A Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek Bibliográfiája füzeteinek és rekordjainak szolgáltatása az Interneten

Kategória: 1997/ 8

1. Bevezetés
A “Magyar Nemzeti Bibliográfia. Könyvek bibliográfiája” (a továbbiakban: MNB füzetek) az Országos Széchényi Könyvtár által közreadott félhavonta megjelenő folyóirat, amely az Egységes Bibliográfiai Számbavétel (Universal Bibliographic Control – UBC) alapelveinek megfelelően folyamatosan és teljes körűen közli a Magyarországon megjelenő könyvek és könyvjellegű dokumentumok hiteles leírásait az érvényes nemzeti és nemzetközi szabványok, szabályzatok alapján. Az idén ötvenkettedik évfolyamánál tartó folyóirat az Országos Széchényi Könyvtár egyik legfontosabb és legpatinásabb központi szolgáltatása. Az MNB füzetek előállításának módja az évek során sokat változott: az első évtizedek kezdetleges manuális eljárásait, amelyben a csúcstechnológiát az IBM gömbfejes írógép jelentette, 1978-ban számítógépes rendszer váltotta fel, és talán az első olyan folyóirat volt Magyarországon, amely számítógépes adatbázisból teljesen automatikus szerkesztéssel, elektronikus szedéssel készült. A számítógépes rendszer elemei az évek során folyamatosan korszerűsödtek, új típusú szolgáltatások indultak, mint a Magyar Nemzeti Bibliográfia Könyvek CD-ROM adatbázisa vagy a bibliográfiai adatrekordok szolgáltatása mágnesszalagon és floppyn. Mindez azonban az MNB füzetek karakterét igazából nem érintette: a teljességre és pontosságra, a szabványok következetes betartására való törekvés, a szűkös anyagi lehetőségek által is behatárolt puritán, mondhatnánk szegényes külső megjelenés és a sajnálatosan szűk körű, könyvtárosokra, kutatókra korlátozódó olvasótábor és ennek megfelelően kisszámú előfizető jellemzi mind a mai napig. Reményeink szerint ebben áttörést az utóbbi hónapok fejlesztésének eredménye, nevezetesen az MNB füzetek Interneten keresztül elérhető elektronikus változata fog hozni.
2. Az MNB mint elektronikus folyóirat
Az elektronikus MNB füzet az Országos Széchényi Könyvtárban, IBM számítógépen, DOS/VSE operációs rendszerben üzemelő DOBIS/LIBIS rendszerrel feldolgozott, az esedékes MNB füzethez a bibliográfiai szerkesztőség által hitelesített, a bibliográfiai adatszolgáltatáshoz előállított HUNMARC rekordokból készül. Tartalmában és gyakoriságában tehát megegyezik a nyomtatott alapkiadással, annak egy más megjelenési formája. Az újdonság és folytonosság kettőssége kifejezésre jut a címlapon is: új ISSN számmal, új számozással indul az elektronikus változat, címe azonban a nyomtatott alapkiadásétól csak a “WWW” kiegészítőben tér el, számozási adatában pedig megjelenik az alapkiadás párhuzamos évfolyam- és füzetszáma is (1. évfolyam 1. szám = 52. évfolyam 12. füzet). Elsődleges célja az, hogy az Interneten való közzététel lehetőségeit kihasználva az eddigieknél szélesebb körben, gyorsabban és vonzóbb formában nyújtson kurrens tájékoztatást a mindenkori utolsó lezárt félhónapban bibliográfiailag feldolgozott új magyar könyvtermésről. Az MNB kiadványokat eddig is használók mellett olyan új olvasókat szeretne meghódítani, akikben van érdeklődés a magyar könyvkiadás iránt, és akik talán eddig is átlapozták volna olykor-olykor az MNB füzeteket, ha azokhoz könnyebben hozzáfértek volna, vagy azok létezéséről egyáltalán tudomást szereztek volna. Az elektronikus MNB természetesen nem helyettesíti, csak kiegészíti az OSZK egyéb számítógépes szolgáltatásait, gondolunk itt a teljes körű tájékozódás, a sok szempontú keresés lehetőségét nyújtó NEKTÁR adatbázis on-line olvasói katalógusára, vagy a két évtized magyar könyvtermését átfogó CD adatbázisra.
Az új szolgáltatás kialakításakor legfőbb szempontunk az volt, hogy az lehetőleg minél szélesebb körben keltsen (kelthessen) érdeklődést. Ehhez szükségesnek tartottuk, hogy a szolgáltatás
• ingyenes legyen,
• a világhálózaton elterjedt, jól ismert szoftver bázisra épüljön,
• az információ megjelenítési módja és kezelése világos, egyszerű,
• használata pedig olcsó legyen.
Az első követelmény a szolgáltatás jellegéből fakad. Hogy ennek eleget lehessen tenni, arra törekedtünk, hogy a szolgáltatás biztosítása – az elektronikus folyóiratot előállító programok megírásának egyszeri ráfordításán túl – viszonylag kevés többletköltséggel járjon, a rendelkezésre álló hardver és szoftver környezetre, a már feldolgozott adatokra és feldolgozási folyamatokra épüljön, külön adatbevitelt vagy bármiféle módosítást a meglévő feldolgozási folyamatban ne igényeljen.
A második szempontot szem előtt tartva az Interneten közzétett MNB füzetek a szabványosnak tekinthető HTML (HyperText Markup Language) dokumentumok formájában készülnek, így a világhálózaton legjobban elterjedt, különféle környezetekben (Windows, UNIX, OS/2) futó böngésző programok (Netscape Browser, Microsoft Internet Explorer, Mosaic stb.) egyaránt kezelni tudják.
Az említett böngésző programok valamelyikével beolvasott MNB füzet a hagyományos bibliográfiákra emlékeztető, könnyen olvasható formában jelenik meg a felhasználó képernyőjén. Fő részei: a címlap, a szakrendi rész és a betűrendes, valamint az ISBN mutató.
A címlap (1. sz. ábra) a szokásos adatok mellett feltünteti a további részeket, így a szakrendi részt alkotó kilenc szakfejezet elnevezését és a mutatókat. Ezek bármelyikét kiválasztva a megfelelő rész jelenik meg a képernyőn. Ugyancsak a címlaphoz kapcsolódnak az egyéb kisebb dokumentumok, így a felhasználói útmutató (súgó) és az impresszum adatai. A címlapról hívható fel a későbbiekben ismertetett szelektív HUNMARC szolgáltatás és annak bemutató változata is.

1.ábra

A szakrendi (szakterületek szerint csoportosított) rész kilenc szakfejezetben tartalmazza a bibliográfiai tételeket, azon belül betűrendben. A szakfejezetekbe a bibliográfiai tételek ETO (Egyetemes Tizedes Osztályozás) jelzeteik első jegye szerint kerülnek beosztásra. Egy bibliográfiai tétel több szakfejezetben is megjelenik, amennyiben az osztályozás során több különböző ETO főcsoportra utaló (első jegyében eltérő) szakjelzetet kapott. A tételállomány szakfejezetekre bontását azért tartjuk lényegesnek, mert így a felhasználónak lehetősége van arra, hogy csak az őt érdeklő szakterületre vonatkozó bibliográfiai tételeket olvassa be, a számára nem releváns tételek beolvasásával járó költséget megtakarítsa. Az egyes bibliográfiai tételek szabványos központozással, a nyomtatott füzetekhez nagyon hasonló, ún. katalóguscédula formában, a HTML által korlátozott szövegformázási lehetőségekkel jelennek meg (2. sz. ábra).

2.ábra

A betűrendes mutató a bibliográfiai leírásokból képzett szerző–cím, cím–szerző, közreműködő és tárgyi melléktétel típusú mutatótételekből áll (3. sz. ábra). Az ISBN mutató a jóváhagyott és a hibás vagy a kiadványba tévesen nyomtatott szabványszámokat tartalmazza. A bibliográfiai tételre a leírást egyértelműen azonosító, MNB KB névvel ellátott gépi azonosító szám utal vissza. Ezt kiválasztva a megfelelő bibliográfiai tétel jelenik meg – önállóan – a képernyőn.
A böngésző programok kereső parancsa (Find) jelentősen megkönnyíti a dokumentumban való eligazodást.
A félhavi periódus rövid időnek tűnhet arra, hogy a kurrens füzet anyagát minden érdeklődő átnézze, feldolgozza. Ezért nem egyetlen füzet, hanem több – jelenleg a mindenkori öt – utolsó füzetből álló füzetcsomag hozzáférését biztosítjuk az OSZK szerver gépén. Az MNB címlapok fölé egy “borító” kerül, amely felsorolja és elérhetővé teszi a csomag egyes füzeteit.
Az Interneten való közzététel természetéből fakadóan azonnal nemzetközi. Ezért tervezzük, hogy a közeljövőben a kiadványt angol nyelvű címlappal és súgóval is ellátjuk.

3. Bibliográfiai adatrekordok szolgáltatása az Interneten
Az MNB füzetekben leírt könyvek és könyvjellegű dokumentumok adataiból az OSZK – a füzet előállításával egyidejűleg – számítógépes adathordozón további számítógépes feldolgozások céljait szolgáló adatállományt is készít. A rekordok felépítése megfelel a nemzetközi gyakorlatban alkalmazott bibliográfiai adatcsere-formátumnak, illetve annak a magyar könyvtári szabványokhoz adaptált változatának, a HUNMARC-nak. A HUNMARC rekordokat floppyn (elvileg mágnesszalagon is) térítés ellenében lehet az OSZK-tól megrendelni. Az előfizetés egy évre, az év során előállított valamennyi bibliográfiai rekordra érvényes. Az 1996 januárjától működő szolgáltatás megrendelésével a kvalifikált könyvtárosi munkát igénylő bibliográfiai feldolgozást takaríthatják meg az előfizetők.

3.ábra

Az MNB füzetek közzététele az Interneten felvetette a természetes igényként jelentkező szelektív rekordszolgáltatás megoldásának lehetőségét is: a bibliográfiai tételekre leadott rendelések alapján a kiválasztott bibliográfiai adatrekordok a hálózaton keresztül jutnak el a megrendelőkhöz. Az új szolgáltatás fő előnye abban rejlik, hogy a bibliográfiai adatrekordok az MNB füzetekkel együtt, az előállítással egy időben állnak rendelkezésre (és az eddigi szolgáltatásoknál mindenképpen hamarabb, hiszen. nincs nyomdai sokszorosítás és postai terjesztés).
A bibliográfiai adatrekord szolgáltató rendszert az MNB címlapról és a borítóról hívhatják fel az előfizetők. Minden előfizető felhasználói azonosítót és jelszót kap, amellyel a program a szolgáltatás igénybevételének jogosultságát ellenőrzi. Az előfizetés (azaz a szelektív bibliográfiai adatszolgáltatás megrendelése) nem egy időszakra, hanem adott számú bibliográfiai adatrekordra vonatkozik, amely a felhasználó – önmaga által meghatározható nagyságú – kerete. A szolgáltatást az előfizető a kerete kimerüléséig veheti igénybe.
Bejelentkezés után a felhasználó megkapja a saját rendelés nyilvántartó lapját (4. sz. ábra), amely mindig jelzi a még szabad keretét. Ezen jelölheti ki a rekordazonosítók (MNB KB) megadásával a letölteni kívánt bibliográfiai rekordokat. A válogatáshoz segítségül – célszerűen egy a megrendelőlap mellé helyezett külön ablakban – nézegetheti a bibliográfiát. A rekordazonosítók egyenkénti beírása mellett lehetőség van az ún. csoportos kijelölésre is, amelynek keretében pl. egy adott füzet egy teljes szakfejezete az arra való utalással kijelölhető. A kijelölt rekordokat a program egy táblázatban gyűjti, amely a rekordazonosító mellett a könyv címét is feltűnteti. A felhasználó nyomógombbal jelzi, hogy befejezte a válogatást. A szerver program elindítja azt az alprogramot, amely a kijelölt rekordokat a HUNMARC file-ból (annak adott karakterkészletű változatából) kiválasztja, és a megrendelőnek egy file-ba kiírja, tömöríti. A kiválogatott rekordok számával az előfizető keretét csökkenti, a kiválasztott rekordok bejegyzéseit a válogató táblázatból törli, és a letöltendő/letöltött rekordok táblázatába viszi át. Ennek bejegyzései védettek (nem módosíthatók), jelezvén, hogy már teljesített a megrendelés. A teljesítést a program számára a szelektált HUNMARC file előállítása jelenti, függetlenül attól, hogy a megrendelő letöltötte-e azt magának. Ezt különben egy standard böngésző funkcióval (pl. a Microsoft Internet Explorer jobbgombos context-menüjének “Save as Target”, illetve a Netscape “Save this Link as” parancsával) teheti meg.

 

4. ábra

A teljesített megrendelések (letölthető állományok) az adott elszámolási időszak végéig rendelkezésre állnak. Ekkor a szerver a megrendelő lapokat a számlázásnak “átadja” (kinyomtatja), és ezek képezik a számlák mellékletét, egyben kiüríti a teljesített megrendelések táblázatát.
A fent vázolt szelektív bibliográfiai szolgáltatás azok számára is vonzó lehet, akik nehezen jutnak hozzá a nemzeti bibliográfiához, és a bibliográfiai adatrekordokból mindössze néhányra van szükségük (gondolunk itt elsősorban kis könyvtárakra, külföldi Hungarica intézményekre).
Az eddigi bemutatók során többször feltették azt a kérdést, hogy miért kell a letölteni kívánt rekordok azonosítóit külön begépelni (esetleg egy Másol/Beilleszt művelettel átvinni), miért nem lehet a rekordokat, ill. azok azonosítóit közvetlenül az MNB füzetben az egérrel kiválasztani, ahogy az a grafikus felületű on-line lekérdező rendszerekben a másodlagos szelekció eszközeként szokásos. A válasz úgy összegezhető, hogy az MNB egy interaktív programmal kezelhető elektronikus dokumentum, de nem egy interaktív rendszer. A közvetlen kiválasztás lehetősége azt jelentené, hogy a megrendelőlap mellett az MNB füzeteket is felhasználónként külön kellene dinamikusan előállítani, figyelni, az interakciókat kezelni és nyilvántartani. Ha meggondoljuk, hogy a számba jöhető HUNMARC előfizetők az elektronikus MNB potenciális olvasótáborának töredékét teszik csak ki, nyilvánvalóvá válik, hogy az utóbbi, nagyságrendekkel bonyolultabb és költségesebb megoldás nem indokolt.
4. Folyamatban levő fejlesztések, fejlesztési elképzelések
Bízva a jelenlegi fejlesztések kedvező fogadtatásában, az Országos Széchényi Könyvtár további alkalmazások, szolgáltatások bevezetését tervezi. Ezek egyike egy olyan gyorstájékoztató bibliográfiai lista, amely heti 1-2 alkalommal a köteles példányként és egyéb forrásból beérkező könyvek címérői tájékoztat. A gyorstájékoztató tételei minimális adattartalommal készülnek, szakjelzetek nélkül. A tervezett kiadvány elrendezése betűrendes, mutatója pedig a Magyar ISBN Iroda által jóváhagyott ISBN szám.
Készülhetne az egy csomagban elérhető füzetekhez közös, kumulált mutató, és bővíthetőek lennének a bibliográfiai füzetek tételei a leírt könyvek rövid tartalmi ismertetésével is.
A könyvszakma megfelelő együttműködése esetén a két tájékoztató kiadványhoz vagy azok egyikéhez könyv-megrendelési rendszer kapcsolódhatna. A kiválasztott bibliográfiai tételhez olyan megrendelőlap kapcsolódna, amelyen magát a leírt kiadványt lehetne közvetlenül megrendelni. A lapok kitöltését részben a program biztosítaná, a kiadók és/vagy a hozzájuk kapcsolódó terjesztők e-mail címére automatikussá tehető az elküldés.
Nyilvánvaló, hogy ez az új megközelítés számos egyéb, jelenleg még be sem látható lehetőséget is kínálni fog a jövőben.
A fent ismertetett szolgáltatás mindenki számára közvetlenül elérhető az Interneten a http://www.oszk.hu/mnbkb címen.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)