A megyei könyvtár mint a könyvtári együttműködés szervezője

Kategória: 1999/ 3

Örömmel vettem a szervezők felkérését, hogy foglalkozzunk a megyei könyvtárak feladatrendszerével, kapcsolatrendszerével, a szükséges és a lehetséges tevékenységi formák feltérképezésével. Régóta foglalkoztat már ez a kérdés engem is, munkatársaimat is; az elmúlt években több oldalról is vizsgálat alá vettük ezt a problémát. Gondoljanak a dunántúli könyvtári felmérésre, melynek ez éppen egy külön fejezete volt; a soproni tanácskozásra, mely a közgyűjteményi együttműködéssel foglalkozott; a szolnokira, amely az önállóan szerzeményező könyvtárak helyzetét és a nekik nyújtott szolgáltatásokat vagy a kaposvári konferenciára, mely az ellátórendszeri szolgáltatásokat elemezte. Most a Zala megyei könyvtár kapcsolatrendszerének és szolgáltatásainak rövid bemutatásával szeretném gazdagítani a példatárat – ennek egyes elemei nyilván ismertek a szakmai közvélemény előtt, de kerek egységbe foglalva talán még szolgálnak néhány tanulsággal.

Közhelynek számít már ugyan a könyvtáros szakmában, de kénytelen vagyok a kályhától, vagyis a rendszerváltozástól indulni – hogy miután a tanácsi rendszer 1990-ben megszűnt létezni, vele a tanácsi könyvtári hálózat is légüres térbe került: az addigi jól működő, de hierarchikusan szervezett könyvtári együttműködési formák jogi, tehát létalapjukat vesztették el. Különösen igaz volt ez a megyei szerveződésekre és a megyei intézmények helyzetére, melyekkel a helyi önkormányzatok teljes önállóságát lehetővé tevő politika nem tudott mit kezdeni; sőt még ma sem tisztázottak az elképzelések a megye szerepének és feladatainak meghatározásáról. Folytak a viták a fenntartásról, feladatok áthárításáról, intézmények átadásáról – ezek jól ismertek Önök előtt is. A hezitálás azonban nemcsak a megyei könyvtárak létét fenyegette, hanem az azok szolgáltatásait igénybe vevő más intézmények, kisebb – elsősorban községi – könyvtárak működését is. Kollégáimmal – és itt hadd emeljem ki Bangó Béla és Baranyai György szerepét – 1991-ben arra a következtetésre jutottunk, hogy nem szabad veszni hagyni azt a kapcsolati–együttműködési tőkét, amit a ’80-as évek végétől akár a kistelepülések ellátásába, akár a számítógépes információszolgáltatás kiépítésébe addig belefektettünk. Ahhoz azonban, hogy a szolgáltatásainkat garantáltan működtethessük, biztosítani kellett a megyei könyvtár stabil működtetését. Ezért – megelőzve a kormány 20/1992. évi rendeletét is – már 1991 őszén kidolgoztuk a korábbi utasító megyei könyvtár helyébe lépő szolgáltató könyvtár alapelveit, melyben külön hangsúlyt kapott a kistelepülések ellátásának segítése. Ezeket a megyei könyvtári alapfeladatokat egy szabályos kétoldalú szerződésbe foglaltuk, és ezt egyrészről a megyei önkormányzat elnöke, másrészről a megye szinte minden polgármestere 1992 nyaráig aláírta. Ez képezi ma is működésünk alapját; az 1997. CXL. könyvtári törvény betűjének és szellemének is megfelel. (Ezt vette át a Veszprém megyei önkormányzat is.)

Erre a szerződésre támaszkodva további megállapodást kötöttünk öt városi könyvtárral a megye önkormányzati könyvtári hálózatának működtetésére, és ennek következtében ma Zala megyében minden községi könyvtárnak van egy felelőse, akár ellátórendszeri tag, akár önállóan szerzeményez. A városi könyvtárak hálózati munkáját a költségvetésünkben külön biztosított keretbál támogatjuk – ez 1998-ban ötmillió forint volt; maguknak a városi könyvtáraknak pedig az alapszerződés és más, további megállapodások alapján segítünk szakmailag és anyagilag egyaránt. (Közös pályázatok, szolgáltatások stb.)

Ebbe a körbe tartozik a gyermekolvasók ellátását kiemelten támogató Zalai Gyermekkönyvtáros Műhely létrehozása, melyre 1995 októberében került sor, külön alapító okirat aláírásával. A megyei könyvtári hálózatnak ezt a szerepvállalását az általános szakmai érveken kívül az is szükségessé tette, hogy Zala megyében 50 fölött van a kettős funkciójú könyvtárak száma, vagyis minden harmadik általános iskolában együtt kell végezni az iskolai és a közkönyvtári munkát. Ez fokozott figyelmet igényel mindkét oldalról, ezért a Gyermekkönyvtáros Műhely munkájában már nemcsak a megyei és városi könyvtárak gyermekkönyvtárosai, hanem a városi és városkörnyéki iskolák könyvtárosai és a megyei pedagógiai intézet is részt vesznek. A megyei könyvtár adja a Műhely ügyvezetőjét, itt szervezzük a továbbképzéseket, pályázatokat nyújtunk be rendezvényekre, illetve a dokumentumbázis bővítésére – ma már ez is része az Országos Dokumentumellátó Rendszerben folytatott tevékenységüknek.

Mint említettem, könyvtárunk már az 1980-as évek végétől kísérletezett az információ-szolgáltatás kibővítésével, a számítógépek lehetőségeinek kiaknázásával, az on-line és az off-line adatbázisok üzembe állításával. A telefonvonalak rossz minősége miatt először a helyben használható adatbázisok telepítésével értünk el sikereket a hálózati szerződésre alapozva több szolgáltatóval is sikerült olyan megállapodást kötnünk, hogy nemcsak a megyei, hanem a Zalai Könyvtári Információs Rendszerbe társult városi könyvtárakban is üzemeltethettük a megvásárolt közhasznú adatbázisokat, például a PRESSDOK-ot vagy a KARTOTÉK-ot. Elkezdtük ezenkívül a saját építésű adatbázisok készítését és szolgáltatását is: ebbe a körbe tartozik például a Zalai Hírlap sajtóreferáló vagy a zalaegerszegi könyvtárak időszaki kiadványait tartalmazó Folyóirat-adatbázis építése és szolgáltatása is.

Az információ-szolgáltatás feltételeinek megváltozását a telefonhálózat minőségének ugrásszerű javulása és egy világbanki pályázat szerencsés megnyerése tette lehetővé. Az 1995 novemberében kelt megállapodás alapján – melyet öt középiskola, két könyvtár, a megyei kórház és a megyei múzeum írt alá (később pedig csatlakozott hozzá számviteli főiskola, a levéltár, az egészségügyi főiskola és a lenti városi könyvtár – a megyei könyvtárban megkezdte működését a Nemzeti Információs Infrastruktúra Program HBONE-központja: ez – mint közismert – 24 órás, folyamatos használatot tesz lehetővé a csatlakozott partnerek számára, akik közül egyre többen – jelenleg 7-en – mikrohullámú kapcsolattal is rendelkeznek, tehát közvetlen telefonköltséget nem fizetnek. A HBONE szerződés alapján a megyei könyvtár működteti a központot, adja a rendszergazdát, a folyamatos felügyeletet, forrásokat szerez a működés költségeinek és a fejlesztéseknek a fedezetére.

A könyvtárnak természetesen nemcsak hálózati, módszertani és menedzselési feladatai vannak, hanem az olvasók kiszolgálásával is törődnie kell, tekintetbe véve természetesen működésének körülményeit: az olvasótábor összetételét és igényeit, a lehetséges partnerek bevonását a könyvtári munkába. A Deák Ferenc Megyei Könyvtár természetes működési színtere elsődlegesen Zalaegerszeg, tehát itt kell a minél szélesebb körű együttműködést kialakítanunk. A városban több jelentős könyvtár is működik – ezek közül is kiemelkedik a József Attila Városi Könyvtár, mely százezres állomány, városi fiókhálózat, ezenkívül 68 észak-zalai települési könyvtár gazdája is.

A kilencvenes évek közepére szükségessé vált egy olyan átfogó megállapodás elkészítése, mely biztosítja mindkét intézmény számára, hogy erőforrásait a legoptimálisabban használhassa fel – ezért kidolgoztunk egy együttműködési megállapodást, mely magába foglalta az addig már meglévő közös feladatokat is. Abban különbözik az önkormányzatok által állandóan citált – és semmit nem jelentő – lakosságarányos felosztástól, hogy ez a munkamegosztás a várost egy nagy szellemi közösségnek tekinti, iskoláival, főiskoláival, vállalataival és intézményeivel, és ezek figyelembevételével határozza meg a két könyvtár feladatait az igények kielégítésében. Ezt segíti elő a szerzeményezés összehangolása (pl. a városi könyvtár több populáris és gyermekirodalmat gyűjt, de nem vesz drága képzőművészeti albumokat vagy idegen nyelvű folyóiratokat; a város helyismereti irodalmát is a megyei könyvtár gyűjti), az iskolai ellátási körzetek kialakítása, a közös pályázatok, fejlesztések lebonyolítása; ezeket általában a megyei könyvtár kezeli. (Hamarosan az adatbázisainkat is lehet látni gép-gép kapcsolatban, ami még inkább elősegíti az olvasók tájékozódását és minél teljesebb értékű kiszolgálását.)

Ennek a megállapodásnak a keretében vetettünk számot azzal a jelenséggel is, amely a felsőoktatási könyvtári ellátásban alakult ki a kilencvenes évek közepére – vagyis hogy megnőtt az oktatásban résztvevők száma, azonkívül gombamód szaporodtak a kihelyezett karok, tagozatok minden dokumentációs háttér nélkül. Ennek következtében alakult ki az a mai napig megoldatlan dokumentumhiány, amely a felsőoktatás egyik akut problémája. Helyben is jelentkezett mindez a probléma: nemcsak a hallgatók számának növekedésében, hanem két kihelyezett tagozat beindításában is. Ezért a városi könyvtárral kötött megállapodásunkat 1996 őszén kibővítettük a megyeszékhelyen működő más könyvtárakkal is, és újabb szerződéseket írtunk alá a főiskolai könyvtárakkal, a volt szakszervezeti, a pedagógiai intézet, majd pedig a megyei bíróság és a megyei kórház könyvtárával, melyben nemcsak a felsőoktatás, hanem általában a szakirodalmi ellátás igényeinek kielégítésére vállaltunk kölcsönös garanciákat. Tájékoztatjuk egymást a gyarapodásról, összehangoljuk a beszerzéseket: a közkönyvtárak az általánosan kötelező irodalomra, a szakkönyvtárak a profiljukba tartozó irodalomra fordítják a fő hangsúlyt. Az adatbázisokban való tájékozódás alapján valamilyen módon – átkölcsönzés, másolat, fax stb. – garantáljuk a szükséges dokumentumokhoz való hozzáférést is. A megállapodások alapján már több közös állományfejlesztési pályázatot is megnyertünk, s ezek lebonyolítását a megyei könyvtár végezte. Ide tartozik még, hogy a Zala Megyei Bírósággal egy külön megállapodást is kötöttünk – miután a két épület csak rnintegy tíz méterre van egymástól, egy terminált helyeztünk el a bíróság könyvtárában, mely része a megyei könyvtár hálózatának, így szolgáltatásainkat ott helyben is igénybe vehetik.

Könyvtárunk természetesen nemcsak a többi könyvtárral, hanem – mint már korábban említettük – a megyei közgyűjteményekkel és közművelődési intézményekkel is szoros kapcsolatban áll. Részben a hazai és külföldi adatbázisokhoz való hozzáférés biztosítása – vagyis a HBONE-központ működtetése –, részben a tudományos tevékenység és az irodalmi, művészeti élet támogatása kapcsán. Könyvtárunk a gazdája például a közös szerkesztőséggel működő Nevezetes Zalaiak adatbázisnak, mely az Interneten is elérhető, illetve három-négy évenként nyomtatott lexikonként is megjelenik. Ugyancsak könyvtárunkban működik – Nádas Péter íróval kötött megállapodás alapján – a Nádas Gyűjtemény, mely az író műveit, azok fordításait, kéziratait és egyéb anyagokat gyűjt, továbbá – ugyancsak az Interneten is hozzáférhető módon – készíti az író bibliográfiáját. A Keresztury Tudományos Gyűjteménnyel kötött megállapodás alapján készítjük Keresztury Dezső életművének bibliográfiáját, melyet hamarosan szintén az Interneten is hozzáférhetővé teszünk. A Zalaegerszegi Könyvtárpártoló Alapítvány megbízásából – melynek pénzügyeit ugyancsak könyvtárunk kezeli – adjuk ki a Vadamosi Füzetek című irodalmi sorozatot, mely a kortárs irodalomnak egy apró, de egyre inkább számon tartott vállalkozása lett.
Tisztelt Kollégák, röviden ezekben lehetett összefoglalni könyvtárunk feladat- és kapcsolatrendszerét. Nem beszéltem ugyan mindenről, de talán sikerült felvázolnom egy sokoldalúan szolgáltató, a művelődés számtalan területén jelenlévő, a kor szükségleteivel számoló intézmény képét. Természetesen nem vagyunk valami különleges rezervátum – alanyai és alakítói vagyunk annak a dinamikus fejlődésnek, amely ma az egész könyvtári rendszert jellemzi: megkockáztatom, hogy a művelődés s a kultúraközvetítés különböző ágazatai közül ma talán a könyvtári rendszer a leginkább összefogott, s a leginkább képes a maga eszközeivel a művelődési lehetőségeket a legszélesebb rétegekig eljuttatni; ily módon a demokrácia letéteményese is. Ebben a teremtő és közvetítő folyamatban játszanak ma egyre nagyobb szerepet a megyei könyvtárak – segítsük hát egymást ebben a munkában.

 

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)