Könyvárak és könyvtárak

Kategória: 2013/ 9

Ahogyan a választott cím sugallja, ez a cikk – legalábbis a szerző szándéka szerint – folytatása szeretne lenni a lap idei 3. számában megjelentnek (Az olvasás ára, 51-54. p.). Ugyanúgy mint abban, az elmúlt fél évszázad folyamatait, változásait próbálom tetten érni, azonban most a nagy vidéki közművelődési könyvtárak (“lánykori nevükön”: megyei könyvtárak) beszerzési, állománygyarapítási tevékenységét, lehetőségeit hasonlítva össze a könyvek árának változásával. Ez azonban sokkal nehezebb és komplexebb feladat, sokkal magasabban van a képzeletbeli léc, ezért távolabbról kell kezdenem. Rossz hasonlattal vagy párhuzammal élve, próbálom a témát úgy megközelíteni, ahogy a Google Earth ráfókuszál a kijelölt célpontra.A FELADAT NEHÉZSÉGE, ÉRTELMEZÉSI TARTOMÁNYA

Az előző cikk gondolatsorát a kultúra árának felvetésével indítottam. Legyünk szerényebbek, ezért inkább a művelődés lehetőségét, ennek a lehetőségnek a megyeszékhelyek könyvtáraiban való megjelenését vizsgálom az aktuális állománygyarapítás keretein belül. Nyugdíjas pedagógus-könyvtárosként – és tisztelve a jelen írás valamennyi olvasóját – nem szeretnék közhelyeket halmozni a könyvtárak feladatait sorolva. Mégis szóba kell hoznom a presztízs fogalmát. Tíz évvel ezelőtt jelent meg Kertész Károlynak, a tapolcai Városi Könyvtár igazgatójának a tanulmánya (Presztízs vagy buksza avagy mérhető-e a mérhetetlen?) a veszprémi Eötvös Károly Megyei Könyvtár 2004-ben kiadott évkönyvében (185-201. p.). Módszere, mondanivalója nagyon hasonlít az általam tervezetthez. Mert evidens, hogy leginkább a mindenkori állomány (könyvek, időszaki kiadványok és egyéb dokumentumok lehető leggazdagabb választéka) és a mindenkori szolgáltatások színvonala határozza meg egyik oldalról az olvasók táborának nagyságát és aktivitását. Ezt a színvonalat pedig, megint csak elsősorban, a mindenkori fenntartó(k) által rendelkezésre bocsátott eszközök, személyi, tárgyi és anyagi feltételek, vagyis legfőképpen az évenkénti költségvetés.
A téma fontosságát több érvvel próbálom körülbástyázni. Először is: fehér foltnak látom. Még a Könyv, Könyvtár, Könyvtáros, illetve a Könyvtári Figyelő digitális archívumában sem találtam sem az állománygyarapítás, sem a beszerzés, könyvbeszerzés tárgyszót. Talán ebből is következően: az elmúlt évtizedek számait átnézve, publikációt, elemzést sem. Enélkül pedig a mindennapi tapasztalatok, puszta benyomások maradnak, nem válhatnak belőlük hatékony érvek a kulturális költségvetés tervezésének, a források elosztásának bármelyik szintjén. Pedig szerintem még hosszú ideig fontos szerepe lesz a könyvtáros szakma és – szűkebben véve – az egyes intézmények érdekérvényesítő képességének akár az adott nívó tartásában. Járulékos haszna is lehet az áttekintésnek. Hiszen ha elemzés valóban nem jelent meg eddig a témáról, adatok azért elérhetők. A Könyvtári Intézet honlapján megtalálható a közművelődési és nagyobb szakkönyvtárak táblázatos adatsora 1999-től 2012-ig, a különböző statisztikai kiadványokban és könyvtári évkönyvekben is vannak információk, de ezek eddig nem kerültek egymás mellé, nem voltak könnyen összehasonlíthatók. Pedig azt gondolom, hogy az érintett könyvtárosok sem bánják, ha viszonyítani tudják magukat, könyvtárukat a hasonló szerepkörűekhez. (A bekezdés elején megfogalmazott sommás elmarasztalás korrekcióra szorul. A tatabányai József Attila Megyei Könyvtárnak van a leggazdagabb és legteljesebb évkönyv-sorozata. Ezekben – ahogy majd látható lesz – találhatók adatok és értékelések az állománygyarapításról, a könyvárakról. Néhány könyvtár az interneten is elérhetővé tette az utóbbi évek jelentéseit, amelyek szintén forrásként használhatók.)
Ezután a munkamódszerem ismertetése következik. Először az alaphipotézis. Az előző cikkem adataival, megállapításaival bizonyítottnak tekintem az egyéni könyvvásárlás lehetőségeinek felére csökkenését. Azt a sajnálatos tényt, hogy a korábbi szint tartásához kétszer annyit kell áldozni, kétszer annyi munka jövedelmét. Ezért alapvető (lenne), hogy a könyvtárak, ezt ellensúlyozva, képesek legyenek lépést tartani a növekvő kínálattal, és minden szükséges dokumentumot beszerezni. Azonban azt feltételezem, hogy ez a könyvtáraknak sem sikerül. A bizonyítás vagy a cáfolat abból az adatsorból lenne kibontható, amely egyrészt árnyaltan és reprezentatívan tartalmazná évenként az elmúlt ötven év beszerzési adatait (összeg, kötetszám, folyóiratcím, átlagár), másrészt összehasonlítaná az adott évben kiadott dokumentumok mennyiségével és árával, valamint a jövedelmek és az infláció alakulásával. Ezért különböző források felhasználásával (statisztikai és könyvtári évkönyvek, leltárkönyvek, adatbázisok) – amennyire az lehetséges volt – összegyűjtöttem és táblázatokba foglaltam a szükséges adatokat. (A gyűjtés végeredménye eléggé hiányos lett.) Ezek elemzésével a tendenciák, a mennyiségi változások kimutathatók. A változások mögé azonban nem tudtam betekinteni, hiszen ahhoz mindkét oldalon, a kiadás és a beszerzés oldalán is konkrét mintavételekre, tartalmi értékelésre lett volna szükség.
Már az adatok gyűjtése közben láttam, hogy előre nem tervezett kérdések is felvetődnek. Nézzem-e önmagában egy-egy könyvtár beszerzési “életútját”? Hiszen Kertész Károly is azt írta, hogy a legjobb viszonyítási alap a saját múlt. Vizsgálható-e a különbség a városi könyvtárral is rendelkező és a csak megyei könyvtárat működtető városok között? Ez utóbbi kérdés most már esemény utáni, hiszen épp az idei országos átrendeződés kényszeríti ki az intézményi összevonásokat. De talán semmilyen átalakítás nem tekinthető véglegesnek. Viszonyítsak-e a megyeszékhelyek lakosságának és a beiratkozott olvasóknak a számához? Van-e kölcsönhatás a két adat (beszerzett kötetek és beiratkozott olvasók) között? Belefér-e a tanulmány kereteibe ennek vizsgálata? Lehetne a megjelent, illetve beszerzett könyvek árát a tartalmukhoz is viszonyítani, pl. szépirodalom, ezen belül a gyerekkönyvek, ismeretterjesztő, tudományos, képzőművészeti, kézikönyv stb. Ez azonban semmiképpen sem fér bele ebbe az áttekintésbe. Vizsgálandó-e az állománygyarapítás aránya az intézményi költségvetéseken belül, akár a bérköltséghez viszonyítva? Mi a viszonya a beszerzésnek a könyvtárközi kölcsönzéshez?
Végül: melyek azok a legtágabb keretek, amelyekkel körülfogva az adatok közlését és értékelését, a jelen és a jövő számára valamilyen módon hasznosítható megállapításokat lehet megkockáztatni?

ADATSOROK, TÁBLÁZATOK

Az adatok gyűjtését tíz megyeszékhely könyvtáraira korlátoztam. Úgy gondoltam, hogy a mezőny fele már reprezentál. A konkrét kiválasztásban volt egy kis lokálsovinizmus, három könyvtárat egyéni kötődés miatt választottam, így egy kissé eltolódott az arány a Dunántúl javára. Mégis törekedtem arra, hogy a városok méretük és szerepük szerint is sokfélék legyenek. A tíz város: Békéscsaba (560001), Debrecen (402601), Kaposvár (740001), Pécs (762102), Szeged (672001), Székesfehérvár (800001), Szolnok (500001), Szombathely (970001), Tatabánya (280001), Veszprém (820001). (A zárójelben lévő számok a Könyvtári Intézet Excel-táblázatában lévő könyvtárkódok.) Az adatsort három részre tagolom: a) a könyvtárak önmagukban, b) összehasonlításuk konkrét adatokon keresztül, c) átlagok, viszonyítások. Természetesen a feltétlenül szükséges megjegyzéseimet mindegyik táblázathoz hozzáteszem. Négy teljes évtizedet próbálok vizsgálni, 1970 és 2012 között.

A könyvárak háttere

A jövedelmek és az infláció változása 1980-2012 között
Az ötévenként megadott órabér (országos átlag) mellé még négy számoszlopot tettem. Háromban az induló évhez viszonyított százalékos adatok láthatók, a 4. oszlop pedig a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár (JAMK) adataiból számolt könyvenkénti átlagárat tartalmazza. Ez – különböző számításokra alapított becslés szerint – mindig kisebb, mint az adott évben kiadott könyvek átlagára. Az órabér és az infláció számait a KSH interneten elérhető oldalairól vettem át.

1. táblázat

Értelmezési kísérlet következik. 32 év alatt az órabérek a 34-szeresére nőttek, az infláció a kiinduló évhez képest 32-szeres. Az infláció növekedése a nyolcvanas években alatta maradt az átlagórabérekének, vagyis nőtt a keresetek vásárlóértéke. (Kivétel a minimálbéré, amiből a számított nettó órabér ma 355 Ft, ez csak 1543 százalék, s azért fontos, mert napjainkban az alkalmazottak 40 százalékát a minimálbéren élők teszik ki.) A kilencvenes években a trend megfordult, 2000-re a 13-szoros bérnövekedéshez 16-szoros inflációnövekedés társult. Tehát mindenért többet kellett dolgozni. 2000 és 2005 között visszabillent a mérleg (hogy pontosan mikor és miért, azt fejtsék meg a közgazdák), 2005-től állandósult a két százalékos adat közötti távolság.
A legmeglepőbb adatsort az utolsó oszlopban látom. Itt a fordulat már az első évtized végén megtörtént, hiszen a könyvek árának növekedése 1990-re 105 százalékkal haladta meg az inflációét és 35 százalékkal a bérekét. És a különbség drasztikusan nőtt, nyílt az olló, míg végül 2010-re ez az eltérés az inflációhoz képest 2564 százalék s a bérekhez képest 2300 százalék, vagyis a 31-szeres inflációhoz és a 34-szeres bérnövekedéshez 57-szeres átlagár-növekedés tartozik.

2. táblázat

A kultúrára fordított költségvetési hányad, ezen belül a könyvtárak részesedése 2002-2010 között*

Ennek a szemléletnek helyi megvalósulására egyetlen példát találtam, a tapolcait, a már említett veszprémi évkönyvben. Egy táblázatban hasonlítja össze a könyvtár akkori igazgatója a város és a könyvtár költségvetésének alakulását, numerikusan és arányában is, 1967 és 2003 között. Mindegyik folyamatosan, de nem egyenletesen nőtt. A könyvtár százalékos részesedése az elején és a végén szinte azonos: 1,2 százalék körüli. Közben a két szélső érték: 1970-ben 2 százalék, 1983-ban 0,83 százalék. 1978 és 1989 között egy év kivételéve 1 százalék alatti.

Közel 20 évig a könyvtár dotációja nagyobb arányban nőtt, mint a város összköltségvetése. Amíg Tapolca város összköltségvetése 1966-tól 1995-ig 66,9-szeresére nőtt, addig ez a városi könyvtár esetében 78,5%! Ugyanez a szorzó az oktatáson kívüli egyéb közművelődési intézmények esetében csak 33,2. A városi könyvtár részesedésének növekedési üteme nagyobb volt, mint az alsó- és középfokú oktatásé, az egészségügyé, a kommunális feladatoké. A fordulópont az 1995-ös év volt, mint annyi más területen. A város költségvetése 1995-2003 között 4,4-szeresére, a könyvtáré csak 3,1-szeresére nőtt. Egyik sem tart lépést az inflációval, és sajnos a könyvtár esélyei még tovább romlanak.” (196-197. p.)

Ennek a 2004-es megállapításnak máig ható érvényét mutatja, hogy napjainkban a könyvtár a virágkorához képest fele akkora létszámmal dolgozik.

Könyvkiadás

3. táblázat

A MKKE honlapján közölt adatok alapján

Szélsőértékek:
  Könyvcím:    1991-ben 7210 és 2008-ban 14 447.
  Példányszám:    1990-ben 113 112 000 és 2012-ben 29 700 000, az átlagpéldányszám ugyanekkor 15 200 és 2550.

Arányváltozások az utóbbi majd’ negyedszázadban (1989 és 2012 között)

A megjelent könyvcímekben az első évtized nem mutat jelentős ingadozást, az átlagtól való eltérést. Az induló és a záró értékek között kb. 20 százalékos emelkedés volt. Egyetlen év lóg ki a sorból, 1998, a 10 626 címmel. A címek száma a 7500 környékéről 12 000 fölé nőtt. Ez, a könyvtárak által évenként beszerzett kötetszámmal összevetve azt mutatja, hogy egyre kevésbé sikerülhetett valamennyi művet legalább egy példányban megvásárolni.
A kiadott művek összes példányszáma fordított változást mutat. A két szélső érték között négyszeres a különbség, vagyis a kétharmaddal több cím összességében negyedannyi példányban jelent meg. Nincs pontos ismeretem arról, hogy egy mű összes kiadott példányából mennyit vesznek meg a könyvesboltok, azaz az olvasók és mennyit a könyvtárak. De ha naivan fele-fele arányt feltételezek, akkor a címek számának jelentős növekedésből is, méginkább a példányszámok sokkal drámaibb csökkenéséből az következik, hogy a könyvtáraknak megnőtt a szerepük, a felelősségük. Hiszen, ha valaki nem tudja megvenni a könyvet, elmegy érte a könyvtárba.

Az MKKE honlapján található összeállítás nem ad lehetőséget a könyvek árváltozásának megfigyelésére. 1997-től közölnek forgalmazási, azaz bevételi adatokat. Ebben az évben a számított egységár 468 Ft, ez az akkori átlagórabérnek, a 215 Ft-nak majd’ kétszerese. Az elmúlt 15 év során a számítható átlagárak és órabérek változásai egymáshoz képest nem mutatnak eltérést, szinte összhangban emelkedtek. Tehát két és fél órát kell egy átlagos könyv áráért dolgozni. A szélső érték itt a 2001. év, amikor négy óra munka kellett egy akkori átlagos könyvárhoz. Ha az évek során követjük az átlagár változását, érdekes ugrásokat, jelentős növekedést látunk pl. 2000-ben (közel 50%) és 2001-ben (közel 30%), ugyanakkor kisebb csökkenést 2012-ben (14%) az éppen előző évhez képest. Az utóbbi öt év átlagára stabilizálódni látszik az 1800 Ft körüli értéken, de az idei eddigi árakat figyelve már jelentős növekedést feltételezek.
Az előbbi, meglehetősen megbízhatatlan következtetések pontosítását egy másik, ugyancsak kevésbé megbízható megközelítéssel kísérelem meg. Az Élet és Irodalom – az Írók boltja közreműködésével – hétről-hétre közli az olvasói számára, a feltételezett érdeklődési körükbe tartozó, frissen kiadott címeket. Számonként átlagosan 35 körülit, ez körülbelül évente 1800 könyv. Ha a 2000-ben és a legutóbbi évben közölt listából számolok átlagárakat, s ezt akár még a könyvek terjedelméhez is viszonyítom, talán jobban értelmezhető az olvasás ára, azaz a könyvárak változása a bérekhez és a beszerzésekhez képest.

Mintavételes számítások
(könyvár és oldalár az Élet és Irodalom listáiból)
A hét könyvei rovatból, 2000-ből 20 számot választva 756 könyv adatait számoltam. Átlagáruk 1696 Ft, (az MKKE adataiból: 1096 Ft,), az oldalankénti átlagár 6,60 Ft. A 2012-es évből 25 számot választva 825 könyv adataival számoltam. A könyvenkénti átlagár 3043 Ft, (az MKKE adata: 2648 Ft), oldalanként 10,6 Ft. Tíz év alatt a példányonkénti átlagár 79 százalékkal nőtt, az oldalankénti átlagár 60 százalékkal.

Az előző írásomban a házikönyvtáram tízévenkénti átlagárait adtam meg. Az Élet és Irodalom-listákból, a két szélső értékéből számított oldalankénti átlagár 8,6 Ft, az előző cikkemben (52. p.) 8,7 Ft.

Összesítés a könyvheti könyvekről 2013-ban, az Élet és Irodalom listája alapján

Gyerekkönyvek:     44 cím,     4 766 oldal összterjedelem,    112 885 Ft összár.
Átlagok:     terjedelem      108   oldal,
ár     2566   Ft,
ár/oldal       24   Ft.

A könyvhét könyvei:     338 cím,    83 094 oldal összterjedelem,    950 624 Ft értékben.
Átlagok:     terjedelem:      246   oldal
ár:     2812   Ft
oldalanként:       11,4 Ft

A címek összesen a tavaly kiadott műveknek a 2,9 százalékát teszik ki. Ha az összárat valamilyen iránymutatónak, viszonyítási alapnak tekintjük, akkor a tavalyi összes kiadott műnek a feltételezett összes ára 32 780 137 Ft. Körülbelül ekkora könyvbeszerzési keret tenné lehetővé minden kiadott műnek a legalább egypéldányos beszerzését. Egy átlagos könyv megvételéért (persze, ilyen átlagos könyv kevés van) 3,6 órát kell az átlagkeresetűeknek dolgozni, az órabérért 69 oldalnyi könyvrész vehető meg. (Lásd a lap 3. számában közölt írást.)

Érdemes lenne megvizsgálni a gyermek- és ifjúsági irodalom teljes skáláját. A példányonkénti átlagár nem ad hű képet, hiszen kisebb az egésznél, mégis az oldalankénti ár már több mint kétszeres. Találtam olyan, 40-50 oldalas könyveket, ahol az átlagár 30-40 Ft/oldal. Vagy a kiadókat és terjesztőket kellene anyagi segítségben részesíteni az árak mérséklése érdekében, vagy a könyvtárak számára kellene külön pályázati lehetőségekkel támogatni a gyermekirodalom gyarapítását.

4. táblázat

A könyvkiadás és a könyvtárak két fő adatának arányváltozása
ötévenként szakaszolva
(Viszonyítási alap, azaz 100% az 1965. év)

Forrás: http://www.ksh.hu/docs/hun/xstadat/xstadat_hosszu/h_zkk001.html

Rövid értelmezés: Az egynemű adatsorokat, a táblázat oszlopait tekintve a címek száma előbb tizenöt év alatt megduplázódik, majd újabb húsz év múltán az 1965. évinek háromszorosa lesz, és ezt a szintet tartja napjainkig. A példányszámok is nőnek, előbb arányosan, majd a címek számánál is erősebben 1990-ig, viszont onnan akkora visszaesés következett, ami már az 1960-as évet is alulmúlta. Ez numerikusan a következő három adat: 1960: 34,7 millió, 1990: 113,1 millió, 2012: 29,7 millió.
A könyvtári állomány növekedése előbb, 1980-ig a címek növekedésével van szinkronban, majd 2000-ig a példányszámmal, azóta a kettő között félúton stabilizálódott, az 1965-ös mérték két és félszeresén. Érdekes jelenség az 1990-ben bekövetkező nagyarányú csökkenés (selejtezés, állománykivonás? tartalmi és ideológiai motivációk nyomán?); az utóbbi időben a gyarapodás és az apasztás szinte azonos mértékben jellemző, hiszen az országos állomány alig változott. Ebben a könyvtárak helyhiánya, raktározási, elhelyezési nehézségei is szerepet játszhatnak, hiszen a nem hagyományos dokumentumok elhelyezését és azok használatát is a meglévő tárgyi feltételeik között kellett megoldaniuk.
Az olvasók száma tíz éven át lassú mértékben emelkedett, de mintha a növekedését nem ösztönözte volna a megjelent és beszerzett dokumentumok jelentős növekedése. 1985-től húsz éven át csökkent, az 1965-ös év kétharmadára, s az utóbbi tíz évben innen emelkedett tíz százalékot. Ennek a meglepő folyamatnak az értelmezése az írás és a szerző kompetenciáján és figyelmén kívül esik, de nem lenne érdektelen alaposabban utánajárni.

Könyvárak és könyvtárak

Az adatok forrása szintén a 2010-es statisztikai évkönyv, 151. oldal.

Gyarapodás az évkönyvek adatai alapján, időrendben
Az 1963-as szolnoki évkönyv a megyei közművelődési hálózat adatait együtt tartalmazza. 1960 és 1963 között 95 százalékkal nőtt az állomány és 139 százalékkal az erre fordított összeg. Az egy kötetre számított átlagár 33-ról 27 Ft-ra változott.
A Veszprém megyei hálózat 1965-1973 közötti adatait az 1974-es évkönyvből vettem át. Átlagokat is közöl, egy könyvtárra, egy lakosra és egy olvasóra számítva. Az összeg 1967-ben volt a legkisebb, 1972-ben a legnagyobb, 25 százalékkal nőtt. A megyei állomány a hét év alatt 80 százalékkal lett több. 1975-ről a következő, 1977-es évkönyv ennyit árul el: 2 866 300 forintért 87 495 kötetet vettek, az átlagár: 33 Ft.
A tatabányai József Attila Megyei Könyvtár (JAMK) 1971-ben 8068 kötetet vett, átlagosan 38 Ft-ért, 1975-ben 7884-et átlag 53-ért, 1980-ban 18 596-ot, kötetenként 50 Ft-ért.
Az 1983-as veszprémi évkönyv adatai alapján számolt átlagárak 1977 és 1981 között 35 Ft körül ingadoztak.
Az 1987-es veszprémi évkönyv nem közöl gyarapodást, csak az éves állományokat (a törléssel együtt), és a gyarapítás összegét. Ez az 1978-as 3 524 300 forintról 1986-ra 5 824 392-re nőtt. A következő kötetükből (2004-ben jelent meg és az 1987-2002-es adatokat közli) az derül ki, hogy az éves gyarapodás mértéke hasonló a közelmúlt éveihez. 1995-ben 5131, 1988-ban 8889, a többi a kettő között mozog.
A JAMK 2002-ben megjelent jubileumi évkönyve szerint az átlagár 1980-ban 46 Ft, 1989-ben 87 Ft. Takács Anna, az összeállítás szerkesztője írja: “táblázatból kiderül, hogy az állománygyarapításra fordított összeg az évtized folyamán alig változott, miközben az átlagár megduplázódott, s ennek következtében a gyarapodás mértéke a felére csökkent. A könyvkiadás ebben az időszakban alig változott, habár a szépirodalom választéka jelentős mértékben nőtt.” (116. p.)

A következő évtizedről nem közöl adatot (mert az egy évkönyvben már megjelent), de 1990 és 2001 között 130-ról 1729 forintra nőtt az átlagár. Ez 1980-hoz viszonyítva 3759 százalék, vagyis kerekítve 38-szoros növekedés.
A 2006-os évkönyvből érdemes idézni a könyvtárat igazgató Monostori Imre mondatait: “A kilencvenes évek első felében szinte reménytelenül sötét volt a gazdasági helyzetünk. Könyvtáron belül és kívül egyaránt. Ha megnézzük például az egyes évek inflációs rátáját az előző évihez képest, és mellé helyezzük a könyvtárunk (a fenntartói finanszírozást is ide számítva) összbevételének növekedési arányát, azt láthatjuk, hogy az inflációs arány 1998-ig – bár lassan csökkent – minden évben nagyobb volt, mint a megyei könyvtár finanszírozásának növekedési aránya. …A könyvárak irgalmatlan mértékben emelkedtek végig a kilencvenes években (majd a későbbi években is): az évtized végére a tízszeresére (2001-ben már a tizenháromszorosára) az 1990. évihez képest. Mégsem tehettünk mást: előre menekültünk.” (16. p.)
Ezután hosszan elemzi a folyamatot, az 1996-os mélypontot, a feléledő századvéget, az 1997-es CXL. törvény hatásait. Tanulságosak a 37-38. oldal táblázatai. 1990 és 2005 között a beszerzés összege a tízszeresére nőtt, miközben a dologi költségek “csak” a 6,3-szorosára. Így a kettő aránya 19 százalékról 36 százalékra javult. A beszerzett dokumentumok száma erősen ingadozott; a két szélső érték: 1991-ben 4265 dokumentum, 2001-ben 9639. Az átlagár 2005-re 2477 Ft-ra nőtt.
A könyvtár legutóbbi évtizedéről ad képet a 2012-es évkönyv.

“A könyvtári állomány gyarapodása az utolsó évtől eltekintve kiegyensúlyozott volt. A nehézségek az előző év végén kezdődtek. de ez nem megyei sajátosság. Valamennyi megyei könyvtár küzdött a költségvetés csökkenésével, és fenntartói koncepció volt, hogy ezt milyen módon kellett megoldani. Az alább számokat lefelé módosítja, hogy a vásárlási adatokban 2007-től a kistérségi könyvtáraknak vásárolt dokumentumok száma és értéke is benne van.” (20-21. p.)

A tíz év (2002-2011) gyarapodási átlaga 8056 kötet évenként, a szélső értékek: 2007-ben 9307 és 2011-ben 6117. Az átlagár 2002-ben 1962, 2011-ben 2532 forint volt.

5. táblázat

A változás szorzószáma tízévenként,  a különböző adatok  összevetésével

6. táblázat

A tíz könyvtár összesített beszerzése a Könyvtári Intézet honlapja alapján 2000-2012  (db/év)

A két-két szélső érték itt és a következő táblázatban kiemelten látható.

7. táblázat

A tíz könyvtár beszerzéseinek átlagárai 2000-2012 között

Idézzük vissza az MKKE 2000-es és 2010-es adatait: 1096 és 1789 Ft, valamint az ÉS-ből számított két adatot: 1696 és 3043 Ft. Az pedig rejtély, hogy miért csak három könyvtárban van 2009 után a legmagasabb átlagár. (Gyakorló könyvtárosok jól tudhatják azt a titkot, amiről a szerző csak a cikk utómunkálatai közben szerzett tudomást, vagyis hogy a kiadók többsége a könyvtárak számára árengedménnyel, gyakran 30 százaléknyi engedménnyel szállít. Ez magyarázza a könyvtári átlagárak és az ÉS-ből számolt átlagár eltérését.)

A könyvtárak saját adatközlése
A Könyvtári Intézet táblázataiban 2005 után változást tapasztaltam. Addig külön oszlopban közölték a könyvek és a bekötött (tékázott) folyóiratok éves gyarapodásának megfelelő beszerzési összeget, és a periodikák példányszámához kapcsolt előfizetési összeget. Ez a bontás 2006-tól megszűnt. Ezért érzem hasznosnak a három könyvtár (a szombathelyi Berzsenyi Dániel Könyvtár, a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár és a székesfehérvári Vörösmarty Mihály Könyvtár) segítőkészségét, amellyel ezeket az adatokat a rendelkezésemre bocsátották.

8. táblázat

A három könyvtár adatai

A táblázat értelmezéséhez tartozik, hogy a JAMK adataiban 2010-ig benne van a kistérségi beszerzés is; a példányok és árak mindhárom könyvtárban egyaránt a teljes gyarapodásra vonatkoznak.
A legnyilvánvalóbb következtetések:
BDK:    2007-re jelentősen nőtt a keret, ebből következően majdnem negyedével a vásárolt kötetek száma. Az összeg megmaradt, picit még nőtt is, mégis a kötetszám majdnem a 2006-os szintre esett vissza 2009-ben. S ha a számított átlagárakat megnézzük, megtaláljuk a magyarázatot. Majdnem a felével nőtt a könyvek ára. Más könyvtárakkal kellene összevetni, hogy ez a beszerzés tartalmával van-e összefüggésben (drágább könyveket, például albumokat, lexikonokat, szótárakat vettek-e többet), vagy országosan nőttek-e ennyire az árak. A legsajnálatosabb az utolsó adatsor. 2012-ben a korábbi évek átlagának a felére, s a legjobb év, a 2008-as majd’ harmadára esett vissza a pénzösszeg is, a kötetszám is. Az évek egymásutániságában a 2009-es és 2010-es év igényelne valamilyen magyarázatot. Hiszen a 7-800 forintos emelkedésnek, azután a majdnem fele árra való visszaesésnek könyvpiaci magyarázata nem nagyon lehet. Bár a 2008-as gazdasági megingás védekezési reakciója akár lehetett is az áremelés, majd a vásárlás visszaesése árengedményeket is eredményezhetett.
JAMK:    Előbb azt kell elismerően megfogalmazni, hogy a megyei könyvtárak között egy meg nem hirdetett versenyben első helyezett lehet a tatabányai József Attila Megyei Könyvtár. Mégpedig a kiadványok, elsősorban a rendszeresen kiadott évkönyvek, gyarapodási jegyzékek, honismereti művek területén. Ezért volt módom ennek a könyvtárnak az állománygyarapítási tevékenységét a legpontosabban és a legtágabb időhatárok között elemezni a nyilvánosságra hozott adatai alapján. Itt volt a legmagasabb – három évben is húszmillió forint fölötti – a gyarapodás értéke, és itt a legkisebb az ingadozás a számított átlagárakban.
VMK:    Itt csak a felére csökkent 2009-ben a keret is, a darab is. Itt ingadozott legjobban, és itt nőtt legnagyobbra 2012-re az átlagár. A 2012-es beszámoló alapján:
Vásárlás útján     790 dokumentum     3 350 909 Ft
ebből Kelló-tól     317 db    1 611 210 Ft
Ajándék:    2055 db    7 498 510 Ft értékben.

9. táblázat

A gyarapodás szélső értékei ezekben az években

Kurrens periodikák előfizetése (a Könyvtári Intézet táblázatai alapján)
Igaz, hogy tanulmányom címe a “könyvárak” szóval kezdődik, mégis érdekes lehet néhány pillantást vetni a folyóiratokra. Hiszen az sem szorul indoklásra, miért jelenthet vonzerőt egy megyeszékhely könyvtárában a periodikák választéka, a kölcsönzéseknél gyakoribb böngészés. Amint a táblázatokból látható, a visszaesés jóval kisebb a könyvekénél. És ha belegondolunk, hogy akár tanulmányokhoz, akár a tájékozódáshoz mekkora lehetőséget kínál az 500 feletti átlagos címlista, akkor azt mondhatjuk, hogy a könyvtárak ezen a téren jelenthetik a nagyobb vonzerőt.

10. táblázat

Előfizetett periodikák száma

A legszembeötlőbb tanulságok vagy kérdések a következők:
- Miért volt 1999-ben az éves átlag harmadával több a szolnoki, miért ment le az éves átlag alá a végére?
- Miért ment fel és maradt tartósan az éves átlag felett a székesfehérvári?
- Miért ingadozik annyira a legtöbb könyvtár adatsora a 13 év alatt?
- Az egyes könyvtárak között az éveken belül is jelentősek a különbségek. Miért?
- Mitől függnek a változások, hogyan lehetne ezt tartalmában, belső összetételében megismerni?
- Miért esett vissza a felére vagy még mélyebbre Debrecen, Kaposvár, Szombathely folyóirat-rendelése?

Negatívumok:    Jelentős különbségek vannak hasonló nagyságú és szerepkörű városok között (Debrecen-Szeged, Tatabánya-Kaposvár). A 13 év alatt az átlag a felére esett vissza. (Ennek legfőbb magyarázata lehet, hogy az átlagár – lásd a következő táblázatot – a kétszeresére nőtt, vagyis ugyanannyi pénzből feleannyi periodika volt rendelhető.) Az időszak első felében az átlagot erősen torzítja a szolnoki részarány.
Pozitívumok:    Az átlagok átlaga, azaz az 542 azért mégsem olyan rossz. Vannak egyenletes, vagyis stabilnak látszó adatsorok, az átlaguktól nem sokban eltérők (Tatabánya, Szeged, Székesfehérvár, Veszprém).
A Könyvtári Intézet táblázataiban 2005-ig követhető külön a könyvekre és a periodikákra fordított összeg és annak változása. Ezért csak hét évre lehet átlagárakat számolni, könyvtáranként és évenként. Csak így látszik, hogy például Szolnok, Pécs és Veszprém átlagára a többiekének fele. Így részben magyarázható a szolnoki kiugró példányszám. Debrecen és Békéscsaba pedig az átlagnál magasabb. Az átlagár kisebb vagy nagyobb ugrásokkal nőtt, s a hét év folyamán 94 százalékkal lett több.
A különös szélsőségek mazsolázását az olvasóra hagyva, ezt a táblázatot is közöljük:

11. táblázat

Egy periodikára jutó átlagár

Az utolsó adatsort, az áttekintés összefoglalásaként a Könyvtári Intézet diakrón összesítéséből vettem át, ahhoz számoltam százalékokat. Nem lenne hasznos a teljes számsort közölni, csupán a 2000-es és a 2012-es értékeket és az évenkénti százalékos változást.
2000-ben az adatot szolgáltató könyvtárak állománya 1 919 535 egységgel nőtt, 4 564 534 000 Ft értékben, az átlagár 2377 Ft, az előfizetett kurrens folyóiratok száma cím szerint 108 726 volt, s a teljes bérköltség 10 636 408 000 Ft.
2012-ben a gyarapodás 1 484 318 egység 5 739 883 000 Ft értékben, az átlagár 3867 Ft, a kurrens folyóiratok száma 101 736, s a teljes bérköltség 17 499 481 000 Ft.

12. táblázat

A négy százaléksor 2000 és 2012 között (az induló értéket véve 100 százaléknak)

Ezeknek a százalékos értékeknek az értelmezése során a tanulmány írója ingoványos talajra téved. Mert ha önmagában nézzük a sorokat, akkor is feltűnik, hogy a két első, összefüggő sorban a számok hol együtt haladnak, azaz arányban van a dokumentumegységnek és az árának a változása, hol pedig elugranak egymástól (pl. 2003-2004-ben, majd 2008-tól egyre távolabb kerülnek egymástól), 2008-tól a 21 százalékos költségcsökkenés 42 százalékos példánycsökkenést okoz, egészen biztosan az árak emelkedése következtében. A bérköltség pedig ebben az időszakban 46 százalékkal csökkent. Ha pedig ezeket az adatokat a korábbi táblázatokkal, a tíz kiválasztott könyvtár számaival vetjük össze, az látható, hogy a visszaesésük jóval nagyobb az országos átlagnál mind a könyvek, mind az időszaki kiadványok tekintetében. Lehet az a magyarázat, hogy a megyei könyvtáraknak volt miből “engedni”, szemben a kisebb közművelődési, az iskolai, a felsőoktatási vagy a szakkönyvtárakkal?

ÖSSZEGZÉS

Kíséreljük meg az eddigi fejezetek legfőbb adatait gondolatban egymás mellé téve az állománygyarapítás folyamatát valahogy értékelni. Egyrészt a valóság, másrészt az ideák világában, a van-ban és a legyen-ben.
Az utóbbi harminc év adataiban a legjellemzőbb állandóság a könyvtárankénti és évenkénti 8000 körüli gyarapodás. Persze az utóbbi éveket leszámítva. Ez azt jelzi, hogy minden más körülmény változása, romlása ellenére a könyvtárak tartották a megszerzett pozícióikat. Tették ezt egyik oldalról az elszabadult könyvárak és az ingadozó, nem arányosan növekvő és gyakran csökkenő anyagi lehetőségeik ellenére. Ez elismerésre méltó. Ugyanakkor a másik oldalon a növekvő kiadványszám és a csökkenő példányszám fényében ez talán mégsem elég. Gondoljunk a többes példányok rendelésének erős visszaesésére, ami megnöveli az olvasó várakozási idejét, illetve az ugyanezen okokból visszaeső egyéni könyvvásárlásra. Nemrég olvastam egy netes hozzászólást az angol nyelvterület sikerkönyveinek elbulvárosodásáról szóló hírhez. A beíró fájóan jegyezte meg, hogy mostanában csak kb. havi 2000 forintja van könyvre. Arra gondoltam, hogy akkor nem is tud havonta egy könyvet venni.
Mekkora állománygyarapítási keretből lehetne a 13 év (2000-2012) átlagának megfelelő mennyiségű könyvet vásárolni könyvtáranként, a 2012-re érvényes átlagárak alapján? Évi 18-20 000 000 forintból. De ekkor a könyvtár csak a megjelent művek kétharmadát veheti meg egy példányban. Tehát az összeget megtoldhatjuk a felével. Így épp azt az adatot kapjuk, amit az idei könyvhét árai kapcsán feltételeztem. És amit az éves jelentésében a tényleges keretének a négyszereséről álmodozó könyvtár igényelne.
Itt térek vissza Kertész Károlynak a bevezetőben idézett írásához. Mitől függ egy könyvtár használóinak, a beiratkozott olvasóknak az aktivitása, elégedettsége? A mindenkori beszerzésektől (a könyvek, folyóiratok és egyéb dokumentumok választékától), vagyis a pénztől? A tárgyi feltételektől (megközelíthetőség, épület, felszereltség)? A helyben lévő más (városi, felsőoktatási vagy egyéb szak-) könyvtáraktól? A könyvtárosok személyiségétől? A public relations-tól (reklám, propaganda, rendezvények, kapcsolatok)? Vagyis mindezektől együtt, de hogy egy adott településen melyik milyen szinten áll, illetve melyiknek mekkora a részesedése az elégedettségben és a kihasználtságban, az talán elég tág határok között értékelhető. Ennek a soktényezős rendszernek csupán egy szeletét próbáltam értelmezni, feltárni.
Ha egy megyei könyvtár kíváncsi a saját szerepének, tevékenységének a hatékonyságára, a hasonló szerepű könyvtárakhoz viszonyítva tudja ezt legjobban kontrollálni. Viszonyíthatja a település lakossága, a beiratkozott olvasók, az éves látogatottság tükrében egyaránt az állomány nagyságát, az éves gyarapodást, a megrendelt periodikák számát. És mindezen adatok időbeli változását, a változás irányát és mértékét. A tények részét képezi azonban a szavakban megfogalmazódó olvasói, könyvtárhasználói vélemény is. Az egyik könyvtár interneten hozzáférhető tavalyi beszámolója ezt annyira fontosnak tartotta, hogy a beszerzési kerete csökkenése kapcsán – a keret négyszeresét tartván szükségesnek – meg is fogalmazta, mint megtapasztalt negatív reakciót.

UTÓSZÓ (a szerző maga mentségére)

A szerző szerény eszköztára és időkerete nem tette lehetővé, hogy teljesen kimerítse a tárgyát és az olvasóit. A téma kiötlésekor szándékomban állt térben is és időben is törekedni a lehető teljességre. Megalkuvásra kényszerítettem azonban magamat. Részint a rendelkezésemre álló források, az, hogy nem sikerült társszerzőt találnom, részint nem is akartam elhúzni az időt, nehogy távol kerüljek az előző írásomtól, mindezek együtt okozzák a jelen tanulmány fogyatékosságait. Azonban azzal vígasztalom vagy áltatom magam, hogy ha a téma érdemes a továbbgondolásra, illetve a kiterjesztésre, talán akadnak, akik folytatják, teljesebbé teszik.
Igaznak tartom Márky Balázs kollégának, a Vörösmarty Mihály Megyei Könyvtár osztályvezetőjének a véleményét, a konzultációnk során tett javaslatát. Szerinte akár egy diplomamunka is foglalkozhatna a témával. Figyelmébe ajánlom ezt az egykori alma materem utódintézményében, a Savaria Egyetemi Központban éppen témaválasztás előtt álló végzősöknek. De remélem, hogy ebben a töredékes és mozaikszerű állapotában is sikerült releváns információkat bemutatni és megállapításokat megfogalmazni a szakmai közönség számára.

Címkék