A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozójának ajánlásai a 2014-2020-as tervidőszakra készülő könyvtári fejlesztési stratégiához

Kategória: 2013/ 6

Bevezető gondolatok

Napjainkban – az információbőség korában – az egyik legnagyobb kihívás a választani tudás művészete. E szükséglet kielégítésében különösen felértékelődik a könyvtárak jelentősége. Amit a könyvtárosok tesznek, az nemzeti ügy, hiszen munkájuk nélkül nem maradhat meg a nemzeti kultúra. A könyvtáraknak – határokon innen és túl – a közösségteremtésben is jelentős szerepük van.
(Dr. Kövér László, az Országgyűlés Elnöke Világtalálkozón elmondott beszédéből, tartalmi idézet)

A könyvtár az egyéni érvényesülés és a társadalmi fejlődés záloga is, hiszen támogatja az ismeretszerzést, a kompetenciák fejlesztését, de a közösségépítést is. Éppen ezért célunk a könyvtári rendszer folyamatos fejlesztése, melynek révén erősödik a könyvtárak társadalmi szerepvállalása, hosszú távú működésének fenntartása, továbbfejlődhetnek az országos szolgáltatások, és biztosított a könyvtáros szaktudás folyamatos megújítása.
(Halász János kultúráért felelős államtitkár Világtalálkozón elmondott beszédéből, tartalmi idézet)A magyar történelmet és példaképeket a magyar intézmények – köztük könyvtárak – közvetítik az új generáció számára. A fiatalság előmenetele sikeresebb, ha anyanyelvi bázison alapul. A könyvtárosokkal közös a felelősségünk, hogy megtartsuk nemzettársainkat a magyar kultúrában, hogy népszerű legyen az anyanyelv-használat, hogy megmentsük az értékeinket!
(Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár Világtalálkozón elmondott beszédéből, tartalmi idézet)

A Magyar Könyvtárosok VII. Világtalálkozója – azonosulva a fenti gondolatokkal, és a Világtalálkozó címében meghirdetett célok teljesülése érdekében – a készülő könyvtári stratégiához az alábbi javaslatokat fogalmazza meg.

Együttműködés – integráció – megújulás

A könyvtáraknak mással nem pótolható szerepe, egyben küldetése a helyi információk és az információkat hordozó dokumentumok (legyen az papíralapú, elektronikus vagy egyéb formátumú) gyűjtése, őrzése, feltárása, szolgáltatása, valamint a közösségépítés.
A kisebbségi magyar közösségek tapasztalatai egyértelműen bizonyítják, hogy a magyarság vállalása, a magyar kultúra ápolása és a magyar anyanyelv használata szoros összefüggést mutat. A kisebbségi magyar közösségek megtartása szempontjából rendkívül fontos tehát az anyanyelv ápolása, az olvasás, amelynek egyik intézményes hátterét a könyvtárak és az ott dolgozó könyvtárosok biztosítják.
A hazai és a világ minden táján működő, különböző típusú könyvtárakban dolgozó magyar könyvtárosok – mint a multikulturális értékek képviselői, terjesztői, segítői – között létrejövő folyamatos kapcsolattartás alapozza meg az egységes, rendszerszerű szolgáltatást. A magas szintű és minőségi könyvtári szolgáltatások létrehozásához, folyamatos elérhetőségének biztosításához és fenntartható fejlődéséhez megkülönböztetett kormányzati támogatásra, továbbá hazai és európai uniós forrásokra van szükség.
A könyvtári rendszer optimális működéséhez szükség van a tapasztalatok átadására, egymás eredményeinek megismerésére és hasznosítására, az egymástól történő tanulásra, valamint a közös gondolkodásra a könyvtári tevékenység jövőjéről, az egységes fejlesztés céljairól, a feladatokról. Ennek érdekében:

1. Az Országos Széchényi Könyvtár, a Könyvtári Intézet és az Országgyűlési Könyvtár szervezésében négyévente rendezzük meg a Magyar Könyvtárosok Világtalálkozóját.
2. Az Informatikai és Könyvtári Szövetség szervezésében évente kerüljön sor a Kárpát-medencei könyvtárosok konferenciájára.
3. A szakmai konferenciákon, műhelytalálkozókon, országos szakmai rendezvényeken biztosítani kell a külföldön tevékenykedő magyar könyvtárosok részvételi lehetőségét, különös tekintettel a Magyar Könyvtárosok Egyesülete Vándorgyűlésén való részvételre és közreműködésre.
4.  Pályázati lehetőséggel kell támogatni a Kárpát-medencei fiatal magyar könyvtárosok rendszeres tapasztalatcseréjét.
5. A határon túl dolgozó könyvtárak, könyvtári intézmények számára együttműködési megállapodások mentén biztosítani kell az országos könyvtári szolgáltató rendszerekhez való csatlakozás lehetőségét.
6. A határon túli könyvtárakban létesült bázis képzőhelyeken folytatni kell a könyvtárosok anyanyelven történő szakmai továbbképzési programját, illetve újabb helyszíneket, képzőintézményeket és képzési témákat kell bevonni a továbbképzésbe. A tananyagok egy része legyen elérhető távoktatási formában is. Ösztöndíjas rendszerben alkalmanként lehetőséget kell biztosítani a magyarországi továbbképzések elvégzésére és tapasztalatcserére is.
7. A korábban kialakult képzési, területi ellátási, helytörténeti kutatási kapcsolatok mentén folytatni kell a hazai könyvtárak és a hozzájuk területileg közel eső határon túli könyvtárak együttműködését.
8. Magasabb szintre kell emelni a digitalizálási együttműködést. Ennek érdekében:
- a határon túli könyvtárak a magyarországi intézményekkel azonos módszertani támogatásban részesüljenek;
- egységes elvek mentén történjen a digitalizálás annak érdekében, hogy az elkészült szolgáltatások átjárhatóak és az eddigi eredményekhez integrálhatóak legyenek;
- indítsunk olyan közös digitalizálási programokat, amelyek keretében egyeztetett elvek szerint történik a dokumentumok fenntartható minőségű digitalizálása, és a létrejött eredmények kölcsönös hasznosítása – szem előtt tartva a gyűjteményekből hiányzó dokumentumok virtuális pótlásának lehetőségét;
- készüljön el a digitális vagyon nyilvántartása, és lehetőség szerint terjedjen ki a határon túli gyűjteményekre is;
- a már meglévő eredményekből kiindulva fektessük le a “Virtuális Magyar Világkönyvtár” alapjait;
- hozzunk létre olyan virtuális fórumot, ahol a digitalizáló műhelyek megvitathatják javaslataikat, problémáikat.
9. Gondoskodni kell a szórványban található gyűjtemények, hagyatékok kezeléséről, nyilvántartásáról (különös tekintettel a veszélyeztetett gyűjteményekre és dokumentumokra), megmentéséről, az ehhez szükséges információk szervezett áramlásáról, cselekvési stratégia kialakításáról – mindezekhez az anyaország is nyújtson segítséget.
10. A közös kutatási programok megvalósítása érdekében hozzunk létre online virtuális kutatóközösségeket, és ehhez teremtsük meg a technikai feltételeket, a csoportmunka lehetőségeit – kitüntetett figyelmet szentelve a hagyományos olvasáskultúra értékeinek digitális korba való átmentésére.
11. Váljon rendszeressé a szakmai eszmecsere, a kommunikáció – a legújabb IKT eszközök alkalmazásával – a világ minden táján élő magyar könyvtárosok között.

Stratégia, feltételek biztosítása

A minisztériumban készülő könyvtári szakmai stratégia elkészítési folyamatában javaslataikkal vegyenek részt a szakmai szervezetek és egyéb könyvtári szervezetek.

A Magyar Könyvtárosok Világtalálkozója nélkülözhetetlennek érzi a Könyvtári Intézet hazai és nemzetközi könyvtári szakirodalmat biztosító, koordináló, szervező, szolgáltatásokat működtető, feltételeket biztosító, kutató, elemző és képzési tevékenységét az együttműködés megvalósulásában.

A könyvtári szakterület civil szakmai szervezeteinek léte stratégiai kérdés. A Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség működési körülményeinek és feltételeinek biztosítása hozzájárul a könyvtári rendszer eredményes és hatékony fenntartásához, az információhoz való egyenlő esélyű és szabad hozzáférés biztosításához.

Budapest, 2013. május 29.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)