A Kárpát-medencei könyvtáros egyesületek kerekasztal-beszélgetése és ajánlásai

Kategória: 2004/10

A kerekasztal-megbeszélést az MKE elnöksége kezdeményezte a határon túli magyar könyvtárosokkal való együttműködés 2004-2005. évi stratégiai programjának áttekintése és véglegesítése érdekében. A 2004. július 13-ai megbeszélés résztvevői az előző napi konferencia előadásait és bemutatóit is értékelve ajánlásokat fogalmaztak meg.

A rendezvénynek a világtalálkozót szervező Könyvtári Intézet teremtette meg a feltételeit és kereteit az OSZK tanácstermében.

A megbeszélés résztvevői voltak az MKE részéről: Bakos Klára elnök, Haraszti Pálné és Biczák Péter alelnökök, Nagy Anikó, Bartos Éva, Varga Róbert, Barátné dr. Hajdu Ágnes, Dán Krisztina elnökségi tagok, meghívottként: dr. Kovács Ilona; az OSZK részéről: dr. Dippold Péter igazgató (Könyvtári Intézet), Gál Julianna osztályvezető (Hungarika Dokumentációs osztály); a határon túli magyar könyvtáros szervezetek, szakmai közélet képviseletében: Szlovákia: Zsok Gizella; Románia: Kiss Jenő, Deé Nagy Anikó, Pillich László; Szlovénia: Papp József; Horvátország: Ferenc Mária; Szerbia-Montenegró: Hajnal Jenő; Ukrajna: Horváth Ilona; Ausztria: Schmél Ferencné.

A megjelenteket Bakos Klára köszöntötte. A megbeszélést Haraszti Pálné vezette és fogta össze. Bevezetőjében felvázolta az MKE elképzelését a stratégiai partnerség alapelveiről.

I. A résztvevők megállapodtak abban, hogy a beszélgetés során országonként tekintik át az együttműködés eddigi tapasztalatait és jövőben kívánatos irányát.

A szlovákiai magyar könyvtárosok számára hiánypótló volt az MKE által szervezett magyarországi szakmai oktatásban, továbbképzésben való részvétel lehetősége, hiszen a Szlovák Nemzeti Könyvtár csak 2003-tól szervez módszertani képzést.

Az MKE-ben főként az északi határmenti területi szervezetekkel való együttműködésben szereztek pozitív tapasztalatokat (Kisalföldi Könyvtárosok és Könyvtárak Egyesülete, Komárom-Esztergom Megyei Szervezet, Borsod Megyei Szervezet, Zempléni Könyvtárosok Szervezete), továbbá a Helyismereti Könyvtárosok Szervezetének programjaiba tudtak – aktívan, előadóként is – bekapcsolódni.

Terveik között szerepel az önszerveződés fellendítése Szlovákiában, a magyaroktól sűrűn lakott nyugat-szlovákiai régió mellé más régiókban dolgozó könyvtárosok bevonásával a Szlovákiai Magyar Könyvtárosok Egyesülete működésének aktivizálása, valamint az MKE-n belül más, így például a Könyvtárostanárok Szervezetével való kapcsolat kiépítése.

Az ukrajnai magyar könyvtárosok alapvető gondokkal küzdenek. A szaknyelvet oroszul vagy ukránul sajátították el, így az anyaországgal a szakmai kapcsolattartás nyelvi akadályokba is ütközik. Sokat jelent számukra egy-egy baráti találkozón való részvétel, szinte nyelvi képzésként élik át. Az anyanyelvápolás felelősségét mélyen átérzik, mert a kárpátaljai magyarság számára a közkönyvtári ellátás jelentősége óriási. Igény a testvértelepülés-testvérintézmény mozgalmának felélesztése. A magyarországi közkönyvtári továbbképzés a beregszászi járásban dolgozó 57 fő számára nagy haszonnal járna. Az anyaországba való utazásuk költségei azonban – a jelenlegi bérezési körülmények között – meghaladják az egyéni teherviselés lehetőségét.

A kárpátaljai magyar nemzetiségi könyvtári ellátás – gyarapítási szempontból – folyamatos ajándékozásra számít. Nagy a hiány a gyermekirodalomból. A könyv- vagy folyóirat-ajándék az OSZK-n keresztül, továbbá a konzuli szolgálat útján ér legbiztosabban célhoz.

A romániai magyar könyvtárügyről szólva meg kell különböztetni a tömbben és a szórványban élőket, illetve a könyvtári szolgálatot ellátókat és az ellátandókat. A nemzeti könyvtár – hasonlóan Szlovákiához – elmaradt a módszertani segítségnyújtásban, a szakmai szervezetek – így a Romániai Magyar Könyvtárosok Egyesülete – létrejöttében ez jelentős szerepet játszott.

Az anyaországtól várt támogatásnak főként az állománygyarapításban (mert a “székely” megyék kevesebb keretet kapnak, mint a “román” megyék), valamint a továbbképzésben kellene megnyilvánulnia. Komoly igény mutatkozik a támogatás koordináltabbá tételére, főként a magyarországi rendezvényekre való meghívásoknál. Az RMKE készséggel tesz javaslatot, így szakmai és korösszetétel szempontjából is célirányosabban lehetne bevonni a romániai magyar könyvtárosság képviselőit az anyaországi rendezvényekbe (több fiatal könyvtárost, a civil szervezeteknél dolgozó könyvtárost szeretnének delegálni).

A szerbiai magyar könyvtárosok jelentős szakmai segítséget kaptak a Békés Megyei és Somogy Megyei Könyvtártól a több éve szervezett továbbképzések keretében. Az oktatásban nyújtott anyaországi segítséget értékelik a legtöbbre. Az MKE Zempléni Szervezetének programjain szakmai barátságokat sikerült kialakítani.

A szerbiai könyvtáros egyesület nemrég alakult újjá. A magyar könyvtárosok szakmai tömörülése a hat éve létrehozott KAPOCS Szövetség, amelyet tizenkét könyvtár alkot. Legszorosabb az együttműködésük az állomány egységes feltárásában és a kölcsönzésében.

A horvátországi magyar könyvtárosok regionális együttműködése a Pécsi-Baranyai Szervezettel, a Somogy Megyei Szervezettel és a Bajai Városi Könyvtárral jelentős. Támogatást kapnak a továbbképzéshez a Pécsi-Baranyai Szervezettől. A horvátországi magyar könyvtárosok száma igen csekély. A háború következtében jelentős számban szűntek meg azok a falusi könyvtárak, ahol magyar könyvtári ellátás volt. Bár Eszéken folyik magyar nyelvű könyvtárosképzés, nincsenek betölthető álláshelyek. Gondot jelent, hogy a nemzeti nyelvű könyvellátás csere­alapja 1998-ban megrendült. Az anyaországtól a magyar nyelvű állomány gyarapításához ajándékot, a továbbképzéshez segítséget várnak.

A magyar könyvtárosok szakmai önszerveződése számára keretet jelent a Szlavóniai és Baranyai Könyvtárosok Egyesülete, amely a Horvát Könyvtárosegyesület szervezeteként működik.

A szlovéniai magyar könyvtárosok az MKE Zala és Vas Megyei Szervezeteivel tartanak szoros kapcsolatot. A nemzetiségi könyvtárügy elmaradott. A probléma felvetésének egyik módja az MKE és a szlovéniai könyvtárosegyesület kapcsolatfelvétele lehet – hangzott el javaslatként.

Az anyaországtól a magyar nyelvű állomány gyarapításához igénylik a legnagyobb támogatást.

A bécsi Collegium Hungaricum könyvtára személyi gondokkal küzd az egy-egy évre korlátozódó kinevezések miatt. Számos szakmai pályázaton nem vehetnek részt az intézmény jellege miatt. Javasolják, hogy a külföldi magyar kulturális intézetek könyvtárosai számára speciális továbbképzéseket tartsanak. Terveik között szerepel az ausztriai magyar könyvtárosok szakmai szerveződésének előmozdítása.

A korábbi világtalálkozók szervezésében nagy tapasztalatot szerzett dr. Kovács Ilona, az OSZK Hungarika Dokumentációs osztályának ny. vezetője; ő javasolta, hogy az MKE a levelezőlistáját Nyugat- és Észak-Európa országaiban tevékenykedő magyar könyvtárosok bevonásával tegye teljessé. “Hungarika-szemléletben” gondolkodva említette, hogy a folyamatos szakmai kapcsolattartás érdekében érdemes lenne majd a világtalálkozók szereplőivé tenni az Európa-szerte és az USA egyetemi hungarológiai tanszékein dolgozó könyvtárosokat. Helyeselte az MKE előterjesz­tés­ben szereplő szakmai (személyi és intézményi) kataszter megvalósítását. Felhívta a figyelmet az Amerikai Magyar Alapítványra, ahonnan – a magyar emigránsok magán-könyvgyűjteményeire és adakozására alapozva – adományokat lehet kérni az állományban szűkölködő határon túli könyvtárak számára.

A Hungarika Dokumentációs osztály jelenlegi vezetője, Gál Julianna javaslatot tett egy ún. Hungarika Portál megvalósítására. Ezen a portálon az egyetemes magyar könyvtári örökségről készült számbavétel eredményeként linkgyűjteményt, valamint egyfajta össz-kárpátmedencei könyvtári kutatás-nyilvántartást lehetne létrehozni. A magyar kulturális örökség megőrzésében előbbre lévők tapasztalata segíthetné a többi hasonló kezdeményezést. A portál alkalmas lenne a felmerülő, megoldandó feladatok kataszterének építésére is. A pályázatok kiírásában is segíthetné az illetékeseket.

Az MKE elnöksége és a könyvtárosság határon túli képviselői mindezek alapján úgy értékelték, hogy a szakmai együttműködés súlypontja az érzelmi alapokról intézményi alapokra tevődött át az elmúlt hat-nyolc év során.

Az MKE levelezőlistát fog létesíteni a folyamatos és rugalmas kapcsolattartás érdekében, amely nagy mértékben elősegítheti az előterjesztésben kitűzött célok megvalósítását és a feladatok ellátását.

Az MKE a határon túli magyar kollégák magyarországi rendezvényekbe való bevonásához igényli és felhasználja a partnerszervezetek szakmai javaslatait.

II. A résztvevők az előző napi konferencia előadásait és bemutatóit is értékelve ajánlásokat fogalmaztak meg, és kérik a Könyvtári Intézetet, hogy az abban jelzettek megvalósítását karolja fel.

Valósuljon meg az egyetemes magyar könyvtári örökség bibliográfiai számbavétele.
A Kárpát-medencei kiterjedésű Schola Orbis-projekt kapjon rendszeres állami támogatást: mivel alapvetően oktatási intézménytörténeti kutatásról van szó, így elsőrendűen az Oktatási Minisztériumtól, de – mert könyvtári intézmények történetének kutatására is kiterjed a munka – a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumától is.
A magyar kulturális örökség digitalizálására kiírt pályázatok vegyék figyelembe a határon túli magyar intézményeket is, különös tekintettel a helyi vonatkozású dokumentumokra.
A támogatáspolitika a tömbben élő magyarság támogatása mellett vegye figyelembe a nagyon eltérő viszonyok között létező szórványterületek ellátását is.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)