A Könyvtári Intézet stratégiai terve 2001–2005

Kategória: 2002/ 4

ÁTFOGÓ CÉL

A könyvtárak, illetve a könyvtári rendszer hatékony működéséhez szükséges szakmai szolgáltatások megvalósítása.

Céljai eléréséhez a hazai könyvtárpolitikai elvek és a nemzetközi trendek figyelembe vételével kutatási, oktatási, szervező, dokumentum- és információszolgáltató, valamint kiadói tevékenységet folytat. Elsőrendű feladatának tekinti a magyar könyvtáros szakma tevékenységének fejlesztését és koordinálását a tudásalapú (információs) társadalom felépítése érdekében.

FŐ CÉLKITŰZÉSEK

Az átfogó cél elérése érdekében a következő fő célkitűzések megvalósítása szükséges:

1. Szakmai információs tevékenység

Az egész magyar könyvtáros társadalom szolgálata, dokumentum és információ iránti igényeinek és szükségleteinek kielégítése információs, valamint nyilvános szakkönyvtári szolgáltatások útján.

 • A magyar könyvtárügy fejlődésének, történetének dokumentálása a Könyvtártudományi Szakkönyvtár gyűjteményén keresztül, hozzájárulás a hazai könyvtárügy fejlesztéséhez a külföldi szakirodalom beszerzésével, részvétel a könyvtárosképzés dokumentumellátásában.
 • Állományvédelmi, gyarapítási és szolgáltatási célú digitalizálási program kidolgozása.
 • A Könyvtártudományi Szakkönyvtár állományának minél teljesebb körű feldolgozása elektronikus katalógusban, adatbázisban.
 • A dokumentumoknak a katalóguscélú feldolgozásnál mélyebb, értéknövelt feltárása.
 • A Könyvtári Intézet honlapja legyen kapu a magyar és külföldi könyvtári világra, szolgáltatásokra, a magyar és a nemzetközi elektronikus könyvtártudományi szakirodalomra.
 • A könyvtári rendszer egészét felölelő, a rendszer valamennyi tagjáról szóló információs bázis kialakítása.
 • A hazai könyvtermésről való folyamatos tájékoztatás fenntartása a hazai könyvtárak számára, a tájékoztatás tartalmának és formájának megújítása, korszerűsítése.

2. Oktatási tevékenység

Hatékony és gazdaságos könyvtáros továbbképzési rendszer kiépítése, magas színvonalú iskolán kívüli szakképzés működtetése könyvtárosoknak, amelynek eredményeképpen

 • a magyar könyvtárügy korszakváltásához nélkülözhetetlen színvonalas szakembergárda áll rendelkezésre;
 • a könyvtáros pálya tervezhetővé válik;
 • a könyvtári intézményrendszer minden pontján célirányos szakmai felkészültségű szakember végzi a könyvtári ellátást;
 • az alap- és továbbképzés egymásra épülő rendszerében a könyvtárosok számára biztosított lesz a legkorszerűbb ismeretanyag elsajátítása és a könyvtári gyakorlat megszerzése;
 • az alap- és továbbképzés tartalmának meghatározásában érvényesül a hazai társadalmi fejlődés, az Európai Uniós követelmények és a nemzetközi trendek irányvonalának figyelembe vétele.

3. Kutatási és elemző tevékenység

A könyvtárügy aktuális kérdéseinek kutatása, elemzése. A könyvtáros társadalom innovációs attitűdjének fenntartása és erősítése az intézet kutatómunkájában való részvétellel. A kutatások eredményeinek átültetése a gyakorlatba.

4. Módszertani, fejlesztési és szervezési tevékenység

A hazai könyvtári rendszer szolgáltatóképességének folyamatos fejlesztése, hatékonyabb működésének elősegítése.

A Könyvtári Intézet önálló arculatának megteremtése, hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és folyamatos fenntartása.

5. Kiadványok

 • Szakmai ismeretek közvetítése a könyvtáros szakma számára országos szaklapok, kiadványsorozatok és egyedi kiadványok útján. Az intézet eredményeinek közzététele.
 • Rendszeres szakmai tájékoztatás a könyvtárügy fejlesztésének új területeiről füzetsorozat és egyedi kiadványok formájában.
 • A könyvtárak munkájának támogatása szabályzatok és egyéb normatív dokumentumok közzétételével.
 • A könyvtárosképzés segítése tankönyvek, oktatási segédletek kiadásával.

6. Infrastruktúra-fejlesztés és humánerőforrás-fejlesztés

 • Minden munkatárs korszerű számítógéppel rendelkezzen, a webalapú szolgáltatások fejlesztéséhez megfelelő technikai eszközök álljanak rendelkezésre.
 • Kiválóan képzett, nyelveket ismerő munkatársi gárda alkalmazása, akik képesek a magas szintű, értéknövelt szolgáltatások folyamatos biztosítására, elemző-fejlesztő munkacsoportokban való részvételre.

* * *
1. Szakmai információszolgáltatási tevékenység

1.1. Szakkönyvtári és szakirodalmi tájékoztató szolgáltatások

1.1.1. feladat: A szakkönyvtári szolgáltatások fejlesztése:

Dokumentumszolgáltatás:

 • a helyben használat biztosítása;
 • meghatározott állományegységek kölcsönzése – áttérés a gépi kölcsönzésre;
 • másolatszolgáltatás;
 • elektronikus dokumentumszolgáltatás;
 • ODR-tagkönyvtárként könyvtárközi kölcsönzés saját állományból eredetiben és/vagy másolatban, hagyományos postán, illetve faxon; a gyűjteményben nem található dokumentumok biztosítása más könyvtártól könyvtárközi kérés útján.

Információszolgáltatás:

 • referensz-szolgálat;
 • bibliográfiai tájékoztatás saját katalógusok és adatbázisok alapján – a helyszínen és elektronikus tájékoztató szolgálat keretében; más könyvtárak katalógusainak, illetve a központi katalógusoknak a használata;
 • szakirodalmi tájékoztató szolgálat: irodalomkutatás, témafigyelő-szolgáltatás, tartalomjegyzék-szolgáltatás, a fenntartó vagy az intézet igényei alapján szakirodalmi szemlék összeállítása.

Módszer: Hagyományos és korszerű könyvtári–tájékoztatási eljárásokalkalmazása.

Eszköz: Teljes körű (személyi és dologi) költségvetés állami forrásból.

Időkeret: Folyamatos.

1.1.2. feladat: A szakkönyvtár gyűjteményének fejlesztése

 • A magyar könyvtári szakirodalom dokumentumtípustól és információhordozótól független, teljességre törekvő, illetve a nemzetközi szakirodalom válogatott gyűjtése; a könyvtári témájú hungarikumok gyűjtése együttműködve a nemzeti könyvtárral.
 • A helyi gyűjtemény fejlesztése mellett a távoli elérésű könyvtári témájú dokumentumok hozzáférhetőségének biztosítása, különös tekintettel a könyvtári folyóiratok elektronikus változataira.
 • Törekvés a gyűjteményfejlesztés megfelelő anyagi kereteinek biztosítására és költséghatékony felhasználására (megfelelő gyarapítási hitelkeret megteremtése, a pályázati lehetőségek kihasználása, belföldi és nemzetközi kiadványcsere).
 • Az anyagi lehetőségektől függően a különgyűjtemények fejlesztése (pl. elektronikus dokumentumok, videodokumentumok, fotók stb.).

Módszer: Hagyományos (vétel, csere, ajándék) és új (elektronikus úton való rendelés, hozzáférés biztosítása távoli elérésű dokumentumokhoz) gyarapítási módok alkalmazása.

Eszköz: Folyamatosan biztosított állami költségvetés, amelyet pályázati

források egészíthetnek ki.

Időkeret: Folyamatos.

1.1.3. feladat: A szakkönyvtári állomány digitalizálása

 • A könyvtártudomány szempontjából fontos, egypéldányos vagy romló állagú kiadványok digitalizálása.
 • A könyvtárközi kölcsönzés fejlesztése a gyakran kért dokumentumok (szerzői jogokat nem sértő) digitalizálása és számítógépes faxon történő továbbítása útján.
 • A Könyvtártudományi Szakkönyvtár állományának kiegészítése az eddig hiányzó régi magyar dokumentumok digitális másolataival.

Módszer: A program kidolgozása és megvalósítása a személyzet felkészítése után.

Eszköz: A digitalizálást segítő hardver- és szoftver-eszközök és know-how

biztosítása, a személyzet kiképzése a feladatra.

Időkeret: 2002-től folyamatos.

1.1.4. feladat: A szakkönyvtári állomány kurrens és retrospektív gépi feldolgozása

 • Az on-line katalógusban feldolgozandó dokumentumok típusának bővítése (időszaki kiadványok, hangzó- és videodokumentumok, elektronikus dokumentumok stb.).
 • Az állomány mélyebb feltárása érdekében a hazai gyűjteményes kiadványok, konferenciakötetek, a külföldi hungarikumok analitikus feldolgozása az on-line katalógusban.
 • Az on-line katalógusban szereplő, könyvtárunk profiljába vágó, 1996 előtt megjelent kiadványok rekordjainak honosítása, valamint a könyvek cédulakatalógusának retrospektív konverziója.
 • Részvétel a NEKTÁR-on belüli közös katalógus építésében, illetve az OSZK-val együtt a MOKKÁ-ban.
 • Megfelelő előkészítés után a cikk-adatbázis beépítése az on-line katalógusba s ezzel dokumentumtípustól független, egységes feltáró eszköz létrehozása.

Módszer: A megfelelő szabványok és szabályzatok alkalmazása, a retrospektív konverzió programjának kidolgozása, a cikkadatbázis

HUNMARC-specifikációjának kidolgozása és az on-line  katalógusba integrálás szorgalmazása. Együttműködés a
Könyvfeldolgozó Osztállyal és az Informatikai Igazgatósággal.

Eszköz: Az OSZK infrastruktúrájának és integrált könyvtári rendszerének használata, valamint költségvetési és pályázati forrásból származó pénzeszközök.

Időkeret: Folyamatos; illetve a pályázati támogatások mértékében ütemezhető.

1.1.5. feladat: A könyvtári szakirodalom dokumentációs feldolgozása

 • A magyar könyvtári szakirodalom teljességre törekvő, kurrens és retrospektív bibliográfiai feltárása adatbázisban, közreadása nyomtatott nemzeti szakbibliográfiában (MAKSZAB), a bibliográfia hozzáférhetővé tétele elektronikus formában.
 • A magyar szakirodalomból válogatva angol nyelvű referáló lap szerkesztése (HLISA).
 • A magyar könyvtárügy fejlesztési igényeinek és szükségleteinek megfelelően válogatva a külföldi folyóiratcikk-irodalom bibliográfiai feltárása adatbázisban, referáló feldolgozása válogatva referáló lapban (a KF rovata); a MANCI adatbázis webes változatában a referátumok hozzákapcsolása a bibliográfiai tételekhez.
 • A külföldi szakirodalom közvetítése fordítások és szemletanulmányok formájában.
 • A külföldi könyvek annotált gyarapodási jegyzéke nyomtatott és elektronikus formában.
 • A szakirodalom legjavából válogatva recenziók, könyvismertetések közlése.
 • A külföldi hungarikumok annotált bibliográfiai feldolgozása az OSZK Hungarika-adatbázisa számára.

Módszer: A megfelelő szabványok és szabályzatok alkalmazása, referátumok, fordítások, szemletanulmányok készítése külső munkatársak bevonásával.

Eszköz: Az OSZK infrastruktúrájának használata, valamint költségvetési és pályázati forrásból származó pénzeszközök.

Időkeret: Folyamatos.

1.2. Elektronikus szolgáltatások

Feladat: Könyvtártudományi, webalapú elektronikus szolgáltatások és könyvtár kiépítése, külső és belső információk közvetítése, rendszerbe foglalása az intézet honlapján keresztül:

A Könyvtártudományi Szakkönyvtár állományán alapuló szolgáltatások: on-line katalógus, MANCI, külföldi könyvek gyarapodási jegyzéke, magyar könyvtári időszaki kiadványok tartalomjegyzéke, a Könyvtári Figyelő teljes szövegű adatbázisa.

Linkgyűjtemény más intézmények profilunkba vágó szolgáltatásaihoz és dokumentumaihoz (pl. MEK, Neumann-Ház stb.).

Tematikus, annotált linkgyűjtemény a könyvtári munka egyes területeinek hazai és nemzetközi elektronikus forrásaihoz, könyvtártudományi kézikönyvek, segédkönyvek, referenszeszközök elektronikus verzióihoz stb.

 • Könyvtártudományi e-folyóiratok, levelezőlisták annotált linkgyűjteménye;
 • Könyvtártudományi adatbázisok (annotációban a hozzáférés feltételei).
 • Könyvtári iratminta-gyűjtemény, pályázati figyelő és útmutató, jogszabály-adatbázis.
 • Az Új Könyvek adatbázisának rendszeres közzététele a honlapon.

Módszer: A szolgáltatások elektronikus elérésének folyamatos biztosítása, a honlap tartalmának karbantartása.

Eszköz: Teljes körű költségvetés és infrastruktúra.

Időkeret: 2001 második felétől folyamatos.

1.3. Könyvtárügyi faktografikus információszolgáltatás

Feladat: Közös információs rendszer kialakítása a NKÖM Könyvtári Osztályával:

 • A könyvtári rendszer egészét felölelő, a rendszer valamennyi tagjáról szóló információs bázis (faktografikus adatbank) kialakítása, gondozása, fejlesztése. A rendszer alapját képező adatbázisok: nyilvános könyvtárak jegyzéke, Könyvtári Minerva, érdekeltségnövelő támogatás nyilvántartásai, ODR-nyilvántartás, NKÖM pályázatok nyilvántartása, országos könyvtári statisztika, szakfelügyeleti dokumentáció.

Módszer: Új adatbázis-struktúra kialakítása, a meglévő adatbázisok konvertálása, a webes felületű elérés biztosítása. Együttműködés a NKÖM Könyvtári Osztályával az adatbank közös üzemeltetésében.

Eszköz: Megfelelő hardver- és szoftvereszközök, illetve költségvetés.

Időkeret: 2001 második felétől folyamatos.

1.4. Állománygyarapítási tanácsadás

Feladat: A könyvtárak állománygyarapítását és -apasztását segítő rendszeres tájékoztató készítése a hazai dokumentumpiacról nyomtatott és elektronikus formában.:

 • Az Új Könyvek jelenlegi használói körénél nagyobb nyilvánosság számára is hozzáférhető, a jelenleginél gyorsabb és korszerűbb, a nyomtatott kiadvány előállítását is biztosító adatbázis alkalmazására való áttérés megszervezése és beindítása.
 • Az adatbázis alapján készülő Új Könyvek című kiadvány szerkesztése és megjelentetése – lehetőség szerint a Könyvtárellátóval együttműködve.
 • Az Új Könyvek adatbázisának folyamatos frissítése és közzététele a hazai és határon túli magyar, és egyéb külföldi könyvtárak számára.
 • Az adatbázisra alapozva egyéb állománygyarapítási, gyűjteményépítési segédletek (törzsanyag-jegyzékek, bibliográfiák, az Új Könyvek éves mutatóköteteinek) készítése és kiadása.

Módszer: A recenziós kiadvány előállítása, az adatbázis fejlesztési tervének kidolgozása. Együttműködés a Könyvtárellátó Kht-val.

Eszköz: A meglévő infrastruktúra fejlesztése; költségvetési és egyéb források biztosítása.

Időkeret: Folyamatos.
2. Oktatási tevékenység

2.1. feladat: Szakmai kommunikációs feladatok

Különböző szintű és mélységű, képzéssel és továbbképzéssel kapcsolatos szakmai információközvetítő tevékenység szóban, írásban és elektronikus úton:

 • az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli képzés színterei között;
 • az alap- és továbbképzés intézményei között;
 • az állami intézmények és társadalmi szakmai szervezetek között.

Módszer: Az infokommunikációs eszközök hatékony felhasználása.

Eszköz: Infokommunikációs eszközök biztosítása, megfelelő dologi költségvetés.

Időkeret: Folyamatos.
2.2. feladat: Koordinatív feladatok

Az intézet oktatással foglalkozó szakemberei

 •  a kutatási eredmények;
 • a külföldi oktatási–képzési tapasztalatok;
 • a statisztikai számadatok;
 • gazdaságossági és hatékonysági elemzések
 • birtokában javaslatokat tesznek az ésszerű, a párhuzamosságokat kiküszöbölő, lépcsőzetesen egymásra épülő hazai szakmai képzési rendszer elemeinek működtetésére.

Módszer: Javaslatok, döntéselőkészítő anyagok kidolgozása.

Eszköz: Költségvetési és pályázati források.

Időkeret: Folyamatos.

2.3. feladat: Integratív feladatok

A közgyűjteményekben egységesen használható szakképesítést nyújtó képzési formák alapítása, kezdeményezése, kidolgozása (közgyűjteményi raktáros, közgyűjteményi fotós, közgyűjteményi könyvkötő stb.).

 • A határokon belüli és határokon túli magyar könyvtárosok szakmai színvonalának emelése.
 • Könyvtárosképző-centrum funkció betöltése nemzetközi projektekhez kapcsolódás révén.

Módszer: Képzési–továbbképzési tervek, tematikák kidolgozása, együttműködés a partnerintézményekkel.

Eszköz: költségvetési és pályázati források.

Időkeret: 2001-től folyamatos.

2.4. feladat: Oktatásszervezői feladatok

 • Szakmai, esetenként anyagi segítség nyújtása a könyvtáraknak vagy képzőhelyeknek akkreditációra szánt programok elkészítéséhez, azok akkreditációra való benyújtásához, akkreditált továbbképző programok kiválasztásához és indításához.
 • Tankönyvek, hagyományos és elektronikus képzési és gyakorló anyagok, szöveggyűjtemények, szakirodalmi szemlék, oktatási segédletek, vizsgafeladatok, tesztek stb. írásának, íratásának támogatása.
 • Konferenciák, tapasztalatcserék, workshopok rendezése.
 • Idegennyelvi továbbképzésben való részvétel, valamint külföldi ösztöndíjak szerzésének támogatása.
 • Az iskolarendszeren kívüli szakmai alapképzés formáinak, a képzés tartalmának kialakítása, a tapasztalatok szétsugárzása más képzőhelyeknek.

Módszer: Szakértői, szakírói tevékenység folytatása és ösztönzése, rendezvényszervezés.

Eszköz: Költségvetés, pályázati források, valamint szabadon

felhasználható pénzeszközök a partnerintézmények munkájának támogatására.

Időkeret: Folyamatos.

2.5. feladat: Közvetlen képzési feladatok

 • Folyamatos feladat az oktatók képzése, ennek érdekében a legkorszerűbb módszerek rugalmas alkalmazása. Oktatás-módszertani kurzusokon a felnőttoktatásban, felnőttképzésben alkalmazott modern eljárások, módszerek adaptálása és megismertetése.
 • A kötelező könyvtáros továbbképzés keretében akkreditált tanfolyamok indítása.
 • Iskolarendszeren kívüli szakmai alapképző tanfolyamok tartása.
 • A könyvtárügy időszerű feladataihoz rugalmasan alkalmazkodva rövid lejáratú, gyors céltanfolyamok szervezése.
 • Hiányt pótló számítástechnikai tanfolyamok tartása (a korábban megszerzett főiskolai és egyetemi felsőfokú alapképzésben a könyvtárosok többnyire nem szerezték meg a szükséges ismereteket és gyakorlati tapasztalatokat).

Módszer: Alap- és továbbképző tanfolyamok megrendezése.

Eszköz: Költségvetés, pályázati források, illetve saját bevételek

felhasználása.

Időkeret: Folyamatos.

3. Kutatási és elemző tevékenység

3.1. feladat: A könyvtári tevékenység rendszerszerű működésének kutatása, elemzése

 • A statisztikai adatok rendszeres elemzése, közzététele, trendek megállapítása.
 • A kistelepülések könyvtári ellátásának átfogó vizsgálata. A kutatás eredményeire alapozva javaslat készítése a NKÖM számára a központi rendezést kívánó szabályozási kérdéskörökről, irányelvek és ajánlások megfogalmazása a kistelepülések könyvtári ellátásának fejlesztésére.
 • A megyei könyvtárak szerepe és lehetőségei a térségi ellátásban.
 • A hátrányos helyzetű használók könyvtári ellátásának helyzete.
 • Használó (partner) -központúság a nyilvános könyvtárakban. A könyvtári rendszer nyilvános tagjai működésük során hogyan mérik és veszik figyelembe a felhasználók elvárásait, hogyan alakítják szolgáltatásaikat a mért adatok alapján.
 • A szakkönyvtári ellátás alakulása a rendszerváltás óta.
 • A könyvtári szakfelügyelet működési tapasztalatainak számbavétele a jelentések alapján.
 • A változásokat követő egyéb aktuális kutatási és elemzési tevékenység.

Módszer: Kutatási tervek kidolgozása és végrehajtása.

Eszköz: Személyi és dologi költségvetés, pályázati források, szükség esetén külső munkatársak bevonása.

Időkeret: 2001-től a kutatási tervek ütemezésének megfelelően.

3.2. feladat: Olvasásszociológiai kutatások

 • Egyes társadalmi rétegek olvasói- és könyvtárhasználati szokásainak, a használói attitűdök módosulásainak, a könyvtár és társadalom kapcsolatának kutatása.
 • Közkönyvtár és helyi társadalom. Nemzetközi összehasonlító vizsgálat, Budapest–Göteborg–Oslo.

Módszer: Kutatási tervek kidolgozása és végrehajtása.

Eszköz: Személyi és dologi költségvetés, pályázati források, szükség esetén külső munkatársak bevonása.

Időkeret: 2001-től a kutatási tervek ütemezésének megfelelően.

3.3. feladat: Összehasonlító könyvtártudományi kutatások

 • A nemzetközi szakirodalom alapján szakirodalmi szemlék és egyéb felmérések készítése a hazai kutatások megalapozására, valamint döntéselőkészítő anyagként való felhasználásra.

Módszer: Szakirodalom-kutatás után szemletanulmányok összeállítása.
Eszköz: Költségvetés és pályázati források, szükség esetén külső munkatársak bevonása.

Időkeret: Igény szerinti ütemezésben.

4. Módszertani, fejlesztési és szervezési tevékenység

4.1. feladat: A minőségbiztosítás módszereinek hazai terjesztése

 • Teljesítménymérési munkabizottság felállítása, a teljesítménymérésben együttműködő könyvtárak tevékenységének összehangolása.
 • A teljesítménymérés, partnerközpontúság, folyamatszabályozás könyvtári gyakorlatának kialakítása, szemléltetése, bemutatása, terjesztése, összehangolása. továbbképzés szervezése, a témában kutatások kezdeményezése.

Módszer: Kapcsolattartás a szakértőkkel, módszertani anyagok összeállítása, kutatási tervek kidolgozása.

Eszköz: Költségvetés és pályázati források, külső munkatársak bevonása.

Időkeret: 2001-től folyamatos.

4.2. feladat: A könyvtári tevékenységre vonatkozó szabványok,irányelvek, normatívák kidolgozása

 • Közreműködés a jogszabályok előkészítésében, aktualizálásában felmérések, döntéselőkészítő anyagok készítésével.
 • Nemzetközi könyvtári szabványok honosítása, könyvtári szabályzatok készítése, közreadása és alkalmazásuk elősegítése.
 • A könyvtári szabványokban rögzített alapvető fogalmak és meghatározások közös fogalomtárrá szervezése, hozzáférhetővé tétele (honlapon és kiadványban).
 • Iratmintatár, ügyrend-, eljárásrendtár összeállítása (honlapon).
 • A korábban megjelent közművelődési és felsőoktatási könyvtári működtetési és fejlesztési normatívák felülvizsgálata, az újabb IFLA-irányelvek hazai adaptálása, a nemzetközi könyvtári tendenciák figyelemmel kísérése.

Módszer: Szakértői, szakírói tevékenység.

Eszköz: Költségvetés és pályázati források.

Időkeret: 2002-től folyamatos.

4.3. feladat: A könyvtári statisztika szervezése

 • Központi feldolgozói feladatok ellátása az országos könyvtári statisztika adatszolgáltató rendszerében. Az adatok publikussá tétele.
 • A statisztikai rendszer véleményezése, javaslat a folyamatos aktualizálásra, a nemzetközi statisztikai rendszerhez közelítés.

Módszer: Kapcsolattartás az adatszolgáltatókkal és a feldolgozó központtal.

Eszköz: Költségvetés.

Időkeret: 2001-től minden év 2–3. negyedéve.

4.4. feladat: Szervezési feladatok

 • A NKÖM irányításával részvétel a szakfelügyeleti tevékenység szervezésében, értékelésében.
 • Részvétel a központi könyvtárfejlesztési pályázatok szervezésében és értékelésében.
 • Szakmai konferenciák, tájékoztatók, konzultációk szervezése, előadások tartása.

Módszer: Kapcsolattartás a Könyvtári Osztállyal és a vezető szakfelügyelőkkel, szakértőkkel, rendezvényszervezés.

Eszköz: Költségvetés.

Időkeret: 2002-től folyamatos (igény szerint).

4.5. feladat: Kapcsolatok, PR tevékenység

 • Szoros kapcsolatok kialakítása a hazai könyvtárakkal, részvétel rendezvényeiken.
 • Kapcsolattartás szakmai szervezetekkel.
 • Nemzetközi kapcsolatok felvétele külföldi társintézetekkel, könyvtárakkal.
 • Részvétel a hazai könyvtári és egyéb közgyűjteményi kapcsolatok fejlesztésére irányuló nemzetközi projektekben.
 • Kapcsolattartás határon túli magyar könyvtárakkal és külföldi magyar intézetekkel.
 • Kapcsolatok felvétele a könyvtárfenntartó önkormányzatokkal, figyelemfelhívó akciók kezdeményezése a jogszabályok által biztosított lehetőségekre (érdekeltségnövelő támogatás, kötelező továbbképzés stb.).

Módszer: Kapcsolattartás a társintézményekkel, szervezetekkel, médiával.

Eszköz: Infokommunikációs eszközök biztosítása, megfelelő dologi költségvetés.

Időkeret: Folyamatos.

5. Kiadványok

5.1. feladat: Folyóiratok kiadása

Könyvtári Figyelő

 • Az 1955 óta folyamatosan kiadott, országos szakfolyóirat rendszeres, időben való megjelenésének biztosítása.
 • Anyagi források megléte esetén tartalmi bővítés, illetve az eddigi négy szám helyett hat szám publikálása.
 • Repertóriumának elkészítése és közzététele elektronikus formában.
 • Honlapján a kurrens számok tartalomjegyzékének és a cikkek tartalmi kivonatának közzététele, archívumában hozzáférés biztosítása válogatott tanulmányok teljes, digitalizált szövegéhez (1991-től kezdve).

Részvétel a könyvtárügy aktuális problémáival foglalkozó havi folyóirat kiadásában:

 • A 3K havi szakmai folyóirat szerkesztésében, kiadásában aktív szerkesztői tevékenység végzése.

Hungarian Library and Information Science Abstracts

 • A magyarországi könyvtári helyzet külföldi bemutatásában missziót betöltő referáló lap köré szakértő munkatársi gárda szervezése.
 • A lap folyamatos megjelenésének biztosítása, az elektronikus hozzáférés lehetőségének megteremtése.
 • Tartalmi és esetleg műfaji bővítés (pl. helyzetelemző tanulmányok közlése teljes terjedelemben, angol nyelven).
 • A lapnak mint elsőrendű csereanyagnak a felhasználása a Könyvtártudományi Szakkönyvtár állománygyarapításának érdekében.

A Magyar Könyvtári Szakirodalom Bibliográfiája

 • A nemzeti szakbibliográfia folyamatos közreadásának biztosítása, gépi előállításának optimalizálása, a manuális munkák minimális szintre csökkentése.

Új Könyvek

 • Az 1964 óta folyamatosan megjelenő könyvtári állománygyarapítási tanácsadó folyóirat évi 26 számának összeállítása és a Könyvtárellátó Közhasznú Társasággal közös kiadása.

Módszer: A folyóiratok és kurrens bibliográfiai kiadványok szerkesztése,kiadása nyomtatásban.

Eszköz: Folyamatosan biztosított költségvetési és pályázati források.

Időkeret: 2001-től folyamatosan, a kiadványterv szerinti ütemezésben.

5.2. feladat: Szakmai kiadványsorozat elindítása

 • Füzetsorozat a könyvtárügy fejlesztésének új területeiről a következő, tervezett témákban: pályázati lehetőségek és tudnivalók ismertetése, az ODR működésének ismertetése és elemzése, a könyvtárügy jogi hátterének elemzése, a szakmai továbbképzés lehetőségei, könyvtáros asszisztensképző füzetek stb.

Módszer: Szakírói tevékenység, a kiadványok megírása–megíratása és kiadása.

Eszköz: Költségvetési és pályázati források.

Időkeret: 2002-től a kiadványterv szerinti ütemezésben.

5.3. feladat: Egyedi kiadványok

 • Tankönyvek, oktatási segédletek.
 • Szabályzatok.
 • Kutatási jelentések, tanulmányok és egyéb kiadványok.

Módszer: Szakírói tevékenység, a kiadványok megírása-megíratása és kiadása.

Eszköz: Költségvetési és pályázati források.

Időkeret: 2002-től a kiadványterv szerinti ütemezésben.

6. Infrastruktúra-fejlesztés és humánerőforrás-fejlesztés

 • Feladataink megfelelő technikai és személyi feltételek kialakítása és fenntartása esetén valósulhatnak meg. Ennek érdekében a technikai eszközellátás, valamint a személyzet mennyiségi és minőségi fejlesztése szükséges.

Címkék