Minőségmenedzsment a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban

Kategória: 2005/10

2005. május 30-án a Könyvtári Intézet munkatársai szakmai kirándulásra érkeztek Egerbe, a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárba. A tapasztalatcsere témája a könyvtári minőségmenedzsment volt. A kollégák arra voltak kíváncsiak, mi hogyan kezdtük, milyen nehézségekkel kellett megküzdenünk, milyen eredményeket értünk el eddig a minőségfejlesztés, minőségbiztosítás terén. A vendégvárás a pogácsa és a jó egri bor kínálása mellett tehát azt a feladatot is jelentette számunkra, hogy átgondoljuk az utat, amit eddig megtettünk, összefoglaljuk, rendszerezzük ismereteinket, tapasztalatainkat, eredményeinket és céljainkat.
A találkozón elhangzottakat szeretnénk most közreadni, megerősítésként azoknak a kollégáknak, akik már szintén “belevágtak”, és bátorításul azoknak, akik még nem ismerték fel, hogy a minőségmenedzsmenttel való foglalkozás nem egyszerűen divat, hanem szükségszerű tendencia. Ismerete, elfogadása nélkül nem valósíthatjuk meg közös célunkat az információs társadalom könyvtárának megszervezését és működtetését, ami nem azért válik a társadalom számára megkerülhetetlen intézménnyé, mert ezt állítják róla, hanem azért, mert a gyűjteménye, a szolgáltatásai révén szükség van rá.1

Képzés, továbbképzés

Az új szakmai trendek megismeréséhez kíváncsiság, az elmélet elsajátításához sok és kitartó tanulás szükséges. A kíváncsiságnak nem voltunk híján, a képzési lehetőségeket pedig a kecskeméti Katona József Könyvtárban szervezett tréningek jelentették. Könyvtárunkból 1998 és 2000 között négy könyvtáros vett részt ezeken. Az ott hallottak, tanultak, a tréning módszerei, a csoportmunka, az előadók segítő magatartása mellett is mindig jelen lévő humor, a közösségformáló, baráti hangulat már az első tréning befejeztével felkeltette azt az igényt, hogy a felsoroltakból házon belül, a saját kollégáink számára is átadjunk valamennyit. Belső szakmai fórumokon, megyei szintű továbbképzéseken, a Heves Megyei Könyvtáros Egyesület rendezvényein próbáltuk a minőségmenedzsment szemléletét, fogalmait, módszereit népszerűsíteni. Javunkra szolgált, hogy nem egy ember magányos küzdelme volt ez a feladat, hanem a tréningeken részt vett négy kolléga közös, egymást erősítő munkája, amit a könyvtár felső vezetése is támogatott.
2002-2003-ban a négy kolléga közül ketten a kötelező továbbképzés keretein belül tovább mélyítették ismereteiket a Minőségmenedzsment a könyvtárban című 120 órás akkreditált tanfolyamon. Ekkoriban indult el a Könyvtári Intézet szervezésében a Minőségmenedzsment Műhely munkája, amelyhez örömmel csatlakoztunk, és igyekeztünk minél több munkatársunkat ösztönözni a részvételre. A műhelymunka – amire változó helyszíneken évente egy-két alkalommal kerül sor – segít szinten tartani, illetve elmélyíteni elméleti ismereteinket, a változatos témák feldolgozása megmutatja a gyakorlati megvalósítás lehetőségeit, és gondoskodik arról, hogy a mindennapi rutinfeladatok végzése mellett se csökkenjen a figyelmünk a minőségmenedzsment alkalmazásával kapcsolatosan.
A képzés, továbbképzés területén újabb lépést azok a tréningek jelentették, amelyeket a már könyvtárunk minőségbiztosítás terén képzett munkatársai maguk szerveztek és vezettek. Az NKA támogatásával ez év tavaszán két, egyenként háromnapos, 15 résztvevős tréninget tudtunk megvalósítani igényes technikai és tárgyi feltételek között. A csoportok összetétele a következő volt: 10 fő a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárból, 3 fő Eger város más könyvtáraiból, 14 fő Heves megye települési könyvtáraiból, 3 fő az Országos Idegennyelvű Könyvtárból.
A tréning céljául azt tűztük ki, hogy a kollégák megismerjék a minőségmenedzsment elméleti és gyakorlati kérdéseit, megújult szakmai tudással a XXI. század könyvtárügyének felkészült gyakorlói legyenek. A három nap alatt a következő témákat dolgozták fel: a változások menedzselése; a stratégiai tervezés; a teljes körű minőségirányítás módszerei és eszközei; a szolgáltatások minőségének fejlesztése, biztosítása, értékelése; törődés a használókkal, partnerekkel; a használói igények felmérése; projektmenedzsment. Az oktatás során az előadások és a gyakorlatok váltották egymást, sor került a csoportmunka módszerének megismerésére, a különféle szakterületen dolgozó munkatársak kapcsolatának erősítésére. Az utolsó napon kitöltött elégedettségmérő lapok értékelése azt mutatta, hogy a résztvevők hasznosnak ítélték a képzést. Néhány példa a szöveges értékelésből: “Sok hasznos ismeretet szereztem! Örültem, hogy gyakorlatközpontú volt! Mindhárom előadó kiválóan teljesített! Élmény volt részt venni, köszönöm! Az előadók munkáján is látszott a csapatmunka! Máskor is jövök, ha lesz ilyen szuper előadás!”

Stratégiai terv készítése

A képzések során megtanultuk, hogy a tudatos tervezés egyik eszköze a stratégiai terv készítése. Elsajátítottuk azt a szemléletet, hogy a stratégiai tervezés olyan folyamatos tevékenység, amely összekapcsolja a különböző folyamatokat, cselekvés- és jövőorientált, közös erőfeszítésen és közös célkitűzésen alapszik, és mindnyájunk munkájának együttes eredménye.
Mi ösztönzött minket arra, hogy stratégiai tervet készítsünk?

 • Megszületett a magyar könyvtárügy stratégiai terve (1997-2002), amelyben megfogalmazódott a hazai könyvtárügy jövőképe, küldetésnyilatkozata, alapvető céljai, a fejlesztendő kulcsterületek és a konkrét, elvégzendő feladatok sora. Az országos stratégiai terv iránymutatást és segítséget adott saját tervezési munkánk elindításához, céljaink megfogalmazásához.
 • A kecskeméti tréningek és az akkreditált tanfolyamok elméleti felkészítést adtak, és felkeltették bennünk az igényt a tudatos tervezésre, a szervezet egészét érintő szemléletváltozásra.
 • Éreztük a változás szükségességét a munkafolyamatok szervezésében, a szervezeti struktúrában és a szolgáltatások hatékonyságának növelésében.

A tervezési folyamat első lépése a stratégiai terv készítésével foglalkozó munkacsoport megalakítása volt. Tagjainak kilétét a stratégiai fókusz határozza meg. Mivel stratégiai fókuszként a könyvtári szervezet egészét határoztuk meg, azért arra törekedtünk, hogy a munkacsoport összetétele lefedje a könyvtári tevékenységek teljes körét. A munkacsoport vezetője könyvtárunk igazgatóhelyettese volt, aki egyben a könyvtári minőségfejlesztés irányításáért is felelős az intézményben. A minőségirányítási rendszer bevezetésekor fontos tényező a vezetők elkötelezettsége, ezért elsősorban a könyvtár felső- és középvezetői kerültek a tagok közé, és fontosnak tartottuk, hogy a csoport tagja legyen a könyvtár rendszergazdája, valamint két nagy tapasztalattal rendelkező olvasószolgálatban dolgozó kolléga.
Könyvtárunkban e munkacsoport megalakítása volt az első lépés a felé, hogy lebontsuk a válaszfalakat az egyes részlegek között, és gyakorlatot szerezzünk a csapatmunkában. Azóta ez a munkamódszer más területeken is elfogadottá és kedveltté vált.
A munka tervezésekor kijelöltük a megvalósítandó feladatokat és megszabtuk a határidőket és a felelősöket.
Munkacsoportunk a küldetésnyilatkozat elkészítésekor lényegesnek tartotta, hogy ez a dokumentum vegye figyelembe a könyvtár múltját, hagyományait, a szolgálandó közönség igényeit, a fenntartó elvárásait, a könyvtári rendszerben elfoglalt helyünket és azokat az értékeket, amelyeket képviselni szeretnénk.
A nyilatkozat megfogalmazása előtt ötleteket gyűjtöttünk a munkatársak széles körének bevonásával. Tanulmányoztuk a hazai könyvtárügy, más megyei könyvtárak és egyéb szakterületek küldetésnyilatkozatait, a társadalmi környezet elemzése során kapott eredmények felhasználása pedig konkrét segítséget jelentett munkánkban. Törekedtünk arra, hogy nyilatkozatunk formailag tartalmazzon álta­lános és egyedi jellemzőket is. Küldetésnyilatkozatunkat könyvtárunk honlapján – http://www.brody.iif.hu/docs/kuldetes.htm – nyilvánossá tettük.
Az első PGTT- és SWOT-analízis szolgáltatta az alapot könyvtárunk jövőképének kialakításához, megszövegezéséhez. A jövőkép formailag rövid, tömör; tartalmilag idealisztikus, inspiráló. A jövőkép megfogalmazása előtt tartott ötletbörzén gondolatok sokasága vetődött föl, ebből kellett kiválasztani azokat, amelyek a legtipikusabbak, legtöbbünk vágyait tükrözte.
Nap mint nap érezzük, hogy szolgáltatási és munkakörnyezetünk szűkös, elhasználódott, korszerűtlen. A jövőbe nézve mindannyiunk előtt egy új, korszerű szolgáltatásokat lehetővé tevő könyvtárépület jelenik meg. E szempontok alapján fogalmaztuk meg jövőképünket, amelyet a mai napig inspirálónak, elérendőnek tartunk.
A Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtár jövőképe:
Az új könyvtár a város büszkesége lesz. Sokszínű szolgáltatásaink révén vezető szerepet töltünk be az információt szolgáltató intézmények között. Megőrizve a hagyományos könyvtári funkciót, jelentős kulturális központtá válunk.

Az elvégzett elemzések segítették feltárni azokat az erősségeinket és lehetőségeinket, amelyekre támaszkodhatunk, és a kritikus, gyenge pontokat, ahol változtatásra volt szükségünk, így fogalmaztuk meg először 2000-ben könyvtárunk alapvető céljait.

Középtávú:

 • az állomány folyamatos, intenzív frissítése,
 • új szolgáltatások kialakítása, bevezetése,
 • internet, elektronikus dokumentumok szolgáltatása, elektronikus olvasói katalógusok,
 • az informatikai képzés.

Hosszútávú:

 • új könyvtárépület.

Az alapvető célok megvalósítására a következő kulcsfontosságú területeken került sor:

 • állományalakítás, állománygondozás,
 • szolgáltatások,
 • informatikai fejlesztés,
 • képzés, továbbképzés,
 • menedzsment.

A stratégiai tervezés első szakasza az éves cselekvési tervek végrehajtásával, 2003. év végén lezárult. Elért eredményeink a következők:

 • Tervszerű állományapasztással 11 676 dokumentumot vontunk ki.
 • Internetszolgáltatást 10 gépen, térítésmentesen biztosítottuk.
 • Elkezdtük és folyamatosan végezzük az internet használatát célzó felhasználóképzést.
 • Olvasói terminálok szolgálják az állományban való sokszempontú keresést.
 • Létrehoztuk és hozzáférhetővé tettük a Heves megyei elektronikus könyvtár alapgyűjteményét.
 • Megújítottuk könyvtárunk honlapját, segítségével folyamatosan tájékoztatást adunk szolgáltatásainkról, rendezvényeinkről.
 • 12 dolgozónk vett részt 180 órás számítógépes tanfolyamon.
 • Elkészült a könyvtárbővítés terve, amit a fenntartó továbbított címzett támogatásra.

Már rutinosabban, de az előző tervkészítés menetét követve készítettük el könyvtárunk második stratégiai tervét a 2004-2006-os időszakra. Az új terv készítését indokolta, hogy az előző tervben kitűzött célok nagyrészt megvalósultak, hogy megfogalmazódott a hazai könyvtárügy 2003-2007 közötti stratégiája. A “Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári korszerűsítés” című pályázat megvalósítása során nyert teljesítménymutatók és a használói elégedettségvizsgálat eredménye is irányt mutatott, merre haladjunk tovább.
Alapvető céljaink, amelyeknek megvalósítása jelenleg meghatározza mindennapi tevékenységünket a következők:

 • Heves megye kistelepüléseinek könyvtári ellátásának fejlesztése, szolgáltató rendszer kialakítása,
 • ODR-ben való részvételünk hatékonyabbá tétele,
 • minőségfejlesztés és -biztosítás terén elkezdett munka továbbfolytatása,
 • informatikai fejlesztés – MOKKA-kompatibilis integrált könyvtári rendszer,
 • helyismereti gyűjteményünk digitalizálása – projektterv szerint,
 • esélyegyenlőséget biztosító szolgáltatások fejlesztése eszközökkel és speciá­lis dokumentumokkal,
 • folyamatos képzés, továbbképzés intézményi és megyei szinten,
 • könyvtárbővítés.

Pályázati lehetőségek

Mivel a minőségmenedzsment ismeretének kiemelt kezelése, az egységesen magas színvonalú, EU-konform szolgáltatások kialakítása a magyar könyvtárügy előző és jelenlegi stratégiai tervében szerepelt, számíthattunk arra, hogy munkánkat pályázati források segítségével tudjuk eredményesebbé tenni. A pályázatok segítségével tudtuk, illetve tudjuk megvalósítani könyvtárunk stratégiai terveiben kitűzött alapvető céljainkat.
A NKÖM három évre tervezett fejlesztési projektje a “Könyvtári minőségfejlesztés – könyvtári korszerűsítés” címmel ösztönözte az ODR-könyvtárakat arra, hogy az olvasói igényekkel és elvárásokkal foglalkozzanak, annak érdekében, hogy a könyvtárakban garantáltan azonos szintű szolgáltatásokkal találkozó, elégedett könyvtárhasználók legyenek.
A projekt keretében kiírt pályázatok biztosították a cél eléréséhez szükséges mennyiségi és minőségi kritériumok számbavételét, értékelését.
1. teljesítménymérés, olvasói elégedettségmérés (2003-ban),
2. összehasonlító vizsgálat (2004-ben),
3. minőségi szolgáltatásokat garantáló irányelvek kidolgozása (2005-ben).

Az első két feladat megoldásán sikeresen túljutottunk. A mérésekkel kapcsolatos számos probléma megoldásában segített minket, hogy egyidejűleg részt vettünk a debreceni Méliusz Juhász Péter Megyei Könyvtár által szervezett, magunk között csak “három megyés pályázatnak” aposztrofált innovációs projektben, ahol szintén a teljesítménymérés lebonyolítása és összehasonlítása volt az elérendő cél. Az előkészítő tréningeken megtörtént a fogalmak tisztázása, megszülettek az egységes mérőlapok, egyeztettük a mérési időpontokat. A mérések és az összehasonlító elemzés eredményei sok tanulsággal szolgáltak, megmutatták azokat a pontokat, ahol javítani kell a szolgáltatásaink színvonalát – tartalmát, idejét, stílusát. A kapott eredmények dokumentációja olvasható könyvtárunk honlapján: http://www.brody.iif.hu/docs/minoseg.htm

Pályázatok 2003-2004-ben:

 • kistelepülésen élők könyvtári ellátása – innovációs projekt (NKA),
 • e-Magyarország pontok (IHM),
 • internetismeretek elsajátítására irányuló tanfolyamok (NKA),
 • fogyatékkal élők könyvtárhasználatának támogatása (NKÖM),
 • gyengén látók részére technikai eszközök beszerzése (NKÖM),
 • könyvtári minőségmenedzsment tréning (NKA),
 • naprakész, minőségi tájékoztatást nyújtó promóciós anyag elkészítése (NKA).

Pályázatok 2005-ben (NKA):

 • inernetismeretek elsajátítására irányuló tanfolyamok,
 • könyvtári információs rendszer kiépítése
 • Eger város nyilvános könyvtárainak közös marketing stratégiája – innovációs projekt

Könyvtári Minőségfejlesztés 21

2005. február 17-én a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium Könyvtári Főosztálya és a Könyvtári Intézet irányításával munkacsoport alakult a minőségfejlesztés könyvtári bevezetésére. Eddig elért eredményeink elismeréseként könyvtárunk bekerült a munkacsoportba. A csoport tagjai még a celldömölki Kresznerics Ferenc Könyvtár, az Országos Idegennyelvű Könyvtár és a Debreceni Egyetemi és Nemzeti Könyvtár. A munkacsoport távlatos célja egy olyan gyakorlati útmutató elkészítése, amely modellként szolgálhat, amelynek segítségével a hazai könyvtárak egyre nagyobb körét be lehet vonni a Könyvtári Minőségfejlesztés 21. program megvalósításba.
A munkacsoport első feladata a minőségfejlesztéssel kapcsolatos helyzetelemzés és tervezet elkészítése könyvtáranként.
Intézményünk az alábbi terv szerint kívánja 2006 márciusáig a minőségfejlesztés lépéseit megvalósítani.

Prioritások megállapítása
A minőségfejlesztés javasolt szakaszaiból azokat emeljük ki és valósítjuk meg elsőként
- amelyeknél a legnagyobb problémákat észleljük,
- amelyek kapcsolódnak a már folyamatban lévő ez évi feladatainkhoz,
- amelyek kapcsolódnak könyvtárunk aktuális stratégiai tervéhez.

1. Minőségi irányító munkacsoport megalakítása
A munkacsoport feladatának, kommunikációjának, a dokumentálás módjának megbeszélése.
Megfogalmazzuk a minőségmenedzsment jövőképét küldetésnyilatkozatát és a minőségpolitikai nyilatkozatot.
2. A könyvtár egészére vonatkozó SWOT-analízist végzünk (az előző 2000-ben készült).
3. Széles körű munkatársi részvétel a könyvtári minőségmenedzsment képzésben.
Lehetőségek:
Könyvtári minőségmenedzsment tréning a Bródy Sándor Megyei és Városi Könyvtárban,
akkreditált tanfolyam a kecskeméti Katona József Könyvtárban.
4. Belső és külső kommunikáció fejlesztése
Cél: megvizsgálni az információ áramlását könyvtárunk dolgozói között, a központi épülettől távolabb lévő részlegeket is figyelembe véve. Felmérjük a jelenlegi kapcsolati formákat, a feltárt hiányosságok megszüntetésére javaslatot dolgozunk ki. Ugyanezt a folyamatot megvizsgáljuk a könyvtárunk külső kapcsolataival, felhasználóival, potenciális partnereivel kapcsolatosan is.
5. Külső és belső partnerek azonosítása, súlyozása
Ez a feladat szorosan kapcsolódik a kommunikáció fejlesztéséhez. A partnerekről kapott információkat a marketing stratégiánk kidolgozását szolgáló pályázat megvalósításánál is hasznosítani tudjuk.
6. Teljesítménymérés
Könyvtárunk 2005. évi munkatervében két teljesítménymutatóval kapcsolatos mérést terveztünk. A kapott eredményeket összehasonlítjuk a 2004. évi mérési eredményekkel.
a) A könyvtárközi kölcsönzés hatékonysága,
b) A dokumentum feldolgozás gyorsasága,
7. 2005-ben könyvtárunk életében meghatározó lesz “A Nagy Könyv” akció igényes lebonyolítása. Az akciót kihasználjuk az olvasók számának növelésére. Mérjük és elemezzük a rendezvények eredményességét, a könyvtárhasználók számának alakulását.
8. A szervezeti kultúra fejlesztésének érdekében kérdőíves felméréseket végzünk a munkatársaink körében.
9. Folyamatok azonosítása
A szolgáltatások leírásának és folyamatábráinak elkészítése.
10. 2000-2004. évi statisztikai adatok elemzése, a tendenciák elemzése, értékelése.

A felelősök munkacsoportot szerveztek a kijelölt feladatok elvégzésére. A program indítása előtt dolgozói értekezlet keretében ismertettük kollégáinkkal a program célját, feladatrendszerét. Ennek ismeretében lehetőséget kaptak munkatársaink, hogy jelentkezhessenek a munkacsoportokba. A cikk írásának idején már megtörtént a munkacsoportok megalakulása és mindegyikben elkezdődött a munka.

A minőségmenedzsment bevezetésének haszna

 • sikeres pályázatok,
 • sikeres projektmenedzsment,
 • költséghatékony gazdálkodás,
 • szemléletváltozás,
 • közös cél és közös felelősség,
 • elégedett felhasználó.

A minőségmenedzsment módszereit és eszközeit nem csak a könyvtár egészére vonatkoztatva tudjuk alkalmazni. Bizonyos részterületeket, egy-egy szervezeti egység munkáját is elemezhetjük, megtervezhetjük segítségükkel. Felhasználhatjuk új szolgáltatások bevezetésénél vagy pályázatok írásánál. Könyvtárunkban sok kolléga kap megbízást pályázatok készítésére. Minden pályázat elkészítésekor első lépés, hogy a magunk számára is megfogalmazzuk a feladatokat, a megvalósítás során elérendő célokat és a pályázat jövőképét. Gyakorlatunk, hogy ezt a pályázat szövegében le is írjuk, és a beszámoló elkészítésekor ismét áttekintjük, sikerült-e megvalósítani a kitűzött célokat.
A stratégiai tervezés és a tervek megvalósítása során folyamatos, fokozatos és előremutató változásokat éltünk meg. A változások a szervezetben, a szervezeti kultúrában és a kollégák szemléletében, gondolkodásmódjában következtek be. Már a kezdeti lépéseknél kiderült, hogy kik az innovatívak, az adaptálók, az elfogadók és a visszautasítók. A belső továbbképzések és az időközben megrendezett minőségmenedzsment tréningek pozitívan befolyásolták a kollégák szemléletét; kiderült, hogy a visszautasítókból is lehet adaptáló és elfogadó. Sikerült a munkatársak széles körének átadni a megszerzett ismereteket, meggyőzni őket a változtatás szükségességéről és hasznosságáról.
A korábbi hierarchikus szervezeti formától elindultunk a tanuló, rugalmas, a változásokat követő, feladatorientált szervezet kialakítása felé. A csoportmunka jó hatással volt a szervezeti kultúrára, javult a szervezeti egységek közötti kapcsolat, a munkatársak egymáshoz való viszonya. Megtanultuk, hogy számíthatunk egymásra, a saját munkaterületünkön kívüli tevékenységeket is megismertük és értékeljük. A csoportmunka során elsajátított módszerek beépültek a mindennapok munkájába, ez erősíti a munkatársak összetartozás-tudatát.

A könyvtári minőségfejlesztési folyamat első lépéseit tettük meg. Amit eddig elvégeztünk, folyamatos ellenőrzésre, javításra szorul, hiszen változik társadalmi környezetünk, változnak a felhasználók igényei, szakmánk követelményei és magunkkal szemben támasztott elvárásaink.
A kezdeti lépések eredményei inspirálnak bennünket, hogy további területeket vizsgáljunk és a szükséges változtatásokat végrehajtsuk.
A könyvtárunk szolgáltatásaiban és belső életében bekövetkezett változások pozitívan befolyásolták könyvtárunk külső megítélését. Az elkészült dokumentáció – stratégiai terv, teljesítménymérés, olvasói elégedettség mérése, összehasonlító vizsgálatok – a fenntartó számára is kézzelfogható tényeket, adatokat szolgáltat munkánkról. A minőségfejlesztés terén elvégzett tevékenységünket a fenntartónk is elismeri, támogatja.
A vizsgálati eredmények felhasználásával tudtuk szolgáltatásaink színvonalát emelni, felhasználóink igényeihez alakítani. Naprakész és a szolgáltatás minden területét átfogó könyvtárismertető kiadványunkkal segítjük a könyvtárunk iránt érdeklődők eligazítását. Odafigyelünk arra, hogy könyvtárunk barátságos, segítő jellegű, partnerközpontú intézmény legyen.
A fent leírtak jegyében fogalmaztuk meg látogatóink számára jelmondatunkat:

“A mi könyvtárunk az Ön könyvtára!”

JEGYZETEK

1 Skaliczki Judit-Zalainé Kovács Éva: Minőségmenedzsment a könyvtárban. 2. bőv. kiad. Veszprém – Budapest, 2003.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)