Beszámoló a MOKKA-projekt 2002. évi fejleményeiről*

Kategória: 2003/ 2

A MOKKA-projekt 2002 január elsejével került az OSZK-ba.Ekkor még csak a MOKKA tesztadatbázisa működött,

 • amely nem tartalmazta az összes tagkönyvtár rekordjait, s az egyes könyvtárak esetében is csak esetleges, nem ellenőrzött állományt tartalmazott;

 

 • a szintaktikai ellenőrzés csak elvi alapvetéseket tartalmazó dokumentumként volt kidolgozva, a tényleges megvalósításra vonatkozóan kevés konkrétum volt (értsd: a tagkönyvtárak adatbázisainak sajátosságait, a tényleges munkamenetet nem vette figyelembe);

 

 • a duplumellenőrzés ugyancsak elvi alapvetéseket tartalmazó dokumentumként volt kidolgozva, a tényleges megvalósításra vonatkozóan nem történt meg az egyes tagkönyvtárak által exportált rekordok sajátságainak feltérképezése;

 

 • a HUNMARC/USMARC és a USMARC/HUNMARC konverzió csak az ideális MARC-formátumokra volt kidolgozva, a tagkönyvtárak által használt formátumokat szinte teljesen figyelmen kívül hagyta a dokumentáció;

 

 • a tagkönyvtárak feladatai és a közös katalogizálási funkciókkal kapcsolatos teendőik nem voltak egyeztetve, részletes felmérés nem történt ezzel kapcsolatban;

 

 • legfőképpen pedig: a projekt indítása óta eltelt idő alatt megváltoztak a tagkönyvtár számítástechnikai és informatikai körülményei, de ezeket a projekt vezetése figyelmen kívül hagyta (pl. külön át kellett volna gondolni a közös katalógus kialakításának a lehetőségeit a magyar viszonyok között, s csak eztán kidolgozni a közös katalogizálási, illetve az ODR-funkciók megvalósíthatósági tervét).

Mindezeket korrigálandó 2002-ben a következő feladatokat végeztük el:

A) Általánosságban

 • A tagkönyvtárak igazgatóival, informatikusaival és katalogizálóival egyeztettük az eddig történteket, a várható tennivalókat.

 

 • Minden nagyobb munkafázis után újra építtettük a központi adatbázist, és a “log” fájlok alapján megbeszéltük a további teendőket, a tanulságokat pedig eljuttattuk a tagkönyvtárakhoz is.

 

 • Elősegítettük az OSZK és a NIIF közötti szerződés létrejöttét, amelynek alapján a NIIF vállalta a MOKKA adatbázisainak működtetését a NIIF egyik szerverén, illetve az üzemeltetési költségek fedezését.

 

 • Elkészítettük a MOKKA Egyesület, az üzemeltető OSZK és a T-Systems Dataware Kft. közötti háromoldalú megállapodást, amely a további üzemeltetés és fejlesztés kereteit biztosította.

 

 • Elkészítettük a MOKKA Egyesület és az üzemeltetést, fejlesztést végző OSZK közötti kétoldalú szerződést, amelynek alapján a tényleges munka folyik.

 

 • Elkészítettük a MOKKA központi adatbázis még szükséges átalakításának a fejlesztési tervét.

B) A MOKKA központi adatbázisát szabályozó algoritmusokat tartalmazó dokumentumok kidolgozása

 • Elkészítettük a MOKKA besorolási rekordjainak létrehozásához szükséges dokumentumokat. Ezek a dokumentumok tartalmazzák:
 • a besorolási rekordok működési modelljét,
 • a besorolási MOKKA-rekordok létrehozásának, illetve a tagkönyvtárak besorolási rekordjai feltöltésének követelményeit,
 • a besorolási rekordok szintaktikai ellenőrzését és duplumellenőrzését,
 • a besorolási rekordokból képzendő indexek meghatározását,
 • a besorolási rekordok karbantartásának modelljét.
 • Szabályoztuk a rekordok, illetve az állományadatok törlésének módját a MOKKÁ-ban.

 

 • Javítottuk a szintaktikai ellenőrzést leíró dokumentumokat a tagkönyvtárak katalogizálási szabályzatainak és szokásainak elemzése tükrében, és ennek alapján véglegesen szabályoztuk a központi adatbázis feltöltésekor alkalmazott algoritmust.

 

 • Javítottuk a duplumellenőrzést leíró dokumentumokat a tagkönyvtárak katalogizálási szabályzatainak és szokásainak, illetve exportálási lehetőségeiknek az elemzése tükrében (különös tekintettel a többkötetes dokumentumokra, amelyeket a tagkönyvtárakban hatféle módon dolgoznak fel), és ennek alapján véglegesen szabályoztuk a központi adatbázis létrehozásakor és folyamatos feltöltésekor alkalmazott algoritmust.

 

 • Tagkönyvtáranként és rendszerenként egyeztettük a rekordok fel- és letöltésének lehetőségeit és módját.

 

 • Tagkönyvtáranként és rendszerenként specifikáltuk a rekordok feltöltése során alkalmazott eljárásokat.

C) A MOKKA induló adatbázisának tesztelése

Mindezek a változtatások szükségessé tették a központi adatbázis többszöri inicializálását: a tényleges problémák csak e tesztadatbázisok felépítése során derülhettek ki. Az első tesztadatbázis, amely már tartalmazta a szintaktikai ellenőrzés és a MARC-konverzió javított algoritmusait, áprilisra készült el. A második tesztadatbázis, amely tartalmazta az előző tesztadatbázis elemzése után javított algoritmusokat, illetve a tagkönyvtárak által exportált rekordok sajátosságait figyelembe vevő specifikációkat (karakterkonverzió, MARC-konverzió, szintaktikai és MARC ellenőrzés), augusztus elejére készült el. Ezt a verziót mutattuk be az MKE Vándorgyűlésén, és egyben ezt tettük kísérleti jelleggel elérhetővé. Az év során még kétszer kellett újraépíteni a központi adatbázist, mert újabb hiányosságokra derült fény. Ezek oka elsősorban az egyes könyvtárak rekordjainak nem megfelelő formátumú exportálása, a többkötetes rekordok duplumellenőrzésének hiányos, illetve téves meghatározása volt.

A tesztadatbázisok elemzése az alábbi szempontok alapján történt (ezt egyrészt a MOKKA munkatársai, másrészt az egyes könyvtárak szakemberei végezték):

 • a betöltési rangsor figyelembe vétele,
 • a betöltendő, be nem töltendő rekordok, illetve adatok, továbbá a MOKKA-rekordokhoz hozzáírandó adatok körének meghatározása,
 • a szintaktikai és a duplumellenőrzés,
 • a tagkönyvtárak rekordjainak azonosítására, a lelőhelyadatok bejegyzése,
 • a többkötetes dokumentumok és
 • a sorozatok kezelése,
 • az adat-, illetve a rekordveszteség mennyisége.

A konverzió két fő területét is vizsgáltuk: a karakterkonverziót és a formátumkonverziót. A formátumkonverzió MOKKA-követelményeit összehangoltuk a Corvina-rendszert alkalmazó könyvtárak formátumkonverziós követelményeivel. A konverziók vizsgálata a letöltés folyamatára is kiterjedt.

A keresés tesztelése a kulcsszavas és a böngésző keresés működésére, az elsődleges és korlátozó indexek tartalmának vizsgálatára terjedt ki.

Vizsgáltuk a találatok megjelenítésének formátumait.

Ellenőriztük a WebOPAC-felület képernyőinek tartalmát és működését. A súgók szövegét egyes esetekben módosítottuk, illetve kiegészítettük, újabb súgókat is készítettünk.

A beszámolási időszakban folyamatosan teszteltük a MOKKA tesztadatbázisainak bibliográfiai rekordjait. A tesztelés eredményeit minden alkalommal írásba foglaltuk, ezeket átadtuk a szállítónak, és rendszeres konzultációkat folytattunk vele. A szükséges javításokat elvégeztük a MOKKA szabályozási dokumentumain és algoritmusain. A szállító által végzett programmódosítások után a tesztadatbázisokat ismételten ellenőriztük. Az adatbázis működésének tesztelését tesztrekordok kidolgozásával is megkönnyítettük.

D) Javaslatok az adatbázis továbbfejlesztésére, további funkciók teljesítésére

A MOKKA tesztadatbázisainak elemzése során néhány fontos hiányosságot tártunk fel. Erről egy rövid tanulmányt készítettünk, amelynek alapján árajánlatot kértünk a szállítótól. Az árajánlat a következő főbb kérdésekre terjedt ki:

 • az adatbázis minőségének javítása, a MOKKA-rekordok adattartalmának teljesebbé tétele érdekében egy olyan megoldás kidolgozása, amely a MOKKA központi adatbázisában található rekordok adatainak felülírását, bizonyos feltételek mellett, lehetővé teszi;

 

 • ODR-funkciók teljesítéséhez önálló állományrekordok létrehozása szabályainak kidolgozása (hosszú távú megoldás);

 

 • alaposabb elemzéseket is lehetővé tevő statisztikai modul kidolgozása;

 

 • állományadatok csoportos törlése.

Az árajánlatot elfogadtuk, a javítások és fejlesztések 2003 első negyedévében készülnek el. A munkát a volt MeH IKB által az OSZK-nak nyújtott célirányos támogatásból fedezzük.
Az üzemszerű működéshez szükséges lesz:

 • Az egyes könyvtári rendszereknek a MOKKA központi adatbázisához való jobb illeszkedése (átjelentkezés, letöltések) érdekében a tagkönyvtárak és a rendszerük szállítójával egyeztetett új megoldások kidolgozása (a TinLib. Qtéka, HUNTÉKA-rendszereket használó könyvtárak számára az ősszel megvásároltunk és installáltunk egy Mongúz szervert).

 

 • A központi adatbázis inicializálása során készült “log” fájlok elemzése az egyes könyvtárak feldolgozást végző szakembereivel, illetve ennek alapján a MOKKA katalogizálási szabályzatának pontosítása.

 

 • Az ODR-funkciók kidolgozása, megvalósítása a rendszert jelenleg felügyelő Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár munkatársaival együtt: ODR-funkciók teljesítéséhez ODR-könyvtárak részletes lelőhelyadatai betölthetőségének vizsgálata, megvalósíthatósági terv elkészítése (rövid távú megoldás).

 

 • “A külföldi könyvek központi katalógusa”-funkció kidolgozása az OSZK szakembereivel együtt.

* A beszámoló a MOKKA Egyesület 2003. január 22-én tartott közgyűlésén hangzott el.

Címkék