A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája

Kategória: 2014/ 1

A negyedik kötet közreadásával befejeződött Lakatos Éva monumentális, A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 1705-1944 című könyvészetének megjelenése. Az első kötet 2010-ben látott napvilágot a nemzeti könyvtár kiadásában, és éves periodicitással követte a többi tomus – a hasonló jellegű kiadványok publikációs gyakorlatától örvendetes eltéréssel. Lakatos Éva a mai magyar sajtóbibliográfia alighanem legjelesebb művelője. Mintegy hat évtizede foglalkozik választott szakterületével, a sajtóbibliográfiával és sajtótörténettel, számos bibliográfiát, repertóriumot készített, ezek sorából kiemelkedik a Petőfi Irodalmi Múzeum kiadásában 1972 és 2000 között 40 számban, 15 fizikai egységben, kötetben napvilágot látott Magyar irodalmi folyóiratok című összeállítás. A vállalkozás sajátos átmenetet képez a sajtóbibliográfia és a repertórium között: az egyszerű lajstromozó sajtóbibliográfiánál lényegesen többet ad azáltal, hogy a cikkeket analitikusan ugyan nem tárja fel, de közli a periodikumban publikáló szerzők nevét. Lakatos Éva saját tudományos működésével egyébként jól példázza, hogy a sajtótörténet művelése – ahogyan természetesen más diszciplínáé sem – nem képzelhető el elmélyült bibliográfiai kutatómunka nélkül: sajtótörténeti tanulmányait Sikersajtó a századfordulón címmel 2004-ben tette közzé. A tanulmánykötetet egyébként szép gesztussal egykori mestere, az Országos Széchényi Könyvtár Hírlaptára jeles vezetője, Dezsényi Béla emlékének ajánlotta.
A negyedik kötet megjelenésével most zárult bibliográfia bizonyos értelemben az irodalmi folyóiratokat regisztráló munkának egyfajta “mellékterméke”. Mint Lakatos Éva a kötet előszavában írja, a leírások “készítése közben nem volt szívünk otthagyni az éppen feldolgozott címekben található sajtótörténeti közlések adatait”. Később szisztematikusan folytatta az anyaggyűjtést, amelynek végén mintegy kétszázezer leírás gyűlt össze. A kötetté szerkesztés során terjedelmi okokból az anyag túlnyomó többségét mellőzni kényszerült, a négy kötetbe végül 18 975 tétel, vagyis hozzávetőleg tizede került be.
Lakatos Éva bibliográfiája nem teljesen előzmények nélküli. Irodalomtörténeti szempontú összeállítások már korábban is jelentek meg, mindenekelőtt a retrospektív és kilenc tomusban napvilágot látott A magyar irodalomtörténet bibliográfiája köteteiben található gazdag anyag a sajtóról; és lényegében az irodalomtörténeti bibliográfiában közzétett tételek önálló kötetben is napvilágot láttak 1972-ben a Magyar Újságírók Országos Szövetsége kiadásában, József Farkas szerkesztésében A magyar sajtótörténet irodalmának válogatott bibliográfiája 1705-1945 címmel. Ezekben a munkákban a gyűjtött anyag elsősorban az irodalomtörténet művelői számára hasznos, az ő szempontjaikat figyelembe véve folyt a kutatás és a rendszerezés. Lakatos Éva ezzel szemben a sajtótörténet segédletét kívánta közreadni. A sajtótörténetet az összeállító a magyar nemzeti önismeret nélkülözhetetlen tudományának tekinti, és mivel a sajátos, helyenként a kéziratos emlékekkel egyenrangú forrásértékű hírlapirodalom teljes értékű kiaknázása még várat magára, ennek a munkának megkönnyítésére, elősegítésére tette közzé a bibliográfiát.
A könyvészet címében a “magyar sajtótörténet” egyrészt a magyar nyelvű sajtót jelenti, vagyis a trianoni döntéssel kisebbségi sorsba kényszerült magyarság időszaki kiadványainak feltárása is megtörtént; másrészt pedig az országhatáron belül kiadott idegen nyelvű periodikumok köre is beleértődik. A “válogatott” jelző arra utal, hogy a gyűjtött anyagnak mintegy tizede látott napvilágot, ugyanakkor a szerkesztésnek azt a – bizonyos értelemben vitatható – megoldását is kifejezi, hogy a szerkesztő alapvetően nem közölte a másik két bibliográfiában is megtalálható anyagot.  Vagyis Lakatos Éva hallatlanul korrekt módon a saját gyűjtését tette közzé, elvetette azt a bibliográfiakészítésnél egyáltalán nem ritka megoldást, hogy korábbi összeállításokból a szerkesztő mechanikusan átvesz tételeket.
A morális igényesség előtt fejet hajtva, meg kell azonban állapítani, hogy a választott metódussal vitathatatlanul megnehezül a használó dolga. A most megjelent könyvészet mellett – ha az igényes kutató a relatív teljességet akarja megismerni – tanulmányoznia kell a József Farkas-féle összeállítást és a retrospektív irodalomtörténeti bibliográfia megfelelő köteteit is, illetve olyan nehezebben hozzáférhető összeállításokra is szüksége lehet, mint Pejin Attila A zentai hírlapok történeti bibliográfiája 1875-1962. Zenta, 2004, vagy Simonyi Mária A magyar politikai sajtó története 1918-ig a mai Vajdaság területén. Totovec, 2002. Ennek az elvnek következetes érvényesítése okozza, hogy több periodikum esetében a kiadvány címe után mindössze valamelyik korábbi bibliográfia adatai olvashatók: Ungarn und Deutschland, Unterhaltungen aus der Gegenwart. Akad magyar nyelvű lap is: az Óbecsén kiadott Tiszavidék vagy a nagykikindai Torontáli Hírlap, illetve több Zentán megjelent újság, így a Zentai Friss Újság, a Zentai Függetlenség vagy a Zentai Híradó. Vagyis Lakatos Éva nem könnyíti meg a kutató dolgát. Ugyanakkor kétségtelen tény, hogy az egyes periodikumok irodalmát közlő bibliográfiai szócikk élén a korábbi bibliográfiák adatai sorakoznak pontos lapszámmal, ezzel a megoldással azért némileg megkönnyíti a kereső helyzetét, legalábbis abban az értelemben, hogy jelzi a további kutatás szükségességét.
A tételek szerkezeti felépítése logikus, jól áttekinthető, a kéthasábos elrendezésű szövegtörzs tipográfiája kellően szellős, nem zsúfolt. A verzállal, vagyis nagybetűvel szedett cím után az említett bibliográfiák adatai találhatók, majd azután következik az adott tétel sorszáma. Az egyes tételek az alábbi sorrendben követik egymást: monográfiák, tanulmánykötetekben megjelent tanulmányok, periodikumokban közreadott írások. A másodlagos rendező elv a szoros időrend, azonos éven belül pedig – ha szükséges – a szerző és a cím. A szerkesztő az álneves vagy monogramos szerzői neveket megkísérelte feloldani. A tételekhez szükség szerint annotáció kapcsolódik szögletes zárójelben.
A kötet anyagát névmutató tárja fel. Kétségtelenül jó lett volna a többszempontú tartalmi feltárást lehetővé tevő gazdagabb mutatórendszerrel ellátni a kötetet. Mivel a bibliográfia elsődleges besorolási rendje a kiadványok címe, gyakorlatilag az egyes periodikumokra lehet a kötetben keresni. Aki nem a különböző lapokra vonatkozó konkrét anyagra kíváncsi a bibliográfiában, hanem a sajtó különféle életmegnyilvánulásait (cenzúra, terjesztés, előállítás, szerkesztői munka stb.) kutatja, nem igazán vagy csak körülményesen tudja használni a könyvészetet. Jó lett volna tárgymutatóval is kiegészíteni a könyvészetet, illetve hasznos segédlet volna egy földrajzi index is. A sajtótörténet tematikus jellegű feltárásában továbbra is nélkülözhetetlen segédlete a kutatónak a József Farkas-féle bibliográfia III. (A sajtó elvi és módszertani kérdései) és IV. (A sajtó feltételei és keretei) része.
Az anyag teljessége nyilván feszegeti azokat a határokat, amelyek egy személy által még uralhatók, átláthatók és kezelhetők. Lakatos Éva a bibliográfia szerkesztésével tulajdonképpen egy kutatócsoport munkáját végezte el, egyszemélyes összeállítás az övé, és ebben az értelemben párhuzamba állítható a nagy klasszikus bibliográfusok, Szinnyei József, Petrik Géza, Szabó Károly, Gulyás Pál – vagy a sajtóbibliográfiából hozva időben közelebbi példát – Busa Margit működésével. Mindezeket elismerve, a recenzens egy-két apró hiányosságra hívja fel a figyelmet. Vác városa sajtójából két kiadvány szerepel a bibliográfiában, a Váci Hírlap és a Váci Vörös Újság. A két periodikumra vonatkozó irodalomból hiányzik a 2013-ban elhunyt Kenyéri Kornélia kiváló munkája, az 1992-ben megjelent A váci sajtó története 1870-1945. című monográfia, amely a város teljes sajtótörténete, így benne értelemszerűen a két említett újság históriája is megtalálható. A 14713. számú tételben Gergely András társszerzője nem Veéky János, hanem Veliky János (a neve a 15945. számú tételben már jól olvasható). Ezek az apró hibák természetesen semmit sem vonnak le a bibliográfia értékeiből és jelentőségéből. Lakatos Éva összeállítása a sajtótörténet valamennyi kutatója számára sokáig nélkülözhetetlen segédlet lesz.

(A magyar sajtótörténet válogatott bibliográfiája 1705-1944. 4. kötet: SZE-Z. Összeállította Lakatos Éva. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár, 2013. 347 p.)

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (11) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (43) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)