Kistérségi ellátás

Kategória: 2005/ 2

Új fogalmak, új lehetőségek és (azonnali) tennivalók
a kistérségi ellátás területén

2004. március 19-én Egerben konferencia volt, amelyen előadást tartottam Esélyegyenlőség a kistérségi könyvtári ellátásban címmel. Akkor és ott, összhangban a Könyvtári stratégiá val (lásd: http://www.ki.oszk.hu/strategia/index.html) azt a jövőképet fogalmaztam meg, hogy a kistelepüléseken és a kisvárosokban élők a könyvtári ellátás terén nem lesznek azért hátrányban, mert nagykönyvtár nem áll helyben rendelkezésre.

A NKÖM Könyvtári Főosztály, az általa – a stratégia végrehajtására – megbízott munkacsoport (vezetője Ramháb Mária, http://www.ki.oszk.hu/munkabiz/bizottsag/regionalis.html) és a Könyvtári Intézet az eltelt évben szívósan dolgozott azért, hogy ez a jövőkép mihamarabb reális közelségbe kerüljön. Akkor még nem látszott csak a szándék és az eltökélt akarat, most – jelen sorok írásának pillanatában – azonban megszülettek azok a keretek, amelyeket feltöltve a jövőkép valóra válhat. Eddig a főosztály, a munkacsoport, az intézet végezte a feladatok oroszlánrészét, mától, de legkésőbb holnaptól önkormányzatok százainak, polgármestereknek, jegyzőknek, kistérségi társulásoknak, kistelepülési könyvtárosoknak, megyei könyvtárvezetőknek kell csatlakozni a folyamat kiszélesítéséhez és végrehajtásához.

Nagyon leegyszerűsítve a kérdést, miről is van szó? A mintegy 2570 községi könyvtár – ebből 1720 község egyezer lakos alatti – ellátásának új rendszeréről, a könyvtárellátás finanszírozási lehetőségeinek és gyakorlatának teljes megújításáról, az eddig könyvtárellátási feladatát semmilyen formában sem teljesítő önkormányzatok ellátási rendszerbe történő bekapcsolásáról.

A könyvtári törvény megjelenése után a lehetőségek kihasználása, a boldogulás érdekében kívánatos volt, hogy mindama könyvtári szolgáltatóhely kerüljön be a Nyilvános Könyvtárak Jegyzéké be, amelynek fenntartója rendezte a könyvtár státusát, azaz alapító okiratot készített, meghatározta a könyvtár alapfeladatait, gondoskodott a vezető kinevezési rendjéről, gazdálkodási jogkörről és az intézmény szakszerű elnevezéséről. Ezzel az adott szolgáltató-hely, illetve fenntartója jogosulttá vált az érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére, valamint központi forrásból finanszírozott pályázatokon történő részvételre. Mindamellett történt ez, hogy tudtuk, attól, hogy egy intézmény alapdokumentumai rendben vannak, még nem biztos, hogy könyvtárként működik, sőt inkább az a biztos, hogy a legtöbb kiskönyvtár nem teljesíti a nyilvános könyvtári szakmai kritériumok többségét. Az immár három éve működő szakfelügyeleti jelentésekben foglaltak ezt a vélekedést támasztják alá. Ennek ellenére – mivel nem voltak meg azok a keretek, amelyek a könyvtári törvényben megfogalmazott önkormányzati feladatellátási formát, azaz a szolgáltatásmegrendelést tartalommal kitöltötték volna – nem tehettünk mást, működtettük ezt a gyakorlatot.

Most azonban lényeges, az egész könyvtári ellátás rendszerét érintő változások tanúi lehetünk.

A 23/2004. (XI. 20.) NKÖM rendelettel módosult az érdekeltségnövelő támogatás rendje [4/2004. (II. 20.) NKÖM rendelet], ezek szerint az a fenntartó önkormányzat is jogosult érdekeltségnövelő támogatás igénybevételére, amely nem tart fenn nyilvános könyvtárat, de a nyilvános könyvtári szolgáltatásokat megrendelés vagy társulás útján biztosítja. Azaz nem kell “jegyzéken lévőnek” lenni ahhoz, hogy a dokumentumgyarapításra áldozott helyi forrás érdekeltségnövelő támogatást kaphasson.

Még 2003-ban megjelent a 244/2003. (XII. 18.) kormányrendelet a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről. Ezt követte a 2004. évi CVII. törvény a települési önkormányzatok többcélú kistérségi társulásáról, valamint a 65/2004. (IV. 15.) kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások 2004. évi támogatásáról. Utóbbi rendelet 5. §. (2) bekezdés e) pontja kimondja, hogy a többcélú kistérségi társulások – pályázati formában – támogatásban részesülhetnek “nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásának közös szervezéséhez, illetve létrehozásához azon településeken, ahol nincs könyvtári szolgáltatás”. E pályázati lehetőséggel csak a többcélú kistérségi társulások élhettek, azaz első lépésként létre kellett hozni ezeket a társulásokat, másodszor a társulásnak döntenie kellett arról, hogy vállalja a nyilvános könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátásához kapcsolódó teendők megfogalmazását, hároméves program készítését és az ellátás működtetését.

Tavaly a 167 kistérségből mintegy 130-ban alakult meg a többcélú társulás, és ezekből mintegy 30 pályázott a könyvtári feladatok magasabb színvonalú ellátására.

Az idei év azonban újabb, határozottan kedvező fordulatot hozott.

A kormány 2005. január 12-ei ülésén döntött arról, hogy a már megalakult többcélú kistérségi társulások február 1-jéig nyújthatják be igénylésüket normatív működési támogatásra. A költségvetésből e célra elkülönített 9 milliárd forint elosztásáról február elején születik döntés, amelyet február 22-ig rendeletben tesz közzé a belügyi és a pénzügyi tárca vezetője. Azaz az eddigi pályázati forma helyett 2005-től normatív támogatás jár a többcélú kistérségi társulások számára, e mellett további mintegy 6 milliárd forint fejlesztési támogatás is rendelkezésre áll.

Támogatás nyújtható a többcélú kistérségi társulás keretein belül ellátott közoktatási, szociális, gyermekjóléti, belső ellenőrzési , valamint mozgókönyvtári feladatok működési kiadásainak ellátásához, fejlesztéséhez (http://www.bm.hu/web/portal.nsf/aktualis/ ).

Rögtön tisztáznunk kell: mozgókönyvtári feladatellátáson mindazokat az ellátási formákat értjük, amelyeket szolgáltató könyvtár biztosít szerződés alapján az azt megrendelő önkormányzat, illetve könyvtári szolgáltatóhelye számára. Tehát a dokumentumellátástól a kiadványok feldolgozásáig, feltárásáig, a dokumentumforgatáson át a képzés, továbbképzés működtetéséig, a közös katalógus, információs rendszer, közhasznú információs szolgáltatások rendszere mellett a helyismereti, helytörténeti dokumentumok központi nyilvántartásáig minden ide érthető. A mozgókönyvtári feladatoknak csak egyik ellátási formája a könyvtárbusz, vagyis amikor a szolgáltatáskihelyezés eszköze egy erre a célra felszerelt és felkészített gépjármű.

Szolgáltató könyvtár az új rendelkezés szerint a megyei könyvtár is lehet, azaz a kistérség önkormányzata kistérségen kívülről, a megyei könyvtártól is rendelhet szolgáltatást. A megyei könyvtár feladata, hogy átgondolja, hogy az egyes kistérségek önkormányzataihoz közvetlenül juttassa el a szolgáltatást (pl. képzés, megyei szintű szolgáltató feladatok, esetében) vagy a szolgáltatás kihelyezésbe integrálja (pl. dokumentumellátás, letéti rendszer, ellátórendszer) a városi könyvtárak erőforrásait is.

A kistérségi társulás tehát normatív támogatást igényelhet a társulás kereteiben megvalósuló, a szolgáltató könyvtár és a szolgáltatást megrendelő önkormányzat között szolgáltatási szerződésben rögzített ellátási célok finanszírozására. Az ellátás tartalma lehet a könyvtárbusz alkalmazása, letéti ellátás, hagyományos ellátórendszeri szolgáltatás, de egyéb térségi ellátási tartalmak is, úgymint megyei szintű közös katalógus, elektronikus könyvtár, elektronikus helyismereti gyűjtemény, teljes szövegű periodika-cikkadatbázis szolgáltatás, képzés, szolgáltató programok, olvasás- és könyvtár-népszerűsítés, hátrányos helyzetűek, nemzetiségiek, mozgás- vagy érzékszervi korlátozottak speciális dokumentumokkal és eszközökkel történő ellátása.

A társulás az igényelt forrást – mivel az címzett normatív támogatás formájában érkezik hozzá – kizárólag arra a jogcímmel összefüggő feladatellátásra fordíthatja, amely jogcímen igényelte.

A megyei könyvtár, illetve rajta keresztül azok a városi könyvtárak, amelyek részt vesznek a mozgókönyvtári ellátásban a többcélú kistérségi társulással kötött külön szerződésben rögzítik, hogy a társulás a számára biztosított normatív támogatást a feladatellátást elvégző könyvtár (könyvtárak) számára átadja. Azaz a megyei könyvtár és az ellátásban résztvevő további könyvtárak innen jutnak ahhoz a forráshoz – legalábbis a forrás egy részéhez -, amiből a szolgáltatást működtetik. További forrást közvetlenül a megrendelő önkormányzattól kérhetnek, különösen például a dokumentumellátás minőségének javítására, ami egyben a finanszírozó önkormányzatot jogosítja fel az érdekeltségnövelő támogatás igénylésére.

Fontos kritérium azonban, hogy a többcélú kistérségi társulás csak abban az esetben igényelheti a mozgókönyvtári feladatellátásra jutó normatív támogatást, ha legalább négy, nyilvános könyvtárral nem rendelkező, pontosabban nyilvános könyvtári jegyzéken nem szereplő könyvtári szolgáltatóhelyet üzemeltető önkormányzata rendelkezik ellátási szerződéssel. Természetesen a támogatás összege annál nagyobb, minél több ilyen ellátási szerződés köttetett a kistérségben.

És ezzel zárul a kör. Eddig, mint ahogy a cikkem elején említettem, a Nyilvános Könyvtárak Jegyzéké re történő felkerülés jelentett továbblépési lehetőséget. Ma már nincs erről szó. Mostantól az önkormányzat valós választási helyzetben van, ha nem tud fenntartani nyilvános könyvtári minőségben önálló intézményt, akkor érdemes szolgáltatásmegrendelést igényelnie. Mert ekkor régiója hozzájuthat azokhoz a kistérségi társuláshoz eljuttatott normatív és fejlesztési támogatásokhoz, amiből az ő felhasználói számára is hatékony és korszerű ellátást képes a megyei könyvtár közvetlenül vagy városok bevonásával működtetni.

A cikkem elején idéztem a közel egy évvel ezelőtti előadásomból. Most végezetül hagy tegyem ugyanezt. Akkor így fogalmaztam a regionális ellátás átalakulásának várható hatásával összefüggésben:

  • Csökken a Nyilvános Könyvtári Jegyzék én szereplő könyvtárak száma, de nem csökken, sőt nő a hozzáférési pontok száma. Egy önkormányzat ugyanis – belátása szerint – a település adottságait figyelembe véve több helyszínre is megrendelheti az ellátást!
  • Megszűnnek a mai értelemben ismert, jogi helyzetükben rendezetlen ellátórendszerek, de erősödnek a könyvtárak és a megrendelő önkormányzatok közötti ellátási szerződésen alapuló szolgáltatási együttműködések. Most ennek teremtődött meg a szakmai (megyei könyvtárak helyzetbe hozása) és finanszírozási feltételrendszere.

Reményeim szerint így is lesz. A folyamatok hamarosan gyorsuló tempót vesznek. Ha idén még nem is minden kistérségi társulás oldja meg így a mozgókönyvtári feladatokat, de évről évre egyre többen lesznek. Ehhez azonban szükséges a helyi politikusok meggyőzése, a kistérségi társulás vezetőinek meggyőzése, a megyei könyvtár szolgáltató képességének fokozása, illetve az együttműködés a kistérségi társulás, az önkormányzat, a megyei könyvtár, a többi nyilvános könyvtár és a könyvtári szolgáltatóhely között. Ebben pedig most óriási a felelőssége valamennyi könyvtárosnak, kiskönyvtár vezetőjének, városi és megyei könyvtárvezetőnek.

Ha ezzel a felelősséggel jól sáfárkodunk, akkor eljutunk ahhoz a korábbi szakmai vitákban már igényként megfogalmazott állapothoz, hogy Magyarország könyvtári rendszere ne elaprózott erőforrásokkal működtetett több ezer alig-könyvtárat, valójában csak könyvtárnak nevezett könyvtári szolgáltatóhelyet finanszírozzon, hanem erőforrásait okosabban szervezve ellátási rendszert, egységes minőséget és tartalmat biztosítson valamennyi kistelepülésen élő lakos számára.

Címkék