkövetés [Misztótfalusi Kis Miklós]. – Petőfi Mezőberényben. – Széchenyi. 280 [1] p.

14.) Minden évben elhatározom: nyáron átolvasom Reymont Parasztok-ját. Ok: paraszt-regény. (18 évig éltem parasztok között!) Az elhatározás már 3-4 éve mindig csak az marad. Talán az idén realitássá válik.
REYMONT, Wladislaw St[anislaw]
Parasztok. (Chlopi.) Ford. Tomcsányi János. Elősző Kovács Endre.
Bp. 1955. Új Magyar Kvk. 1-2. köt. 20 cm. (A Világirodalom Klasszikusai.)
1. XXIII, 498 [1] p. 1 t.
2. 591 [1] p.

15.) Sokat s szívesen járok moziba. Érdekel, mi történt a filmvilágban addig, míg én is láthattam. Hogy tudjak valamit erről – elolvasom Sadoul könyvét.
SADOUL, Georges
A filmművészet története. (Histoire de l’art du cinema des origines a nos jours.)
Ford. Szávai Nándor. [Ill] Bp. 1959. Gondolat. 609 [3] p. 28 t. 21 cm.

16.) Az író Nobel-díja, világhíre (s nem utolsó sorban ismerőseim jó véleménye) – az ember máris dönt: lássuk az Érik a gyümölcs-öt. Steinbeck sok művét olvastam már, de ezt (amit a legnagyobbnak tartanak), hogy-hogy nem, eddig még nem.
STEINBECK, John
Érik a gyümölcs. (The grapes of wrath.)
Ford. és az utószót írta Benedek Marcell. Bp. 1961. Európa. 550 [2] p. 20 cm. (Milliók könyve.)

17.) A rejtvénypályázatokon nyert könyveimet nem szoktam elolvasni Mikor ezt a könyvet megkaptam, s belelapoztam, hamar nyilvánvalóvá vált: ezúttal kivételt teszek. S nyáron – ha ismét otthon leszek – megtörik a jég. (Talán akkor már nem lesz?!)
Szamártestamentum. Középkori francia mesék és bohózatok. Vál. Lukácsy Sándor. Ford. Benjámin László – Csoóri Sándor [stb.] Szerk., az előszót és a jegyz. írta Lakits Pál. Bp. 1962. Európa. 581] p. 19 cm.

1.) Alföld. A debreceni írók folyóirata. Személyes kapcsolat fűz egyikükhöz (testvérem) –> minden számot átolvasgatok.
Alföld. A Magyar Írók Szövetsége Debreceni Csoportjának folyóirata. Fel. szerk. Mocsár Gábor. Debrecen, Szabadság ny. 1955- 24 cm.

2.) Szakmabeli folyóirat – s ezen túlmenően nagyszerű irodalmi vonatkozású cikkeket is tartalmaz. 1-2 óra hasznosan telik el mellette havonta.
A Könyvtáros. A Művelődésügyi Minisztérium lapja. Főszerk. Katona Jenő. Bp. Lapkiadó. 1951- 26 cm.

3.) Nagyvilág = világirodalmi folyóirat. Igazán nem tudnám megmondani miért, de szeretem olvasgatni.
Nagyvilág. Világirodalmi folyóirat. Szerk. Kardos László. Bp. Lapkiadó. 1956- 25 cm.

4.) Ez a folyóirat mint sportbarátot érdekel. Néha világnézetileg is hasznos tudnivalókat rejt.
Sport és Tudomány. A TTT folyóirata. Fel. szerk. Hepp Ferenc. Bp. Sport, 1957- 28 cm.

5.) Ha már a világnézetnél tartunk, ezt a folyóiratot nem szabad kihagyni. Ez felvértezi az embert a vallási kérdésekről folytatandó vitákra – s egyúttal: színes, jól szerkesztett, olvasmányos lapot is forgathatunk.
Világosság. Materialista világnézeti folyóirat. Tudományos Ismeretterjesztő Társulat. Főszerk. Mátrai László. Bp. Gondolat. 1960- 27 cm.

Befejezésül csak a bevezetésben elmondottakat tudom aláhúzni. Ez a terv csak terv – megvalósítása sok mindentől függ. Tekintve, hogy e könyveket mind el akarom olvasni, valószínű, hogy rajtam kívül álló tényezők miatt marad el esetleg egyik-másik jövőre.

Bp., 1963. II. 28.

Bényei Miklós
II. tört.-kvt.

Címkék