A Könyvtári Intézet Gyűjteményépítési információs osztályának on-line szolgáltatásai

Kategória: 2004/10

Néhányan az olvasók közül bizonyára emlékeznek arra a rövid hírre, amely az év elején jelent meg e lap hasábjain, és arról szólt, hogy a Könyvtári Intézet Gyűjte­ményépítési információs osztályának feladatköre ez évtől megváltozott, korábban nyújtott, lényegében egyetlen szolgáltatása, az Új Könyvek szerkesztése helyett sokféle – elsősorban az állományépítéssel kapcsolatos – új feladatot vállalt. Akkor azt ígértük, hogy a változásokról, új tevékenységünkről tájékoztatást adunk majd honlapunkon és a könyvtári szaksajtóban is. Úgy érezzük, háromnegyed év elteltével, ha nem is munkánk egészéről, de bizonyos metszetéről mindenképp érdemes számot adnunk. Olyan szolgáltatásokat szeretnénk bemutatni, amelyek a könyvtáros társadalom egészének az érdeklődésére számot tarthatnak. Ezek pedig az osztálynak a Könyvtári Intézet honlapján megjelenő on-line szolgáltatásai.

Írásunkat nemcsak beszámolónak, hanem elsősorban figyelemfelkeltőnek szántuk, hiszen az internetes szolgáltatások akkor tölthetik be igazán feladatukat, ha eljutnak – divatos marketing-kifejezéssel élve – a célközönséghez, az érdekeltek értesülnek róla, használják, és javaslataikkal hozzájárulnak a szolgáltatások továbbfejlesztéséhez, jobbá tételéhez. A következőkben ezeket a szolgáltatásokat, céljaikat, használatuk mikéntjét szeretnénk megismertetni az olvasók minél szélesebb körével. A szolgáltatások ismertetésénél nem fontossági sorrendet állítottunk fel (nem is tennénk, tehetnénk ilyet, hiszen “könyvtárosa válogatja”, mit tart ezek közül a legfontosabbnak), hanem valamiféle logikai rendet követünk.

Állománygyarapítási portál

Az osztály fő feladatköréből adódóan (Gyűjteményépítési információs osztályról lévén szó) először a gyűjteményépítéshez, az állománygyarapításhoz szolgáló segédleteket kívántunk létrehozni, ezeket Állománygyarapítási portál címmel találják a honlapunkon.
Több szolgáltatás tartozik hozzá, érdemes ezekről egyenként és részletesebben is szót ejteni.

Fölöspéldányok a könyvtárakban
A könyvtáros kollégáknak nem kell bizonygatni, hogy az egyik könyvtárban valamilyen okból (például a gyűjtőkör megváltozása, könyvtárösszevonás következtében stb.) fölöslegessé vált könyvtári dokumentumok másutt hiányozhatnak, és kiválóan alkalmasak példányszám-kiegészítésre, elveszett, megrongálódott dokumentumok pótlására. A régi gyakorlat e dokumentumok további hasznosítására (miután az Országos Széchényi Könyvtár – 3/76. KM-PM rendeletben hivatkozott – Könyvelosztója gyakorlatilag megszűnt) a jegyzékeknek a gyűjtőköri szempontból számításba vehető könyvtárak közötti köröztetése volt. Ezt váltotta fel a korszerű számítógépek és az internethasználat széles körű elterjedésével a fölöspéldány-jegyzékeknek a könyvtárosok levelezőlistáján, a Kataliston való közzététele. Az elmúlt években számos írás, hozzászólás látott napvilágot ezen a fórumon arról, hogy a hosszú, esetenként több száz tételes fölöspéldány-jegyzékek fölöslegesen terhelik az eredetileg nem ezzel a céllal létrehozott levelező fórumot, és jó lenne ezek számára egységes webfelületet kialakítani. Ezt tettük meg mi 2004 elején.

Ez az Állománygyarapítási portálról elérhető, Fölöspéldányok a könyvtárakban című felület tartalmaz egy fölöspéldány-bejelentő lapot, amelyen a felajánló könyvtár neve, elérhetősége, a kapcsolattartó személy neve mellett a felajánlott dokumentumok legszükségesebb adatait kérjük feltüntetni. (Természetesen nem kötelező ezen a lapon megtenni a felajánlást, hiszen nem megnehezíteni, hanem megkönnyíteni kívántuk a könyvtárosok munkáját, tehát elfogadunk bármilyen formában megírt jegyzéket.) A használó előtt a Fölöspéldányok feliratra kattintva megjelenik mindazon könyvtárak táblázatba foglalt jegyzéke (a felajánlott dokumentumok típusának és témájának megjelölésével), amelyekről adott időpontban válogatni lehet. A könyvtár nevére kattintva pedig megjelenik maga dokumentumokat felsoroló jegyzék. Amikor új jegyzék kerül fel a honlapunkra, a kollégákat a Kataliston ennek tényéről értesítjük. Ha a felajánló könyvtár által a válogatásra megjelölt határidő lejár, a fölöspéldány-jegyzéket eltávolítjuk a kínálatból, és a Fölöspéldány-archívum ba helyezzük. Az archívum segítségével tehát az is nyomon követhető, ki, mikor, milyen fölöspéldány-jegyzéket küldött. A könyvtárak a dokumentumokra vonatkozó igényeiket továbbra is közvetlenül a felajánló könyvtárnak jelenthetik be a megadott címen, telefonszámon, faxon, e-mail címen stb. Úgy tapasztaljuk, hogy a kollégák megszokták, használják, és reményeink szerint egyre többen megismerik és megkedvelik ezt a szolgáltatást, amely megítélésünk szerint hasznos feladatot tölt be a könyvtárak állománygyarapításában és a könyvtári vagyon megőrzésében és hasznosításában.

Könyvplusz
Ugyancsak az Állománygyarapítási portálon látható e különös nevű szolgáltatás, amelynek megszervezésekor abból a korábban sokszor megfogalmazott kritikai észrevételből indultunk ki, hogy bár az Új Könyvek (amely 2004 óta teljes egészében a Könyvtárellátó Közhasznú Társaság szerkesztésében és kiadásában jelenik meg) valóban a hazai könyvtermés legnagyobb részét ismerteti, ugyanakkor bizonyos kiadók, elsősorban a könyvkiadással is foglalkozó intézmények kiadványai jobbára hiányoznak a kínálatból. Ezt a hiányt szerettük volna csökkenteni azzal, hogy az Országos Széchényi Könyvtár kötelespéldányai alapján gyorstájékoztató jellegű információkat nyújtunk az Új Könyvekben nem szereplő kiadókról és kiadványaikról. A gyorsaság miatt természetesen itt csak a legszükségesebb azonosító adatok közlésére szorítkozhatunk, de a művekről szóló tájékoztatást kiegészítjük a kiadóik címadataival is, így az érdeklődők a beszerzés lehetőségéről is tájékozódhatnak. A hetenként frissített Könyvplusz adatbázisban a könyvanyagot egy igen egyszerű és speciális szakrend szerint rendeztük, amelyben témák szerint lehet keresni, de a jegyzék elejétől végig is áttekinthető, elolvasható. Kötelességünknek tekintjük, hogy “naprakész” információkkal rendelkezzünk az Új Könyvekben szereplő kiadókról, ezért ha e téren változás történik, és ott, a nyomtatott lapban korábban nem szerepelt kiadó tűnik fel, annak kiadványait a Könyvpluszban tovább nem regisztráljuk. Őszinte örömmel látjuk, hogy – talán a mi munkálkodásunknak köszönhetően is – egyre több olyan kiadó kerül a Könyvtárellátó látókörébe, amelynek kiadványairól korábban mi számot adtunk.

Tankönyvek és tankönyvkiadók
A portál harmadik szolgáltatása elsősorban az iskolai könyvtárosok munkáját hivatott segíteni, és egyrészt az aktuális tanév tankönyveiről, másrészt a tankönyveket, továbbá a tanítást, tanulást segítő műveket megjelentető kiadókról nyújt tájékoztatást. A kiadók ilyen szempontú összegyűjtése a saját munkánk, a tankönyvek áttekintése érdekében pedig az Oktatási Minisztérium honlapján található adatbázishoz (Hivatalos tankönyvjegyzék és adatbázis) irányítjuk a használókat. Bár nem a legfrissebb adatokat tartalmazza, de sokféle keresési lehetősége okán itt szerepeltetjük 2000/2001-es tanév tankönyveiből a Tankönyvesek Országos Szövetsége által készített összeállítást (A tankönyvválasztást segítő jegyzék) is.

Az Állománygyarapítási portálról elérhető még a KFKI összeállításában készülő és rendszeresen karbantartott kiadói címjegyzék is (A hazai könyvkiadók és könyvterjesztők címadatai).

Ugyancsak erre a portálra terveztük az előkészületben lévő szolgáltatásunkat, amely a külföldi könyvek és folyóiratok beszerzéséhez, megrendeléséhez kíván segítséget nyújtani a gyarapító könyvtárosoknak azáltal, hogy ezek beszerzési forrásait veszi számba.

Könyvtárépítési és – berendezési információk
A különféle pályázatok kapcsán, a könyvtárak tervezett átalakítása, berendezések vásárlása, a könyvtárak költöztetése során a kollégák sokszor kénytelenek sok időt, energiát igénylő kutatásokat végezni a szükséges információk (eszközök, cégadatok, nevek, címek stb.) megszerzése érdekében. Az ő munkájuk megkönnyítésére, a tudnivalók gyors áttekintésére hoztuk létre és indítjuk el a közeli jövőben a Könyvtári Intézet honlapján a Könyvtárépítési és berendezési információk at tartalmazó oldalt. Itt szerepelnek majd (válogatva) az utóbbi tizenöt évben épített, illetve felújított, átalakított hazai könyvtárak adatai.

Kitartó és alapos kutatómunkával igyekeztünk felderíteni, hol történt az adott időszakban bármiféle könyvtárépítés, bővítés, átalakítás. A több száz könyvtár közülük választottuk ki a jelentősebb arányú bővítéseket, amelyeket a lényegesen kisebb számú új könyvtárépülettel együtt méltónak tartottunk a bemutatásra. A könyvtárak visszajelentkezései alapján kerültek azután ezek az épületek (az építészre, a kivitelezésre, a belsőépítészre, a könyvtár berendezésére, illetve az új vagy átalakított könyvtárépületre vonatkozó adatok) ebbe a színes fotókkal, alaprajzokkal illusztrált “katalógusba”, amely szükségszerűen csupán válogatást ad az ország utolsó másfél évtizedének könyvtárépítési munkálatairól. Összeállításunkat azzal nem titkolt szándékkal készítettük, hogy a majdan könyvtárat építtetni, átalakíttatni szándékozó kollégák megismerhessék az ilyen irányú gyakorlatot, címekhez, adatokhoz jussanak, mintát, ötleteket meríthessenek belőle. Ugyancsak a segítségnyújtás szándéka vezetett bennünket, amikor igyekeztünk számba venni a könyvtári bútorok, berendezések gyártásával, forgalmazásával, könyvtárak költöztetésével foglalkozó cégeket, és megadni elérhetőségi adataikat. Könyvtári referenciákra is történik utalás, a cégek megadták, hogy mely könyvtár számára szállítottak bútorokat. (Közülük nem egy a könyvtárépítési részben is szerepel!).

Már a honlapon van, de rövidesen erre a weboldalra kerül majd A fogyatékkal élő olvasók könyvtárhasználatát segítő speciális eszközök bemutatása és beszerzési forrásaik feltüntetése, illetve ide szántuk, és előkészületben van a könyvtári dokumentumküldő szoftverekkel – első lépésben az Ariellel – kapcsolatos tudnivalók ismertetése (Ariel-információk).

Külföldi és hazai készítésű on-line adatbázisok, bibliográfiák
Rövidesen látható lesz a Könyvtári Intézet megújuló honlapján, a Tevékenységek, szolgáltatások fő menüpontban, Adatbázisok, jegyzékek cím alatt az az összeállítás, amelyben első lépésként a hazai könyvtárakban létrehozott saját fejlesztésű, illetve a könyvtárakban használatos hazai és külföldi on-line bibliográfiai adatbázisokat mutatjuk be. A használók szempontjait szem előtt tartva két csoportba osztottuk az adatbázisokat: a bárki számára bárhonnan szabadon hozzáférhetőekre, valamint a korlátozottan (csak helyi hálózaton keresztül) használhatókra. Mindkét csoportban vannak hazai és külföldi fejlesztésű adatbázisok. A használat és keresés második szempontja a tárgyi megközelítés: a tárgyszavak általunk összeállított jegyzékéből ki-ki kiválaszthatja az őt érdeklő témát, és eljut azokhoz az adatbázisokhoz, amelyekben a továbbiakban érdemes keresgélnie, ha szakirodalmi információhoz kíván jutni. Ezzel az összeállítással nemcsak a könyvtárosok tájékozódását és tájékoztató munkáját kívánjuk segíteni, de a könyvtárhasználókét is, megtudhatják belőle, mely adatbázisokhoz mely könyvtárakban férhetnek hozzá.
Ugyancsak az Adatbázisok, jegyzékek sorában szerepel majd a Hungarológiai kézikönyvtári jegyzék , amely lényegében az ETO egyszerűsített szakrendjét követve tartalmazza azoknak a könyveknek a bibliográfiai adatait, amelyek megléte, beszerzése a külföldi hungarológiai intézetek, a külföldi magyar tanszékek könyvtárai, a külföldi magyar intézetek könyvtárai számára fontos lehet. Természetesen a jegyzék csak ajánló jellegű, és évről évre frissítjük a megjelenő és a “gyűjtőkörbe” vágó könyvek adataival. A jegyzéket el lehet olvasni egyvégtében is, le lehet tölteni, de lehet benne keresni a fő szakcsoportok szerint, illetve a szerző(k) neve és a mű címe szerint is.

A Gyűjteményépítési információs osztály valamennyi itt bemutatott szolgáltatására vonatkozik, hogy nem tekintjük őket lezártnak. Többségük az információk változásai miatt eleve folyamatos frissítésre, karbantartásra szorul, ezeket természetesen időről időre elvégezzük. Másokat pedig a használói igényeknek, az érdeklődés változásainak megfelelően kívánunk bővíteni, tökéletesíteni. Éppen ezért nem pusztán udvariassági formula a részünkről, a kérés, hogy várjuk a könyvtáros kollégák észrevételeit, javaslatait. Valamennyi szolgáltatásunknál feltüntettük annak a munkatársnak az e-mail címét, akinek a változtatási, módosítási, kiegészítési javaslatokat a kollégák, a használók elküldhetik, hiszen olyan szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani, amelyeknek a hazai könyvtárosok közül minél többen hasznát látják.

Címkék