Jelentés a magyar könyvtárosság etikai kódexének kidolgozására alakított munkabizottság tevékenységéről

Kategória: 2006/ 1

Legutóbb a 2005. február 14-én kelt feljegyzésében számolt be az etikai munkabizottság a 2004-ben végzett munkájáról és fogalmazott meg javaslatokat a továbbiakra vonatkozóan. A jelen feljegyzés egyben a munkabizottság záró jelentése, minthogy a magyar könyvtárosság etikai kódexének mellékelt, a bizottsági tagok teljes egyetértésével és egyhangúlag elfogadott szövegtervezetével teljesítette vállalt feladatát és a maga részéről befejezettnek tekinti tevékenységét, amelyről a 2005. február 14-ei feljegyzést kiegészítően az alábbiakban számol be.Az etikai munkabizottság tevékenysége 2005-ben

Az etikai munkabizottság 2005 folyamán négy ülést tartott.
A január 26-ai ülésén megvitatta a kódexnek a tagok javaslatai alapján kialakított szerkezetét és tárgyszavakban megfogalmazott tartalmát, meghatározta, mire térjen ki az addigi munkáról szóló jelentés, s foglalkozott a kódextervezetet feldolgozó regionális értekezletek megszervezésével.
A március 2-ai ülésének napirendjén szerepelt a kódextervezet első fogalmazványának megvitatása, döntött arról, hogy az addigi munka során keletkezett és a tervezethez várható hozzászólások, kiegészítések alapján készüljön Magyarázatok, kommentárok, kiegészítések a magyar könyvtárosság etikai kódexéhez címmel egy dokumentum a részleges útbaigazítás és az oktatás számára, továbbá egyetértéssel vette tudomásul, hogy az Informatikai és Könyvtári Szövetség is a kódex kibocsátójaként kíván szerepelni s ez ügyben felveszi a kapcsolatot a Magyar Könyvtárosok Egyesületével.
A szeptember 20-ai ülésén részleteiben foglalkozott a kódextervezethez beérkezett észrevételekkel és módosítási javaslatokkal. (27 könyvtáros, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete elnöksége által szervezett 5 regionális értekezlet, 8 egyéb fórum, 3 testületi hozzászólás összesen 332 felvetését írásos összefoglaló alapján egyenként vizsgálta meg a munkabizottság.)
Az október 11-ei ülésén ismét áttekintette az észrevételek alapján módosított kódextervezetet és a maga részéről elfogadottnak minősítette azzal, hogy továbbítandó a munkabizottságot a feladattal megbízó szervezetekhez. A Magyarázatok, kommentárok, kiegészítések a magyar könyvtárosság etikai kódexéhez című dokumentum tartalmával nagyjából-egészében egyetért, azzal az észrevétellel, hogy készüljön hozzá tárgymutató, s a szükséges szerkesztői munkák elvégzése után célszerű és hasznos volna publikálni. Végül meghatározta a jelen feljegyzés tartalmát.
A munkabizottság tevékenységének kiemelkedő eseményei voltak az 5 regionális konferencia és 8 egyéb fórum, amelyeken számos résztvevő részletében vitathatta meg az etikai kódex különféle formákban (folyóiratokban, interneten, sokszorosításban) hozzáférhetővé tett tervezetét. A “csúcspontot” a Magyar Könyvtárosok Egyesülete gödöllői vándorgyűlése jelentette, amelyen a munkabizottság elnöke plenáris ülésen adhatott számot az elvégzett munka eredményéről, majd a munkabizottság tagjai panelvitán cserélhettek eszmét az érdeklődőkkel.

Az etikai kódex rendszere

Az etikai kódexszel kapcsolatos dokumentumok piramisszerűen épülnek fel. A csúcsot maga a kódex képezi, amely voltaképpen két, egymással szorosan összefüggő részből áll. A vastagbetűs rész nevezhető az erkölcsi parancsnak, amelyet egy kifejtő rész követ. (Az előbbi önmagában is megáll, az utóbbi csak az előbbivel együtt.) A második szintet alkotják – elkészültük után – az egyes szervezetek, egyesületek, intézmények, könyvtártípusok, könyvtárosi munkakörök stb. etikai szabályzatai. A harmadik szintet a már említett Magyarázatok, kommentárok, kiegészítések a magyar könyvtárosság etikai kódexéhez jelentik. Végül a negyedik szintbe tartozik valamennyi, az etikai kódexszel, de általában a könyvtárosi etikával kapcsolatos, publikált vagy szűk publicitású, bármilyen formátumban hozzáférhető dokumentum, kutatási jelentés stb.
A munkabizottság különösen fontosnak tartja, hogy az előkészítő munka során keletkezett munkabizottsági anyagok (emlékeztetők, levelezés, összeállítások stb.), folyóiratcikkek, egyéb írások, levelek, hozzászólások, felszólalások stb. ne vesszenek el, bármikor hozzáférhetők legyenek a könyvtáros közösség számára. Ezért egyfelől tartalmukat igyekezett magában a kódextervezetben érvényesíteni, másfelől a Magyarázatok, kommentárok, kiegészítések a magyar könyvtárosság etikai kódexéhez című dokumentumban feldolgozni; ezen túlmenően azonban teljes terjedelmükben megőrzendőnek és a nyilvánosság számára nyitottnak kívánja tudni őket. A munkabizottság ezért kéri a Könyvtári Intézetet, hogy a keretében működő Könyvtártudományi Szakkönyvtár vállalja az etikai kódex ezen negyedik szintjének a gondozását.

A kódex kibocsátói és aláírói
A munkabizottság – módosítva a 2005. február 14-ei feljegyzésben kifejtett álláspontját – azt javasolja, legyenek megkülönböztetve a kódex kibocsátói és aláírói (azaz elfogadói, címzettjei). Mint a hazai könyvtárügy két legátfogóbb szervezete, a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség vállalja magára a kibocsátás és az ezzel járó egyéb teendők (nyomon követés, karbantartás, promóció, visszajelzés) felelősségét, míg az aláírók magukénak ismerik el a kódexben foglalt értékeket és követelményeket. Az aláírók között egyaránt lehetnek testületek, intézmények és magánszemélyek. Nincs akadálya annak sem, hogy maguknak a kibocsátóknak a szervezetébe tartozó tagozatok, szekciók, tagegyesületek külön is szerepeljenek az aláírók sorában. Fontos és minden szempontból előnyös, ha a könyvtárosképző intézmények tanszékei ugyancsak kifejeznék aláírásukkal, hogy magukra nézve érvényesnek tartják az etikai kódexet. Kívánatos, hogy helyet kapjanak a külföldi magyar könyvtárosokat tömörítő szervezetek (amire a kódex szövegtervezete utalást is tesz), de akár magyar lakosokat szolgáló könyvtárak és egyéb nemzetiségű könyvtárosok is.
Ajánlatos, hogy mind a kibocsátók, mind az aláírók alkalomadtán kifejezzék alapszabályukban vagy egyéb, szervezetüket és működésüket szabályozó dokumentumukban azt a tényt, hogy a könyvtárosi etikai kódexet magukra nézve érvényesnek tekintik, annak a szellemében kívánnak tevékenykedni.
Javasolt, hogy nevesítve a Magyar Könyvtárosok Egyesülete és az Informatikai és Könyvtári Szövetség elnöksége legyen a két kibocsátó testület. A kódextervezet társadalmi hátterét és hitelességét kellőképpen biztosítja a tanácskozások, fórumok és hozzászólók hosszú sora és az elhangzott észrevételek messzemenő figyelembevétele és felhasználása ahhoz, hogy elegendő legyen a két kibocsátó illetékes szerveit csupán tájékoztatni a vonatkozó elnökségek egyhangú és egybevágó döntéséről.
Ez a megoldás egyrészt megkönnyíti a kódex karbantartását (nem kell kisebb változtatásokat is magasabb fórum elé vinni), másrészt a kódex erejét gyengítené egy újabb vitaforduló nyitása, ami szavazásra bocsátás esetén elkerülhetetlen volna.

Az etikai kódex érvényessége és vállalása

E két ügyben a munkabizottság hivatkozik a 2005. február 14-i feljegyzésben kifejtett álláspontjára, s megerősíti azt. Megismétli, hogy nem kíván állást foglalni abban a kérdésben, hogy ki tekinthető könyvtárosnak; az erre adandó választ a vonatkozó jogszabályoktól és az illetékes fórumoktól várja; a maga részéről azonban hajlik arra – és ez vezette az etikai követelmények felállítása során -, hogy a könyvtárosság olyan szakma, amely felsőfokú szakképzettséget igényel. (Erre a kérdésre a kódexben magában nem tér ki, csupán a Magyarázatok, kommentárok, kiegészítések a magyar könyvtárosság etikai kódexéhez című dokumentumban.
A munkabizottság az előkészítő megbeszéléseken elhangzott javaslat alapján módosította álláspontját a kódex érvényességét tekintve: véleménye szerint nyitva kell hagyni annak lehetőségét, hogy külföldön működő, magyar könyvtárosokat tömörítő egyesületek, a magyar lakosokat kiszolgáló könyvtárak és könyvtárosok is csatlakozhassanak a kódex érvényét magukra nézve vállaló aláírókhoz.

Az etikai kódex tudatosítása

A munkabizottság szükségesnek tartja, hogy az illetékes szervek és szervezetek minden módon előmozdítsák az etikai kódex hatásának érvényesülését. Ezért célszerű egy promóciós tervet készíteni és végrehajtani. Ebbe beleértendők a közzététel különféle formái (a füzettől a röplapig, az oklevéltől a plakátig, az internettől a szemléltető anyagig), a kulturális és művészeti, a tudományos és gazdasági élet tájékoztatása, a médiumok felhasználása, rendezvények szervezése a kódex nyilvános vállalására (diplomaosztás, könyvtári kollektívák eseményei, egyesületek és szervezetek összejövetelei stb.).
Lényeges tennivaló, hogy a kódex kibocsátói lépjenek mielőbb kapcsolatba a könyvtárosképző intézményekkel annak érdekében, hogy a képzésben kellő helyet és hangsúlyt kapjon a könyvtárosi etika oktatása. Ehhez komoly segítséget jelenthet a Magyarázatok, kommentárok, kiegészítések a magyar könyvtárosság etikai kódexéhez című anyag közreadása.
Az etikai kódex hatását a mindennapi könyvtári-könyvtárosi gyakorlatra nagyban elősegítené, ha a kibocsátók a könyvtári jogszabályok, szabályzatok, rendelkezések, mértékadó dokumentumok előkészítése és véleményezés során álláspontjuk megfogalmazásában érvényesítenék a könyvtárosság etikai értékeit és követelményeit.

Etikai bizottság

Az etikai bizottsággal, feladataival és működésével kapcsolatos álláspontját a 2005. február 14-ei feljegyzésében már kifejtette a munkabizottság. Ehhez annyit kíván hozzáfűzni, hogy véleménye szerint nincs szükség nagyobb, mint három főből (és egy vagy két póttagból) álló testületre, amelyet a két kibocsátó testület együttesen bíz meg.
Elhangzott egy olyan javaslat is az előkészületek során, hogy célszerű volna egy quasi könyvtári ombudsmani funkció megtestesítésére. Az ombudsman egyrészt a használói érdekeket képviselné, másrészt az indokolatlan és méltatlan támadásokkal szemben védené meg a könyvtárosokat akár a munkáltatók, akár a használók oldaláról érnék őket ezek a támadások.
A munkabizottság véleménye szerint egyelőre nem kívánja meg a helyzet e funkció létrehozását, a könyvtárosok pedig kellő védelmet kaphatnak az etikai bizottságtól, ha munkahelyükön támadna konfliktusuk etikus magatartásuk miatt.

* * *

Végezetül a munkabizottság tagjai köszönetet mondanak megbízóiknak a bizalomért, hogy őket bízta meg a magyar könyvtárosság etikai kódexe tervezetének kidolgozásával. Remélik, hogy megfeleltek a bizalomnak, s közmegelégedésre látták el feladatukat. A munkabizottság egyébként felkérte titkárát, hogy folyóirat-közleményben adjon számot a kódextervezethez tett észrevételek feldolgozásáról, a velük kapcsolatos bizottsági reflexiókról és véleményekről, elfogadásukról vagy elutasításukról. Ugyancsak titkárára bízta, hogy számoljon be a munkabizottság tevékenységéről a nyilvánosság előtt, és vonja le azokat a metodikai tanulságokat, amelyek várhatólag más, hasonló jellegű feladatok megoldásán fáradozó munkacsoportok hasznára válnak, s lehetővé teszik, hogy tagjaik között éppen olyan harmonikus kapcsolatok alakuljanak ki, mint amelyek ezt a munkabizottságot jellemezték.

Budapest, 2005. október 12.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (12) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (18) (6) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (10) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)