A Hadtörténeti (Hadtudományi) Könyvtár – a Honvédség legrégibb működő könyvtára

Kategória: 1998/ 4

A Honvédelmi Minisztérium “Hadtörténeti Intézet és Múzeum”-a alapításának közelgő 80. évfordulója kínálja az alkalmat, hogy röviden megemlékezzünk a budai Várhegyen, a Kapisztrán téren ma is működő könyvtár múltjáról és jelenéről. A könyvtár megszületése szorosan összekapcsolódott a független magyar hadügyminisztérium megteremtésével, amit az I. világháború vége felé már egyre nagyobb határozottsággal követeltek. Erre azonban már csak a Monarchia végnapjai idején, 1918 novemberében került sor. A minisztérium ugyanezen hónapban megszületett ügykörbeosztásában már szerepel a Hadi levéltár, amelynek részeként alakítottak ki egy könyvgyűjteményt, könyvtárunk elődjét.

Gyűjteményünk 1920-tól a Hadi levéltár és Múzeum IV. osztályaként kezdi meg működését. E könyvtár 1923-ban egyesült a Tiszti kaszinó könyvtárával, s annak épületébe került (Váci utca 38.). Innentől kezdve a könyvtár elhelyezése, szervezeti helye és hivatalos neve a legváltozatosabb alakokat ölti. 1933-ban A Magyar Királyi Honvéd Központi Könyvtárrá keresztelik át, feladatául jelölve meg “a hadi tudományokkal foglalkozó katonai és polgári egyének” igényeinek kielégítését. 1947-ben mint Honvéd Központi Könyvtár alakul újjá, majd 1948-tól a Honvéd Kaszinóban helyezik el. A háború után a megszűnt katonai könyvtárak anyagát gyűjti össze és rendezi. Jelenlegi nevét először 1950 végén kapja, amikor december 27-én ismét megnyitja kapuit (Üllői út 8.). Ekkortól – e rendelkezéseket máig többször megismételve és tökéletesen soha sem betartva már köteles példányok juttatását írják elő a könyvtár számára honvédségi kiadványokból. 1953-ban egy illusztris könyvtárosokból álló bizottság – Varjas Béla, Sebestyén Géza, Szentmihályi János – tekinti át a könyvtár működését. Ők javasolják, hogy a gyűjtemény nevében és gyűjtőkörében váljon “Hadtudományi Könyvtár”-rá, valamint hogy “a könyvtárnak önálló intézménnyé kell válnia, amelyet más intézménytől független, a könyvtár feladatait és érdekeit szem előtt tartó önálló vezető irányít.” Ezek után nevezik el Hadtudományi Könyvtárnak, és 1958-tól a Hadtörténeti Intézet és Múzeum részeként jelenlegi helyén, a Várban működik. 1968 és 1975 között a Vezérkar Hadtudományi Intézetéhez tartozik, Hadtudományi Könyvtár és Dokumentációs Központként. Ebben az időszakban a hadsereg szakkönyvtárainak hálózati központja volt. 1975-ben visszakerült a Hadtörténeti Intézet és Múzeumhoz. Annak 1996-ig önálló igazgatósága, majd 1996-tól Hadtörténeti Könyvtár néven az intézmény Hadtörténeti Intézet elnevezésű igazgatóságának egyik osztálya. A könyvtár országos feladatkörű szakkönyvtári besorolását megerősítette a kulturális miniszter 1978-ban, illetve a Parlament az 1997. évi “A kulturális javak védelméről…” rendelkező törvényben, Hadtörténeti Intézet Könyvtára néven. 1982 óta tudományos könyvtári minősítéssel rendelkezik.

A könyvtár 1955 óta folyamatosan végez szakirodalmi tájékoztatást. 1957–1990 között – más honvédségi könyvtárakkal együttműködve – részt vett a magyar és külföldi hadtudományi irodalmat feltáró kurrens bibliográfiák készítésében (“Hadtudományi repertórium”, “Katonai szakirodalom bibliográfiája”). Kisebb, kényszerű szünetektől eltekintve évente jelenteti meg a hazai hadtörténeti szakirodalom bibliográfiáját, s 1989-ig a külföldi hadtörténeti folyóiratok repertóriumát is. Az éves hadtörténeti bibliográfiák jelenleg is megjelennek a Hadtörténelmi Közlemények 4. számában, míg az utóbbiról a személyi feltételek megváltozása következtében le kellett mondanunk, de szerepét valamelyest pótolni tudja a Nemzetvédelmi Egyetem hadtudományi számítógépes adatbázisa, amelyhez változatlanul referálunk néhány folyóiratot. A nagyobb terjedelmű bibliográfiáknak és repertóriumoknak az utóbbi évtizedekben megjelent gazdag terméséből csak néhányat említünk meg: Hadtörténelmi Közlemények repertóriuma (1954–1978, 1979–1988), a Honvédségi Szemle és lapelődjeinek repertóriuma (1946–1978) vagy a Zrínyi Katonai Kiadó bibliográfiái (1951–1980 és a tavaly megjelent 1981–1995 közti kötet). A könyvtár munkatársai referálják a hazai szakirodalmat az itthoni szakemberek körében kevéssé ismert, de az egész világon. használt, svájci megjelenésű “Bibliographie internationale d’histoire militaire” számára.

A könyvtár alapítása óta – az olvasói és kutatói elvárásoknak megfelelően tudományos szakkönyvtár, s természetesen nyilvános is; szinte napjainkig a Honvédség egyetlen nyilvános könyvtára. A kutatási és tájékoztatási céloknak megfelelően szerzeményezi a hadtudományi irodalom egészét, de különösen a hadtörténelem műveléséhez szükséges szakirodalmat, és arról tájékoztatást nyújt. Ennek megfelelően gyűjti, lehetőleg több példányban, a teljes magyar katonai szakirodalmat, különös tekintettel a hazai honvédségi kiadványokra. Egy példányt ebből muzeális céllal megőriz, s e gyűjteményt “Militaria Hungarica” pecséttel látja el. A külföldi hadtörténeti, hadtudományi szakirodalomból elsősorban a magyar vonatkozású műveket szerzi be, illetve azokat, amelyek szélesebb áttekintést nyújtanak más országok katonaságának jelenéről és múltjáról. E szerzeményezést más honvédségi könyvtárakkal összehangolva végzi.

Az állomány 1918–1920 óta rohamosan növekedett. Alapításakor kb. ötezer, az 1930-as években 40 ezer, 1957-ben 97 ezer, 1988-ra 170 ezer, mára több, mint 180 ezer kötetes az állomány. Évente ezer feletti a gyarapodás. A könyvgyűjtemény a hazai könyvek mellett a külföldi katonai szakirodalom javával is rendelkezik: az állomány harmadrésze külföldi kiadvány. Ez részben köszönhető a Bécsben működő állandó katonai levéltári kirendeltség munkatársai küldeményeinek, részben a jelentős, két tucatnyi európai és amerikai kutatóhellyel kialakított cserekapcsolatoknak. Érezhetően gazdagította állományunkat az amerikaiak kétezer kötetes ajándéka, miként a hazai és külföldi hagyatékokból idekerülő adományok sokszor páratlan hungarikákat tartalmazó kötetei is. Nyugodtan állíthatjuk, hogy az Osztrák-Magyar Monarchia vagy az 1848–49-es szabadságharc időszakára szinte teljesnek mondható gyűjteményünk. 1990-ig a szocialista országok katonai kiadói termésének a legjava szinte kivétel nélkül megtalálható, s azóta is igyekszünk az e területen jelentkező hiányok, pl. a rendkívül fontos orosz szakirodalom pótlásáról gondoskodni. Állománygyarapításunkban élvezzük – többek között – a német Forschungsgemeinschaft, a Japán Alapítvány vagy a Soros Alapítvány támogatását.

Rendkívül értékes a könyvtárban megtalálható több, mint másfélszáz 1700 előtti, javarészt hadtudományi nyomtatvány. A régi gyűjteményből elég, ha példának Anthoni Ernst Burckhard von Birkenstein magyarországi várak képeit tartalmazó munkáját említjük, amelyet József császár számára mértankönyvnek szántak. (A következő oldalon látható kép e munkából való.) Ezek katalógusa is elkészült, s megjelentetésre vár. OTKA-pályázat keretében láttunk hozzá az 1750 előtti magyarországi hadtudományi kéziratok és nyomtatványok számbavételéhez. E több éves vállalkozásból eddig a régi könyvjegyzékeinkben fellelhető bibliográfiai adatok számbavétele és értékelése történt meg egy nyilvános számítógépes adatbázis létrehozásával.

Az utóbbi évek anyagi problémái a folyóirat-beszerzést is érintették: a korábbi 180 kurrens periodikából jó, ha 140 maradt, ami a cserének köszönhetően még mindig felöleli a legfontosabb nemzetközi folyóiratokat. A ritkaságok közül utalhatunk a Pesti Hírlap 1841-es számaira, az 1956-os Honvéd Újságra vagy az emigrációs katonai kiadványokra. A katonai közlönyök és tiszti ranglisták is a gyűjtemény legkeresettebb részéhez tartoznak.

A könyvtár legfontosabb különgyűjteménye a Szabályzatgyűjtemény. Ez méreteivel – több mint 30 ezer tétel – és átfogó jellegénél fogva nemzetközi összehasonlításban is jelentős, s nemcsak a kutatóknak, hanem a hadtörténet civil szerelmeseinek és a modellezőknek is kedvelt célpontja. Ezek között II. Rákóczi Ferenc katonai szabályzatától kezdve napjainkig a legkülönfélébb példákat említhetnénk, mint pl. a Pesten 1809-ben megjelent “Gyakorlás Regulamentuma Magyar Felkelő Nemesség Lovasságának számára” címűt.

A Magyar Honvédség átalakítását a könyvtár szerencsésen élte meg, s garanciákat látunk arra, hogy a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára mellett a honvédségi könyvtárügynek továbbra is meghatározó gyűjteménye maradhasson. Erre feljogosítanak a honvédségen belül már évek óta folyó, a Nemzetvédelmi Egyetem Könyvtára által irányított hadtudományi információs rendszer számítógépes hálózatának kiépítésére tett lépések. Ezen keresztül – a tervek szerint – elérhetők lesznek a honvédségi szakkönyvtárak, és e gyűjtemények egymás között és a külső használók számára is nyitottak lesznek. Ehhez és egy remélt Internet csatlakozáshoz persze postai vonalak is kellenek. Ezt a közelgő NATO-csatlakozás talán majd biztosítani fogja. Addig is megkezdtük a TINLIB integrált könyvtári rendszer telepítését, s ebben az évben az átállás reményeink szerint zökkenőmentesen megtörténik. Szeretnénk a korábbi évek más rendszerben készült közel tízezres címleírását konvertálni, s azokat legalább cím és szerző szerint visszakereshetővé tenni. Reméljük, hogy e TINLIB rendszerbe sikerül beépíteni a szintén az épületünkben lévő kisebb, de rendkívül értékes múzeumi könyvgyűjtemény állományát. Addig is használhatják azonban az olvasók a betűrendes és ETO szakkatalógusainkat, illetve az utóbbi évek gyarapodásáról készült kötetkatalógusainkat. A látogatók számára igen szerencsés, hogy a könyvtárral egy épületben találják meg a Hadtörténelmi Levéltárat és a Hadtörténelmi Térképtárat.

Gondjaink természetesen vannak. A raktárak beteltek, még a legszükségesebb restaurálási munkákra sincsen fedezet, olvasótermünk pedig 400–500 beiratkozott olvasónk számára igencsak szűk: Növelni kellene az olvasói helyek számát, illetve módot találni a szabadpolcos állomány olvasótermi elhelyezésére. A könyvtár létszáma ugyan harmadával csökkent, 12-ről 8 főre, mégis reméljük, hogy szolgáltatásaink színvonalát nemcsak fenn tudjuk tartani, hanem a modern kor igényeinek megfelelő új számítógépes katalógusrendszer beindításával mind a honvédségi, mind a hazai könyvtári rendszerben hangsúlyosan jelenlevő gyűjtemény is maradunk.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)