A kisgrafika nagymestere, Csiby Mihály*

Kategória: 2012/ 8

Kedves Hallgatóság! Tisztelt Megjelentek!

Szeretettel köszöntök mindenkit az Országos Széchényi Könyvtár Plakát- és Kisnyomtatványtára kiállításmegnyitóján. Tárlatunk aktualitását az adja, hogy Csiby Mihály grafikusművész e hónapban, 2012. április 9-én tölti be 90. életévét. Csiby Mihály az ex libriseiből, alkalmi és szabad grafikáiból 2010 folyamán nagyobb adományban részesítette a Plakát- és Kisnyomtatványtárat. E gyűjteményegység képezi kiállításunk alapját. Különösen örömünkre szolgálhat, hogy magát a művészt is körünkben üdvözölhetjük.
Csiby Mihály életútját, azt a 90 évet, amelynek nagy része komoly munkával telt, nehéz lenne ezen ünnepség keretében részletekbe menően ismertetni. Egy rövid bemutatásra mégis vállalkoznék, visszaidézve az életpálya bizonyos meghatározó eseményeit, főbb pontjait.

A budapesti születésű Csiby Mihály érdeklődését rajztanára, Kássa Gábor irányította a képzőművészeti pálya felé, majd Gallé Tibor festő- és szobrászművész szabadiskolájában folytatott előtanulmányokat. Az Iparművészeti Főiskola festőszakán mesterei Leszkovszky György és Diósi Antal voltak. Művészi életútján számos egyesület, társaság fogadta soraiba: alapító tagja az Altamira Egyesületnek, sok éven át vezetője a Molnár C. Pál Társaságnak, 1961 óta tagja a Képzőművészeti Alapnak, 1979-1980 között a Kisgrafika Barátok Köre titkára. Részt vett a Sint-Niklaas-i (Belgium) Nemzetközi Exlibris-centrum létrehozásában. Alkotói sokrétűségét mutatja, hogy tevékenységi köre a festmények, táblaképek, freskók, templomdíszek, üvegfestmények, üvegablak-tervezés mellett az illusztrációk, kisgrafikák, ex librisek, alkalmi grafikák és plakátok készítésére is kiterjedt. A Természettudományi Múzeum Állattárának 1954-től negyven éven át volt külső munkatársa, illusztrátora. Pókokról, bogarakról, lepkékről, legyekről, poloskákról készített tudományos igényű, aprólékos rovarillusztrációkat, fekete-fehér tusrajzokat, akvarelleket. Számos könyv, kiadvány tudományos precizitású illusztrálását végezte; ezek egy része a jelen kiállításon is bemutatásra kerül, például a Mi él a ház körül? című, vagy a Búvár Zsebkönyvek sorozatban az Egzotikus rovarok (1989), a Szitakötők, kérészek, hangyalesők (1984) című kötetek.
Csiby Mihály a művészet erejével, eszközeivel korunk és az utókor számára is méltó módon örökíti meg az őt körülvevő világ szépségeit, ezzel emelve piedesztálra a maradandó emberi értékeket. Sokoldalú munkásságáért többször kitüntetésben részesült: nívódíjjal, a gyermekkönyvesek IBBY különdíjával, Frivaldszky-emlékéremmel, a Molnár C. Pál Társaság Életműdíjával jutalmazták.

Jelen kiállítás a kisgrafikai munkásságát állítja középpontba, azon belül is az ex libris és az alkalmi grafika területét. A sokoldalú művész 1961 óta foglalkozik az eredetileg a könyvek tulajdonosát jelölő ex libris, illetve a különböző ünnepekhez, évfordulókhoz kapcsolódó alkalmi grafikák készítésével. Mára már több száz kisgrafikát alkotott. A könyvjegy szerepéről, funkciójáról így vall Az én újságom hasábjain:

“Az ember legbensőbb énjének tömör kifejezője; ismeretterjesztést és közművelődést szolgáló forrás; kis mérete miatt a mívesség, a lelkiismeret, a szakmai tudás művészete; a művészi szép terülj-terülj asztalkája; házi képtár, valóságos múzeum.”

Csiby Mihály kisgrafikáit a kiegyensúlyozott formavilág, szigorú kompozíciós rend, aprólékos kidolgozottság, gazdag ornamentika jellemzi. Gyakran népies, realista stílusban alkot. Szívesen alkalmazott eszköze a szimbólumteremtés, de a teljesen elvont, absztrakt formanyelv kevéssé jellemzi. Nemegyszer expresszív erejű alkotásokat hoz létre. Műveiről általánosságban elmondhatjuk, hogy az esztétikai élményen túl ismeretközlő tartalmakat is közvetítenek. Ennek megfelelően alkotásait a tematikai sokrétűség jellemzi. A képi elemeket sokszor egészíti ki olyan latin jelmondattal, vagy más idegen nyelvű, illetve magyar idézettel, amely az adott motívumok elvonatkoztatását és értelmezését jobban elősegíti gondolati síkon, például: Consolamini! (Vigasztalódj!); Ex caritate ex caritatem (A szeretetet szeretettel viszonozd). Főleg egyházi vonatkozású grafikáira jellemző a moralizáló, bölcselkedő jelleg.
A kiállítás betekintést nyújt a kisgrafikai életmű sokszínűségébe: láthatunk portrékat, hitéleti-egyházi vonatkozású, szentekhez, egyházi ünnepekhez fűződő grafikákat, művelődéstörténeti, irodalmi-történelmi témájú, hazai tájakat, épületeket ábrázoló ex libriseket. Külön tablón szemlélhetjük a természettudósok portréit, amelyek közül említhetjük Entz Géza (1842-1919), Gorka Sándor (1878-
1945) és Huzella Tivadar (1886-1950) arcképét. Az egyházi vonatkozású ex librisek egyik példája Rajeczky Benjámin (1901-1989) bencés szerzetes, a gregorián és a népzene tudósa, zenetörténész arcképe, mellette főbb attribútumai: a bencés rend címere és a népzenére utalásul kottarészlet. Glattfelder Gyula (1874-1943), a Szeged-Csanád egyházmegye püspöke portréját egyházi jelvények és a szegedi dóm képe egészíti ki. Erdőssy Béla (1912-1989) teológus, egyházművészeti író aranymiséjére alkalmi lap készült. Kozár Gyula (1916-1990) plébános, a KALOT egyik alapítója kisgrafikáján a testület jelszava olvasható: Önérzetes magyar, krisztusibb ember, műveltebb falu, életerős nép! Lékai László (1910-1986) bíboros ex librise a bíborosi hatalom jelképeivel, főpapi jelmondatával: Succisa virescit (A megnyesett fa kizöldül) pappá szentelésének 50. évfordulója alkalmából készült, 1984-ben.
Vasadi Péter (1926-) katolikus költő, író Imádság című verséhez készített illusztráció szerepel a Palásthy-család egyik alkalmi grafikáján: imádkozó kézzel, keresztekkel. Részlet a versből: “üres kézzel / sohasem érkezem / hozom ölemben legfrissebb / omladékaim és átkelek / velük vízszintes fényeden / ez is milyen! / nem látja az sem / aki nézi / s ízekre kényes / ínyetek / nem ízleli / honnan világítasz?… a semmit választottad / rejtekül, mivel / hiányaink akarnak / testesülni / magas falon kopogtatok /talán… de csak a csönd / rácsárnyékos háta / remeg…”.

A magyarországi szentek attribútumaikkal szerepelnek, Szent István a koronázási ékszerekkel, Szent László lovagkirályként nyílvesszőkkel, címerpajzzsal, Szent Imre liliommal, Szent Erzsébet sugárzó fényben, rózsák közt.
A történelmi eseményeket megörökítő grafikák közül a Szent László pénze ábrájának keresztmetszeti képe látható Kecskeméti Tibor (1930-), a földtudomány kandidátusa ex librisén. Az ennek alapjául szolgáló történést Temesvári Pelbárt krónikájából idézem (1458):

“…Akkor a tatárok futtukban elszórták pénzüket, hogy a magyar hadak ráesve elmaradjanak mögöttük. De László imádkozott és a rengeteg pénz legott kővé változott.”

Szent László pénze síkmetszeti képe szerepel a XXI. Európai Mikropaleontológiai Kongresszus alkalmából készített grafikán is. A IV. Kun László királyunk halálának emléket állító ex librisen: Árboc, Törtel és Kemencs kun főemberek láthatók, amint Kőrösszegnél 1290. július 10-én végeznek a királlyal.
A magyar történelmen túlmutató eseményt elevenít fel a Wittenberg, 1517. október 31. feliratú, Luther tevékenységére utaló grafika, amely a reformáció szempontjából fontos történelmi dátumot idéz. Michiel de Ruyter (1607-1676) holland tengernagy a magyar történelemben a gályarabságba eladott protestáns prédikátorok kiszabadításával szerzett érdemeket, Csiby Mihály róla is készített grafikát.

A könyvjegyek készíttetői közül többen is az Országos Széchényi Könyvtár munkatársai voltak. Köztük Keresztury Dezső (1904-1996) író, költő, irodalomtörténész, akinek ex librisén bibliai alak, Mózes látható, utalva Madách Mózes című drámájára, amelyet Keresztury színpadra vitt. Szíj Rezső (1915-2006) református lelkész, művelődés- és irodalomtörténész, az Országos Széchényi Könyvtár egykori főkönyvtárosa komolyan elkötelezte magát a könyvművészet és az ex libris gyűjtés területén. Több könyvjegyet is rendelt Csiby Mihálytól, ezek közül kiemelkednek a tudós lelkész Bél Mátyásra (1684-1749) emlékezők.

A kiállításon bemutatott irodalmi vonatkozású grafikák közül Goethe portréja és Faust alakja látható a XX. Nemzetközi Ex libris Kongresszusra készített grafikán, Palásthy Lajos nevére. Tóth Sándor (1939-) író, költő, főiskolai tanár, a Katolikus Rádió és az Új Ember című katolikus hetilap munkatársa nevére Goethe Vándor éji dalát idéző ex libris készült, amely a halottal, a fészekben ülő madárral, a lefele mutató kézzel hitelesen idézi fel a költemény hangulatát, a halálközelség érzését. A vers Tóth Árpád fordításában: “Immár minden bércet / csend ül. / halk lomb, alig érzed, / Lendül: / Sohajt az éj. / Már búvik a berki madárka, / Te is nemsokára / nyugszol, ne félj…”. Bérces Judit orvos ex librisén a Felszállott a páva
című népdal alapmotívuma, háztetőn álló páva látható, felidézve Ady Endre azonos című versét: “Fölszállott a páva a vármegye-házra, / Sok szegény legénynek szabadulására”. Kelemen Béla orvos főleg a gyógyítás témájában készíttetett ex libriseket Csiby Mihállyal. A betegét sztetoszkóppal vizsgáló kismadár a humor által oldja a téma komolyságát, ugyanakkor Madách Imre Az ember tragédiája
című drámai költeményéből vett sorral hangsúlyozza az életért való küzdelem fontosságát: “Mondottam ember: küzdj és bízva bízzál…”.

A kiállításon Csiby Mihály különböző ünnepekhez kapcsolódó alkalmi grafikáiból (karácsonyi, újévi, húsvéti köszöntők, születési értesítők, házasságkötési, keresztelési, elsőáldozási értesítők stb.) is válogatást közlünk. Ezek egy része megrendelésre készült, a készíttetők közt Határ Ilona, Hegedűs Ibolya, Szíj Rezső, Krier Rudolf, Palásthy Lajos neveivel. De Csiby Mihály maga és családja számára is metszett a karácsonyi és a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó alkalmi grafikákat.
A tárlaton bemutatott mintegy kétszáz eredeti nyomaton túl válogatást közlünk a művész alkotásaiból összeállított katalógusokból, kiállítási meghívókból, valamint bizonyos ex libriseinek nyomódúcaiból is. Több esetben betekintést adunk egy-egy ex libris elkészülésének hátterébe. Olvasható például a Lékai László bíborossal, Horpácsy Ignác plébánossal folytatott levelezésének részlete.

Összegezve az eddig elmondottakat: Csiby Mihály grafikai munkásságát lelki alkatából következően mélységes humanizmusa, az ember és a világ, a természet tisztelete és szeretete, valamint a transzcendentálissal való belső, egyéni kapcsolata határozza meg. “Mindig mesél. … a hadifogságon is az önfeledt életöröm, a másik ember, a másik élőlény tisztelete és szeretete segítette át. Ez éltette a későbbi évtizedekben is, és ma is ez a leginkább jellemző rá.” Nagy tudással és fiatalos hévvel szolgálja a művészi szépet, ars poeticája az értékek őrzése, a láthatatlan láthatóvá tétele. Babits Mihállyal vallja: “Ki méltó látni a csodát, az a csodát magában hordja”.
Csiby Mihály munkássága amellett, hogy közelebb visz bennünket az élet titkainak megismeréséhez, kultúránk kiemelkedő személyiségeinek, intézményeinek, eseményeinek bemutatásával, felidézésével hozzájárul a nemzeti emlékezet ápolásához, önmagunk értékeinek megtalálásához. A kiállításon bemutatott életmű is tanúsítja, hogy Csiby Mihályt méltán nevezhetjük – a tárlat címére visszautalva – a “grafikai kismesterségek Nagymesteré”-nek.

 

* Elhangzott 2012. április 4-én az Országos Széchényi Könyvtárban, a Csiby Mihály ex libriseiből összeállított kiállítás megnyitóján. A kiállítás szeptember 30-áig látogatható az OSZK nyitvatartási idejében.

Címkék

(1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (12) (1) (1) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (20) (1) (18) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (10) (1) (6) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (8) (1) (8) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (11) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (5) (3) (10) (1) (2) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (3) (3) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (3) (7) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (4) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (21) (1) (6) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (26) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (23) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (17) (4) (1) (1) (3) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (5) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (62) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (4) (1) (11) (12) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (4) (1) (9) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (45) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (8) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (2) (2) (9) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)