Baranyai Könyvtárbusz Projekt

Kategória: 2011/ 2

Előzmények

A jogelőd Csorba Győző Megyei Könyvtár 2006-ban nyújtott be először pályázatot a könyvtárbusszal történő könyvtári szolgáltatás beindítására Baranya megyében. A felhívást a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársasággal a KÖZKINCS HITELPROGRAM-II címmel hirdetette meg. Akkor a pályázati forrás elégtelensége miatt (az önrésszel együtt 50 millió forint volt a megpályázható összeg) lépett vissza az intézmény.A második pályázatot, amely 2008-ban a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) keretében a “Könyvtári szolgáltatások összehangolt infrastruktúra-fejlesztése – Tudásdepó-Expressz” (kódszáma: TIOP-1.2.3-08/1-2008;) támogatására készült Kalányos Katalin, akkori igazgató pályázata alapján, amely az első elbíráláskor sikertelen volt, majd a 2009-ben – a pályázati források megnövelése után – nyertessé nyilvánították.
A pályázatokról a következő hír jelent meg a világhálón1:

Országszerte 204 könyvtár infrastrukturális fejlesztése valósulhat meg 2010 végéig az Európai Unió több mint 2,2 milliárd forintos támogatásával a Tudásdepó Expressz elnevezésű program keretében. A kezdeményezésnek köszönhetően elindulhat Magyarország első könyvtárbusza is.
A pályázat célja, hogy a tanulók, tanárok, érdeklődők az ország legkisebb, legtávolabbi településének könyvtárából is megrendelhessék az ország bármely más bibliotékájában őrzött dokumentumokat. A pályázatban kötelezően megvalósítandó feladat volt a fogyatékkal élők számára biztosítandó speciális könyvtári szolgáltatások fejlesztése, de a kiírás a működő könyvtárral nem rendelkező kistelepüléses körzetekben könyvekkel, folyóiratokkal, számítógépekkel, internetkapcsolattal felszerelt, rendszeres időközönként érkező mozgókönyvtári rendszer kialakítását is megcélozta.
Az NFÜ [Nemzeti Fejlesztési Ügynökség] tájékoztatása szerint a program első ütemére 87 pályázat érkezett be, ezek közül 84 felelt meg a feltételeknek. A tartalmában jó minőségűnek ítélt pályázatokból a rendelkezésre álló, megnövelt forráskerettel 33 nyertes projekt született, amelyből 30 konzorciális, így összesen 204 könyvtár javíthatja szolgáltatásai színvonalát. Az egy-egy projektre jutó támogatások összege 100 millió és 7,7 millió forint között mozgott; az elbírálásnál előnyben részesültek a leghátrányosabb helyzetű kistérségek könyvtárai. A pályázat segítségével elindulhat Magyarország első könyvtárbusza: a pécsi Csorba Győző Megyei Könyvtár 26 hátrányos helyzetű roma településen működteti majd a mozgókönyvtári ellátást… minden pályázatban megtalálható a fogyatékkal élők számára biztosított korszerű informatikai infrastruktúra – így Braille-nyomtatók, képernyőolvasó szoftverek vagy felolvasó készülékek – beszerzése is.
A jogelőd könyvtár a Könyvtárbusz beszerzése a Csorba Győző Megyei Könyvtár részére, a kistelepüléseken élő hátrányos helyzetű csoportok ellátása érdekében című nyertes pályázatának lebonyolítására 99 999 170,- forintot nyert. A támogatott pályázat – szerződéskötés utáni – megvalósítási időszakának kezdő időpontja 2009. szeptember 15-e volt. A pályázatban megfogalmazottak kivitelezését pályázatíró cég (a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület), illetve közbeszerzési tanácsadó is segítette.
Mindezek ellenére az első alkalommal kiírt közbeszerzési eljárás a könyvtárbusz beszerzésére eredménytelenül zárult 2009. december 27-én, mert nem jelentkezett egyetlen gyártó cég sem, amelyik elkészítette volna a speciális járművet.

A könyvtár új helyzete és feladatai

A Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata 2009. november 5-én társulást hozott létre: Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás2 néven, úgy hogy a Csorba Győző Megyei Könyvtárat megszüntették és integrálták a szintén megszüntetett Pécsi Városi Könyvtárral.3 November 12-én a Társulás Tanácsa 4/2009. (XI. 12.) sz. határozatával elfogadta a Csorba Győző Megyei-
Városi Könyvtár Alapító Okiratát, amelynek jogutódlással történő tényleges működése 2010. január 1-jén kezdődött el. Az intézmény új, először megbízott, majd március elsejétől öt évre kinevezett vezetője jómagam lettem. 2010 tehát nagy ívű változássorozatot hozott a könyvtár életében…
Mindezek következményeként egyszerre több – az eddig könyvtárszakmai munkát és működést alapjaiban megváltoztató – folyamat indult el az intézményben:
a) új stratégiai terv készült;
b) a szervezeti struktúra és a könyvtár osztályszerkezete átalakult és megerősödött;
c) elkezdődött a pécsi fiókkönyvtárak racionalizálási tervének végrehajtása;
d) az első félév kiemelt célja volt: az intézmény Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba (a továbbiakban Tudásközpont) való átköltöztetésével kapcsolatos feladatok tervezése, szervezése, elvégzése;
e) az első negyedévben megtörtént a Könyvtárbusz Projekt teljes átdolgozása.

A Könyvtárbusz Projekttel kapcsolatos kiindulási helyzet és lépések

2010-ben a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtárnak – a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontba költöző önálló intézményként – egyik kiemelt feladata volt hálózati tevékenységének megerősítése (az új munkaszervezetben megtörtént az önálló Hálózati Osztály kialakítása), amelyben prioritásként jelent meg a kisebbségi/nemzetiségi (terveinkben szerepel a jövőben Nemzetiségi Ellátó Központ létrehozása is) és a Baranya megyei KSZR (Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer) – kistérségi mozgókönyvtári ellátás, illetve a könyvtárbusz szolgáltatás szervezése.
E szolgáltató rendszer célja hasonló az országos koncepciókban szereplő kitételekhez; alapvető célkitűzése, hogy a Baranya megyében élők közvetve vagy közvetlenül hozzáférjenek az igényüknek megfelelő, hatékony és korszerű könyvtári szolgáltatásokhoz. Kiemelt célja, hogy folyamatos – a többi szolgáltató könyvtárral egyeztetett – működtetésével a közeljövőben a teljes “könyvtári lefedettség” jöjjön létre megyénkben. Mindezzel elősegítjük azt is, hogy a helyi önkormányzatok törvényben meghatározott kötelező feladata megvalósuljon.
A következő mozgókönyvtári ellátási formák működnek megyénkben:
- Könyvtári szolgáltató hely (2010-ben 200 helyen);
- Könyvtárbusz (2010 decemberétől – 27 kistelepülésen).

2010. február 23-a óta vagyok a Könyvtárbusz Projekt menedzsere. Még februárban megtörtént az új irányvonalak meghatározása, március elsejétől kezdődött a megvalósítási időszak utolsó tíz hónapjára vonatkozó tényleges feladatok kidolgozása is. Nagyon hamar kiderült, hogy majd két nehézséggel is szembe kell néznie a könyvtárbuszt elkészítő járműgyártónak.
Ezek a következők voltak:
1 Sajnos, elmaradt az elmúlt években a Tudásközpont garázsában helyet kapó könyvtárbusszal kapcsolatos tervdokumentáció áttekintése, a műszaki paraméterek pontos vizsgálata (pl.: mekkora az alapterülete, hány jármű helyezhető el benne, mekkora a bejárati ajtó mérete), továbbá a fenntartóval is egyeztetett előkészítése. Még januárban felmerült az egyik legfontosabb probléma: három méter a Tudásközpont garázsajtajának magassága! Tehát a könyvtárbusz csak ez alatti méretben tud beállni a garázsba. A fenntartó pedig egyértelműen jelezte az intézménynek, hogy nem kíván más parkolóhelyet keresni a járműnek, mert az újabb anyagi terhet jelentene számára.
2 A másik fontos gond az volt, hogy az eredeti pályázatban nem szerepelt a jármű önálló szélessávú internethez való csatlakozásának megoldása (csak egy wifi volt betervezve!). Az új célkitűzéseknek megfelelően majd a mobil műholdas szolgáltatási rendszer parabolaantennával biztosítja ezt. E berendezés azért is fontos, hogy megvalósulhasson a pályázat egyik legfontosabb eleme: az internet által nyújtott webes és e-szolgáltatások gyors és gombnyomásra történő üzemképes igénybevétele Baranya megye leghátrányosabb helyzetű településein is. A mozgókönyvtári szolgáltatást igénybe vevő kistelepülések közül – különösen a horvát határ mellettieknél – jelenleg sem mobil, sem internetszolgáltatói lefedettség nincs. Továbbá azért is elengedhetetlen a műholdas szélessávú internet szolgáltatás megléte, mert a könyvtárbuszban történő könyvtári munkafolyamatoknak (kölcsönzés) és a rádiófrekvenciás biztonsági rendszernek (RFID)4 is ezekre az alapokra kell épülnie.

Mindezek mellett a fenntartó legfontosabb kérdése az intézmény felé az volt, hogy milyen költségtényezők és kiadások jelentkeznek majd a könyvtárbusz működtetése kapcsán?
Mivel még nem állnak rendelkezésünkre adatok arról, hogy a könyvtári szolgáltatást végző jármű működtetése milyen anyagi terhet ró majd az intézményre, ezért 2010-ben csak a többcélú kistérségi társulások rendelkezésére álló mozgókönyvtárra vonatkozó normatív támogatás5 összegével számolhattunk. A normatívából az úgynevezett kontaktszemély (az a személy, akivel közvetlen kapcsolatot tartunk a busz településre érkezéséig; ő gyűjti majd össze a visszahozott dokumentumokat, és továbbítja a Tudásközpontban dolgozó könyvtárosnak a felmerülő kéréseket is) tiszteletdíja, a könyvtári szolgáltatást végző jármű áramfelvételi lehetőségének kiépítése és működtetésének költsége a települési önkormányzatokhoz került.
Azért, hogy a megvalósítási szakaszban is biztosítani tudjuk a projekt anyagi feltételeit, a március 4-16. közötti időszakban mind a 27 településre eljutottunk, s megkötöttük a normatív támogatáshoz kapcsolódó könyvtárellátási szerződéseket erre az évre vonatkozóan.
Egyúttal kijelöltük (fotókat is készítettünk) a tervezett megállóhelyet, kérdőíves felmérést végeztünk (lakosság lélekszáma, összetétele, helyi igények stb.). Minden esetben alkalmazkodtunk a helyi igényekhez. A megállók kijelölésekor a polgármesterek segítségét kértük; általában az önkormányzat előtt vagy annak közelében lesz a könyvtárbusz megállója. Fontos kitételünk volt, hogy legyen áramvételi lehetőség is a közelben a jármű számára. Egyeztettük a kontaktszemély feladatait is. Felmértük, hogy milyen megállóidőket tervezzünk be; minden településre kéthetente jut majd el a könyvtárbusz, és másfél órát fog ott állni. Az egyiket délelőttre (elsősorban az otthon tartózkodókra és az idősebb korosztályra való tekintettel), a másikat pedig késő délutánra (17 óra után), illetve hétvégére (szombat, vasárnapra kellett helyeznünk, mert a szabadnapokat is ki kell majd adnunk a járművön dolgozóknak) terveztük. Napközben az emberek nagy része elfoglalt, így csak hazafelé menet, vagy csupán a hétvégén tudják igénybe venni a busz könyvtári, kulturális és információs szolgáltatásait.

Szerződésmódosítás – közbeszerzés

Előkészítő és könyvtárszakmai feladataink mellett, meg kellett vizsgálnunk a pályázati anyagban mindazokat az eredeti pályázatban szereplő kötelező eszközbeszerzéseket, amelyeknél arra a következtésre jutott a pályázati stáb, hogy mindenképpen változtatásra van szükség: mert vagy indokolatlan a beszerzésük, vagy túl részletező a megnevezésük, illetve ugyanannak a funkciónak azonos minőségben, ésszerűbb és helytakarékosabb keretek közötti biztosítása is megfelelő lenne.
Ezek:
- Benq A53 Notebook típusmegjelölés megszüntetése;
- a STAR500 blokknyomtató pénztárfiókkal eszköz beszerzése (a mozgókönyvtári normatívából nem képezhetünk bevételt!),
- a PoetCompact felolvasó készülék és a Míra olvasókészülék szoftverekkel és egy optikai segédeszközzel (nagyító) történő kiváltása – a jármű helytakarékos berendezése szempontjából.

Mindezen tényezők szükségessé tették tehát, hogy új, immár a stáb által is vállalható irányvonalat választva, műszaki tartalomra vonatkozó szerződésmódosítást nyújtsunk be.
Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága a műszaki tartalomra és a végső határidőre vonatkozó szerződésmódosítási kérelmünket 2010. június 10-én fogadta el.
Az első közbeszerzési eljárás sikertelensége miatt több járműkészítő céggel vettük fel a kapcsolatot, s folytattunk a második közbeszerzési eljárás kiírása előtti piackutató tárgyalást. Ezek a cégek a következők voltak:
1. Webasto-Hungaria Kft.
2. Galgóczi Autó Kft.
3. Scania Hungaria Kft.
4. ETS Kft.-European Truck Service Ltd.-Official Dealer of IVECO
5. Jász-Plasztik Autócentrum Kft.
Valamennyi céget tájékoztattuk arról, hogy három méternél alacsonyabb járművet kell elkészíteni, meghatározott műszaki tartalommal, a gyártás időszaka is kb. három és fél hónap lehet, mert a pályázat megvalósításának végső határideje: 2010. december 31.
A Könyvtárbusz Projekt második közbeszerzési eljárása 2010. május 23-ával indult el.
Végül is az augusztusi hónap sikere lett az eredményes közbeszerzési eljárást követően megkötött szállítási szerződés a Jász-Plasztik Autócentrum Kft.-vel. A kft. mindösszesen 112 nap alatt (2010. december 6-ra, Mikulásra) készítette el – az országos viszonylatban is különleges, műholdas antennával rendelkező – Mercedes típusú, nyergesvontató formájában megjelenő Baranya megyében szolgáltató könyvtárbuszt. A projektre vonatkozó könyvtárszakmai elvárásainkat maximálisan figyelembe vették, és valamennyi kérésünk megoldása megtalálható a cég által készített tervdokumentációban.
A sikeres közbeszerzési eljárás után – ütemezni tudtuk a kistelepülésekkel a március hónapban megbeszélteket:
- a “Könyvtárbusz Roadshow”-program megvalósítását:
- lakossági fórumok megtartását (2010. augusztus 28-a és szeptember 11-e között valamennyi szolgáltató helyen megtartottuk a könyvtári járművet és a tervezett szolgáltatásokat bemutató PPT-s előadást);
- szóróanyagok elkészítését;
- a kötelező uniós elemeket tartalmazó táblák gyártását.

Egyúttal intézményünkben egy szerződéses munkaviszonyban álló könyvtáros megkezdte a jármű dokumentumállományának szerzeményezését és feldolgozását is. A november hónapra tervezett, gépjárművezetőre (E-kategóriás jogosítvány) vonatkozó pályázatunk még folyamatban van. Jelenleg megbízott gépjárművezető dolgozik a járművön.
Szeptember 9-én benyújtottuk a második szerződésmódosítást is: a székhely címének és levelezési címének változására – a Tudásközpontba való költözésünkből fakadóan -, illetve a projekt költségvetésében foglalt bizonyos tételek változása, ennek nyomán a költségtáblák módosulása miatt. Ennek elfogadása és aláírása részben szeptember 28-án megtörtént, illetve folyamatban van.
Október hónapban megrendeltük, s a járműgyártó cég telephelyére szállítottuk mindazokat a felszerelési tárgyakat, eszközöket (laptop, LCD televízió, projektor, vetítővászon, kézmosó, mini hűtőgép), amelyek igazán XXI. századi mobil könyvtárrá varázsolják majd a járművet. Egyúttal felvettük a kapcsolatot az E-Corvinával (a könyvtári adatbázis tervezésével kapcsolatban), az ODIN-nal (RFID) és a műholdas antennát szállító céggel, hogy a könyvtárbusz korszerű és internet alapú szolgáltatásai is időben telepítésre kerülhessenek.
2010. december 3-án volt a könyvtárbusz műszaki átadása-átvétele, és december 6-án ünnepélyes kulcsátadó rendezvényt tartottunk a Dél-Dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpontban, ahova a megbeszélt időre megérkezett a sajtó fogalmazása szerinti “csodamasina”…6

Összefoglalva

Most, a Baranya megyei könyvtárbusz megérkezése és december 11-i elindulása után valamennyi közreműködő és a projekt stábjának tagjai izgalommal várják, hogy valóban úgy működik-e ez az extra kivitelű, modern könyvtári és információs szolgáltatásokat is nyújtó bibliobusz, ahogy mi megterveztük…
A lakossági fórumokon már kiderült, hogy nagyon nagy reményekkel készül valamennyi leendő olvasó arra, hogy mielőbb igénybe vehesse a széles körű könyvtári, információs és kulturális szolgáltatást nyújtó járművet. A látványban is elegáns és impozáns könyvtárbusz érkezése – remélhetőleg – felpezsdíti majd a Baranya megye kistelepülésein lakó emberek mindennapjait. A megye “fokozottan hátrányos” helyzetű 27 apró falujában, ahol eddig egyáltalán nem jutottak könyvekhez, vagy csak elavult, tönkrement és régi dokumentumállományt tudtak használni, óriási előrelépést, minőségi léptékváltást jelent majd a könyvtárbusz modern kínálata. Ez a 2010-es évben a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár hiánypótló és példaértékű vállalkozása…

JEGYZETEK
1 Erste Bank – Uniospenz.hu – Könyvtárbusz járja majd a hátrányos helyzetű településeket 
http://www.uniospenz.hu/20090604/tudasdepo_expressz_ketmilliard_forint_a_konyvtari_
szolgaltatasok_fejlesztesere (2010.10.30.)
2 A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a “Társulási Megállapodás”-t a 15/2009. (XI. 6.) Kgy. határozatával, Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az 514/2009. (11. 05.) sz. határozatával fogadta el.
3 Mindkét intézmény 2009. december 31-ével szűnt meg.
4 RFID (Radio Frequency IDentification) vagyis Rádiófrekvenciás Azonosítás.
5 5/2005. (I. 19.) Kormányrendelet a többcélú kistérségi társulások által ellátott egyes közszolgáltatások 2005. évi normatív működési támogatásáról alapján.
6 Forrás: http://www.bama.hu/baranya/kozelet/falujaro-ultramodern-konyvtarbusz-348009 (A letöltés ideje: 2010. december 7.)

IRODALOM

Bali Aranka: A mozgókönyvtári ellátás tapasztalatai a kaposvári körzetben. = Könyvtári Levelező/lap. 2007. 4. sz. 3-6 p.
Czupi Gyula-Kardos Ferenc: Kistérségi könyvtári ellátás – A nagykanizsai kísérlet. = Tudományos és Műszaki Tájékoztatás. 2007. 5. sz. 205-214 p.
Fehér Miklós: Kistérségi ellátás. = Zalai Könyvtári Levelező. 2005. 1. sz. 22-24 p.
Fehér Miklós: Kistelepülések könyvtári ellátása. Helyzetkép és szakirodalmi szemle. = Könyvtári Figyelő. 2002. 3. sz. 367-428. p.

Címkék

(1) (1) (1) (12) (2) (2) (3) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (3) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (19) (1) (12) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (1) (5) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (5) (1) (2) (1) (2) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (6) (28) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (10) (1) (3) (1) (1) (2) (1) (1) (4) (1) (1) (5) (1) (1) (1) (1) (16) (4) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (27) (3) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (8) (3) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (12) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (7) (11) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (2) (10) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (2) (10) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (30) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (33) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (9) (1) (1) (1) (4) (3) (1) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (6) (3) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (4) (1) (9) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (6) (15) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (10) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (7) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (13) (1) (1) (2) (4) (3) (1) (1) (1) (3) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (38) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (6) (1) (6) (17) (1) (1) (1) (1) (6) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (19) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (4) (1) (3) (1) (1) (2) (9) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (2) (1) (21) (6) (5) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (8) (1) (25) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (18) (3) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (4) (14) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (14) (7) (2) (4) (2) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (5) (1) (1) (1) (1) (2) (22) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (6) (1) (4) (1) (1) (1) (10) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (1) (3) (12) (1) (4) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (17) (3) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (9) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (60) (1) (1) (1) (3) (3) (1) (3) (1) (11) (5) (3) (1) (1) (3) (1) (1) (2) (2) (2) (1) (4) (1) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (9) (1) (1) (7) (6) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (7) (42) (3) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (9) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (2) (6) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (4) (6) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (4) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (4) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (4) (1) (1) (1) (1) (4) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (7) (1) (4) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (2) (2) (8) (1) (7) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (3) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (2) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (1) (1) (2) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (5) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (2) (8) (1) (1) (1) (4) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (2) (1) (1) (1) (1) (1) (1)